Tài liệu Giáo án ngữ văn 9 kỳ 2

  • Số trang: 165 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 110 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Ngµy d¹y: 3.1.2011 TiÕt 91 -V¨n b¶n : bµn vÒ ®äc s¸ch (“TrÝch”-T.G:Chu Quang TiÒm) A- Môc tiªu cÇn ®¹t: Gióp häc sinh: -KiÕn thøc: + HiÓu vµ n¾m râ mét sè nÐt tiªu biÓu vÒ t¸c gi¶, t¸c phÈm, t×m hiÓu bè côc cña t¸c phÈm. + HiÓu ®îc sù cÇn thiÕt cña viÖc ®äc s¸ch, ý nghÜa cña viÖc ®äc s¸ch. - RÌn kü n¨ng t×m vµ ph©n tÝch luËn ®iÓm, luËn chøng trong v¨n b¶n nghÞ luËn. - GD häc sinh cã th¸i ®é ®óng ®¾n trong viÖc chän s¸ch vµ ®äc s¸ch. B-Träng t©m: TÇm quan träng,ý nghÜa cña viÖc ®äc s¸ch. C-§å dïng,thiÕt bÞ: - ThÇy: Mét vµi ch¬ng tr×nh "Mçi ngµy mét cuèn s¸ch" trong TG gÇn ®©y. TruyÖn ng¾n "S¸ch" vµ "T«i ®· häc tËp nh thÕ nµo" cña M.gooc ki. - Häc sinh : v¨n b¶n, SGK,Vë BT... D- Ho¹t ®éng d¹y häc: 1-KiÓm tra(2” ): GV kiÓm tra SGk,vë ghi,vë BT,vë ghi cña hs. 2-Bµi míi(41”): *Giíi thiÖu bµi(1”): - GV: Trong ch¬ng tr×nh chµo buæi s¸ng em thÊy cã môc nµo ®¸ng chó ý? - Häc sinh: Mçi ngµy mét cuèn s¸ch. - Gi¸o viªn: Theo em môc Êy ®Æt ra nh»m môc ®Ých g×? (gi¸o viªn tõ c©u tr¶ lêi dÉn vµo bµi) *Bµi gi¶ng(40 / ) -Ho¹t ®éng 1: Hs ®äc thÇm chó thÝch SGK GV giíi thiÖu. GV giíi thiÖu. I.§äc vµ t×m hiÓu chung: 1. T¸c gi¶ : Chu Quang TiÒm (1897 - 1986) lµ nhµ mü häc vµ lý luËn v¨n häc næi tiÕng cña Trung Quèc. 2.T¸c phÈm : - Bµn vÒ ®äc s¸ch trÝch trong cuèn 1 "Danh nh©n Trung Quèc bµn vÒ - Gi¸o viªn nªu yªu cÇu ®äc: Râ rµng, niÒm vui nçi buån cña viÖc ®äc m¹ch l¹c nhng vÉn víi giäng t©m nhÑ s¸ch" nhµng nh lêi trß chuyÖn. 3-§äc ,hiÓu chó thÝch: GV ®äc mÉu vµ gäi hs ®äc-nhËn xÐt. HS nªu kiÒu v¨n b¶n 4.Bè côc :3 phÇn HS nªu bè côc. - Gi¸o viªn hái: VÊn ®Ò nghÞ luËn cña bµi - PhÇn I: "Häc vÊn … ph¸t hiÖn thÕ viÕt nµy lµ g×? Dùa theo bè côc bµi viÕt giíi míi": TÇm quan träng, ý nghÜa h·y tãm t¾t c¸c luËn ®iÓm cña t¸c gi¶ khi cÇn thiÕt cña viÖc ®äc s¸ch. - PhÇn II: " LÞch sö … tù tiªu hao triÓn khai vÊn ®Ò Êy lùc lîng": Nh÷ng khã kh¨n. : - PhÇn II: Cßn l¹i: Bµn vÒ ph¬ng ph¸p ®äc s¸ch. -Ho¹t ®éng 2: II- §äc, hiÓu v¨n b¶n : - Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh ®äc phÇn 1 1/ Sù cÇn thiÕt vµ ý nghÜa cña viÖc v¨n b¶n. ®äc s¸ch: ?T¸c gi¶ ®· lý gi¶i tÇm quan träng vµ sù - ý nghÜa cña s¸ch: cÇn thiÕt cña viÖc ®äc s¸ch ®èi víi mçi + S¸ch ®· ghi chÐp, c« ®óc vµ lu ngêi nh thÕ nµo? s¸ch cã ý nghÜa nh thÕ truyÒn mäi tri thøc, mäi thµnh tùu nµo? mµ loµi ngêi t×m tßi, tÝch luü qua ?Bµn vÒ sù cÇn thiÕt cña viÖc ®äc s¸ch, tõng thêi ®¹i. t¸c gi¶ ®a ra luËn ®iÓm c¨n b¶n nµo? + S¸ch trë thµnh kho tµng quý b¸u - Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh gi¶i thÝch l¹i cña di s¶n tinh thÇn mµ loµi ngêi ý nghÜa cña tõ "häc vÊn"? thu lîm… ?NÕu "häc vÊn" lµ nh÷ng hiÓu biÕt thu - Sù cÇn thiÕt vµ ý nghÜa cña ®äc nhËn ®îc qua qu¸ tr×nh häc tËp th× häc s¸ch: vÊn thu ®îc tõ ®äc s¸ch lµ g×? + §äc s¸ch vÉn lµ mét con ®êng Gv b×nh: Häc vÊn ®îc tÝch luü tõ mäi mÆt quan träng cña häc vÊn. trong ho¹t ®éng häc tËp cña con ngêi, + §äc s¸ch lµ con ngêi tÝch luü, trong ®ã ®äc s¸ch chØ lµ mét mÆt nhng lµ n©ng cao vèn tri thøc. mÆt quan träng, muèn cã häc vÊn kh«ng + §äc s¸ch lµ ®Ó chuÈn bÞ hµnh thÓ kh«ng ®äc s¸ch. trang … ?V× sao t¸c gi¶ l¹i qu¶ quyÕt r»ng: "NÕu chóng ta mong tiÕn lªn tõ v¨n ho¸ häc thuËt … lµ ®iÓm xuÊt ph¸t"? (V× s¸ch l÷u gi÷ hÕt th¶y c¸c thµnh tùu häc vÊn cña nh©n lo¹i, muèn n©ng cao 2 häc vÊn cÇn kÕ thõa thµnh tùu nµy) ?Theo t¸c gi¶ ®äc s¸ch lµ "hëng thô" "lµ chuÈn bÞ trªn con ®êng häc vÊn" em hiÓu ý kiÕn nµy nh thÕ nµo? ? Em ®· hëng thô ®îc g× tõ viÖc ®äc s¸ch ng÷ v¨n ®Ó chuÈn bÞ cho "häc vÊn cña m×nh"? ?Nh÷ng lý lÏ trªn cña t¸c gi¶ ®em l¹i cho em hiÓu biÕt g× cña s¸ch vµ lîi Ých g× cña s¸ch? - Gi¸o viªn ®äc cho häc sinh tham kh¶o mét vµi ®o¹n trong bµi "V¨n ho¸ ®äc vµ v¨n ho¸ nghe nh×n" - HS nghe xong ph¸t biÓu c¶m nhËn. 3-H íng dÉn vÒ nhµ(2”): * S¸ch lµ vèn quý cña nh©n lo¹i, ®äc s¸ch lµ c¸ch ®Ó t¹o häc vÊn. Muèn tiÕn lªn trªn con ®êng häc vÊn kh«ng thÓ kh«ng ®äc s¸ch. Häc n¾m ch¾c nh÷ng ND võa truyÒn thô. §äc so¹n tiÕp v¨n b¶n. Ngµy d¹y: 5 .1.2011 TiÕt 92-V¨n b¶ n: Bµn vÒ ®äc s¸ch ( TiÕp) A- Môc tiªu cÇn ®¹t ( Nh tiÕt 91) B-Träng t©m :PhÇn ph©n tÝch 2,3. C-§å dïng, thiÕt bÞ (Nh tiÕt 91) D-TiÕn tr×nh Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1-KiÓm tra(5 ”): ?Nªu tÇm quan träng vµ ý nghÜa cña viÖc ®äc s¸ch? 2-Bµi míi(37 ”): *GTB(1 ”):Tõ kt bµi cò,gv dÉn d¾t,chuyÓn tiÕp vµo bµi *Bµi gi¶ng(36”): +Ho¹t ®éng 2 (tiÕp): - Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh ®äc tiÕp ®o¹n 2 chó ý hai ®o¹n v¨n so s¸nh. - Gi¸o viªn: S¸ch cã ý nghÜa rÊt lín nhng t¸c gi¶ kh«ng tuyÖt ®èi ho¸ viÖc ®äc II- §äc hiÓu v¨n b¶n(tiÕp): 2/ C¸ch lùa chän ®äc s¸ch khi ®äc: a. Nh÷ng trë ng¹i khi ®äc s¸ch : - S¸ch nhiÒu khiÕn ngêi ®äc kh«ng 3 s¸ch. ¤ng ®· chØ ra viÖc h¹n chÕ trong sù ph¸t triÓn, hai trë ng¹i trong nghiªn cøu, trau dåi häc vÊn, trong ®äc s¸ch. - Gi¸o viªn nªu vÊn ®Ò: Nh÷ng c¸i h¹i trong viÖc ®äc s¸ch hiÖn nay trong t×nh h×nh s¸ch nhiÒu v« kÓ lµ g×? - Häc sinh th¶o luËn nhãm nhá tr¶ lêi. - Gi¸o viªn chèt ý chÝnh. - Gi¸o viªn hái: §Ó minh chøng cho c¸i h¹i ®ã, t¸c gi¶ so s¸nh biÖn thuyÕt nh thÕ nµo? - Gi¸o viªn: ý kiÕn cña em vÒ nh÷ng con mät s¸ch (nh÷ng ngêi ®äc rÊt nhiÒu, rÊt ham mª ®äc s¸ch)? - Häc sinh: Nh÷ng con mät s¸ch kh«ng ®¸ng yªu mµ ®¸ng chª khi chØ chói mòi vµo s¸ch vë, ch¼ng cßn chó ý ®Õn chuyÖn g× kh¸c, thµnh xa rêi thùc tÕ nh sèng trªn m©y. ?H·y tãm t¾t ý kiÕn cña tg vÒ c¸ch ®äc s¸ch? ?Theo em lêi khuyªn nµo lµ bæ Ých nhÊt?V× sao? +Ho¹t ®éng 3: ?V¨n b¶n cho em nh÷ng lêi khuyªn nµo vÒ s¸ch vµ c¸ch ®äc s¸ch ? ?Em hiÓu g× vÒ t¸c gi¶ Chu Quang TiÒm? Em häc tËp ®îc ®iÒu g× trong c¸ch viÕt v¨n nghÞ luËn cña t¸c gi¶? +Ho¹t ®éng 4: ?Ph¸t biÓu ®iÒu mµ em thÊm thÝa nhÊt khi häc bµi “Bµn vÒ ®äc s¸ch”? 3-H íng dÉn vÒ nhµ(2”): chuyªn s©u, nhÊt lµ ®äc nhiÒu mµ kh«ng thÓ ®äc kü, chØ ®äc qua hêi hît. + So s¸nh víi c¸ch ®äc s¸ch cña ngêi xa. + So s¸nh víi viÖc ¨n uèng v« téi v¹, ¨n t¬i nuèt sèng. => Lèi ®äc trªn kh«ng chØ v« bæ, l·ng phÝ thêi gian, c«ng søc mµ cßn mang h¹i. b-C¸ch ®äc s¸ch : -“§äc Ýt mµ kÜ” -Võa ®äc”võa suy nghÜ s©u xa,trÇm ng©m,tÝch luü tëng tîng” -§äc s¸ch cã hÖ thèng,cã kÕ ho¹ch. -§äc s¸ch theo ph¬ng ch©m”tríc h·y biÕt réng råi sau míi n¾m ch¾c”,míi chuyªn s©u. III.Tæng kÕt : (Ghi nhí SGK) IV-LuyÖn tËp: Häc sinh vÒ nhµ häc bµi - chuÈn bÞ bµi míi. Ngµy d¹y: 6 .1.2011 TiÕt 9 3- Bµi: Khëi ng÷ 4 A- Môc tiªu cÇn ®¹t: - Gióp häc sinh: NhËn biÕt khëi ng÷, ph©n biÖt khëi ng÷ víi chñ ng÷ cña c©u. + NhËn biÕt c«ng dông cña khëi ng÷ lµ nªu ®Ò tµi cña c©u chøa nã. + BiÕt ®Æt c©u cã khëi ng÷. - RÌn kÜ n¨ng nhËn biÕt vµ vËn dông trong nãi vµ viÕt. B . Träng t©m : PhÇn luyÖn tËp. C-®å dïng,thiÕt bÞ: - Gi¸o viªn: B¶ng phô,thuíc kÎ,phÊn mµu,… - Häc sinh:Sgk,vë ghi,vë bt,… D-TiÕn tr×nh Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc. 1-KiÓm tra (2”):GV kt s¸ch vë, cña hs. 2-Bµi míi (41’): *GTB(1 ”):Theo ND bµi. *Bµi gi¶ng(40’ ): Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß + Ho¹t ®éng 1: - Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh ®äc vÝ dô trong SGK. - Gi¸o viªn ®äc râ vµ gi¶i thÝch nhiÖm vô nªu ë SGK. - Gi¸o viªn hái: X¸c ®Þnh CN trong nh÷ng c©u chøa tõ ng÷ in ®Ëm? Häc sinh: Thùc hiÖn nhiÖm vô. - Gi¸o viªn hái: Ph©n biÖt c¸c tõ ng÷ in ®Ëm víi chñ ng÷? - Häc sinh: Tr¶ lêi. - Gi¸o viªn hái: T¸c dông cña nh÷ng tõ in ®Ëm trong c¸c c©u? - Häc sinh: B¸o tríc néi dung th«ng tin trong c©u (b). th«ng b¸o vÒ ®Ò tµi ®îc nãi ®Õn trong c©u (c). ? Tríc c¸c tõ ng÷ in ®Ëm nãi trªn, cã Néi dung chÝnh I- §Æc ®iÓm vµ c«ng dông cña khëi ng÷ trong c©u. 1. VÝ dô ( SGK). 2. NhËn xÐt. a) Cßn anh, anh kh«ng gh×m næi xóc ®éng. b) Giµu, t«i còng giµu råi. c) CN: Chóng ta. Ph©n biÖt : - VÒ vÞ trÝ: C¸c tõ ng÷ in ®Ëm ®øng tríc chñ ng÷. - VÒ quan hÖ víi vÞ ng÷: C¸c tõ ng÷ in ®Ëm kh«ng cã quan hÖ C - V víi vÞ ng÷. 3. KÕt luËn - Ph©n in ®Ëm lµ khëi ng÷ (®Ò ng÷). 5 (hoÆc cã thÓ thªm) nh÷ng quan hÖ tõ nµo? - Häc sinh: a - cßn (®èi víi). b - vÒ. - Häc sinh ®äc ghi nhí (SGK) + Ho¹t ®éng 2 : - Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh ®äc bµi tËp 1 vµ thùc hiÖn yªu cÇu bµi tËp. ? T×m khëi ng÷ trong c¸c ®o¹n trÝch sau? - Häc sinh lµm bµi tËp. - Yªu cÇu: H·y viÕt l¹i c¸c c©u sau b»ng c¸ch chuyÓn phÇn in ®Ëm thµnh khëi ng÷? - Häc sinh thùc hiÖn yªu cÇu. - Gi¸o viªn ®a bµi tËp n©ng cao: ViÕt mét ®o¹n v¨n cã sö dông khëi ng÷. - Häc sinh lµm bµi - ®äc 3.H íng dÉn vÒ nhµ(2”): * Ghi nhí II- LuyÖn tËp. Bµi 1: a- §iÒu nµy. b- §èi víi chóng m×nh. c- Mét m×nh. d- Lµm khÝ tîng. e- §èi víi ch¸u. Bµi 2: a- Lµm bµi, anh Êy cÈn thËn l¾m. b- HiÓu th× t«i hiÓu råi, nhng gi¶i th× t«i cha gi¶i ®îc. Bµi 3 -Häc n¾m ch¾c phÇn ghi nhí+Lµm BT - Häc sinh vÒ nhµ: ®Æt 5 c©u cã khëi ng÷ - chuÈn bÞ bµi míi. Ngµy d¹y: 7 .1.2011 TiÕt 94-Bµi: phÐp ph©n tÝch vµ tæng hîp A- Môc tiªu cÇn ®¹t: - KiÕn thøc:Gióp häc sinh + N¾m ®îc kh¸i niÖm ph©n tÝch vµ tæng hîp + HiÓu vµ biÕt vËn dông c¸c phÐp lËp luËn ph©n tÝch tæng hîp trong TLV nghÞ luËn. - KÜ n¨ng: RÌn luyÖn kÜ n¨ng ph©n tÝch vµ tæng hîp trong khi nãi vµ viÕt. B-Träng t©m : PhÇn luyÖn tËp. C.§å dïng,thiÕt bÞ: - Gi¸o viªn: Gi¸o ¸n, SGK,b¶ng phô,... - Häc sinh:Sgk,vë ghi,vë bt,.... 6 D-TiÕn tr×nh Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc. 1.KiÓm tra(2 ”):Gv kt vë ghi,sgk,vë bt cña hs. 2-Bµi míi(41 ”): *Gtb( 1’):Theo nd bµi. *Bµi gi¶ng(40’ ): +Ho¹t ®éng 1: - Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh ®äc kÜ v¨n b¶n "Trang phôc" trong SGK. - Gi¸o viªn chia líp thµnh 2 nhãm, nhãm hái nhãm tr¶ lêi. + N1 hái: Th«ng qua mét lo¹t dÉn chøng ë ®o¹n MB, t¸c gi¶ ®· rót ra nhËn xÐt vÒ vÊn ®Ò g×? + N2 hái: Hai luËn ®iÓm chÝnh trong v¨n b¶n lµ g×? T¸c gi¶ ®· dïng phÐp lËp luËn nµo ®Ó rót ra 2 luËn ®iÓm ®ã? ? Bµi v¨n nªu nh÷ng dÉn chøng g× vÒ trang phôc? Nh÷ng quy t¾c nµo trong ¨n mÆc cña con ngêi? ? §Ó x¸c lËp hai luËn ®iÓm nµy t¸c gi¶ ®· sö dông phÐp lËp luËn nµo? - Häc sinh: PhÐp lËp luËn ph©n tÝch. ? PhÐp lËp luËn ph©n tÝch ®îc thÓ hiÖn cô thÓ nh thÕ nµo trong v¨n b¶n. ? C¸c ph©n tÝch trªn ®· lµm râ luËn ®iÓm nµo? ? §Ó chèt l¹i vÊn ®Ò t¸c gi¶ dïng phÐp lËp luËn nµo? B»ng c©u nµo? Thêng ®øng ë vÞ trÝ nµo? I-T×m hiÓu phÐp lËp luËn ph©n tÝch tæng hîp: 1. PhÐp ph©n tÝch: a. V¨n b¶n "Trang phôc " b. NhËn xÐt v¨n b¶n. - DÉn chøng. + ¨n mÆc chØnh tÒ. + ¨n mÆc ph¶i phï hîp víi hoµn c¶nh chung vµ riªng. + ¨n mÆc phï hîp ®¹o ®øc. - Hai luËn ®iÓm chÝnh: + Trang phôc ph¶i phï hîp víi hoµn c¶nh tøc lµ tu©n thñ nh÷ng quy t¾c ngÇm mang tÝnh v¨n ho¸ x· héi. + Trang phôc ph¶i phï hîp víi ®¹o ®øc lµ gi¶n dÞ vµ hµi hoµ víi m«i trêng sèng xung quanh. - "¡n cho m×nh, mÆc cho ngêi" + C« g¸i mét m×nh.. + Anh TN ®i t¸t níc… + §i ®¸m cíi. + §i dù ®¸m tang. - Y phôc xøng k× ®øc. 2. PhÐp tæng hîp - Chèt l¹i vÊn ®Ò "ThÕ míi biÕt trang phôc hîp v¨n ho¸… -> VÞ trÝ: Cuèi v¨n b¶n. 3. Vai trß cña phÐp ph©n tÝch vµ tæng hîp. - PhÐp lËp luËn ph©n tÝch gióp ta hiÓu s©u s¾c c¸c khÝa c¹nh kh¸c nhau cña trang phôc ®èi 7 ? Tõ v¨n b¶n trªn cho biÕt vai trß cña phÐp lËp luËn pt vµ tæng hîp? - Gi¸o viªn chØ ®Þnh häc sinh ®äc phÇn ghi nhí (SGK) : (25') * Ho¹t ®éng 2: - Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh ®äc yªu cÇu bµi tËp 1 (SGK) - Häc sinh lµm bµi theo gîi ý. - Häc sinh tiÕp tôc quan s¸t v¨n b¶n "Bµn vÒ ®äc s¸ch" - Gi¸o viªn hái: T¸c gi¶ ®· ph©n tÝch nh÷ng lÝ do ph¶i chän s¸ch ®Ó ®äc nh thÕ nµo? - Häc sinh: Lµm bµi - lªn b¶ng. - Gi¸o viªn hái: Qua c¸c bµi tËp trªn, em hiÓu pt cã vai trß nh thÕ nµo trong lËp luËn? - Häc sinh: Tæng kÕt - ph¸t biÓu. víi tõng ngêi trong tõng hoµn c¶nh cô thÓ: - PhÐp lËp luËn tæng hîp gióp ta hiÓu ý nghÜa v¨n ho¸ vµ ®¹o ®øc. * Ghi nhí (SGK) II- LuyÖn tËp. Bµi 1: - Ph©n tÝch luËn ®iÓm "Häc vÊn kh«ng chØ lµ chuyÖn ®äc s¸ch (V©n) nhng ®äc s¸ch vÉn lµ con ®êng quan träng cña häc vÊn" + Häc vÊn lµ thµnh qu¶ tÝch luü cña nh©n lo¹i ®îc lu gi÷ vµ truyÒn l¹i.. + BÊt k× ai muèn ph¸t triÓn häc thuËt th× ph¶i b¾t ®Çu tõ "kho tµng quý b¸u" ®îc lu gi÷ trong s¸ch, nÕu kh«ng mäi sù …. + §äc s¸ch lµ "hëng thô" vÒ thµnh qu¶. Bµi 2: - Ph©n tÝch lÝ do ph¶i chän s¸ch mµ ®äc: + Do s¸ch nhiÒu, chÊt lîng kh¸c nhau cho nªn ph¶i chän s¸ch tèt mµ ®äc míi cã Ých. + Do søc ngêi cã h¹n, kh«ng chän s¸ch mµ ®äc th× l·ng phÝ søc m×nh. Bµi 4 : Vai trß cña ph©n tÝch trong lËp luËn. - Ph©n tÝch lµ mét thao t¸c b¾t buéc mang tÝnh tÊt yÕu bëi nÕu kh«ng ph©n tÝch th× kh«ng thÓ lµm s¸ng tá ®îc luËn ®iÓm vµ kh«ng thÓ thuyÕt phôc ngêi nghe ngêi ®äc. - Ph©n tÝch vµ tæng hîp cã mèi quan hÖ biÖn chøng víi nhau. 3-H íng dÉn vÒ nhµ(2”): +Häc n¾m ch¾c kiÕn thøc+Lµm bt 4 +§äc,t×m hiÓu tríc bµi míi tiÕp theo. Ngµy d¹y: 7 .1.2011 TiÕt 95 -Bµi : LuyÖn tËp ph©n tÝch vµ tæng hîp A- Môc tiªu c©n ®¹t: 8 -KiÕn thøc: Gióp häc sinh rÌn luyÖn thµnh th¹o hai kÜ n¨ng sau: + KÜ n¨ng nhËn diÖn v¨n b¶n ph©n tÝch vµ tæng hîp. +KÜ n¨ng viÕt v¨n b¶n ph©n tÝch vµ tæng hîp. B-Träng t©m: Bµi tËp C-§å dïng,thiÕt bÞ: - Gi¸o viªn: Gi¸o ¸n, lêi gi¶i c¸c bµi tËp, b¶ng phô. - Häc sinh:Sgk,vë ghi,vë bt,... D-TiÕn tr×nh Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1-KiÓm tra(5”): ?Vai trß cña phÐp ph©n tÝch vµ tæng hîp ®èi víi bµi nghÞ luËn NTN? 2-Bµi míi( 38”): *GTB(1 ”):Tõ kt bµi cò,gv chuyÓn tiÕp vµo bµi . *Bµi gi¶ng(38”): 1-Bµi tËp 1: a)§o¹n v¨n cña XD b×nh bµi:Thu ®iÕu HS ®äc bt 1. cña NK ®îc t¸c gi¶ dïng phÐp lËp luËn ?Nªu yªu cÇu bt 1? ph©n tÝch.(theo lèi diÔn dÞch) GV chia 2 nhãm,mçi nhãm lµm 1 -Më ®Çu ®o¹n:ý kh¸t qu¸t “Th¬ hay… hay c¶ bµi” ®o¹n. -TiÕp theo lµ sù ph©n tÝch tinh tÕ lµm §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy. s¸ng tá c¸i hay,c¸i ®Ñp cña bµi’Thu GV vµ hs nhãm kh¸c bbæ sung. ®iÕu”:ë c¸i ®iÖu xanh..,ë nh÷ng cö ®éng … ,ë nh÷ng v»n th¬ …, b)Ph©n tÝch 4 nguyªn nh©n cña sù GV cho hs th¶o luËn nhãm ®o¹n v¨n b. thµnh ®¹t : GVtæng kÕt ý kiÕn vµ nªu ®¸p ¸n -GÆp thêi,hoµn c¶nh,®iÒu kiÖn,tµi chung. n¨ng. -Tæng hîp vÒ n.nh©n chñ quan… 2-Bµi t¹p 2: Ph©n tÝch thùc chÊt cña +Ho¹t ®éng 2 : viÖc häc ®èi phã. HS lµm viÖc theo nhãm. (gÆp ®©u häc ®ã,giao bµi míi lµm,sî thÇy c« kiÓm tra, …) Líp bæ sung. -HËu qu¶:kh«ng n¾m ®îc kiÕn thøc… +Ho¹t ®éng 3 : 3-Bµi tËp 3:C¸c lÝ do khiÕn mäi ngêi ph¶i ®äc s¸ch. +Ho¹t ®éng 1: 9 HS chuÈn bÞ bt ®Ó tr×nh bµy tríc líp. +Ho¹t ®éng 4: HS ®äc vµ nªu yªu cÇu bµi tËp. HS viÕt ®o¹n v¨n theo yªu cÇu. -§äc s¸ch lµ con ®êng quan träng cña häc vÊn. -®äc s¸ch lµ con ®êng tÝch luü,n©ng cao kiÕn thøc. 4-Bµi tËp 4 : *ViÕt ®o¹n v¨n tæng hîp t¸c h¹i cña lèi häc ®ãi phã trªn c¬ së ph©n tÝch ë bt 2. *ViÕt ®o¹n v¨n tæng hîp nh÷ng ®iÒu ®· ph©n tÝch vÒ viÖc ®äc s¸ch. 3-H íng dÉn vÒ nhµ(2”): Lµm tiÕp bµi tËp 4 SGK+ChuÈn bÞ bµi:TiÕng nãi cña v¨n nghÖ. Ngµy d¹y: 12 .1.2015 TiÕt 96-V¨n b¶n : TiÕng nãi cña v¨n nghÖ (T¸c gi¶:NguyÔn §×nh Thi) A- Môc tiªu bµi häc: -KiÕn thøc: Gióp häc sinh hiÓu ®îc néi dung cña v¨n nghÖ vµ søc m¹nh kú diÖu cña nã ®èi víi ®êi sèng con ngêi qua ®o¹n trÝch nghÞ luËn ng¾n chÆt chÏ giµu h×nh ¶nh cña NguyÔn §×nh Thi. - RÌn kü n¨ng ®äc - hiÓu vµ ph©n tÝch v¨n b¶n nghÞ luËn. B-Träng t©m :§äc,tãm t¾t. - Gi¸o viªn: Gi¸o ¸n, toµn v¨n viÕt trong "MÊy vÊn ®Ò v¨n häc", ¶nh ch©n dung NguyÔn §×nh Thi håi kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p. - Häc sinh: SGK,vë ghi,vë bt... D- Ho¹t ®éng d¹y häc: 1-KiÓm tra(6”): ?Bµi häc rót ra tõ v¨n b¶n”Bµn vÒ ®äc s¸ch”cña t¸c gi¶ Chu Quang TiÒm lµ g×? 2.GTB(1 ”):Theo ND bµi. 3.Bµi míi(35”): ?T¹i sao con ngêi c©n ®Õn v¨n nghÖ? 10 + Ho¹t ®éng 1: HS ®äc chó thÝch sgk 15 ?H·y giíi thiÖu ng¾n gän vÒ t¸c gi¶ N§T? - GV nhÊn m¹nh: Mét nghÖ sÜ ®a tµi: v¨n th¬, nh¹c, lÝ luËn phª b×nh ®ång thêi lµ nhµ qu¶n lÝ l·nh ®¹o v¨n nghÖ ViÖt Nam …. - Gi¸o viªn hái: Nªu xuÊt xø cña t¸c phÈm? - H: T¸c phÈm thuéc kiÓu thÓ lo¹i v¨n b¶n nµo? GV nhÊn m¹nh: TiÕng nãi cña v¨n nghÖ ®îc viÕt trªn chiÕn khu ViÖt B¾c trong thêi k× kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p, khi chóng ta ®ang x©y dùng nÒn v¨n nghÖ míi ®Ëm ®µ tinh thÇn d©n téc, khoa häc, ®¹i chóng, g¾n bã víi cuéc kh¸ng chiÕn vÜ ®¹i cña toµn d©n. - GV HD ®äc: giäng m¹ch l¹c râ rµng. §äc diÔn c¶m c¸c d. chøng th¬ - GV ®äc,gäi hs ®äc- Gi¸o viªn nhËn xÐt c¸ch ®äc. - Gi¸o viªn cïng häc sinh gi¶i thÝch c¸c chó thÝch trong SGK. - Gi¸o viªn hái: H·y tãm t¾t hÖ thèng luËn ®iÓm vµ nhËn xÐt vÒ bè côc cña bµi nghÞ luËn? +Ho¹t ®éng 2: - Häc sinh ®äc ®o¹n v¨n tõ ®Çu -> ®êi sèng chung quanh vµ ph¸t hiÖn luËn ®iÓm. ?T×m luËn ®iÓm ®Çu tiªn t¸c gi¶ nªu ra trong v¨n b¶n? .I - §äc vµ t×m hiÓu chung: 1. T¸c gi¶: -N§T(1924-2003,quª ë Hµ Néi -Lµ nhµ th¬,nhµ v¨n,nhµ viÕt kÞch,so¹n nh¹c,viÕt lÝ luËn v¨n häc. -N¨m 1996,«ng ®îc nhËn gi¶i thëng HCM.¤ng lµ nhµ v¨n CM tiªu biÓu x.s¾c. 2.T¸c phÈm : T¸c phÈm viÕt 1948trªn chiÕn khu ViÖt B¾c. + KiÓu lo¹i v¨n b¶n: nghÞ luËn vÒ mét vÊn ®Ò v¨n nghÖ: lËp luËn gi¶i thÝch vµ chøng minh. 3/§äc,hiÓu chó thÝch: - PhËt gi¸o diÔn ca: bµi th¬ dµi n«m na dÔ hiÓu vÒ néi dung ®¹o PhËt. - PhÉn khÝch: kÝch thÝch c¨m thï phÉn né. - RÊt kÞ: RÊt tr¸nh, kh«ng a, kh«ng hîp, ph¶n ®èi. 4/Tãm t¾t - Bè côc: II. §äc hiÓu v¨n b¶n. 1/ Néi dung cña v¨n nghÖ. 20 - LuËn ®iÓm: V¨n nghÖ kh«ng chØ ph¶n ¸nh c¸i kh¸ch quan mµ cßn biÓu hiÖn c¸i chñ quan cña ngêi s¸ng t¹o. + 2 c©u th¬ næi tiÕng trong TK : mx 11 H: §Ó lµm râ luËn ®iÓm ®ã t¸c gi¶ ®a ra pt nh÷ng dÉn chøng VH nµo? T¸c dông cña nh÷ng dÉn chøng ®ã? - Häc sinh ®äc thÇm ®o¹n v¨n: "ND viÕt hay T«nxt«i …" Tù ph©n tÝch vµ rót ra nhËn xÐt. - GV b×nh: §ã lµ lêi göi nh¾n, lµ néi dung t tëng, t×nh c¶m ®éc ®¸o cña t¸c phÈm v¨n häc, lêi göi lêi nh¾n nµy lu«n to¸t lªn tõ néi dung hiÖn thùc kh¸ch quan ®îc thÓ hiÖn trong t¸c phÈm, nhng nhiÒu khi l¹i ®îc nãi ra mét c¸ch trùc tiÕp râ rµng cã chñ ®Þnh: "Tr¨m n¨m …" GV chuyÓn tiÕt sau:Nhng b¶n chÊt ®Æc ®iÓm cña nh÷ng lêi göi lêi nh¾n cña nghÖ sÜ ®ã lµ g×? CÇn®äc tiÕp ®o¹n sau. t¬i ®Ñp, rung ®éng víi c¸i ®Ñp l¹ lïng mµ t¸c gi¶ ®· miªu t¶, c¶m thÊy trong lßng cã nh÷ng sù sèng t¬i trÎ lu«n t¸i sinh. + C¸i chÕt cña An-na-Care nhi - na lµm ngêi ®äc b©ng khu©ng th¬ng c¶m… 5-H íng dÉn vÒ nhµ(2”): Häc n¾m ch¾c phÇn t×m hiÓu chung+§äc so¹n tiÕp bµi. Ngµy d¹y: 14 .1.2015 TiÕt 97-V¨n b¶n : TiÕng nãi cña v¨n nghÖ (tiÕp) A- Môc tiªu cÇn ®¹t (Nh tiÕt 96). B-Träng t©m: PhÇn ph©n tÝch. D .ho¹t ®éng d¹y häc: 1.KiÓm tra(5”): ?H·ytãm t¾t nh÷ng luËn ®iÓm chÝnh cña v¨n b¶n:TiÕng nãi cña v¨n nghÖ”? 2.GTB (1!”):Tõ kt bµi cò,gv chuyÓn tiÕp vµo bµi míi 3-Bµi míi (36”): . 12 + Ho¹t ®éng 1: - HS ®äc vµ suy nghÜ vÒ ®o¹n v¨n "Lêi göi cña nghÖ thuËt …. t©m hån". ? §o¹n nµy t¸c gi¶ cho ngêi ®äc thÊy néi dung ph¶n ¸nh thÓ hiÖn cña v¨n nghÖ lµ g×? - GV nhÊn m¹nh: Nh thÕ néi dung cña v¨n nghÖ kh¸c víi néi dung cña c¸c bé m«n khoa häc kh¸c nh lÞch sö, d©n téc häc, ®Þa lÝ, xh häc, v¨n ho¸ häc lµ ë chç nh÷ng KH nµy kh¸m ph¸ miªu t¶ vµ ®óc kÕt c¸c hiÖn tîng tù nhiªn hay XH, c¸c quy luËt kh¸ch quan. Cßn néi dung cña v¨n nghÖ tËp trung, kh¸m ph¸ thÓ hiÖn chiÒu s©u tÝnh c¸ch sè phËn con ngêi, TG bªn trong con ngêi. - GV yªu cÇu hs ®äc kÜ phÇn gi÷a cña v¨n b¶n. ? T¹i sao con ngêi cÇn tiÕng nãi cña v¨n nghÖ? - GV: NÕu kh«ng cã v¨n nghÖ ®êi sèng con ngêi sÏ ra sao, hiÓu ®îc v× sao con ngêi cÇn ®Õn tiÕng nãi cña v¨n nghÖ còng chÝnh lµ hiÓu ®îc søc m¹nh k× diÖu cña v¨n nghÖ. ?TiÕng nãi cña v¨n nghÖ ®Õn víi ngêi ®äc b»ng c¸ch nµo mµ cã kh¶ n¨ng k× diÖu ®Õn vËy? (T tëng, néi dung cña v¨n nghÖ ®îc thÓ hiÖn b»ng h×nh thøc nµo? - Häc sinh ph¸t hiÖn, tr¶ lêi. - Gi¸o viªn: DÉn chøng c¸ch ®äc mét bµi th¬ hay: ®äc nhiÒu lÇn, ®äc b»ng c¶ t©m hån, cïng t¸c gi¶ trao ®æi, ngÉm nghÜ, rung®éng, chiªm nghiÖm. II- §äc - hiÓu v¨n b¶n: (tiÕp ) 1. Néi dung cña v¨n nghÖ(tiÕp ): - T¸c phÈm v¨n nghÖ kh«ng cÊt lªn nh÷ng lêi thuyÕt lÝ kh« khan mµ chøa ®ùng tÊt c¶ nh÷ng say sa vui buån yªu ghÐt m¬ méng cña nghÖ sÜ. Nã mang ®Õn cho chóng ta bao rung ®éng, ngì ngµng tríc nh÷ng ®iÒu tëng chõng ®· rÊt quen thuéc. - Néi dung cña v¨n nghÖ cßn lµ rung c¶m vµ nhËn thøc cña tõng ngêi tiÕp nhËn. 2. Søc m¹nh vµ ý nghÜa cña v¨n nghÖ (sù cÇn thiÕt cña v¨n nghÖ) - V¨n nghÖ gióp cho chóng ta ®îc sèng ®Çy ®ñ h¬n, phong phó h¬n víi cuéc ®êi vµ víi chÝnh m×nh. "Mçi t¸c phÈm … ãc ta nghÜ". - Trong nh÷ng trêng hîp con ngêi bÞ ng¨n c¸ch víi cuéc sèng tiÕng nãi cña v¨n nghÖ cµng lµ sîi d©y buéc chÆt hä víi cuéc ®êi thêng bªn ngoµi, víi tÊt c¶ nh÷ng sù sèng, ho¹t ®éng. - V¨n nghÖ gãp phÇn lµm t¬i m¸t sinh ho¹t kh¾c khæ h»ng ngµy, gióp con ngêi vui lªn, biÕt rung c¶m , biÕt íc m¬. 3. Con ® êng v¨n nghÖ ®Õn víi ng êi ®äc vµ kh¶ n¨ng k× diÖu cña nã. - Søc m¹nh riªng cña v¨n nghÖ b¾t nguån tõ néi dung cña nã vµ con ®êng mµ nã ®Õn víi ngêi ®äc, ngêi nghe. + NghÖ thuËt lµ tiÕng nãi cña t×nh c¶m. + NghÖ thuËt lµ t tëng nhng t tëng kh«ng kh« khan, trõu tîng mµ l¾ng s©u. => T¸c phÈm v¨n nghÖ lay ®éng c¶m xóc ®i vµo nhËn thøc t©m hån qua con ®êng t×nh c¶m. - V¨n nghÖ gãp phÇn gióp mäi ngêi tù 13 §äc c¸i ý t¹i ng«n ngo¹i, c¸i ng©n nga ngoµi lêi, ch÷ hÕt, lêi tËn mµ ý kh«ng cïng. nhËn thøc m×nh, tù x©y dùng m×nh. => V¨n nghÖ thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng ®ã mét c¸ch tù nhiªn cã hiÖu qu¶ l©u bÒn vµ s©u s¾c. III - Tæng kÕt . +Ho¹t ®éng 3: - Häc sinh ®äc to 2 -3 lÇn néi dung ghi nhí 1 SGK vµ tãm t¾t l¹i b»ng lêi IV. LuyÖn tËp . cña m×nh. (Theo c©u hái sgk) +Ho¹t ®éng 4 : - BT: Nªu 1 t¸c phÈm v¨n nghÖ mµ em yªu thÝch vµ ph©n tÝch ý nghÜa, t¸c ®éng cña t¸c phÈm Êy ®èi víi m×nh 3-H íng dÉn vÒ nhµ(2”): Häc n¾m ch¾c nd,nt bµi+§äc so¹n v¨n b¶n tiÕp theo. Ngµy so¹n: 13. 1.2011 TiÕt 98-Bµi: c¸c thµnh phÇn biÖt lËp A- Môc tiªu cÇn ®¹t - Gióp häc sinh: + NhËn biÕt 2 thµnh phÇn biÖt lËp: t×nh th¸i, c¶m th¸n. + N¾m ®îc c«ng dông cña mçi thµnh phÇn trong c©u. + BiÕt ®Æt c©u cã thµnh phÇn t×nh th¸i, c¶m th¸n. - KÜ n¨ng: RÌn luyÖn kÜ n¨ng nhËn diÖn vµ sö dông thµnh phÇn biÖt lËp trong c©u. B-Träng t©m: luyÖn tËp. C-§å dung,thiÕt bÞ: - Gi¸o viªn: Gi¸o ¸n, b¶ng phô. - Häc sinh: Vë chuÈn bÞ bµi theo yªu cÇu. D-tiÕn tr×nh Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1-KiÓm tra(5 ”): ?Nªu ®Æc ®iÓm,c«ng dông cña khëi ng÷?LÊy vd minh ho¹? 2-Bµi míi(38 ”): *GTB(1 ”):Theo nd bµi. *Bµi gi¶ng(37 ”): 14 +Ho¹t ®éng 1: - GV treo b¶ng phô vÝ dô (sgk) - HS ®äc vÝ dô. ?C¸c tõ ng÷ in ®Ëm trong 2 c©u trªn thÓ hiÖn th¸i ®é g× cña ngêi nãi? ?NÕu kh«ng cã nh÷ng tõ ng÷ in ®Ëm Êy th× nghÜa c¬ b¶n cña c©u cã thay ®æi kh«ng? T¹i sao? - GV ®a thªm mét sè vÝ dô: + Ch¸u chµo b¸c ¹. + CËu gióp m×nh mét tay nhÐ. ?"¹", "nhÐ" ý nghÜa cña 2 tõ nµy? - Hs: ChØ th¸i ®é cña ngêi nãi ®èi víi ngêi nghe. ?Nh÷ng thµnh phÇn ®ã ®îc gäi lµ g×? - Häc sinh: Rót ra kÕt luËn. - Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh ®äc vÝ dô ( - H: C¸c tõ ng÷ in ®Ëm trong nh÷ng c©u trªn cã chØ sù vËt hay sù viÖc g× kh«ng? H: Nhê nh÷ng tõ ng÷ nµo trong c©u mµ chóng ta hiÓu ®îc t¹i sao ngêi nãi kªu "å" hoÆc kªu "trêi ¬i"? H: C¸c tõ ng÷ in ®Ëm ®îc dïng ®Ó lµm g×? - Hs trao ®æi th¶o luËn - tr¶ lêi - Gi¸o viªn chØ ®Þnh häc sinh ®äc chËm, râ ghi nhí: SGK _ Tr. 18 + Ho¹t ®éng 2: - GV yªu cÇu hs ®äc bµi tËp 1. H: T×m c¸c thµnh phÇn t×nh th¸i, c¶m th¸n trong nh÷ng c©u sau trong bµi 1? H: H·y xÕp nh÷ng tõ ng÷ theo tr×nh tù t¨ng dÇn ®é tin cËy (hau ®é ch¾c ch¾n)? - Häc sinh ®äc yªu cÇu BT 3. - Häc sinh lµm bµi, gi¸o viªn ch÷a bµi, nhËn xÐt lµm bµi. - Häc sinh viÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n nãi I- Bµi häc 1. Thµnh phÇn t×nh th¸i a) vÝ dô : SGK. b) NhËn xÐt. - "Ch¾c, cã lÏ" lµ nhËn ®Þnh cña ngêi nãi ®èi víi sù viÖc ®îc nãi ®Õn trong c©u. + "Ch¾c" thÓ hiÖn th¸i ®é tin cËy cao + "Cã lÏ" thÓ hiÖn th¸i ®é tin cËy cha cao. - Kh«ng cã tõ ng÷ in ®Ëm th× sù viÖc nãi trong c©u vÉn kh«ng cã g× thay ®æi v× c¸c tõ ®ã chØ thÓ hiÖn sù nhËn ®Þnh cña ngêi nãi ®èi víi sv ë trong c©u, chø kh«ng ph¶i lµ th«ng tin sù viÖc cña c©u. c - KÕt luËn : (ghi nhí- SGK) 2. Thµnh phÇn c¶m th¸n a) VÝ dô: SGK. b) NhËn xÐt - å, trêi ¬i ë ®©y kh«ng chØ sù vËt hay sù viÖc. - C¸c tõ ng÷ in ®Ëm: "å; trêi ¬i" kh«ng dïng ®Ó gäi ai c¶, chñng chØ gióp ngêi nãi gi·i bµy nçi lßng cña m×nh. c) KÕt luËn . (ghi nhí - SGK) 3. Ghi nhí : SGK II- LuyÖn tËp Bµi 1. a) Cã lÏ (Tp t×nh th¸i) b) Chao «i - thµnh phÇn c¶m th¸n c) H×nh nh - thµnh phÇn t×nh th¸i d) Ch¶ nhÏ - thµnh phÇn t×nh th¸i. Bµi 3: - Trong nhãm tõ "ch¾c, h×nh nh ch¾c 15 vÒ c¶m xóc cña em khi ®îc thëng thøc mét t¸c phÈm v¨n nghÖ, trong ®ã cã chøa thµnh phÇn t×nh th¸i hoÆc c¶m th¸n. - Häc sinh ®äc bµi - Gi¸o viªn nhËn xÐt ch÷a bµi cña häc sinh. 3-H íng dÉn vÒ nhµ(2”): TiÕp tôc lµm bt 4+Häc n¾m ch¾c phÇn ghi ch¾n" th× "ch¾c ch¾n" cã ®é tin cËy cao nhÊt. "h×nh nh" cã ®é tin cËy thÊp nh¸t. Bµi 4: nhí+§äc,t×m hiÓu tríc bµi míi tiÕp. Ngµy d¹y: 14. 1.2011 TiÕt 99-Bµi: nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc hiÖn tîng ®êi sèng A- Môc tiªu cÇn ®¹t: - KiÕn thøc:Gióp häc sinh hiÓu mét h×nh thøc nghÞ luËn phæ biÕt trong ®êi sèng: NghÞ luËn vÒ mét sù viÖc hiÖn tîng ®êi sèng. + N¾m ®îc c¸ch lµm mét bµi v¨n nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc hiÖn tîng ®êi sèng. - RÌn luyÖn kü n¨ng viÕt v¨n b¶n nghÞ luËn x· héi. B-Träng t©m: PhÇn luyÖn tËp. C-§å dïng,thiÕt bÞ: - Gi¸o viªn: Gi¸o ¸n,b¶ng phô,... - Häc sinh:sgk,vë ghi,vë bt,… D-tiÕn tr×nh Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1-KiÓm tra(6”):? ThÕ nµo lµ phÐp ph©n tÝch vµ tæng hîp? ?Lµm bt 4-sgk? 2-Bµi míi( 37”): *GTB(1 ”):Theo nd bµi. *Bµi gi¶ng(36”): Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß + Ho¹t ®éng 1: - GV yªu cÇu häc sinh ®äc v¨n b¶n "BÖnh lÒ mÒ" Néi dung I- Bµi häc 1/ Kh¸i niÖm: a) VÝ dô: (SGK) b) NhËn xÐt: ? V¨n b¶n bµn luËn vÒ hiÖn tîng g×? - V¨n b¶n bµn luËn vÒ hiÖn tîng "BÖnh lÒ Nªu nh÷ng biÓu hiÖn cña hiÖn tîng mÒ) (giê cao su) ®ã. + BiÓu hiÖn: Sai hÑn, ®i chËm, kh«ng coi träng … ? ChØ ra nguyªn nh©n cña "BÖnh lÒ - Nguyªn nh©n cña bÖnh lÒ mÒ: 16 mÒ"? ? Ph©n tÝch t¸c h¹i cña bÖnh lÒ mÒ? ? Bè côc cña bµi viÕt co m¹ch l¹c vµ chÆt chÏ kh«ng? v× sao? (m¹ch l¹c chÆt chÏ tríc hÕt nªu hiÖn tîng, tiÕp theo ph©n tÝch nguyªn nh©n vµ t¸c h¹i cña c¨n bÖnh, cuèi cïng nªu gi¶i ph¸p ®Ó kh¾c phôc.) ?VËy thÕ nµo lµ nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc trong ®êi sèng x· héi? Yªu cÇu vÒ néi dung vµ h×nh thøc cña bµi nghÞ luËn? +Ho¹t ®éng 2: - Häc sinh ®äc bµi tËp 1 - SGK ? Yªu cÇu: Nªu c¸c sù viÖc, hiÖn tîng tèt ®¸ng biÓu d¬ng cña c¸c b¹n trong nhµ trêng ngoµi x· héi. - Gi¸o viªn cho häc sinh ph¸t biÓu, ghi nhiÒu c¸c sù viÖc, hiÖn tîng lªn b¶ng. - Gi¸o viªn cho häc sinh th¶o luËn s viÖc hiÖn tîng nµo cã vÊn ®Ò x· héi quan träng ®Ó viÕt bµi bµy tá th¸i ®é ®ång t×nh hay ph¶n ®èi. - Häc sinh th¶o luËn chän mét sù viÖc hiÖn tîng trªn viÕt bµi nghÞ luËn x· héi. - Häc sinh ®äc yªu cÇu bµi tËp 2 - Häc sinh gi¶i thÝch v× sao ®ã lµ mét hiÖn tîng ®¸ng ®Ó viÕt bµi nghÞ luËn. - Häc sinh vÒ nhµ viÕt thµnh bµi + Kh«ng cã lßng tù träng vµ kh«ng biÕt t«n träng ngêi kh¸c. + Ých kû, v« tr¸ch nhiÖm víi c«ng viÖc chung. - T¸c h¹i: + Kh«ng bµn ®îc c«ng viÖc mét c¸ch cã ®Çu, cã cuèi. + Lµm mÊt thêi gian cña ngêi kh¸c. + T¹o ra mét thãi quen kÐm v¨n ho¸. - Bè côc bµi viÕt m¹ch l¹c. 2/ Yªu cÇu vµ néi dung vµ h×nh thøc: a) VÝ dô: (SGK) b) NhËn xÐt: - Néi dung: - H×nh thøc: ChÆt chÏ. 3/ KÕt luËn : Ghi nhí (SGK) II- LuyÖn tËp : Bµi 1: - Gióp b¹n häc tËp tèt. - Gãp ý, phª b×nh khi b¹n cã khuyÕt ®iÓm. - B¶o vÖ c©y xanh trong khu«n viªn nhµ trêng. - Gióp ®ì c¸c gia ®×nh th¬ng binh liÖt sü. - §a em nhá qua ®êng. - Tr¶ l¹i cña r¬i cho ngêi ®¸nh mÊt. Bµi 2: - HiÖn tîng hót thuèc l¸ vµ hËu qu¶ cña viÖc hót thuèc l¸ ®¸ng ®Ó viÕt mét bµi nghÞ luËn v×: + Nã liªn quan ®Õn vÊn ®Ò søc khoÎ cña mçi c¸ nh©n ngêi hót, ®Õn søc khoÎ céng ®ång vµ vÊn ®Ò nßi gièng. + Nã liªn quan ®Õn vÊn ®Ò b¶o vÖ m«i trêng: khãi thuèc l¸ g©y bÖnh cho nh÷ng ngêi kh«ng hót thuèc ®ang sèng xung 17 nghÞ luËn hoµn chØnh. quanh ngêi hót. + Nã g©y tèn kÐm tiÒn b¹c cho ngêi hót. 3-H íng dÉn vÒ nhµ(2”): Häc n¾m ch¾c lÝ thuyÕt+Lµm bµi tËp+ ChuÈn bÞ bµi míi. Ngµy d¹y: 14.1.2011 TiÕt 100 -Bµi: C¸ch lµm bµi nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc hiÖn tîng ®êi sèng A- Môc tiªu cÇn ®¹t: - Gióp hs: BiÕt c¸ch lµm bµi nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc, hiÖn tîng trong ®êi sèng. - RÌn luyÖn kü n¨ng viÕt mét bµi v¨n nghÞ luËn x· héi. B-Träng t©m: PhÇn II. C-§å dïng,thiÕt bÞ: - Gi¸o viªn: Gi¸o ¸n.b¶ng phô,phÊn mµu,... - Häc sinh:sgk,vë hgi,vë bt,.... D-tiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc: 1-KiÓm tra( 6”): ?ThÕ nµo lµ nghÞ luËn vÒ 1 sù viÖc ,ht ®êi sèng?Yc vÒ nd vµ ht cña thÓ lo¹i v¨n nµy lµ g×? 2-Bµi míi(37”): *GTB(1”):Theo nd bµi. *Bµi gi¶ng(36”): Ho¹t ®éng cña thÇy trß + Ho¹t ®éng 1 - GV yªu cÇu häc sinh ®äc kü ®Ò 1 (SGK) ?§Ò 1 yªu cÇu bµn luËn vÒ hiÖn tîng g×? ? Néi dung bµi nghÞ luËn gåm cã mÊy ý? lµ nh÷ng ý nµo? ? T liÖu chñ yÕu ®Ò viÕt bµi nghÞ luËn lµ g×? (T liÖu chñ yÕu dïng ®Ó viÕt lµ "Vèn sèng" gåm vèn sèng trùc tiÕp vµ vèn sèng gi¸n tiÕp). - Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh ®äc ®Ò Néi dung I- Bµi häc: 1/ T×m hiÓu c¸c ®Ò bµi: a) C¸c ®Ò bµi (SGK) b) NhËn xÐt: §Ò 1: - Yªu cÇu bµn luËn vÒ hiÖn tîng "Häc sinh nghÌo vît khã, häc giái" - Néi dung bµi nghÞ luËn gåm hai ý: + Bµn luËn vÒ mét sè tÊm g¬ng häc sinh nghÌo vît khã. + Nªu suy nghÜ cña m×nh vÒ nh÷ng tÊm g¬ng ®ã. §Ò 4: 18 4 - SGK. ?NguyÔn HiÒn sinh ra vµ lín lªn trong hoµn c¶nh nh thÕ nµo? Hoµn c¶nh Êy cã b×nh thêng kh«ng? t¹i sao? ? NguyÔn HiÒn cã ®Æc ®iÓm g× næi bËt? t chÊt g× ®Æc biÖt? ? Nguyªn nh©n chñ yÕu dÉn tíi thµnh c«ng cña NguyÔn HiÒn lµ g×? - Häc sinh trao ®æi th¶o luËn vµ tr¶ lêi. - Hoµn c¶nh NguyÔn HiÒn: Nhµ rÊt nghÌo. - §Æc ®iÓm næi bËt lµ ham häc, t chÊt ®Æc biÖt lµ th«ng minh, mau hiÓu. - Nguyªn nh©n chñ yÕu dÉn tíi thµnh c«ng cña NguyÔn HiÒn lµ tinh thÇn kiªn tr× vît khã ®Ó häc … * Gièng : C¶ 2 ®Ò ®Òu cã sù viÖc hiÖn tîng tèt cÇn ca ngîi, biÓu d¬ng ®ã lµ nh÷ng tÊm g¬ng vît khã häc giái. - C¶ 2 ®Òu yªu cÇu ph¶i "nªu suy nghÜ cña m×nh… * Kh¸c : - Gi¸o viªn yªu cÇu dùa theo c¸c ®Ò - §Ò 1: Yªu cÇu ph¶i ph¸t hiÖn sù viÖc mÉu trong SGK, mçi em tù ra mét ®Ò hiÖn tîng. bµi. - §Ò 4: Cung cÊp s½n sù viÖc hiÖn tîng díi - Häc sinh ra ®Ò. d¹ng truyÖn kÓ… - Gi¸o viªn gîi ý ®Þnh híng cho häc 2/ C¸ch lµm bµi nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc sinh ra ®Ò c¸c vÊn ®Ò sau: hiÖn t îng ®êi sèng. + Nhµ trêng víi vÊn ®Ò ATGT. a) §Ò bµi : SGK. + Nhµ trêng víi vÊn ®Ò m«i trêng. b) NhËn xÐt. + Nhµ trêng víi c¸c tÖ n¹n x· héi. * T×m hiÓu ®Ò vµ dµn ý. - §Ò thuéc lo¹i nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc - GV yªu cÇu hs ®äc ®Ò bµi trong hiÖn tîng. SGK. - §Ò nªu hiÖn tîng ngêi tèt viÖc tèt. ?§Ò thuéc lo¹i g×? §Ò nªu sù viÖc - §Ò yªu cÇu "nªu suy nghÜ cña m×nh vÒ hiÖn tîng g×? §Ò yªu cÇu lµm g×? hiÖn tîng Êy" ?Nh÷ng viÖc lµm cña NghÜa nãi lªn * LËp dµn ý ®iÒu g×? V× sao Thµnh ®oµn thµnh 1. Më bµi: phè Hå ChÝ Minh ph¸t ®éng phong - Giíi thiÖu hiÖn tîng Ph¹m V¨n NghÜa. trµo häc tËp b¹n NghÜa? Nªu tãm t¾t ý nghÜa cña tÊm g¬ng Ph¹m ? NÕu mäi häc sinh ®Òu lµm ®îc nh V¨n NghÜa. b¹n NghÜa th× cã t¸c dông g×? 2. Th©n bµi: ? H·y lËp dµn ý cho ®Ò bµi ®ã? - Ph©n tÝch ý nghÜa vÒ nh÷ng viÖc lµm cña - HslËp dµn ý. Ph¹m V¨n NghÜa. - GV HD häc sinh viÕt mét sè ®o¹n - §¸nh gi¸ viÖc lµm cña Ph¹m V¨n NghÜa. v¨n thÓ hiÖn mét sè ý trong phÇn - Nªu ý nghÜa cña viÖc ph¸t ®éng phÇn häc TB. tËp Ph¹m V¨n NghÜa. 3. KÕt bµi : 19 HS viÕt bµi - yc hs ®äc bµi viÕt cña m×nh. - Gv yc hs ®äc phÇn ghi nhí (SGK) + Ho¹t ®éng 2 - Gv yc hs ®äc kü ®Ò bµi. - Gv yc hs theo c¸c thao t¸c nh ë phÇn trªn. ? §Ò thuéc lo¹i g×? §Ò nªu sù vËt hiÖn tîng g×? §Ò yªu cÇu lµm g×? 3-H íng dÉn vÒ nhµ(2”): - Nªu ý nghÜa gi¸o dôc cña tÊm g¬ng Ph¹m V¨n NghÜa. - Rót ra bµi häc cho b¶n th©n. * ViÕt bµi 3/ Ghi nhí: SGK II - LuyÖn tËp. §Ò bµi 4 - Môc I - SGK. - T×m hiÓu ®Ò. -LËp dµn ý(vÒ nhµ) Häc n¾m ch¾c lÝ thuyÕt+ lµm tiÕp bµi tËp. Ngµy d¹y: 17. 1.2011 TiÕt 101-Bµi: Híng dÉn chuÈn bÞ ch¬ng tr×nh ®Þa ph¬ng PhÇn tËp lµm v¨n(sÏ lµm ë nhµ) A - Môc tiªu cÇn ®¹t: - Gióp hs: TËp suy nghÜ vÒ mét hiÖn tîng thùc tÕ ë ®Þa ph¬ng. + ViÕt mét bµi v¨n tr×nh bµy vÊn ®Ò ®ã víi suy nghÜ, kiÕn nghÞ cña m×nh díi c¸c h×nh thøc thÝch hîp: tù sù, miªu t¶, nghÞ luËn, thuyÕt minh. - RÌn luyÖn kÜ n¨ng viÕt bµi v¨n nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc hiÖn tîng trong x· héi ë ®Þa ph¬ng. B-träng t©m: HD hs lµm c«ng viÖc chuÈn bÞ C -§å dïng,thiÕt bÞ :-Gi¸o viªn: gi¸o ¸n,b¶ng phô,… -Häc sinh:sgk,vë ghi,vë bt,… D-tiÕn tr×nh Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1-KiÓm tra (8”): ?H·y nªu c¸ch lµm bµi v¨n nghÞ luËn vÒ mét sù vËt (viÖc) hiÖn tîng ®êi sèng? 2-Bµi míi (34”): 20
- Xem thêm -