Tài liệu Giáo án một số loại cây sống trên cạn

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 317 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

TiÕt 3 : tù nhiªn vµ x· héi MỘT SỐ LOÀI CÂY SỐNG TRÊN CẠN I . môc tiªu Kiến thức: - Nêu được tên, lợi ích của một số cây sống trên cạn. Kỹ năng: - Quan sát và chỉ ra được một số cây sống trên cạn. Thái độ: - HS thích chăm sóc cây. II. ®å dïng d¹y – häc GV: Tranh SGK. HS: Vë bµi tËp. III. c¸C HO¹T ®éng d¹y – häc HO¹T §éng cña gv 1. Bµi cò: - Em cho biết cây có thể sống được ở những đâu? - GV nhận xét, tuyên dương. 2. Bµi míi: A. Giới thiệu: Một số loài cây sống trên cạn.  Hoạt động 1: Quan sát cây cối ở sân truờng, vườn trường và xung quanh trường. * Mục tiêu: hình thành kĩ năng QS, nhận xét, mô tả. * Cách tiến hành: + Bước 1: Làm việc theo nhóm - Chia 2 nhóm và cho các nhóm quan sát . - Nhóm 1 QS cây cối ở sân trường. - Nhóm 2 QS cây cối ở vườn trường. HO¹T §éng cña hs - 2 HS tr¶ lêi. - Hs quan sát tranh theo nhóm. - Thảo luận nhóm và trả lời các câu hỏi trong phiếu học tập. Phiếu học tập 1. Tên cây? 2. Cây cao cho bóng mát hay cây hoa, cây cỏ? 3. Thân và cành lá có gì đặc biệt? 4. Cây có hoa hay không? 5. Có nhìn thấy rễ cây không? Tại sao? Đối với những cây mọc trên cạn rễ cây có vai trò gì đặc biệt? 6. Vẽ lại cây đã QS được. - Đại diện nhóm trình bày Tu nhien & Xa hoi Lop 2 - Giao nhiệm vụ các nhóm QS và điền - Nhóm khác nhận xét, bổ sung. vào các câu hỏi trong phiếu học tập. + Bước 2: Làm việc cả lớp - Y/c hs các nhóm cử đại diện trình bày các ý đã ghi vào phiếu học tập. - GV nhận xét và đưa ra kết luận.  Hoạt động 2: Làm việc với SGK * Mục tiêu: Nhận biết một số loại cây sống trên cạn và lợi ích của chúng. * Cách tiến hành: + Bước 1: Làm việc theo cặp - Hướng dẫn HS quan sát và trả lời câu hỏi trong SGK “Nói tên và nêu ích lợi của những cây có trong hình” + Bước 2: Làm việc cả lớp - Y/c hs trả lời các cây trong hình - Làm việc theo cặp. - Quan sát các tranh ở SGK và trả lời câu hỏi. - HS trả lời: + Hình 1: Cây mít. - Hình 2: Cây phi lao. Hình 3: Cây ngô. - Hình 4: Cây đu đủ. Hình 5: Cây thanh long. - Hình 6: Cây sả. - Hình 7: Cây lạc. - Hs trả lời: + Cây ăn quả đó là: Cây mít, cây đu đủ, cây thanh long. - GV tổng kết, tuyên dương hs trả lời + Cây cho bóng mát là: Cây phi lao. đúng. + Cây lương thực, thực phẩm là: Cây ngô, - GV nêu câu hỏi tiếp: cây lạc. - Em cho biết các cây trong hình, cây nào + cây vừa dùng làm thuốc vừa dùng làm là cây: ăn quả, cây cho bóng mát, cây gia vị là: Cây sả). lương thực-thực phẩm, cây vừa dùng làm thuốc vừa dùng làm gia vị? - Hs nhắc lại kết luận GV đã nêu. - GV kết luận: Có rất nhiều loại cây sống trên cạn. Chúng là nguồn cung cấp thức ăn cho người, động vật và ngoài ra chúng còn nhiều lợi ích khác. - 3 nhóm cử đại diện nhóm lên thi. 3. Củng cố – Dặn dò: - Tổ chức cho hs thi tìm tên các cây sống - Hs cả lớp theo dõi, nhận xét, tuyên trên cạn theo công dụng: cây dùng làm dương. thuốc nam, cây lương thực. - GV và hs tổng kết, tuyên dương nhóm nào tìm nhiều nhất là nhóm đó thắng cuộc. - Nhận xét tiết học. - Chuẩn bị bài sau: Một số loài cây sống dưới nước. Tu nhien & Xa hoi Lop 2
- Xem thêm -