Tài liệu Giáo án mĩ thuật lớp 2 cả năm_cktkn_bộ 7

  • Số trang: 66 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 51 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trường tiểu hoc Đ«ng Lỗ Gi¸o ¸n mỹ thuật Baøi 1: VEÕ TRANG TRÍ – VEÕ ÑAÄM , VEÕ NHAÏT Tuaàn 1 Tieát 1 Ngaøy Daïy: 12/09/2007 I/ MUÏC TIEÂU : Giuùp hs - KT: Nhaän bieát ñöôïc ba ñoä ñaäm nhaït chính : ñaäm, ñaäm vöøa, nhaït. - KN: Taïo ñöôïc nhöng saéc ñoä ñaäm nhaït trong baøi veõ trang trí, veõ tranh - TÑ: Nhaän thaáy veû ñeïp trong trang trí, trong mó thuaät II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC GV chuaån bò : - SGV, giaùo aùn ÑDDH. - Söu taàm moät soá tranh aûnh, baøi veõ trang trí coù caùc ñoä ñaäm, ñoä nhaït . - Hình minh hoaï ba saéc ñoä ñaäm, ñaäm vöøa vaø nhaït HS chuaån bò : - VTV,Chì, maøu, goâm… III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU 1. Khôûi ñoäng . (1’) 2. KTBC 3. Baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG GV Hoaït ñoäng 1: Quan saùt , nhaän xeùt (4’) MT: (Nhö phaàn KT cuûa muïc I) CTH:Giôùi thieäu tranh vaø ñaët caâu hoûi döïa vaøo gôïi yù cuûa SGV 2 tr 78 KL: Nhaän bieát ñöôïc ba ñoä ñaäm nhaït chính : ñaäm, ñaäm vöøa, nhaït.nhaän bieát ñoä ñaäm nhaït trong thieân nhieân Hoaït ñoäng 2: Caùch veõ ñaäm , veõ nhaït (4’) MT: ( Nhö phaàn KN, cuûa phaàn I) CTH: Yeâu caàu Hs môû vôû taäp veõ 2 xem hình 5 tr 4 vaø höôùng daãn nhö SGV2 tr 78, 79. KL: Hieåu ñöôïc caùch taïo ñöôïc ñoä ñaäm, nhaït GV : Vũ Xu©n Chung -1- HOAÏT ÑOÄNG HS Quan saùt tranh vaø traû lôøi caâu hoûi Xem hình vaø xem gv minh hoaï caùch veõ ñaäm , nhaït . Năm học 2010-2011 Trường tiểu hoc Đ«ng Lỗ Gi¸o ¸n mỹ thuật trong baøi trang trí, veõ tranh . Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh (20’) MT: Veõ ñöôïc baøi (hình 5,vôû taäp veõ 1) coù ñoä Thöïc haønh ñaäm, nhaït. CTH:Quan saùt höôùng daãn caùc em veõ baøi , caùch caàm buùt veõ ñoä ñaäm nhaït nhö SGV tr 79 . KL: Hoaøn thaønh ñöôïc baøi veõ ñöôïc 3 ñoä ñaäm Nhaän xeùt , ñaùnh giaù baøi nhaït chính Hoaït ñoäng 4: Nhaän xeùt , ñaùnh giaù (4’) MT: Thaáy ñöôïc nhöõng ñieåm ñaït, chöa ñaït trong baøi veõ CTH: Choïn moät soá baøi gôïi yù HS nhaän xeùt, ñaùnh giaù nhö SGV2 tr 79. Laéng nghe KL: Töï nhaän xeùt, ñaùnh giaù ñöôïc baøi Hoaït ñoäng cuoái : (2’) - Cuõng coá laïi noäi dung chính cuûa baøi hoïc : ñaäm , ñaäm vöøa , nhaït . - Nhaän xeùt, ñaùnh giaù tieát hoïc - Daën doø hs veà xem baøi môùi Baøi 2 : Thöôøng thöùc Mó thuaät Xem tranh thieáu nhi IV/ RUÙT KINH NGHIEÄM SAU TIEÁT DAÏY : ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... .......................................................................................... Baøi 2: THÖÔØNG THÖÙC MÓ THUAÄT – XEM TRANH THIEÁU NHI Tuaàn 2: Tieát 2 Ngaøy daïy :19/09/2007 I/ MUÏC TIEÂU : GV : Vũ Xu©n Chung -2- Năm học 2010-2011 Trường tiểu hoc Đ«ng Lỗ Gi¸o ¸n mỹ thuật Giuùp hs : - KT: hs laøm quen vôùi tranh cuûa thieáu nhi VN vaø thieáu nhi quoác teá . - KN: Nhaän bieát veû ñeïp cuûa tranh qua söï saép xeáp hình aûnh vaø caùch veõ maøu. - TÑ: Hieåu ñöôïc tình caûm cuûa baïn beø qua tranh . II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC : GV chuaån bò : -Giaùo aùn , SGV , VTV2. -Tranh thieáu nhi cuûa thieáu nhi VN & thieáu nhi quoác teá. HS chuaån bò : -Chì , goâm , maøu … -VTV2 III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : 1. Khôûi ñoäng : (1’) 2. KTBC: (3’) Baøi 1: Veõ ñaäm , veõ nhaït . Gv thu moät soá baøi veõ xeáp loaïi, nhaän xeùt, ñaùnh giaù. 3. Baøi môùi : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Giôùi thieäu baøi : (3’) Giôùi thieäu moät vaøi böùc tranh thieáu nhi VN Xem tranh ñeå hs nhaän bieát tranh thieáu nhi VN vaø tranh thieáu nhi quoác teá . Caùc baïn taát thích veõ tranh vaø veõ ñöôïc nhöng böùc tranh ñeïp. Hoaït ñoäng 1: Xem tranh (24’) MT: (nhö phaàn KN, cuûa phaàn I) Xem tranh vaø thaûo luaän CTH: - Yeâu caàu Hs xem tranh , thaûo luaän nhoùm nhoùm Trình baøy caâu hoûi qua nhöõng caâu hoûi GV soaïn saün nhö trong SGV2 trang 80,81 - Yeâu caàu hs trình baøy noäi dung qua nhöõng caâu hoûi . - Boå sung yù kieán hs vaø heä thoáng laïi noäi dung (nhö SGV2 tr 81) KL: Nhaän bieát ñöôïc veû ñeïp cuûa tranh qua söï saép xeáp hình aûnh vaø caùch veõ maøu. GV : Vũ Xu©n Chung -3- Năm học 2010-2011 Trường tiểu hoc Đ«ng Lỗ Gi¸o ¸n mỹ thuật Hoaït ñoäng 2: Nhaän xeùt , ñaùnh giaù (1’) Laéng nghe MT: Khích leä , ñoäng vieân tinh thaàn hoïc taäp hs . CTH: Nhaän xeùt veà . - Tinh thaàn, thaùi ñoä hoïc taäp cuûa lôùp - Khen ngôïi moät soá hs coù yù kieán phaùt bieåu . KL: Thaáy ñöôïc khaû naêng cuûa mình, phaùt huy Laéng nghe tinh thaàn hoïc taäp . Hoaït ñoäng cuoái : (1’) - Cuõng coá laïi kieán thöùc veà noäi dung xem tranh thieáu nhi. - Nhaän xeùt tieát hoïc - Daën doø hs veà nhaø chuaån bò Baøi 3: Veõ theo maãu - Veõ laù caây IV/ RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY : ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... .......................................................................................... Baøi 3: VEÕ THEO MAÃU – VEÕ LAÙ CAÂY Tuaàn 3: Tieát 3 Ngaøy daïy :26/9/2007 I/ MUÏC TIEÂU : Giuùp HS : - KT: Nhaän bieát hình daùng, ñaëc ñieåm, veû ñeïp cuûa moät vaûi loaïi laù caây. - KN: Bieát caùch veõ laù caây vaø veõ ñöôïc moät laù caây vaø veõ maøu theo yù thích . - TÑ: Bieát baûo veä moâi tröôøng , yeâu thieân nhieân II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC: GV chuaån bò : - Tranh aûnh moät vaøi loaïi laù caây. GV : Vũ Xu©n Chung -4- Năm học 2010-2011 Trường tiểu hoc Đ«ng Lỗ Gi¸o ¸n mỹ thuật - Moät soá loaïi laù caây thaät. - Hình minh hoïa höôùng daãn caùch veõ laù caây. - Baøi veõ cuûa hs naêm tröôùc . - SGV, giaùo aùn HS chuaån bò : - VTV , chì , maøu , goâm … - Moät soá loaïi laù caây . III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC 1. Khôûi ñoäng: (1’) 2. KTBC: (2’) Baøi 2: thöôøng thöùc mó thuaät – xem tranh thieáu nhi . Gv ñaët caâu hoûi KTBC , nhaän xeùt . 3. Baøi môùi : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Hoaït ñoäng 1: Quan saùt , nhaän xeùt (4’) MT: (Nhö phaàn Kt, muïc I) CTH: Cho hs quan saùt 1 soá loaïi laù caây vaø ñaët Quan saùt laù vaø traû lôøi caâu hoûi caâu hoûi döïa vaøo gôïi yù cuûa SGV2 tr 82. KL: Naém ñöôïc hình daùng , maøu saéc , ñaëc ñieåm cuûa moät soá loaïi laù caây . Hoaït ñoäng 2: Caùch veõ (4’) MT: (Nhö phaàn KN, muïc I) Quan saùt gv höôùng daãn CTH: Yeâu caàu hs quan saùt hình minh hoaï ÑDDH giuùp hs nhaän ra 1 soá loaïi laù caây. Minh hoïa baûng giôùi thieäu caùch veõ nhö SGV tr 83. KL: Naém ñöôïc caùc böôùc veõ chieác laù Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh (20’) MT:Veõ ñöôïc laù caây vaø toâ maøu theo yù thích CTH: yeâu caàu hs laøm baøi vaø quan saùt höôùng Thöïc haønh daãn hs laøm baøi nhö SGV tr 86. KL: Hoaøn thaønh baøi , veõ ñöôïc chieác laù vaø toâ maøu theo yù thích . Hoaït ñoäng 3: Nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù (3’) MT: Bieát caùch nhaän xeùt , ñaùnh giaù . GV : Vũ Xu©n Chung -5- Năm học 2010-2011 Trường tiểu hoc Đ«ng Lỗ Gi¸o ¸n mỹ thuật CTH: Choïn 1 soá baøi veõ ñeïp , chöa ñeïp gôïi yù Nhaän xeùt ñaùnh giaù hs nhaän xeùt baøi SGV2 . trang 84 KL: Töï nhaän xeùt ñaùnh giaù ñöôïc baøi . Hoaït ñoäng cuoái : (1’) - Cuõng coá laïi caùc böôùc veõ chieác laù. Laéng nghe - Nhaän xeùt tieát hoïc - Daën doø hs chuaån bò baøi sau . Baøi 4 : Veõ tranh – Ñeà taøi vöôøn caây . IV/ RUÙT KINH NGHIEÄM SAU TIEÁT DAÏY : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Baøi 4 : VEÕ TRANH – ÑEÀ TAØI VÖÔØN CAÂY Tuaàn 4: Tieát 4 Ngaøy daïy :3/10/2007 I/ MUÏC TIEÂU : Giuùp HS - KT: Nhaän bieát 1 soá loaïi caây trong vöôøn - KN: Veõ ñöôïc tranh vöôøn caây vaø veõ maøu theo yù thích - TÑ: yeâu meán thieân nhieân , bieát chaêm soùc , baûo veä caây troàng II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : Gv chuaån bò : - Moät soá tranh , aûnh veà caùc loaïi caây.. - Hình höôùng daãn caùch veõ ôû boä ÑDDH - Giaùo aùn , SGV , VTV. - Tranh cuûa hs naêm tröôùc Hs chuaån bò : VTV2 , chì , maøu , goâm … III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : 1. Khôûi ñoäng : (1’) 2. KTBC: (2’) Baøi 3: Veõ laù caây . GV : Vũ Xu©n Chung -6- Năm học 2010-2011 Trường tiểu hoc Đ«ng Lỗ Gi¸o ¸n mỹ thuật Gv thu moät soá baøi xeáp loaïi, nhaän xeùt, ñaùnh giaù 3. Baøi môùi : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Hoaït ñoäng 1: Tìm, choïn noäi dung ñeà taøi (4’) MT: Nhö phaàn KT, muïc I Xem tranh vaø traû lôøi CTH: Giôùi thieäu tranh, aûnh vaø ñaët caùc caâu hoûi caâu hoûi gôïi yù hs traû lôøi nhö trong SGV tr 85, 86. KL: Naém ñöôïc 1 soá loaïi caây trong vöôøn . Hoaït ñoäng 2: Caùch veõ (4’) MT: Nhö phaàn KN, muïc I CTH: Gôïi yù caùch veõ tranh nhö SGV tr 86. Nhôù laïi vaø quan saùt KL: Naém ñöôïc caùch veõ tranh vöôøn caây vaø veõ caùch veõ maøu theo yù thích Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh (20’) MT: Veõ ñöôïc tranh vöôøn caây theo yù thích CTH: Nhaéc nhôû Hs veõ vöôøn caây vöøa vôùi phaàn giaáy ñaõ chuaån bò : trong VTV Laøm baøi KL: Hoaøn thaønh baøi, veõ ñöôïc tranh vaø toâ maøu thao yù thích Hoaït ñoäng 4: Nhaän xeùt , ñaùnh giaù (3’) MT: Bieát caùch nhaän xeùt , ñaùnh giaù baøi CTH: Choïn 1 soá baøi veõ ñeïp , chöa ñeïp gôïi yù hs Noäp baøi nhaän xeùt , ñaùnh giaù baøi nhö SGV tr 87 Nhaän xeùt , ñaùnh giaù KL: Töï nhaän xeùt , ñaùnh giaù ñöôïc baøi Hoaït ñoäng cuoái : (1’) - Cuõng coá laïi caùc böôùc veõ tranh ñeà taøi vöôøn Laéng nghe caây. - Nhaän xeùt tieát hoïc - Daën doø veà nhaø quan saùt hình daùng , maøu saéc 1 soá con vaät. Baøi 5: naën hoaëc veõ , xeù daùn con vaät IV/ RUÙT KINH NGHIEÄM SAU TIEÁT DAÏY : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… GV : Vũ Xu©n Chung -7- Năm học 2010-2011 Trường tiểu hoc Đ«ng Lỗ Gi¸o ¸n mỹ thuật ………………………………………………………………………………………...................................................... ............................................................................................ Baøi 5: NAËN HOAËC VEÕ, XEÙ DAÙN CON VAÄT Tuaàn 5: Tieát 5 Ngaøy daïy : 17/10/2007 I/ MUÏC TIEÂU : Giuùp Hs : - KT: Hs nhaän bieát ñöôïc moät soá ñaëc ñieåm, hình daùng con vaät. - KN: Hs bieát caùch naën hoaëc xeù daùn moät soá con vaät .Naën hoaëc xeù daùn ñöôïc con vaät theo yù thích - TÑ: Chaêm soùc baûo veä vaät nuoâi vaø yeâu thieân nhieân II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : Gv chuaån bò : - Moät soá tranh , aûnh veà caùc con vaät ... - Hình höôùng daãn caùch veõ ôû boä ÑDDH - Giaùo aùn , SGV , VTV. - Tranh cuûa hs naêm tröôùc Hs chuaån bò : - VTV2 , chì , maøu , goâm … III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : 1. Khôûi ñoäng : (1’) 2. KTBC: (2’) Baøi 4: Veõ tranh – Ñeà taøi Vöôøn caây Gv thu moät soá baøi xeáp loaïi, nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù 3. Baøi môùi : (32’) HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Hoaït ñoäng 1: Quan saùt , nhaän xeùt (4’) MT: Nhö phaàn KT, muïc I CTH: Giôùi thieäu tranh ,aûnh moät soá con vaät vaø ñaët caùc caâu hoûi gôïi yù nhö SGV tr 88, 89. KL: Naém ñöôïc ñaëc ñieåm, hình daùng vaø maøu saéc cuûa moät soá con vaät em bieát. Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn caùch veõ (4’) GV : Vũ Xu©n Chung -8- HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Xem tranh vaø traû lôøi caâu hoûi Năm học 2010-2011 Trường tiểu hoc Đ«ng Lỗ Gi¸o ¸n mỹ thuật MT: Nhö phaàn KN, muïc I CTH: Minh hoaï cho HS thaáy vaø neâu töøng böôùc veõ, xeù daùn, naën nhö SGV tr 89, 90. Quan saùt caùch veõ KL: Naém ñöôïc caùch veõ, caùch naën vaø xeù daùn con vaät vaø hình dung ñöôïc caùch veõ con vaät mình yeâu thích Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh (20’) MT: Veõ, naën vaø xeù daùn ñöôïc con vaät mình yeâu Laøm baøi thích. CTH: Quan saùt, gôïi yù nhö SGV tr 90 cho Hs coøn lung tuùng chöa bieát caùch laøm baøi. KL: Hoaøn thaønh baøi vaø veõ ñöôïc con vaät mình yeâu thích. Noäp baøi Hoaït ñoäng 4: Nhaän xeùt , ñaùnh giaù (3’) Nhaän xeùt , ñaùnh giaù MT: Bieát caùch nhaän xeùt , ñaùnh giaù baøi CTH: Choïn 1 soá baøi veõ ñeïp , chöa ñeïp gôïi yù hs nhaän xeùt , ñaùnh giaù baøi nhö SGV tr 90 . Laéng nghe KL: Töï nhaän xeùt, ñaùnh giaù ñöôïc baøi Hoaït ñoäng cuoái : (1’) - Cuõng coá laïi caùc böôùc veõ con vaät. - Nhaän xeùt tieát hoïc - Gv daën doø veà nhaø xem Baøi 6: Veõ trang trí – maøu saéc vaø caùch veõ maøu vaøo hình coù saün IV/ RUÙT KINH NGHIEÄM SAU TIEÁT DAÏY : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………….............................................................................. ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... .......................................................................................................................... GV : Vũ Xu©n Chung -9- Năm học 2010-2011 Trường tiểu hoc Đ«ng Lỗ Gi¸o ¸n mỹ thuật Baøi 6: VEÕ TRANG TRÍ - MAØU SAÉC VAØ CAÙCH PHA MAØU VAØO HÌNH COÙ SAÜN Tuaàn : 6 Tieát :6 Ngaøy daïy :24/10/2007 I/ MUÏC TIEÂU : Giuùp HS : - KT: Söû duïng ñöôïc ba maøu cô baûn .Bieát theâm ba maøu môùi do caùc cô baûn pha troän vôùi nhau : da cam, xanh luïc, tím - KN: Veõ ñöôïc maøu vaøo hình coù saün theo yù thích . Hs bieát caùch pha maøu - TÑ: Ham thích maøu saéc vaø yeâu thích thieân nhieân. II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : GV Chuaån bò: - Baûng maøu cô baûn vaø ba maøu môùi do caùc caëp maøu pha troän - Moät soá tranh, aûnh coù hoa quaû, quaû, ñoà vaät - Moät soá tranh dan gian : Gaø maùi, Lôïn naùi, Vinh hoa, Phuù Quyù… - Giaùo aùn , SGV , VTV. - Tranh cuûa hs naêm tröôùc HS chuaån bò : VTV2 , chì , maøu , goâm … III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : 1. Khôûi ñoäng : (1’) 2. KTBC: (2’) Baøi 5: Naën hoaëc veõ, xeù daùn con vaät Gv thu moät soá baøi nhaän xeùt, ñaùnh giaù vaø xeáp loaïi 3. Baøi môùi : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Hoaït ñoäng 1: Quan saùt , nhaän xeùt (5’) MT: Nhö phaàn KT, muïc I CTH: Giôùi thieäu tranh, aûnh vaø ñaët caùc caâu hoûi Xem tranh vaø traû lôøi caâu hoûi döïa vaøo gôïi yù cuûa SGV2 trang 91. => Maøu saéc thì raát phong phuù vaø laøm cho cuoäc soáng theâm töôi ñeïp. GV : Vũ Xu©n Chung 2011 - 10 - Năm học 2010- Trường tiểu hoc Đ«ng Lỗ Gi¸o ¸n mỹ thuật KL: Naém ñöôïc 3 maøu cô baûn vaø ba maøu môùi ñöôïc pha töø maøu cô baûn Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn caùch veõ (3’) MT: nhö phaàn KN, muïc I CTH: Yeâu caàu hs xem hình VTV4 vaø nhaän ra Quan saùt VTV hình veõ trong tranh. Gôïi yù hs caùch veõ maøu nhö SGV2 trang 92. Laéng nghe KL: Naém ñöôïc caùch veõ maøu vaøo hình coù saün. Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh (20’) MT: Veõ ñöôïc maøu cho tranh CTH: Quan saùt vaø gôïi yù Hs veõ maøu cho tranh Thöïc haønh nhö SGV 2 trang 92. KL: Hoaøn thaønh baøi, veõ ñöôïc tranh vaø toâ maøu theo yù thích . Hoaït ñoäng 4: Nhaän xeùt , ñaùnh giaù (3’) MT: Bieát caùch nhaän xeùt , ñaùnh giaù baøi CTH: Choïn 1 soá baøi veõ ñeïp , chöa ñeïp gôïi yù hs Nhaän xeùt , ñaùnh giaù nhaän xeùt , ñaùnh giaù baøi nhö SGV 2 trang 92 . KL: Töï nhaän xeùt , ñaùnh giaù ñöôïc baøi Hoaït ñoäng cuoái : (1’) - Cuõng coá laïi maøu saéc. - Daën doø veà nhaø chuaån bò Baøi 7: Veõ tranh – Ñeà taøi Em ñi hoïc IV/ RUÙT KINH NGHIEÄM ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... .................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ................................... Baøi 7: VEÕ TRANH – ÑEÀ TAØI EM ÑI HOÏC Tuaàn : 7 Tieát :7 Ngaøy daïy : 18/10/2006 I/ MUÏC TIEÂU : GV : Vũ Xu©n Chung 2011 - 11 - Năm học 2010- Trường tiểu hoc Đ«ng Lỗ Gi¸o ¸n mỹ thuật Giuùp HS: - KT: Hieåu ñöôïc noäi dung ñeà taøi Em ñi hoïc - KN:Bieát caùch saép xeáp hình aûnh ñeå laøm roõ noäi dung tranh vaø veõ ñöôïc tranh ñeà taøi Em ñi hoïc - TÑ: Theâm yeâu meán tröôøng hoïc II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : GV chuaån bò : - Tranh, aûnh ñeà taøi Em ñi hoïc - Giaùo aùn , SGV , VTV. - Tranh cuûa hs naêm tröôùc HS chuaän bò : VTV2 , chì , maøu , goâm … III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : 1. Khôûi ñoäng : (1’) 2. KTBC: (3’) Baøi 6: Maøu saéc, caùch veõ maøu vaøo hình coù saün Gv thu moät soá baøi veõ xeáp loaïi, nhaän xeùt, ñaùnh giaù. 3. Baøi môùi : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Hoaït ñoäng 1: Quan saùt , nhaän xeùt (3’) MT: Nhö phaàn KT, muïc I CTH: Giôùi thieäu tranh, aûnh vaø ñaët caùc caâu hoûi gôïi yù hs nhôù laïi hình aûnh luùc ñeán tröôøng nhö SGV2 trang 93, baøi7 &traû lôøi caâu hoûi KL: Hieåu ñöôïc noäi dung ñeà taøi Em ñi hoïc vaø choïn mình noäi dung ñeà taøi. Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn caùch veõ (4’) MT: Nhö phaàn KN, muïc I CTH: Gôïi yù caùch veõ tranh nhö SGV2 trang 94. KL: Naém ñöôïc caùch veõ tranh ñeà taøi Em ñi hoïc, hình dung caùch saép xeáp hình aûnh trong tranh ñònh veõ. Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh (20’) MT: Veõ ñöôïc ñöôïc tranh ñeà taøi Em ñi hoïc GV : Vũ Xu©n Chung 2011 - 12 - HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Xem tranh vaø traû lôøi caâu hoûi Laéng nghe Năm học 2010- Trường tiểu hoc Đ«ng Lỗ Gi¸o ¸n mỹ thuật CTH: Nhaéc hs caùch veõ hình vöøa vôùi phaàn giaáy Thöïc haønh ñaõ chuaån bò saün Gôïi yù Hs caùch veõ hình, veõ maøu thay ñoåi ñeå baøi veõ theâm sinh ñoäng KL: Hoaøn thaønh baøi, veõ ñöôïc böùc tranh ñeïp theo yù thích Hoaït ñoäng 4: Nhaän xeùt , ñaùnh giaù (3’) Nhaän xeùt , ñaùnh giaù MT: Thaáy ñöôïc nhöõng ñieåm ñaït, chöa ñaït trong baøi veõ CTH: Choïn moät soá baøi gôïi yù HS nhaän xeùt, ñaùnh giaù nhö SV2 tr 95. KL: Töï nhaän xeùt, ñaùnh giaù ñöôïc baøi Laéng nghe Hoaït ñoäng cuoái : (2’) - Cuõng coá laïi caùc böôùc veõ tranh. - Nhaän xeùt, ñaùnh giaù tieát hoïc - Daën doø hs veà xem baøi môùi Baøi 8: Xem tranh Tieáng ñaøn baàu cuûa hoaï syõ Syõ Toát IV/ RUÙT KINH NGHIEÄM SAU TIEÁT DAÏY: ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ......................................................................................... Baøi 8: THÖÔØNG THÖÙC MÓ THUAÄT XEM TRANH TIEÁNG ÑAØN BAÀU CUÛA HOAÏ SÓ SYÕ TOÁT Tuaàn 8: Tieát 8 Ngaøy daïy : I/ MUÏC TIEÂU : Giuùp HS - KT: Hs laøm quen vaø tieáp xuùc vôùi tranh cuûa hoaï só . GV : Vũ Xu©n Chung 2011 - 13 - Năm học 2010- Trường tiểu hoc Đ«ng Lỗ Gi¸o ¸n mỹ thuật - KN: Nhaän bieát veû ñeïp cuûa tranh qua söï saép xeáp hình aûnh vaø caùch veõ maøu. - TÑ: Theâm yeâu meán anh boä ñoäi II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC : GV chuaån bò : - Giaùo aùn , SGV , VTV2. - Tranh thieáu nhi cuûa hoaï só(P/c, sinh hoaït, cdung…) - Tranh thieáu nhi HS chuaån bò : - Chì , goâm , maøu … - VTV2 III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : 1.Khôûi ñoäng : (1’) 2.KTBC: (3’) Baøi 7: Veõ tranh – Ñeà taøi Tröôøng em Gv thu moät soá baøi veõ xeáp loaïi, nhaän xeùt, ñaùnh giaù. 3. Baøi môùi : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Hoaït ñoäng 1 Giôùi thieäu baøi : (4’) MT Nhö phaàn KT, muïc I CTH: Giôùi thieäu moät soá tranh cuûa hoaï só vaø Xem tranh tranh Tieáng ñaøn baàu ñeå hs nhaän bieát theâm veà caùc loaïi tranh: tranh phong caûnh, tranh sinh hoaït vaø chaát lieäu (maøu boät, maøu daàu…) Yeâu caàu hs xem tranh vaø traû lôøi caâu hoûi nhö trong SGV 2 baøi 8 trang 96 KL:Laøm quen, tieáp xuùc ñöôïc moät soá tranh cuûa hoaï só Hoaït ñoäng 2: Xem tranh (20’) Xem tranh vaø thaûo luaän MT: nhö phaàn KN, cuûa phaàn I CTH: Ñöa ra caâu hoûi nhö SGV2, baøi 8 trang nhoùm 97 cho hs thaûo luaän theo nhoùm. KL: Qua thaûo luaän nhoùm hs naém baét nhaän bieát ñöôïc veû ñeïp cuûa tranh qua söï saép xeáp hình aûnh vaø caùch veõ maøu trong tranh . Hoaït ñoäng 3: Trình baøy noäi dung tranh (5’) GV : Vũ Xu©n Chung 2011 - 14 - Năm học 2010- Trường tiểu hoc Đ«ng Lỗ Gi¸o ¸n mỹ thuật MT: Taäp trình baøy noäi dung tranh Trình baøy caâu hoûi CTH: Yeâu caàu töøng toå ñaïi dieän trình baøy, yeâu caàu hs theo doõi vaø boå sung yù kieán. Boå sung noäi dung tranh nhö SGV2, Baøi 8 trang 97 KL : Naém ñöôïc noäi dung tranh vaø laøm quen vieäc trình baøy noäi dung tranh. Hoaït ñoäng 2: Nhaän xeùt , ñaùnh giaù (2’) MT: Khích leä , ñoäng vieân tinh thaàn hoïc taäp hs . Laéng nghe CTH: Nhaän xeùt veà . - Tinh thaàn, thaùi ñoä hoïc taäp cuûa lôùp - Khen ngôïi moät soá hs coù yù kieán phaùt bieåu . KL: Thaáy ñöôïc khaû naêng cuûa mình, phaùt huy tinh thaàn hoïc taäp . Hoaït ñoäng cuoái : (1’) - Cuõng coá laïi kieán thöùc veà noäi dung xem tranh thieáu nhi. - Daën doø hs veà nhaø chuaån bò baøi Baøi 9: Veõ theo maãu – Veõ caùi muõ IV/ RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY : ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ....................................................................... Baøi 9: VEÕ THEO MAÃU – VEÕ CAÙI MUÕ GV : Vũ Xu©n Chung 2011 - 15 - Năm học 2010- Trường tiểu hoc Đ«ng Lỗ Gi¸o ¸n mỹ thuật Tuaàn : 9 Ngaøy daïy : Tieát : 9 I/ MUÏC TIEÂU : Giuùp HS - KT: Hieåu hình daùng, veû ñeïp, lôïi ích cuûa caùc loaïi muõ. - KN:Bieát caùch veõ caùi muõ vaø veõ ñöôïc maãu theo maãu. - TÑ: Bieát traân troïng vaø giöõ gin ñoà vaät II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : GV chuaån bò : - Moät soá laïi loaïi muõ khaùc nhau. - Giaùo aùn , SGV , VTV. - Tranh cuûa hs naêm tröôùc HS chuaån bò - VTV2 , chì , maøu , goâm … III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : 1. Khôûi ñoäng : (1’) 2. KTBC: (3’) Baøi 8: Thöôøng thöùc mó thuaät Xem tranh Tieáng ñaøn baàu cuûa hoaï só Syõ Toát 3. Baøi môùi : Gv ñaët caâu hoûi ñeå kieåm tra baøi cuõ vaø nhaän xeùt HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Hoaït ñoäng 1: Quan saùt , nhaän xeùt (3’) MT: Nhö phaàn KT, muïc I CTH: Giôùi thieäu moät soá caùi muõ vaø ñaët caùc caâu hoûi gôïi yù hs nhaän xeùt caùi muõ nhö SGV2 trang 98. KL: Naém baét ñöôïc hình daùng, veû ñeïp, ích lôïi cuûa caùc loaïi muõ Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn caùch veõ (4’) MT: Nhö phaàn KN, muïc I CTH: Baøy muõ vaø gôïi yù hs caùch veõ nhö SGV trang 99, 100 GV : Vũ Xu©n Chung 2011 - 16 - HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Xem tranh vaø traû lôøi caâu hoûi Laéng nghe Năm học 2010- Trường tiểu hoc Đ«ng Lỗ Gi¸o ¸n mỹ thuật KL:Naém ñöôïc caùch veõ caùi muõ gioáng maãu vaø nhöõng caùi muõ khaùc Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh (20’) Thöïc haønh MT: Veõ ñöôïc ñöôïc caùi muõ gaàn gioáng maãu CTH: Quan saùt vaø gôïi yù hs veõ caùi muõ nhö SGV2 trang 101 KL: Hoaøn thaønh baøi , veõ ñöôïc caùi muõ gaàn gioáng Nhaän xeùt , ñaùnh giaù maãu . Hoaït ñoäng 4: Nhaän xeùt , ñaùnh giaù (3’) MT: Thaáy ñöôïc nhöõng ñieåm ñaït, chöa ñaït trong baøi veõ CTH: Choïn moät soá baøi gôïi yù HS nhaän xeùt, ñaùnh giaù nhö SGV2 tr101. Laéng nghe KL: Töï nhaän xeùt, ñaùnh giaù ñöôïc baøi Hoaït ñoäng cuoái : (2’) - Cuõng coá laïi caùc böôùc veõ theo maãu - Nhaän xeùt, ñaùnh giaù tieát hoïc - Daën doø hs veà xem baøi môùi Baøi 10: Veõ tranh – Ñeà taøi tranh Chaân dung IV/ RUÙT KINH NGHIEÄM SAU TIEÁT DAÏY: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………................................................................................. ............................................................................................................................... ..................................................................................... Baøi 10 : VEÕ TRANH – ÑEÀ TAØI CHAÂN DUNG Tuaàn : 10 Tieát :10 Ngaøy daïy : I/ MUÏC TIEÂU : Giuùp HS - KT: HS taäp quan saùt ñaëc ñieåm khuoân maët ngöôøi GV : Vũ Xu©n Chung 2011 - 17 - Năm học 2010- Trường tiểu hoc Đ«ng Lỗ Gi¸o ¸n mỹ thuật - KN: Hs laøm quen vôùi caùch veõ chaân dung, veõ ñöôïc böùc chaân dung theo yù thích - TÑ: Hs bieát yeâu thong vaø quan taâm ñeán moïi ngöôøi II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : GV chuaån bò - Moät soá tranh aûnh veà chaân dung ngöôøi khaùc nhau. - Giaùo aùn , SGV , VTV. - Tranh cuûa hs naêm tröôùc HS chuaån bò : VTV2 , chì , maøu , goâm … III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : 1. Khôûi ñoäng : (1’) 2. KTBC: (3’) Baøi 9: Veõ theo maãu – Veõ caùi Muõ Gv thu moät soá baøi veõ xeáp loaïi, nhaän xeùt, ñaùnh giaù. 3. Baøi môùi : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Hoaït ñoäng 1: Quan saùt , nhaän xeùt (3’) MT: Nhö phaàn KT, muïc I CTH: Giôùi thieäu moät soá tranh, aûnh chaân dung vaø ñaët caâu hoûi döïa vaøo gôïi yù cuûa SGV 2 trang 102, 103. KL: Naém ñöôïc ñaëc ñieåm treân khuoân maët vaø nhaän xeùt ñöôïc ñaëc ñieåm quan troïng khi ta nhaän xeùt Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn caùch veõ (4’) MT: Nhö phaàn KN, muïc I CTH: Cho hs xem moät soá baøi veõ chaân dung coù nhieàu caùch boá cuïc vaø ñaët caâu hoûi nhö SGV 2 trang 104 Minh hoaï baûng vaø höôùng daãn töøng böùôc veõ nhö SGV 2 trang 104 KL: Naém ñöôïc caùch veõ tranh chaân dung vaø böôùc ñaàu hieåu veà theå loaïi tranh chaân dung Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh (20’) GV : Vũ Xu©n Chung 2011 - 18 - HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Quan saùt tranh vaø traû lôøi caâu hoûi Xem baøi veõ vaø traû lôøi caâu hoûi Laéng nghe Thöïc haønh Năm học 2010- Trường tiểu hoc Đ«ng Lỗ Gi¸o ¸n mỹ thuật MT: Veõ ñöôïc moät böùc tranh chaân dung theo yù thích CTH: Quan saùt vaø gôïi yù hs thöïc haønh nhö SGV trang 105 KL: Hoaøn thaønh baøi, veõ ñöôïc böùc tranh theå Nhaän xeùt, ñaùnh giaù baøi hieän nhaân vaät mình yeâu thích nhaát Hoaït ñoäng 4: Nhaän xeùt , ñaùnh giaù (3’) MT: Thaáy ñöôïc nhöõng ñieåm ñaït, chöa ñaït trong baøi veõ CTH: Choïn moät soá baøi gôïi yù HS nhaän Laéng nghe xeùt, ñaùnh giaù nhö SGV2 tr105. KL: Töï nhaän xeùt, ñaùnh giaù ñöôïc baøi Hoaït ñoäng cuoái : (2’) - Cuõng coá laïi caùc böôùc veõ tranh chaân dung - Nhaän xeùt, ñaùnh giaù tieát hoïc - Daën doø hs veà xem baøi môùi Baøi 12: Veõ tieáp hoaï tieát vaø veõ maøu vaøo ñöôøng dieàm IV/ RUÙT KINH NGHIEÄM SAU TIEÁT DAÏY: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………................................................................................. ............................................................................................................................... ..................................................................................... Baøi 11: VEÕ TIEÁP HOÏA TIEÁT VAØO ÑÖÔØNG DIEÀM VAØ VEÕ MAØU Tuaàn 11: Tieát 11 Ngaøy Daïy: I/ MUÏC TIEÂU : Giuùp HS - KT: Hs bieát caùch trang trí ñöôøng dieàm ñôn giaûn . - KN: Hs veõ tieáp ñöôïc hoïa tieát vaø veõ maøu ñöôøng dieàm GV : Vũ Xu©n Chung 2011 - 19 - Năm học 2010- Trường tiểu hoc Đ«ng Lỗ Gi¸o ¸n mỹ thuật - TÑ: Hs thaáy ñöôïc veû ñeïp cuûa caùc ñoà vaät ñöôïc trang trí ñöôøng dieàm II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC GV chuaån bij - SGV, giaùo aùn ÑDDH. - Ñoà vaät ñöôïc trang trí ñöôøng dieàm - Baøi veõ maãu ñöôøng dieàm - Baøi veõ hs lôùp tröôùc HS chuaån bò: - VTV,Chì, maøu, goâm… III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU 1. Khôûi ñoäng . (1’) 2. KTBC: (2’) Baøi10: Veõ tranh – Ñeà taøi Chaân dung Gv thu moät soá baøi veõ xeáp loaïi, nhaän xeùt, ñaùnh giaù. 3. Baøi môùi L Hoaït ñoäng 1: Quan saùt , nhaän xeùt (4’) MT: (nhö phaàn KT cuûa muïc I) CTH: Cho hs xem 2 ñoà vaät vaø ñaët caâu hoûi döïa vaøo gôïi yù cuûa SGV2 trang 106 Yeâu caàu Hs tìm ví duï theâm veà ñöôøng dieàm KL: Hieåu caùch trang trí vaø hoaï tieát trang trí ñöôøng dieàm Hoaït ñoäng 2: Caùch veõ (5’) MT: ( nhö phaàn KN, cuûa phaàn I) CTH: - Neâu yeâu caàu cuûa baøi taäp. - Yeâu caàu Hs quan saùt hình h1 vaø h2 ôû VTV 2. - Höôùng daãn HS veõ tieáp hình vaø veõ maøu nhö VTV 2 trang 107, 108. - Cho hs xem bìa veõ cuûa hs khoaù tröôùc KL: Hieåu vaø bieát caùch veõ tieáp vaø söû duïng maøu vaøo ñöôøng dieàm GV : Vũ Xu©n Chung 2011 - 20 - HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Quan saùt, nhaän xeùt vaø traû lôøi caâu hoûi Quan saùt h1 vaø h2 ôû VTV2 Năm học 2010-
- Xem thêm -