Tài liệu Giáo án mĩ thuật lớp 2 cả năm_cktkn_bộ 5

  • Số trang: 54 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 48 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Gi¸o ¸n MÜ thuËt líp 2 TuÇn 1 TiÕt 1 N¨m häc 2010 - 2011 Bµi: VÏ trang trÝ vÏ ®Ëm nh¹t I: Môc tiªu - HS nhËn biÕt ®îc ba ®é ®Ëm nh¹t chÝnh: §Ëm , ®Ëm võa, nh¹t - T¹o ®îc nh÷ng s¾c ®é ®Ëm nh¹t trong bµi vÏ trang trÝ, vÏ tranh II: ChuÈn bÞ - GV: Tranh , ¶nh bµi vÏ trang trÝ cã 3 ®é ®Ëm nh¹t - H×nh minh häc 3 ®é ®Ëm nh¹t - Bé ®å dïng d¹y häc - HS: §å dïng häc tËp III: TiÕn tr×nh bµi d¹y- häc Thêi gian 2’ Néi dung æn ®Þnh tæ chøc Bµi míi. Giíi thiÖu bµi 7’ 7’ 1: Quan s¸t vµ nhËn xÐt 2: C¸ch vÏ ®Ëm, nh¹t Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n Ho¹t ®éng cña thÇy GV kiÓm tra sÜ sè hs Gv kiÓm tra ®å dïng häc tËp Trong mÜ thuËt khi vÏ mµu hay lªn ®¹m nh¹t ®Òu cã 3 ®é ®Ëm nh¹t ®ã lµ ®Ëm, ®Ëm võa, nh¹t ®Ó hiÒu râ h¬n c« vµ c¸c em sÏ quan s¸t vµ nhËn xÐt tranh Gv giíi thiÖu tranh Trong c¸c h×nh a, b, c h×nh nµo lµ ®Ëm, ®Ëm võa, nh¹t? GV tãm t¾t Trong tranh , ¶nh cã rÊt nhiÒu ®é ®Ëm nh¹t kh¸c nhau +Cã 3 ®é ®Ëm nh¹t chÝnh: §Ëm, ®Ëm võa, nh¹t + Ba ®é ®Ëm nh¹t trªn lµm cho bµi vÏ thªm sinh ®éng h¬n Ngoµi 3 ®é ®Ëm nh¹t chÝnh ra cßn cã c¸c møc ®é ®Ëm nh¹t kh¸c nhau( Gv treo tranh). Yªu cÇu hs quan s¸t h×nh ë VTV +PhÇn thùc hµnh cã vÏ 3 b«ng hoa gièng nhau Yªu cÇu: dïng 3 mµu ®Ó vÏ hoa, nhÞ , l¸ Mçi b«ng vÏ ®é ®Ëm nh¹t kh¸c nhau theo thøc tù ®Ëm, ®Ëm võa, nh¹t Gv ®ång thêi vÏ mÉu lªn b¶ng b»ng phÊn mµu 3 ®é ®Ëm nh¹t GV híng dÉn c¸ch vÏ ®Ëm nh¹t +VÏ ®Ëm: §a nÐt m¹nh, ®an dµy +VÏ nh¹t: §a nÐt nhÑ h¬n, nÐt tha h¬n 1 Ho¹t ®éng cña trß Líp trëng b¸o c¸o HS ®Ó §DHT lªn bµn HS quan s¸t tranh HSTL HS l¾ng nghe vµ ghi nhí HS quan s¸t tranh HS quan s¸t h×nh ë VTV GV: Gi¸o ¸n MÜ thuËt líp 2 N¨m häc 2010 - 2011 GV cho hs quan s¸t bµi vÏ cña hs khãa tríc Yªu cÇu hs vÏ ®Ëm nh¹t b»ng mµu GV xuèng líp híng dÉn hs vÏ bµi Nh¾c hs vÏ râ 3 ®é ®Ëm nh¹t Tr¸nh vÏ ra ngoµi h×nh vÏ GV chän 1 sè bµi tèt vµ cha tèt 21’ 3: Thùc hµnh 3’ GV nhËn xÐt ý kiÕn cña hs Yªu cÇu hs chän ra bµi ®Ñp 4: NhËn xÐt , ®¸nh nhÊt gi¸ TuÇn 2 TiÕt 2: Ngµy Hs quan s¸t bµi vµ häc tËp HS thùc hµnh HS nhËn xÐt VÏ mµu ThÓ hiÖn bµi th¸ng n¨m Bµi: Thêng thøc mÜ thuËt Xem tranh thiÕu nhi I: Môc tiªu - Gióp hs lµm quen víi tranh thiÕu nhi ViÖt Nam vµ thiÕu nhi quèc tÕ - NhËn biÕt vÎ ®Ñp cña tranh qua sù s¾p xÕp h×nh ¶nh vµ c¸ch vÏ mµu - HiÓu ®îc t×nh c¶m b¹n bÌ ®îc thÓ hiÖn qua tranh II: ChuÈn bÞ - GV: Tranh in trong VTV - Tranh thiÕu nhi kh¸c - HS: §å dïng häc tËp III: TiÕn tr×nh bµi d¹y- häc Thêi Néi dung gian 3’ KiÓm tra bµi cò Bµi míi. Giíi thiÖu bµi Ho¹t ®éng cña thÇy GV kiÓm tra sÜ sè líp GV Ktra ®å dïng häc tËp GV giíi thiÖu qua 1 sè bøc tranh thiÕu nhi ThiÕu nhi ViÖt Nam còng nh thiÕu nhi quèc tÕ rÊt thÝch vÏ tranh vµ vÏ Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n 2 Ho¹t ®éng cña trß Líp trëng b¸o c¸o HS ®Ó §DHT lªn bµn HS quan s¸t tranh GV: Gi¸o ¸n MÜ thuËt líp 2 N¨m häc 2010 - 2011 ®îc bøc tranh ®Ñp. TiÕt nµy c« sÏ híng dÉn c¸c b¹n xem tranh §«i b¹n cña Ph¬ng Liªn nhÐ Gv treo tranh 16’ 17’ 5’ 1: Xem tranh Tranh §«i b¹n b Tranh thiÕu nhi níc ngoµi 2: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ Tranh ®îc vÏ b»ng chÊt liÖu g×?b¹n nµo vÏ? Trong tranh vÏ nh÷ng g×? Hai b¹n trong tranh ®ang lµm g×? Em h·y kÓ nh÷ng mµu ®îc sö dông trong bøc tranh? Em thÝch bøc tranh nµy kh«ng? V× sao? GV nhËn xÐt ý kiÕn cña hs GV tãm t¾t: Tranh vÏ b»ng bót d¹ vµ s¸p mµu cña b¹n Ph¬ng Liªn. Nh©n vËt chÝnh lµ 2 b¹n ®îc vÏ ë phÇn chÝnh gi÷a bøc tranh ®ang häc bµi. C¶nh vËt xung quanh lµ hai chó gµ, c©y cá, bím lµm cho bøc tranh thªm sinh ®éng , hÊp dÉn h¬n Mµu s¾c trong tranh cã ®Ëm, nh¹t nh: cá, c©y mµu xanh: ¸o , mò mµu vµng cam…) Tranh cña b¹n Ph¬ng Liªn , häc sinh líp 2 Trêng TiÓu häc Nam Thµnh C«ng lµ bøc tranh ®Ñp, vÏ vÒ ®Ò tµi häc tËp. HS quan s¸t tranh vµ nhËn xÐt HSTL Tranh tªn lµ g×? B¹n níc nµo vÏ? Tranh vÏ vÒ ®Ò tµi g×? Trong tranh h×nh ¶nh chÝnh , phô lµ g×? Mµu s¾c trong tranh ®îc sö dông ntn? Em cã nhËn xÐt g× vÒ bøc tranh nµy? Gv nhËn xÐt vµ bæ xung ý kiÕn cña hs Tranh vÏ vÒ ®«i b¹n Han-sen vµ gêre-ten ®ang vui ch¬i ë vên. H×nh ¶nh chÝnh ë gi÷a tranh ®»ng sau lµ nhµ c©y vên. Tranh vÏ rÊt ®Ñp Mµu vµng dïng rÊt nhiÒu lµm næi bËt cho h×nh ¶nh chÝnh lµ ®«i b¹n. §©y lµ mét bøc tranh ®Ñp vÏ b»ng chÊt liÖu bét mµu cña b¹n thiÕu nhi §øc HSTL HSTL HSTL HSTL HSTL HS l¾ng nghe vµ ghi nhí HSTL HSTL HSTL HSTL HS l¾ng nghe vµ ghi nhí GV nhËn xÐt tinh thÇn häc tËp cña hs Khen ngîi nh÷ng b¹n h¨ng h¸i ph¸t biÓu. §éng viªn nh÷ng b¹n cha m¹nh d¹n ph¸t biÓu Cñng cè- DÆn dß: VÒ nhµ tËp quan s¸t vµ nhËn xÐt tranh. ChuÈn bÞ bµi sau Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n 3 GV: Gi¸o ¸n MÜ thuËt líp 2 N¨m häc 2010 - 2011 Ngµy TuÇn 3 TiÕt 3 th¸ng n¨m Bµi:VÏ theo mÉu vÏ l¸ c©y I: Môc tiªu - HS nhËn biÕt ®îc h×nh d¸ng, ®Æc ®iÓm, vÎ ®Ñp cña mét vµi lo¹i l¸ c©y - BiÕt c¸ch vÏ l¸ c©y - VÏ ®îc mét l¸ c©y vµ vÏ mµu theo ý thÝch II: ChuÈn bÞ - GV: Tranh, ¶nh l¸ c©y - Mét l¸ c©y thËt - Bµi vÏ cña hs - HS: §å dïng häc tËp III: TiÕn tr×nh bµi d¹y- häc Thêi Néi dung Ho¹t ®éng cña thÇy gian 2’ KiÓm tra bµi cò GV kiÓm tra sÜ sè líp GV ktra §DHT cña hs Bµi míi. Giíi thiÖu bµi 7’ 7’ 1: Quan s¸t, nhËn xÐt 2: C¸ch vÏ l¸ Xung quan chóng ta cã rÊt nhiÒu c©y cèi kh¸c nhau vËy l¸ c©y cña chóng còng rÊt kh¸c nhau cã l¸ c©y trßn, l¸ dµi, l¸ h×nh « van… TiÕt nµy c« sÏ giíi thiÖu cho c¸c em 1 sè h×nh d¸ng l¸ c©y ®¬n gi¶n GV giíi thiÖu 1 sè l¸ c©y §©y lµ l¸ cña nh÷ng c©y g×? Chóng cã ®Æc ®iÓm , h×nh d¸ng ntn? Mµu s¾c cña l¸ c©y thay ®æi ntn? KÓ 1 sè l¸ c©y kh¸c mµ em biÕt? T¶ l¹i h×nh d¸ng vµ ®Æc ®iÓm cña nh÷ng l¸ c©y ®ã? GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn L¸ c©y cã h×nh d¸ng vµ mµu s¾c kh¸c nhau nh c©y bµng:l¸ to, trßn khi mµu hÌ cã mµu xanh khi thu cã mµu ®á. L¸ hoa hång cã gai, nhá 3 nh¸nh…l¸ trÇu nh h×nh tam gi¸c GV yªu cÇu hs quan s¸t m×nh minh häa Nªu c¸ch vÏ l¸? Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n 4 Ho¹t ®éng cña trß Líp trëng b¸o c¸o HS ®Ó §DHT lªn bµn HS quan s¸t vµ nhËn xÐt HSTL HSTL HSTL 2 HSTL HS suy nghÜ tr¶ lêi HS l¾ng nghe vµ ghi nhí HS quan s¸t h×nh híng dÉn c¸ch vÏ l¸ HSTL GV: Gi¸o ¸n MÜ thuËt líp 2 21’ 3: Thùc hµnh 3’ 4: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ N¨m häc 2010 - 2011 GV híng dÉn c¸ch vÏ +VÏ h×nh d¸ng chung cña chiÕc l¸: Tam gi¸c, Ch÷ nhËt, lôc gi¸c.. +Nh×n mÉu vÏ chi tiÕt cho gièng chiÕc l¸ +VÏ mµu theo ý thÝch Ngoµi ra GV cã thÓ vÏ 1 sè mÉu chiÕc l¸ kh¸c nhau lªn b¶ng cho hs quan s¸t kÜ h¬n Tríc khi thùc hµnh gv giíi thiÖu thªm cho hs 1 sè lo¹i l¸ kh¸c nhau vµ bµi vÏ cña hs khãa tríc GV xuèng líp híng dÉn hs vÏ bµi Nh¾c hs vÏ h×nh d¸ng chung cña chiÕc l¸ tríc. Tr¸nh vÏ lu«n h×nh chiÕc l¸ Nhí quan s¸t kÜ h×nh d¸ng cña l¸ tríc khi vÏ vÏ mµu cÈn thËn vÏ mµu khi l¸ ®ang mµu hÌ hoÆc l¸ ®ang mïa thu Cã thÓ vÏ 1 hoÆc 2 chiÕc l¸ ë VTV GV chän 1 sè bµi tèt vµ cha tèt HS quan s¸t vµ häc tËp HS thùc hµnh HS nhËn xÐt VÏ h×nh VÏ mµu GV nhËn xÐt ý kiÕn cña hs GV ®¸nh gi¸ vµ xÕp lo¹i bµi Cñng cè- dÆn dß GV nh¾c l¹i c¸ch vÏ chiÕc l¸ Hoµn thµnh bµi ChuÈn bÞ bµi sau Ngµy TuÇn 4 TiÕt 4 th¸ng n¨m Bµi:VÏ tranh §Ò tµi vên c©y I: Môc tiªu -Gióp hs nhËn biÕt mét sè lo¹i c©y trong vên - VÏ ®îc tranh Vên c©y vµ vÏ mµu theo ý thÝch - Yªu mÕn thiªn nhiªn, biÕt ch¨m sãc, b¶o vÖ c©y trång II: ChuÈn bÞ - GV:Tranh , ¶nh 1 sè lo¹i c©y - H×nh híng dÉn c¸ch vÏ - Bµi cña hs - HS: §å dïng häc tËp III: TiÕn tr×nh bµi d¹y- häc Thêi gian Néi dung Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n Ho¹t ®éng cña thÇy 5 Ho¹t ®éng cña trß GV: Gi¸o ¸n MÜ thuËt líp 2 2’ KiÓm tra bµi cò Bµi míi. Giíi thiÖu bµi 7’ 7’ 21’ 1: T×m, chän néi dung ®Ò tµi 2: C¸ch vÏ tranh 3: Thùc hµnh N¨m häc 2010 - 2011 Em h·y nªu c¸ch vÏ l¸? GV ktra §DHT cña hs cña hs HSTL HS ®Ó §DHT lªn bµn ë nhµ c¸c em cã trång c©y kh«ng? C¸c em trång c©y g×? ë nhµ chóng ta trång rÊt nhiÒu c©y, cã nhµ cã vên c©y n÷a. C¸c lo¹i c©y cã h×nh d¸ng vµ c«ng dông rÊt kh¸c nhau. B»ng ®êng nÐt, mµu s¾c c¸c em h·y vÏ l¹i nh÷ng c©y mµ c¸c em yªu thÝch nhÐ Gv giíi thiÖu tranh, ¶nh Trong tranh, ¶nh cã nh÷ng c©y g×? C¸c c©y nµy cã nh÷ng h×nh d¸ng vµ ®Æc ®iÓm ntn? Mµu s¾c cña c¸c lo¹i c©y nµy ntn? Em h·y kÓ nh÷ng lo¹i c©y, h×nh d¸ng, ®Æc ®iÓm c©y mµ em biÕt? Nhµ em cã trång c©y kh«ng? Trång 1 hay nhiÒu lo¹i c©y? Em ch¨m sãc c©y ntn? GV nhËn xÐt ý kiÕn cña hs GV tãm t¾t: Vên c©y cã nhiÒu lo¹i c©y hoÆc chØ cã 1 lo¹i c©y nh mÝt, xoµi, na…Mçi lo¹i c©y cã h×nh d¸ng kh¸c nhau c©y cã qu¶, c©y cã hoa Khi vÏ ph¶i chó ý ®Õn h×nh d¸ng c©y ®Ó vÏ cho ®óng GV treo h×nh gîi ý c¸ch vÏ Nªu c¸ch vÏ tranh vên c©y? GV híng dÉn c¸ch vÏ +vÏ h×nh d¸ng 1 sè lo¹i c©y( hoÆc 1 lo¹i c©y) +VÏ chi tiÕt nh qu¶, l¸, hoa,vÏ thªm h×nh ¶nh phô + VÏ mµu theo ý thÝch Tríc khi thùc hµnh gv cho hs quan s¸t 1 sè bµi vÏ vên c©y cña c¸c b¹n khãa tríc GV xuèng líp híng dÉn hs thùc hµnh Nh¾c hs chän lo¹i c©y dÏ vÏ phï hîp víi kh¶ n¨ng. Cã thÓ vÏ 1 lo¹i hay nhiÒu lo¹i c©y. VÏ thªm h×nh ¶nh phô nh qu¶, hãa, con vËt, ngêi ®ang ch¨m sãc c©y cho bµi vÏ sinh ®éng VÏ mµu tr¸nh vÏ ra ngoµi. mµu cã ®Ëm , nh¹t VÏ kÝn h×nh HSTL Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n 6 HSTL HS quan s¸t tranh HSTL HSTL HSTL 2 HSTL 2 HSTL HSTL HSTL HS l¾ng nghe vµ ghi nhí HS qs h×nh gîi ý HSTL HS quan s¸t vµ häc tËp HS thùc hµnh GV: Gi¸o ¸n MÜ thuËt líp 2 3’ 4: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ TuÇn 5 TiÕt 5 N¨m häc 2010 - 2011 GV chän 1 sè bµi tèt vµ cha tèt Gv nhËn xÐt ý kiÕn cña hs GV ®¸nh gi¸ vµ xÕp lo¹i bµi Cñng cè- dÆn dß Gv nh¾c l¹i c¸ch chän vµ vÏ ®Ò tµi vên c©y HS hoµn thµnh bµi vµ chuÈn bÞ ®Êt nÆn cho bµi sau Ngµy HS nhËn xÐt C¸ch vÏ h×nh C¸ch vÏ mµu Bè côc bµi vÏ th¸ng n¨m Bµi:TËp nÆn t¹o d¸ng NÆn hoÆc vÏ, xÐ d¸n con vËt I: Môc tiªu - Gióp hs nhËn biÕt ®îc ®Æc ®iÓm mét sè con vËt - BiÕt c¸ch nÆn, xÐ d¸n hoÆc vÏ con vËt - NÆn hoÆc vÏ, xÐ d¸n ®îc con vËt theo ý thÝch II: ChuÈn bÞ - GV: §Êt nÆn, giÊy mµu - Tranh , ¶nh 1 sè con vËt -Bµi nÆn, xÐ d¸n, vÏ con vËt cña hs - HS: §å dïng häc tËp III: TiÕn tr×nh bµi d¹y- häc Thêi Néi dung gian 2’ Ktra bµi cò 6’ 8’ Ho¹t ®éng cña thÇy Nªu c¸ch vÏ vên c©y? GV ktra §DHT cña hs Bµi míi Giíi thiÖu bµi GV ghi b¶ng 1: Quan s¸t vµ GV Treo tranh, ¶nh nhËn xÐt §©y lµ nh÷ng con vËt g×? §Æc ®iÓm, h×nh d¸ng cña chóng? C¸c bé phËn chÝnh cña con vËt? Mµu s¾c cña con vËt? Nhµ c¸c em cã nu«i con vËt nµo? T¶ h×nh d¸ng , mµu s¾c cña con vËt ®ã? Em ch¨m sãc con vËt ®ã ntn? KÓ 1 sè con vËt kh¸c mµ em biÕt? GV nhËn xÐt ý kiÕn cña hs GV tãm t¾t: Cã rÊt nhiÒu con vËt quen thuéc víi chóng ta nh chã, mÌo, gµ… C¸c con vËt ®ã cã h×nh d¸ng vµ mµu s¾c kh¸c nhau. Khi vÏ, nÆn, xÐ d¸n c¸c em ph¶i quan s¸t kÜ ®Æc ®iÓm cña con vËt ®Ó vÏ vµo tranh 2: C¸ch nÆn, vÏ, xÐ d¸n con Em chän con vËt nµo? vËt Yªu cÇu hs nhí l¹i h×nh d¸ng, ®Æc Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n 7 Ho¹t ®éng cña trß HSTL HS dÓ §DHT lªn bµn Hs quan s¸t tranh HSTL HSTL HSTL HSTL 2 HSTL HSTL HSTL 3 HSTL HS l¾ng nghe vµ ghi nhí HSTL HSTL GV: Gi¸o ¸n MÜ thuËt líp 2 C¸ch vÏ C¸ch nÆn XÐ d¸n con vËt 21’ 3’ 3: Thùc hµnh 4: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ N¨m häc 2010 - 2011 ®iÓm con vËt ®ã? GV thùc hµnh mÉu lªn b¶ng +VÏ bé phËn chÝnh tríc: §Çu, m×nh con vËt +VÏ chi tiÕt sau: ®u«i, tai, ch©n… +VÏ mµu theo ý thÝch GV nÆn mÉu +Chän ®Êt nÆn phï hîp +NÆn c¸c bé phËn cña con vËt +DÝnh, ghÐp l¹i thµnh con vËt. T¹o d¸ng con vËt Tõ 1 thái ®Êt, nÆn, vuèt ®Ó t¹o thµnh d¸ng con vËt +Chän giÊy mµu phï hîp XÐ phÇn chÝnh tríc: §Çu, th©n +XÐ h×nh chi tiÕt sau; Ch©n, ®u«i, tai, m¾t… +XÕp h×nh con vËt lªn giÊy cho phï hîp víi khæ giÊy. T¹o d¸ng con vËt cho sinh ®éng +Dïng hå d¸n tõng phÇn con vËt Cã thÓ d¸n con vËt b»ng nhiÒu mµu hoÆc 1 mµu GV cho hs quan s¸t bµi cña hs khãa tríc GV yªu cÇu hs nÆn con vËt GV xuèng líp híng dÉn hs c¸ch nÆn Nh¾c hs nÆn tõng bé phËn con vËt tríc T¹o d¸ng con vËt cho sinh ®éng Cã thÓ nÆn thªm c¸c h×nh ¶nh phô cã liªn quan GV yªu cÇu c¸c nhãm nép bµi Gv nhËn xÐt bµi cña c¸c nhãm ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i bµi Cñng cè- dÆn dß GV nh¾c l¹i c¸ch nÆn con vËt TiÕt t¨ng cêng; ChuÈn bÞ giÊy ®Ó xÐ d¸n con vËt TuÇn 6 TiÕt 6 Ngµy th¸ng HS quan s¸t lªn b¶ng HS quan s¸t gv nÆn mÉu HS quan s¸t c¸ch xÐ d¸n HS quan s¸t bµi ®Ó häc tËp HS thùc hµnh theo nhãm 5 ngêi C¸c nhãm nép bµi vµ nhËn xÐt §Æc ®iÓm con vËt? H×nh ¶nh phô? C¸ch thÓ hiÖn bµi n¨m Bµi:VÏ trang trÝ Mµu s¾c, c¸ch vÏ mµ vµo h×nh cã s½n I: Môc tiªu - HS sö dông ®îc 3 mµu c¬ b¶n ®· häc ë líp 1 - BiÕt thªm 3 mµu míi do c¸c cÆp mµu c¬ b¶n pha trén víi nhau - VÏ mµu vµo h×nh cã s½n theo ý thÝch II: ChuÈn bÞ - GV; Phãng to h×nh vinh hoa ë VTV - Bµi vÏ cña hs khãa tríc - B¶ng mµu Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n 8 GV: Gi¸o ¸n MÜ thuËt líp 2 N¨m häc 2010 - 2011 - HS: §å dïng häc tËp III: TiÕn tr×nh bµi d¹y- häc Thêi Néi dung gian 1’ KiÓm tra bµi cò Bµi míi Giíi thiÖu bµi 7’ 7’ 22’ 1: Quan s¸t vµ nhËn xÐt 2: C¸ch vÏ mµu 3: Thùc hµnh Ho¹t ®éng cña thÇy Nªu c¸ch nÆn, xÐ d¸n, vÏ con vËt? GV nhËn xÐt c©u tr¶ lêi GV giíi thiÖu tranh , ¶nh ®Ó hs thÊy ®îc mµu s¾c lu«n thay ®æi Mäi vËt ®Òu cã mµu s¾c ®Ñp Mµu s¾c lµm cho cuéc sèng t¬i ®Ñp h¬n GV treo tranh Nªu 3 mµu c¬ b¶n ®· häc? KÓ thªm mµu cã trong tranh? Yªu cÇu hs t×m trªn hép mµu c¸c mµu ®ã Mµu vµng+ mµu ®á=? Mµu lam+Mµu vµng=? Mµu ®á+mµu lam=? Gv nhËn xÐt C¸c mµu lôc, tÝm, da cam ®Òu ®îc t¹o ra bëi c¸c mµu c¬ b¶n nh ®á, vµng, lam. Ngoµi ra cßn cã rÊt nhiÒu c¸c mµu kh¸c n÷a nh hång, xanh rªu…§Ó vÏ tèt mµu vµo tranh Vinh hoa c« sÏ híng dÉn c¸c b¹n c¸ch vÏ mµu GV treo tranh Vinh hoa §«ng Hå Yªu cÇu hs nhËn xÐt vÒ c¸ch vÏ mµu cña tranh §«ng Hå? Tranh Vinh hoa thÓ lo¹i §«ng Hå dïng mÊy mµu? Gv treo tranh ph« t« ë trong VTV Trong tranh cã nh÷ng h×nh ¶nh g×? H×nh ¶nh nµo lµ chÝnh? GV híng dÉn hs vÏ mµu vµo em bÐ, hoa cóc, con gµ, nÒn tranh C¸c h×nh ph¶i vÏ mµu kh¸c nhau Mµu em bÐ vµ con gµ ph¶i næi bËt Gv cho hs quan s¸t bµi vÏ mÇu cña hs khãa tríc Ho¹t ®éng cña trß HSTL HS quan s¸t tranh HSTL HSTL HS t×m mµu HSTL HSTL HSTL HS l¾ng nghe HS quan s¸t tranh §«ng Hå HS suy nghÜ tr¶ lêi HSTL HS quan s¸t HSTL HSTL Hs quan s¸t vµ häc tËp GV xuèng líp híng dÉn hs vÏ HS thùc hµnh bµi Nh¾c hs chän mµu t¬i s¸ng ®Ó vÏ VÏ mµu em bÐ vµ con gµ ph¶i næi bËt Tr¸nh vÏ mµu ra ngoµi, vÏ cÈn thËn, vÏ kÝn tranh Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n 9 GV: Gi¸o ¸n MÜ thuËt líp 2 3’ 4: NhËn xÐt , ®¸nh gi¸ N¨m häc 2010 - 2011 GV chän 1 sè bµi tèt vµ cha tèt HS nhËn xÐt VÏ mµu C¸ch thÓ hiÖn GV nhËn xÐt ý kiÕn cña hs GV ®¸nh gi¸ vµ xÕp lo¹i bµi Cñng cè-dÆn dß Hoµn thµnh bµi ChuÈn bÞ bµi sau Ngµy TuÇn 7 TiÕt 7 th¸ng n¨m Bµi: VÏ tranh §Ò tµi em ®i häc I: Môc tiªu - Gióp hs hiÓu ®îc néi dung ®Ò tµi Em ®i häc - BiÕt c¸ch s¾p xÕp h×nh ¶nh ®Ó lµm râ néi dung tranh - VÏ ®îc tranh ®Ò tµi Em ®i häc II: ChuÈn bÞ - GV: Tranh ®Ò tµi em ®i häc - H×nh gîi ý c¸ch vÏ - Bµi vÏ cña hs - HS: §å dïng häc tËp III: TiÕn tr×nh bµi d¹y- häc Thêi gian 2’ Néi dung KiÓm tra bµi cò Bµi míi. Giíi thiÖu bµi 7’ 1: T×m, chän néi dung ®Ò tµi Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n Ho¹t ®éng cña thÇy Gv ktra sÜ sè líp Ho¹t ®éng cña trß Líp trëng b¸o c¸o Gv ktra ®å dïng häc tËp cña hs Ngµy nµo c¸c em còng ®îc ®i häc.C¸c em h·y vÏ l¹i c¶nh ®i häc ngµy ngµy cña m×nh qua bøc tranh nhÐ Hµng ngµy c¸c em ®i häc cïng ai? Khi ®i häc c¸c em ¨n m¨c, vµ mang nh÷ng g×? Em ®i häc b»ng ph¬ng tiÖn g×? Phong c¶nh 2 bªn ®êng hµng ngµy em ®i häc ntn? GV treo tranh Tranh vÏ vÒ ®Ò tµi nµo? Kh«ng khÝ trong bµi vÏ ntn? Mµu s¾c b¹n vÏ ra sao? 10 HSTL HSTL 2 HSTL HSTL HS quan s¸t tranh HSTL HSTL HSTL HSTL GV: Gi¸o ¸n MÜ thuËt líp 2 7’ C¸c b¹n ®i häc cã ®«ng kh«ng? Víi ®Ò tµi nµy em sÏ chän h×nh ¶nh nµo ®Ó vÏ? Gv nhËn xÐt ý kiÕn cña hs GV tãm t¾t: Hµng ngµy c¸c em ®Òu ph¶i ®Ðn trêng. Ph¶i mÆc quÇn ¸o ®ång phôc. Cã b¹n ®îc bè mÑ ®Ìo ®Õn trêng .C¸c em cã thÝch ®Õn trêng kh«ng? B»ng ®êng nÐt c¸c em h·y t¶ l¹i kh«ng khÝ trong mçi buæi s¸ng ®Õn trêng nhÐ Nªu c¸ch vÏ tranh? GV híng dÉn hs c¸ch vÏ +Chän h×nh ¶nh cô thÓ vÒ ®Ò tµi em ®i häc +VÏ h×nh ¶nh chÝnh: néi dung ®Ò tµi +VÏ h×nh ¶nh phô: phï hîp víi h×nh ¶nh chÝnh +VÏ mµu theo ý thÝch GV cho hs quan s¸t 1 sè bµi vÏ kh¸c cña hs khãa tríc GV xuèng líp híng dÉn hs vÏ bµi Nh¾c hs chän h×nh ¶nh chÝnh dÔ vÏ, phï hîp víi kh¶ n¨ng H×nh ¶nh phô sinh ®éng, phï hîp víi h×nh ¶nh chÝnh C¸c d¸ng ho¹t ®éngkh¸c nhau ®Ó bµi vÏ sinh ®éng Mµu s¾c t¬i s¸ng tr¸nh dïng mµu ®en 2: C¸ch vÏ tranh 21’ 3: Thùc hµnh 3’ 4: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ TuÇn 8 TiÕt 8 N¨m häc 2010 - 2011 GV chän 1 sè bµi tèt cha tèt Gv nhËn xÐt ý kiÕn cña hs GV ®¸nh gi¸ vµ xÕp lo¹i bµi Cñng cè-dÆn dß TiÕt 1: VÏ h×nh TiÕt t¨ng cêng: VÏ mµu Ngµy 2 HSTL Hs l¾ng nghe vµ ghi nhí HSTL Hs quan s¸t vµ häc tËp HS nhËn xÐt vÏ h×nh VÏ mµu th¸ng n¨m Bµi:Thêng thøc mÜ thuËt Xem tranh tiÕng ®µn bÇu I: Môc tiªu - HS lµm quen, tiÕp xóc víi tranh cña häa sÜ - Häc tËp c¸ch s¾p xÕp h×nh vÏ vµ c¸ch vÏ mµu trong tranh - Yªu mÕn anh bé ®éi Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n 11 GV: Gi¸o ¸n MÜ thuËt líp 2 N¨m häc 2010 - 2011 II: ChuÈn bÞ - GV: Tranh TiÕng ®µn bÇu - Mét sè tranh kh¸c cña häc sÜ SÜ Tèt - HS: §å dïng häc tËp III: TiÕn tr×nh bµi d¹y- häc Thêi gian 3’ Néi dung Häa ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Ktra bµi cò Nªu c¸ch vÏ tranh ®Ò tµi ? GV ktra §DHT cña hs HSTL HS ®Ó §DHT lªn bµn GV giíi thiÖu 1 sè tranh víi ®Ò tµi kh¸c nhau Tªn cña bøc tranh lµ g×? C¸c h×nh ¶nh, mµu s¾c trong tranh thÕ nµo? C¸c h×nh ¶nh chÝnh, h×nh ¶nh phô cã râ kh«ng? B©y giê chóng ta sÏ tËp quan s¸t tranh TiÕng ®µn bÇu cña häa sÜ SÜ Tèt GV treo tranh Tªn bøc tranh vµ tªn häa sÜ? Tranh vÏ mÊy ngêi? Anh bé ®éi vµ hai em bÐ ®ang lµm g×? Mµu s¾c trong tranh ntn? Em cã thÝch tranh TiÕng ®µn bÇu cña häa sÜ SÜ Tèt kh«ng?V× sao? GV nhËn xÐt ý kiÕn cña hs GV bæ xung: Häa sÜ SÜ Tèt quª ë lµng Cæ §«, huyÖn Ba V×, TØnh Hµ T©y +Ngoµi bøc tranh TiÕng ®µn bÇu , «ng cßn nhiÒu t¸c phÈm héi häa kh¸c nh:Em nµo còng ®îc ®i häc c¶: ¥! Bè:… +Bøc tranh TiÕng ®µn bÇu cña «ng vÏ vÒ ®Ò tµi bé ®éi. H×nh ¶nh chÝnh lµ anh bé ®éi ngåi trªn chiÕc vâng tre ®ang say mª g¶y ®µn. Tríc mÆt anh lµ hai em bÐ, mét em quú bªn châng, mét em n»m trªn châng, tay t× vµo m¸ ch¨m chó l¾ng nghe.Mµu s¾c ë bøc tranh trong s¸ng, ®Ëm nh¹t næi râ lµm cho h×nh ¶nh chÝnh cña tranh rÊt sinh ®éng. TiÕng ®µn bÇu lµ bøc tranh ®Ñp, nãi lªn t×nh c¶m th¾m thiÕt gi÷a bé ®éi vµ thiÕu nhi +Trong bøc tranh cßn cã c« th«n n÷ ®ang ®øc bªn cöa ra vµo võa hong tãc, võa l¾ng nghe tiÕng ®µn bÇu. H×nh ¶nh nµy cµng t¹o cho TiÕng ®µn hay h¬n vµ kh«ng Hs quan s¸t tranh Bµi míi. Giíi thiÖu bµi 26’ 1: Xem tranh: TiÕng ®µn bÇu Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n 12 HSTL HSTL HSTL Hs quan s¸t tranh HSTL HSTL HSTL HSTL HS suy nghÜ tr¶ lêi HS l¾ng nghe vµ ghi nhí GV: Gi¸o ¸n MÜ thuËt líp 2 8’ 3’ 2: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ TuÇn 9 TiÕt 9 N¨m häc 2010 - 2011 khÝ thªm ¸m ¸p.Ngoµi ra bøc tranh d©n gian Gµ m¸i treo trªn têng khiÕn cho bè côc thªm chÆt chÏ vµ néi dung phong phó h¬n Cßn thêi gian gv cho hs tËp quan s¸t tranh kh¸c cña häa sÜ SÜ Tèt Tªn tranh? Tranh vÏ ®Ò tµi nµo? H×nh ¶nh chÝnh ,phô trong tranh lµ g×? Néi dung bøc tranh? Mµu s¾c cña bøc tranh? GV nhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña hs Gv nhËn xÐt chung tiÕt häc Khen ngîi nh÷ng b¹n hs ph¸t biÓu, ®ãng gãp ý kiÕn x©y dùng bµi §éng viªn nh÷ng b¹n cßn lóng tóng ph¸t biÓu Cñng cè- dÆn dß Su tÇm thªm tranh , ¶nh cña häa sÜ SÜ Tèt ChuÈn bÞ bµi sau Ngµy th¸ng n¨m Bµi:VÏ theo mÉu VÏ c¸i mò I: Môc tiªu - HS hiÓu ®îc h×nh d¸ng, vÎ ®Ñp, Ých lîi cña c¸c lo¹i mò - BiÕt c¸ch vÏ mò - VÏ ®îc c¸i mò theo mÉu II: ChuÈn bÞ - GV: Tranh, ¶nh 1 sè lo¹i mò - Mò thËt - Bµi cña hs khãa tríc - HS: §å dïng häc tËp III: TiÕn tr×nh bµi d¹y- häc Thêi Néi dung Ho¹t ®éng cña thÇy gian 1’ KiÓm tra bµi cò GV ktra sÜ sè líp Gv ktra §DHT cña hs 7’ Bµi míi. Giíi thiÖu bµi 1:Quan s¸t, nhËn xÐt GV ghi b¶ng GV giíi thiÖu 1 sè mò C¸c mò nµy cã gèng nhau kh«ng? H×nh d¸ng c¸c mò nµy ntn? Trang trÝ mò ntn? Mµu s¾c cña mò ra sao? Mò cã c«ng dông g×? Em h·y kÓ tªn c¸c lo¹i mò mµ em biÕt? Gv nhËn xÐt ý kiÕn cña hs Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n 13 Ho¹t ®éng cña trß Líp trëng b¸o c¸o HS ®Ó §DHT lªn bµn Hs quan s¸t tranh HSTL HSTL HSTL HSTL HSTL 2 HSTL GV: Gi¸o ¸n MÜ thuËt líp 2 7’ 2: C¸ch vÏ mò 22’ 3: Thùc hµnh 3’ 4: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ N¨m häc 2010 - 2011 Gv bæ xung: Cã rÊt nhiÒu lo¹i mò kh¸c nahu HS l¾ng nghe vµ nh: Mò trÎ s¬ sinh, mò lìi trai, ghi nhí mò bé ®éi. C¸c mò cã h×nh d¸ng , trang trÝ vµ mµu s¾c kh¸c nhau.c« sÏ híng dÉn c¸c b¹n c¸ch vÏ mò HS quan s¸t Gv treo h×nh híng dÉn c¸ch vÏ HSTL Nªu c¸ch vÏ mò? GV híng dÉn hs NhËn xÐt h×nh d¸ng cña mò +Ph¸c h×nh chiÕc mò võa tê giÊy +VÏ chi tiÕt cho gièng c¸i mò +Trang trÝ mò vµ vÏ mµu theo ý thÝch HS quan s¸t vµ GV cho hs quan s¸t mò cña hs häc tËp khãa tríc vÏ HS thùc hµnh GV xuèng líp híng dÉn hs thùc hµnh. Nh¾c hs tríc khi vÏ ph¶i nhí hay nh×n kÜ l¹i chiÕc mò ®Ó vÏ cho ®óng h×nh d¸ng. Cã thÓ gv vÏ mÉu 1 sè lo¹i mò kh¸c nhau lªn b¶ng vÏ mò theo c¸c bíc trªn b¶ng Trang trÝ mò vµ vÏ mµu cho ®Ñp. Tr¸nh vÏ mµu ra ngoµi HS nhËn xÐt Gv chän 1 sè bµi tèt, cha tèt H×nh vÏ Trang trÝ Mµu s¾c Gv nhËn xÐt ý kiÕn cña hs Gv ®¸nh gi¸ vµ xÕp lo¹i bµi Cñng cè- dÆn dß: Gv nh¾c l¹i c¸ch vÏ mò ChuÈn bÞ bµi sau Ngµy TuÇn 10 TiÕt 10 Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n 14 th¸ng n¨m GV: Gi¸o ¸n MÜ thuËt líp 2 N¨m häc 2010 - 2011 Bµi:VÏ tranh §Ò tµi tranh ch©n dung I: Môc tiªu - Gióp hs tËp quan s¸t, nhËn xÐt ®Æc ®iÓm khu«n mÆt ngêi - Lµm quen víi c¸ch vÏ ch©n dung - VÏ ®îc bøc ch©n dung theo ý thÝch II: ChuÈn bÞ - GV: Tranh, ¶nh ch©n dung - H×nh c¸c bíc vÏ - Bµi cña hs - HS: §å dïng häc tËp III: TiÕn tr×nh bµi d¹y- häc Thêi Néi dung gian 1’ Ktra bµi cò 7’ 7’ Bµi míi. Giíi thiÖu bµi 1: T×m hiÓu vÒ tranh ch©n dung 2: C¸ch vÏ ch©n dung Ho¹t ®éng cña thÇy Nªu c¸ch vÏ c¸i mò? GV ktra §DHT cña hs GV ghi b¶ng Gv giíi thiÖu 1 sè tranh ch©n dung Tranh ch©n dung vÏ g×? Tranh ch©n dung cã mÊy thÓ lo¹i Tranh ch©n dung vÏ ®Ó diÔn t¶ g×? Khu«n mÆt ngêi cã gièng nhau kh«ng? Nªu c¸c phÇn chÝnh trªn khu«n mÆt? Em h·y t¶ l¹i khu«n mÆt ngêi th©n em? Gv nhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña hs GV bæ xung Tranh ch©n dung cã thÓ vÏ khu«n mÆt, b¸n th©n, toµn th©n. Mèi ngêi ®Ò cã d¹ng khu«n mÆt kh¸c nhau cã ngêi khu«n mÆt tr¸i xoan, trßn, vu«ng ch÷ ®iÒn, dµi..Trªn khu«n mÆt cã bé phËn m¾t, mòi, miªng…®Òu kh«ng gièng nhau. ( GV ®ång thêi ®a c¸c d¹ng khu«n mÆt cho hs quan s¸t kÜ h¬n) VËy c¸c em h·y nhí l¹i khu«n mÆt ngêi c¸c em quý nhÊt ®Ó vÏ l¹i vµo trong tranh nhÐ GV cho hs xem 1 vµi tranh ch©n dung cã nhiÒu c¸ch bè côc vµ ®Æc ®iÓm khu«n mÆt kh¸c nhau Bøc tranh nµo ®Ñp? V× sao? Em thÝch bøc tranh nµo? GV giíi thiÖu c¸ch vÏ ch©n dung +VÏ h×nh khu«n mÆt cho võa tê Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n 15 Ho¹t ®éng cña trß HSTL HS ®Ó §DHT lªn bµn HS quan s¸t HSTL HS suy nghÜ tr¶ lêi ( khu«n mÆt, b¸n th©n, toµn th©n) HSTL HSTL HSTL HSTL HS l¾ng nghe vµ ghi nhí HS quan s¸t vµ häc tËp HS suy nghÜ tr¶ lêi GV: Gi¸o ¸n MÜ thuËt líp 2 22’ 3’ N¨m häc 2010 - 2011 giÊy: Trßn, tr¸i xoan,,, +VÏ cæ, vai +VÏ tãc, m¾t, mòi, miÖng vµ c¸c chi tiÕt kh¸c +VÏ mµu: tãc, da, ¸o, nÒn… Ngoµi ra Gv giíi thiÖu thªm 1 sè c¸ch vÏ ch©n dung kh¸c Tríc khi thùc hµnh Gv cho hs quan s¸t bµi cña hs khãa tríc vÏ ch©n dung 3: Thùc hµnh GV xuèng líp híng dÉn hs thùc hµnh Nh¾c hs chän nh©n vËt ®Ó vÏ: Ngêi gÇn gòi víi c¸c em C¸ch vÏ h×nh theo trªn b¶ng VÏ chi tiÕt sao cho râ ®Æc ®iÓm Lµ bµi khã GV yªu cÇu hs vÏ h×nh tríc 4: NhËn xÐt, ®¸nh Gv chän 1 sè bµi tèt vµ cha tèt gi¸ Gv nhËn xÐt ý kiÕn cña hs ®îc vµ cha ®îc ®Ó hs chØnh söa l¹i Cñng cè- dÆn dß TiÕt 1: VÏ h×nh TiÕng t¨ng cêng : VÏ mµu Ngµy TuÇn 11 TiÕt 11 HS quan s¸t c¸ch vÏ HS quan s¸t vµ häc tËp HS thùc hµnh HS nhËn xÐt C¸ch vÏ h×nh th¸ng n¨m Bµi:VÏ trang trÝ VÏ tiÕp häa tiÕt vµo ®êng diÒm vµ vÏ mµu I: Môc tiªu -HS biÕt c¸ch trang trÝ ®êng diÒm ®¬n gi¶n - VÏ tiÕp ®îc häc tiÕt vµ vÏ mµu vµo ®êng diÒm - ThÊy ®îc vÎ ®Ñp cña ®êng diÒm II: ChuÈn bÞ - GV: 1 sè ®å vËt trang trÝ ®êng diÒm - Bµi trang trÝ ®êng diÒm - Bµi cña hs - HS: §å dïng häc tËp III: TiÕn tr×nh bµi d¹y- häc Thêi gian 2’ Néi dung KiÓm tra bµi cò Bµi míi. Giíi thiÖu bµi Ho¹t ®éng cña thÇy Nªu c¸ch vÏ ch©n dung? KÓ 1 sè d¹ng khu«n mÆt? Ho¹t ®éng cña trß HSTL HSTL Trang trÝ ®êng diÒm ®îc sö dông rÊt nhiÒu trong ®êi sèng chóng ta.Trang trÝ ®êng diÒm lµm cho ®å vËy thªm ®Ñp h¬n, phong phó h¬n. VËy trang trÝ ®êng diÒm ntn? TiÕt nµy c« sÏ Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n 16 GV: Gi¸o ¸n MÜ thuËt líp 2 7’ 7’ 21’ 3’ 1: Quan s¸t, nhËn xÐt 2: C¸ch vÏ häa tiÕt vµ vÏ mµu 3: Thùc hµnh 4: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ N¨m häc 2010 - 2011 híng dÉn c¸c b¹n c¸ch tranh trÝ ®êng diÒm C¸c em h·y nªu l¹i thÕ nµo lµ ®êng diÒm? §êng diÒm thêng ®îc trang trÝ ë ®©u? T¹i sao ph¶i trang trÝ ®êng diÒm? Gv treo tranh §å vËt nµo ®îc trang trÝ ®êng diÒm? Trang trÝ ë vÞ trÝ nµo trªn ®å vËt? Dïng häa tiÕt nµo ®Ó trang trÝ ®êng diÒm? Häa tiÕt gièng nhau vÏ ntn? Mµu nÒn vµ mµu häa tiÕt ntn? T×m vÝ dô thªm vÒ ®êng diÒm? Gv nhËn xÐt ý kiÕn cña hs GV tãm t¾t: §êng diÒm ®îc trang trÝ ë c¸c ®å vËt lµm ®å vËt ®Ñp thªm. Trong ®êng diÒm c¸c h×nh gièng nhau ph¶i vÏ b»ng nhau vµ vÏ mµu gièng nhau.Cã rÊt nhiÒu häa tiÕt ®Ó trang trÝ ®êng diÒm nh hoa l¸, h×nh vu«ng, trßn, con vËt… GV yªu cÇu hs quan s¸t ë VTV Dïng häa tiÕt nµo ®Ó trang trÝ? Nhiªm vô cña hs lµm g×? Dïng mÊy mµu ®Ó vÏ trang trÝ ®êng diÒm? GV híng dÉn hs c¸ch vÏ + VÏ tiÕp h×nh cho hoµn chØnh ®êng diÒm +Tù chän mµu cho ®êng diÒm: 2 ®Õn 3 mµu +VÏ mµu ®Òu, kh«ng vÏ ra ngoµi GV cho hs quan s¸t bµi vÏ cña hs khãa tríc Gv xuèng líp híng dÉn hs vÏ bµi Nh¾c hs h×nh gièng nhau vÏ mµu gièng nhau VÏ h×nh cho ®Ñp ®óng víi mÉu Mµu nÒn kh¸c mµu häa tiÕt. VÏ tõ 2 ®Õn 3 mµu Cã thÓ vÏ mµu theo lèi xen kÏ ( ®èi víi nh÷ng b¹n kh¸ , giái) Gv chän 1 sè bµi tèt vµ cha tèt Gv nhËn xÐt ý kiÕn cña hs Gv ®¸nh gi¸ vµ xÕp lo¹i bµi Cñng cè-dÆn dß: Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n 17 HSTL HSTL HSTL HS quan s¸t tranh HSTL HSTL HSTL HSTL HSTL 2 HS t×m vÝ dô hs l¾ng nghe vµ ghi nhí HS quan s¸t VTV HSTL HSTL HSTL hs quan s¸t c¸ch vÏ HS quan s¸t bµi vµ häc tËp HS thùc hµnh HS nhËn xÐt VÏ tiÕp h×nh VÏ mµu GV: Gi¸o ¸n MÜ thuËt líp 2 N¨m häc 2010 - 2011 Hoµn thµnh bµi ChuÈn bÞ bµi sau Ngµy TuÇn 12 TiÕt 12 th¸ng n¨m Bµi:vÏ theo mÉu VÏ cê tæ quèc hoÆc cê lÔ héi I: Môc tiªu - HS nhËn biÕt ®îc h×nh d¸ng, mµu s¾c cña mét sè lo¹i cê - VÏ ®îc 1 l¸ cê - Bíc ®Çu nhËn biÕt ý thøc cña c¸c lo¹i cê II: ChuÈn bÞ - GV: Tranh, ¶nh 1 sè lo¹i cê - Bé §DDH - HS: §å dïng häc tËp III: TiÕn tr×nh bµi d¹y- häc Thêi gian 2’ Néi dung Ktra bµi cò Ho¹t ®éng cña thÇy GV ktra sÜ sè líp Ktra §DHT cña hs Ho¹t ®éng cña trß Líp trëng b¸o c¸o HS ®Ó §DHT lªn bµn Bµi míi. Giíi thiÖu bµi 7’ 7’ Nh÷ng ngµy TÕt, 30-4, 1-5, 29. lÔ héi nhµ chóng ta thêng ph¶i lµm g×? vÏ l¸ cê ntn? tiÕt nµy c« vµ c¸c em sÏ tËp vÏ l¸ cê 1: Quan s¸t , Gv giíi thiÖu 1 sè l¸ cê nhËn xÐt Cê tæ quèc ntn? Cã h×nh ¶nh g×? Cê lÔ héi ntn? D×nh d¸ng vµ mµu s¾c cña cê lÔ héi? Ngoµi ra cßn cã lo¹i cê nµo kh¸c? Gv bæ xung: Cê Tæ quèc cã nÒn ®á, sao vµng. Cê lÔ héi cã h×nh d¸ng kh¸c nhau nh cê hßnh ch÷ nhËt, cê ®u«i nheo….®îc trang trÝ rÊt nhÒu mµu s¾c Ngoµi ra cßn cã cê h×nh tam gi¸c. 2: C¸ch vÏ l¸ cê Nªu c¸ch vÏ l¸ cê? Gv vÏ mÉu lªn b¶ng Cê Tæ quèc +VÏ h×nh cã tØ lÖ võa l¸ cê +VÏ sao vµng ë gi÷a +VÏ mµu Cê lÔ héi +VÏ h×nh d¸ng bÒ ngoµi tríc +Chi tiÕt sau Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n 18 Hs quan s¸t HSTL HSTL HSTL HSTL 2 HSTL Hs l¾ng nghe vµ ghi nhí HSTL Hs quan s¸t mÉu trªn b¶ng GV: Gi¸o ¸n MÜ thuËt líp 2 21’ 3’ 3: Thùc hµnh 4: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ N¨m häc 2010 - 2011 +VÏ mµu theo ý thÝch Gv vÏ mÉu 1 sè lo¹i l¸ cê kh¸c lªn b¶ng GV cho hs xem vÏ l¸ cê cña hs khãa tríc Gv xuèng líp híng dÉn hs vÏ bµi Cã thÓ vÏ 1 ®Õn 2 l¸ cê Ph¸c h×nh l¸ cê vµ vÏ mµu cÈn thËn Cã thÓ vÏ l¸ cê ®ang bay Gv chän 1 sè bµi tèt vµ cha tèt Hs quan s¸t bµi ®Ó häc tËp HS thùc hµnh HS nhËn xÐt VÏ h×nh VÏ mµu ThÓ hiÖn bµi Gv nhËn xÐt ý kiÕn cña hs GV ®¸nh gi¸ vµ xÕp lo¹i bµi Cñng cè- DÆn dß: GV nªu l¹i c¸ch vÏ l¸ cê ChuÈn bÞ bµi sau Ngµy TuÇn 13 TiÕt 13 th¸ng n¨m Bµi: VÏ tranh §Ò tµi vên hoa hoÆc c«ng viªn I: Môc tiªu - HS thÊy ®îc vÎ ®Ñp vµ Ých lîi cña vên hoa vµ c«ng viªn - VÏ ®îc 1 bøc tranh ®Ò tµi Vên hoa hay c«ng viªn theo ý thÝch - Cã ý thøc b¶o vÖ thiªn nhiªn, m«i trêng II: ChuÈn bÞ: - GV: Tranh, ¶nh vÒ vên hoa, c«ng viªn - H×nh gîi ý c¸ch vÏ - Bµi cña hs - HS: §å dïng häc tËp III: TiÕn tr×nh bµi d¹y- häc Thêi Néi dung gian 1’ Ktra bµi cò Ho¹t ®éng cña thÇy Gv ktra sÜ sè líp Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n 19 Ho¹t ®éng cña trß Líp trëng b¸o GV: Gi¸o ¸n MÜ thuËt líp 2 N¨m häc 2010 - 2011 GV ktra §DHT cña hs 7’ 7’ 2’ 4’ Bµi míi. Giíi thiÖu bµi 1:T×m, chän néi dung ®Ò tµi 2: C¸ch vÏ tranh 3: Thùc hµnh GV ghi b¶ng GV giíi thiÖu tranh,¶nh §©y lµ thuéc ®Ò tµi g×? ë vên hoa cã nh÷ng lo¹i hoa g×? Mµu s¾c ntn? KÓ 1 sè lo¹i hoa vµ h×nh d¸ng cña chóng? §©y lµ b¹n vÏ c«ng viªn nµo? Trong c«ng viªn cã nh÷ng g×? Kh«ng khÝ trong c«ng viªn ntn? Trong c«ng viªn cã vên hoa kh«ng? Mµu s¾c b¹n vÏ ntn? KÓ 1 sè c«ng viªn kh¸c mµ em biÕt? Gv nhËn xÐt ý kiÕn cña hs Gv bæ xung:ë ®©u còng cã vên hoa nh nhµ trêng, gia ®×nh.Vên hoa cã rÊt nhiÒu lo¹i hoa kh¸c nhau nh hång, cóc, …Mµu s¾c rÊt kh¸c nhau.Trong c«ng viªn còng cã vên hoa nh c«ng viªn lªnin, c«ng viªn ,Thñ lÖ,c«ng viªn §Çm sen ë Sµi gßn. ë trong c«ng viªn cã ®u quay, chuång nu«i chim, thó quý hiÕm, cÇu trît, vßi phun níc. Ngêi ch¬i rÊt ®«ng Em sÏ chän ®Ò tµi nµo ®Ó vÏ trong tranh? Ho¹t ®éng g× lµ h×nh ¶nh chÝnh? Nªu c¸ch vÏ tranh ®Ò tµi? GV treo h×nh gîi ý c¸ch vÏ lªn b¶ng +Chän néi dung ®Ò tµi phï hîp +T×m c¸c h×nh ¶nh chÝnh, ®Ó vÏ trong tranh +VÏ thªm h×nh ¶nh phô cho sinh ®éng +VÏ mµu theo ý thÝch Gv cho hs quan s¸t bµi vÏ cña hs khãa tríc Gv xuèng líp híng dÉn hs vÏ bµi Nh¾c hs chän néi dung ®Ò tµi phï hîp VÏ h×nh ¶nh chÝnh tríc ë gi÷a tranh. H×nh ¶nh phô sau lµm râ h¬n cho h×nh ¶nh chÝnh VÏ mµu t¬i s¸ng, tr¸nh vÏ ra ngoµi Gv chän 1 sè bµi tèt vµ cha tèt Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n 20 c¸o HS ®Ó §DHT lªn bµn HS quan s¸t tranh HSTL HSTL HSTL HSTK HSTL HSTL HSTL HSTL HSTL 2 HSTL HS l¾ng nghe vµ ghi nhí 2 HSTL HSTL HSTL HS quan s¸t c¸ch vÏ tranh Hs quan s¸t tranh vµ häc tËp HS thùc hµnh GV:
- Xem thêm -