Tài liệu Giáo án mĩ thuật lớp 2 cả năm_cktkn_bộ 3

  • Số trang: 69 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 51 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Höùa Khaùnh Loan – Giaùo vieân Tröôøng tieåu hoïc Phöôøng 2 – Thò xaõ Baïc Lieâu ( Lôùp 2) TUAÀ N 1 Thöù tö , ngaøy 2 thaùng 9 naêm 2009 Moân: Myõ thuaät. Tieát CT: 01 Teân baøi daïy: Veõ trang trí VEÕ ÑAÄM, VEÕ NHAÏT I/ MUÏC TIEÂU: - Nhaän bieát ñöôïc ba ñoä ñaäm nhaït chính: Ñaäm, ñaäm vöøa, nhaït. - Bieát taïo ra nhöõng saéc ñoä ñaäm nhaït ñôn giaûn trong baøi veõ trang trí hoaëc baøi veõ tranh. - Thaáy ñöôïc veû ñeïp cuûa maøu saéc trong thieân nhieân. - HS khaù, gioûi: Taïo ñöôïc ba ñoä ñaäm nhaït trong baøi veõ trang trí, baøi veõ tranh. II/ CHUAÅN BÒ: - GV: Tranh, aûnh, baøi veõ trang trí coù caùc ñoä ñaäm, ñoä nhaït - HS: Giaáy veõ, buùt chì, taåy, maøu veõ. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV 1/ Kieåm tra baøi cuõ: - Kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS. 2/ Baøi môùi: a/ Giôùi thieäu baøi: b/Hoaït ñoäng 1: Quan saùt, nhaän xeùt: - Giôùi thieäu tranh, aûnh baøi veõ coù ba ñoä: Ñoä ñaäm, ñaäm vöøa, nhaït vaø keát hôïp giaûi thích. - Keát luaän: Theá naøo laø veõ ñaäm, veõ nhaït. c/ Hoaït ñoäng 2: Caùch veõ: - Giôùi thieäu baøi veõ ñeå HS so saùnh boá cuïc. - Minh hoaï caùch veõ ñaäm, veõ nhaït leân baûng. - Giôùi thieäu moät soá baøi veõ cuûa HS naêm tröôùc. d/ Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh: - Toå chöùc cho HS thöïc haønh. - Theo doõi, giuùp ñôõ HS. e/ Hoaït ñoäng 4: Nhaän xeùt, ñaùnh giaù: - Toå chöùc cho HS tröng baøy saûn phaåm. - Neâu caùc yeâu caàu caàn nhaän xeùt. - Cho HS choïn baøi veõ toát. Trang 1 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - Tröng baøy duïng cuï hoïc taäp. - Quan saùt, theo doõi. - Quan saùt, theo doõi. - Quan saùt, nhaän xeùt. - Quan saùt, theo doõi. - Quan saùt, nhaän xeùt. - Thöïc haønh veõ. - Quan saùt, theo doõi. - Nhaän xeùt, goùp yù. - Caù nhaân choïn. Höùa Khaùnh Loan – Giaùo vieân Tröôøng tieåu hoïc Phöôøng 2 – Thò xaõ Baïc Lieâu ( Lôùp 2) - Keát luaän, ñaùnh giaù, xeáp loaïi töøng saûn phaåm. 3/ Cuûng coá: - Cho HS nhaéc laïi theá naøo laø veõ ñaäm, veõ nhaït. - 2 – 3 em neâu. - Lieân heä, giaùo duïc. 4/ Nhaän xeùt, daën doø: Nhaän xeùt söï chuaån bò, tinh thaàn thaùi ñoä hoïc -Laéng nghe ruùt kinh nghieäm. taäp vaø keát quaû thöïc haønh cuûa HS. Chuaån bò baøi sau. Chuaån bò ñaày ñuû ñoà duøng hoïc taäp. GHI CHUÙ BGH KYÙ DUYEÄT TUAÀ N 2 Thöù tö , ngaøy 9 thaùng 9 naêm 2009 Trang 2 Höùa Khaùnh Loan – Giaùo vieân Tröôøng tieåu hoïc Phöôøng 2 – Thò xaõ Baïc Lieâu ( Lôùp 2) Moân: Myõ thuaät.Tieát CT: 02 Teân baøi daïy: Thường thức mĩ thuật XEM TRANH THIEÁU NHI (Tranh ñoâi baïn cuûa baïn Phöông Lieân) I/ MUÏC TIEÂU: - Bieát moâ taû caùc hình aûnh, caùc hoaït ñoäng vaø maøu saéc treân tranh. - Böôùc ñaàu coù caûm nhaän veà veû ñeïp cuûa tranh. - Hieåu ñöôïc tình caûm baïn beø theå hieän qua böùc tranh. - HS khaù, gioûi: Moâ taû ñöôïc caùc hình aûnh, caùc hoaït ñoäng vaø maøu saéc treân tranh, coù caûm nhaän veà veû ñeïp cuûa tranh. II/ CHUAÅN BÒ: - GV: Tranh, aûnh cuûa thieáu nhi Vieät nam vaø thieáu nhi Quoác teá . - HS: Vôû taäp veõ. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV 1/ Kieåm tra baøi cuõ: - Kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS. 2/ Baøi môùi: a/ Giôùi thieäu baøi: b/ Hoaït ñoäng 1: Xem tranh: - Giôùi thieäu tranh Ñoâi baïn keát hôïp ñaët caâu hoûi: + Tranh veõ noäi dung gì? + Trong tranh coù nhöõng hình aûnh gì, hình aûnh naøo laø chính, hình aûnh naøo laø phuï? + Hai baïn trong tranh ñang laøm gì? Ñoäng taùc nhö theá naøo? + Em haõy keå teân nhöõng maøu chính ñöôïc veõ trong böùc tranh. + Em coù thích böùc tranh khoâng, Taïi sao thích? - Boå sung vaø toùm taét noäi dung tranh. - Laàn löôït giôùi thieäu caùc tranh coøn laïi. c/ Hoaït ñoäng 3: Nhaän xeùt ñaùnh giaù: Trang 3 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - Tröng baøy duïng cuï hoïc taäp. - Quan saùt, traû lôøi caâu hoûi, nhaän xeùt boå sung. - Quan saùt, theo doõi. - Quan saùt, traû lôøi caâu hoûi, nhaän xeùt boå sung. Höùa Khaùnh Loan – Giaùo vieân Tröôøng tieåu hoïc Phöôøng 2 – Thò xaõ Baïc Lieâu ( Lôùp 2) - Tinh thaàn thaùi ñoä hoïc taäp cuûa lôùp. - Laéng nghe ruùt kinh nghieäm. - Tuyeân döông HS phaùt bieåu. 3/ Cuûng coá: - Lieân heä, giaùo duïc. 4/ Daën doø: - Chuaån bò baøi sau. Chuaån bò ñaày ñuû ñoà duøng hoïc taäp. GHI CHUÙ BGH KYÙ DUYEÄT TUAÀ N 3 Thöù tö, ngaøy 16 thaùng 9 naêm 2009 Moân: Myõ thuaät. Tieát CT: 03 Trang 4 Höùa Khaùnh Loan – Giaùo vieân Tröôøng tieåu hoïc Phöôøng 2 – Thò xaõ Baïc Lieâu ( Lôùp 2) Teân baøi daïy: Veõ theo maãu VEÕ LAÙ CAÂY I/ MUÏC TIEÂU: - Nhaän bieát ñöôïc hình daùng, ñaëc ñieåm, maøu saéc vaø veû ñeïp cuûa moät vaøi loaïi laù caây. - Bieát caùch veõ laù caây, veõ ñöôïc moät laù caây vaø veõ maøu theo yù thích. - Theâm yeâu meán thieân nhieân. - HS khaù, gioûi: Saép xeáp hình veõ caân ñoái, bieát choïn maøu, veõ maøu phuø hôïp. II/ CHUAÅN BÒ: - GV: Moät vaøi laù caây thaät nhö: Laù hoàng, baøng, böôûi,... - HS: Giaáy veõ, buùt chì, taåy, maøu veõ. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV 1/ Kieåm tra baøi cuõ: - Kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS. 2/ Baøi môùi: a/ Giôùi thieäu baøi: b/Hoaït ñoäng 1: Quan saùt, nhaän xeùt: - Giôùi thieäu vaät thaät tröôùc lôùp keát hôïp ñaët caâu hoûi: + Keå teân caùc loaïi laù caây? + Hình daùng, maøu saéc cuûa laù caây nhö theá naøo? + Em haõy taû laïi hình daùng, maøu saéc cuûa nhöõng laù caây maø em bieát (teân laù caây, hình daùng, ñaëc ñieåm, maøu saéc). - Keát luaän hoaït ñoäng 1, keát hôïp chæ maãu. c/ Hoaït ñoäng 2: Caùch veõ: - Giôùi thieäu baøi veõ ñeå HS so saùnh boá cuïc. - Giôùi thieäu tranh qui trình vaø keát hôïp thao taùc töøng böôùc veõ. - Giôùi thieäu moät soá baøi veõ cuûa HS naêm tröôùc. d/ Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh: - Toå chöùc cho HS thöïc haønh. - Theo doõi, giuùp ñôõ HS. e/ Hoaït ñoäng 4: Nhaän xeùt, ñaùnh giaù: - Toå chöùc cho HS tröng baøy saûn phaåm. Trang 5 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - Tröng baøy duïng cuï hoïc taäp. - Quan saùt, traû lôøi caâu hoûi, nhaän xeùt boå sung. - Quan saùt, theo doõi. - Quan saùt, nhaän xeùt. - Quan saùt, theo doõi. - Quan saùt, nhaän xeùt. - Thöïc haønh veõ. - Quan saùt, theo doõi. Höùa Khaùnh Loan – Giaùo vieân Tröôøng tieåu hoïc Phöôøng 2 – Thò xaõ Baïc Lieâu ( Lôùp 2) - Neâu caùc yeâu caàu caàn nhaän xeùt. - Cho HS choïn baøi veõ toát. - Keát luaän, ñaùnh giaù, xeáp loaïi töøng saûn phaåm. 3/ Cuûng coá: - Cho HS neâu laïi caùc böôùc veõ laù caây. - Lieân heä, giaùo duïc. 4/ Nhaän xeùt, daën doø: - Nhaän xeùt söï chuaån bò, tinh thaàn thaùi ñoä hoïc taäp vaø keát quaû thöïc haønh cuûa HS.Chuaån bò baøi sau.Chuaån bò ñaày ñuû ñoà duøng hoïc taäp. - Nhaän xeùt, goùp yù. - Caù nhaân choïn. - 2 – 3 em neâu. - Laéng nghe ruùt kinh nghieäm. GHI CHUÙ BGH KYÙ DUYEÄT TUAÀ N 4 Thöù tö, ngaøy 23 thaùng 9 naêm 2009 Moân: Myõ thuaät. Tieát CT: 04 Teân baøi daïy: Veõ tranh Trang 6 Höùa Khaùnh Loan – Giaùo vieân Tröôøng tieåu hoïc Phöôøng 2 – Thò xaõ Baïc Lieâu ( Lôùp 2) ÑEÀ TAØI VÖÔØN CAÂY ÑÔN GIAÛN I/ MUÏC TIEÂU: - HS nhaän bieát hình daùng, maøu saéc vaø veû ñeïp cuûa moät soá loaïi caây. - Bieát caùch veõ hai hoaëc ba caây ñôn giaûn vaø veõ ñöôïc tranh vöôøn caây ñôn giaûn (hai hoaëc ba caây) vaø veõ maøu theo yù thích. - Theâm yeâu meán thieân nhieân, bieát chaêm soùc baûo veä caây troàng. - HS khaù, gioûi: Saép xeáp hình veõ caân ñoái, bieát choïn maøu, veõ maøu phuø hôïp. II/ CHUAÅN BÒ: - GV: Tranh, aûnh caùc loaïi caây. - HS: Giaáy veõ, buùt chì, taåy, maøu veõ. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV 1/ Kieåm tra baøi cuõ: - Kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS. 2/ Baøi môùi: a/ Giôùi thieäu baøi: b/ Hoaït ñoäng 1: Tìm, choïn noäi dung ñeà taøi: - Cho HS keå moät soá loaïi caây. - Giôùi thieäu tranh aûnh tröôùc lôùp keát hôïp ñaët caâu hoûi: + Trong tranh, aûnh coù nhöõng caây gì? + Hình daùng, maøu saéc cuûa caây nhö theá naøo? + Em haõy taû laïi hình daùng, maøu saéc cuûa nhöõng caây maø em bieát (teân caây, hình daùng, ñaëc ñieåm, maøu saéc). - Keát luaän hoaït ñoäng 1, keát hôïp chæ vaøo tranh, aûnh. c/ Hoaït ñoäng 2: Caùch veõ: - Giôùi thieäu moät soá baøi veõ ñeå HS so saùnh boá cuïc - Giôùi thieäu tranh qui trình vaø thao taùc töøng böôùc veõ. - Giôùi thieäu moät soá baøi veõ cuûa HS naêm tröôùc. d/ Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh: - Toå chöùc cho HS thöïc haønh. - Theo doõi, giuùp ñôõ HS. Trang 7 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - Tröng baøy duïng cuï hoïc taäp. - 3 – 4 em keå. - Quan saùt, traû lôøi caâu hoûi, nhaän xeùt boå sung. - Quan saùt, theo doõi. - Quan saùt, nhaän xeùt. - Quan saùt, theo doõi. - Quan saùt, nhaän xeùt. - Thöïc haønh veõ. Höùa Khaùnh Loan – Giaùo vieân Tröôøng tieåu hoïc Phöôøng 2 – Thò xaõ Baïc Lieâu ( Lôùp 2) e/ Hoaït ñoäng 4: Nhaän xeùt, ñaùnh giaù: - Toå chöùc cho HS tröng baøy saûn phaåm. - Neâu caùc yeâu caàu caàn nhaän xeùt. - Cho HS choïn baøi veõ toát. - Keát luaän, ñaùnh giaù, xeáp loaïi töøng saûn phaåm. 3/ Cuûng coá: - Cho HS neâu caùc böôùc veõ tranh. - Lieân heä, giaùo duïc. 4/ Nhaän xeùt, daën doø: - Nhaän xeùt söï chuaån bò, tinh thaàn thaùi ñoä hoïc taäp vaø keát quaû thöïc haønh cuûa HS. Chuaån bò baøi sau. Chuaån bò ñaày ñuû ñoà duøng hoïc taäp. - Quan saùt, theo doõi. - Nhaän xeùt, goùp yù. - Caù nhaân choïn. - 2 – 3 em neâu. - Laéng nghe ruùt kinh nghieäm. GHI CHUÙ BGH KYÙ DUYEÄT TUAÀ N 5 Thöù tö, ngaøy 30 thaùng 9 naêm 2009 Moân: Myõ thuaät.Tieát CT: 05 Teân baøi daïy: Tập nặn tạo dáng Trang 8 Höùa Khaùnh Loan – Giaùo vieân Tröôøng tieåu hoïc Phöôøng 2 – Thò xaõ Baïc Lieâu ( Lôùp 2) NAËN HOAËC VEÕ, XEÙ DAÙN CON VAÄT I/ MUÏC TIEÂU: - Nhận bieát ñöôïc hình daùng, ñaëc ñieåm vaø veû ñeïp cuûa moät soá con vaät. - Bieát caùch naën, xeù daùn hoaëc veõ con vaät. - Naën hoaëc veõ, xeù daùn ñöôïc con vaät theo yù thích. - Giuùp HS bieát yeâu quyù vaø chaêm soùc con vaät. - HS khaù, gioûi: Hình veõ, xeù hoaëc naën caân ñoái, bieát choïn maøu, veõ maøu phuø hôïp. (Neáu laø veõ hoaëc xeù daùn). II/ CHUAÅN BÒ: - GV: Tranh, aûnh một số con vaät quen thuoäc . - HS: Đất nặn, bảng con. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV 1/ Kieåm tra baøi cuõ: - Kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS. 2/ Baøi môùi: a/ Giôùi thieäu baøi: b/ Hoaït ñoäng 1: Quan saùt, nhaän xeùt: - Giôùi thieäu tranh, aûnh con vaät tröôùc lôùp keát hôïp ñaët caâu hoûi: + Teân con vaät? + Hình daùng, ñaëc ñieåm cuûa con vaät? + Maøu saéc cuûa con vaät? - Keát luaän hoaït ñoäng 1, keát hôïp chæ vaøo tranh, aûnh. c/ Hoaït ñoäng 2: Caùch nặn: - Giôùi thieäu tranh qui trình. Thao taùc töøng böôùc nặn. - Giôùi thieäu moät soá baøi nặn cuûa HS naêm tröôùc. d/ Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh: - Toå chöùc cho HS thöïc haønh. - Theo doõi, giuùp ñôõ HS. e/ Hoaït ñoäng 4: Nhaän xeùt, ñaùnh giaù: - Toå chöùc cho HS tröng baøy saûn phaåm. - Neâu caùc yeâu caàu caàn goùp yù. - Cho HS choïn baøi nặn toát. Trang 9 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - Tröng baøy duïng cuï hoïc taäp. - Quan saùt, traû lôøi caâu hoûi, nhaän xeùt boå sung. - Quan saùt, theo doõi. - Quan saùt, theo doõi. - Quan saùt, nhaän xeùt. - Thöïc haønh nặn. - Quan saùt, theo doõi. - Nhaän xeùt, goùp yù. - Caù nhaân choïn. Höùa Khaùnh Loan – Giaùo vieân Tröôøng tieåu hoïc Phöôøng 2 – Thò xaõ Baïc Lieâu ( Lôùp 2) - Keát luaän, ñaùnh giaù, xeáp loaïi töøng saûn phaåm. 3/ Cuûng coá: - Cho HS neâu laïi caùc böôùc nặn con vaät. - Lieân heä, giaùo duïc. 4/ Nhaän xeùt, daën doø: - Nhaän xeùt söï chuaån bò, tinh thaàn thaùi ñoä hoïc taäp vaø keát quaû thöïc haønh cuûa HS. Chuaån bò baøi sau. Chuaån bò ñaày ñuû ñoà duøng hoïc taäp. - 2 – 3 em neâu. -Laéng nghe ruùt kinh nghieäm. GHI CHUÙ BGH KYÙ DUYEÄT TUAÀ N 6 Thöù tö, ngaøy 7 thaùng 10 naêm 2009 Moân: Myõ thuaät.Tieát CT: 06 Teân baøi daïy: Veõ trang trí MAØU SAÉC, CAÙCH VẼ MÀU VÀO HÌNH CÓ SẴN Trang 10 Höùa Khaùnh Loan – Giaùo vieân Tröôøng tieåu hoïc Phöôøng 2 – Thò xaõ Baïc Lieâu ( Lôùp 2) I/ MUÏC TIEÂU: - Bieát theâm ba maøu môùi do caùc caëp maøu cô baûn pha troän vôùi nhau: Da cam, xanh laù caây, tím. - Bieát caùch söû duïng caùc maøu ñaõ hoïc. - Veõ ñöôïc maøu vaøo hình coù saün. - HS khaù, gioûi: Bieát choïn maøu, veõ maøu phuø hôïp, maøu toâ ñeàu, goïn trong hình. II/ CHUAÅN BÒ: - GV: Baûng maøu cô baûn vaø ba maøu môùi do caùc caëp maøu cô baûn pha troän vôùi nhau. Moät soá tranh, aûnh coù hoa quaû, ñoà vaät vôùi caùc maøu: Ñoû, vaøng, xanh lam, da cam, tím, xanh laù caây. Moät soá tranh daân gian: Gaø maùi, Lôïn naùi, Vinh hoa,... - HS: Vôû taäp veõ, buùt chì, taåy, maøu veõ. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV 1/ Kieåm tra baøi cuõ: - Kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS. 2/ Baøi môùi: a/ Giôùi thieäu baøi: b/ Hoaït ñoäng 1: Quan saùt, nhaän xeùt: - Giôùi thieäu tranh, ảnh đã chuẩn bị tröôùc lôùp keát hôïp ñaët caâu hoûi: + Tranh veõ noäi dung gì? + Hình aûnh naøo noåi roõ nhaát trong tranh? + Hình aûnh em beù, con gaø, hoa cuùc ñöôïc veõ nhö theá naøo? - Keát luaän hoaït ñoäng 1, keát hôïp chæ vào tranh, aûnh. c/ Hoaït ñoäng 2: Caùch veõ: - Giôùi thieäu tranh qui trình. Thao taùc töøng böôùc veõ. - Giôùi thieäu moät soá baøi veõ cuûa HS naêm tröôùc. d/ Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh: - Toå chöùc cho HS thöïc haønh. - Theo doõi, giuùp ñôõ HS. e/ Hoaït ñoäng 4: Nhaän xeùt, ñaùnh giaù: - Toå chöùc cho HS tröng baøy saûn phaåm. Trang 11 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - Tröng baøy duïng cuï hoïc taäp. - Quan saùt, traû lôøi caâu hoûi, nhaän xeùt boå sung. - Quan saùt, theo doõi. - Quan saùt, theo doõi. - Quan saùt, nhaän xeùt. - Thöïc haønh veõ. - Quan saùt, theo doõi. - Nhaän xeùt, goùp yù. Höùa Khaùnh Loan – Giaùo vieân Tröôøng tieåu hoïc Phöôøng 2 – Thò xaõ Baïc Lieâu ( Lôùp 2) - Neâu caùc yeâu caàu caàn goùp yù. - Caù nhaân choïn. - Cho HS choïn baøi veõ toát. - Keát luaän, ñaùnh giaù, xeáp loaïi töøng saûn phaåm. 3/ Cuûng coá: - 2 – 3 em neâu. - Cho HS neâu laïi ba maøu môùi do caùc caëp maøu cô baûn taïo thaønh. - Lieân heä, giaùo duïc. 4/ Nhaän xeùt, daën doø: -Laéng nghe ruùt kinh nghieäm. - Nhaän xeùt söï chuaån bò, tinh thaàn thaùi ñoä hoïc taäp vaø keát quaû thöïc haønh cuûa HS. Chuaån bò baøi sau. Chuaån bò ñaày ñuû ñoà duøng hoïc taäp. GHI CHUÙ BGH KYÙ DUYEÄT TUAÀ N 7 Thöù tö, ngaøy 14 thaùng 10 naêm 2009 Moân: Myõ thuaät. Tieát CT: 07 Teân baøi daïy: Veõ tranh Trang 12 Höùa Khaùnh Loan – Giaùo vieân Tröôøng tieåu hoïc Phöôøng 2 – Thò xaõ Baïc Lieâu ( Lôùp 2) ÑEÀ TAØI EM ÑI HOÏC I/ MUÏC TIEÂU: - Hieåu ñöôïc noäi dung ñeà taøi. - Bieát caùch veõ tranh vaø veõ ñöôïc tranh ñeà taøi em ñi hoïc. - HS khaù, gioûi: Saép xeáp hình veõ caân ñoái, bieát choïn maøu, veõ maøu phuø hôïp. II/ CHUAÅN BÒ: - GV: Tranh veõ ñeà taøi em ñi hoïc. - HS: Giaáy veõ, buùt chì, taåy, maøu veõ. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV 1/ Kieåm tra baøi cuõ: - Kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS. 2/ Baøi môùi: a/ Giôùi thieäu baøi: b/ Hoaït ñoäng 1: Tìm, choïn noäi dung ñeà taøi: - Giôùi thieäu tranh aûnh veà ñeà taøi em ñi hoïc tröôùc lôùp keát hôïp ñaët caâu hoûi: + Haèng ngaøy, em thöôøng ñi hoïc cuøng vôùi ai? + Khi ñi hoïc, em vaø caùc baïn maëc quaàn aùo maøu gì vaø coù mang theo gì khoâng? + Phong caûnh hai beân ñöôøng, phong caûnh coång tröôøng nhö theá naøo? Coù ñeïp khoâng? + Maøu saéc caây coái, nhaø cöûa, ñoàng ruoäng hoaëc phoá xaù nhö theá naøo? + Em seõ choïn veõ tranh em ñi hoïc cuøng vôùi ai? - Keát luaän hoaït ñoäng 1, keát hôïp chæ vaøo tranh, aûnh. c/ Hoaït ñoäng 2: Caùch veõ: - Giôùi thieäu tranh qui trình vaø thao taùc töøng böôùc veõ. - Giôùi thieäu moät soá baøi veõ cuûa HS naêm tröôùc. d/ Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh: - Toå chöùc cho HS thöïc haønh. - Theo doõi, giuùp ñôõ HS. e/ Hoaït ñoäng 4: Nhaän xeùt, ñaùnh giaù: Trang 13 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - Tröng baøy duïng cuï hoïc taäp. - Quan saùt, traû lôøi caâu hoûi, nhaän xeùt boå sung. - Quan saùt, theo doõi. - Quan saùt, theo doõi. - Quan saùt, nhaän xeùt. - Thöïc haønh veõ. Höùa Khaùnh Loan – Giaùo vieân Tröôøng tieåu hoïc Phöôøng 2 – Thò xaõ Baïc Lieâu ( Lôùp 2) - Toå chöùc cho HS tröng baøy saûn phaåm. - Neâu caùc yeâu caàu caàn nhaän xeùt. - Cho HS choïn baøi veõ toát. - Keát luaän, ñaùnh giaù, xeáp loaïi töøng saûn phaåm. 3/ Cuûng coá: - Cho HS neâu caùc böôùc veõ tranh. - Lieân heä, giaùo duïc. 4/ Nhaän xeùt, daën doø: - Nhaän xeùt söï chuaån bò, tinh thaàn thaùi ñoä hoïc taäp vaø keát quaû thöïc haønh cuûa HS. Chuaån bò baøi sau. Chuaån bò ñaày ñuû ñoà duøng hoïc taäp. - Quan saùt, theo doõi. - Nhaän xeùt, goùp yù. - Caù nhaân choïn. - 2 – 3 em neâu. - Laéng nghe ruùt kinh nghieäm. GHI CHUÙ BGH KYÙ DUYEÄT TUAÀ N 8 I/ MUÏC TIEÂU: Thöù tö , ngaøy 21 thaùng 10 naêm 2009 Moân: Myõ thuaät.Tieát CT: 08 Teân baøi daïy: Thường thức mĩ thuật XEM TRANH “TIEÁNG ÑAØN BAÀU” Trang 14 Höùa Khaùnh Loan – Giaùo vieân Tröôøng tieåu hoïc Phöôøng 2 – Thò xaõ Baïc Lieâu ( Lôùp 2) - Laøm quen, tieáp xuùc tìm hieåu veû ñeïp trong tranh cuûa hoaï só. Moâ taû ñöôïc caùc hình aûnh, caùc hoaït ñoäng vaø maøu saéc treân tranh. - Theâm yeâu meán anh boä ñoäi. - HS khaù, gioûi: Chæ ra caùc hình aûnh vaø maøu saéc treân tranh maø mình thích. II/ CHUAÅN BÒ: - GV: Tranh cuûa hoaï só, tranh phong caûnh, sinh hoaït, chaân dung baèng caùc chaát lieäu khaùc nhau. - HS: Vôû taäp veõ. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV 1/ Kieåm tra baøi cuõ: - Kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS. 2/ Baøi môùi: a/ Giôùi thieäu baøi: b/ Hoaït ñoäng 1: Xem tranh: - Giôùi thieäu tranh Tieáng ñaøn baàu tröôùc lôùp keát hôïp ñaët caâu hoûi: + Em haõy neâu teân böùc tranh vaø teân hoaï só. + Treân tranh coù nhöõng hình aûnh naøo? + Chuù boä ñoäi vaø hai em beù ñang laøm gì? + Trong tranh hoaï só ñaõ söû duïng nhöõng maøu naøo? - Boå sung vaø toùm taét noäi dung tranh. - Laàn löôït giôùi thieäu caùc tranh coøn laïi. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - Tröng baøy duïng cuï hoïc taäp. - Quan saùt, traû lôøi caâu hoûi, nhaän xeùt boå sung. - Quan saùt, theo doõi. - Quan saùt, traû lôøi caâu hoûi, nhaän xeùt boå sung. c/ Hoaït ñoäng 3: Nhaän xeùt ñaùnh giaù: - Tinh thaàn thaùi ñoä hoïc taäp cuûa lôùp. - Laéng nghe ruùt kinh nghieäm. - Tuyeân döông HS phaùt bieåu. 3/ Cuûng coá: - Lieân heä, giaùo duïc. 4/ Daën doø: - Chuaån bò baøi sau. Chuaån bò ñaày ñuû ñoà duøng hoïc taäp. GHI CHUÙ Trang 15 Höùa Khaùnh Loan – Giaùo vieân Tröôøng tieåu hoïc Phöôøng 2 – Thò xaõ Baïc Lieâu ( Lôùp 2) BGH KYÙ DUYEÄT TUAÀ N 9 Thöù tö, ngaøy 28 thaùng 10 naêm 2009 Moân: Myõ thuaät. Tieát CT: 09 Teân baøi daïy: Veõ theo maãu VEÕ CAÙI MUÕ (CAÙI NOÙN) I/ MUÏC TIEÂU: - Hieåu ñöôïc ñaëc ñieåm, hình daùng, cuûa caùc loaïi muõ (noùn). Trang 16 Höùa Khaùnh Loan – Giaùo vieân Tröôøng tieåu hoïc Phöôøng 2 – Thò xaõ Baïc Lieâu ( Lôùp 2) - Bieát caùch veõ caùi muõ vaø veõ ñöôïc caùi muõ theo maãu. - Bieát giöõ gìn moïi ñoà vaät. - HS khaù, gioûi: Saép xeáp hình veõ caân ñoái, hình veõ gaàn vôùi maãu. II/ CHUAÅN BÒ: - GV: Moät vaøi caùi muõ. - HS: Giaáy veõ, buùt chì, taåy, maøu veõ. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV 1/ Kieåm tra baøi cuõ: - Kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS. 2/ Baøi môùi: a/ Giôùi thieäu baøi: b/Hoaït ñoäng 1: Quan saùt, nhaän xeùt: - Giôùi thieäu vaät thaät tröôùc lôùp keát hôïp ñaët caâu hoûi: + Em haõy goïi teân töøng chieác muõ maø em bieát. + Hình daùng, nhöõng chieác muõ coù gì gioáng nhau, coù gì khaùc nhau? + Muõ thöôøng coù nhöõng maøu naøo? + Em thích chieác muõ naøo? - Keát luaän hoaït ñoäng 1, keát hôïp chæ maãu. c/ Hoaït ñoäng 2: Caùch veõ: - Giôùi thieäu baøi veõ ñeå HS so saùnh boá cuïc. - Giôùi thieäu tranh qui trình vaø keát hôïp thao taùc töøng böôùc veõ. - Giôùi thieäu moät soá baøi veõ cuûa HS naêm tröôùc. d/ Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh: - Toå chöùc cho HS thöïc haønh. - Theo doõi, giuùp ñôõ HS. e/ Hoaït ñoäng 4: Nhaän xeùt, ñaùnh giaù: - Toå chöùc cho HS tröng baøy saûn phaåm. - Neâu caùc yeâu caàu caàn nhaän xeùt. - Cho HS choïn baøi veõ toát. - Keát luaän, ñaùnh giaù, xeáp loaïi töøng saûn phaåm. 3/ Cuûng coá: - Cho HS neâu laïi caùc böôùc veõ caùi muõ. Trang 17 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - Tröng baøy duïng cuï hoïc taäp. - Quan saùt, traû lôøi caâu hoûi, nhaän xeùt boå sung. - Quan saùt, theo doõi. - Quan saùt, nhaän xeùt. - Quan saùt, theo doõi. - Quan saùt, nhaän xeùt. - Thöïc haønh veõ. - Quan saùt, theo doõi. - Nhaän xeùt, goùp yù. - Caù nhaân choïn. - 2 – 3 em neâu. Höùa Khaùnh Loan – Giaùo vieân Tröôøng tieåu hoïc Phöôøng 2 – Thò xaõ Baïc Lieâu ( Lôùp 2) - Lieân heä, giaùo duïc. 4/ Nhaän xeùt, daën doø: - Nhaän xeùt söï chuaån bò, tinh thaàn thaùi ñoä hoïc taäp - Laéng nghe ruùt kinh nghieäm. vaø keát quaû thöïc haønh cuûa HS.Chuaån bò baøi sau.Chuaån bò ñaày ñuû ñoà duøng hoïc taäp. GHI CHUÙ BGH KYÙ DUYEÄT TUAÀ N 10 Thöù tö, ngaøy 4 thaùng 11 naêm 2009 Moân: Myõ thuaät.Tieát CT: 10 Teân baøi daïy: Veõ tranh VẼ CHÂN DUNG I/ MUÏC TIEÂU: - Taäp quan saùt, nhaän xeùt hình daùng, ñaëc ñieåm cuûa khuoân maët ngöôøi. - Bieát caùch veõ chaân dung ñôn giaûn vaø veõ ñöôïc moät tranh chaân dung theo yù thích. Trang 18 Höùa Khaùnh Loan – Giaùo vieân Tröôøng tieåu hoïc Phöôøng 2 – Thò xaõ Baïc Lieâu ( Lôùp 2) - Bieát quyù troïng moïi ngöôøi xung quanh. - HS khaù, gioûi: Veõ ñöôïc khuoân maët ñoái töôïng, saép xeáp hình veõ caân ñoái, maøu saéc phuø hôïp. II/ CHUAÅN BÒ: - GV: Tranh, ảnh chân dung các lứa tuổi. - HS: Giaáy veõ, buùt chì, taåy, maøu veõ. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV 1/ Kieåm tra baøi cuõ: - Kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS. 2/ Baøi môùi: a/ Giôùi thieäu baøi: b/ Hoaït ñoäng 1: Quan saùt, nhaän xeùt: - Giôùi thieäu tranh, ảnh đã chuẩn bị tröôùc lôùp keát hôïp ñaët caâu hoûi: + Tranh chaân dung veõ caùi gì? + Tranh chaân dung dieãn taû caùi gì? + Tranh chaân dung coù yeáu toá gì? + Khuoân maët ngöôøi coù hình gì? + Treân khuoân maët coù nhöõng boä phaän chính naøo? + Maøu cuûa toùc, cuûa da maët? + Veõ tranh chaân dung, ngoaøi khuoân maët, coøn caàn veõ gì nöõa? - Keát luaän hoaït ñoäng 1, keát hôïp chæ vào tranh, aûnh. c/ Hoaït ñoäng 2: Caùch veõ: - Giôùi thieäu moät soá baøi veõ ( HS so saùnh boá cuïc ). - Giôùi thieäu tranh qui trình. Thao taùc töøng böôùc veõ. - Giôùi thieäu moät soá baøi veõ cuûa HS naêm tröôùc. d/ Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh: - Toå chöùc cho HS thöïc haønh. - Theo doõi, giuùp ñôõ HS. e/ Hoaït ñoäng 4: Nhaän xeùt, ñaùnh giaù: - Toå chöùc cho HS tröng baøy saûn phaåm. Trang 19 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - Tröng baøy duïng cuï hoïc taäp. - Quan saùt, traû lôøi caâu hoûi, nhaän xeùt boå sung. - Quan saùt, theo doõi. - Quan saùt, nhaän xeùt. - Quan saùt, theo doõi. - Quan saùt, nhaän xeùt. - Thöïc haønh veõ. - Quan saùt, theo doõi. Höùa Khaùnh Loan – Giaùo vieân Tröôøng tieåu hoïc Phöôøng 2 – Thò xaõ Baïc Lieâu ( Lôùp 2) - Neâu caùc yeâu caàu caàn goùp yù. - Cho HS choïn baøi veõ toát. - Keát luaän, ñaùnh giaù, xeáp loaïi töøng saûn phaåm. 3/ Cuûng coá: - Cho HS neâu laïi caùch vẽ tranh. - Lieân heä, giaùo duïc. 4/ Nhaän xeùt, daën doø: - Nhaän xeùt söï chuaån bò, tinh thaàn thaùi ñoä hoïc taäp vaø keát quaû thöïc haønh cuûa HS. Chuaån bò baøi sau. Chuaån bò ñaày ñuû ñoà duøng hoïc taäp. - Nhaän xeùt, goùp yù. - Caù nhaân choïn. - 2 – 3 em neâu. -Laéng nghe ruùt kinh nghieäm. GHI CHUÙ BGH KYÙ DUYEÄT TUAÀ N 11 Thöù tö, ngaøy 11 thaùng 11 naêm 2009 Moân: Myõ thuaät. Tieát CT: 11 Teân baøi daïy: Veõ trang trí VEÕ TIEÁP HOAÏ TIEÁT VAØO ÑÖÔØNG DIEÀM VAØ VEÕ MAØU I/ MUÏC TIEÂU: - Nhaän bieát caùch trang trí ñöôøng dieàm ñôn giaûn. - Veõ tieáp ñöôïc hoaï tieát vaø veõ maøu vaøo ñöôøng dieàm. - Thaáy ñöôïc veû ñeïp cuûa ñöôøng dieàm. Trang 20
- Xem thêm -