Tài liệu Giáo án mĩ thuật lớp 1 cả năm_cktkn_bộ 5

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 51 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Lª V¨n Kú – Trêng tiÓu häc 1 thÞ trÊn Phè Ch©u ( Líp 1) Thø 6 ngµy 31 th¸ng 8 n¨m 2007 MÜ thuËt Bµi 1: xem tranh thiÕu nhi vui ch¬i §ua thuyÒn - Tranh s¸p mµu cña §oµn Trung Th¾ng BÓ b¬i ngµy hÌ - Tranh s¸p mµu, bót d¹ cña Thiªn V©n I. Môc tiªu: - Häc sinh lµm quen, tiÕp xóc víi tranh vÏ cña thiÕu nhi. - Häc sinh tËp quan s¸t, m« t¶ h×nh ¶nh, mµu s¾c trªn tranh. II. ChuÈn bÞ: - Vë tËp vÏ 1 - Mét sè tranh thiÕu nhi vÏ vÒ c¶nh vui ch¬i. III. C¸c ho¹t ®«ng d¹y - häc: Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu tranh ®Ó häc sinh quan s¸t. - Gi¸o viªn diÔn t¶ nh÷ng h×nh ¶nh trong tranh. Chñ ®Ò vui ch¬i thiÕu nhi rÊt réng, mét trong c¸c ho¹t ®éng kh¸c nhau nh: + C¶nh vui ch¬i, móa h¸t ë trêng, kÐo co, nh¶y d©y + C¶nh vui ch¬i ngµy hÌ, tham quan du lÞch, t¾m biÓn, th¶ diÒu... + C¸c b¹n ®ua thuyÒn (trang 5 VTV) + C¶nh bÓ b¬i ngµy hÌ (trang 6 VTV) - §Ò tµi vui ch¬i phong phó vµ hÊp dÉn ngêi xem, ngêi vÏ. NhiÒu b¹n ®· say mª vÏ ®Ò tµi nµy vµ vÏ nhiÒu tranh ®Ñp. Ho¹t ®éng 2. Xem tranh. - Bøc tranh vÏ nh÷ng g× ? - H×nh ¶nh nµo lµ h×nh ¶nh chÝnh? - H×nh ¶nh phô? - Em cho biÕt h×nh ¶nh ®ua thuyÒn diÔn ra ë ®©u? - Mµu s¾c trong tranh cã nh÷ng mµu g×? Ho¹t ®éng 3. Tãm t¾t kÕt luËn. - Gi¸o viªn tãm t¾t néi dung Ho¹t ®éng 4: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ - Còng cè dÆn dß - Nh¾c nhë chuÈn bÞ bµi sau. ___________________________________________________ Thø I. Môc tiªu: ngµy th¸ng 9 n¨m 2007 MÜ thuËt Bµi 2: vÏ nÐt th¼ng - Häc sinh nhËn biÕt c¸c lo¹i nÐt th¼ng - Häc sinh biÕt c¸ch vÏ nÐt th¼ng. - BiÕt vÏ phèi hîp c¸c nÐt th¼ng ®Ó t¹o thµnh bµi vÏ ®¬n gi¶n, vµ theo ý thÝch cña m×nh. 1 Lª V¨n Kú – Trêng tiÓu häc 1 thÞ trÊn Phè Ch©u ( Líp 1) II. ChuÈn bÞ: - Ba h×nh vÏ vÒ nÐt th¼ng - Bµi vÏ minh ho¹. - Ba bµi cña häc sinh n¨m tríc. III. C¸c hoat ®éng d¹y - häc: Ho¹t ®éng1: Giíi thiÖu vÒ nÐt th¼ng: Yªu cÇu HS quan s¸t vµo vë tËp vÏ gäi tªn c¸c nÐt th¼ng - NÐt th¼ng ngang (n»m ngang) - NÐt th¼ng nghiªng (n»m xiªn) - NÐt th¼ng ®øng - NÐt gÊp khóc (nÐt gÉy) C¸c nÐt th¼ng kÓ trªn kÕt hîp l¹i víi nhau t¹o thµnh c¸c ®å vËt: B¶ng, bµn, quyÓn vë... Ho¹t ®éng 2. C¸ch vÏ nÐt th¼ng. Gi¸o viªn vÏ lªn b¶ng: - NÐt th¼ng nghiªng - vÏ tõ trªn xuèng - NÐt th¼ng ngang - vÏ tõ tr¸i qua ph¶i. - NÐt gÊp khóc cã thÓ vÏ liªn tiÕp. Cã nhiÒu ho¹ tiÕt ®Ó trang trÝ ®êng diÒm - H×nh trßn, h×nh vu«ng - H×nh chiÕc l¸. - H×nh b«ng hoa. * Ho¹ tiÕt gièng nhau ë ®êng diÒm cÇn vÏ b»ng nhau * Ho¹ tiÕt ®îc s¾p xÕp xen kÎ hoÆc nh¾c l¹i nèi tiÕp nhau. - KÎ 2 ®êng th¼ng song song sau ®ã chia kho¶ng c¸ch ®Ó vÏ ho¹ tiÕt. - Mµu ë ®êng diÒm cÇn cã ®Ëm nh¹t râ rµng. - Mµu ho¹ tiÕt ph¶i kh¸c mµu nÒn. Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh - Cho HS xem bµi cña anh chÞ kho¸ tríc. - Cã thÓ vÏ mét ho¹ tiÕt sau ®ã vÏ nh¾c l¹i (kÐo dµi) - Cã thÓ vÏ xen kÎ hai ho¹ tiÕt 2 Lª V¨n Kú – Trêng tiÓu häc 1 thÞ trÊn Phè Ch©u ( Líp 1) Ho¹t ®éng 4: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ Chän mét sè bµi hoµn thµnh sím cho c¶ líp quan s¸t nhËn xÐt - b×nh chän bµi m×nh thÝch nhÊt. Nh vËy dïng nÐt th¼ng ®øng, nÐt ngang, nÐt xiªn cã thÓ vÏ ®îc nhiÒu h×nh vµ t¹o thµnh nh÷ng bøc tranh ®¬n gi¶n. Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh - Cho HS xem bµi vÏ cña anh chÞ kho¸ tríc - Híng dÉn gîi më ®éng viªn khÝch lÖ. - Gîi më c¸c em vÏ mµu theo ý thÝch. * C¸c em cã thÓ vÏ nhiÒu bøc tranh kh¸c nhau: + VÏ nhµ vµ hµng rµo. + VÏ thuyÒn, vÏ nói + VÏ c©y, vÏ nhµ - cã thÓ vÏ thªm m©y, mÆt trêi,... Ho¹t ®éng 4: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸. - Häc sinh nhËn xÐt , gi¸o viªn tæng hîp bæ sung vµ ®¸nh gi¸. - Nh¾c nhë chuÈn bÞ bµi. ___________________________________________________ Thø I. Môc tiªu: ngµy th¸ng 9 n¨m 2007 MÜ thuËt Bµi 3: vÏ trang trÝ Mµu vµ vÏ mµu vµo h×nh ®¬n gi¶n. - Häc sinh nhËn biÕt ®îc 3 mµu c¬ b¶n ®ã lµ: §á, vµng, xanh lam - BiÕt vÏ mµu vµo h×nh ®¬n gi¶n. II. ChuÈn bÞ: - Hai bøc tranh cã 3 mµu c¬ b¶n. - Ba ®å vËt cã mµu trªn. - Hai bµi vÏ cña anh chÞ kho¸ tríc. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc: Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu mµu s¾c - Cho häc sinh quan s¸t H1 VTV vµ ®Æt c©u hái - Em h·y kÓ tªn c¸c mµu ë h×nh 1. Gäi 2 - 3 HS tr¶ lêi - KÓ tªn c¸c ®å vËt cã mµu ®á, mµu vµng, mµu lam Mò ®á, hoa vµng, .... Mµu ®á ë hép bót, c©y, l¸, qu¶... - Mäi vËt ë xung qquang ta ®Òu cã mµu s¾c. Mµu s¾c lµm cho mäi vËt ®Ñp h¬n. - Giíi thiÖu mét sè mµu s¾c trong thiªn nhiªn. Ho¹t ®«ng 2. Thùc hµnh 3 Lª V¨n Kú – Trêng tiÓu häc 1 thÞ trÊn Phè Ch©u ( Líp 1) - Cho HS xem bµi vvÏ cña anh chÞ kho¸ tríc. - Em vÏ mµu vµo (H 2, H3, H4 VTV ). - L¸ cê tæ quèc cã mµu g×? Gäi HS tr¶ lêi - Ng«i sao cã mµu g×? - H×nh qu¶ c©y, d·y nói em dù ®Þnh vÏ mµu g× ? - VÏ mµu m¹nh d¹n, cÇm bót tho¶i m¸i ®a nÐt tù do Ho¹t ®éng 3. §¸nh gi¸, nhËn xÐt: - Chän mét sè bµi hoµn thµnh sím, cho c¶ líp quan s¸t, nhËn xÐt chän ra bµi m×nh thÝch nhÊt. - GV tæng hîp c¸c ý kiÕn, ®éng viªn, khen ngîi nh÷ng HS cã bµi vÏ ®Ñp. Thø 4 ngµy 26 th¸ng 9 n¨m 2007 MÜ thuËt I. Môc tiªu Bµi 4: vÏ h×nh tam gi¸c - HS biÕt ®îc h×nh tam gi¸c. - BiÕt c¸ch vÏ h×nh tam gi¸c. - Tõ mét h×nh tam gi¸c cã thÓ vÏ ®îc mét h×nh t¬ng tù trong thiªn nhiªn. II. ChuÈn bÞ: - C¸i thíc £ ke, c¸i kh¨n quµng ®á. - H×nh1, H2, H3 trong vë tËp vÏ (phãng to) - Ba bµi vÏ cña HS n¨m tríc. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc: Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu h×nh tam gi¸c Yªu cÇu HS quan s¸t h×nh vÏ(bµi 4) vµ ®Æt c©u hái ®Ó HS nhËn ra: -H×nh vÏ c¸i nãn, £ ke, m¸i nhµ. -VÏ lªn b¶ng c¸c h×nh yªu cÇu HS gäi tªn c¸c h×nh vÏ ®ã Cã thÓ vÏ nhiÒu h×nh, ®å vËt...tõ h×nh tam gi¸c Ho¹t ®éng 2: C¸ch vÏ h×nh tam gi¸c - GV võa vÏ minh ho¹ lªn b¶ng võa gi¶ng gi¶i: +VÏ tõng nÐt theo chiÒu mòi tªn. +VÏ tõ trªn xuèng. +VÏ tõ tr¸i qua ph¶i vµ cã thÓ vÏ mét sè h×nh tam gi¸c, mét sè h×nh vÏ ®å vËtcã d¹ng h×nh tam gi¸c kh¸c nhau. Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh - Cho HS xem bµi cña anh chÞ kho¸ tríc - Em vÏ h×nh tam gi¸c vµo vë tËp vÏ (bµi 4). Cã thÓ vÏ tranh vÒ biÓn, vÒ h×nh buåm, níc, d·y nói...buåm cã nhiÒu lo¹i ta kh«ng nªn vÏ gièng nhau. - Cã thÓ vÏ thªm m©y, c¸...c¸nh buåm cã thÓ tõ 2 - 3 mµu - Mµu thuyÒn kh¸c mµu buåm. Mµu trêi kh¸c mµu níc. Ho¹t ®éng 4: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ - Chän mét sè bµi hoµn thµnh sím cho c¶ líp quan s¸t, nhËn xÐt, t×m ra bµi m×nh thÝch nhÊt. - GV nhËn xÐt chung tiÕt häc, ®éng viªn, khen ngîi nh÷ng HS cã bµi vÏ ®Ñp,..______________________________________________ 4 Lª V¨n Kú – Trêng tiÓu häc 1 thÞ trÊn Phè Ch©u ( Líp 1) Thø ngµy th¸ng 10 n¨m 2007 MÜ thuËt Bµi 5: vÏ nÐt cong I. Môc tiªu: - Häc sinh nhËn biÕt nÐt cong. - VÏ ®îc nÐt cong vµ vÏ mµu theo ý thÝch. II. ChuÈn bÞ: - Hai ®å vËt cã d¹ng h×nh cÇu - Hai h×nh vÏ cã nÐt cong. III. C¸c ho¹t ®«ng d¹y - häc: Ho¹t ®«ng 1: C¸ch vÏ nÐt cong: - GV vÏ nÐt cong lªn b¶ng mét sè h×nh cã nÐt cong, nÐt lîn sãng. NÐt cong khÐp kÝn vµ ®Æt c©u hái ®Ó häc sinh ruy nghÜ tr¶ lêi: C¸c nÐt cong nµy gièng nhau hay kh¸c nhau - §©y cã ph¶i lµ nÐt cong kh«ng. - KÓ tªn mét sè h×nh hay mét sè ®å vËt cã nÐt cong. - GV lÊy vÝ dô liªn hÖ. Ho¹t ®éng 2. VÏ nÐt cong. - C¸ch vÏ nÐt cong theo chiÒu mòi tªn díi ®©y: - GV vÏ lªn b¶ng chi tiÕt tõng bíc. Ho¹t ®éng 3. Thùc hµnh: - Cho HS xem bµi cña anh chÞ kho¸ tríc. - Em vÏ bøc tranh vÒ vên hoa hoÆc vên c©y ¨n qu¶. - VÏ to võa ph¶i trong trang giÊy. - Ngoµi c¸c h×nh kÓ trªn em cã thÓ vÏ thªm g× m×nh thÝch nh: Con chim,mÆt trêi, m©y. - VÏ xong h×nh, em chän mµu vÏ vµo tù do cho tranh hÊp dÉn h¬n. - Quan s¸t, gîi më, ®éng viªn, khÝch lÖ Ho¹t ®éng 4. NhËn xÐt ®¸nh gi¸: Häc sinh nhËn xÐt GV bæ sung tæng hîp. ______________________________________________ 5 Lª V¨n Kú – Trêng tiÓu häc 1 thÞ trÊn Phè Ch©u ( Líp 1) Thø ngµy th¸ng 10 n¨m 2007 MÜ thuËt Bµi 6: VÏ hoÆc nÆn qu¶ d¹ng trßn I. Môc tiªu: - HS nhËn biÕt h×nh d¸ng mµu s¾c mét sè qu¶. - VÏ hoÆc nÆn ®îc qu¶ d¹ng trßn. II. ChuÈn bÞ: - Tranh ¶nh vÒ c¸c lo¹i qu¶ dËng trßn - VËt mÉu. - Ba bµi vÏ cña HS n¨m tríc. III. C¸c ho¹t ®«ng d¹y - häc Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu ®Æc ®iÓm qu¶ d¹ng trßn. - HS so s¸nh gi÷a vËt thËt vµ tranh ? - KÓ tªn c¸c lo¹i qu¶ d¹ng trßn - Mµu s¾c ra sao? - Ngoµi nh÷ng qu¶ em biÕt ë ®©y, em cßn biÕt nh÷ng qu¶ g× cã d¸ng trßn n÷a? Gäi 2 - 3 HS tr¶ lêi. H¹t ®éng 2: C¸ch vÏ : - GV võa gi¶ng gi¶i, võa vÏ lªn b¶ng mét sè lo¹i qu¶ ®Ó HS quan s¸t - VÏ h×nh d¸ng qu¶ c©y tríc, vÏ c¸c chi tiÕt sau - NÕu vÏ lÖch, cã thÓ vÏ thªm mét qu¶ bªn c¹nh. - VÏ xong h×nh chän mµu vÏ vµo theo ý thÝch. Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh - Cho HS xem bµi vÏ cña anh chÞ kho¸ tríc - Em vÏ qu¶ c©y cã h×nh d¸ng trßn vµo phÇn giÊy quy ®Þnh. - Cã thÓ vÏ 1 qu¶ hoÆc 2 qu¶; cã thÓ t¸ch ra hoÆc che khuÊt - Quan s¸t gîi më ®éng viªn khÝch lÖ. Ho¹t ®éng 4: NhËn xÐt ®¸nh gi¸: HS nhËn xÐt GV tæng hîp bæ sung, ®éng viªn khÝch lÖ nh÷ng HS cã bµi vÏ ®Ñp, hoµn thµnh sím. ____________________________________________ 6 Lª V¨n Kú – Trêng tiÓu häc 1 thÞ trÊn Phè Ch©u ( Líp 1) Thø 3 ngµy 17 th¸ng 10 n¨m 2007 MÜ thuËt Bµi 7: vÏ trang trÝ VÏ mµu vµo h×nh qu¶ c©y I. Môc tiªu: - HS nhËn biÕt mµu c¸c lo¹i qu¶. - BiÕt dïng mµu ®Ó vÏ vµo h×nh qu¶ c©y. II. ChuÈn bÞ: - VËt mÉu. - Tranh vÏ vÒ c¸c lo¹i qu¶. - Ba bµi vÏ cña HS n¨m tríc III. C¸c ho¹t ®«ng d¹y - häc: Hoat ®éng 1: Giíi thiÖu bµi Yªu cÇu HS xem h×nh 1, 2 bµi 7 VTV, xem qu¶ c©y thùc ®· chuÈn bÞ, kÐt hîp ®Æt c©u hái chuÈn bÞ. - §©y lµ qu¶ g×? - Qu¶ ít khi non mµu g×, khi chÝn mµu g×? - Gäi HS kÓ tªn mét sè lo¹i qu¶ mµ em biÕt. HS kÓ tªn qu¶, GV bæ sung thªm Ho¹t ®éng 2. C¸ch vÏ: - §©y lµ h×nh vÏ nh÷ng lo¹i qu¶ g×? ChØ vµo h×nh ë VTV - Mµu g× ? Chóng cã kh¸c nhau khi xanh vµ lóc ®· chÝn. - Híng dÉn c¸c em thao t¸c tay, c¸ch cÇm bót, vÏ kh«ng chêm ra ngoµi. - Cã thÓ kÕt hîp mét sè chÊt liÖu kh¸c nhau. Ho¹t ®éng 3. Thùc hµnh: - Cho HS xem bµi cña anh chÞ n¨m tríc ®Ó c¸c em häc tËp c¸ch vÏ. - Em chän mµu phï hîp vÏ vµo nhãm qu¶ c©y. - Nªn vÏ mµu xung quanh tríc, ë gi÷a sau ®Ó Ýt chêm ra ngoµi h×nh vÏ. - Em vÏ qu¶ mµ m×nh thÝch nhÊt vµo « giÊy kÎ s½n - Quan s¸t ®éng viªn, nh¾c nhë. Ho¹t ®éng 4. NhËn xÐt ®¸nh gi¸: HS nhËn xÐt, GV tæng hîp, ®¸nh gi¸. ________________________________________________ Thø 3 ngµy 24 th¸ng 10 n¨m 2007 MÜ thuËt Bµi 8: VÏ h×nh vu«ng vµ h×nh ch÷ nhËt I. Môc tiªu: - HS nhËn biÕt ®îc h×nh vu«ng vµ h×nh ch÷ nhËt - BiÕt c¸ch vÏ h×nh vu«ng vµ h×nh ch÷ nhËt - VÏ ®îc c¸c h×nh vu«ng, h×nh ch÷ nhËt vµo h×nh cã s½n vµ vÏ mµu theo ý thÝch II. ChuÈn bÞ: - §å vËt cã d¹ng h×nh vu«ng vµ h×nh ch÷ nhËt - H×nh minh ho¹ . - Bèn bµi HS n¨m tríc. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc: Ho¹t ®éng 1.Giíi thiÖu h×nh vu«ng vµ h×nh CN. 7 Lª V¨n Kú – Trêng tiÓu häc 1 thÞ trÊn Phè Ch©u ( Líp 1) - Em quan s¸t xung quanh ta cã nh÷ng ®å vËt nµo lµ h×nh CN, ®å vËt nµo lµ h×nh vu«ng? - KÓ tªn c¸c ®å vËt cã d¹ng h×nh vu«ng, h×nh CN - H×nh ch÷ nhËt cã c¸c c¹nh ®èi diÖn nh thÕ nµo? (chØ vµo c¸i b¶ng) - Cßn h×nh vu«ng th× sao? ChØ vµo viªn g¹ch hoa - GV giíi thiÖu ®Æc ®iÓm cña h×nh vu«ng vµ h×nh CN. Ho¹t ®éng 2. C¸ch vÏ: - Gi¸o viªn vÏ tõng bíc lªn b¶ng. - VÏ 2 nÐt ngang hoÆc 2 nÐt däc tríc c¸ch ®Òu nhau. - VÏ tiÕp 2 nÐt cßn l¹i - ë h×nh vu«ng cÇn lu ý vÏ nÐt cuèi cïng cÇn x¸c ®Þnh ë vÞ trÝ nµo sÏ ®îc h×nh vu«ng Ho¹t ®éng 3. Thùc hµnh: - Cho HS xem bµi cña anh chÞ kho¸ tríc ®Ó c¸c em häc tËp c¸ch vÏ - Em vÏ c¸c nÐt däc, nÐt ngang ®Ó t¹o thµnh cöa ra vµo cña ng«i nhµ. - VÏ thªm bê rµo, mÆt trêi, c©y, m©y...cho bøc tranh sinh ®éng h¬n. - VÏ mµu theo ý thÝch. * §èi víi nh÷ng HS yÕu cÇn híng dÉn râ rµng c¸cnÐt ngang, nÐt däc... - Quan s¸t híng dÉn, gîi më, ®éng viªn, khÝch lÖ. Ho¹t ®éng 4. NhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸: HS nhËn xÐt, GV tæng hîp bæ sung vµ ®¸nh gi¸. ______________________________________________ Thø 4 ngµy 31 th¸ng 10 n¨m 2007 MÜ thuËt I. Môc tiªu: Bµi 9: thêng thøc mÜ thuËt Xem tranh phong c¶nh 8 Lª V¨n Kú – Trêng tiÓu häc 1 thÞ trÊn Phè Ch©u ( Líp 1) - HS nhËt biÕt ®îc phong c¶nh, m« t¶ ®îc nh÷ng h×nh vµ mµu s¾c trong tranh - Thªm yªumÕn c¶nh ®Ñp quª h¬ng. II. ChuÈn bÞ: - Tranh, ¶nh phong c¶nh ( biÓn, c¸nh ®ång, phè phêng) - Tranh phong c¶nh ë VTV. - Ba bµi vÏ cña HS n¨m tríc. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc: Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu tranh phong c¶nh: Cho HS xem tranh, ¶nh phong c¶nh ®· chuÈn bÞ råi gi¶ng gi¶i: - Tranh phong c¶nh thêng vÏ nhµ, c©y, ®êng, ao, hå, biÓn, thuyÒn...Còng cã thÓ vÏ thªm ngêi, hoÆc con vËt cho bøc tranh thªm sinh ®éng. - Cã thÓ vÏ tranh phong c¶nh b»ng c¸c chÊt liÖu kh¸c nhau. Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn häc sinh c¸ch vÏ tranh: * Tranh ®ªm héi cña Vâ §øc Hoµng Ch¬ng: - Em thÊy tranh vÏ nh÷ng g×? - Mµu s¾c thÕ nµo ? HS tr¶ lêi theo c¶m nhËn riªng - Em cã nhËn xÐt g× vÒ tranh ®ªm héi ? Tranh §ªm héi cña Hoµng Ch¬ng lµ tranh ®Ñp vÏ nh÷ng ng«i nhµ cao thÊp, víi c¸c m¸i ngãi mµu ®á, phÝa tríc lµ c©y ph¸o hoa nhiÒu mµu trªn bÇu trêi. BÇu trêi mµu thÈm lµm næi bËt mµu cña ph¸o hoa vµ c¸c m¸i nhµ. * Tranh chiÒu vÒ ( bót d¹ cña Hoµng Phong 9 tuæi ). - Tranh b¹n Hoµng Phong vÏ ban ngµy hay ban ®ªm? - Tranh vÏ c¶nh ë ®©u ? N«ng th«n hay thµnh phè ? - V× sao b¹n Hoµng Phong l¹i ®Æt tªn tranh lµ chiÒu vÒ? BÇu trêi chiÒu vÒ vÏ b»ng mµu g× ? - Mµu s¾c cña bøc tranh nh thÕ nµo? T¬i s¸ng ®á cña m¸i ngãi, vµng cña têng xanh cña l¸ c©y... - Tranh chiÒu vÒ lµ tranh ®Ñp, cã nh÷ng h×nh ¶nh quen thuéc, mµu s¾c rùc rì, gîi ®Õn buæi chiÒu hÌ ë n«ng th«n . Ho¹t ®éng 3: Còng cè Tranh phong c¶nh lµ tranh vÏ c¶nh thiªn nhiªn. Cã nhiÒu phong c¶nh kh¸c nhau: - C¶nh n«ng th«n ( ®êng lµng, c¸nh ®ång, nhµ, ao, vên...) - C¶nh s«ng biÓn ( s«ng, tµu, thuyÒn...) - C¶nh nói rõng ( nói ®åi, c©y, suèi...) Cã thÓ dïng mµu s¾c thÝch hîp ®Ó vÏ c¶nh vµo buæi s¸ng, chiÒu, tèi Ho¹t ®éng 4: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸: Gi¸o viªn nhËn xÐt chung tiÕt häc, khen ngîi nh÷ng HS h¨ng say ph¸t biÓu. __________________________________________ Thø 4 ngµy 7 th¸ng 11 n¨m 2007 MÜ thuËt Bµi 10: vÏ theo mÉu VÏ qu¶ (qu¶ d¹ng trßn ) I. Môc tiªu: - HS nhËn biÕt ®îc h×nh d¸ng, mµu s¾c mét vµi lo¹i qu¶. - BiÕt c¸ch vÏ qu¶, vÏ ®îc h×nh vµ vÏ mµu theo ý thÝch. II. ChuÈn bÞ: 9 Lª V¨n Kú – Trêng tiÓu häc 1 thÞ trÊn Phè Ch©u ( Líp 1) - Qu¶ thùc: Cµ chua, cam, xoµi - H×nh minh häa c¸c bíc tiÕn hµnh vÏ qu¶. - Ba bµi vÏ cña HS n¨m tríc III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc: Giíi thiÖu bµi: §Êt níc chóng ta cã rÊt nhiÒu lo¹i hoa th¬m, qu¶ ngät, mçi mïa cã lo¹i qu¶ riªng, mçi vïng cã lo¹i cqu¶ ®Æc trng, chóng ta cïng t×m hiÓu vÏ ®Ñp cña chóng qua bµi vÏ qu¶. Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t, nhËn xÐt: §a c¸c qu¶ ®· chuÈn bÞ cho HS quan s¸t vµ kÕt hîp ®Æt c¸c c©u hái: - §©y lµ qu¶ g× ? - H×nh d¸ng cña chóng nh thÕ nµo ? - Mµu s¾c ra sao ? - Ngoµi nh÷ng qu¶ em thÊy ë ®©y em cßn biÕt nh÷ng qu¶ nµo n÷a ? Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn HS c¸ch vÏ: - VÏ h×nh d¸ng bªn ngoµi tríc: Qu¶ d¹ng trßn vÏ h×nh gÇn trßn. - Nh×n mÉu vÏ thªm c¸c chi tiÕt. - VÏ mµu vµo h×nh vÏ qu¶. Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh: - Cho HS xem bµi vÏ cña anh chÞ n¨m tríc . - Bµy mÉu ë vÞ trÝ c¶ líp dÔ quan s¸t. - Híng dÉn HS vÏ h×nh võa víi khæ giÊy. - VÏ mµu theo ý thÝch. Ho¹t ®éng 4: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸: Chän 1 sè bµi vÏ ®Ñp cho c¶ líp theo dâi, quan s¸t nhËn xÐt. ____________________________________________ Thø 4 ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2007 MÜ thuËt Bµi 11: vÏ trang trÝ VÏ mµu vµo h×nh vÏ ë ®êng diÒm I. Môc tiªu: - HS nhËn biÕt thÕ nµo lµ ®êng diÒm. - BiÕt c¸ch vÏ mµu vµo h×nh vÏ s½n ë ®êng diÒm. II. ChuÈn bÞ: 10 Lª V¨n Kú – Trêng tiÓu häc 1 thÞ trÊn Phè Ch©u ( Líp 1) - VËt thùc cã trang trÝ ®êng diÒm: ¸o, kh¨n. - Hai h×nh vÏ ®êng diÒm kh¸c nhau. - Ba bµi vÏ cña HS n¨m tríc. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc: Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu ®êng diÒm: Giíi thiÖu c¸c ®å vËt cã trang trÝ ®êng diÒm vµ gi¶ng gi¶i: Nh÷ng h×nh trang trÝ kÐo dµi lÆp ®i, lÆp l¹i nh ë giÊy kheo, miÖng b¸t, cæ ¸o gäi lµ ®êng diÒm. Ho¹t ®éng 2: C¸ch vÏ mµu: HS quan s¸t h×nh ®êng diÒm ( H1 - Bµi 11) VTV. - §êng diÒm nµy cã nh÷ng h×nh? Mµu g× ? + H×nh vu«ng, mµu xanh lam. + H×nh thoi, mµu ®á. - C¸c h×nh s¾p xÕp nh thÕ nµo ? - Gi÷a mµu nÒn vµ mµu h×nh vÏ nh thÕ nµo ? Gäi 2-3 HS tr¶ lêi. Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh: Cho HS xem bµi vÏ trang trÝ ®êng diÒm cña anh chÞ n¨m tríc. HS chän mµu theo ý thÝch vÏ vµo h×nh 2, 3 bµi 11 VTV. GV híng dÉn HS c¸ch vÏ mµu: VÏ mµu xen kÎ ë b«ng hoa. VÏ mµu gièng nhau ; vÏ mµu nÒn kh¸c nhau. - Kh«ng nªn dïng qu¸ nhiÒu mµu( Kho¶ng 2 - 3 mµu). - Kh«ng vÏ mµu ra ngoµi h×nh vÏ. - GV theo dâi gióp ®ì HS . Ho¹t ®éng 4: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸: Chän 1 sè bµi vÏ mµu ®Ñp cho c¶ líp quan s¸t, nhËn xÐt. Gäi 1 sè HS nhËn xÐt. GV tæng hîp ý kiÕn, ®éng viªn, khÝch lÖ HS. ___________________________________________ Thø 4 ngµy 21 th¸ng 11 n¨m 2007 MÜ thuËt Bµi 12: vÏ tù do I. Môc tiªu: - HS biÕt ®Ò tµi ®Ó vÏ theo ý thÝch. - VÏ ®îc bøc tranh cã néi dung phï hîp víi ®Ò tµi ®· chän. II. ChuÈn bÞ: - Ba bøc tranh vÏ vÒ 3 ®Ò tµi kh¸c nhau. - Bèn bµi vÏ cña HS n¨m tríc. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc: Giíi thiÖu bµi: VÏ tranh tù do ( hay vÏ theo ý thÝch) lµ mçi em cã thÓ chän vµ vÏ mét ®Ò tµi m×nh thÝch nh: Phong c¶nh, ch©n dung, tÜnh vËt. Ho¹t ®éng 1: Híng dÉn c¸ch vÏ: Cho HS xem c¸c bøc tranh ®· chuÈn bÞ råi ®Æt c©u hái: - Tranh nµy vÏ nh÷ng g× ? 11 Lª V¨n Kú – Trêng tiÓu häc 1 thÞ trÊn Phè Ch©u ( Líp 1) - Mµu s¾c trong tranh nh thÕ nµo ? - §©u lµ h×nh ¶nh chÝnh, ®©u lµ h×nh ¶nh phô ? HS tr¶ lêi theo c¶m nhËn - Em cã dù ®Þnh vÏ tranh cã néi dung g× ? - Bøc tranh em vÏ cã nh÷ng h×nh ¶nh g×? GV bæ sung ý kiÕn cña HS vµ kÕt luËn. Ho¹t ®éng 2: Thùc hµnh Cho HS xem bµi vÏ cña anh chÞ n¨m tríc. Mçi ®Ò tµi cã h×nh ¶nh ®Æc trng riªng: BiÓn cã thuyÒn, cã b·i c¸t, níc...miÒn nói cã ®åi nói, suèi... - H×nh ¶nh chÝnh vÏ to, vÏ gi÷a tranh, sau ®ã vÐ thªm c¸c h×nh ¶nh phô. - VÏ xong h×nh chän mµu vÏ vµo theo ý thÝch. - KhuyÕn kÝch HS kh¸ giái vÏ h×nh ngé nghÜnh, mµu s¾c t¬i s¸ng. Ho¹t ®éng 3: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ Cuèi tiÕt häc chän 1 sè bµi treo lªn cho c¶ líp quan s¸t, nhËn xÐt, chän ra bµi m×nh thÝch nhÊt. GV tæng hîp ý kiÕn, ®éng viªn, khen ngîi HS. ___________________________________________ Thø 4 ngµy 28 th¸ng 11 n¨m 2007 MÜ thuËt Bµi 13: vÏ c¸ I. Môc tiªu: - HS nhËn biÕt h×nh d¸ng c¸c bé phËn cña con c¸. - BiÕt c¸ch vÏ con c¸. - VÏ ®îc con c¸ vµ vÏ mµu theo ý thÝch. II. ChuÈn bÞ: - H×nh híng dÉn c¸ch vÏ con c¸. - TËp tranh mÜ thuËt líp 1. - Ba bµi vÏ cña häc sinh n¨m tríc. III. c¸c ho¹t ®éng d¹y - häc Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu c¸ Cho HS xem c¸c h×nh ¶nh vÒ c¸ ®Ó HS biÕt cã nhiÒu lo¹i c¸ víi nhiÒu h×nh d¸ng kh¸c nhau: - D¹ng h×nh qu¶ trøng. - D¹ng h×nh thoi. + Con c¸ gåm nh÷ng phÇn nµo? + Mµu s¾c cña c¸ nh thÕ nµo ? + Em h·y kÓ tªn mét sè lo¹i c¸ mµ em biÕt . Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn c¸ch vÏ c¸ GV vÏ ph¸c lªn b¶ng cho HS quan s¸t - VÏ m×nh c¸ tríc. 12 Lª V¨n Kú – Trêng tiÓu häc 1 thÞ trÊn Phè Ch©u ( Líp 1) Cã nhiÒu lo¹i c¸ cho nªn m×nh còng cã nhiÒu d¹ng kh¸c nhau. - VÏ ®u«i c¸ - VÏ c¸c chi tiÕt : mang, m¾t, v©y... - Em vÏ mµu vµo c¸c con c¸ theo ý thÝch. Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh: Cho HS xem bµi vÏ cña anh chÞ n¨m tríc. - Em cã thÓ vÏ mét con c¸ to phï hîp víi phÇn giÊy quy ®Þnh ë vë tËp vÏ. - HoÆc vÏ mét ®µn c¸ víi c¸c con c¸ to, c¸ nhá kh¸c nhau (con b¬i ngîc, b¬i xu«i, con b¬i ngang, con b¬i xuèng...) - Theo dâi gióp ®ì nh÷ng HS cßn lóng tóng. - Híng dÉn HS kh¸ giái vÏ thªm c¸c chi tiÕt nh rong, rªu, c¸c con vËt nh t«m cua,... Ho¹t ®éng 4: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸: Chän 1 sè bµi vÏ ®Ñp hoµn thµnh tríc cho c¶ líp cïng xem, GV híng dÉn HS nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ - GV tæng hîp ý kiÕn, ®éng viªn, khÝch lÖ HS _______________________________________________ Thø 4 ngµy 5 th¸ng 12 n¨m 2007 MÜ thuËt Bµi 14: vÏ trang trÝ VÏ mµu vµo c¸c ho¹ tiÕt ë h×nh vu«ng I. Môc tiªu: - HS thÊy ®îc vÏ ®Ñp cña trang trÝ h×nh vu«ng - BiÕt c¸ch vÏ mµu theo ý thÝch. II. ChuÈn bÞ: - Kh¨n vu«ng cã trang trÝ. - Viªn g¹ch l¸t hoa - Ba bµi vÏ cña HS n¨m tríc. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc: Giíi thiÖu bµi: Cho HS quan s¸t c¸c ®å vËt cã trang trÝ ®Ó HS nhËn ra: H×nh vu«ng cã trang trÝ sÏ ®Ñp h¬n h×nh vu«ng kh«ng trang trÝ. Ho¹t ®éng 1: Híng dÉn c¸ch vÏ mµu: Yªu cÇu HS quan s¸t H5 vë tËp vÏ cã nh÷ng h×nh g× ? - H×nh c¸i l¸ 4 gãc. - H×nh thoi ë gi÷a h×nh vu«ng. - H×nh trßn ë gi÷a h×nh thoi. C¸c h×nh gièng nhau nªn vÏ cïng mét mµu .ThÝ dô + Bèn c¸i lÊ ë 4 gãc vÏ cïng mét mµu. + VÏ mµu kh¸c ë h×nh thoi, h×nh trßn. + VÏ xung quang tríc, ë gi÷a sau. + VÏ ®Òu, gän kh«ng chêm ra ngoµi h×nh vÏ + VÏ mµu cã ®Ëm, cã nh¹t. Ho¹t ®éng 2: Thùc hµnh: - Cho HS xem bµi vÏ cña anh chÞ kho¸ tríc. - HS tù chän mµu ®Ó vÏ vµo h×nh c¸c ho¹ tiÕt ë h×nh 5. 13 Lª V¨n Kú – Trêng tiÓu häc 1 thÞ trÊn Phè Ch©u ( Líp 1) - GV theo dâi, gîi ý HS t×m, chän mµu phï hîp ®Ó vÏ vµo bµi. Ho¹t ®éng 3: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ GV cïng HS trng bµy bµi vÏ ®Ó c¶ líp cïng quan s¸t, nhËn xÐt chän ra bµi m×nh thÝch nhÊt. _________________________________________ Thø 4 ngµy 12 th¸ng 12 n¨m 2007 MÜ thuËt Bµi 15: vÏ c©y I. Môc tiªu: - HS nhËn biÕt ®îc c¸c lo¹i c©y vµ h×nh d¸ng cña chóng. - BiÕt c¸ch vÏ mét vµi lo¹i c©y quen thuéc. - VÏ ®îc h×nh c©y vµ vÏ mµu theo ý thÝch. II. ChuÈn bÞ: - Mét sè tranh vÒ c¸c lo¹i c©y. - PhÊn mµu ®Ó vÏ minh ho¹ lªn b¶ng. - Ba bµi vÏ cña häc sinh n¨m tríc. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc: Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu tranh mét sè lo¹i c©y - Cã nhiÒu lo¹i c©y: C©y phîng, c©y dõa, c©y bµng, c©y cam, c©y æi... - C©y gåm cã : Vßm l¸; th©n c©y, cµnh c©y. NhiÒu lo¹i c©y cßn cã hoa vµ qu¶ n÷a. Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn c¸ch vÏ Chóng ta cã thÓ vÏ: - VÏ th©n, cµnh. - VÏ vßm l¸ (t¸n l¸) - VÏ thªm chi tiÕt - VÏ mµu theo ý thÝch - Cè g¾ng vÏ c©y võa so víi phÇn giÊy quy ®Þnh Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh: - Cho häc sinh xem bµi vÏ cña anh chÞ n¨m tríc. - HS cã thÓ 1 c©y . - Cã thÓ nhiÒu c©y thµnh hµng c©y, vên c©y ¨n qu¶. (cã thÓ vÏ nhiÒu lo¹i c©y cao, thÊp kh¸c nhau). Trong thêi gian HS lµm bµi, GV ®Õn tõng bµn quan s¸t, gióp ®ì nh÷ng HS cßn lóng tóng trong vÏ bµi. Ho¹t ®éng 4: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸: Chän 1 sè bµi hoµn thµnh sím cho c¶ líp quan s¸t, nhËn xÐt vÒ: - H×nh d¸ng c¸c c©y. - Mµu s¾c. - ThÝch bµi nµo nhÊt. GV tæng hîp ý kiÕn, ®éng viªn, khÝch lÖ HS. ______________________________________________ Thø 4 ngµy th¸ng 12 n¨m 2007 MÜ thuËt Bµi 16: vÏ hoÆc xÐ d¸n lä hoa I. Môc tiªu: - Häc sinh thÊy ®îc vÏ ®Ñp vÒ h×nh d¸ng cña mét sè lä hoa. - VÏ ®îc mét lä hoa ®¬n gi¶n. 14 Lª V¨n Kú – Trêng tiÓu häc 1 thÞ trÊn Phè Ch©u ( Líp 1) II. ChuÈn bÞ: - Hai lä hoa cã h×nh d¸ng kh¸c nhau. - ¶nh chôp mét sè lä hoa. - Ba bµi vÏ cña häc sinh n¨m tríc. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc: Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi vÏ vµ c¸ch vÏ lä hoa: Giíi thiÖu ¶nh chôp lä hoa, tranh vÏ lä hoa vµ ®Æt c©u hái: - H×nh vÏ, ¶nh chôp nh÷ng lä hoa nµy gièng nhau hay kh¸c nhau - Mµu s¾c cña chóng nh thÕ nµo? - Em thÝch lä hoa nµo nhÊt ? Giíi thiÖu lä hoa thùc vµ hái: Lä hoa nµy cã gièng lä hoa ë bøc tranh kh«ng? Tãm l¹i: Lä hoa cã rÊt nhiÒu kiÓu d¸ng kh¸c nhau: - Cã lä hoa d¸ng thÊp, trßn. - Cã lä hoa d¸ng cao, thon. - Cã lä hoa d¸ng cao,th©n ph×nh to ë díi ®¸y Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn c¸ch vÏ - VÏ miÖng. - VÏ nÐt cong cña th©n lä (cã thÓ trang trÝ ®êng diÒm, hoa) - VÏ mµu Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh: - Cho häc sinh xem bµi cña anh chÞ kho¸ tríc. - Yªu cÇu häc sinh vÏ lä hoa vµo phÇn giÊy ë vë tËp vÏ. - GV theo dâi, gióp ®ì HS vÏ lä hoa sao cho phï hîp, hµi hoµ, ®Ñp m¾t. Ho¹t ®éng 4: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸: Chän 1 sè bµi hoµn thµnh sím cho c¶ líp quan s¸t, nhËn xÐt vÒ c¸ch vÏ h×nh, vÏ mµu. ___________________________________________ Thø 4 ngµy th¸ng n¨m 2007 MÜ thuËt Bµi 17: vÏ tranh I. Môc tiªu: - Häc sinh biÕt vÏ tranh vÒ ®Ò tµi ng«i nhµ cña em. - VÏ ®îc tranh cã ng«i nhµ vµ c©y...vµ vÏ mµu tù do. II. ChuÈn bÞ: - Ba bøc tranh cã ng«i nhµ vµ c©y. - H×nh minh ho¹ c¸ch vÏ nhµ, c©y. - Ba bµi vÏ cña häc sinh n¨m tríc. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc: Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi vµ c¸ch vÏ tranh: 15 Lª V¨n Kú – Trêng tiÓu häc 1 thÞ trÊn Phè Ch©u ( Líp 1) - Giíi thiÖu c¸c tranh ®· chuÈn bÞ vµ kÕt hîp ®Æt c©u hái ®Ó häc sinh quan s¸t, nhËn xÐt: - Bøc tranh nµy cã nh÷ng h×nh ¶nh g×? - C¸c ng«i nhµ trong tranh nh thÕ nµo? - Em h·y kÓ tªn nh÷ng phÇn chÝnh cña ng«i nhµ. - Ngoµi ng«i nhµ, tranh cßn vÏ thªm nh÷ng g×? * Em cã thÓ vÏ 1 - 2 ng«i nhµ kh¸c nhau, vÏ thªm c©y, ®êng ®i...vµ vÏ mµu theo ý thÝch. Ho¹t ®éng 2: thùc hµnh - Em vÏ bøc tranh ng«i nhµ cña em vµo vë tËp vÏ. - VÏ h×nh võa víi phÇn giÊy quy ®Þnh. - VÏ xong h×nh chän mµu vÏ vµo tù do theo ý thÝch. Ho¹t ®éng 3: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ - GV cïng häc sinh chän mét sè bµi vÏ ®Ñp treo lªn b¶ng cho c¶ líp quan s¸t, nhËn xÐt. - Yªu cÇu häc sinh t×m bµi vÏ mµ m×nh thÝch nhÊt. ______________________________________________ Thø 4 ngµy 2 th¸ng 1 n¨m 2008 MÜ thuËt Bµi 18: vÏ trang trÝ I. Môc tiªu: - Häc sinh nhËn biÕt ®îc mét vµi c¸ch trang trÝ h×nh vu«ng ®¬n gi¶n. - BiÕt vÏ tiÕp ho¹ tiÕt vµo h×nh vu«ng vµ vÏ mµu theo ý thÝch. II. ChuÈn bÞ: - C¸i kh¨n h×nh vu«ng cã trang trÝ. - Ba bµi trang trÝ h×nh vu«ng cë lín. - Hai bµi vÏ cña häc sinh n¨m tríc. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc: Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu c¸ch trang trÝ h×nh vu«ng: - Em quan s¸t h×nh 1, 2, 3, 4 bµi 18 vë tËp vÏ. - Giíi thiÖu ®å dïng ®· chuÈn bÞ ®Ó häc sinh thÊy ®îc : + VÏ ®Ñp cña nh÷ng h×nh vu«ng cã trang trÝ. + Cã nhiÒu c¸ch vÏ h×nh vµ vÏ mµu vµo h×nh vu«ng. - Em quan s¸t thÊy sù kh¸c nhau gi÷a c¸ch trang trÝ ë: H×nh 1 vµ h×nh 2. 16 Lª V¨n Kú – Trêng tiÓu häc 1 thÞ trÊn Phè Ch©u ( Líp 1) H×nh 3 vµ h×nh 4. - Trong trang trÝ h×nh vu«ng nh÷ng h×nh vÏ gièng nhau th× vÏ b»ng nhau vµ vÏ cïng mét mµu. Ho¹t ®éng 2: C¸ch vÏ - Em vÏ tiÕp c¸nh hoa cßn l¹i ë h×nh 5 vë tËp vÏ. - VÏ mµu: T×m chän 2 mµu ®Ó vÏ: mµu cña 4 c¸nh hoa vµ mµu nÒn. - Bèn c¸nh hoa cè g¾ng vÏ b»ng nhau, vÏ cïng mµu, vÏ Ýt chêm ra ngoµi, vÏ ®Òu mµu. Ho¹t ®éng 3: Häc sinh lµm bµi Cho häc sinh xem bµi cña anh chÞ kho¸ tríc. - GV theo dâi gióp ®ì häc sinh trong vÏ c¸nh hoa còng nh trong vÏ mµu. - VÏ c¸nh hoa theo nÐt chÊm, vÏ c©n ®èi trôc. - VÏ mÇu theo ý thÝch (nhng mµu nÒ vµ mµu c¸nh hoa ®Ëm nh¹t râ rµng). Ho¹t ®éng 4: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ Chän 1 sè bµi hoµn thµnh sím cho c¶ líp quan s¸t vµ gîi ý ®Ó c¸c em nhËn xÐt vÒ: - C¸ch vÏ h×nh (c©n ®èi, ®Òu hay cha) - Mµu s¾c (gän, râ rµng, t¬i s¸ng). Chän bµi mµ em thÝch nhÊt. _____________________________________________ Thø 4 ngµy 16 th¸ng 1 n¨m 2008 MÜ thuËt Bµi 19: vÏ gµ I. Môc tiªu: - Häc sinh nhËn biÕt h×nh d¸ng c¸c bé phËn cña gµ trèng, gµ m¸i, gµ con. - BiÕt c¸ch vÏ con gµ. - VÏ ®îc con gµ vµ vÏ mµu theo ý thÝch. II. ChuÈn bÞ: - Tranh, ¶nh gµ trèng, gµ m¸i vµ gµ con. - H×nh híng dÉn c¸ch vÏ con gµ. - Ba bµi vÏ cña häc sinh n¨m tríc. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc: Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu con gµ - Giíi thiÖu h×nh ¶nh c¸c lo¹i gµ vµ m« t¶ ®Ó HS chó ý ®Õn h×nh d¸ng vµ c¸c bé phËn cña chóng. - Con gµ gåm cã nh÷ng bé phËn g×? - Con gµ trèng cã mµu l«ng nh thÕ nµo? - L«ng ®u«i nh thÕ nµo? Mµo ra lµm sao? Ch©n to hay nhá? - Con gµ m¸i ®u«i cã dµi b»ng con gµ trèng kh«ng?... - Yªu cÇu HS nªu sù kh¸c nhau vÒ h×nh d¸ng cña gµ m¸i, gµ trèng, gµ con. Ho¹t ®éng 2: C¸ch vÏ - Yªu cÇu HS quan s¸t h×nh vÏ con gµ ë VTV 1. - M×nh con gµ cã thÓ quy vµo h×nh g×? ®Çu, cæ... - Cho HS ®øng t¹i chç kÓ GV võa vÏ minh ho¹ lªn b¶ng c¸c bíc tiÕn hµnh vÏ con gµ. - VÏ con gµ ë c¸c t thÕ kh¸c nhau. 17 Lª V¨n Kú – Trêng tiÓu häc 1 thÞ trÊn Phè Ch©u ( Líp 1) - VÏ tiÕp c¸c bé phËn vµ vÏ chi tiÕt. - VÏ mµu vµo con gµ theo ý thÝch. - Cã thÓ vÏ thªm h×nh ¶nh phô (®èng r¬m, c©y, chuång gµ...) Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh Cho HS xem bµi cña anh chÞ kho¸ tríc. - Yªu cÇu HS vÏ con gµ m×nh thÝch nhÊt (gµ trèng, gµ m¸i, gµ con,) vµo VTV - Kh«ng nªn vÏ con gµ gièng h×nh hinh ho¹ ë VTV. Ho¹t ®éng 4: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ - GV cïng häc sinh chän mét sè bµi vÏ ®Ñp treo lªn b¶ng cho c¶ líp quan s¸t, nhËn xÐt. - Yªu cÇu häc sinh t×m bµi vÏ mµ m×nh thÝch nhÊt. _________________________________________________ Thø 4 ngµy 23 th¸ng 1 n¨m 2008 MÜ thuËt Bµi 20: vÏ hoÆc nÆn qu¶ chuèi I. Môc tiªu: - Häc sinh nhËn biÕt ®Æc ®iÓm vÒ h×nh, khèi, mµu s¾c cña qu¶ chuèi - VÏ ®îc qu¶ chuèi gÇn gièng víi mÉu. II. ChuÈn bÞ: - Tranh, ¶nh c¸c lo¹i qu¶: chèi, ít, da chuét - Hai qu¶ chuèi thùc - Ba bµi vÏ cña häc sinh n¨m tríc vÏ qu¶ chuèi. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc: Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi Cho HS quan s¸t tranh, ¶nh vµ mét sè qu¶ thùc ®Ó c¸c em thÊy sù kh¸c nhau vÒ h×nh d¸ng, mµu s¾c ... - Qu¶ chuèi cã h×nh d¸ng nh thÕ nµo? - Khi non mµu g×? lóc chÝn mµu g×? - Qu¶ chuèi vµ qu¶ da chuét cã gièng nhau kh«ng? * HS tr¶ lêi theo c¶m nhËn riªng, GV bæ sung Ho¹t ®éng 2: C¸ch vÏ - VÏ h×nh d¸ng qu¶ chuèi . - VÏ thªm cuèng, nóm... cho gièng qu¶ chuèi thùc h¬n. - Chän mµu vÏ vµo tù do. - VÏ h×nh võa ph¶i so víi phÇn giÊy quy ®Þnh ë vë tËp vÏ. Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh 18 Lª V¨n Kú – Trêng tiÓu häc 1 thÞ trÊn Phè Ch©u ( Líp 1) - Yªu cÇu HS vÏ qu¶ chuèi vµo vë tËp vÏ nh ®· híng dÉn (vÏ kho¶ng 2-3 qu¶). - GV theo dâi, gióp ®ì HS phï hîp vµo tê giÊy. Ho¹t ®éng 4: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ Chän mét sè bµi hoµn thµnh sím cho c¶ líp quan s¸t, nhËn xÐt vÒ h×nh d¸ng, mµu s¾c cña qu¶ chuèi - Yªu cÇu HS chän ra bµi mµ m×nh thÝch nhÊt. - GV nhËn xÐt bæ sung chän chÊm c¸c bµi ®· hoµn thµnh. _____________________________________ Thø 4 ngµy 30 th¸ng 1 n¨m 2008 MÜ thuËt Bµi 21: vÏ mµu vµo h×nh vÏ phong c¶nh I. Môc tiªu: - Còng cè cho häc sinh c¸ch vÏ mµu. - VÏ mµu vµo h×nh vÏ phong c¶nh theo ý thÝch. - Thªm yªu mÕn c¶nh ®Ñp quª h¬ng ®Êt níc, con ngêi. II. ChuÈn bÞ: - Ba bøc tranh phong c¶nh. - H×nh in ë vë t©p vÏ. - Ba bµi vÏ cña häc sinh n¨m tríc III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc: Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu tranh ¶nh (H.1, 2 bµi 21 VTV) kÕt hîp mét sè tranh kh¸c vµ ®Æt c©u hái víi HS : - §©y lµ c¶nh g×? (thµnh phè, miÒn nói...) - Phong c¶nh cã nh÷ng h×nh ¶nh nµo? - Trong bøc tranh phong c¶nh Êy mµu g× nhiÒu nhÊt? * §Êt níc ta cã rÊt nhiÒu c¶nh ®Ñp nh c¶nh biÓn, phè phêng, ®ång b»ng, miÒn nói. _____________________________________ Thø 4 ngµy 13 th¸ng 2 n¨m 2008 MÜ thuËt Bµi 22: vÏ vËt nu«i trong nhµ i. môc tiªu - HS nhËn biÕt ®îc h×nh d¸ng, ®Æc ®iÓm mµu s¾c mét vµi con vËt nu«i trong nhµ - BiÕt c¸ch vÏ con vËt quen thuéc - VÏ ®îc h×nh vµ vÏ mµu mét con vËt theo ý thÝch. II. CHUÈN BÞ - ¶nh chôp con gµ, con mÌo, con thá - Hai tranh vÏ con vËt. - H×nh híng dÉn c¸ch vÏ. - Ba bµi cña HS n¨m tríc. III. c¸c ho¹t ®éng d¹y - häc Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu c¸c con vËt - Giíi thiÖu tranh, ¶nh c¸c con vËt vµ gîi ý ®Ó HS nhËn ra: + Tªn con vËt. + C¸c bé phËn chÝnh cña chóng. 19 Lª V¨n Kú – Trêng tiÓu häc 1 thÞ trÊn Phè Ch©u ( Líp 1) - Ngoµi nh÷ng con vËt em thÊy ë ®©y, em cßn biÕt nh÷ng con vËt nµo n÷a? HS kÓ tªn c¸c con vËt em biÕt Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn HS c¸ch vÏ con vËt - VÏ c¸c phÇn chÝnh: §Çu, m×nh tríc. - VÏ c¸c chi tiÕt sau. - VÏ mµu theo ý thÝch. Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh Cho HS xem bµi anh chÞ n¨m tríc - Em vÏ mét hoÆc hai con vËt nu«i theo ý thÝch. - Cè g¾ng vÏ con vËt cã h×nh d¸ng kh¸c nhau( kh«ng nªn vÏ nh ¶nh chôp H1 trong vë tËp vÏ). - Cã thÓ vÏ thªm mét vµi h×nh ¶nh kh¸c( nhµ, c©y, hoa,...) cho bµi thªm sinh ®éng h¬n. - VÏ to võa ph¶i víi khu«n khæ giÊy - VÏ mµu theo ý thÝch. Ho¹t ®éng 4: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ Chän mét sè bµi hoµn thµnh sím cho c¶ líp quan s¸t NhËn xÐt vµ h·y chän bµi vÏ ®Ñp vÒ: - H×nh vÏ - Mµu s¾c GV tæng hîp ý kiÕn, nhËn xÐt ®éng viªn khÝch lÖ HS _____________________________________ Thø 4 ngµy 20 th¸ng 2 n¨m 2008 MÜ thuËt Bµi 23: thêng thøc mÜ thuËt Xem tranh c¸c con vËt I. môC tiªu - HS tËp quan s¸t, nhËn xÐt vÒ h×nh vÏ, mµu s¾c ®Ó nhËn biÕt vÏ ®Ñp cña tranh - Thªm gÇn gòi vµ yªu thÝch c¸c con vËt II. chuÈn bÞ - Ba bøc tranh vÏ c¸c con vËt kh¸c nhau. - Tranh vë tËp vÏ 1 III. c¸c ho¹t ®éng d¹y - häc Ho¹t ®éng 1: Híng dÉn HS c¸ch xem tranh Giíi thiÖu tranh ë vë tËp vÏ (c¸c con vËt cña CÈm Hµ). - Tranh b¹n CÈm Hµ vÏ nh÷ng con vËt nµo? - Nh÷ng con vËt nµo næi râ nhÊt trong tranh. - Con bím, con gµ, con mÌo,... trong tranh nh thÕ nµo? - Trong tranh cßn cã h×nh ¶nh nµo n÷a? - Trong tranh ®îc sö dông mµu g× nhiÒu nhÊt? - Em cã thÝch bøc tranh b¹n CÈm Hµ kh«ng? V× sao? 20
- Xem thêm -