Tài liệu Giáo án mĩ thuật 6 chuẩn ktkn_bộ 7

  • Số trang: 74 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 181 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Myõ Thuaät 6 - Mó thuaät khoái 6: PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH Bài Phân môn Nội dung 1 Vẽ trang trí Chép họa tiết trang trí dân tộc 2 Thường thức Mỹ Sơ lược mỹ thuật Việt Nam thời kỳ thuật cổ đại 3 Vẽ Theo mẫu Sơ lược về Luật Xa gần 4 Vẽ theo mẫu Cách vẽ theo mẫu. Minh họa bằng bài vẽ theo mẫu có dạng hình hộp và hình cầu (tiết 1) 5 Vẽ theo mẫu Mẫu có dạng hình hộp và hình cầu (tiết 2) 6 Vẽ trang trí Cách sắp xếp (bố cục) trong trang trí 7 Vẽ tranh Cách vẽ tranh Đề tài học tập (tiết 1) 8 Vẽ tranh Đề tài học tập (tiết 2) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Ghi chú Tích hợp lý thuyết Vẽ Theo mẫu vào bài thực hành. Tích hợp lý thuyết Vẽ tranh vào bài thực hành. Tích hợp đạo đức HCM. KT1T Thường thức mỹ thuật Sơ lược mỹ thuật thời Lý (1010 1225) Thường thức mỹ thuật Một số công trình tiêu biểu của mỹ thuật thời Lý Vẽ trang trí Màu sắc Vẽ trang trí Màu sắc trong trang trí Vẽ theo mẫu Mẫu dạng hình trụ và hình cầu (tiết 1) Vẽ theo mẫu Mẫu có dạng hình trụ và hình cầu (tiết 2) Vẽ Trang trí Trang trí đường diềm Vẽ tranh Đề tài Bộ đội (tiết 1) Tích hợp đạo đức Vẽ tranh Đề tài Bộ đội (tiết 2) HCM. KTHK1 KTHK1 Vẽ Trang trí Trang trí hình vuông Thường thức mỹ thuật Tranh dân gian Việt Nam Thường thức mỹ thuật Giới thiệu một số tranh dân gian Việt Nam Vẽ Theo mẫu Mẫu có 2 đồ vật (tiết 1) Vẽ Theo mẫu Mẫu có 2 đồ vật (tiết 2) Vẽ tranh Đề tài Ngày tết và mùa xuân (tiết 1) Tích hợp đạo đức HCM. Vẽ tranh Đề tài Ngày tết và mùa xuân (tiết 2) Tích hợp đạo đức HCM. KT1T Kẻ chữ in hoa nét đều Hướng dẫn học sinh cách bố cục chữ Kẻ chữ in hoa nét 1 Myõ Thuaät 6 Vẽ thanh, nét đều Tra ng trí Vẽ tra ng trí 27 Vẽ tranh 28 Vẽ Theo mẫu 29 Vẽ Theo mẫu 30 Thường thức mỹ thuật 31 và sử dụng các kiểu chữ cho phù hợp với hình thức trang trí, không yêu cầu cao về kỹ thuật kẻ chữ. Đề tài Mẹ của em Mẫu có 2 đồ vật (tiết 1) Mẫu có 2 đồ vật (tiết 2) Sơ lược mỹ thuật thế giới thời kỳ cổ đại Thường thức mỹ thuật Một số công trình tiêu biểu của mỹ thuật Ai Cập, Hi Lập, La Mã thời kỳ cổ đại Trang trí chiếc khăn để lọ hoa 32 Vẽ Tra ng trí 33 Vẽ tranh Đề tài Quê hương em. (tiết 1) 34 Vẽ tranh Đề tài Quê hương em. (tiết 2) 35 Trưng bày kết quả học tập trong năm học KTHK2 KTHK2 2 Myõ Thuaät 6 KEÁ HOAÏCH BOÄ MOÂN MÓ THUAÄT LÔÙP 6 I. MUÏC TIEÂU CHÖÔNG TRÌNH - Chöông trình myõ thuaät lôùp 6 giuùp HS naém ñöôïc kieán thöùc veà. - Veõ hình, veõ ñaäm nhaït, -øMàu sắc, öùng duïng màu sắc trong trang trí. - Veõ tranh ñeà taøi,Tìm choïn ñöôïc noäi dung ñeà taøi, xaây döïng boá cuïc tranh, veõmaøu. -Sô löôïc veà mó thuaät VN thời kì cổ đại, MT thời lý.ê II. PHÖÔNH PHAÙP SÖÛ DUÏNG PHOÅ BIEÁN. - Tröïc quan, quan saùt,,gôò môû, luyeän taäp, ñaùnh gia,ù thaûo luaän hoaëc chôâi troø chôi…. III. CAÁU TRUÙC CHÖÔNG TRÌNH. - Veõ theo maãu; 9 tieát - Veõ trang trí;9 tieát. - Veõ tranh; 9 tieát . - Thöôønh thöùc myõ thuaät; 7 tieát. - Tröng baøi keát quûa hoïc taäp;1 tieát. - Thi HK; 2 tieát. IV. DÖÏ KIEÁN KIEÅM TRA. Hoïc kì I. -KT 15 phuùt tieát thöù 2. -KT 1 tieát tieát thöù 8. -KTHK tieát 16,17. Hoïc kì II - KT 15 phuùt tieát 20. -KT 1 tieát ôû tieát 24. - KTHK tieát 33.34. V. NOÄI DUNG OÂN TAÄP THI HK -HKI; Veõ tranh, veõ theo maãu, veõ trang trí. HKII; Veõ tranh, veõ theo maãu, veõ trang trí. VI. CHÆ TIEÂU BOÄ MOÂN. Ñaït……………………. Chöa ñaït……………….. 3 Myõ Thuaät 6 Ngaøy soaïn: …………………. Ngaøy daïy: ………………….. Tuaàn: ……. Tieát: ……… BAØI 1: VEÕ TRANG TRÍ CHEÙP HOAÏ TIEÁT TRANG TRÍ DAÂN TOÄC - I. MUÏC TIEÂU: Hoïc sinh nhaän veõ ñeïp caùc hoaï tieát daân toäc. Biết yêu thích họa tiết trang trí dân tộc. HS veõ ñöôïc moät hoaï tieát gaàn ñuùng maãu vaø toâ maøu. II. CHUAÅN BÒ: Giaùo vieân: Aûnh hoaï tieát SGK phoùng to. Hoïc sinh: Söu taàm caùc hoaï tieát ñeïp vaø duïng cuï hoïc MT. Phöông phaùp: Thaûo luaän, vaán ñaùp, luyeän taäp.chơi trò chơi. III. Hoaït ñoäng daïy- hoïc: 1. Oån ñònh: 2. Kieåm tra baøi cuõ: Khoâng 3. Baøi môùi: Hoaït ñoäng giaùo vieân – Hoïc sinh Noäi dung HÑ1: Höôùng daãn hoc sinh quan saùt – I. Quan saùt – Nhaän xeùt: nhaän xeùt: *Caùc hoaï tieát trang trí cuûa caùc daân toäc GV: Höôùng daãn HS nhaän ra theá naøo laø VN raát phong phuù vaø ña daïng. hoaï tieát trang trí daân toäc. Noäi dung hoaï tieát thöôøng laø: Hình CH: Ta coù theå tìm thaáy hoaï tieát trang trí hoa laù, maây, soùng nöôùc, chim daân toäc ôû ñaâu?(caùc coâng trình kieán truùc, muoâng…. trang phuïc caùc daân toäc)- noù theå hieän neàn Ñöôøng neùt:Thöôøng meàm maïi, vaên hoaù phong phuù cuûa caùc daân toäc vaø uyeån chuyeån hay chaéc khoeû. taøi hoa cuûa ngheä nhaân. Boá cuïc:Ñöôïc saép xeáp caân ñoái, haøi GV: Cho HS quan saùt hoaï tieát SGK thaûo hoaø(Thöôøng ñoái xöùng qua truïc ngang luaän vaø traû lôøi CH: hoaëc truïc doïc) CH: Maøu saéc:Röïc rôû hoaëc töông phaûn. 1. Nhaän xeùt veà hình daùng caùc hoaï tieát?(troøn, vuoâng, tam giaùc…) 2. Noäi dung hoaï tieát ? 3. Ñöôøng neùt hoaï tieát? 4. Boá cuïc? 4 Myõ Thuaät 6 5. Maøu saéc? HÑ 2: Höôùng daãn HS caùch trang trí: II. Caùch cheùp hoaï tieát daân toäc: GV:ø Cho HS quan saùt hoaï tieát SGK: Quan saùt, nhaän xeùt tìm ra ñaëc ñieåm cuûa hoaï tieát. CH: Ñeå cheùp moät hoaï tieát ta caàn laøm nhöõng böôùc naøo? Phaùc khung hình vaø ñöôøng truïc. - Höôùng daãn treân ñoà duøng daïy hoïc ñaõ Phaùc hình baèng caùc neùt thaúng. chuaån bò. Hoaøn thieän hình veõ vaø toâ maøu. HÑ 3: Höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi: - Cho HS tham khaûo baøi veõ cuûa HS naêm cuû - Cho HS cheùp moät hoaï tieát trang trí maø em thích. - Gôïi yù giuùp caùc em laøm baøi. HÑ 4: Ñaùnh giaù: - Laáy moät vaøi baøi veõ ñaït – Chöa ñaït. - Cho HS quan saùt – nhaän xeùt veà + Boá cuïc + Hoaï tieát + Maøu saéc - Cho HS xeáp loaïi baøi veõ – Khích leä caùc em chöa hoaøn thaønh. 4. Cuûng coá: HÑ 4 5. Daën doø: Hoaøn thaønh baøi veõ – Chuaån bò baøi 02 6. Ruùt kinh nghieäm. 5 Myõ Thuaät 6 Ngaøy soaïn: …………………. Ngaøy daïy: ………………….. Tuaàn: ……. Tieát: ……… BAØI 2: THÖÔØNG THÖÙC MYÕ THUAÄT SÔ LÖÔÏC VEÀ MYÕ THUAÄT VIEÄT NAM THÔØI KÌ COÅ ÑAÏI - I. MUÏC TIEÂU: Hoïc sinh cuûng coá kieán thöùc lòch söõ VN thôøi kì coå ñaïi. Hoïc sinh hieåu theâm veà giaù trò thaåm mó cuûa ngöôøi Vieät Coå thoâng qua saûn phaåm MT. Bieát yeâu quyù, traân troïng giaù trò ngheä thuaät ñaëc saéc cuûa cha oâng ñeå laïi. II. CHUAÅN BÒ: Giaùo vieân: Söu taàm tranh aûnh lieân quan baøi 2. Hoïc sinh: Söu taàm baøi vieát, tranh aûnh lieân quan. Phöông phaùp: Trò chơi ô chữ,thuyeát trình, vaán ñaùp, thaûo luaän. III. Hoaït ñoäng daïy- hoïc: 1. Oån ñònh: 2. Kieåm tra baøi cuõ: kieåm tra vôõ baøi taäp hoïc sinh. 3. Baøi môùi: Hoaït ñoäng giaùo vieân – Hoïc sinh Noäi dung I. Vaøi neùt veà boái caûnh lòch söû: Caùc hieän vaät do caùc nhaø khaûo coå hoïc phaùt hieän ñöôïc cho thaáy VN laø moät trong nhöõng caùi noâi phaùt trieån cuûa XH loaøi ngöôøi. Ngheä thuaät coå ñaïi VN coù söï phaùt trieån lieân tuïc qua nhieàu theá kæ vaø ñaõ ñaït tôùi ñænh cao trong saùng taïo. - II. Sô löôïc veà myõ thuaät VN thôøi kì coå ñaïi: 1. Thôøi kì coå ñaïi: Coù hình maët ngöôøi vaø hình caùc con thuù treân vaùch ñaù ôû hang Ñoàng NoäiHoaø Bình(ñöôïc coi laø daáu aán ñaàu tieân cuûa neàn MT nguyeân thuyû VN). Hình maët ngöôøi treân nhöõng vieân ñaù cuoäi. Coâng cuï saûn xuaát:rìu ñaù, chaøy… 6 Myõ Thuaät 6 2. Thôøi kì ñoà ñoàng: Söï xuaát hieän cuûa kim loaïi( ñoàng vaø saét) ñaõ cô baûn laøm bieán ñoåi XHVN töø hình thaùi nguyeân thuyû sang XH vaên minh. Hieän vaät: rìu, dao gaêm, giaùo, muõi lao baèng ñoàng ñöôïc taïo daùng vaø trang trí ñeïp. Ñaëc bieät hieän vaät tieâu bieåu cuûa thôøi kì naøy laø Troáng Ñoàng Ñoâng Sôn. HÑ1: Höôùng daãn hoc sinh tìm hieåu vaøi neùt veà boái caûnh lòch söû: GV: Do ñaõ hoïc lòch söû thôøi kì naøy roài neân GV cho HS toùm taét laïi. - Giôùi thieäu sô löôïc veà lòch söû MTVN thôøi coå ñaïi. HÑ 2: Höôùng daãn HS tìm hieåu vaøi neùt veà myõ thuaät VN thôøi coå ñaïi. GV: Cho HS ñoïc baøi: CH:MTVN thôøi coå ñaïi coù theå chia laøm maáy giai ñoaïn? Ñoà ñaù(thôøi nguyeân thuyû caùch ñaây haøng vaïn naêm) - - Ñoà doàng(caùch ñaây 4000- 5000 naêm) * HS thaûo luaän traû lôøi CH: 1. Daáu aán ñeå laïi cuûa thôøi kì ñoà ñaù? 2. Daáu aán ñeå laïi cuûa thôøi kì ñoà ñoàng? 3. * Hình aûnh gì ñöôïc theå hieän treân troáng ñoàng ñoâng sôn?(caûnh giaû gaïo, cheøo thuyeàn, caùc chieán binh, muùa haùt, chim thuù…) 4. 5. HÑ 3: Ñaùnh giaù: 7 Myõ Thuaät 6 - Toùm taét sô löôïc lòch söû? - Hieän vaät tieâu bieåu trong töøng thôøi kì? - Tích hôïp:Giaoù duïc hoïc sinh bieát yeâu quí,giöõ gìncaùc hieän vaät,giöõ gìn baûn saéc vaên hoùa daân toäc - Yeâu ngheä thuaät mó thuaät qua caùc hieän vaät thôøi coå ñaïi 4. Cuûng coá: HÑ 3 5. Daën doø: Hoïc baøi – Chuaån bò baøi 3 6.Ruùt kinh nghieäm. 8 Myõ Thuaät 6 Ngaøy soaïn: …………………. Ngaøy daïy: ………………….. Tuaàn: ……. Tieát: ……… BAØI 3: VEÕ THEO MAÃU SÔ LÖÔÏC VEÀ PHOÁI CAÛNH - - I. MUÏC TIEÂU: Hoïc sinh hieåu nhöõng ñieåm cô baûn cuûa luaät xa gaàn. Hoïc sinh bieát vaän duïng luaät xa gaàn ñeå quan saùt, Nhaän xeùt moïi vaät trong baøi veõ theo maãu, veõ tranh. II. CHUAÅN BÒ: Giaùo vieân: tranh maãu vaø moät soá ñoà vaät(H.hoäp, H.caàu) Hoïc sinh: moät soá maãu ñeå töï quan saùt. Phöông phaùp: Tröïc quan, vaán ñaùp, luyeän taäp,lieân heä thöïc teá III. Hoaït ñoäng daïy- hoïc: 1. Oån ñònh: 2. Kieåm tra baøi cuõ: neâu boùâi caûnh lòch söõ vieät nam thôøi coå ñaïi? Haõy keå teân moät sốâ hieän vaät cuûa mó thuaät vieät nam thôøi coå ñaïi? 3. Baøi môùi: Hoaït ñoäng giaùo vieân – Hoïc sinh Noäi dung I. Quan saùt – Nhaän xeùt: - Vaät cuøng loaïi cuøng kích thöôùc khi nhìn theo “xa- gaàn” ta seû thaáy: - + Ôû gaàn:hình to, cao, roäng vaø roû hôn. - + Ôû xa:hình nhoû, thaáp, heïp vaø môø hôn. - + Vaät ôû phía tröôùc che khuaát vaät ôû phía sau. - II. Ñöôøng taàm maét. Ñieåm tuï: 1. Ñöôøng taàm maét(ñöôøng chaân trôøi) Ñöôøng taàm maét laø ñöôøng thaúng naèm ngang vôùi taàm maét ngöôøi nhìn, phaân chia maët ñaát vôùi baàu trôøi hay maët nöôùc vôùi baàu trôøi. goïi laø ñöôøng chaân trôøi(ÑTM). 9 - Myõ Thuaät 6 - 2. Ñieåm tuï: 3. Laø ñieåm gaëp nhau cuûa caùc ñöôøng thaúng 4. song song höôùng veà phía ñöôøng taàm maét. HÑ1: Höôùng daãn hoc sinh tìm hieåu khaùi nieäm veà luaät xa gaàn: GV: Cho HS quan saùt 2 vaät cuøng loaïi cuøng kích thöôùc nhöng ñaët theo xa- gaàn khaùc nhau. CH: So saùnh 2 vaät thaáy ntn? * phaân tích caùc hình veõ SGK. CH: Vaät cuøng loaïi cuøng kích thöôùc khi nhìn theo xa-gaàn ta seû thaáy ntn? HÑ 2: Höôùng daãn HS tìm hieåu Ñöôøng taàm maét vaø Ñieåm tuï: GV: Cho HS quan saùt H2,3: CH: Caùc hình naøy coù ñöôøng naèm ngang khoâng? Vò trí ñöôøng naøy? GV: khi ñöùng tröôùc caûnh bieån roäng, caùnh ñoàng…(ÑTM) CH: Vaäy ÑTM laø ñöôøng ntn? - Vò trí ñöôøng naøy coù thay ñoåi khoâng? (GV minh hoaï 2 böùc tranh ñôn giaûn) *Phaân tích H4 ñeå thaáy khi ÑTM thay ñoåi hình maãu cuõng thay ñoåi. - GV: Cho HS phaân tích H5 (caùc ñöôøng song song vôùi maët ñaát: caïnh hoäp, töôùng nhaø, …höôùng veà chieàu saâu seõ tuï laïi taïi moät ñieåm,ñieåm ñoù goïi laø ñieåm tuï.) - CH: Vaäy ñieåm tuï laø gì? - HÑ 3: Ñaùnh giaù: - CH: - Theá naøo laø ÑTM? - Ñieåm tuï laø ñieåm ntn? - Caùc vaät cuøng loaïi cuøng kích thöôùc 10 Myõ Thuaät 6 khi nhìn theo xa- gaàn ta seû thaáy ntn? - 4. Cuûng coá: HÑ 3.(cho hs chôi troø chôi neáu coù thôøi gian) 5. Daën doø: Hoïc baøi– Chuaån bò baøi 4. 6.Ruùt kinh nghieäm. 11 Myõ Thuaät 6 Ngaøy soaïn: …………………. Ngaøy daïy: ………………….. Tuaàn: ……. Tieát: ……… BAØI 4: VEÕ THEO MAÃU; CAÙCH VEÕ THEO MAÃU MAÃU COÙ DAÏNG HÌNH HOÄP VAØ HÌNH CAÀU - II.MUÏC TIEÂU; - Hoïc sinh hieåu khaùi nieäm VTM vaø caùch tieán haønh baøi VTM. Hoïc sinh vaän duïng nhöõng hieåu bieát veà phöông phaùp chung vaøo baøi veõ theo maãu. Hình thaønh ôû HS caùch nhìn, caùch laøm vieäc khoa hoïc. II. CHUAÅN BÒ: Giaùo vieân: Moät soá ñoà vaät (caùi ca, chai, hoäp…) Hoïc sinh: Moät soá maãu ñeå töï quan saùt. Phöông phaùp: Tröïc quan, vaán ñaùp, luyeän taäp,lieân heä thöïc teá III. Hoaït ñoäng daïy- hoïc: 1. Oån ñònh: 2. Kieåm tra baøi cuõ: Toùm taét sô löôït veà luaät “xa- gaàn”? Theá naøo laø ÑTM vaø ñieåm tuï? 3. Baøi môùi: Hoaït ñoäng giaùo vieân – Hoïc sinh Noäi dung HÑ1: Höôùng daãn hoïc sinh tìm hieåu khaùi I. Theá naøo laø veõ theo maãu? VTM laø quan saùt maãu coù ôû tröôùc nieäm veà veõ theo maãu: maét ñeå dieãn taû hình maãu ñoù theo GV: Cho HS quan saùt maãu. caùch nhìn, caùch nghó vaø caùch caûm *GV veõ laïi maãu baèng caùch veõ töøng boä thuï cuûa ngöôøi veõ. phaän maãu. CH: Cho bieát veõ nhö theá ñuùng hay sai? *GV phaân tích veõ ntn laø ñuùng…ñeå ñi ñeán keát luaän ñoù laø VTM. GV: Cho HS phaân tích H1 SGK CH: Taïi sao caùc hình veõ laïi khaùc nhau, coù phaûi laø coù nhieàu vaät maãu khoâng? (do goùc nhìn khaùc nhau) HÑ2: Höôùng daãn HS tìm hieåu caùch veõ theo maãu: 12 Myõ Thuaät 6 GV: Cho HS quan saùt H2,3,4 CH: Neâu caùc böôùc ñeå tieán haønh baøi veõ theo maãu? II. Caùch veõ theo maãu: 1. - GV: Thöïc hieän treân ÑDDH HÑ3: Ñaùnh giaù: Thu moät vaøi baøi veõ cho HS töï nhaän xeùt veà: - Boá cuïc. - Hình veõ. -Tích hôïp:Giaoù duïc hoïc sinh bieát giöõ gìn veä sinh saïch seõ nôi hoïc taäp,khoâng caïo chì ñen ôû baøi veõ laøm dô baån baøn gheá,khoâng chaø chì ñen leân baøn vaø khoâng veõ baäy leân baøn. Quan saùt, nhaän xeùt: Quan saùt maãu, tìm ra ñaëc ñieåm caáu taïo, hình daùng, maøu saéc vaø ñoä ñaäm nhaït. 2. Veõ phaùc khung hình: Caân ñoái, thuaän maét phuø hôïp vôùi khuoân khoå tôø giaáy( hình veõ khoâng quaù to, quaù nhoû hay leäch veà moät beân) 3. Veõ phaùc neùt chính. 4. Veõ chi tieát. 4. Cuûng coá: HÑ 3 5. Daën doø: Hoïc baøi– Chuaån bò baøi 5. 6 .Ruùt kinh nghieäm. 13 Myõ Thuaät 6 Ngaøy soaïn: …………………. Ngaøy daïy: ………………….. Tuaàn: ……. Tieát: ……… BAØI 5: VEÕ THEO MAÃU MAÃU COÙ DAÏNG HÌNH HOÄP VAØ HÌNH CAÀU - I. MUÏC TIEÂU: Hoïc sinh bieát caáu truùc cuûa hình hoäp, hình caàu vaø söï thay ñoåi hình daùng, kích thöôùc cuûa chuùng khi nhìn theo caùc vò trí khaùc nhau. Hoïc sinh bieát caùch veõ 2 maãu treân vaø bieát vaän duïng vaøo veõ nhöõng ñoà vaät coù daïng töông öùng. HS veõ ñöôïc hình hoäp vaø hình caàu gaàn gioáng maãu. II. CHUAÅN BÒ: Giaùo vieân: Maãu thaät- ÑDDH veà caùc böôùc tieán haønh. Hoïc sinh: Duïng cuï- Maãu veõ. Phöông phaùp: Tröïc quan, vaán ñaùp, luyeän taäp,lieân heä thöïc teá. III. Hoaït ñoäng daïy- hoïc: 1. Oån ñònh: 2. Kieåm tra baøi cuõ: neâu caùc bước thöïc hieän baøi veõ theo maãu? 3. Baøi môùi: Hoaït ñoäng giaùo vieân – Hoïc sinh Noäi dung HÑ1: Höôùng daãn hoc sinh baøy maãu – I. Quan saùt – Nhaän xeùt: nhaän xeùt: GV: Giôùi thieäu cho HS quan saùt maãu thaät. GV: Baøy maãu ôû caùc vò trí khaùc nhau cho HS nhaän xeùt tìm ra boá cuïc ñeïp nhaát. HS: Quan saùt maãu vaø traû lôøi CH: - Cho HS neâu teân vaät maãu. - Neâu vò trí ñaët maãu. - Neâu hình daùng maãu? - Chieàu cao maãu? - Höôùng aùnh saùng? - Chaát lieäu maãu? - Ñoä ñaäm nhaït cuûa maãu. *Tìm khung hình chung vaø rieâng cuûa vaät maãu. 14 Myõ Thuaät 6 HÑ 2: Höôùng daãn HS caùch veõ: CH: Nhaét laïi caùch veõ ? GV:Cho HS quan saùt ÑDDH II. Caùch veõ: - Veõ phaùc maûng Veõ ñaäm nhaïc HÑ 3: Höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi: - Cho HS quan saùt maãu thaät kó. Xaùc ñònh höôùng aùnh saùng. HÑ 4: Ñaùnh giaù: - Laáy moät vaøi baøi veõ ñaït – Chöa ñaït cho HS töï nhaän xeùt veà: + Tæ leä khung hình. + Boá cuïc baøi veõ. + Hình veõ - Cho HS töï xeáp laïi baøi veõ – Khích leä caùc em chöa hoaøn thaønh. -Tích hôïp:Noäi dung ñeà taøi veà baûo veä moâi tröôøng,khoâng vöùt raùc böøa baõi,tranh veà giöõ gìn moâi tröôøng xanh saïch ñeïp. -Giu74 gìn veä sinh tröôøng lôùp,khoâng laøm dính baån maøu leân baøn,leân neàn lôùp hoïc. 4. Cuûng coá: HÑ 4 5. Daën doø: Hoaøn thaønh baøi veõ – Chuaån bò baøi 6 6 .Ruùt kinh nghieäm 15 Myõ Thuaät 6 Ngaøy soaïn: …………………. Ngaøy daïy: ………………….. Tuaàn: ……. Tieát: ……… BAØI 6: VEÕ TRANG TRÍ CAÙCH SAÉP XEÁP (BOÁ CUÏC) TRONG TRANG TRÍ - I. MUÏC TIEÂU: Hoïc sinh thaáy ñöôïc veõ ñeïp cuûa trang trí cô baûn vaø trang trí öùng duïng. HS phaân bieät ñöôïc söï khaùc nhau giöõa trang trí cô baûn vaø trang trí öùng duïng. HS bieát caùch laøm baøi veõ trang trí. II. CHUAÅN BÒ: Giaùo vieân: Moät soá ñoà vaät coù hoaï tieát trang trí. Hoïc sinh: Söu taàm caùc hoaï tieát trang trí ñeïp. Phöông phaùp: Tröïc quan, vaán ñaùp, luyeän taäp,lieân heä thöïc teá, nhoùm. III. Hoaït ñoäng daïy- hoïc 1. Oån ñònh: 2. Kieåm tra baøi cuõ: kieåm tra baøi laøm cuûa hoïc sinh. 3. Baøi môùi: Hoaït ñoäng giaùo vieân – Hoïc sinh Noäi dung HÑ1: Höôùng daãn hoc sinh quan saùt – I. Theá naøo laø caùch saép xeáp trong trang trí? nhaän xeùt: Saép xeáp trong trang trí laø: saép GV: Giôùi thieäu cho HS xem caùc hình veõ xeáp caùc hình maûng, ñöôøng neùt, hoaï SGK. tieát, ñaäm nhaït, maøu saéc sau cho GV: Cho HS thaûo luaän- traû lôøi CH. thuaän maét vaø hôïp lí. CH: 1. Muïc ñích cuûa vieäc trang trí? 2. Ñoà vaät ñöôïc trang trí? 3. Caùc caùch trang trí coù gioáng nhau khoâng ? CH: Theo em moät baøi trang trí ñeïp caàn coù nhöõng yeáu toá naøo? - Theá naøo laø saép xeáp trong trang trí? GV: phaân bieät cho HS hieåu theá naøo laø trang trí cô baûn vaø trang trí öùng duïng. CH: Quan saùt hình veõ SGK neâu moät vaøi caùch saép xeáp trong trang trí? 16 Myõ Thuaät 6 * Chuù yù HS veõ caùc hoaï tieát khoâng to, nhoû quaù phaûi hôïp lí-phuø hôïp vôùi khoaûng troáng neàn.Caùc hoaï tieát gioáng nhau toâ maøu nhö nhau. HÑ2: Höôùng daãn HS caùch trang trí cô II. Moät vaøi caùch saép xeáp trong trang trí: baûn: Nhaéc laïi. GV: Höôùng daãn treân ñoà duøng daïy hoïc ñaõ Xen keû. chuaån bò. Ñoái xöùng. (Coù theå thöïc hieän ngay leân baûng) Maûng hình khoâng ñeàu. III. Caùch laøm baøi trang trí: HÑ 3: Höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi: Keû truïc ñoái xöùng. - Cho HS tham khaûo baøi veõ cuûa HS naêm Tìm caùc maûng hình. cuû. Tìm vaø choïn caùc hoaï tieát cho phuø - Gôïi yù giuùp caùc em laøm baøi. hôïp vôùi caùc maûng hình. HÑ 4: Ñaùnh giaù: Tìm vaø choïn maøu theo yù thích. - Laáy moät vaøi baøi veõ ñaït – Chöa ñaït. - Cho HS quan saùt – nhaän xeùt veà: + Boá cuïc + Hoaï tieát + Maøu saéc - Cho HS töï xeáp loaïi baøi veõ – Khích leä caùc em chöa hoaøn thaønh. 4. Cuûng coá: HÑ 4 5. Daën doø: Hoaøn thaønh baøi veõ – Chuaån bò baøi 7. 6.Ruùt kinh nghieäm. 17 Myõ Thuaät 6 Ngaøy soaïn: …………………. Ngaøy daïy: ………………….. Tuaàn: ……. Tieát: ……… BAØI 7 : VEÕ TRANH CAÙCH VEÕ TRANH( ÑEÀ TAØI HOÏC TAÄP) - I. MUÏC TIEÂU: HS caûm thuï vaø nhaän bieát ñöôïc caùc hoaït ñoäng trong ñôøi soáng. HS naém naém ñöôïc nhöõng kieán thöùc cô baûn ñeå tìm boá cuïc. HS hieåu vaø thöïc hieän ñöôïc caùch veõ tranh ñeà taøi. II. CHUAÅN BÒ: Giaùo vieân: Söu taàm tranh vôùi caùc ñeà taøi khaùc nhau. Hoïc sinh: Söu taàm tranh Phöông phaùp: Gôïi môû, tröïc quan, vaán ñaùp, luyeän taäp, phaùt huy tính ñoäc laäp cuûa HS. III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC: I.Oån ñònh: 2. Kieåm tra baøi cuõ: Kieåm tra baøi laøm hoïc sinh xếp loïai. 3. Baøi môùi: Hoaït ñoäng giaùo vieân – Hoïc sinh Noäi dung HÑ1: Höôùng daãn hoïc sinh tìm-choïn noäi dung ñeà taøi: GV: Cho hoïc sinh xem tranh vôùi caùc ñeà taøi khaùc nhau. CH: Nhaän xeùt caùc ñeà taøi ñeå veõ tranh? (nhieàu) * Trong moät ñeà taøi ta coù maáy noäi dung ñeå theå hieän?(nhieàu) I. Tranh ñeà taøi: 1. Noäi dung tranh ñeà taøi: Tranh ñeà taøi laø tranh theå hieän noäi dung taùc phaåm theo moät chuû ñeà ñaõ ñònh tröôùc maø ngöôøi veõ khoâng ñöôïc löïa choïn. Tuy nhieân trong moät ñeà taøi ta coù theå veõ raát nhieàu tranh. 2. Boá cuïc tranh: Laø saép xeáp caùc hình veõ sau cho hôïp lí, coù maûng chính – maûng phuï. 3. Hình veõ: Hình veõ trong tranh ñeà taøi thöôøng laø caûnh vaø ngöôøi( hình veõ chính laøm roõ noäi dung tranh, caùc hình veõ phuï hoã trôï cho hình veõ chính. Caùc hình veõ phaûi sinh ñoäng, haøi hoaø trong moät toång theå khoâng gian nhaát ñònh, traùnh rôøi raïc). CH: Theá naøo laø tranh ñeà taøi? HÑ 2: Höôùng daãn HS caùch veõ tranh: GV: Cho HS ñoïc baøi. CH: Trình baøy caùc thöïc hieän baøi veõ tranh ñeà taøi? GV: Höôùng daãn cuï theå cho HS theá naøo laø: Boá cuïc, hình veõ, maøu saéc trong tranh. 18 Myõ Thuaät 6 HÑ 3: Höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi: - Cho HS tham khaûo baøi veõ cuûa HS naêm cuû - Gôïi yù giuùp caùc em laøm baøi. + Tìm choïn vaø caét caûnh + Tìm boá cuïc + Hình veõ + Maøu saéc HÑ 4: Ñaùnh giaù: - Laáy moät vaøi baøi veõ ñaït – Chöa ñaït. - Cho HS quan saùt – nhaän xeùt veà + Boá cuïc + Hình veõ + Maøu saéc - Cho HS töï xeáp loaïi baøi veõ – Khích leä caùc em chöa hoaøn thaønh -Giaoù duïc hoïc sinh hoïc taäp vaø laøm theo nhöõng ñieàu Baùc Hoà daïy:Trong ñoù coù hoïc taäp toát ñeå hoïc sinh noi göông vaø coá gaéng vöôn leân trong hoïc taäp ñeå tieán boä hôn 4. Maøu saéc: Caàn haøi hoaø, coù theå röïc rôõ hoaëc eâm dòu tuyø theo ñeà taøi vaø caûm xuùc ngöôøi veõ. II. Caùch veõ: 1. Tìm vaø choïn noäi dung ñeà taøi 2. Tìm boá cuïc 3. Veõ hình 4. Veõ maøu 4. Cuûng coá: HÑ 4 5. Daën doø: Hoaøn thaønh baøi veõõ chi tiết.chuaån bò baøi môùi. 6.Ruùt kinh nghieäm. 19 Myõ Thuaät 6 Ngaøy soaïn: …………………. Ngaøy daïy: ………………….. Tuaàn: ……. Tieát: ……… BAØI 8: VEÕ TRANH ÑEÀ TAØI HOÏC TAÄP - I. MUÏC TIEÂU: Hoïc sinh hieåu ñöôïc tình caûm yeâu meàn thaày coâ, baïn beø, tröôøng lôùp qua tranh veõ. Luyeän taäp cho HS khaû naêng tìm boá cuïc theo noäi dung chuû ñeà. Veõ ñöôïc tranh ñeà taøi hoïc taäp. II. CHUAÅN BÒ: Giaùo vieân: Söu taàm tranh aûnh veà ñeà taøi hoïc taäp. Hoïc sinh: Söu taàm tranh, aûnh lieân quan. Duïng cuï hoïc MT Phöông phaùp: Tröïc quan , vaán ñaùp, luyeän taäp. III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC: I.Oån ñònh: 2. Kieåm tra baøi cuõ; kieåm tra vôõ baøi taäp vaønhaän xeùt moät sốâ baøi laøm cuûa hoïc sinh. 3. Baøi môùi: Hoaït ñoäng giaùo vieân – Hoïc sinh Noäi dung HÑ1: Höôùng daãn hoïc sinh tìm hieåu aûnh vaø tranh: * Ñaây laø baøi veõ tranh ñeà taøi ñaàu tieân neân GV giuùp HS hình dung ra caùch theå hieän noäi dung. GV: Cho hoïc sinh xem tranh, so saùnh aûnh chuïp vaø tranh coù gioáng nhau khoâng, neáu khaùc thì khaùc ntn? HÑ 2: Höôùng daãn HS tìm vaø choïn noäi dung ñeà taøi: CH: Theá naøo laø tranh ñeà taøi? CH: Ñoái vôùi ñeà taøi naøy ta coù theå veõ ñöôïc nhöõng caûnh naøo? - HS xem tranh- neâu nhaän xeùt veà caùch theå hieän ñeà taøi, boá cuïc, hình veõ, maøu saéc. HÑ 2: Höôùng daãn HS caùch veõ tranh. CH: Nhaét laïi caùc böôùc tieán haønh? HÑ 3: Höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi: - Cho HS tham khaûo baøi veõ cuûa HS naêm I. Tìm vaø choïn noäi dung ñeà taøi: * Ñoái vôùi ñeà taøi naøy ta coù theå veõ nhieàu tranh nhö: Hoïc taäp ôû nhaø, ôû tröôøng, ngoaøi ñoàng… + Ôû nhaø: treân baøn hoïc, hay moät goùc naøo ñoù trong nhaø,… + ÔÛ tröôøng: trong lôùp, ngoaøi saân tröôøng,… + Ngoaøi ñoàng: döôùi goùc caây, treân löng traâu,… II. Caùch veõ: 20
- Xem thêm -