Tài liệu Giáo án mĩ thuật 6 cả năm_cktkn

  • Số trang: 60 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 94 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

TiÕt 1:Thêng thøc mÜ thuËt 23/08/2014 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: S¬ lîc vÒ mÜ thuËt viÖt Nam thêi k× cæ ®¹i A. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: HS ®îc cñng cè thªm kiÕn thøc vÒ lÞch sö ViÖt Nam thêi k× cæ ®¹i 2. Kü n¨ng: HS tr×nh bµy ®îc c¸c s¶n phÈm mÜ thuËt ViÖt Nam thêi k× cæ ®¹i vµ nh÷ng ®Æc ®iÓm còng nh c«ng dông cña chóng . 3. Th¸i ®é : HS tr©n träng nghÖ thuËt cña cha «ng B. Ph¬ng ph¸p: - Quan s¸t- vÊn ®¸p - Trùc quan. LuyÖn tËp - Thùc hµnh nhãm C. ChuÈn bÞ : 1 GV: Tranh mÜ thuËt §DDH6 - Tµi liÖu TKMÜ thuËt cña ngêi ViÖt , b¶o tµng mÜ thuËt VN, tranh ¶nh vÒ mÜ thuËt cæ ®¹i, Tranh trèng ®ång cì lín,b¶n ®å khu vùc Ch©u ¸ 2. HS: GiÊy, ch×, mµu, tÈy. GiÊy R«Ki , bót nÐt to -Bµi viÕt vÒ mÜ thuËt cæ ViÖt Nam. Tranh ¶nh mÜ thuËt ViÖt Nam D. TiÕn hµnh I- æn ®Þnh tæ chøc:(1') KiÓm tra sÜ sè II-KiÓm tra bµi cò (2') ? KiÓm tra dông cô häc tËp cña häc sinh III- Bµi míi (36') 1 §Æt vÊn ®Ò: Thêi k× cæ ®¹i qua ®i ®Ó l¹i cho MÜ ThuËt ViÖt Nam nh÷ng s¶n phÈm v« gi¸. §ã lµ nh÷ng s¶n phÈm vÒ ®iªu kh¾c ch¹m kh¾c m¹ng ®Ëm nÐt hµo hïng vµ tinh thÇn d©n téc s©u s¾c . 2. TriÓn khai bµi : Ho¹t ®éng cña ThÇy Ho¹t ®éng cña Trß Ho¹t ®éng 1 : S¬ lîc vÒ bèi c¶nh lÞch sö HS tr¶ lêi: + 3 giai ®o¹n: GV chØ trªn b¶n ®å vÞ trÝ ®Êt níc -Thêi k× ®å ®¸: XH Nguyªn thuû ViÖt Nam : lµ mét trong nh÷ng c¸i -Thêi k× ®å ®ång: C¸ch kho¶ng 4000-5000 n«i loµi ngêi cã sù ph¸t triÓn liªn n¨m tôc qua nhiÒu thÕ kØ . -Thêi ®¹i Hïng V¬ng víi nÒn v¨n minh lóa ?Thêi k× lÞch sö ViÖt nam ®îc ph©n níc ®· ph¶n ¸nh sù ph¸t triÓn cña v¨n ho¸ chia lµm mÊy giai ®o¹n - x· héi trong ®ã cã mÜ thuËt. Ho¹t ®éng 2 : S¬ lîc vÒ mÜ thuËt ViÖt Nam thêi k× cæ ®¹i ? H×nh vÏ mÆt ngêi ®îc kh¾c ë ®©u 1.MÜ thuËt thêi k× ®å ®¸ ? Nªu nh÷ng ®Æc ®iÓm cña h×nh vÏ TL: *H×nh mÆt ngêi trªn v¸ch hang ®ång mÆt ngêi néi -Kh¾c gÇn cöa hang, trªn v¸ch nhñ ë ®é cao tõ 1,5m ®Õn 1,75m võa víi tÇm m¾t - C¸c mÆt ngêi ®Òu cã sõng, cong ra hai bªn ? Nªu nghÖ thuËt diÔn t¶ cña ch¹m *®Æc ®iÓm nghÖ thuËt: Gãc nh×n chÝnh diÖn, kh¾c thêi k× ®å ®¸ ®êng nÐt døt kho¸t râ rµng, bè côc c©n xøng. ? KÓ tªn nh÷ng dông cô ®å ®ång 2. MÜ thuËt thêi ®å ®ång cña mÜ thuËt ViÖt Nam TL: -Tr¶i qua 3 giai ®o¹n : Phïng -Gv híng dÉn cho HS xem tranh Nguyªn,§ång §Ëu, Gß Mun trªn §DDH GV yªu cÇu HS thùc hµnh theo ph¬ng ph¸p nhãm ? Tr×nh bµy xuÊt xø cña trèng ®ång §«ng S¬n -C«ng cô : R×u,dao g¨m, gi¸o m¸c,mòi lao -§å trang søc vµ tîng nghÖ thuËt "Ngêi ®µn «ng b»ng ®¸" (V¨n §iÓn- Hµ Néi) *Trèng ®ång §«ng S¬n TL: +ë §«ng S¬n (Thanh Ho¸), n»m bªn s«ng M· ? Bè côc cña mÆt trèng dîc trang +NghÖ thuËt trang trÝ ®Ñp m¾t gièng víi c¸c trÝ nh thÕ nµo trèng ®ång tríc ®ã ®Æc biÖt lµ trèng ®ång ?NT trangtrÝ mÆt trèng vµ tang Ngäc Lò trèng cã g× ®Æc biÖt +NghÖ thuËt ch¹m kh¾c ®Æc biÖt ? Nh÷ng ho¹t ®éng cña con ngêi +Bè côc lµ nh÷ng vßng trßn ®ång t©m bao chuyÓn ®éng nh thÕ nµo lÊy ng«i sao nhiÒu c¸nh ë gi÷a *Lµ sù kÕt hîp gi÷a hoa v¨n h×nh häc víi ? §Æc ®iÓm quan träng nhÊt cña ch÷ S vµ ho¹t ®éng cña con ngêi, chim nghÖ thuËt §«ng S¬n lµ g× thó ... +ChuyÓn ®éng ngîc chiÒu kim ®ång hå gîi lªn vßng quay tù nhiªn , hoa v¨n diÔn t¶ theo lèi h×nh häc ho¸ +H×nh ¶nh con ngêi chiÕm vÞ trÝ chñ ®¹o. IV- §¸nh gi¸ - Cñng cè:(4') Trß ch¬i « ch÷: Cã 7 hµng ngang, 11 hµng däc vµ 7 gîi ý 1.Thêi k× mÜ thuËt ®Çu tiªn trong x· héi nguyªn thuû 2.Tªn gäi chung cña r×u, gi¸o m¸c, lao .....( 6 ch÷ c¸i ) 3.Täng ngßi ®µn «ng tiªu biÓu cho mÜ thuËt thêi ®å ®å ®ång(7 ch÷ c¸i ) 4.tîng ngßi trªn v¸ch hang ®ång néi ®îc kh¾c ë ®©u(7..") 5.Hoa v¨n chñ yÕu trang trÝ trªn mÆt trèng ®ång (4..") 6.H×nh ¶nh nµy chiÕm vÞ trÝ chñ ®¹o trong trang trÝ (8...") 7.Mét trong 3 giai ®o¹n cao nhÊt cña mÜ thuËt thêi ®å ®ång (5...") ® å § ¸ c ¤ n g c ô c h © N ® Ì n c ö a h a n g c h ÷ S c o n n g õ ¥ i g ß m u N V.DÆn dß : (2')- Häc thuéc bµi cò. - Mçi nhãm tõ 2-3 em chuÈn bÞ 2 tê giÊy A2 - ChuÈn bÞ bµi 2- ChÐp häa tiÕt trang trÝ d©n téc. GiÊy, ch×, tÈy * Rót kinh nghiÖm: ................................................................................................................................ .... Tæ trö¬ng kÝ duyÖt TiÕt 2: VÏ trang trÝ Ngµy so¹n: 25/8/2014 Ngµy d¹y: 30/8/2014 ChÐp ho¹ tiÕt trang trÝ d©n téc A.Môc tiªu 1.KiÕn thøc : HS hiÓu biÕt vÒ ho¹ tiÕt trang trÝ d©n téc vµ øng dông cña nã 2.Kü n¨ng: HS vÏ ®îc mét sè ho¹ tiÕt trang trÝ d©n téc vµ t« mµu theo ý thÝch 3.Th¸i ®é : Häc sinh nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ truyÒn thèng nghÖ thuËt d©n téc, nhËn ra vÎ ®Ñp cña nghÖ thuËt miÒn xu«i vµ miÒn nói . B.Ph¬ng ph¸p -Quan s¸t vÊn ®¸p trùc quan, gîi më -LuyÖn tËp , thùc hµnh nhãm C.ChuÈn bÞ 1) Gv: -Bé ®å dïng d¹y häc MT 6 -Tranh vÒ ch¹m kh¾c gç ViÖt nam - Tµi liÖu tham kh¶o"Lîc sñ mÜ thuËt vµ mÜ thuËt häc" cña Chu Quang Trø, Ph¹m ThÞ ChØnh, NguyÔn Th¸i Lai - H×nh minh ho¹ híng dÉn c¸ch chÐp ho¹ tiÕt trang trÝ d©n téc 2) Hs:-Tranh ¶nh liªn quan ®Õn bµi häc. - GiÊy , ch× , mµu , tÈy D.TiÕn tr×nh d¹y häc I.æn ®Þnh líp (1') : KiÓm tra sÜ sè II.KiÓm tra bµi cò: ? §Æc ®iÓm quan träng nhÊt cña nghÖ thuËt §«ng S¬n lµ g× III. Bµi míi : (38') 1.§Æt vÊn ®Ò : Trang trÝ lµ mét phÇn quan träng cña cuéc sèng , ph¶n ¸nh sù ph¸t triÓn hay tr× trÖ cña x· héi. Trang trÝ lµ bé m«n quan träng trong m«n häc mÜ thuËt. Bµi h«m nay thÇy giíi thiÖu cho c¸c em biÕt vÒ ho¹ tiÕt d©n téc,c¸ch chÐp vµ trang trÝ chóng . 2.Néi dung bµi d¹y : Ho¹t ®éng cña ThÇy Ho¹t ®éng cña Trß Ho¹t ®éng 1 : Quan s¸t- nhËn xÐt ? Gv giíi thiÖu mét sè c«ng tr×nh kiÕn tróc, ®×nh chïa vµ chØ rá c¸c ho¹ tiÕt ë trang phôc d©n téc b»ng ®Üa h×nh hoÆc tranh trùc tiÕp ? C¸c ho¹ tiÕt nµy ®îc trang trÝ ë ®©u ?Chóng cã h×nh d¸ng chung nh thÕ nµo ?Ho¹ tiÕt trang trÝ thêng thÓ hiÖn néi dung g× , do ai s¸ng t¸c ?§êng nÐt cña ho¹ tiÕt ®ã nh thÕ nµo ? C¸c ho¹ tiÐt ®ã ®îc s¾p xÕp theo nguyªn t¾c nµo ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ mµu s¾c cña c¸c ho¹ tiÕt d©n téc. HS xem, th¶o luËn tr¶ lêi + §©y lµ nh÷ng ho¹ tiÕt trang trÝ trªn trèng ®ång, trªn v¸y ¸o ngêi d©n téc 1.H×nh d¸ng : h×nh vu«ng, h×nh trßn, h×nh tam gi¸c 2.Néi dung : Lµ c¸c h×nh hoa l¸, m©y,sãng níc, chim mu«ng ®îc kh¾c trªn gç, vÏ trªn v¶i trªn gèm sø. 3.§êng nÐt : MÒm m¹i, uyÓn chuyÓn phong phó nÐt vÏ gi¶n dÞ, khóc chiÕt 4. Bè côc : C©n ®èi, hµi hoµ thêng ®ãi xøng xen kÎ hoÆc nh¾c l¹i 5. Mµu s¾c : Rùc rì , t¬i s¸ng hoÆc hµi hoµ. Ho¹t ®éng 2 : C¸ch chÐp ho¹ tiÕt trang trÝ d©n téc Gv : Khi quan s¸t- nhËn xÐt ph¶i t×m ra h×nh d¸ng chung cña ho¹ tiÕt . ? Sau khi cã h×nh d¸ng chung ta ph¶i HS xem, th¶o luËn tr¶ lêi lµm g× G yªu cÇu HS ph©n tÝch c¸c bíc minh ho¹ trªn §DDH *GVkÕt luËn , bæ sung. B1: Quan s¸t, nhËn xÐt t×m ra ®Æc ®iÓm cña ho¹ tiÕt (vÏ h×nh d¸ng chung cña ho¹ tiÕt) B2: Ph¸c khung h×nh vµ ®êng trôc B3: Ph¸c h×nh b»ng nÐt th¼ng B4 : Hoµn thiÖn bµi vÏ vµ t« mµu Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh HS lµm bµi: GV ra bµi tËp, häc sinh vÏ bµi - GV bao qu¸t líp, híng dÉn , chØnh söa bµi cho nh÷ng em vÏ cha ®îc - Híng dÉn mét vµi nÐt trùc tiÕp lªn bµi cña nh÷ng em vÏ yÕu + Chän vµ chÐp mét ho¹ tiÕt trang trÝ d©n téc sau ®ã t« mµu theo ý thÝch. +KÝch thíc 8 x 13 cm + Mµu tuú thÝch. IV- §¸nh gi¸ - Cñng cè:(4') - GV thu mét sè bµi vÏ cña HS (4-5 bµi ) yªu cÇu hs nhËn xÐt vÒ ? H×nh d¸ng cña ho¹ tiÕt nh thÐ nµo ? Bè côc cña ho¹ tiÕt ? Mµu s¾c cña ho¹ tiÕt - GV kÕt luËn, bæ sung, tuyªn d¬ng nh÷ng em tr¶ lêi tèt , ®éng viªn nh÷ng Îmt¶ lêi cha tèt. V- DÆn dß:(2') - ChuÈn bÞ bµi 3 - Su tÇm tranh ¶nh vÒ luËt xa gÇn. - GiÊy A4, bót nÐt to, thíc kÎ…. * Rót kinh nghiÖm: ................................................................................................................................ .... Tæ trö¬ng kÝ duyÖt 01/9/2013 TiÕt 3: VÏ theo mÉu 06/9/2013 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: S¬ lîc vÒ luËt xa gÇn A. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc : HS hiÓu thÕ nµo lµ luËt xa gÇn,nh÷ng ®iÓm c¬ b¶n cña luËt xa gÇn 2.Kü n¨ng : HS biÕt vËn dông luËt xa gÇn ®Ó quan s¸t , nhËn xÐt vËt mÉu trong c¸c bµi häc 3.Th¸i ®é : HS yªu quý vÎ ®Ñp thiªn nhiªn th«ng qua viÖc häc m«n luËt xa gÇn B. Ph¬ng ph¸p: - VÊn ®¸p - gîi më - LuyÖn tËp- thùc hµnh C. ChuÈn bÞ 1.GV: - Tranh ¶nh minh ho¹ vÒ luËt xa gÇn, bµi mÉu cho HS tham kh¶o - Tranh ¶nh vÒ con ®êng, hµng c©y, phong c¶nh , gãc phè - bµi mÉu cña HS n¨m tríc 2. HS: -Su tÇm mét sè tranh ¶nh vÒ luËt xa gÇn - GiÊy ch×, mÉu thËt D.TiÕn hµnh: I-æn ®Þnh tæ chøc(1') : KiÓm tra sÜ sè II- KiÓm tra bµi cò(2') ? NhËn xÐt bµi vÏ cña häc sinh. III- Bµi míi (36'): 1. §Æt vÊn ®Ò: Khi ®øng tríc mét kho¶ng kh«ng gian bao la réng lín : C¸nh ®ång, con s«ng, d·y phè, hµng c©y, c¶nh vËt c¸ng xa th× cµng nhá vµ mê dÇn , nh÷ng c¶nh vËt gÇn th× l¹i râ rµng to h¬n , mµu s¾c ®Ëm ®µ h¬n. 2.TriÓn khai bµi: Ho¹t ®éng 1 : Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu vÒ luËt xa gÇn H§1. T×m hiÓu vÒ kh¸i niÖm “Xa- gÇn” I. Quan s¸t nhËn xÐt - Giíi thiÖu mét bøc tranh râ vÒ “ Xa- - Xem tranh gÇn” ?_ V× sao h×nh nµy l¹i râ h¬n h×nh kia - Tr¶ lêi c©u hái ?_ V× sao h×nh con ®êng ë chç nµy l¹i to, chç kia l¹i nhá. - §a ra mét vµi ®å vËt, ®Ó ë c¸c - Quan s¸t kho¶ng c¸ch kh¸c nhau. - Híng dÉn HS quan s¸t h×nh minh ho¹ - Quan s¸t h×nh minh häa trong SGK SGK ?_ Em cã nhËn xÐt g× vÒ h×nh cña hµng - Tr¶ lêi c©u hái cét & h×nh ®êng ray cña tÇu ho¶. ?_ H×nh c¸c bøc tîng ë gÇn kh¸c víi h×nh c¸c bøc tîng ë xa nh thÕ nµo. - Nghe gi¶ng - GV kÕt luËn. Ho¹t ®éng 2 : Nh÷ng ®iÓm c¬ b¶n cña luËt xa gÇn ? §êng tÇm m¾t lµ g× II.§êng tÇm m¾t vµ ®iÓm tô GV cho hs xem ®êng tÇm m¾t ë cao vµ 1. §êng tÇm m¾t : Lµ ®êng th¼ng n»m ®êng tÇm m¾t ë thÊp ngang víi tÇm m¾t ngêi nh×n ph©n chia m¾t ®Êt víi bÇu trêi hay mÆt níc víi ? §êng tÇm m¾t phô thuéc vµo yÕu tè bÇu trêi gäi lµ ®êng ch©n trêi . g× - §TM phô thuéc vµo ®é cao thÊp cña (Khi ®øng ë vÞ trÝ cao th× ®êng tÇm m¾t vÞ trÝ ngêi vÏ ë thÊp vµ ngîc l¹i) 2. §iÓm tô : C¸c ®êng th¼ng song ? §iÓm tô lµ g× song víi mÆt ®Êt cµmg xa cµng thu hÑp (GV treo ®d cho HS thÊy sau ®ã minh cuèi cïng tô l¹i ë mét ®iÓm gäi lµ ®iÓm ho¹ c¸c trêng hîp ®iÓm tô tô . Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh -Gv ra bµi tËp, Hs vÏ bµi +VÏ c¸c trêng hîp §TM ®i qua th©n _Gv bao qu¸t líp ,híng dÉn cho nh÷ng hép, vÏ ë vÞ trÝ §TM cao vµ thÊp em vÏ cßn yÕu. +VÏ ®iÓm tô cña mét h×nh hép ch÷ nhËt IV. Cñng cè: (5') - GV yªu cÇu c¸c HS lªn b¶ng vÏ ®iÓm tô cña c¸c vËt mÉu , x¸c ®Þnh §TM cña mÉu (2 em hs ) - Yªu cÇu häc sinh nhËn xÐt bµi vÏ ( ®óng hay cha ) - GV kÕt luËn, bæ sung, tuyªn d¬ng nh÷ng em vÏ ®îc , khuyÕn khÝch nh÷ng em lµm cha ®îc. V.DÆn dß : (2') -TËp x¸c ®Þnh §TM cña nh÷ng mÉu vËt ®¬n gi¶n , tËp vÏ ®iÓm tô - ChuÈn bÞ bµi 4-C¸ch vÏ theo mÉu , chuÈn bÞ que ®o, d©y däi ( ThÕ nµo lµ vÏ theo mÉu, vÏ nh thÕ nµo, nªu c¸ch vÏ theo mÉu c¸c ®å vËt c¬ b¶n.) -MÉu thËt ( Cèc vµ qu¶, phÝch thuû tinh) - GiÊy, ch×, mµu, tÈy * Rót kinh nghiÖm: ................................................................................................................................ .... Tæ trö¬ng kÝ duyÖt 08/9/2013 TiÕt 4 : VÏ theo mÉu: 13/9/2013 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: C¸ch vÏ theo mÉu MÉu d¹ng h×nh hép vµ h×nh cÇu (TiÕt 1) A. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: HS hiÓu kh¸i niÖm vÏ theo mÉu, c¸ch vÏ theo mÉu 2. Kü n¨ng: HS biÕt nh×n mÉu ®Ó vÏ, ph©n biÖt ®îc vÏ theo trÝ nhí vµ vÏ theo mÉu 3. Th¸i ®é : HS yªu quý vËt mÉu th«ng qua bè côc ®êng nÐt , tr©n träng nh÷ng t¹o vËt cña cha «ng. B. Ph¬ng ph¸p: - Quan s¸t- vÊn ®¸p -trùc quan - LuyÖn tËp - thùc hµnh C. ChuÈn bÞ : 1 GV: VËt mÉu cô thÓ : Cèc, h×nh hép, h×nh trô Tranh minh ho¹ §DMT6 - C¸c bíc vÏ theo mÉu, que ®o, d©y däi - Bµi mÉu cña häc sinh líp tríc 2. Häc sinh: GiÊy, ch×, mµu, tÈy, mÉu vËt D. TiÕn hµnh I- æn ®Þnh tæ chøc:(1') KiÓm tra sÜ sè II-KiÓm tra bµi cò(2') ? Nªu nh÷ng ®iÓm c¬ b¶n cña luËt xa gÇn III- Bµi míi (36') 1 §Æt vÊn ®Ò: GV ®a ra mét vËt mÉu cô thÓ ®Ó trªn bµn GV cho c¸c em quan s¸t sau ®ã cÊt ®i vµ yªu cÇu c¸c em vÏ Th× ®ã lµ vÏ theo trÝ nhí hay tëng tîng. Cßn nÕu nh×n vËt vµ vÏ l¹i th× gäi lµ vÏ theo mÉu .? VËy th× vÏ theo mÉu cã c¸ch vÏ nh thÕ nµo 2. TriÓn khai bµi : Ho¹t ®éng 1 : ThÕ nµo lµ vÏ theo mÉu *.Kh¸i niÖm ? ThÕ nµo lµ vÏ theo mÉu -VÏ theo mÉu lµ vÏ l¹i mÉu bµy tríc ? T¹i sao khi cÊt mÉu ®i, HS tiÕp tôc vÏ mÆt th× l¹i kh«ng ®îc coi lµ vÏ theo mÉu -Khi cÊt mÉu ®i, ta chØ h×nh dung l¹i + GV minh ho¹ c¸i cèc tõ nhiÒu gãc ®é h×nh d¸ng vµ ®Æc ®iÓm cña mÉu ë kh¸c nhau trong ®Çu v× thÕ gäi lµ "VÏ theo trÝ nhí , ? V× sao cïng lµ chiÕc cèc,ta l¹i thÊy VÏ theo trÝ tëng tîng" nã cã h×nh d¸ng kh¸c nhau -Do ta nh×n tõ nhiÒu gãc ®é kh¸c nhau : Cã gãc chØ thÊy ®¸y, cã gãc thÊy phÇn miÖng cèc lín h¬n, cã gãc thÊy ®ù¬c quai vµ th©n cèc.... Ho¹t ®éng 2 : C¸ch vÏ -GV treo §DDH hãng dÉn cho HS vÏ c¸c vËt mÉu : L¸, hoa, qu¶, cèc, h×nh khèi c¬ b¶n ? Muèn vÏ chÝnh x¸c c¸c vËt mÉu B1: Ph¸c khung h×nh chóng ta ph¶i tiÕn hµnh theo nh÷ng b- B2 : X¸c ®Þnh tû lÖ bé phËn (Dïng que íc nµo ®o vµ ®o theo sù híng dÉn c¸ch so GV HD HS c¸ch cÇm que ®o, sö dông s¸nh tû lÖ cña c¸c bé phËn trªn mÉu) d©y däi, c¸ch ph¸c b»ng ch× B3 : Ph¸c h×nh b»ng nÐt th¼ng ( CÇm bót ch× ph¸c nÐt mét c¸ch tho¶i m¸i sau khi ®· x¸c ®Þnh ®îc tû lÖ cña c¸c bé phËn mÉu ) B4: VÏ chi tiÕt (dïng d©y däi so s¸nh l¹i c¸c tû lÖ th¼ng ®øng thªm mét lÇn n÷a vµ vÏ nÐt mÉu vËt.) ? Ta ph¶i vÏ ®Ëm nh¹t nh thÕ nµo ( gv B5 : VÏ ®Ëm nh¹t( T¹o ®é ®Ëm nh¹t minh ho¹ c¸c c¸ch vÏ ®Ëm nh¹t lªn cho c¸c vËt mÉu dùa vµo ¸nh s¸ng vµ b¶ng) kh«ng gian ) GV cho HS xem nh÷ng bµi vÏ cña n¨m tríc Ho¹t ®éng 3 : Thùc hµnh - VÏ theo mÉu : GV ®Æt mÉu, häc sinh vÏ bµi VÏ theo mÉu khèi hép vµ khèi cÇu - GV bao qu¸t líp, híng dÉn , chØnh (vÏ h×nh ) söa bµi cho nh÷ng em vÏ cha ®îc -KÝch thíc: ®êng kÝnh dµi 10 - 12 cm. - ChÊt liÖu: ch× ®en - Híng dÉn mét vµi nÐt trùc tiÕp lªn bµi cña nh÷ng em vÏ yÕu IV- §¸nh gi¸ - Cñng cè:(4') - GV thu mét sè bµi vÏ cña häc sinh ( 4-5 bµi) Cã bµi vÏ tèt, vµ nh÷ng bµi vÏ cha tèt - Yªu cÇu häc sinh nhËn xÐt vÒ ? NhËn xÐt vÒ kÝch thíc cña mÉu vÏ ? MÉu vËt bµi vÏ lµ mÉu vËt g× ? Bè côc s¾p xÕp c©n ®èi hay cha ? §êng nÐt cña h×nh vÏ nh thÕ nµo - GV kÕt luËn, bæ sung, tuyªn d¬ng nh÷ng bµi vÏ tèt, ®éng viªn khuyÕn khÝch nh÷ng bµi vÏ kÐm chÊt lîng. V.DÆn dß : (2') - VÒ nhµ tù bµy mÉu vµ vÏ - ChuÈn bÞ bµi 5: Mç tæ chuÈn bÞ 1 khèi hép h×nh vµ mét khèi cÇu - ¶nh chôp c¸c tranh vÏ (nÕu cã ) - GiÊy, ch×, mµu, tÈy... * Rót kinh nghiÖm: ................................................................................................................................ .... Tæ trö¬ng kÝ duyÖt 16/9/2013 TiÕt 5 : vÏ theo mÉu 20/9/2013 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: C¸ch vÏ theo mÉu MÉu d¹ng h×nh hép vµ h×nh cÇu (TiÕt 2) A. Môc tiªu 1. KiÕn thøc: Gióp häc sinh biÕt ®îc cÊu tróc cña h×nh hép vµ h×nh cÇu, sù thay ®æi h×nh d¸ng cña chóng khi ë c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau 2. Kü n¨ng : HS vÏ ®îc h×nh hép vµ h×nh cÇu, c¸c vËt dông t¬ng tù. 3. Th¸i ®é: Yªu quý vÎ ®Ñp cña nh÷ng vËt mÉu qua bè côc ®êng nÐt. B. Ph¬ng ph¸p -Quan s¸t, vÊn ®¸p, trùc quan -LuyÖn tËp, thùc hµnh C.ChuÈn bÞ: 1.GV: - §å dïng d¹y häc tù lµm (h×nh hép vµ h×nh cÇu ) - Bµi mÉu vÏ h×nh hép vµ h×nh cÇu cña häc sinh líp tríc - Bµi mÉu cña ho¹ sÜ 2.HS : giÊy, ch×, mµu, tÈy D.TiÕn hµnh I.æn ®Þnh tæ chøc (1'):KiÓm tra sÜ sè II.KiÓm tra bµi cò (2'): KiÓm tra ®å dïng häc tËp cña HS III.Bµi míi (36'): 1.§Æt vÊn ®Ò : Chóng ta ®· häc " c¸ch vÏ theo mÉu ë bµi 4 ".H«m nay chóng ta tËp vÏ tiÕp c¸c mÉu vËt ®¬n gi¶n ®ã lµ h×nh hép vµ h×nh cÇu. 2. TriÓn khai bµi Ho¹t ®éng 1 : Quan s¸t nhËn xÐt Gv cho HS xem nh÷ng d¹ng bè côc kh¸c nhau ? Em h·y nhËn xÐt vÒ c¸ch s¾p xÕp bè côc cña c¸c bøc tranh trªn( GV bæ sung kÕt luËn rót ra ®Æc ®iÓm cña nh÷ng bè côc hîp lÝ ) ?Khung h×nh chung cña mÉu lµ khung h×nh g× ?Khung h×nh riªng cña khèi hép vµ khèi cÇu ?Nªu vÞ trÝ cña tõng vËt mÉu ?TØ lÖ cña khèi cÇu so víi khèi hép ? ¸nh s¸ng chiÕu lªn mÉu tõ híng nµo ? §é ®Ëm nh¹t trªn mçi vËt mÉu chuyÓn nh thÕ nµo ?VËt nµo ®Ëm nhÊt, vËt nµo s¸ng nhÊt -Bµy mÉu cã xa gÇn vµ thuËn m¾t, hîp lÝ -Khung h×nh : ch÷ nhËt ®øng -Hép h×nh vu«ng, cÇu h×nh trßn - Khèi hép n»m phÝa sau khèi cÇu - Khèi cÇu b»ng 2/3 khèi hép -Tõ ph¶i sang tr¸i -ChuyÓn nhÑ nhµng -H×nh hép ®Ëm h¬n khèi cÇu Ho¹t ®éng 2 : C¸ch vÏ B1- Dùng khung h×nh chung vµ riªng ? Tr×nh bµy c¸ch vÏ cña bµi vÏ theo B2- X¸c ®Þnh tØ lÖ bé phËn mÉu B3-Ph¸c h×nh b»ng nÐt th¼ng - GV minh ho¹ b¶ng, hoÆc treo ®å B4- VÏ chi tiÕt dïng d¹y häc *Gv minh ho¹ b¶ng hoÆc treo tranh ®· chuÈn bÞ s½n *GV cho HS xem mét sè bµi mÉu cña häc sinh n¨m tríc Ho¹t ®éng 3 : Thùc hµnh GV ra bµi tËp, häc sinh vÏ bµi -GV bao qu¸t líp, híng dÉn chØnh söa VÏ theo mÉu khèi hép vµ khèi cÇu cho nh÷ng em vÏ cha ®îc (vÏ h×nh ) -HD mét vµi nÐt lªn bµi häc sinh -GV ®Æt ra yªu cÇu cao h¬n ®/v nh÷ng bµi tèt. IV.Cñng cè - §¸nh gi¸ (4'): -GV thu tõ 4- 5 bµi yªu cÇu HS nhËn xÐt vÒ: -? Bè côc cña mÉu nh thÕ nµo -? H×nh vÏ cã gièng mÉu hay kh«ng (GV kÕt luËn bæ sung ) V.DÆn dß (2'): - VÔ nhµ tù ®Æt mét bé mÉu ®Ó vÏ - Nghiªn cøu ®é ®Ëm nh¹t cña vËt mÉu -ChuÈn bÞ bµi 6: Su tÇm mét sè h×nh vu«ng trßn, ch÷ nhËt cã bè côc trang trÝ ®Ñp * Rót kinh nghiÖm: ................................................................................................................................ .... Tæ trö¬ng kÝ duyÖt Ngµy so¹n : 23/9/2013 TiÕt 6 : VÏ trang trÝ Ngµy d¹y: 27/9/2013 C¸ch s¾p xÕp bè côc trong trang trÝ A. Môc tiªu 1. KiÕn thøc: Gióp häc sinh biÕt kh¸i niÖm trang trÝ, c¸ch s¾p sÕp bè côc ho¹ tiÕt trong trang trÝ. 2. Kü n¨ng : BiÕt c¸ch s¾p xÕp bè côc bµi trang trÝ c¬ b¶n hoÆc øng dông 3. Th¸i ®é: Yªu quý vÎ ®Ñp cña nh÷ng vËt mÉu, c¶m nhËn ®îc vÎ ®Ñp cña chóng qua trang trÝ. B. Ph¬ng ph¸p -Quan s¸t, vÊn ®¸p, trùc quan -LuyÖn tËp, liªn hÖ thùc tiÔn cuéc sèng C.ChuÈn bÞ: 1.GV:- Mét sè ®å vËt cã ho¹ tiÕt trang trÝ - §å dïng c¸ch s¾p xÕp bè côc trong trang trÝ - Bµi vÏ cña häc sinh n¨m tríc 2. HS :- Su tÇm tranh ¶nh cña c¸c vËt mÉu ®îc trang rÝ - GiÊy, ch×, mµu, tÈy D.TiÕn hµnh I.æn ®Þnh tæ chøc (1'): II.KiÓm tra bµi cò (2'): Thu vµ nhËn xÐt bµi "c¸ch vÏ tranh ®Ò tµi" III.Bµi míi (36'): 1.§Æt vÊn ®Ò : Cuéc sèng cµng ph¸t triÓn, nhu cÇu thÈm mÜ cña con ngêi cµng cao . C¸c ®å vËt sö dông trong cuéc sèng h«m nay ®Òu ®îc trang trÝ mét c¸ch ®éc ®¸o vµ tinh tÕ. Bµi trang trÝ ®Ñp kh«ng nh÷ng thÓ hiÖn ë ho¹ tiÕt vµ mµu s¾c mµ tríc hÕt ph¶i ®îc thÓ hiÖn ë bè côc. 2. TriÓn khai bµi Ho¹t ®éng 1 :Quan s¸t - nhËn xÐt GV cho HS xem mét sè ®å vËt ®îc * Trang trÝ : Lµ c¸ch s¾p xÕp bè côc, trang trÝ : dÜa , v¶i hoa, kh¨n bµn.... ho¹ tiÕt , mµu s¾c lµm cho ®å vËt ®Ñp ? Trang trÝ lµ g× h¬n. ?Trong trang trÝ c¸c m¶ng h×nh cã b»ng -C¸c m¶ng h×nh kh«ng b»ng nhau nhau kh«ng -Ho¹ tiÕt ®îc s¾p xÕp tù do hoÆc theo ? Ho¹ tiÕt ®îc s¾p xÕp nh thÕ nµo , nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh, h×nh d¸ng chóng h×nh d¸ng chóng cã gièng nhau kh«ng cã thÓ gièng hoÆc kh¸c nhau ? Ho¹ tiÕt ®îc vÏ t¶ thùc hay c¸ch ®iÖu - Ho¹ tiÕt ®¬n gi¶n hoÆc ®îc c¸ch ®iÖu ? C¸c ho¹ tiÕt gièng nhau th× ®îc vÏ t¹o nªn sù sinh ®éng vµ hÊp dÉn. nh thÕ nµo -C¸c ho¹ tiÕt gièng nhau ®îc vÏ b»ng nhau vµ t« mµu gièng nhau. Ho¹t ®éng 2 : Mét vµi c¸ch s¾p xÕp trong trang trÝ GV treo §D minh ho¹ mét vµi c¸ch s¾p 1. Nh¾c l¹i xÕp ho¹ tiÕt trong trang trÝ -Lµ c¸ch lÆp ®i lÆp l¹i mét hoÆc mét ? ThÕ nµo lµ nh¾c l¹i nhãm ho¹ tiÕt 2.Xen kÎ ? Tr×nh bµy c¸ch s¾p xÕp ho¹ tiÕt xen -Sö dông ho¹ tiÕt nµy xen kÎ víi ho¹ kÎ tiÕt kia t¹o nªn sù nhÞp nhµng c©n ®èi. 3. §èi xøng ? §èi xøng lµ s¾p xÕp nh thÕ nµo -C¸c ho¹ tiÕt hoÆc c¸c nhãm ho¹ tiÕt ®èi xøng nhau qua trôc hoÆc qua nhãm ho¹ tiÕt trung t©m. 4.M¶ng h×nh kh«ng ®Òu * GV kÕt luËn bæ sung( M¶ng h×nh Trang trÝ theo së thÝch kh«ng ®Òu sö dông trong trang trÝ øng dông ) Ho¹t ®éng 3 : C¸ch lµm bµi trang trÝ -GV cho HS xem nh÷ng h×nh trang trÝ B1: KÎ trôc ®èi xøng c¬ b¶n B2: T×m c¸c m¶ng h×nh B3: VÏ ho¹ tiÕt B4: VÏ mµu ? T×m trôc ®èi xøng cña c¸c h×nh vu«ng, h×nh trßn ? Nªu c¸ch t×m nh÷ng m¶ng h×nh chÝnh vµ phô ? Nªu c¸ch lµm bµi trang trÝ Ho¹t ®éng 4: Thùc hµnh -GV ra bµi tËp, HS thùc hµnh - S¾p xÕp bè côc cña mét h×nh vu«ng - Gv ra yªu cÇu thi vÏ nhanh vÏ ®Ñp vµ mét h×nh trßn gi÷a 4 nhãm - GiÊy A4 - GV bao qu¸t líp, híng dÉn chØnh söa - Mµu : S¸p, níc bµi cho nh÷ng em vÏ cha ®îc - Mçi nhãm chän 5 bµi vÏ ®Ñp nhÊt ®Ó chÊm trong tiÕt häc IV.Cñng cè - §¸nh gi¸ (4'): - GV thu mét sã bµi vÏ cña häc sinh( 4-5) bµi, yªu cÇu hs nhËn xÐt vÒ c¸ch s¾p xÕp bè côc , ho¹ tiÕt, mµu s¾c cña bµi vÏ - GV kÕt luËn, bæ sung, tuyªn d¬ng bµi vÏ tèt, ®éng viªn nh÷ng em vÏ cha ®îc. V.DÆn dß (2'): - Hoµn thµnh bµi vÏ ë nhµ - ChuÈn bÞ bµi 7-VÏ trang trÝ mµu s¾c gåm: B¶ng pha mµu, ®Üa mµu ... ¶nh chôp vÒ mµu s¾c cña thiªn nhiªn, tranh lÞch treo têng - GiÊy, ch× , mµu, tÈy * Rót kinh nghiÖm: ................................................................................................................................ .... Tæ trö¬ng kÝ duyÖt Ngµy so¹n: 02/10/2013 TiÕt 7: VÏ trang trÝ Ngµy d¹y: 04/10/2013 Mµu s¾c A. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: HS hiÓu ®îc sù phong phó cña mµu s¾c trong thiªn nhiªn vµ t¸c dông cña mµu s¾c ®èi víi cuéc sèng con ngêi . 2. Kü n¨ng: HS vÏ hiÓu ®îc c¸ch pha mµu ¸p dông vµo bµi vÏ tranh, vÏ trang trÝ 3. Th¸i ®é : HS tr©n träng , yªu quý thiªn nhiªn vµ cã c¶m nhËn riªng vÒ mµu s¾c B. Ph¬ng ph¸p: - Quan s¸t- vÊn ®¸p -trùc quan. LuyÖn tËp - liªn hÖ thùctiÔn cuéc sèng. C. ChuÈn bÞ : 1 GV: B¶ng pha mµu, ®Üa mµu - ¶nh chôp vÒ mµu s¾c cña thiªn nhiªn, tranh lÞch treo têng - Bµi mÉu cña häc sinh líp tríc, mµu c¬ b¶n vµ chÊt liÖu thêng dïng. 2.Häc sinh: GiÊy, ch×, mµu, tÈy D. TiÕn hµnh I - æn ®Þnh tæ chøc:(2') H¸t mét bµi II - KiÓm tra bµi cò: NhËn xÐt mét sè bµi vÏ cña häc sinh. III- Bµi míi (38') 1 §Æt vÊn ®Ò: Mµu s¾c ph¶n ¸nh cuéc sèng sinh ®éng vµ phong phó cña con ngêi. Mµu s¾c thiªn nhiªn hay nh©n t¹o ®Òu mang l¹i cho chóng ta nh÷ng c¶m nhËn riªng. H«m nay chóng ta sÏ t×m hiÓu 1 sè lo¹i mµu vµ t¸c dông cña chóng ®èi víi ®êi sèng X· héi. 2. TriÓn khai bµi : Ho¹t ®éng cña ThÇy Ho¹t ®éng cña Trß Ho¹t ®éng 1 :Mµu s¾c trong thiªn nhiªn Gv cho HS xem tranh vµ chØ cho HS HS quan s- Mµu s¾c trong thiªn nhiªn biÕt mét sè mµu s¾c trong thiªn nhiªn phong phó vµ ®a d¹ng ? Em biÕt g× vÒ mµu s¾c trong thiªn - Khi cã ¸nh s¸ng chóng ta míi nh×n nhiªn thÊy vµ c¶m nhËn ®îc mµu s¾c ? Khi nµo th× m¾t ta c¶m nhËn ®îc mµu -¸nh s¸ng cÇu vång gåm cã 7 mµu : s¾c §á - Cam - Vµng - Lôc - Lam - Chµm ? GV kÕt luËn bæ sung. TÝm Ho¹t ®éng 2 : Mµu vÏ vµ c¸ch pha mµu GV : Cã 3 mµu c¬ b¶n : §á - Vµng 1. Mµu c¬ b¶n : Lam - Lµ mµu nguyªn hay cßn gäi lµ mµu ? ThÕ nµo lµ mµu nhÞ hîp ? cho vÝ dô gèc theo quy ®Þnh bao gåm 3 mµu : cô thÓ §á - Vµng - Lam ? ThÕ nµo lµ mµu nhÞ hîp ? cho vÝ dô cô thÓ ? Nªu c¸ch pha mµu tõ 3 mµu c¬ b¶n ? V× sao gäi lµ mµu bæ tóc, kÓ tªn 2. Mµu nhÞ hîp -Lµ mµu t¹o ra khi pha trén 2 mµu c¬ b¶n víi nhau * §á + Vµng = Cam §á + Lam = TÝm Vµng + Lam = Lôc 3. Mµu bæ tóc: lµ mµu ®èi xøng nhau 1800 qua t©m ®êng trßn (®Üa mµu ) + §á vµ lôc; vµng vµ tÝm; cam vµ lam nh÷ng cÆp mµu bæ tóc ? Nh÷ng cÆp mµu nµo ®îc gäi lµ mµu t¬ng ph¶n 4. Mµu t¬ng ph¶n : §- V; §- Tr; V- Lôc §èi diÞen nhau 120 0 trong ®Üa mµu. 5. Mµu nãng : - Lµ nh÷ng mµu t¹o c¶m gi¸c Êm nãng Tõ tÝm ®Ëm cho ®Õn vµng cam. 6. Mµu l¹nh : Lµ mµu t¹o cm¶ gi¸c m¸t l¹nh . Mµu vµng lµ mµu trung tÝnh. ?Mµu nãng lµ g×? kÓ tªn nh÷ng mµu nãng trong ®Üa mµu ? Mµu l¹nh lµ g×? V× sao mµu vµng kh«ng ®îc coi lµ mµu l¹nh hoÆc mµu nãng Ho¹t ®éng 3 :Mét sè mµu vÏ th«ng dông ? Bót d¹ dïng ®Ó lµm g× 1. Bót d¹ Dïng ®Ó ®i nÐt viÒn ®en hoÆc t« mét sè ? Nªu c¸ch t« mµu s¸p vµ mµu níc viÒn nh¹t 2. S¸p mµu mµu ®Ëm t« tríc, mµu nh¹t t« sau GV híng dÉn thªm sau ®ã kÕt luËn bæ 3. Mµu níc sung. Dïng cä l«ng trßn thÊm mµu níc hoµ lo·ng vµ quÐt nhÑ , mµu n¹ht quÐt tríc , mµu ®Ëm quÐt sau. 4. Mµu bét -Pha víi keo, quÐt ®Òu tay, b¶o qu¶n n¬i kh« tho¸ng . Ho¹t ®éng 4 :Thùc hµnh - VÏ mét dÜa mµu tõ 3 mµu c¬ b¶n GV ra bµi tËp, häc sinh vÏ bµi -KÝch thíc: d = 18cm - GV bao qu¸t líp, híng dÉn , chØnh - ChÊt liÖu: Tuú ý söa bµi cho nh÷ng em vÏ cha ®îc - Híng dÉn mét vµi nÐt trùc tiÕp lªn bµi cña nh÷ng em vÏ yÕu IV- §¸nh gi¸ - Cñng cè:(4') - GV thu mét sè bµi vµ nhËn xÐt chung vÒ c¸ch pha mµu cña Hs ( pha ®óng hay cha, c¸ch pha l¹i nh thÕ nµo ) - GV kÕt luËn, bæ sung, tuyªn d¬ng nh÷ng bµi vÏ tèt, ®éng viªn khuyÕn khÝch nh÷ng bµi vÏ kÐm chÊt lîng. V.DÆn dß : (2') -TiÕp tôc hoµn thµnh bµi vÏ ë nhµ - ChuÈn bÞ bµi 8 -Mµu s¾c trong trang trÝ - Mçi tæ chuÈn bÞ 1 dÜa mµu cì lín - GiÊy, ch×, mµu, tÈy Ngµy so¹n: 07/10/2013 TiÕt 8: vÏ trang trÝ Ngµy d¹y: 11/10/2013 Mµu s¾c trong trang trÝ A. Môc tiªu 1. KiÕn thøc: Gióp häc sinh hiÓu biÕt vÒ mµu vµ c¸ch sö dông mµu trong trang trÝ 2. Kü n¨ng : HS rÌn luyÖn kü n¨ng pha mµu trong trang trÝ 3. Th¸i ®é: HS Yªu quý nh÷ng vËt trang trÝ B. Ph¬ng ph¸p -Quan s¸t, vÊn ®¸p, trùc quan. LuyÖn tËp, thùc hµnh C.ChuÈn bÞ: 1.GV:- §å dïng d¹y häc tù lµm - Bµi mÉu cña ho¹ sÜ - Bµi trang trÝ cña HS n¨m tríc , c¸c vËt mÉu 2.HS : giÊy, ch×, mµu, tÈy, c¸c vËt mÉu cã mµu s¾c trang trÝ D.TiÕn hµnh I.æn ®Þnh tæ chøc (1'): H¸t 1 bµi II.KiÓm tra bµi cò (2'): ? Cã bao nhiªu mµu c¬ b¶n, ®ã lµ nh÷ng mµu nµo ? KÓ tªn nh÷ng mµu t¬ng ph¶n,cÆp mµu bæ tóc III.Bµi míi (36'): 1.§Æt vÊn ®Ò : Mµu s¾c lµ mét yÕu tè quan träng lµm nªn vÎ ®Ñp cña ®å vËt nãi chung, th«ng qua nh÷ng bµi vÏ tÜnh vËt mµu ®· nãi lªn vÎ ®Ñp cña ®å vËt ®ång thêi thÓ hiÖn c¶m xóc cña con ngêi . 2. TriÓn khai bµi Ho¹t ®éng 1 : Quan s¸t nhËn xÐt I. Quan s¸t nhËn xÐt ? Tr×nh bµy ®Æc ®iÓm cña mµu s¾c + Trong trang trÝ kiÕn tróc : Hµi hoµ dÞu trong trang trÝ kiÕn tróc nhÑ GV cho HS xem mét sè c«ng tr×nh kiÕn + Trong trang trÝ b×a s¸ch : t¬i s¸ng , tróc cña c¸c níc trªn thÕ giíi rùc rì ? Trong trang trÝ c¸c ®å vËt , mµu s¾c + Trang trÝ gèm sø : thanh tao,trang ®îc thÓ hiÖn nh thÕ nµo nh· t¹o nªn vÎ sang träng cña mçi lo¹i ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ mµu s¾c trªn gèm trang phôc + Trªn trang phôc : phong phó, ®a * GV kÕt luËn, bæ sung d¹ng... Ngoµi ra cßn cã nhiÒu ®å vËt ®îc trang trÝ nhiÒu mµu ®Ñp m¾t. Ho¹t ®éng 2 : C¸ch sö dông mµu trong trang trÝ II. C¸ch sö dông mµu trong trang trÝ + Lµm cho vËt thªm ®Ñp vµ hÊp dÉn ? Trang trÝ nh¾m môc ®Ých g× + Mµu s¾c vËt trang trÝ thêng râ träng ? H·y cho biÕt mµu s¾c trong trang trÝ t©m, hµi hoµ vµ t¹o ®îc nÐt riªng thêng nh thÕ nµo? cho vÝ dô minh ho¹ + Tuú theo së thÝch cña ngêi vÏ mµ dïng mµu cho phï hîp * Gv cho HS xem mét sè bµi mÉu cña HS n¨m tríc Ho¹t ®éng 3 : Thùc hµnh III. Thùc hµnh - H·y trang trÝ 1 bé trang phôc, 1 dÜa GV ra bµi tËp, häc sinh vÏ bµi trßn , hoÆc 1 c¸i Êm pha trµ mµ em yªu thÝch - GV bao qu¸t líp, híng dÉn , chØnh - Khæ giÊy A4 söa bµi cho nh÷ng em vÏ cha ®îc - ChÊt liÖu : mµu s¸p hoÆc mµu níc. - Híng dÉn mét vµi nÐt trùc tiÕp lªn bµi cña nh÷ng em vÏ yÕu IV.Cñng cè - §¸nh gi¸ (4'): -GV thu tõ 4- 5 bµi yªu cÇu HS nhËn xÐt vÒ, -? Bè côc cña mÉu nh thÕ nµo -? H×nh vÏ mang ®Ëm nÐt riªng hay kh«ng (GV kÕt luËn bæ sung ) V.DÆn dß (2'): - VÔ nhµ tËp trang trÝ 1 ®å vËt - Xem l¹i bµi 8, chuÈn bÞ bµi 9 (su tÇm tranh vÒ ®Ò tµi hoc tËp ®Ñp) -E.Bæ sung 13/10/2013 TiÕt 9:VÏ tranh 18/10/2013 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: C¸ch vÏ tranh ®Ò tµi: §Ò tµi häc tËp (TiÕt 1) A. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: HS hiÓu vÒ c¸ch vÏ tranh ®Ò tµi, t×m hiÓu nh÷ng ®Ò tµi cã trong thùc tÕ, trong cuéc sèng. HS n¾m ®îc nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n ®Ó t×m bè côc tranh 2. Kü n¨ng: HS thùc hiÖn ®îc c¸ch vÏ tranh ®Ò tµi 3. Th¸i ®é : HS c¶m thô vµ nhËn biÕt c¸c ho¹t ®éng trong ®êi sèng. B. Ph¬ng ph¸p: - Quan s¸t- VÊn ®¸p -Trùc quan. LuyÖn tËp - Thùc hµnh C. ChuÈn bÞ : 1 GV: Tranh mÜ thuËt §DDH, tranh tham kh¶o cña ho¹ sÜ, - C¸c bíc vÏ tranh ®Ò tµi vÒ thiªn nhiªn. Bµi mÉu cña häc sinh líp tríc 2.HS: GiÊy, ch×, mµu, tÈy D. TiÕn hµnh I- æn ®Þnh tæ chøc:(1') KiÓm tra sÜ sè II-KiÓm tra bµi cò III- Bµi míi (38') 1 §Æt vÊn ®Ò: Cuéc sèng t¹o ra c¸i ®Ñp, c¸i ®Ñp cã trong cuéc sèng.ChÝnh v× thÕ, cuéc sèng trong ®êi thêng vèn dÜ ®· phong phó ®îc ®a vµo tranh l¹i cµng sinh ®éng vµ hÊp dÉn h¬n. ChÝnh v× thÕ chóng ta ph¶i biÕt c¸ch thÓ hiÖn nh÷ng ®Ò tµi ®ã th«ng qua bµi häc h«m nay : C¸ch vÏ tranh ®Ò tµi. 2. TriÓn khai bµi : Ho¹t ®éng 1 : Tranh ®Ò tµi *GV treo § D DH MT 6 1.Néi dung tranh ? Em biÕt g× vÒ ®Ò tµi §a d¹ng, phong phó víi nh÷ng d¹ng ®Ò Tranh ®Ò tµi thêng ®Ò cËp ®Õn nh÷ng tµi kh¸c nhau néi dung g× a) §Ò tµi vÒ thiªn nhiªn: phong c¶nh miÒn nói, miÒn biÓn, ®ång b»ng, trung -GV treo c¸c lo¹i tranh ®Ò tµi lªn b¶ng du.... ? Bè côc tranh ®îc thÓ hiÖn nh thÕ b) §Ò tµi vÒ cuéc sèng : nµo +Ho¹t ®éng diÔn ra trong gia ®×nh,trong ? C¸ch s¾p xÕp c¸c h×nh m¶ng ra sao nhµ trêng vµ ngoµi x· héi : lÔ héi, häc ? NhËn xÐt vÒ h×nh vÏ cña c¸c bøc tËp thi ®ua, lao ®éng vÖ sinh, ca móa tranh ®ã h¸t. 2.Bè côc: sinh ®éng hÊp dÉn, cã m¶ng ? Mµu s¾c cña c¸c bøc tranh trªn nh chÝnh, m¶ng phô râ rµng thÕ nµo 3.H×nh vÏ: H×nh vÏ ph¶i cã h×nh chÝnh *Gv giíi thiÖu mét sè bµi vÏ cña c¸c h×nh phô ®Ó t¹o nªn sù sinh ®éng hµi b¹n cã mµu s¾c ®Ñp vµ næi bËt. hoµ. 4. Mµu s¾c: Tuú theo c¶m xóc cña ngêivÏ. * Kh¸i niÖm : Tranh ®Ò tµi lµ tranh thÓ hiÖn nh÷ng ®Ò tµi trong cuéc sèng Ho¹t ®éng 2 : C¸ch vÏ B1- T×m bè côc (Ph¸c h×nh m¶ng chÝnh vµ m¶ng phô) ? Sau khi t×m bè côc ta ph¶i lµm g× ? Nªu c¸c bíc c¬ b¶n cña bµi vÏ tranh B2- VÏ h×nh (Chi tiÕt chÝnh, vÏ thªm c¸c chi tiÕt phô kh¸c cho phï hîp phong c¶nh B3 : ChØnh h×nh ? GV treo §D d¹y häc thÓ hiÖn c¸c bíc B4-VÏ mµu (Theo c¶m xóc vµ s¸ng bµi vÏ tranh phong c¶nh t¹o). -GV cho häc sinh xem mét sè bµi vÏ mÉu cña ho¹ sÜ Bíc 1: T×m bè côc Bíc 2: VÏ h×nh Bíc 3: ChØnh h×nh Bíc 4: VÏ mµu Ho¹t ®éng 3 : Thùc hµnh - VÏ mét bøc tranh ®Ò tµi Häc tËp GV ra bµi tËp, häc sinh vÏ bµi -KÝch thíc: 18x25 cm - GV bao qu¸t líp, híng dÉn , chØnh - ChÊt liÖu: Tuú ý söa bµi cho nh÷ng em vÏ cha ®îc - Híng dÉn mét vµi nÐt trùc tiÕp lªn bµi cña nh÷ng em vÏ yÕu IV- §¸nh gi¸ - Cñng cè:(4') - GV thu mét sè bµi vÏ cña häc sinh ( 4-5 bµi) Cã bµi vÏ tèt, vµ nh÷ng bµi vÏ cha tèt - Yªu cÇu häc sinh nhËn xÐt vÒ ? Néi dung cña buøc tranh ®Ò tµi ? Bè côc cña bµi vÏ nh thÕ nµo ? §êng nÐt cña bøc tranh ra sao ? H×nh vÏ cña bøc tranh ? Mµu s¾c cña c¸c bøc tranh nh thÕ nµo - GV kÕt luËn, bæ sung, V.DÆn dß : (2') - ChuÈn bÞ tiÕt 10: Mét sè bíc tranh vÒ ®Ò tµi häc tËp. GiÊy, ch×, mµu, tÈy * Rót kinh nghiÖm: ................................................................................................................................ .... Tæ trö¬ng kÝ duyÖt 21/10/2013 TiÕt 10:VÏ tranh 25/10/2013 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: C¸ch vÏ tranh ®Ò tµi: §Ò tµi häc tËp (TiÕt 2) A. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: HS hiÓu vÒ c¸ch vÏ tranh ®Ò tµi, t×m hiÓu nh÷ng ®Ò tµi cã trong thùc tÕ, trong cuéc sèng. HS n¾m ®îc nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n ®Ó t×m bè côc tranh 2. Kü n¨ng: HS thùc hiÖn ®îc c¸ch vÏ tranh ®Ò tµi, vÏ ®îc mµu theo ý thÝch 3. Th¸i ®é : HS c¶m thô vµ nhËn biÕt c¸c ho¹t ®éng trong ®êi sèng. B. Ph¬ng ph¸p: - Quan s¸t- vÊn ®¸p -trùc quan. LuyÖn tËp - thùc hµnh C. ChuÈn bÞ : 1 GV: Tranh mÜ thuËt §DDH, tranh tham kh¶o cña ho¹ sÜ, - C¸c bíc vÏ tranh ®Ò tµi vÒ thiªn nhiªn. Bµi mÉu cña häc sinh líp tríc 2.HS: GiÊy, ch×, mµu, tÈy D. TiÕn hµnh I- æn ®Þnh tæ chøc:(1') KiÓm tra sÜ sè II-KiÓm tra bµi cò. III- Bµi míi (38’) 1 §Æt vÊn ®Ò: ë tiÕt tríc chóng ta ®· t×m hiÓu vÒ c¸ch vÏ tranh ®Ò tµi. Vµ h«m nay chóng ta sÎ thùc hµnh vÏ bµi. 2. TriÓn khai bµi : Híng dÉn häc sinh thùc hµnh GV ra bµi tËp, häc sinh vÏ bµi GV híng dÉn l¹i c¸ch vÏ Thùc hµnh - VÏ mét bøc tranh ®Ò tµi Häc tËp -KÝch thíc: 18x25 cm - ChÊt liÖu: Tuú ý Bíc 1: T×m bè côc Bíc 2: VÏ h×nh Bíc 3: ChØnh h×nh Bíc 4: VÏ mµu - GV bao qu¸t líp, híng dÉn , chØnh söa bµi cho nh÷ng em vÏ cha ®îc - Híng dÉn mét vµi nÐt trùc tiÕp lªn bµi cña nh÷ng em vÏ yÕu -GV cho häc sinh xem mét sè bµi vÏ mÉu cña ho¹ sÜ IV- §¸nh gi¸ - Cñng cè:(4') - GV thu mét sè bµi vÏ cña häc sinh ( 4-5 bµi) Cã bµi vÏ tèt, vµ nh÷ng bµi vÏ cha tèt - Yªu cÇu häc sinh nhËn xÐt vÒ ? Néi dung cña buøc tranh ®Ò tµi ? Bè côc cña bµi vÏ nh thÕ nµo ? §êng nÐt cña bøc tranh ra sao ? H×nh vÏ cña bøc tranh ? Mµu s¾c cña c¸c bøc tranh nh thÕ nµo - GV kÕt luËn, bæ sung, V.DÆn dß : (2') - ChuÈn bÞ bµi 11: KiÓm tra 1 tiÕt, bµi trang trÝ ®êng diÒm - GiÊy, ch×, mµu, tÈy E.Bæ sung 27/10/2013 TiÕt 11 : KiÓm tra 1 tiÕt : vÏ trang trÝ 28/10/2013 Ngµy so¹n : Ngµy d¹y: Trang trÝ ®êng diÒm A. Môc tiªu 1. KiÕn thøc: Gióp häc sinh hiÓu kh¸i niÖm trang trÝ ®êng diÒm , c¸ch s¾p xÕp ho¹ tiÕt trong trang trÝ ®êng diÒm 2. Kü n¨ng : HS biÕt vÏ 1 bµi trang trÝ ®êng diÒm c¬ b¶n 3. Th¸i ®é: Yªu quý c¸c ®å vËt qua trang trÝ ®êng diÒm B. Ph¬ng ph¸p -Quan s¸t, vÊn ®¸p, trùc quan -LuyÖn tËp, thùc hµnh nhãm C.ChuÈn bÞ: 1.GV: Tµi liÖu tham kh¶o, §DDH MT 6 Tranh ¶nh tham kh¶o, su tÇm c¸c vËt mÉu cã trang trÝ ®êng diÒm 2 HS : GiÊy, ch×, mµu, tÈy, vËt mÉu liªn quan ®Õn bµi häc d. tiÕn hµnh I.æn ®Þnh tæ chøc (1'): KiÓm tra sÜ sè II. Néi dung kiÓm tra -Ra ®Ò: VÏ trang trÝ mét bµi ®êng diÒm c¬ b¶n. KÝch thíc : 8 x20 cm Mµu : Tuú chän III. Thu bµi vµ dÆn dß (2') - chuÈn bÞ bµi 12 : . §äc bµi, su tÇm tranh ¶nh, c¸c c«ng tr×nh liªn quan ®Õn MÜ thuËt thêi Lý. BiÓu ®iÓm 1 tiÕt - m«n mÜ thuËt: líp 6 - Cã néi dung trang trÝ hay phong phó 2,0 ®iÓm - Cã h×nh thøc tr×nh bµy ®Ñp, s¹ch sÎ, rá rµng 1,5 ®iÓm - Cã bè côc hîp lý c©n ®èi,cã sö dông c¸c h×nh thøc trang trÝ 2,0 ®iÓm - Häa tiÕt trong tranh: Phong phó sinh ®éng 2,0 ®iÓm - Mµu s¾c : ThÓ hiÖn ®îc träng t©m , cã gam mµu chñ ®¹o,diÔn t¶ ®îc chÊt liÖu 2,5 ®iÓm * Lu ý: NÕu bµi vÏ cña häc sinh kh«ng ®¹t ®îc ë môc nµo th× trõ ®iÓm hoÆc kh«ng cho ®iÓm ë môc ®ã ------------- HÕt ------------ Lo¹i §¹t: §¹t tõ 5.0 ®iÓm trë lªn  Lo¹i Kh«ng ®¹t: lµ nh÷ng bµi díi 5.0 ®iÓm.
- Xem thêm -