Tài liệu Giáo án luyện từ và câu lớp 5 hk2_cktkn_full

  • Số trang: 89 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 56 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong Tuaàn 19 Luyeän töø vaø caâu CAÂU GHEÙP I.Muïc tieâu : - Naém ñöôïc sơ lược khái nieäm caâu gheùp là câu do nhiều vế câu ghép lại; mỗi vế câu ghép thường có cấu tạo giống một câu đơn và thể hiện một ý của vế câu khác (ND ghi nhớ ). - Nhaän bieát ñöôïc caâu gheùp xaùc ñònh ñöôïc caùc veá caâu trong caâu gheùp (BT 1 ) mục III; thêm được một vế câu vào chổ trống để tạo thành câu nghép (BT3 ) - HS khá giỏi thực hiện được yêu cầu của bài tập 2 trả lời câu hỏi , giải thích lí do II.Ñoà duøng daïy hoïc : -Baûng phuï ghi saün ñoaïn vaên ôû muïc I + Noäi dung BT3 , ñeå Höôùng daãn HS nhaän xeùt . -Buùt daï + giaáy khoå to keû saün baûng ñeå HS laøm BT 1- Phaàn luyeän taäp + baêng dính . III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Haùt vui 1/ OÅn ñònh : 2/ Kieåm tra baøi cuõ: -HS kieåm tra ñoà duøng cuûa mình. -Kieåm tra ñoà duøng hoïc taäp cuûa HS. -Gv nhaän xeùt +ghi ñieåm. 3/ Baøi môùi : a.Giôùi thieäu baøi : Khi noùi, khi vieát chæ söû duïng moät kieåu caâu -HS laéng nghe. thì vieäc dieãn ñaït thì seõ trôû neân ñôn ñieäu. Chính vì vaäy ta caàn söû duïng moät caùch linh hoaït caùc kieåu caâu. Caùc em ñaõ ñöôïc hoïc caùc kieåu caâu ñôn. Baøi hoïc hoâm nay, Thaày seõ giuùp caùc em bieát theá naøo laø caâu gheùp; giuùp caùc em nhaän bieát ñöôïc caâu gheùp trong ñoaïn vaên, bieát ñaët caâu gheùp, bieát söõ duïng caâu gheùp trong giao tieáp. b. Nhaän xeùt : 1 lôùp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong - Cho HS ñoïc yeâu caàu cuûa BT -Gv Höôùng daãn HS naém baøi . -2 HS ñoïc noái tieáp toaøn boä noäi dung caùc baøi taäp - Lôùp ñoïc thaàm . -Thöïc hieän caùc yeâu caàu cuûa baøi: -Yeâu caàu 1: Ñaùnh soá thöù töï caùc caâu trong *HS ñaùnh soá thöù töï 4 caâu trong vôû ñoaïn vaên , xaùc ñònh CN -VN trong töøng caâu . baøi taäp Tieáng Vieät 5. + GV höôùng daãn Hs ñaët caâu hoûi A? Con gì ? *Gaïch 1 gaïch cheùo ngaên caùch Caùi gì ? (tìm CN ) , Laøm gì ? Theá naøo? (tìm CN ,VN . VN) . -GV môû Baûng phuï ghi saün caùc ñoaïn vaên coù gaïch caùc CN , VN .Choát yù ñuùng : + Moãi laàn dôøi nhaø ñi , bao giôø con khæ / cuõng nhaûy phoùc leân ngoài treân löng con choù to . +Heã con choù / ñi chaäm, con khæ / caáu hai tai choù giaät giaät . + Con choù / chaïy saûi thì khæ / goø löng nhö ngöôøi phi ngöïa . + Choù / chaïy thong thaû , khæ / buoâng thoûng hai tay , ngoài nguùc nga nguùc ngaéc . -Yeâu caàu 2: Xeáp 4 caâu treân vaøo hai nhoùm : -1HS ñoïc + caâu hoûi . caâu ñôn ,caâu gheùp . -HS laøm caëp . -Yeâu caàu 3: GV Höôùng daãn HS ñoïc: Coù theå taùch moãi cuïm C _ V trong caùc caâu --hs Ñoïc löôùt + ñoïc caâu hoûi : gheùp treân thaønh moät caâu ñôn ñöôïc khoâng ? Vì -Khoâng ñöôïc , vì caùc ve ácaâu dieãn taû nhöõng yù coù quan heä chaët cheõ vôùi sao ? nhau . -GV Höôùng daãn HS choát yù . c. Phaàn ghi nhôù : -2 Hs ñoïc noäi dung Ghi nhôù trong - Cho HS ñoïc ghi nhôù trongSGK. SGK ,lôùp ñoïc thaàm theo . - Cho HS xung phong nhaéc laïi phaàn ghi nhôù. -2 HS xung phong nhaéc laïi noäi dung Ghi nhôù trong SGK. d. Höôùng daãn HS laøm baøi taäp : *Baøi 1 : -1HS ñoïc thaønh tieáng yeâu caàu BT - Cho HS ñoïc yeâu caàu BT 1+ ñoïc ñoaïn vaên. 1.Xaùc ñònh yeâu caàu baøi laøm . - GV giao vieäc : + Tìm caâu gheùp trong ñaïn vaên. 2 lôùp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong + Xaùc ñònh veá caâu trong caùc caâu gheùp ñaõ tìm. - Cho HS laøm vieäc. - Cho HS trình baøi keát quaû. -Nhaän xeùt + choát lôøi giaûi ñuùng .  Baøi 3 : - Cho HS ñoïc yeâu caàu BT 3 -GV höôùng daãn .Phaùt phieáu khoå to cho HS laøm . -Nhaän xeùt + choát lôøi giaûi ñuùng . 4. Cuûng coá - Hôm nay chúng ta học bài gì? - Em haõy nhaéc laïi noäi dung caàn ghi nhôù? 5 / Daën doø: -GV nhaän xeùt tieát hoïc. -Yeâu caàu HS veà nhaø tieáp tuïc hoïc phaàn ghi nhôù . 3 -Laøm caù nhaân vaø xung phong leân baûng ghi baèng buùt daï . -Lôùp nhaän xeùt . -HS ñoïc yeâu caàu BT3 . -HS töï laøm baøi . -Laøm lôùp . -Nhaän xeùt , boå sung . - HS trả lời. -HS nhaéc laïi noäi dung ghi nhôù . HS laéng nghe. lôùp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Tuaàn 19 Hứa Trường Phong Luyeän töø vaø caâu 4 lôùp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong CAÙCH NOÁI CAÙC VEÁ CAÂU GHEÙP I.Muïc tieâu : Naêm ñöôïc caùch noái caùc veá trong caâu gheùp baèng caùc quan heä từ và noái caùc veá caâu gheùp không dùng từ nối (ND ghi nhớ ). Nhận biết được câu gheùp trong đoạn văn ( BT 1 mục III ) viết được đoạn văn theo yêu cầu của bài tập 2 II.Ñoà duøng daïy hoïc : -Buùt daï +4 giaáy khoå to moãi tôø vieát 1 caâu gheùp trong Bt1 + baêng dính . - Buùt daï +4 giaáy khoå to ñeå HS laøm BT 2 . III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Haùt vui. 1 OÅn ñònh : 2/ Kieåm tra baøi cuõ: -Hoûi : Em haõy nhaéc laïi noäi dung caàn ghi -HS nhaéc laïi kieán thöùc caàn ghi nhôù veà caâu gheùp trong tieát tröôùc. nhôù veà caâu gheùp. - Hoûi : Moãi veá caâu gheùp coù taùch ra thaønh Khoâng taùch ñöôïc vì moãi veá caâu theå hieän moät yù coù quan heä raát chaët cheõ caâu ñôn ñöôïc khoâng? vôùi yù cuûa veá caâu khaùc. -Lôùp nhaän xeùt . -Gv nhaän xeùt +ghi ñieåm . 3/ Baøi môùi : a/ Giôùi thieäu baøi : Moãi caâu gheùp ñeàu coù 2 veá caâu trôû leân. -HS laéng nghe . Caùc veá caâu naøy ñöôïc noái vôùi nhau nhö theá naøo? Baøi hoïc hoâm nay seõ giuùp caùc em bieát ñöôïc ñieàu ñoù. b. Nhaän xeùt : -GV Höôùng daãn HS ñoïc. -2 HS tieáp noái nhau ñoïc yeâu caàu BT1, GV giao vieäc : 2 - Lôùp theo doõi . Ñoïc 3 caâu a, b , c. -Hs ñoïc laïi caùc caâu , ñoaïn vaên ; duøng Tìm caùc veá caâu trong 3 caâu ñoù. buùt chì gaïch cheùo ñeå phaân taùch 2 veá caâu gheùp . -4 hS leân baûng , moãi em phaân tích 1 Cho HS laøm baøi + trình baøi keát quaû. caâu 5 lôùp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong -GV nhaän xeùt + boå sung , choát caùch laøm ñuùng c. Phaàn ghi nhôù : - Cho HS ñoïc noâïi dung Ghi nhôù trong SGK Cho HS nhaéc laïi noâïi dung Ghi nhôù trong SGK .( Khoâng nhìn SGK ) -GV choát yù + ghi baûng . d Höôùng daãn HS laøm baøi taäp : *Baøi 1 : - HS noái tieáp nhau ñoïc yeâu caàu BT 1. GV giao vieäc: + Moãi em ñoïc 3 ñoaïn a, b, c. + Tìm caâu gheùp trong moãi ñoaïn. + Chæ roõ caùch noái caùc caâu gheùp. - Cho HS laøm baøi. - Cho HS trình baøi keát quaû. -GV nhaän xeùt , choát laïi lôøi giaûi ñuùng . *Baøi 2 : - Cho HS ñoïc yeâu caàu BT 2. GV giao vieäc: + Moãi em vieát moät ñoaïn vaên taû ngoaïi hình cuûa moät baïn trong lôùp, trong ñoù coù ít nhaát moät caâu gheùp. + Caùch noái caâu gheùp. - Cho HS laøm baøi - Gv phaùt giaáy khoå to cho HS laøm . - Cho HS trình baøi keát quaû. -HS nhaän xeùt + boå sung. -4 HS ñoïc noâïi dung Ghi nhôù trong SGK . - Nhieàøu Hs nhaéc laïi noäi dung maø khoâng nhìn saùch . -HS noái tieáp nhau ñoïc yeâu caàu BT 1. -Lôùp ñoïc thaàm caùc caâu vaên , töï laøm baøi - HS laøm baøi - Moät soá HS phaùt bieåu yù kieán. - Lôùp nhaän xeùt. -HS noái tieáp nhau ñoïc yeâu caàu BT 2. -HS suy nghó laøm vaên moät caùch töï nhieân , kieåm tra neáu thaáy chöa coù caâu gheùp thì söûa laïi . -4 HS vieát ñoaïn vaên . -Nhieàu HS tieáp noái nhau ñoïc ñoaïn vaên. -HS laøm treân giaáy khoå to leân baûng daùn baøi laøm . -Lôùp nhaän xeùt . -GV nhaän xeùt , choát laïi lôøi giaûi ñuùng. 4 Cuûng coá -GV höôùng daãn HS neâu noäi dung baøi + ghi -HS nhaéc laïi noäi dung caàn ghi nhôù veà caùch noái caùc caâu gheùp . baûng. 6 lôùp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong - Em haõy nhaéc laïi noäi dung caàn ghi nhôù? HS traû lôøi 5 / Daën doø: HS laéng nghe -GV nhaän xeùt tieát hoïc. -Yeâu caàu HS veà nhaø tieáp tuïc vieát laïi ñoaïn vaên chöa ñaït . 7 lôùp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong Tuần 20 8 lôùp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong Luyeän töø vaø caâu Môû roäng voán töø : COÂNG DAÂN I.Muïc tieâu : - Hiểu nghĩa của từ công dân (BT1)xếp được một số từ chứa tiếng công vào nhóm thích hợp theo yêu cầu BT2; nắm được một số từ đồng nghĩa với từ công dân và sử dụng phù hợp với văn cảnh (BT3, BT4) - HS khá, giỏi làm được (BT4) và giải thích lí do không thay được từ khác II.Ñoà duøng daïy hoïc : Töø ñieån töø ñoàng nghóa tieáng Vieät , Töø ñieån Haùn Vieät , Soå tay töøng74 tieáng Vieät Tieåu hoïc . -Buùt daï + giaáy khoå to keû saün baûng phaân loaïi ñeå Hs laøm BT 2 + baêng dính . -Baûng phuï ghi caùc caâu noùi cuûa nhaân vaät Thaønh BT4 . III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Haùt vui 1 / OÅn ñònh: -HS ñoïc ñoaïn vaên ñaõ vieát hoaøn 2/ Kieåm tra baøi cuõ: chænh ôû nhaø : chæ roõ caâu gheùp -Kieåm tra 2HS . ñöôïc duøng trong ñoaïn vaên , caùch -Coù nhöõng caùch noái caâu gheùp naøo? noái caùc veá caâu gheùp . -Lôùp nhaän xeùt . -Gv nhaän xeùt +ghi ñieåm . 3.Baøi môùi : a.Giôùi thieäu baøi : Trong tieát Luyeän töø vaø caâu hoâm nay, caùc HS laéng nghe. em tieáp tuïc ñöôïc môû roäng voán töø Coâng daân. Töø ñoù, caùc em bieát caùch duøng nhöõng töø ngöõ thuoäc chuû ñieåm coâng daân trong hoïc taäp vaø giao tieáp haøng ngaøy. b. Höôùng daãn HS laøm baøi taäp :  Baøi 1 :GV Höôùng daãn HS laøm . -1HS ñoïc caâu hoûi .Lôùp theo doõi SGK . -HS laøm baøi theo caëp ( coù theå -GV theo doõi , nhaän xeùt ,choát caùch giaûi duøng töø ñieån ) . 9 lôùp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong ñuùng : Doøng b : Ngöôøi daân cuûa moät -Neâu baøi laøm tröôùc lôùp . nöôùc , coù quyeàn lôïi vaø nghóa vuï vôùi ñaát -Lôùp nhaän xeùt . nöôùc laø ñuùng nghóa cuûa töø Coâng daân .  Baøi 2 :GV Höôùng daãn HS laøm Bt2 . -Höôùng daãn Hslaøm theo nhoùm , phaùt --1HS ñoïc caâu hoûi .Lôùp theo doõi SGK . giaáy khoå to cho HS laøm . -HS laøm baøi theo nhoùm ( coù theå duøng töø ñieån ) .;HS vieát baøi laøm vaøo vôû nhaùp . 4 HS vieát vaøo giaáy khoå to caùc döõ lieäu cuûa baûng phaân loaïi . -Ñaïi dieän nhoùm daùn giaáy leân baûng , trình baøy keât quaû . -GV nhaän xeùt , choát laïi yù ñuùng : * Coâng ( cuûa chung , cuûa nhaø nöôùc ):coâng daân , coâng coäng, coâng chuùng . * coâng(khoâng thieân vò ) : coâng baèng , coâng lí , coâng minh , coâng taâm . * coâng ( thôï, kheùo tay ) : coâng nhaân , coâng nghieäp . -1HS ñoïc caâu hoûi .Lôùp theo doõi *Baøi 3 : SGK . *GV Höôùng daãn HS laøm . -GV theo doõi , nhaän xeùt ,choát caùch giaûi -HS laøm baøi theo caëp ( coù theå duøng töø ñieån ) . ñuùng: + Töø ñoàng nghiaõ vôùi coâng daân: nhaân daân. -Neâu baøi laøm tröôùc lôùp . -Lôùp nhaän xeùt . daân chuùng , daân. + Khoâng ñoàng nghiaõ vôùi coâng daân: ñoàng -HS ñoïc yeâu caàu baøi . baøo ,daân toäc ,noâng daân,coâng chuùng . -HS trao ñoåi caëp vaø laøm .  Baøi 4: GV Höôùng daãn HS laøm Bt4 . -GV chæ baûng vieát lôøi nhaân vaät Thaønh , -HS phaùt bieåu yù kieán . nhaéc hS caùch laøm ñuùng . -GV choát yù ñuùng . HS traû lôøi. 4. Cuûng coá - Tìm töø ñoàng nghóa vôùi töø coâng daân? 10 lôùp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong -HS laéng nghe . 5 / Daën doø : -GV nhaän xeùt tieát hoïc. - Khen nhöõng HS laøm baøi toát. -Yeâu caàu HS veà nhaø tieáp tuïc luyeän caùch söû duïng töø coâng daân trong caùctröôøng hôïp khaùc 11 lôùp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong 12 lôùp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong Tuần 20 Luyeän töø vaø caâu NOÁI CAÙC VEÁ CAÂU GHEÙP BAÈNG QUAN HEÄ TÖØ I.Muïc tieâu : - Naém ñöôïc caùch noái caùc veá caâu gheùp baèng quan heä tö (ND Ghi nhớ)ø -Nhaän bieát caùc quan heä töø, caëp quan heä töø ñược söû duïng trong caâu gheùp BT1; bieát caùch duøng quan heä tö ønoái caùc ve ácaâu gheùp (BT 3) . - HS khá, giỏi giải thích rõ lí do vì sau lược bớt quan hệ từ trong đoạn văn ở (BT 2) II.Ñoà duøng daïy hoïc : -3 tôø giaáy khoå to vieát 3 caâu gheùp tìm ñöôïc trong ñoaïn vaên ôû BT 1 . -4 tôø giaáy khoå to vieát noäi dung ñoaïn vaên BT1 . III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Haùt vui 1. OÅn ñònh: -HS laøm baøi taäp 1;2;4.trong tieát 2/ Kieåm tra baøi cuõ: luyeän töø vaø caâu ôû tieát tröôùc . -Kieåm tra 2HS . -Cho 1 ví duï veà caâu gheùpvaø chæ ra caùc veá caâu -Laøm mieäng baøi taäp tieát tröôùc . -Lôùp nhaän xeùt . -Gv nhaän xeùt +ghi ñieåm . 3.Baøi môùi : a.Giôùi thieäu baøi : Trong tieát Luyeän töø vaø caâu hoâm nay, caùc -HS laéng nghe . em tieáp tuïc ñöôïc hoïc veà caâu gheùp. Cuï theå laø hoïc veà caùch noái caùc caâu ghep1 baèng quan heä töø. Töø ñoù caùc em seõ bieát duøng caùc quan heä töø ñeå noái caùc caâu gheùp. b/ Nhaän xeùt : -1HS ñoïc yeâu caàu Bt1 .Lôùp theo *Baøi taäp 1 : doõi SGK . -Gv Höôùng daãn HS laøm BT 1 . -HS ñoïc thaàm ñoaïn vaên , tìm caâu gheùp theo caëp . 13 lôùp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong -GV nhaän xeùt , choát keát quaû ñuùng (daùn -HS neâu keát quaû . leân baûng 3 tôø giaáy coù vieát 3caâu gheùp caàn tìm ). *Baøi taäp 2 : -1HS ñoïc yeâu caàu BT2 .Lôùp theo -GV höôùng daãn . doõi SGK . -HS laøm vieäc caëp , duøng buùt chì gaïch cheùo , phaân taùch caùc veá caâu gheùp , khoanh troøn caùc töø vaø daáu caâu ôû giöõa ranh giôùi giöõa caùc veá caâu . -Gv daùn giaáy coù ghi caùc caâu cho Hslaøm -3 HS leân baûng xaùc ñònh caùc veá baøi caâu trong töøng caâu gheùp . -GV nhaän xeùt choát yù ñuùng . -Lôùp nhaän xeùt . *Baøi taäp 3 : -1HS ñoïc yeâu caàu BT3 .Lôùp theo -GV Höôùng daãn HS laøm BT . doõi SGK . -Gôïi yù caùch tìm caùc caùch noái caùc veá -HS ñoïc laïi töøng caâu vaên , xem caùc caâu vaên ñöôïc gheùp vôùi nhau trong caâu gheùp . nhö theá naøo ,coù gì khaùc nhau ? -HS suy nghó , phaùt bieåu yù kieán . -GV höôùng daãn ,choát yù ñuùng . -Lôùp nhaän xeùt . c/ Phaàn ghi nhôù : -Hai Hs ñoïc noäi dung Ghi nhôù -GV höôùng daãn + ghi baûng Ghi nhôù . trong SGK . -HS nhaéc laïi khoâng caàn nhìn saùch . d / Höôùng daãn HS laøm baøi taäp :  Baøi 1 : -1HS ñoïc yeâu caàu BT1 .Lôùp theo GV Höôùng daãn HS laøm BT 1. doõi SGK . -HS laøm theo nhoùm . Neâu keát -Nhaän xeùt , choát keát quaû ñuùng : quaû . + Caâu 1 laø caâu gheùp coù 2 veá caâu . +Caëp quan heä töø rong caâu laø : neáu …. thì …  Baøi 2 : -1HS ñoïc yeâu caàu BT2 .Lôùp theo -GV Höôùng daãn HS laøm BT 2 . 14 lôùp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong -Nhaän xeùt , choát keát quaû ñuùng : -Hai caâu gheùp coù quan heä töø bò löôïc bôùt laø : Hai caâu ôû cuoái ñoaïn vaên . -GV daùn caâu ñaõ ñöôïc khoâi phuïc ñeå HS leân baûng laøm vaø nhaän xeùt . -Caâu ñuùng : ( Neáu ) Thaùi haäu hoûi ngöôøi haàu haï gioûi thì thaàn xin cöû Vuõ Taùn Ñöôøng . Coøn Thaùi haäu hoûi ngöôøi taøi ba giuùp nöôùc ( thì ) thaàn xin cöû Traàn Trung Taù .  Baøi 3 : -GV Höôùng daãn HS laøm BT 3 . -Nhaän xeùt , choát keát quaû ñuùng. -GV daùn 3 tôø phieáu ñaõ vieát saün 3 caâu vaên ñeå HS leân baûng laøm . 4. Cuûng coá : - Cho HS nhaéc laïi ghi nhôù. 5 / Daën doø : -GV nhaän xeùt tieát hoïc. -Yeâu caàu HS veà nhaø tieáp tuïchoaøn thieän kieán thöùc . 15 doõi SGK . -HS laøm theo nhoùm . Neâu keát quaû -2Hs leân baûng laøm baøi . -1HS ñoïc yeâu caàu BT3 .Lôùp theo doõi SGK . -3 HS leân baûng thi laøm nhanh . HS traû lôøi -HS laéng nghe . lôùp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong 16 lôùp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong Tuần 21 Luyeän töø vaø caâu Môû roäng voán töø : COÂNG DAÂN I.Muïc tieâu : - Làm được BT1,2 - Viết được đoạn văn về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân theo yêu cầu của BT3. II.Ñoà duøng daïy hoïc : -Buùt daï + 4 tôø giaáy khoå to vieát theo coät doïc caùc töø trong BT 1 + baêng dính . -Baûng phuï ghi noäi dung baøi taäp 2 . III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 1. OÅn ñònh: -HS laøm mieäng BT 1, 2 ,3 .cuûa tieát 2.Kieåm tra baøi cuõ: tröôùc . -Kieåm tra 2HS . -Lôùp nhaän xeùt . -Gv nhaän xeùt +ghi ñieåm . 3.Baøi môùi : -HS laéng nghe . a.Giôùi thieäu baøi : Hoâm nay chuùng ta cuøng môû roäng , heä thoáng hoaù voán töø gaén vôùi chuû ñieåm Coâng daân : caùc töø noùi veà nghóa vuï , quyeàn lôïi , yù thöùc coâng daân … . -HS Ñoïc löôùt + doïc caâu hoûi . b. Höôùng daãn HS laøm baøi taäp :  Baøi 1 :Gv Höôùng daãn HS Laøm Bt 1. -HS laøm baøi theo caëp . -Phaùt phieáu teân giaáy khoå to cho Hs vieát -Daùn phieáu ñaõ laøm leân baûng + neâu keát quaû . leân -Nhaän xeùt , choát yù . -GV nhaän xeùt ,choát lôøi giaûi ñuùng : nghóa vuï ï coâng daân . quyeàn coâng daân . yù thöùc coâng daân . boån phaän coâng daân . traùch nhieäm coâng daân . coâng daân göông maãu . 17 lôùp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 coâng daân Hứa Trường Phong danh döï . danh döï coâng daân . -HS ñoïc yeâu caàu Bt2 . Lôùp ñoïc thaàm . -Laøm theo nhoùm . *Baøi 2 : -Nhoùm leân baûng thi laøm ñuùng , nhanh -Gv Höôùng daãn HS laøm BT2 . baøi -Lôùp nhaän xeùt boå sung . -Theo doõi vaø giuùp Hs thi . -GV nhaän xeùt , choát lôøi giaûi ñuùng . *Baøi 3 : -Gv Höôùng daãn HS laøm BT3 . -GV nhaän xeùt + ghi ñieåm cho HS . -Choïn ñoaïn hay nhaát . 4. Cuûng coá -GV höôùng daãn HS neâu noäi dung baøi + ghi baûng . 5 / Daën doø : -GV nhaän xeùt tieát hoïc. -Yeâu caàu HS veà nhaø tieáp tuïc môû roäng voán töø vaø taäp söû duïng ñuùng . -Chuaån bò tieát sau :Noái caùc veá caâu gheùp baèng quan heä töø . 18 -HS ñoïc yeâu caàu Bt3 . Lôùp ñoïc thaàm . -Laøm theo nhoùm , vieát vaøo vôû baøi taäp . -Noái tieáp nhau ñoïc tröôùc lôùp . -Lôùp nhaän xeùt . -HS neâu . -HS laéng nghe . lôùp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong Tuần 21 Luyeän töø vaø caâu NOÁI CAÙC VEÁ CAÂU GHEÙP BAÈNG QUAN HEÄ TÖØ I.Muïc tieâu : - Nhận biết được một số từ hoặc cặp quan hệ từ thông dụng chỉ nguyên nhân - kết quả (ND Ghi nhớ) - Tìm được vế câu chỉ nguyên nhân, chỉ kết quả và quan hệ từ, cặp quan hệ từ (BT III.1); thay đổi vị trí của các vế câu để tạo ra câu nghép mới (BT2)chọn được quan hệ từ thích hợp (BT3); thêm vế câu tạo thành câu ghép chỉ nguyên nhân – kết quả ( chọn 2 trong số 3 câu ở BT4). II.Ñoà duøng daïy hoïc : -Baûng phuï ghi 2 caâu gheùp BT 1 ; 2 caâu Bt3 . -Buùt daï + giaáy khoå tocoù noäi dung Bt 1, 4 + baêng dính . III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Haùt vui. 1. OÅn ñònh: 2- Kieåm tra baøi cuõ: -2 hS leân baûng laøm Bt3 vaø ñoïc ñoaïn -Kieåm tra 2HS . vaên ngaén maø caùc em vieát veà nghóa vuï baûo veä Toå quoác cuûa moãi coâng daân ( BT 4 ) tieát tröôùc . -Lôùp nhaän xeùt . -Gv nhaän xeùt +ghi ñieåm . 3.Baøi môùi : a.Giôùi thieäu baøi : Hoâm nay chuùng ta cuøng hoïc caùch noái -HS laéng nghe . caùc veá caâu gheùp baèng moät quan heä töø hoaëc moät caëp quan heä töø theå hieän quan heä nguyeân nhaân - keát quaû . b/ Phaàn nhaän xeùt : Baøi taäp 1 : -Gv höôùng daãn HS naém trình töï laøm baøi -1 Hs ñoïc yeâu caàu baøi taäp 1 . Lôùp ñoïc thaàm , suy nghó , phaùt bieåu yù kieán : + Ñaùnh daáu phaân caùch caùc veá caâu trong moãi caâu gheùp . - Hs chæ vaøo caâu vaên treân baûng nhaän + Phaùt hieän caùch noái coù gì khaùc nhau . xeùt caùch noái . 19 lôùp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong + Phaùt hieän caùch saép xeáp . -GV nhaän xeùt , choát caùch laøm : Baøi taäp 2 : --Gv höôùng daãn HSlaøm baøi . -GV nhaän xeùt choát caùch laøm ñuùng :  Caùc quan heä töø: vì , bôûi , vì ,nhôø , neân , cho neân , do vaäy …..  Caëp quan heä töø : vì…. neân …; bôûi vì … cho neân ….;taïi vì ….. cho neân ….; nhôø … maø ; do …. maø …. c/ Phaàn ghi nhôù : -GV Höôùng daãn HS ñoïc. -Choát yù + ghi baûng . d. Höôùng daãn HS laøm baøi taäp :  Baøi 1 :  -GV Höôùng daãn HS laøm Bt 1 . -1 Hs ñoïc yeâu caàu baøi taäp 2 . Lôùp ñoïc thaàm , suy nghó , phaùt bieåu yù kieán . - Hs neâu ví duï nhaän xeùt caùch noái . --1HS ñoïc to , lôùp ñoïc thaàm . -Nhieàu Hs nhaéc laïi khoâng nhìn saùch . -2 HS noái tieáp nhau ñoïc noäi dung Bt1 . -HS laøm vieäc caëp , duøng buùt chì khoanh troøn quan heä töø, caëp quan heä töø.Chæ ra veá caâu chæ nguyeân nhaân , chì keát quaû . --4 Hs ñaïi dieän cho 4 nhoùm leân baûng laøm baøi taäp . -Cho Hs leân baûng laøm baøi theo nhoùm . -Lôùp nhaän xeùt . -Nhaän xeùt vaø choát yù ñuùng . -2 HS noái tieáp nhau ñoïc noäi dung Bt2 .  Baøi 2 : -HS laøm vieäc caëp , vieát ra giaáy nhaùp GV Höôùng daãn HS laøm Bt2. caùc caâu gheùp . -GV phaùt giaáy khoå to cho Hs laøm vaø -Nhieàu Hs noái tieáp nhau phaùt bieåu yù kieán . neâu keát quaû . -GV nhaän xeùt vaø khen nhöõng Hs laøm -2 HS noái tieáp nhau ñoïc noäi dung ñuùng vaø hay . Bt3 .  Baøi 3 : -HS laøm vieäc caëp , vieát ra giaáy nhaùp GV Höôùng daãn HS laøm Bt3. caùc caâu gheùp . -Nhieàu Hs noái tieáp nhau phaùt bieåu yù 20 lôùp 5
- Xem thêm -