Tài liệu Giáo án luyện từ và câu lớp 4 cả năm_cktkn_bộ 4

  • Số trang: 136 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 59 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

TUAÀN 1: Tieát 1 CAÁU TAÏO CUÛA TIEÁNG I/ MUÏC TIEÂU. - Naém ñöôïc caáu taïo ba phaàn cuûa tieáng (aâm ñaàu, vaàn, thanh) - Noäi dung ghi nhôù. - Ñieàn ñöôïc caùc boä phaän caáu taïo cuûa töøng tieáng trong caâu tuïc ngöõ ôû BT1 vaøo baûng maãu (muïc III). II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC. - Baûng phuï veõ saün sô ñoà caáu taïo cuûa tieáng. - Vôû TBTV. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC. Hoaït ñoäng daïy A. OÅn ñònh - Nhaéc nhôû HS giöõ traät töï ñeå chuaån bò hoïc baøi. B. Kieåm tra baøi cuõ. - GV noùi veà taùc duïng cuûa moân LTVC. - Kieåm tra söï chuaån bò saùch vôû cuûa HS. C. Baøi môùi. 1. Giôùi thieäu baøi. Tieát luyeän töø vaø caâu hoâ nay chuùng ta hoïc baøi : caáu taoï cuûa tieáng. - GV ghi töïa baøi leân baûng. 2. Tìm hieåu phaàn nhaän xeùt. * Baøi 1: Laøm vieäc caù nhaân. 1/ Yeâu caàu ñeám soá tieáng trong caâu tuïc ngöõ. - Moãi laàm ñeám moät tieáng goõ nheï moät caùi leân maët baøn. - HS laøm maãu. 2/ Ñaùnh vaàn tieáng baàu. Ghi laïi caùch ñaùnh vaàn ñoù. - HS laøm maãu. - Caû lôùp ñaùnh vaàn vaø ghi keát quaû ñaùnh vaàn vaøo baûng con. – GV ghi keát quaû leân baûng. 3/ Phaân tích caáu taïo cuûa tieáng baàu. Hoaït ñoäng hoïc - HS caû lôùp laéng nghe thöïc hieän. - Laéng nghe. - Caû lôùp. - HS nghe. - HÑ caù nhaân. - HS laàn löôït neâu. - HS ñaùnh vaàn . - HS thöïc hieän. - HS thaûo luaän nhoùm ñoâi. + Tieáng baàu goàm nhöõng boä phaän naøo? – HS trình baøy keát quaû. 4/ Phaân tích caùc tieáng coøn laïi. - Yeâu caàu HS phaân tích caùc tieáng coøn laïi baèng caùch keû baûng. - Goïi HS leân baûng chöõa baøi. + Tieáng do boä phaän naøo taïo thaønh? Cho ví duï? + Tieáng naøo coù duû boä phaän nhö tieáng baàu? + Tieáng naøo khoâng coù ñuû boä phaän nhö tieáng baàu ? * GVchoát 3. Ghi nhôù : - GV goïi HS ñoïc ghi nhôù. 4. Luyeän taäp. * Baøi 1: Laøm vieäc caù nhaân. - HS ñoïc ñeà baøi. - Yeâu caàu HS laøm baøi vaøo VBT. - Yeâu caàu moãi baøn 1 em phaân tích hai tieáng. * GV nhaän xeùt, choát lôøi giaûi ñuùng : nhö SGV/39 * Baøi 2: Laøm vieäc theo caëp - HS ñoïc yeâu caàu cuûa BT. - Thaûo luaän theo caëp tìm ra lôøi giaûi caâu ñoá D. Cuûng coá - daën doø. - HS neâu laïi phaàn ghi nhôù. * GV giaùo duïc tö töôûng. - Veà nhaø hoïc thuoäc ghi nhôù vaø caâu ñoá. - Chuaån bò baøi :Luyeän taäp veà caáu taïo cuûa tieáng - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - HS laøm vaøo vôû. - 1 laøm ôû baûng lôùp. - HS chöõa baøi. - HS nghe. - 3 HS ñoïc. - 1 HS ñoïc ñeà. - HS laøm baøi vaøo VBT. - HS ñoïc baøi laøm. - 1 HS ñoïc - HS noái tieáp nhau traû lôøi. - 2 em neâu. - HS laéng nghe veà nhaø thöïc hieän. Tieát 2 LUYEÄN TAÄP VEÀ CAÁU TAÏO CUÛA TIEÁNG. I/ MUÏC TIEÂU. - Ñieàn ñöôïc caáu taïo cuûa tieáng theo 3 phaàn ñaõ hoïc (aâm ñaàu, vaàn, thanh) theo baûng maãu ôû BT1. - Nhaän bieát ñöôïc caùc tieáng coù vaàn gioáng nhau ôû BT2, BT3. II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC. – Baûng phuï veõ saün sô ñoà caáu taïo cuûa tieáng vaø phaàn vaàn. – Boä xeáp chöõ. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC. Hoaït ñoäng daïy A. OÅn ñònh - Nhaéc nhôû HS giöõ traät töï ñeå chuaån bò hoïc baøi. B. Kieåm tra baøi cuõ. - HS phaân tích boä phaän cuûa caùc tieáng trong caâu : Moät con ngöïa ñau caû taøu boû coû. - HS neâu ghi nhôù. - GV nhaän xeùt vaø ghi ñieåm. C.Baøi môùi. 1. Giôùi thieäu baøi. - Tieáng goàm coù maáy boä phaän, laø nhöõng boä phaän naøo ? - Baøi hoïc hoâm nay seõ giuùp caùc em luyeän taäp, cuûng coá laïi caáu taïo cuûa tieáng. - GV ghi töïa baøi leân baûng. 2. Höôùng daãn laøm baøi taäp. * Baøi 1: Hoaït ñoäng nhoùm baøn. - HS ñoïc noäi dung BT 1. - Phaùt giaáy khoå to keû saün baûng cho töøng nhoùm. - GV theo doõi caùc nhoùm hoaït ñoäng, giuùp ñôõ nhoùm naøo coøn yeáu. - GV nhaän xeùt. * Baøi 2: Hoaït ñoäng caù nhaân - Goïi HS ñoïc baøi 2 Hoûi : + Caâu tuïc ngöõ treân ñöôïc vieát theo theå thô naøo? + Trong caâu tuïc ngöõ, hai tieáng naøo baét vaàn vôùi nhau ? - GV nhaän xeùt. Hoaït ñoäng hoïc - HS caû lôùp laéng nghe thöïc hieän. - 2 HS leân baûng phaân tích. - 1 HS neâu. - HS nghe. - 1 HS ñoïc. - HÑ caëp ñoâi. - 1 HS ñoïc. - Nhaän ñoà duøng hoïc taäp. - Thaûo luaän ñeå vieát keát quaû vaøo giaáy. - Nhoùm naøo xong tröôùc leân daùn baøi ôû baûng. - Nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung. - 1 HS ñoïc, caû lôùp theo doõi. - HS Laàn löôït neâu. - HS nhaéc laïi * Baøi 3: Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi. - HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi, - Yeâu caàu caùc nhoùm suy nghó tìm....caùc caëp baét vaàn. * GV nhaän xeùt , giaûi ñaùp : Nhö SGV/50 Hoûi : + Caëp naøo coù vaàn gioáng nhau hoaøn toaøn ? + Caëp naøo coù vaàn gioáng nhau khoâng hoaøn toaøn ? * Baøi 4: Hoaït ñoäng caù nhaân. + Qua hai baøi taäp treân em hieåu theá naøo laø hai tieáng baét vaàn vôùi nhau? * GV choát yù ; nhö SGV/50 - Yeâu caàu HS tìm caùc caâu tuïc ngöõ, ca dao ñaõ hoïc coù tieáng baét vaàn vôùi nhau. * Baøi 5: Hoaït ñoäng caù nhaân. - Goïi HS ñoïc yeâu caàu. - Yeâu caàu HS töï suy nghó vaø laøm baøi - GV nhaän xeùt. D. Cuûng coá daën doø. + Tieáng coù caáu taïo nhö theá naøo ? + Nhöõng boä phaän naøo nhaát thieát phaûi coù? Neâu ví duï? - Tra töø ñieån BT 2 trang 17. - Chuaån bò baøi : Môû roäng voán töø : nhaân haäu – ñoaøn keát - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - 1 HS ñoïc. - HS thaûo luaän vaø ghi keát quaû vaøo vôû nhaùp. - Ñaïi dieän nhoùm baùo caùo. - Nhoùm khaùc nhaän xeùt. - HS neâu - HS neâu. - HS ghi nhôù. - HS thi ñua nhau tìm. - 1 HS ñoïc. - HS suy nghó traû lôøi. - 2 em neâu. - HS laéng nghe veà nhaø thöïc hieän. TUAÀN2: Tieát 3 MÔÛ ROÄNG VOÁN TÖØ : NHAÂN HAÄU – ÑOAØN KEÁT I/ MUÏC TIEÂU. Bieát theâm moät soá töø ngöõ (goàm caû thaønh ngöõ, tuïc ngöõ vaø töø Haùn Vieät thoâng duïng) veà chuû ñieåm Thöông ngöôøi nhö theå thöông thaân (BT1, BT4); naém ñöôïc caùch duøng moät soá töø coù tieáng "nhaân" theo 2 nghóa khaùc nhau: ngöôøi, loøng thöông ngöôøi (BT2, BT3). II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC. - 4 tôø giaáy khoå to ñeå HS laøm BT 3. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC. Hoaït ñoäng daïy A. OÅn ñònh - Nhaéc nhô HS giöõ traät töï ñeå chuaån bò hoïc baøi. B. Kieåm tra baøi cuõ. - Caû lôùp vieát nhöõng tieáng chæ ngöôøi trong gia ñình maø phaàn vaàn : + Coù 1 aâm ; + Coù 2 aâm - Nhaän xeùt chung. C. Baøi môùi. 1. Giôùi thieäu baøi Hoûi : Tuaàn naøy caùc em hoïc chuû ñieåm gì? - Hoâm nay chuùng ta hoïc baøi : Môû roäng voán töø : nhaân haäu – ñoaøn keát - GV ghi töïa baøi leân baûmg. 2. Höôùng daãn laøm baøi taäp. * Baøi 1: Hoaït ñoäng nhoùm toå. - Goïi HS ñoïc yeâu caàu cuûa BT 1. - GV chia nhoùm , phaùt giaáy vaø yeâu caàu laøm vieäc nhoùm : Tìm töø vieát vaøo giaáy. - Goïi HS leân baûng chöõa baøi. * GV nhaän xeùt , choát : nhö SGV/59 * Baøi 2: Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi. - Goïi HS ñoïc yeâu caàu. - GV hoûi nghóa caùc töø maø HS ñaõ tra töø ñieån. - GV giaûi nghóa. - HS trao ñoåi thaûo luaän nhoùm ñoâi. - Yeâu caàu caû lôùp laøm baøi vaøo vôû, 2 HS leân baûng laøm. Hoaït ñoäng hoïc - HS caû lôùp laéng nghe thöïc hieän. - 2 HS vieát ôû baûng lôùp. - HS coøn laïi vieát vaøo giaáy nhaùp. - HS nhaän xeùt baïn vieát ôû baûng. - HS traû lôøi. - HS nghe. - HS nhaéc laïi. - 1 HS ñoïc - HS trao ñoåi theo caëp vaø tìm töø ghi vaøo giaáy. - Nhoùm naøo xong tröôùc daùn leân baûng vaø trình baøy. - Nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung. - HS nghe. - HS ñoïc. - HS neâu. - HS trao ñoåi nhoùm ñoâi. - Caû lôùp laøm baøi vaøo vôû, 2 HS leân baûng laøm. - HS nghe. -1 HS ñoïc. * GV choát : Nhö SGV/59. * Baøi 3 : Hoaït ñoäng caù nhaân - HS ñoïc yeâu caàu cuûa BT. Yeâu caàu HS laøm baøi vaøo vôû. - Goïi HS leân baûng vieát caâu maø mình ñaët. * GV nhaän xeùt caâu ñuùng, hay. * Baøi 4: Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi. - HS ñoïc yeâu caàu cuûa BT. - Töøng nhoùm HS trao ñoåi veà 3 caâu tuïc ngöõ, * GV choát: Caâu 1: Khuyeân con ngöôøi soáng hieàn laønh nhaân haäu. + Caâu 2 : Cheâ ngöôøi coù tính xaáu, ghen tò khi thaáy ngöôøi khaùc haïnh phuùc, may maén hôn mình. + Caâu 3:Khuyeân moïi ngöôøi ñoaøn keát vôùi nhau. D.Cuûng coá daën doø. + Tìm caùc töø ngöõ thuoäc vaøo chuû ñeà: Nhaân haäu - ñoaøn keát? - Veà nhaø hoïc thuoäc 3 caâu tuïc ngöõ. - Chuaån bò baøi : Daáu hai chaám - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - HS laøm baøi. - 4 HS leân vieát. - HS khaùc nhaän xeùt. - HS nghe. - 1 HS ñoïc. - HS thaûo luaän nhoùm ñoâi. - Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy yù kieán cuûa nhoùm mình. - HS nghe. - HS ghi nhôù. - 2 em neâu. - HS laéng nghe veà nhaø thöïc hieän. Tieát 4 DAÁU HAI CHAÁM I/ MUÏC TIEÂU - Hieåu taùc duïng cuûa daáu hai chaám trong caâu (Noäi dung Ghi nhôù). - Nhaän bieát taùc duïng cuûa daáu hai chaám (BT1); böôùc ñaàu bieát duøng daáu hai chaám khi vieát vaên (BT2). II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC. – Baûng phuï vieát ghi nhôù. III./ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC. Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc A. OÅn ñònh - Nhaéc nhô HS giöõ traät töï ñeå chuaån bò hoïc baøi. B. Kieåm tra baøi cuõ. - Yeâu caàu HS ñoïc caùc töø ngöõ ñaõ tìm ôû BT 1, 4 cuûa tieát tröôùc. - GV chaám 10 vôû ôû nhaø. - GV nhaän xeùt chung C. Baøi môùi 1. Giôùi thieäu baøi. + ÔÛ lôùp 3 caùc em ñaõ hoïc nhöõng daáu caâu naøo ? - GV giôùi thieäu. - GV ghi töïa baøi leân baûng. 2. Tìm hieåu phaàn nhaän xeùt. - Yeâu caâu HS ñoïc noái tieáp phaàn nhaän xeùt. - HS thaûo luaän nhoùmbaøn. + Sau daáu hai chaám laø nhöõng boä phaän caâu nhö theá naøo ? + Khi vieát daáu hai chaám thöôøng ñöôïc phoái hôïp vôùi daáu naøo? + Töø chæ ngöôøi , caây coái , con vaät ñöôïc nhaân hoaù maø ñöôïc nhaéc trong taùc phaåm goïi laø gì ? + Neâu taùc duïng cuûa daáu hai chaám? + Khi baùo hieäu lôøi noùi cuûa nhaân vaät, daáu hai chaám ñöôïc duøng phoái hôïp vôùi daáu naøo? * GV choátø lôøi giaûi ñuùng : nhö SGV/69. 3. Phaàn ghi nhôù. - GV treo baûng phuï ghi saün ghi nhôù, yeâu caàu HS ñoïc. 4. Höôùng daãn laøm baøi taäp. * Baøi 1 : Thaûo luaän nhoùm ñoâi. - Goïi HS ñoïc ñeà baøi. - Yeâu caàu HS thaûo luaän nhoùm ñoâi ñeå tìm taùc duïng cuûa daáu hai chaám. + Sau daáu hai chaám laø lôøi noùi cuûa nhaân vaät - HS caû lôùp laéng nghe thöïc hieän. - HS leân baûng söûa baøi. - HS neâu. - HS nghe. - HS nhaéc laïi. - 3 HS ñoïc. - HS thaûo luaän nhoùm baøn . - HS caùc nhoùm laàn löôït traû lôøi. - HS khaùc nhaän xeùt. - HS nghe. - 2 HS ñoïc. - 2 HS ñoïc baøi. - HS thaûo luaän . - Ñaïi dieän nhoùm baùo caùo. - HS khaùc nhaän xeùt. thì ta trình baøy vaø vieát chöõ ñaàu cuûa caâu vaên nhö theá naøo? + Sau daáu hai chaám laø lôøi giaûi thíchthì ta trình baøy vaø vieát nhö theá naøo? * GV nhaän xeùt, choát : nhö SGV/70 * Baøi 2: Hoaït ñoäng caù nhaân. - HS ñoïc noäi dung BT2. + Khi duøng daáu hai chaám ñeå daãn lôøi nhaân vaät ta coù theå phoái hôïp vôùi daáu naøo? + Khi duøng ñeå giaûi thích thì ta vieát nhö theá naøo ? - HS nhôù laïi noäi dung truyeän vaø vieát ñoaïn vaên. - HS ñoïc baøi vieát cuûa mình * GV nhaän xeùt : D. Cuûng coá daën doø. - Yeâu caàu HS nhaéc laïi ghi nhôù. - Veà nhaø hoïc thuoäc phaàn ghi nhôù. Vieát ñoaïn vaên ôû BT 2 vaøo vôû. - Chuaån bò baøi : Töø ñôn vaø töø phöùc - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - HS nghe. - 1 HS ñoïc. - HS suy nghó vaø laøm baøi vaøo vôû. - 3 HS ñoïc. - HS nghe. - HS neâu. - HS nhaéc laïi. - HS laéng nghe veà nhaø thöïc hieän. TUAÀN 3 Tieát 5 TÖØ ÑÔN VAØ TÖØ PHÖÙC I/ MUÏC TIEÂU. - Hieåu ñöôïc söï khaùc nhau giöõa tieáng vaø töø, phaân bieät ñöôïc töø ñôn vaø töø phöùc (ND Ghi nhôù). - Nhaän bieát ñöôïc töø ñôn, töø phöùc trong ñoaïn thô (BT1, muïc III); böôùc ñaàu laøm quen vôùi töø ñieån (hoaëc soå tay töø ngöõ) ñeå tìm hieåu veà töø (BT2, BT3). II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC. - Baûng phuï vieát noäi dung caàn ghi nhôù vaø noäi dung BT 1. - Töø ñieån TV. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC. Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc A. OÅn ñònh - Nhaéc nhô HS giöõ traät töï ñeå chuaån bò hoïc baøi. B. Kieåm tra baøi cuõ. - HS neâu ghi nhôù ôû tieát tröôùc. - HS ñoïc ñoaïn vaên vieát ôû BT 2. - GV nhaän xeùt chung. C. Baøi môùi. 1. Giôùi thieäu baøi. - GV ñöa ra töø : hoïc, hoïc taäp, lieân hôïp quoác. - Em coù nhaän xeùt gì veà soá löôïng tieáng cuûa 3 töø treân. - Baøi hoïc hoâm nay seõ giuùp caùc em hieåu roõ töø 1 tieáng( töø ñôn), töø goàm nhieàu tieáng (töø phöùc ) - GV ghi töïa. 2. Tìm hieåu phaàn nhaän xeùt. - Goïi HS ñoïc ñoaïn vaên treân baûng phuï. + Caâu vaên coù bao nhieâu töø ? + Em coù nhaän xeùt gì veà caùc töø trong caâu treân ? * Baøi 1: Hoaït ñoäng nhoùm 6. - Goïi HS ñoïc yeâu caàu. - Phaùt giaáy vaø buùt loâng cho caùc nhoùm. - Yeâu caàu HS thaûo luaän . - Goïi caùc nhoùm daùn phieáu leân baûng. * GV choát lôøi giaûi ñuùng ; nhuï SGV/79. * Baøi 2 : Hoaït ñoäng caù nhaân. - Töø goàm coù maáy tieáng ? vaäy tieáng duøng ñeå laøm gì ? - Töø duøng ñeå laøm gì? - Vaäy theá naøo laø töø ñôn, töø phöùc. 3. Phaàn ghi nhôù - Goïi HS ñoïc phaàn ghi nhôù. - Yeâu caàu HS noái tieáp nhau tìm töø ñôn, töø - HS caû lôùp laéng nghe thöïc hieän. - 1 HS neâu. - 2 HS thöïc hieän. - HS nghe. - HS theo doõi. - HS traû lôøi. - HS laéng nghe. - 2 HS ñoïc. - HS laàn löôït neâu. - 1 HS ñoïc. - Nhaän ñoà duøng hoïc taäp. - caùc nhoùm thaûo luaän vaø hoaøn thaønh phieáu. - 2 nhoùm leân daùn phieáu vaø trình baøy. - Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt vaø boå sung. - HS nghe. - HS laàn löôït neâu.. - HS khaùc nhaän xeùt. - 1 HS ñoïc. - HS noái tieáp nhau ñoïc töø mình tìm ñöôïc. phöùc. 4. Höôùng daãn laøm baøi taäp. * Baøi 1: Hoaït ñoäng caù nhaân. - Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu. - Yeâu caàu HS töï laøm baøi. - Goïi HS leân baûng laøm. - GV nhaän xeùt, boå sung. * Baøi 2: Hoaït ñoäng nhoùm 2 - Goïi HS ñoïc yeâu caàu. - GV giôùi thieäu vôùi HS:Töø ñieån laø saùch taäp hôïp caùc töø TV. Khi thaáy moät ñôn vò ñöôïc giaûi thích thì ñoù laø töø; coù theå laø töø ñôn hoaëc töø phöùc. - HS döïa vaøo töø ñieån ñeå tìm caùc töø theo yeâu caàu. * Baøi 3 : Hoaït ñoäng caù nhaân. - HS ñoïc noäi dung BT. - Yeâu caàu HS töï ñaët caâu. - Goïi HS ñoïc caâu mình ñaët. - GV nhaän xeùt. D. Cuûng coá daën doø. + Theá naøo laø töø ñôn ? Cho ví duï? + Theá naøo laø töø phöùc ? Cho ví duï? - Chuaån bò baøi: Môû roäng voán töø : nhaân haäu - ñoaøn keát - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - 1 HS ñoïc. - HS töï laøm baøi. 1 HS laøm ôû baûng lôùp. - HS khaùc nhaän xeùt baøi baïn. - 1 HS ñoïc - Thaûo luaän trong nhoùm - HS trong nhoùm noái tieáp nhau tìm töø ghi vaøo phieáu. - Caùc nhoùm daùn phieáu vaø trình baøy. - HS caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt. - 1 HS ñoïc. - HS ñaët caâu vaøo vôû. - 4 HS ñoïc. - HS khaùc nhaän xeùt. - HS neâu. - HS laéng nghe veà nhaø thöïc hieän. Tieát 6 MÔÛ ROÄNG VOÁN TÖØ : NHAÂN HAÄU – ÑOAØN KEÁT I/ MUÏC TIEÂU. Bieát theâm moät soá töø ngöõ (goàm caû thaønh ngöõ, tuïc ngöõ vaø töø Haùn Vieät thoâng duïng) veà chuû ñieåm Nhaân haäu-Ñoaøn keát (BT2, BT3, BT4); bieát caùch môû roäng voán töø coù tieáng hieàn, tieáng aùc (BT1). II./ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC. - Töø ñieån TV. - 4 tôø giaáy ghi noäi dung BT3. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC. Hoaït ñoäng daïy A. OÅn ñònh - Nhaéc nhô HS giöõ traät töï ñeå chuaån bò hoïc baøi. B. Kieåm tra baøi cuõ. + Phaân bieät töø vaø caâu ? Neâu ví duï? - Goïi HS ñoïc caùc caâu ñaõ ñaët ôû BT3. - GV nhaän xeùt chung. C. Baøi môùi. 1. Giôùi thieäu baøi. - Môû roäng voán töø : nhaân haäu - ñoaøn keát - GV ghi töïa baøi leân baûng. 2. Höôùng daãn laøm baøi taäp. * Baøi 1: Hoaït ñoäng nhoùm 6 - Goïi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. - GV höôùng daãn HS tìm töø trong töø ñieån. - Yeâu caàu HS trao ñoåi thaûo luaän nhoùm ñeå tìm caùc töø theo yeâu caàu. - Yeâu caàu caùc nhoùm daùn phieáu leân baûng vaø trình baøy. - GV nhaän xeùt vaø choát : nhö SGV/91. * Baøi 2: Laøm vieäc nhoùm 4 - HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi ñoïc - GV giaûi nghóa moät soá töø: cöu mang, luïc ñuïc. - GV phaùt phieáu cho HS laøm baøi. - Goïi ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû. - GV choát laïi lôøi giaûi ñuùng : nhö SGV/92. * Baøi 3: Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi. - Goïi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. - Yeâu caàu HS trao ñoåi thaûo luaän nhoùm - Goïi HS trình baøy keát quaû. - GV nhaän xeùt, choát lôøi giaûi ñuùng: nhö SGV/92. * Baøi 4: Hoaït ñoäng caù nhaân. - 1 HS ñoïc ñeà baøi. - GV gôïi yù: Muoán hieåu ñöôïc thaønh ngöõ, Hoaït ñoäng hoïc - HS caû lôùp laéng nghe thöïc hieän. - 1 HS. - 2 HS ñoïc. - HS nghe. - HS nhaéc laïi. - 1 HS ñoïc. - HS theo doõi. - HS thaûo luaän nhoùm tìm töø vaø ghi vaøo phieáu. - 2 nhoùm daùn phieáu vaø trình baøy keát quaû. - Nhoùm khaùc nhaän xeùt. - HS theo doõi. - 1 HS ñoïc , caû lôùp ñoïc thaàm. - HS laéng nghe. - HS trao ñoåi vaø laøm baøi. - caùc nhoùm daùn baøi leân baûng. - nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung. -1 HS ñoïc . - HS thaûo luaän nhoùm ñoâi. - HS caùc nhoùm laàn löôït trình baøy. - HS nghe. - 1 HS ñoïc. - HS laéng nghe. - HS phaùt bieåu. tuïc ngöõ em phaûi hieåu ñöôïc caû nghóa ñen, nghóa boùng.... - HS phaùt bieåu yù kieán. - GV choát lôøi giaûi ñuùng : Nhö SGV/92. D. Cuûng coá daën doø. - Neâu laïi moät soá töø thuoäc chuû ñieåm nhaân haäu - Ñoaøn keát? - Veà nhaø vieát moät caâu coù söû duïng thaønh ngöõ, tuïc ngöõ ô ûBT4. - Chuaån bò baøi : Töø gheùp vaø töø laùy - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - HS neâu. - HS laéng nghe veà nhaø thöïc hieän. TUAÀN 4 Tieát 7 TÖØ GHEÙP VAØ TÖØ LAÙY I/ MUÏC TIEÂU. - Nhaän bieát ñöôïc hai caùch chính caáu taïo töø phöùc tieáng Vieät: gheùp nhöõng tieáng coù nghóa laïi vôùi nhau (töø gheùp); phoái hôïp nhöõng tieáng coù aâm hay vaàn (hoaëc caû aâm ñaàu vaø vaàn) gioáng nhau (töø laùy). - Böôùc ñaàu phaân bieät ñöôïc töø gheùp vôùi töø laùy ñôn giaûn (BT1); tìm ñöôïc töø gheùp, töø laùy chöùa tieáng ñaõ cho (BT2). II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC. - Saùch töø ñieån. - Baûng phuï vieát 2 töø laøm maãu ñeå so saùnh 2 kieåu töø. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC. Hoaït ñoäng daïy A. OÅn ñònh - Nhaéc nhô HS giöõ traät töï ñeå chuaån bò hoïc baøi. B. Kieåm tra baøi cuõ. - HS ñoïc thuoäc loøng caùc caâu tuïc ngöõ ôû baøi 3, 4. + Töø phöùc khaùc töø ñôn ôû ñieåm naøo ? Cho ví duï? -- GV nhaän xeùt . C. Baøi môùi. Hoaït ñoäng hoïc - HS caû lôùp laéng nghe thöïc hieän. -1 HS ñoïc. -1 HS neâu. - HS theo doõi. 1. Giôùi thieäu baøi. - GV ñöa ra 2 töø :xinh ñeïp, xinh xaén. - Em coùnhaän xeùt gì veà caáu taïo cuûa hai töø treân ? - Baøi hoïc hoâm nay ta hoïc baøi :Töø gheùp vaø töø laùy. - GV ghi töïa 2. Tìm hieåu phaàn nhaän xeùt. - HS ñoïc noäi dung BT vaø caùc gôïi yù. - HS suy nghó vaø trao ñoåi caëp ñoâi. +Töø phöùc naøo do nhöõng tieáng coù nghóa taïo thaønh? +Töø truyeän coå coù nghóa laø gì? + Töø phöùc naøo do nhöõng tieáng coù aâm hoaëc vaàn laëp laïi nhau taïo thaønh? - GVchoát lôøi giaûi ñuùng : nhö SGV/100. 3. Phaàn ghi nhôù - HS ñoïc phaàn ghi nhôù. + Theá naøo laø töø gheùp , töø laùy ? Cho ví duï? 4. Höôùng daãn laøm baøi taäp. * Baøi 1: Hoaït ñoäng nhoùm 6 - Goïi HS ñoïc yeâu caàu. - Yeâu caàu HS thaûo luaän nhoùm. - Phaùt phieáu vaø buùt loâng cho HS yeâu caàu HS trao ñoåi laøm baøi. - Goïi nhoùm laøm xong tröôùc daùn baøi leân baûng. - GV giaûi thích moät soá töø khoù HS hay xeáp sai: cöùng caùp, deûo dai. - GV keát luaän lôøi giaûi ñuùng : nhö SGV/100 * Baøi 2 : Hoaït ñoäng nhoùm 4. - Goïi HS ñoïc yeâu caàu. - HS trao ñoåi vaø vieát vaøo phieáu. - Goïi caùc nhoùm daùn phieáu leân baûng. - GV nhaän xeùt choát : nhö SGV/101. C/ Cuûng coá daën doø. - HS traû lôøi. - HS nghe. - 1 HS ñoïc baøi. - HS thaûo luaän nhoùm ñoâi vaø traû lôøi caâu hoûi. - HS caùc nhoùm laàn löôït traû lôøi. - HS khaùc nhaän xeùt. - HS laéng nghe. - 3 HS ñoïc. - HS neâu vaø laáy ví duï. - 1 HS ñoïc. - HS thaûo luaän nhoùm vaøghi keát quaû vaøo phieáu. - Daùn phieáu vaø trình baøy. - Nhoùm khaùc nhaän xeùt. - HS nghe. - 1 HS ñoïc. - HS thaûo luaän nhoùm vaø ghi keát quaû vaøo phieáu. - Daùn phieáu vaø trình baøy. - Nhoùm khaùc nhaän xeùt. - HS nghe. - HS neâu. - HS laéng nghe veà nhaø thöïc hieän. - Phaân bieät töø laùy vaø töø gheùp ? Cho ví duï? - Veà nhaø tìm moät soá töø thuoäc vaøo 2 loaïi töø treân? Laáy ví duï? - Chuaån bò baøi : Luyeän taäp veà töø gheùp vaø töø laùy - GV nhaän xeùt tieát hoïc Tieát 8 LUYEÄN TAÄP VEÀ TÖØ GHEÙP VAØ TÖØ LAÙY I/ MUÏC TIEÂU. - Qua luyeän taäp, böôùc ñaàu naém ñöôïc hai loaïi töø gheùp (coù nghóa toång hôïp, coù nghóa phaân loaïi)-BT1, BT2. - Böôùc ñaàu naém ñöôïc 3 nhoùm töø laùy (gioáng nhau ôû aâm ñaàu, vaàn, caû aâm ñaàu vaø vaàn)-BT3. II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC. - 2 baûng phuï vieát saün 2 baûng phaân loaïi cuûa BT2. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC. Hoaït ñoäng daïy A. OÅn ñònh - Nhaéc nhôû HS giöõ traät töï ñeå chuaån bò hoïc baøi. B. Kieåm tra baøi cuõ. - Phaân bieät töø laùy vaø töø gheùp ? Cho ví duï? - HS ñoïc phaàn ghi nhôù. - GV nhaän xeùt ghi ñieåm. C. Baøi môùi. 1. Giôùi thieäu baøi. - Luyeän taäp veà töø gheùp vaø töø laùy - GV ghi töïa baøi. 2. Höôùng daãn laøm baøi taäp. * Baøi 1: Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi - HS ñoïc BT1. - Îeâu caàu HS thaûo luaän caëp ñoâi - GV choát laïi lôøi giaûi ñuùng : nhö SGV/111. * Baøi 2: Hoaït ñoäng nhoùm 4 Hoaït ñoäng hoïc - HS caû lôùp laéng nghe thöïc hieän. - 2 HS neâu. - 1 HS ñoïc. - HS laéng nghe. - HS nhaéc laïi. - 1 HS ñoïc . - Thaûo luaän caëp ñoâi vaø traû lôøi. - HS noái tieáp nhau traû lôøi. - HS khaùc nhaän xeùt. - HS ñoïc noäi dung BT2 , caû baûng phaân loaïi. - GV giaûng:Muoán laøm BT naøy caùc em phaûi bieát töø gheùp coù 2 loaïi: töø gheùp phaân loaïi vaø töø gheùp toång hôïp. - Phaùt phieáu cho caùc nhoùm. - GV yeâu caàu HS trao ñoåi laøm baøi vaøo phieáu. - Goïi caùc nhoùm daùn keát quaû leân baûng. GV nhaän xeùt choát laïi lôøi giaûi ñuùng :nhö SGV/112 * Baøi 3: Hoaït ñoâng caù nhaân ( Laøm vôû) - Goïi HS ñoïc noäi dung BT 3. + Muoán xaùc ñònh ñöôïc töø laùy naøo ñuùng caàn xaùc ñònh nhöõng boä phaän naøo ? - HS laøm baøi vaøo vôû - GV chaám moät soá vôû. D.Cuûng coá daën doø. - Töø gheùp coù nhöõng loaïi naøo ? Cho ví duï? - Töø laùy coù nhöõng loaïi naøo ? Cho ví duï? - Veà nhaø laøm laïi BT3 ( neáu sai) - Chuaån bò baøi : Môû roäng voán tö ø: trung thöïc - töï troïng - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - 1 HS ñoïc SGK. - HÑ nhoùm baøn. - HS nhaéc laïi. - 1 HS ñoïc SGK. - HS neâu. - 1 HS laøm baøi ôû baûng. HS coøn laïi laøm vaøo vôû baøi taäp. - HS neâu. - HS laéng nghe veà nhaø thöïc hieän. TUAÀN 5 Tieát 9 MÔÛ ROÄNG VOÁN TÖØ : TRUNG THÖÏC – TÖÏ TROÏNG I/ MUÏC TIEÂU. Bieát theâm moät soá töø ngöõ (goàm caû thaønh ngöõ, tuïc ngöõ vaø töø Haùn Vieät thoâng duïng) veà chuû ñieåm Trung thöïc-Töï troïng (BT4); tìm ñöôïc 1, 2 töø ñoàng nghóa, traùi nghóa vôùi töø trung thöïc vaø ñaët caâu vôùi moät töø tìm ñöôïc (BT1, BT2); naém ñöôïc nghóa töø "töï troïng" (BT3). II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC. - 4 tôø phieáu ñeå HS laøm BT1. - Töø ñieån TV. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC. Hoaït ñoäng daïy A. OÅn ñònh - Nhaéc nhô HS giöõ traät töï ñeå chuaån bò hoïc baøi. B. Kieåm tra baøi cuõ. - 1 HS leân baûng laøm BT3 + Töø gheùp coù nhöõng loaïi naøo ? Cho VD? + Töø laùy coù nhöõng loaïi naøo ? Cho ví duï ? * GV nhaän xeùt C. Baøi môùi 1. Giôùi thieäu baøi - Môû roäng voán tö ø: trung thöïc - töï troïng - Gv ghi töïa. 2. Höôùng daãn laøm baøi taäp. * Baøi 1: Hoaït ñoäng nhoùm 4 - HS ñoïc noäi dung BT. - Phaùt phieáu vaø buùt loâng cho töøng nhoùm - Yeâu caàu HS trao ñoåi tìm töø ñuùng ñieàn vaøo phieáu. - Nhoùm naøo laøm xomg tröôùc daùn phieáu leân baûng. Hoaït ñoäng hoïc - HS caû lôùp laéng nghe thöïc hieän. - 1 HS thöïc hieän. - HS traû lôøi. - HS nghe. - HS nhaéc laïi. - 1 HS ñoïc. - Nhaän phieáu. - HS caùc nhoùm trao ñoåi vaø ghi keát quaû vaøo phieáu. - Daùn phieáu vaø trình baøy. - Nhoùm khaùc nhaän phieáu. - HS nghe. - HS ñoïc. * GV nhaän xeùt choát lôøi giaûi ñuùng : nhö SGV/ 120 * Baøi 2 : Hoaït ñoäng caù nhaân. - GV neâu yeâu caàu cuûa baøi. - Yeâu caàu HS suy nghó moãi em ñaët moät caâu vôùi moät töø cuøng nghóa vôùi töø “trung thöïc”. - Goïi HS ñoïc laàn löôït caùc caâu mình ñaët. * GV nhaän xeùt. * Baøi 3: Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi - Goïi HS ñoïc noäi dung BT3. - Töøng caëp HS trao ñoåi. * GV choát laïi lôøi giaûi ñuùng : YÙ c - HS noái tieáp nhau ñoïc caâu mình ñaët. - HS khaùc nhaän xeùt. - HS nghe. - HS ñoïc. - HS trao ñoåi theo caëp vaø tra töø ñieån. - HS nghe. - Caû lôùp ñoïc thaàm. - Thaûo luaän nhoùm baøn vaø laøm baøi. * Baøi 4 : Hoaït ñoäng nhoùm baøn. - HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. - Yeâu caàu HS trao ñoåi thaûo luaän. - GV löu yù HS: Khoâng caàn neâu nghóa cuûa caùc thaønh ngöõ. * GV nhaän xeùt choát lôøi giaûi ñuùng : nhö SGV/120. D.Cuûng coá daën doø. - Em thích nhaát caâu tuïc ngöõ, thaønh ngöõ naøo ? Vì sao ? - Veà nhaø hoïc thuoäc loøng caùc caâu tuïc ngöõ , thaønh ngöõ. - Chuaån bò baøi : Danh töø - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - 3 HS laøm vaøo phieáu hoïc taäp ôû baûng lôùp. - Baïn nhaän xeùt. - HS nghe. - HS phaùt bieåu. - HS ghi nhôù. - HS laéng nghe veà nhaø thöïc hieän. Tieát 10 DANH TÖØ I/ MUÏC TIEÂU. - Hieåu ñöôïc danh töø (DT) laø nhöõng töø chæ söï vaät (ngöôøi, vaät,, hieän töôïng, khaùi nieäm hoaëc ñôn vò). - Nhaän bieát ñöôïc DT chæ khaùi nieäm trong soá caùc DT cho tröôùc vaø taäp ñaët caâu (BT muïc III). II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC. - Baûng phuï ghi BT 1, 2 phaàn nhaän xeùt. - Tranh aûnh veà moät soá söï vaät coù trong ñoaïn thô. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC. Hoaït ñoäng daïy A. OÅn ñònh - Nhaéc nhôõ HS giöõ traät töï ñeå chuaån bò hoïc baøi. B. Kieåm tra baøi cuõ. - HS ñaët caâu vôùi nhöõng töø gaàn nghóa , traùi nghóa vôùi töø trung thöïc. – HS neâu caùc caâu tuïc ngöõ, thaønh ngöõ. – Nhaän xeùt baøi cuõ. C.Baøi môùi 1. Giôùi thieäu baøi. Hoaït ñoäng hoïc - HS caû lôùp laéng nghe thöïc hieän. - 2 HS ñaët caâu. - 2 HS ñoïc. - HS nghe. - Danh töø. - GV ghi töïa baøi leân baûng. 2. Tìm hieåu phaàn nhaän xeùt. * Baøi 1 : Hoaït ñoäng nhoùm baøn - Goïi HS ñoïc noäi dung BT1 - GV phaùt phieáu yeâu caàu HS ñoïc töøng caâu thô gaïch chaân döôùi caùc töø chæ söï vaät trong töøng caâu. - HS trao ñoåi, thaûo luaän. - Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû. - HS nhaéc laïi. * GV choát laïi lôøi giaûi ñuùng : nhö SGV/128. * Baøi 2: Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi. - Goïi HS ñoïc yeâu caàu. - Yeâucaàu HS thaûo luaän vaø xeáp caùc töø vaøo nhoùm thích hôïp. - Goïi caùc nhoùm trình baøy. * GV choát laïi lôøi giaûi ñuùng : SGV/128. GV giôùi thieäu : Nhöõng töø ño ùthuoäc töø loaïi danh töø. 3. Phaàn ghi nhôù - Theá naøolaø danh töø ? - HS ñoïc ghi nhôù. - HS laáy ví duï. 4. Höôùng daãn laøm baøi taäp. * Baøi 1: Hoaït ñoäng caù nhaân. - Goïi HS ñoïc yeâu caàu cuûa BT. - Yeâu caàu HS caû lôùp suy nghó vaø laøm baøi vaøo vôû - 1 HS ñoïc. - Nhoùm ñoâi thaûo luaän vaø ghi ñuùng caùc töø. - Ñaïi dieän nhoùm trình baøy - Nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung. - Goïi HS ñoïc keát quaû baøi laøm. * GV choát laïi lôøi giaûi ñuùng :SGV/128. Baøi 2 Hoaït ñoäng nhoùm 6 - GV neâu yeâu caàu. - Yeâu caàu HS thaûo luaän nhoùm cuøng ñaët caâu vôùi caùc töø ñaõ tìm ôû baøi taäp 1 - 1 HS neâu. - Nhoùm 6 thaûo luaän vaø ghi caùc caâu vaøo phieáu. - Daùn phieáu vaø trình baøy. - Nhoùm khaùc nhaän xeùt. - HS nghe. - 1 HS ñoïc vaø neâu yeâu caàu, caû lôùp ñoïc thaàm. - Nhoùm baøn thaûo luaän - Ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû - Nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung. - 1 HS ñoïc laïi caùc töø ñoù. - HS nghe. - 1 HS ñoïc. - HS phaùt bieåu. - 3 HS ñoïc. - 2 HS neâu ví duï. - 1 HS ñoïc. - HS caû lôùp laøm baøi vaøo vôû, 3 HS laøm baøi vaøo phieáu. - Daùn phieáu vaø trình baøy keát quaû. - 2 HS ñoïc. - HS khaùc nhaän xeùt. * GV nhaän xeùt , tuyeân döông nhoùm ñaët caâu ñuùng, hay. D. Cuûng coá daën doø. - Theá naøo laø danh töø ? Laáy ví duï ? - Veà nhaø tìm theâm caùc danh töø, hoïc thuoäc phaàn ghi nhôù. - Chuaån bò baøi : Danh töø chung vaø danh töø rieâng. - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - 3 HS neâu vaø laáy ví duï. - HS laéng nghe veà nhaø thöïc hieän. TUAÀN 6: Tieát 11 DANH TÖØ CHUNG VAØ DANH TÖØ RIEÂNG I/ MUÏC TIEÂU. - Hieåu ñöôïc khaùi nieäm DT chung vaø DT rieâng (ND Ghi nhôù). - Nhaän bieát ñöôïc DT chung vaø DT rieâng döïa treân daáu hieäu veà yù nghóa khaùi quaùt cuûa chuùng (BT1, muïc III); naém ñöôïc qui taéc vieát hoa DT rieâng vaø böôùc ñaàu vaän duïng qui taéc ñoù vaøo thöïc teá (BT2). II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC. - Baûn ñoà töï nhieânVN. - Hai baûng phuï vieát noäi dung BT1( LT ) vaø keû baûng. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC. Hoaït ñoäng daïy A. OÅn ñònh: - Nhaéc nhôõ HS giöõ traät töï ñeå chuaån bò hoïc baøi. B. Kieåm tra baøi cuõ: - GV hoûi: + Theá naøo laø danh töø? Neâu ví duï? - Goïi HS söûa BT1. - GV nhaän xeùt phaàn baøi cuõ. C.Baøi môùi 1. Giôùi thieäu baøi: - Danh töø chung vaø danh töø rieâng Hoaït ñoäng hoïc - HS caû lôùp laéng nghe thöïc hieän. - 1 HS neâu. - 1 em söûa baøi. - HS nghe. - HS nhaéc laïi töïa baøi. - GV ghi töïa baøi leân baûng. 2. Tìm hieåu phaàn nhaän xeùt. * Baøi 1 : Hoaït ñoäng nhoùm baøn. - HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. - Caû lôùp ñoïc thaàm trao ñoåi nhoùm baøn tìm töø ñuùng. - GV daùn hai tôø phieáu leân baûng. * GV nhaän xeùt vaø choát laïi lôøi giaûi ñuùng nhö SGV/137. a / Soâng ; b / Cöûu Long ; c / Vua ; d / Leâ Lôïi * Baøi 2: Hoaït ñoäng caù nhaân - Goïi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. - Yeâu caàu HS ñoïc thaàm suy nghó, traû lôøi caâu hoûi cuûa baøi taäp 2. - GV nhaän xeùt choát lôøi giaûi ñuùng nhö SGV/ 137 * GV noùi: +Nhöõng töø chæ chung cuûa moät loaïi söï vaät nhö soâng, vua ñöôïc goïi laø danh töø chung . + Nhöõng teân rieâng cuûa moät söï vaät nhaát ñònh nhö Cöûu Long, LeâLôïi goïi laø danh töø rieâng. * Baøi 3: Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi. - Goïi HS ñoïc yeâu caàu, thaûo luaän caëp ñoâi vaø suy nghó traû lôøi caâu hoûi. - HS phaùt bieåu yù kieán. - GV nhaän xeùt choát yù ñuùng nhö SGV/ 138. - GV noùi theâm: Danh töø rieâng chæ ngöôøi, ñòa danh cuï theå luoân luoân phaûi vieát hoa. 3. Phaàn ghi nhôù GV hoûi: + Theá naøo laø danh töø chung, danh töø rieâng? Laáy ví duï? + Khi vieát danh töø rieâng caàn löu yù ñieàu gì? - Goïi HS ñoïc phaàn ghi nhôù. Nhaéc HS ñoïc - 2 HS ñoïc. - HS thaûo luaän nhoùm baøn, tìm töø. – 2HS leân baûng laøm baøi. - HS nghe. - HS vieát baøi vaøo vôû. - 1 HS ñoïc. - HS suy nghó traû lôøi. - HS khaùc nhaän xeùt. - HS ghi nhôù. - HS laéng nghe. - 1 HS ñoïc thaønh tieáng. - Thaûo luaän caëp ñoâi. - Caùc nhoùm traû lôøi noái tieáp nhau. - HS khaùc nhaän xeùt boå sung. - HS laéng nghe. HS neâu vaø laáy ví duï. - 2 HS neâu. - 3 HS ñoïc. - 1 HS ñoïc. - HS nhaän phieáu vaø laøm baøi theo nhoùm.
- Xem thêm -