Tài liệu Giáo án lớp 2 chuẩn kiến thức tuần 13

  • Số trang: 41 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 120 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

KEÁ HOAÏCH GIAÛNG DAÏY TUAÀN 13 Thöù Ngaø Tieát Moân y Tieát PPCT 1 Hai 3 14/1 4 1 5 TAÄ P VEÁ T 1 Ba 2 15/1 3 1 4 1 Tö 3 16/1 4 1 1 Naê 2 m 4 17/1 1 5 CHAØO CỜ TOAÙN ÑAÏO ÑÖÙC 1 Saùu 2 18/1 3 1 4 CHÍNHTAÛ(NV) 26 TLV 13 TOAÙN 65 13 TN&XH 5 Teân baøi 13 13 61 14 tröø ñi moät soá: 14 -8ø 13 Quan taâm giuùp ñôõ baïn ( tieát 2) Chöõ hoa L TOAÙN AÂM NHẠC TAÄP ÑOÏC TAÄP ÑOÏC CHÍNHTAÛ(TC) TOAÙN KEÅ CHUYEÄN 62 13 37 38 25 63 13 34 – 8 Hoïc haùt baøi: Chieán só tí hon Boâng hoa Nieàm vui ( tieát 1) Boâng hoa Nieàm vui( tieát 2) Boâng hoa Nieàm vui 54 – 18 Boâng hoa Nieàm vui TAÄP ÑOÏC TOAÙN 39 64 13 Quøa cuûa boá Luyeän taäp Töø ngöõ veà coâng vieäc gia ñình. Caâu kieåu Ai laøm gì? Gaáp, caét daùn hình troøn ( tieát 1) LTVC THUÛ COÂNG SHCT 13 Quøa cuûa boá Keå veà gia ñình 15,16,17,18,tröø ñi moät soá Giöõ saïch moâi tröôøng xung quanh nhaø ôû. 13 1 Tích hôïp GDKN S Tích hôïp TK NL x x x x x Thöù hai ngaøy 14 thaùng 11 naêm 2011 Toaùn Tieát 61 : 14 Tröø ñi moät soá : 14 - 8 I/ MUÏC TIEÂU : 1. Kieán thöùc : Giuùp hoïc sinh : - Bieát caùch thöïc hieän pheùp tröø daïng 14 – 8, laäp ñöôïc baûng 14 tröø ñi moät soá. - Bieát giaûi baøi toaùn coù moät pheùp tröø daïng 14 – 8. - Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1(coät1,2); Baøi 2(3 pheùp tính ñaàu); Baøi 3(a,b); Baøi 4. Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 1 (coät 3); Baøi 2( 2 pheùp tính cuoái); Baøi 3( c). - Bieát vaän duïng baûng tröø ñaõ hoïc ñeå laøm tính vaø giaûi baøi toaùn.. 2. Kó naêng : Reøn laøm tính nhanh, giaûi toaùn ñuùng chính xaùc. 3. Thaùi ñoä : Phaùt trieån tö duy toaùn hoïc cho hoïc sinh. II/ CHUAÅN BÒ : 1. Giaùo vieân : 1 boù1 chuïc que tính vaø 4 que rôøi. 2. Hoïc sinh : Mỗi em 1 boù1 chuïc que tính vaø 4 que rôøi.Saùch, vôû , baûng con, nhaùp. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu pheùp tröø 14 - 8 a/ Neâu vaán ñeà : Coù 14 que tính, bôùt ñi 8 que tính.Hoûi coøn laïi bao nhieâu que tính? -Ñeå bieát coøn laïi bao nhieâu que tính ta laøm theá naøo ? -Giaùo vieân vieát baûng : 14 – 8. b/ Tìm keát quaû. -Coøn laïi bao nhieâu que tính ? -Em laøm nhö theá naøo ? -Vaäy coøn laïi maáy que tính ? 2 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS. -Nghe vaø phaân tích ñeà toaùn. -1 em nhaéc laïi baøi toaùn. -Thöïc hieän pheùp tröø 14 - 8 -HS thao taùc treân que tính, laáy 14 que tính bôùt 8 que, coøn laïi 6 que.. -Coøn laïi 6 que tính. -Ñaàu tieân bôùt 4 que tính. Sau ñoù thaùo boù que tính vaø bôùt ñi 4 que nöõa (4 + 4 = 8). -Vaäy coøn laïi 6 que tính. - Vaäy 14 - 8 = ? Vieát baûng : 14 – 8 = 6 * 14 - 8 = 6. c/ Ñaët tính vaø tính. 14 Vieát 14 roài vieát 8 xuoáng döôùi 8 thaúng coät vôùi 4. Vieát daáu –keû 6 gaïch ngang. -Tröø töø phaûi sang traùi, 4 khoâng tröø ñöôïc 8, laáy14 tröø 8 baèng 6, vieát 6 nhôù 1, 1 tröø 1 baèng -Nhieàu em nhaéc laïi. 0. Hoaït ñoäng 2 : Baûng coâng thöùc 14 tröø ñi moät soá . -HS thao taùc treân que tính tìm keát quaû -Ghi baûng. ghi vaøo baøi hoïc. 14-5=9 14-6=8 14-7=7 14-8=6 -Xoaù daàn coâng thöùc 14 tröø ñi moät soá cho hoïc 14-9=5 sinh HTL -Gọi nhieàu em noái tieáp nhau neâu keát quaû. -Nhieàu em noái tieáp nhau neâu keát quaû. Hoaït ñoäng 3 : Luyeän taäp . -HTL baûng coâng thöùc. Baøi 1( coät 1,2): YC HS nhẩm vaø viết kết quả vaøo sau dấu bằng. a) 9+5=14 8+6=14 5+9=14 6+8=14 14-9=5 14-8=6 14-5=9 14-6=8 * Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 1 (coät 3); - HSKG thöïc hieän -Khi bieát 5 + 9 = 14 coù caàn tính 9 + 5 -Khoâng caàn vì khi ñoåi choã caùc soá khoâng, vì sao ? haïng thì toång khoâng ñoåi. -Khi bieát 9 + 5 = 14 coù theå ghi ngay keát quaû -Vì khi laáy toång tröø ñi soá haïng naøy seõ 14 – 9 vaø 14 – 5 khoâng, vì sao ? ñöôïc soá haïng kia . -Laøm tieáp phaàn b. b, 14 – 4 – 2 = 8 14 – 4 – 5 = 5 14 – 6 = 8 14 - 9 = 5 -So saùnh 4 + 2 vaø 6 ? -Ta coù 4 + 2 = 6 -So saùnh 14 – 4 – 2 vaø 14 – 6. -Coù cuøng keát quaû laø 8. -Keát luaän : Vì 4 + 2 = 6 neân 14 – 4 – 2 = 14 3 – 6 (khi tröø lieân tieáp caùc soá haïng cuõng baèng tröø ñi toång) -Nhaän xeùt, chấm ñieåm. Baøi 2(3 pheùp tính ñaàu): Yc HS tự laøm baøi -Laøm baøi. 14 14 14 6 9 7 8 5 7 * Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 2( 2 pheùp tính -HSKG thöïc hieän cuoái). -Gọi 2 HS neâu caùch tính 14 – 9, 14 – 8. -Neâu caùch tính 14 – 9, 14 – 8. -Nhaän xeùt, cho ñieåm. Baøi 3(a,b) : -Muoán tìm hieäu khi bieát soá bò tröø, soá tröø ? - Lấy số bị trừ trừ đi số trừ. -Goïi 2 baûng. Lôùp laøm baøi. -2em leân baûng. Lôùp laøm baøi. a 14 b, 14 , * Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 3( c). 5 7 -Nhaän xeùt, chấm ñieåm. 9 7 Baøi 4 : - HSKG thöïc hieän -Gọi 1 em ñoïc ñeà GV hỏi kết hợp toùm taét bảng : Coù : 14 quạt đñiện -1 em ñoïc ñeà Baùn : 6 quạt ñiện Coøn lại :... quạt ñiện ? -Baùn ñi nghóa laø theá naøo ? -Baùn ñi nghóa laø bôùt ñi. Baøi giaûi : Soá quaït ñieän coøn laïi laø:/ Coøn laïi soá quaïy ñieän laø : 14 – 6 = 8 ( quaït ñieän) Ñaùp soá : 8 quaït ñieän. -Nhaän xeùt chấm ñieåm. Hoaït ñoäng 4 :Cuûng coá : - Gọi 2 HS đọc baûng tröø 14 tröø ñi moät soá. -Nhaän xeùt tieát hoïc. -Daën doø- Hoïc baøi. -2 em HTL. -Hoïc baøi. 4 TAÄP VIEÁT TIEÁT 13: I/ MUÏC TIEÂU : 1.Kieán thöùc : Chữ L L ( 1 doøng côõ vöøa, 1 doøng côõ nhoû), chöõ vaø caâu öùng duïng: Lá(1 doøng côõ vöøa, 1 doøng côõ nhoû ), Lá lành đùm lá rách Viết ñuùng chữ (3 laàn). 2.Kó naêng : Bieát caùch noái neùt töø chöõ hoa L sang chöõ caùi ñöùng lieàn sau. 3.Thaùi ñoä : YÙ thöùc reøn tính caån thaän, giöõ gìn vôû saïch seõ. II/ CHUAÅN BÒ : 1.Giaùo vieân : Maãu chöõ Lá. Baûng phuï : Lá lành đùm lá rách 2.Hoïc sinh : Vôû Taäp vieát, baûng con. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Hoaït ñoäng 1: KT baøi cuõ : -Cho hoïc sinh vieát chöõ HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS. K, Kề vaøo baûng con. -Nhaän xeùt chaám ñieåm. Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn vieát chöõ hoa. a. Quan saùt moät soá neùt, quy trình vieát : -2 HS vieát baûng lôùp. Caû lôùp vieát baûng con. Quan saùt L -Cao 5 li. 5 L hoa cao maáy li ? -Chöõ L hoa goàm maáy neùt? -Chöõ -Vöøa noùi vöøa toâ trong khung chöõ : Chöõ -Chöõ L goàm 1 neùt vieát lieàn ñöôïc taïo töø 3 neùt cô baûn : neùt cong döôùi, löôïn doïc vaø löôïn ngang. L goàm 3 neùt cô baûn : neùt cong döôùi, löôïn doïc vaø löôïn ngang, ñaët buùt treân ñöôøng keû 6, vieát neùt cong löôïn döôùi nhö vieát phaàn ñaàu caùc chöõ C vaø G; sau ñoù ñoåi chieàu buùt, vieát neùt löôïn doïc (löôïn 2 ñaàu) ñeán ñöôøng keû 1 thì ñoåi chieàu buùt, vieát neùt löôïn ngang, taïo moät voøng xoaén nhoû ôû chaân chöõ. -3- 5 em nhaéc laïi. -Ñaët buùt treân ñöôøng keû 6, vieát neùt cong löôïn döôùi nhö vieát phaàn ñaàu -Quan saùt maãu vaø cho bieát ñieåm ñaët buùt ? caùc chöõ -Giaùo vieân vieát maãu chöõ côõ nhoû (vöøa vieát vöøa noùi). b/ Vieát baûng : -Yeâu caàu HS vieát 2 chöõ L vaøo baûng. C vaø G; sau ñoù ñoåi chieàu buùt, vieát neùt löôïn doïc (löôïn 2 ñaàu) ñeán ÑK 1 thì ñoåi chieàu buùt, vieát neùt löôïn ngang, taïo moät voøng xoaén nhoû ôû chaân chöõ. -Caû lôùp vieát treân khoâng. -Vieát vaøo baûng con Hoaït ñoäng 3:Vieát cuïm töø öùng duïng : -Yeâu caàu hoïc sinh môû vôû taäp vieát ñoïc cuïm töø öùng duïng. a/ Quan saùt vaø nhaän xeùt : Lá lành đùm 6 L -2 em ñoïc : Laù laønh ñuøm laù raùch. -Quan saùt. -Chæ söï ñuøm boïc, giuùp ñôõ laãn nhau. lá rách -Laù laønh ñuøm laù raùch theo em hieåu nhö theá naøo ? Neâu : Cuïm töø naøy coù yù chæ söï ñuøm boïc, cöu mang, giuùp ñôõ laãn nhau trong luùc khoù khaên hoaïn naïn. -Cuïm töø naøy goàm coù maáy tieáng ? Goàm nhöõng tieáng naøo ? Lá lành đùm lá rách -Ñoä cao cuûa caùc chöõ trong cuïm töø “ ”ø nhö theá naøo ? -Caùch ñaët daáu thanh nhö theá naøo ? -Khi vieát chöõ Lá ta noái chöõ L vôùi chöõ -5 tieáng : Laù, laønh, ñuøm, laù, raùch. L, l, h cao 2,5 li. cao 1,25 li laø r; cao 2 li laø đ, caùc -Chöõ chöõ coøn laïi cao 1 li. -Daáu saéc ñaët treân a trong chöõ Laù, raùch, daáu huyeàn ñaët treân a ôû chöõ laønh, treân u ôû chöõ ñuøm. -Löng neùt cong traùi cuûa chöõ a chaïm ñieåm cuoái chöõ L. -Baèng khoaûng caùch vieát 1ù chöõ caùi o. -Baûng con : Lá a nhö theá naøo? -Khoaûng caùch giöõa caùc chöõ (tieáng ) nhö theá Viết vôû: naøo ? b/Vieát baûng. 1 doøng côõ vöøa: Hoaït ñoäng 3 : HD vieát vôû TV, chaám chöõa baøi. -Höôùng daãn vieát vôû phaàn ôû lôùp. 1 doøng côõ nhoû: -Chuù yù chænh söûa cho caùc em. 1 doøng côõ vöøa: L L Lá 1 doøng côõ nhoû: Lá Lá lành đùm lá rách ( 3 laàn) - Thu 5-7 baøi chaám 7 - Chaám xong, nhaän xeùt baøi vieát leân baûng. Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá : -Chöõ -Chöõ L goàm1 neùt vieát lieàn ñöôïc taïo töø 3 neùt cô baûn : neùt cong döôùi, löôïn doïc vaø löôïn ngang. L hoa goàm maáy neùt? Nhaän xeùt baøi vieát cuûa hoïc sinh. -Khen ngôïi nhöõng em coù tieán boä. Giaùo duïc tö töôûng. -Nhaän xeùt tieát hoïc. Daën doø : Hoaøn thaønh baøi vieát -Vieát baøi nhaø/ tr 26 Ñaïo ñöùc Tieát 13 : QUAN TAÂM GIUÙP ÑÔÕ BAÏN / TIEÁT 2. I/ MUÏC TIEÂU : .Kieán thöùc : Giuùp hoïc sinh hieåu ñöôïc : - Bieát ñöôïc baïn beø caàn phaûi quan taâm, giuùp ñôõ laãn nhau. - Neâu ñöôïc moät vaøi bieåu hieän cuï theå cuûa vieäc quan taâm, giuùp ñôõ baïn beø trong hoïc taäp, lao ñoäng vaø sinh hoaït haèng ngaøy. - Bieát quan taâm giuùp ñôõ baïn beø baèng nhöõng vieäc laøm phuø hôïp vôùi khaû naêng. *- Các kĩ năng được giáo duc trong bài là: - Kĩ năng thể hiện sự cảm thông với bạn bè, xung quanh mình, .Kó naêng : Reøn cho hoïc sinh coù haønh vi quan taâm, giuùp ñôõ baïn beø trong cuoäc soáng haèng ngaøy. .Thaùi ñoä : Yeâu meán quan taâm, giuùp ñôõ baïn beø xung quanh. Ñoàng tình vôùi nhöõng bieåu hieän quan taâm giuùp ñôõ baïn beø. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Hoaït ñoäng 1: KT baøi cuõ : -GV ñöa tình huoáng : Hoâm nay Haø bò oám, khoâng ñi hoïc ñöôïc. Neáu laø baïn cuûa Haø em seõ laøm gì ? -Khi quan taâm giuùp ñôõ baïn em caûm thaáy theá naøo ? -Nhaän xeùt, ñaùnh giaù. Hoaït ñoäng 2 : Ñoaùn xem ñieàu gì seõ xaûy ra? 8 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS. -2 em neâu caùch xöû lí. VD:+Ñeán thaêm baïn. +Cho baïn möôïn vôû. -Raát vui, töï haøo. Tranh : Caûnh trong giôø kieåm tra Toaùn. Baïn Haø khoâng laøm ñöôïc baøi ñang ñeà nghò vôùi baïn Nam -Quan saùt. ngoài beân caïnh :Nam ôi, cho tôù cheùp baøi vôùi!” -GV choát laïi 3 caùch öùng xöû. +Nam khoâng cho Haø xem baøi. +Nam khuyeân Haø töï laøm baøi. +Nam cho Haø xem baøi. -Em coù yù kieán gì veà vieäc laøm cuûa baïn Nam ? -HS ñoaùn caùc caùch öùng xöû. *-Thaûo luaän nhoùm : +Nam khoâng neân cho Haø xem baøi, neân khuyeân Haø töï laøm baøi, neáu Haø chöa hieåu Nam giaûi thích cho Haø hieåu. +Neáu laø Nam em seõ nhaéc nhôû Nam phaûi quan taâm giuùp baïn ñuùng luùc. -Nhoùm theå hieän ñoùng vai. -Quan saùt, thaûo luaän. -Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy. -Neáu laø Nam em seõ laøm gì ñeå giuùp baïn ? -YC nhoùm theå hieän ñoùng vai. -Goïi ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy. -Giaùo vieân nhaän xeùt. Keát luaän : Quan taâm giuùp ñôõ baïn phaûi ñuùng luùc, ñuùng choã vaø khoâng vi phaïm noäi quy nhaø tröôøng. Hoaït ñoäng 3:*- Töï lieân heä. -Em haõy neâu caùc vieäc em ñaõ laøm theå hieän söï quan taâm giuùp ñôõ baïn hoaëc nhöõng tröôøng hôïp em ñaõ ñöôïc quan taâm giuùp ñôõ ? - Goïi moät soá em traû lôøi. -Ñoàng yù hay khoâng ñoàng yù vôùi vieäc laøm cuûa baïn? Taïi sao? -Giaùo vieân ñeà nghò caùc toå laäp keá hoaïch quan taâm giuùp ñôõ baïn trong lôùp. -Goïi ñaïi dieän nhoùm trình baøy. Keát luaän : Caàn quan taâm, giuùp ñôõ baïn beø, ñaëc bieät laø nhöõng baïn coù hoaøn caûnh khoù khaên. Hoaït ñoäng 4 : Troø chôi Haùi hoa daân chuû. 9 -Moät soá em traû lôøi. -Ñoàng yù vôùi vieäc quan taâm giuùp ñôõ baïn. -Toå neâu yù kieán. -Ñaïi dieän nhoùm trình baøy. -Vaøi em nhaéc laïi. -GV laøm phieáu hoïc taäp. -Em seõ laøm gì khi em coù moät cuoán truyeän hay maø baïn hoûi möôïn ? -Em seõ laøm gì khi baïn ñau tay laïi ñang xaùch naëng ? -Em seõ laøm gì khi trong giôø hoïc veõ, baïn ngoài caïnh em queân mang hoäp buùt chì maøu maø em laïi coù ? -Em seõ laøm gì khi thaáy baïn ñoái xöû khoâng toát vôùi moät baïn ngheøo, bò khuyeát taät ? -Em seõ laøm gì khi trong lôùp em coù baïn bò oám ? Keát luaän : Caàn phaûi cö xöû toát vôùi baïn, khoâng neân phaân bieät ñoái xöû vôùi caùc baïn ngheøo, khuyeát taät,…Ñoù chính laø thöïc hieän quyeàn khoâng bò phaân bieät ñoái xöû cuûa treû em. Keát luaän chung: Quan taâm giuùp ñôõ baïn laø vieäc caàn thieát cuûa moãi hoïc sinh. Em caàn quyù troïng caùc baïn bieát quan taâm giuùp ñôõ baïn. Khi ñöôïc baïn beø quan taâm, nieàm vui seõ taêng leân vaø noãi buoàn seõ vôi ñi. Hoaït ñoäng 5 :Cuûng coá : - Quan taâm giuùp ñôõ baïn mang laïi cho em nieàm vui nhö theá naøo ? * Daønh cho HS Khaù/ Gioûi- Em haõy neâu yù nghóa cuûa vieäc quan taâm, giuùp ñôõ baïn beø? -Nhaän xeùt tieát hoïc. - Daën doø- Hoïc baøi. -HS haùi hoa vaø TLCH. -Neâu lí do vì sao. Em khaùc boå sung. -1 em nhaéc laïi. -Hoïc baøi. 10 Thöù ba ngaøy 15 thaùng11 naêm 2011 TOAÙN Tieát 62 : 34 – 8 I/ MUÏC TIEÂU : 1.Kieán thöùc : Giuùp hoïc sinh : - Bieát thöïc hieän pheùp tröø coù nhô ù trong phaïm vi 100, daïng 34 – 8. - Bieát tìm soá haïng chöa bieát cuûa moät toång, tìm soá bò tröø. - Bieát giaûi baøi toaùn veà ít hôn. - Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1(coät 1, 2, 3); Baøi 3; Baøi 4. * Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 1 ( coät 4,5); Baøi 2. - HTTV về lời giải ở BT3. 2.Kó naêng : Reøn kó naêng ñaët tính nhanh, giaûi toaùn ñuùng. 3.Thaùi ñoä : Phaùt trieån tö duy toaùn hoïc. II/ CHUAÅN BÒ : 1.Giaùo vieân : 3 boù 1 chuïc que tính vaø 4 que tính rôøi. 2.Hoïc sinh : mỗi em 3 boù 1 chuïc que tính vaø 4 que tính rôøi. Saùch, vôû , nhaùp. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Hoạt ñộng 1: KT baøi cuõ : -Gọi 2 HS ĐTL caùc coâng thức 14 trừ ñi một số vaø hỏi một vaøi pheùp tính trong bảng. -Nhaän xeùt, chaám ñieåm. Hoaït ñoäng 2 : Pheùp tröø 34 - 8 a/ Neâu vaán ñeà : -Baøi toaùn : Coù 34 que tính, bôùt ñi 8 que tính. Hoûi coøn laïi bao nhieâu que tính? -Coù bao nhieâu que tính ? bôùt ñi bao nhieâu que ? -Ñeå bieát coøn laïi bao nhieâu que tính em phaûi laøm gì ? -Vieát baûng : 34 – 8. b / Tìm keát quaû . HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS. -2 em leân baûng ñọc vaø trả lời. -Nghe vaø phaân tích. -34 que tính, bôùt 8 que. -Thöïc hieän 34 – 8. -Thao taùc treân que tính. Laáy 34 que tính, bôùt 8 que, suy nghó vaø traû lôøi, coøn 26 que tính. -Em thöïc hieän bôùt nhö theá naøo ? 11 -Höôùng daãn caùch bôùt hôïp lyù. -Coù bao nhieâu que tính taát caû ? -1 em traû lôøi. -Coù 34 que tính (3 boù vaø 4 que rôøi) -Ñaàu tieân bôùt 4 que rôøi tröôùc. -Ñaàu tieân bôùt 4 que tính rôøi. -Chuùng ta coøn phaûi bôùt bao nhieâu que nöõa ? Vì -Sau ñoù thaùo 1 boù thaønh 10 que tính sao? rôøi vaø bôùt tieáp 4 que. Coøn laïi 2 boù -Ñeå bôùt ñöôïc 4 que tính nöõa coâ thaùo 1 boù vaø 6 que rôøi laø 26 que. thaønh 10 que rôøi, bôùt 4 que coøn laïi 6 que. -HS coù theå neâu caùch bôùt khaùc. -Vaäy 34 que tính bôùt 8 que tính coøn maáy que tính ? -Coøn 26 que tính. -Vaäy 34 - 8 = ? -Vieát baûng : 34 – 8 = 26. -34 - 8 = 26 -Gọi vaøi em ñoïc : 34 – 8 = 26. c/ Ñaët tính vaø tính . -Vaøi em ñoïc : 34 – 8 = 26. Vieát 34 roài vieát 8 xuoáng döôùi thaúng coät vôùi 4 (ñôn vò). Vieát daáu tröø vaø keû gaïch ngang. 34 8 26 -Tröø töø phaûi sang traùi, 4 khoâng tröø ñöôïc 8, laáy 14 tröø 8 baèng 6, vieát 6 nhôù 1, 3 tröø 1 baèng 2, vieát 2. -Gọi nhieàu em nhaéc laïi Hoaït ñoäng 3 : luyeän taäp. Baøi 1(coät 1, 2, 3) : -Nhieàu em nhaéc laïi. -Neâu caùch thöïc hieän pheùp tính ? -Goïi 2 em leân baûng. Lôùp laøm baøi vaøo vôû. - Trừ từ phải sang traùi -2 em leân baûng. Lôùp laøm baøi vaøo vôû. 94 64 44 7 5 9 87 59 35 - * Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 1 ( coät 4,5); -Nhaän xeùt, chaám ñieåm. 12 72 9 63 - 53 8 45 - 74 6 68 * Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 2. Baøi 3 : -Goïi1 em ñoïc ñeà. -Baøi toaùn thuoäc daïng gì ? GV hoûi keát hôïp taét leân baûng Toùm taét: Nhaø Haø nuoâi : 34 con Nhaø Ly nuoâi ít hôn nhaø Haø: 9 con Nhaø Ly nuoâi :… con? - HSKG thöïc hieän - HSKG thöïc hieän. -Baøi toaùn veà ít hôn. Baøi giaûi. Soá con gaø nhaø baïn Ly nuoâi :/ Nhaø Ly nuoâi ñöôïc soá gaø laø: 34 – 9 = 25 (con gaø) Ñaùp soá: 25 con gaø. -Nhaän xeùt, chaám ñieåm. Baøi 4 : Yeâu caàu gì ? -Neâu caùch tìm soá haïng ? -Muoán tìm soá bò tröø em laøm theá naøo ? -Tìm soá haïng chöa bieát, tìm soá bò tröø. -2 em neâu. a,x + 7 = 34 x = 34 – 7 x = 27 -Nhaän xeùt, chaám ñieåm. Hoaït ñoäng 3 :Cuûng coá : -Nhaéc laïi caùch ñaët tính vaø tính 34 – 8. -Nhaän xeùt tieát hoïc. - Daën doø- Hoïc baøi. -1 em neâu. -Hoïc caùch ñaët tính vaø tính 34 – 8. TAÄP ÑOÏC TIEÁT 37, 38: Boâng hoa Nieàm Vui (2 tieát) I/ MUÏC TIEÂU : . Kieán thöùc : Ñoïc. Bieát ngaét nghæ hôi ñuùng; ñoïc roõ lôøi nhaân vaät trong baøi. 13 Ñoïc ñuùng caùc töø khoù : beänh vieän,dòu côn ñau, caùnh cöûa keït môû,khoûi beänh,loäng laãy. 2.Hieåu: Hieåu:Nghóa caùc töø môùi : loäng laãy, chaàn chöø, nhaân haäu, hieáu thaûo, ñeïp meâ hoàn, dòu côn ñau, traùi tim nhaân haäu. -Caûm nhaän ñöôïc taám loøng hieáu thaûo vôùi cha meï cuûa baïn HS trong caâu chuyeän. (traû lôøi ñöôïc caùc CH trong sgk). *- Các kĩ năng được giáo duc trong bài - Thể hiện sư cảm thông (với mọi người xung quanh mình) - Xác đinh giá trị ( biết giá trị vật chất hay tinh thần trong cuộc sống) - Thể hiện sư cảm thông( biết cảm thông với những người xung quanh) . Kó naêng : Reøn ñoïc ñuùng, roõ raøng, raønh maïch. .Thaùi ñoä : Giaùo duïc HS bieát phaûi hieáu thaûo vôùi cha meï. II/ CHUAÅN BÒ : 1.Giaùo vieân : Tranh : Boâng hoa Nieàm Vui ôû sgk. 2.Hoïc sinh : Saùch Tieáng vieät. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Hoaït ñoäng 1: KT baøi cuõ : -Goïi 3 em ñoïc baøi “Meï” vaø TLCH : -Hình aûnh naøo cho bieát meï vaát vaû vì con? -Ngöôøi meï ñöôïc so saùnh vôùi hình aûnh naøo? -Trong baøi thô em thích nhaát caâu thô naøo? Vì sao ? -Nhaän xeùt, chaám ñieåm. *Giôùi thieäu baøi. -Tröïc quan : Tranh : Tranh veõ caûnh gì ? -Chæ vaøo böùc tranh :Ñaây laø coâ giaùo, coâ ñang trao cho baïn nhoû moät boù hoa cuùc. Hoa trong vöôøn tröôøng khoâng ñöôïc haùi, nhöng vì sao baïn laïi ñöôïc haùi hoa trong vöôøn tröôøng. Chuùng ta haõy cuøng tìm hieåu. Hoaït ñoäng 2 : Luyeän ñoïc . -Giaùo vieân ñoïc maãu ñoaïn , gioïng ñoïc nheï nhaøng, tha thieát. Ñoïc töøng caâu : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS -3 em HTL vaø TLCH. -Coâ giaùo ñöa cho baïn nhoû ba boâng hoa cuùc. -Theo doõi ñoïc thaàm. -HS noái tieáp nhau ñoïc töøng caâu cho ñeán heát . -Keát hôïp luyeän phaùt aâm töø khoù ( Phaàn muïc -HS luyeän ñoïc caù nhaân, ñoàng thanh tieâu ) 14 Ñoïc töøng ñoaïn tröôùc lôùp : -Baûng phuï :Giaùo vieân giôùi thieäu caùc caâu caàn -HS ngaét nhòp . chuù yù caùch ñoïc. -Em muoán ñem taëng boá/ moät boâng hoa Nieàm Vui/ ñeå boá dòu côn ñau.// -Nhöõng boâng hoa maøu xanh/ loäng laãy döôùi aùnh maët trôøi buoåi saùng.// -Goïi 4 HS ñoïc noái tieáp 4 ñoaïn - 4 HS ñoïc noái tieáp 4 ñoaïn -Goïi 1 HS ñoïc chuù giaûi : -1 em ñoïc chuù giaûi. -Giaûng theâm: Cuùc ñaïi ñoùa- loaïi hoa cuùc to gaàn baèng caùi baùt aên côm . Saùng tinh mô: Saùng sôùm nhìn moïi vaät coøn chöa roõ haún. -Dòu côn ñau: giaûm côn ñau thaáy deã chòu hôn. -Xoaø caønh : xoeø roäng caønh ñeå bao boïc. Traùi tim nhaân haäu: toát buïng, bieát yeâu thöông con ngöôøi Ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm : -Chia moãi nhoùm 4 em . -Moãi nhoùm 4 em noái tieáp nhau ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm Thi ñoïc giöõa caùc nhoùm Toå chöùc cho HS ñoïc caù nhaân, ñoàng thanh töøng -Thi ñoïc giöõa caùc nhoùm. ñoaïn . baøi. Yc caû lôùp ñoïc ñoàng thanh toaøn baøi: 1 laàn ieát 2 T HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Hoaït ñoäng 3 : Tìm hieåu baøi. -Baøi taäp ñoïc keå veà baïn naøo ? -Môùi saùng tinh mô Chi vaøo vöôøn hoa ñeå laøm gì ? -Chi tìm boâng hoa Nieàm Vui ñeå laøm gì ? -Vì sao boâng cuùc maøu xanh goïi laø boâng hoa Nieàm Vui ? -Baïn Chi ñaùng khen ôû choã naøo ? 15 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS. -Baïn Chi. -Tìm boâng hoa cuùc maøu xanh, caû lôùp goïi laø boâng hoa Nieàm Vui. -Taëng boá laøm dòu côn ñau cuûa boá. -Maøu xanh laø maøu hi voïng vaøo ñieàu toát laønh. -Boâng hoa Nieàm Vui ñeïp ôû choã naøo ? -Vì sao Chi chaàn chöø khi ngaét hoa ? -Baïn Chi ñaùng khen ôû ñieåm naøo nöõa ? GV neâu: Chi raát muoán taëng boá hoa Nieàm Vui ñeå boá khoûi beänh, nhöng hoa trong vöôøn khoâng ñöôïc ngaét. Ñeå bieát Chi seõ laøm gì, chuùng ta tìm hieåu bieáp ñoaïn 3,4. -Khi nhìn thaáy coâ giaùo Chi ñaõ noùi gì ? -Khi bieát lí do vì sao Chi caàn boâng hoa coâ giaùo ñaõ laøm gì ? -Thaùi ñoä cuûa coâ giaùo ra sao? -Boá cuûa Chi ñaõ laøm gì khi khoûi beänh ? -Theo em baïn Chi coù nhöõng ñöùc tính gì ñaùng quyù ? Hoaït ñoäng 4: Luyeän ñoïc laïi: -Thi ñoïc truyeän theo vai. Nhaän xeùt, tuyeân döông. -Goïi 1 em ñoïc caû baøi . Hoaït ñoäng 5:Cuûng coá : -Taäp ñoïc baøi gì ? -Giaùo duïc tö töôûng : Loøng hieáu thaûo vôùi cha meï. -Nhaän xeùt - Daën doø- ñoïc baøi. -Baïn raát thöông boá mong boá mau khoûi beänh. -Loäng laãy. -Vì nhaø tröôøng coù noäi quy khoâng ngaét hoa . -Bieát baûo veä cuûa coâng. -Xin coâ cho em ….. Boá em ñang oám naëng. -Oâm Chi vaøo loøng vaø noùi : Em haõy ….. -Trìu meán caûm ñoäng. -Ñeán tröôøng caûm ôn coâ vaø taëng nhaø tröôøng khoùm hoa cuùc maøu tím. -Thöông boá, thaät thaø. -3 em ñoùng 3 vai: ngöôøi daàn chuyeân, Chi, coâ giaùo ñoïc baøi. -1 em ñoïc caû baøi . -Ñoïc baøi. 16 Thöù tư ngaøy 16 thaùng 11 naêm 2011 CHÍNH TAÛ(Taäp cheùp) TIEÁT 25:Boâng hoa Nieàm Vui I/ MUÏC TIEÂU : 1.Kieán thöùc : - Cheùp chính xaùc baøi CT, trình baøy ñuùng moät ñoaïn lôøi noùi cuûa nhaân vaät. ( töø Em haõy haùi … coâ beù hieáu thaûo.) - Laøm ñöôïc BT2; BT3,b. 2.Kó naêng : Reøn vieát ñuùng, trình baøy saïch, ñeïp. 3.Thaùi ñoä : Giaùo duïc hoïc sinh loøng hieáu thaûo vôùi cha meï. II/ CHUAÅN BÒ : 1.Giaùo vieân : Vieát saün ñoaïn taäp cheùp Boâng hoa Nieàm Vui. 2.Hoïc sinh : Vôû chính taû, baûng con. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS. Hoaït ñoäng1:KTbaøi cuõ : Kieåm tra caùc töø hoïc sinh maéc loãi ôû tieát hoïc tröôùc. Giaùo vieân ñoïc : -3 em leân baûng vieát . Lôùp vieát baûng laëng yeân, con kieán, coâ tieân, lôøi khuyeân con. -Nhaän xeùt chaám ñieåm. * Giôùi thieäu baøi. -Chính taû (taäp cheùp) : Boâng hoa Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn taäp cheùp. Nieàm Vui. a/ Noäi dung ñoaïn cheùp. -Tröïc quan : Baûng phuï. -Giaùo vieân ñoïc maãu baøi taäp cheùp . -Coâ giaùo cho pheùp Chi haùi theâm hai boâng hoa nöõa cho nhöõng ai ?Vì sao? b/ Höôùng daãn trình baøy . -Nhöõng chöõ naøo trong baøi chính taû ñöôïc vieát hoa ? -Ñoaïn vaên coù nhöõng daáu gì ? -2 em nhìn baûng ñoïc laïi. -Cho em, cho meï vì Chi laø coâ beù hieáu thaûo, nhaân haäu. -Theo doõi. -Vieát hoa chöõ ñaàu caâu vaø teân rieâng nhaân vaät, teân rieâng boâng hoa. -Daáu gaïch gang, daáu chaám than, daáu -Tröôùc lôøi coâ giaùo phaûi coù daáu gaïch ngang. phaåy, daáu chaám. Chöõ caùi ñaàu caâu vaø teân rieâng phaûi vieát hoa. 17 Cuoái caâu phaûi coù daáu chaám. c/ Höôùng daãn vieát töø khoù. Gôïi yù cho HS neâu töø khoù. -Ghi baûng. Höôùng daãn phaân tích töø khoù. -Xoaù baûng, ñoïc cho HS vieát baûng. d/ Cheùp baøi. -Theo doõi, nhaéc nhôû caùch vieát vaø trình baøy. - Ñoïc laïi baøi chính taû: 1 laàn ñ/Chaám vôû, nhaän xeùt. -Thu 5-7 baøi chaám -Chaám xong nhaän xeùt, söûa loãi leân baûng Hoaït ñoäng 3 : Baøi taäp. Baøi 2 : Yeâu caàu gì ? - GV ñoïc laàn löôït töøng caâu a,b,c. -Nhaän xeùt chaám ñieåm. Baøi 3 : b)Yeâu caàu gì ? - Chia baûng laøm 2 phaàn - Chia lôùp thaønh 2 toå -HS neâu töø khoù : haõy haùi, nöõa, traùi tim, nhaân haäu, daïy doã,…… -Vieát baûng . -Nhìn baûng cheùp baøi vaøo vôû. - Söûa baøi. -Soaùt loãi . -Tìm nhöõng töø chöùa tieáng coù ieâ/ yeâ . - baûng con: a) yeáu b) kieán c) khuyeân - Ñieàn thanh hoûi, thanh ngaõ. -Höôùng daãn söûa. -Nhaän xeùt, choát lôøi giaûi ñuùng Hoaït ñoäng 4:Cuûng coá : - HD HS cuûng coá laïi baøi. -Nhaän xeùt tieát hoïc, tuyeân döông HS taäp cheùp vaø laøm baøi taäp ñuùng. - Daën doø .. - HS leân baûng leân baûng vieát caâu tìm ñöôïc. VD: - Em cho em beù nöûa caùi baùnh. - Baïn aên nöõa ñi. - Em môû cöûa soå. - Baùt canh naøy nhieàu môõ. TOAÙN Tieát 63 : 54 - 18 I/ MUÏC TIEÂU : 1.Kieán thöùc : Giuùp hoïc sinh : - Bieát thöïc hieän pheùp tröø coù nhô ù trong phaïm vi 100, daïng 54 – 18. 18 - Bieát giaûi baøi toaùn veà ít hôn vôùi caùc soá coù keøm ñôn vò ño dm. - Bieát veõ hình tam giaùc cho saün 3 ñænh. - Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1(a); Baøi 2(a,b); Baøi 3; Baøi 4. * Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 1 (b); Baøi 2 (c). 2.Kó naêng : Reøn kó naêng ñaët tính nhanh, giaûi toaùn ñuùng. 3.Thaùi ñoä : Phaùt trieån tö duy toaùn hoïc. II/ CHUAÅN BÒ : 1.Giaùo vieân : 5 boù 1 chuïc que tính vaø 4 que tính rôøi. 2.Hoïc sinh : Moãi em 5 boù 1 chuïc que tính vaø 4 que tính rôøi.Saùch, vôû , nhaùp. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Hoaït ñoäng 1: KT baøi cuõ : -Goïi 2 HS leân baûng ñaët tính vaø tính : 74 – 6 44 – 5 -Neâu caùch ñaët tính vaø tính. -Nhaän xeùt chaám ñieåm. *Giôùi thieäu baøi. Hoaït ñoäng 2 : Pheùp tröø 54 - 18 a/ Neâu vaán ñeà : -Baøi toaùn : Coù 54 que tính, bôùt ñi 18 que tính. Hoûi coøn laïi bao nhieâu que tính? -Coù bao nhieâu que tính ? bôùt ñi bao nhieâu que ? -Ñeå bieát coøn laïi bao nhieâu que tính em phaûi laøm gì ? -Vieát baûng : 54 - 18 b / Tìm keát quaû . -Em thöïc hieän bôùt nhö theá naøo ? -Höôùng daãn caùch bôùt hôïp lyù. Coù 54 que tính (5 boù vaø 4 que rôøi) -Ñaàu tieân bôùt 4 que tính rôøi. -Sau ñoù thaùo 1 boù thaønh 10 que tính rôøi vaø bôùt tieáp 4 que. 19 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS. -2 em leân baûng laøm. -Lôùp laøm baûng con. -54 - 18 -Nghe vaø phaân tích. -54 que tính, bôùt 18 que. -Thöïc hieän 54 - 18 -Thao taùc treân que tính. Laáy 54 que tính, bôùt 18 que, suy nghó vaø traû lôøi, coøn 36 que tính. -1 em traû lôøi. -4 boù bôùt iteáp 1 boù coøn laïi 3 boù vaø 6 que rôøi laø 36 que -Vaäy 54 que tính bôùt 18 que tính coøn maáy -Coøn 36 que tính. que tính ? -Vaäy 54 - 18 = ? -54 – 18 = 36 -Vieát baûng : 54 – 18 = 36 c/ Ñaët tính vaø thöïc hieän . -Vieát 54 roài vieát 18 ôû döôùi sao cho 8 thaúng coät vôùi 4, 1 thaúng coät vôùi 5, vieát daáu – vaø keû gaïch ngang. 54 18 36 -Tröø töø phaûi sang traùi, 4 khoâng tröø ñöôïc 8, -Nhieàu em nhaéc laïi. laáy 14 tröø 8 baèng 6, vieát 6 nhôù 1, 1 theâm 1 baèng 2, 5 tröø 2 baèng 3, vieát 3. Hoaït ñoäng 3: luyeän taäp. Baøi 1(a) : -Neâu caùch thöïc hieän pheùp tính - Tröø töø phaûi sang traùi. -2 em leân baûng. Lôùp laøm baøi vaøo vôû. 74 24 84 64 44 26 17 39 15 28 48 7 45 49 16 * Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 1 (b); - HSKG thöïc hieän. -Nhaän xeùt, chaám ñieåm. Baøi 2(a,b): -Goïi 1 em ñoïc ñeà. -1 em ñoïc ñeà. - Muoán tìm hieäu em laøm nhö theá naøo ? -Laáy soá bò tröø tröø ñi soá tröø. -Goïi 2 em leân baûng. Lôùp laøm baøi vaøo vôû. -2 em leân baûng. Lôùp laøm baøi vaøo vôû. a, 74 b, 64 47 28 27 36 * Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 2 (c). -HSKG thöïc hieän. -Nhaän xeùt. Baøi 3 :-Goïi 1 HS ñoïc ñeà. -Ñoïc ñeà. - GV hoûi keát hôïp toùm taét leân baûng : Xanh : 34 dm Tím ngaén hôn xanh : 15 dm 20
- Xem thêm -