Tài liệu Giáo án lớp 2 chuẩn kiến thức tuần 11

  • Số trang: 38 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 56 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

KEÁ HOAÏCH GIAÛNG DAÏY TUAÀN 11 Thöù T Moân(PM) Tieát ieá Ngaø t PPC Teân baøi y T 1 2 4 5 CHAØO CỜ 1 2 4 5 1 TOAÙN TOAÙN TẬP VIẾT ÑAÏO ÑÖÙC Hai 31/1 0 Ba 1/11 Tö 2/11 KNS 11 51 Luyeän taäp 11 Chữ hoa I 11 Thöï c haøn h kyõ naên g ( Gi öõa kyø 1) 52 12 trừ đi một số: 12-8 AÂN NHAÏC TAÄP ÑOÏC TAÄP ÑOÏC CHÍNH TAÛ(TC) TOAÙN 2 4 KEÅ CHUYEÄN 1 TAÄP ÑOÏC 2 TOAÙN Naêm 4 LTVC 3/11 Saùu 4/11 Tích hôïp 31 32 21 Baø chaùu ( tiết 1) Baø chaùu ( tiết 2) Baø chaùu 53 11 Baø chaù u 33 54 11 32 -8 5 THUÛ COÂNG 11 1 CHÍNHTAÛ(NV 22 Caây xoaøi cuûa oâng em 52 – 28 Töø ngöõ veà ñoà duøng vaø coâng vieäc trong nhaø. OÂn taäp chuû ñeà Gaáp hình Caây xoaøi cuûa oâng em 2 Luyeän taäp ) TOAÙN 11 1 x Tích hôïp TKN L 3 TLV 4 TN&XH 5 SHCT 55 11 11 Chia buoàn, an uûi. Gia ñình x x Thöù hai ngaøy 31thaùng 10 naêm 2011 TOAÙN TIEÁT 51: LUYEÄN TAÄP I/ MUÏC TIEÂU : 1.Kieán thöùc : Giuùp hoïc sinh : - Hoïc thuoäc baûng 11 tröø ñi moät soá. Thöïc hieän ñöôïc pheùp tröø daïng 51 – 15. - Tìm soá haïng cuûa moät toång. - Bieát giaûi baøi toaùn coù moät pheùp tröø daïng 51 – 5. - Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1; Baøi 2( coät 1,2 ); Baøi 3( a, b); Baøi 4. Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 2( coät 3 ); Baøi 3( c); Baøi 5. 2.Kó naêng : Reøn tính ñuùng, chính xaùc caùc daïng toaùn tìm soá haïng trong moät toång. 3.Thaùi ñoä : Phaùt trieån tö duy toaùn hoïc. II/ CHUAÅN BÒ :1. Giaùo vieân : Hình veõ baøi 1. 2. Hoïc sinh : Saùch, vôû ghi baøi, nhaùp, baûng con. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS. Hoaït ñoäng 1 : Laøm baøi taäp. Baøi 1 :Neâu nhanh coâng thöùc tröø coù nhôù ñaõ hoïc. -Nhaåm vaø ghi ngay keát quaû. -Laøm baøi. 11 – 2 = 9 11 – 4 = 7 11 – 3 = 8 11 – 5 = 6 2 11 – 6 = 5 11 – 7 = 4 -Nhaän xeùt, cho ñieåm. Baøi 2 (coät 1,2) Yeâu caàu gì ? -Khi ñaët tính phaûi chuù yù ñieàu gì ? 11 – 8 = 3 11 – 9 = 2 -Ñaët tính roài tính. -Phaûi chuù yù sao cho ñôn vò vieát thaúng coät vôùi ñôn vò, chuïc thaúng coät vôùi chuïc. -2 em leân baûng laøm. Lôùp laøm baûng vôû. -Goïi 2 em leân baûng laøm. Lôùp laøm baûng vôû. Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 2( coät 3 ); a, 41 51 25 35 16 16 b, 71 38 + 9 47 62 85 Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 2( coät 3 ); - -Laáy toång tröø ñi moät soá haïng. -Nhaän xeùt . Baøi 3( a) : Muoán tìm moät soá haïng trong -Laøm vôû. a, x + 18 = 61 moät toång em laøm sao ? x = 61- 18 x= 33 Daønh cho HS khaù/ gioûi:; Baøi 3( c); Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 3( c ); Baøi 3( c); -Nhaän xeùt. Baøi 4 : -Goïi 1 em ñoïc ñeà. -Baøi toaùn cho bieát gì ? -Baøi toaùn hoûi gì ? Toùm taét: Coù : 51 kg Baùn ñi : 26 kg. Coøn laïi : … kg? -1 em ñoïc ñeà. Baøi giaûi: Soá kg taùo coøn laïi laø : 51 – 26 = 25 (kg taùo) Ñaùp soá : 25 kg taùo. Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 5. -Nhaän xeùt, cho ñieåm. Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 5. 3 Hoaït ñoäng 2:Cuûng coá : - Muoán tím moät soá haïng trong moät toång ta laøm ntn? -Xem laïi baøi. -Giaùo duïc: Tính caån thaän khi laøm baøi. - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Daën doø… TAÄP VIEÁT TIEÁT 11:Chữ I I/ MUÏC TIEÂU : 1.Kieán thöùc : I ( 1 doøng côõ vöøa, 1 doøng côõ nhoû), chöõ vaø caâu öùng duïng: Ích (1 doøng côõ vöøa, 1 doøng côõ nhoû ), Ích nước lợi nhà (3 laàn). 2.Kó naêng : Bieát caùch noái neùt töø chöõ hoa I sang chöõ caùi ñöùng lieàn sau. Viết ñuùng chữ 3.Thaùi ñoä : YÙ thöùc reøn tính caån thaän, giöõ gìn vôû saïch seõ. II/ CHUAÅN BÒ : 1.Giaùo vieân : Maãu chöõ I hoa. Baûng phuï : Ích , Ích nước lợi nhà 2.Hoïc sinh : Vôû taäp vieát, baûng con. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Hoaït ñoäng 1:KT baøi cuõ : Kieåm tra vôû taäp -Noäp vôû theo yeâu caàu vieát cuûa 5 hoïc sinh. -Cho hoïc sinh vieát chöõ H, Hai 4 -2 HS vieát baûng lôùp. Caû lôùp vieát baûng con. vaøo baûng con -Nhaän xeùt chaám ñieåm. Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn vieát chöõ hoa. A. Quan saùt moät soá neùt, quy trình vieát : I I hoa cao maáy li ? -Chöõ I hoa goàm coù nhöõng neùt cô baûn naøo -Chöõ ? -Vöøa noùi vöøa toâ trong khung chöõ : Chöõ -Cao 5 li. -Chöõ I goàm2 neùt cô baûn : Neùt 1 :Keát hôïp 2 neùt cong traùi, löôïn ngang. Neùt 2 : moùc ngöôïc traùi, phaàn cuoái löôïn vaøo trong. -3- 5 em nhaéc laïi. I hoa ñöôïc vieát bôûi 2 neùt cô baûn : Neùt 1 : Gioáng neùt 1 chöõ H , ñaët buùt treân ñöôøng keû 5, vieát neùt cong traùi roài löôïn ngang döøng buùt treân ñöôøng keû 6. Neùt 2 : Töø ñieåm döøng buùt cuûa neùt 1, ñoåi chieàu buùt, vieát neùt moùc ngöôïc traùi, phaàn cuoái uoán vaøo trong nhö neùt 1 cuûa chöõ I, döøng buùt treân ñöôøng keû 2. -Quan saùt maãu vaø cho bieát ñieåm ñaët buùt ? -Ñaët buùt treân ñöôøng keû 5, vieát neùt cong traùi roài löôïn ngang döøng buùt treân ñöôøng keû 6. Neùt 2 : Töø ñieåm döøng buùt cuûa neùt 1, ñoåi chieàu buùt, vieát neùt moùc ngöôïc traùi, phaàn cuoái uoán vaøo trong nhö neùt 1 cuûa chöõ I, döøng buùt treân ñöôøng keû 2. -Caû lôùp vieát treân khoâng. I - 2 em ñoïc : Ích nước lợi nhà -Vieát vaøo baûng con: -Giaùo vieân vieát maãu (vöøa vieát vöøa noùi). B/ Vieát baûng : -Haõy vieát chöõ I vaøo trong khoâng trung. Hoaït ñoäng 3 : Vieát cuïm töø öùng duïng : 5 -Yeâu caàu hoïc sinh môû vôû taäp vieát ñoïc -Quan saùt. cuïm töø öùng duïng. A/ Quan saùt vaø nhaän xeùt : Ích nước lợi nhà -Neân laøm vieäc vaø hoïc taäp toát phuïc vuï cho ñaát nöôùc. -Ích nöôùc lôïi nhaø theo em hieåu nhö theá naøo ? Neâu : Cuïm töø naøy coù yù ñöa ra lôøi khuyeân -4 tieáng : neân laøm nhöõng vieäc toát cho ñaát nöôùc, cho gia ñình. -Cuïm töø naøy goàm coù maáy tieáng ? Goàm -Chöõ nhöõng tieáng naøo ? -Ñoä cao cuûa caùc chöõ trong cuïm töø laïi cao 1 li. Ích, nước, lợi, nhà I, l, h cao 2,5 li. caùc chöõ coøn Ích nhà nước “ Ích ta noái chöõ -Giöõ khoaûng caùch vöøa phaûi giöõa chöõ chöõ ”ø nhö theá naøo ? -Khi vieát chöõ chöõ lợi I I vaø c vì 2 chöõ caùi naøy khoâng noái neùt vôùi nhau. vôùi -Baèng khoaûng caùch vieát 1ù chöõ caùi o. c nhö theá naøo? -Baûng con : Ích. -Khoaûng caùch giöõa caùc chöõ (tieáng ) nhö -Vieát vôû. theá naøo ? Vieát baûng. -1 doøng côõ vöøa : Hoaït ñoäng 4 : Vieát vôû. -Höôùng daãn vieát vôû. 1 doøng côõ nhoû: -Chuù yù chænh söûa cho caùc em. 1 doøng côõ vöøa: I I Ích 1 doøng côõ nhoû: Ích 3 lần Ích nước lợi nhà ( côõ nhoû) 6 Hoaït ñoäng 5 : Cuûng coá : Nhaän xeùt baøi vieát cuûa hoïc sinh. -Khen ngôïi nhöõng em coù tieán boä. Giaùo duïc tö töôûng. -Vieát baøi nhaø/ tr 18 -Nhaän xeùt tieát hoïc. - Daën doø… ÑAÏO ÑÖÙC TIEÁT 11: THÖÏC HAØNH KYÕ NAÊNG GIÖÕA HOÏC KYØ 1 I.MUÏC TIEÂU: - Noùi ñöôïc lí do cuûa vieäc nhaän loãi vaø söûa loãi. HS bieát töï nhaän loãi vaø söûa loãi. HS bieát uûng hoä, caûm phuïc caùc baïn bieát nhaän loãi vaø söûa loãi. - Noùi ñöôïc 2- 3 ích lôïi cuûa chaêm chæ hoïc taäp; hoïc taäp, sinh hoaït ñuùng giôø. - Thöïc hieän ñöôïc giôø giaác hoïc baøi, laøm baøi ñaày ñuû, ñaûm baûo thôøi gian töï hoïc ôû nhaø, ôû tröôøng. II. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Hoaït ñoäng 1: Bieát nhaän loãi vaø söûa loãi- Lieân heä thöïc teá: -Môøi 1 soá HS keå tröôùc lôùp nhöõng caâu chuyeän - 1 soá HS keå tröôùc lôùp veà maéc loãi cuûa baûn thaân em hoaëc nhöõng ngöôøi thaân trong gia ñình em. - Yc HS nhaän xeùt sau moãi tình huoáng HS ñöa ra. - HS nhaän xeùt xem … ñaõ ñuùng chöa. - Khen nhöõng em bieát nhaän loãi vaø söûa loãi khi maéc loãi. Hoaït ñoäng 2: Goïn gaøng, ngaên naép: - Chia lôùp thaønh 4 nhoùm. - Yc töøng nhoùm saép xeáp goïn gaøng choã hoïc taäp - HS xaép xeáp baøn, gheá, saùch vôû cuûa nhoùm mình. - Gv cuøng HS kieåm tra ñaùnh giaù caùch saép xeáp cuûa caùc nhoùm. - Tuyeân döông nhoùm goïn gaøng saïch ñeïp nhaát. - Nhaéc nhôû nhoùm chöa goïn gaøng, ngaên naép. - YC HS ñoïc vaø ghi nhôù. - Ñoïc ñoàng thanh: 7 Baïn ôi choã hoïc choã chôi. Gon gaøng ngaên naép ta thôùi chôù queân. Ñoà chôi, saùch vôû ñeïp beàn. Khi caàn khoûi maát coâng tìm kieám laâu. Hoaït ñoäng 3: Chaêm laøm vieäc nhaø: - YC thaûo luaän caû lôùp. - ÔÛ nhaø caùc em ñaõ tham gia laøm nhöõng coâng ’ vieäc gì? Keát quaû cuûa nhöõng coâng vieäc ñoù ra sao? - VD: queùt nhaø, lau nhaø… - Nhöõng vieäc ñoù do cha meï phaân coâng hay em Sau khi queùt nhaø xong em thaáy töï giaùc. nhaø saïch seõ hôn… Keát luaän: - HS töï traû lôøi Haõy tìm nhöõng vieäc nhaø phuø hôïp vôùi khaû naêng vaø baøy toû nguyeän voïng muoán ñöôïc tham - 2 HS nhaéc laïi gia cuûa mình ñoái vôùi cha meï. Hoaït ñoäng4: Chaêm chæ hoïc taäp: Töï lieân heä baûn thaân. - YC vaøi HS keå veà vieäc hoïc taäp ôû tröôøng cuõng nhö ôû nhaø cuûa baûn thaân. - HS trình baøy tröôùc lôùp. - GV nhaän xeùt. Keát luaän: - Caû lôùp nhaän xeùt coù theå goùp yù. Chaêm chæ hoïc taäp laø moät ñöùc tính toát maø caùc em caàn phaûi hoïc taäp vaø reøn luyeän. - 2 HS nhaéc laïi Hoaït ñoäng 5: Cuûng coá: - Em naøo ñaõ thöïc hieân ñöôïc nhöõng ñieàu ñaõ hoïc? - Giaùo duïc HS…. - Daën doø…. Thöù ba ngaøy thaùng 11 naêm 2011 TOAÙN TIEÁT 52: 12 TRÖØ ÑI MOÄT SOÁ: 12 – 8 I/ MUÏC TIEÂU : 1. Kieán thöùc :Giuùp hoïc sinh : -Bieát caùch thöïc hieän pheùp tröø daïng 12 – 8, laäp ñöôïc baûng 12 tröø ñi moât soá. 8 - Bieát giaûi baøi toaùn coù moät pheùp tröø daïng 12 -8. - Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1 (a); Baøi 2; Baøi 4. Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 1 (b); Baøi 3. 2. Kó naêng : Reøn laøm tính nhanh, giaûi toaùn ñuùng chính xaùc. 3. Thaùi ñoä : Phaùt trieån tö duy toaùn hoïc cho hoïc sinh. II/ CHUAÅN BÒ : 1. Giaùo vieân : 1 boù1 chuïc que tính vaø 2 que rôøi. 2. Hoïc sinh : Saùch, vôû ghi baøi, baûng con, nhaùp. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS. Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu pheùp tröø 12 - 8 a/ Neâu vaán ñeà :Coù 12 que tính, bôùt ñi 8 que -Nghe vaø phaân tích ñeà toaùn. tính.Hoûi coøn laïi bao nhieâu que tính? -1 em nhaéc laïi baøi toaùn. -Ñeå bieát coøn laïi bao nhieâu que tính ta laøm theá -Thöïc hieän pheùp tröø 12 - 8 naøo ? -Giaùo vieân vieát baûng : 12 - 8 -HS thao taùc treân que tính, laáy 12 que b/ Tìm keát quaû. tính bôùt 8 que ,coøn laïi 4 que.. -2 em ngoài caïnh nhau thaûo luaän tìm caùch bôùt. -Coøn laïi 4 que tính. -Coøn laïi bao nhieâu que tính ? - Ñaàu tieân bôùt 2 que tính. Sau ñoù thaùo -Em laøm nhö theá naøo ? boù que tính vaø bôùt ñi 6 que nöõa (2 + 6 = 8). - Vaäy coøn laïi 4 que tính. -Vaäy coøn laïi maáy que tính ? - 12 – 8 = 4. - Vaäy 12 – 8 = ? Vieát baûng : 12 – 8 = 4. c/ Ñaët tính vaø tính. 12 8 4 GV höôùng daãn HS ñaët tính vaø hoûi HS caùch tính ghi keát quaû leân baûng. Vieát 12 roài vieát 8 xuoáng döôùi thaúng coät vôùi 2. Vieát daáu – keû gaïch ngang. -Tính töø phaûi sang traùi, 12 tröø 8 baèng 4 -Em tính nhö theá naøo ? vieát 4 thaúng coät ñôn vò. 9 -Nhieàu em nhaéc laïi. -HS thao taùc treân que tính tìm keát quaû Hoaït ñoäng 2 : Laäp baûng coâng thöùc 12 tröø ñi ghi vaøo baøi hoïc. -Nhieàu em noái tieáp nhau neâu keát quaû. moät soá . 12 – 3 = 9 12 – 4 = 8 12 – 5 = 7 -Ghi baûng. 12 – 6 = 6 12 – 7 = 5 12 – 8 = 4 12 – 9 = 3 -HTL baûng coâng thöùc. -Xoaù daàn baûng coâng thöùc 12 tröø ñi moät soá cho HS hoïc thuoäc Hoaït ñoäng 3 : Luyeän taäp . -2 em leân baûng laøm. Lôùp laøm baûng con Baøi 1(a) : a, 9 + 3 = 12 8 + 4 = 12 -2 em leân baûng laøm. Lôùp laøm baûng con 3 + 9 = 12 4 + 8 = 12 12 - 9 = 3 12 – 4 = 8 12 - 3 = 9 12 – 4 = 8 7 + 5 = 12 6 = 6 = 12 5 + 7 = 12 12 – 6 = 6 12 – 7 = 5 12 – 5 = 7 -Khi ñoåi choã caùc soá haïng thì toång khoâng ñoåi. -Vì khi laáy toång tröø ñi soá haïng naøy seõ -Vì sao 3 + 9 = 9 + 3 ? ñöôïc soá haïng kia . -Vì sao 9 + 3 = 12 coù theå ghi ngay 12 – 3 vaø Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 1 (b); -Töï laøm baøi. 12 – 9 ? 12 12 12 12 12 Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 1 (b); 5 6 8 7 4 Baøi 2 : 7 6 4 5 8 -2 em leân baûng laøm. Lôùp laøm baûng con Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 3. -1 em ñoïc ñeà -Coù 12 vôû trong ñoù coù 6 vôû ñoû. -Nhaän xeùt, chaám ñieåm. 10 Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 3. Baøi 4 : -Baøi toaùn cho bieát gì ? -Baøi toaùn yeâu caàu tìm gì ? Toùm taét: Vôû xanh vaø ñoû : 12 quyeån Vôû ñoû : 6 quyeån Vôû xanh :…quyeån? -Tìm vôû bìa xanh. -Nhaän xeùt cho ñieåm. Hoaït ñoäng 4 :Cuûng coá : - YC 2 HS ñoïc baûng tröø 12 tröø ñi moät soá. -Nhaän xeùt tieát hoïc. -Daën doø- Hoïc baøi. -2 em HTL. Baøi giaûi Soá vôû bìa xanh coù :/ Soá vôû bìa xanh coù soá quyeån laø: 12 – 6 = 6 (quyeån vôû) Ñaùp soá : 6 quyeån vôû. -Hoïc baøi. TAÄP ÑOÏC TIEÁT 31, 32: BAØ CHAÙU ( 2 TIEÁT ) I/ MUÏC TIEÂU : 1. Kieán thöùc : Ñoïc. - Nghæ hôi sau caùc daáu caâu.Böôùc ñaàu bieát ñoïc baøi vôùi gioïng keå nheï nhaøng - Hieåu : Nghóa caùc töø môùi vaø caùc töø ngöõ quan troïng : rau chaùo nuoâi nhau, ñaàm aám, maøu nhieäm, hieáu thaûo. - Hieåu noäi dung caâu chuyeän : Ca ngôïi tình caûm baø chaùu quyù giaù hôn vaøng baïc, chaâu baùu.( traû lôøi ñöôïc caâu hoûi 1, 2, 3, 5) Daønh cho HS khaù/ gioûi Caâu 4. *- Các kĩ năng được giáo dục la - Xác định giá trị( biết xác định đươc các giá trị vật chất hoặc giá trị tinh thần ) - Nhận thức về bản thân ( biết nhận thức được giá trị bản thân mình) - Thể hiện sự cảm thông (biết cảm thông với nhưng ngươi xung quanh mình ) 2. Kó naêng : Reøn ñoïc ñuùng, roõ raøng, raønh maïch. 3.Thaùi ñoä : Giaùo duïc HS bieát tình thöông cuûa con ngöôøi raát quyù khoâng coù gì thay theá ñöôïc. 11 II/ CHUAÅN BÒ : 1. Giaùo vieân : Tranh : Baø chaùu. 2. Hoïc sinh : Saùch Tieáng vieät. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Hoaït ñoäng 1 : KT baøi cuõ : -Goïi 2 em ñoïc baøi “Böu thieáp” vaø TLCH : -Böu thieáp duøng ñeå laøm gì ? -Nhaän xeùt, cho ñieåm. *Giôùi thieäu baøi. -Tröïc quan : Tranh. -Böùc tranh veõ caûnh ôû ñaâu ? -Trong böùc tranh neùt maët cuûa caùc nhaân vaät nhö theá naøo ? -Tình caûm cuûa con ngöôøi thaät dieäu kì, tuy soáng trong caûnh ngheøo naøn maø ba baø chaùu vaãn sung söôùng. Caâu chuyeän ra sao chuùng ta cuøng tìm hieåu qua baøi :Baø chaùu. Hoaït ñoäng 2 : Luyeän ñoïc. -Giaùo vieân ñoïc maãu toaøn baøi, gioïng keå chaäm raõi, tình caûm. Gioïng coâ tieân dòu daøng, gioïng chaùu kieân quyeát. Ñoïc töøng caâu : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS. -2 em HTL vaø TLCH. - Böu thieáp duøng ñeå chuùc möøng thaêm hoûi, thoâng baùo vaén taét tin töùc. *-Laøng queâ. -Raát sung söôùng vaø haïnh phuùc. -Baø chaùu. -Theo doõi ñoïc thaàm. -HS noái tieáp nhau ñoïc töøng caâu cho ñeán heát . -Keát hôïp luyeän phaùt aâm töø kho:laøng, vaát vaû, giaøu -HS luyeän ñoïc caù nhaân, ñoàng thanh.. sang, naûy maàm, maøu nhieäm, …. -HS luyeän ñoïc caù nhaân Ñoïc töøng ñoaïn tröôùc lôùp : -Baûng phuï :Giaùo vieân giôùi thieäu caùc caâu caàn chuù yù caùch ñoïc. -Ba baø chaùu/ rau chaùo nuoâi nhau,/ tuy vaát vaû/ nhöng caûnh nhaø/ luùc naøo cuõng ñaàm aám./ -Haït ñaøo vöøa gieo xuoáng ñaõ naûy maàm./ ra laù,/ ñôm hoa,/ keát bao nhieâu laø traùi vaøng, traùi baïc./ -Baø hieän ra,/ moùm meùm,/ hieàn töø,/ dang tay oâm hai ñöùa chaùu hieáu thaûo vaøo loøng.// -1 em ñoïc chuù giaûi. 12 -Höôùng daãn ñoïc chuù giaûi : SGK,tr 87. -HS noái tieáp nhau 4 em ñoïc 4 ñoaïn trong baøi. Ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm : -YC chia nhoùm 4 ñoïc trong nhoùm. -Ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm -Thi ñoïc giöõa caùc nhoùm. -Ñoàng thanh. -YC caû lôùp ñoïc ñoàng thanh toaøn baøi : 1 laàn. -Nhaän xeùt. TIEÁT 2 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS. Hoaït ñoäng 3 : Tìm hieåu baøi. *- GV cho thảo luận nhóm trả lời câu hỏi -Gia ñình beù coù nhöõng ai ? -1. Tröôùc khi gaëp coâ tieân cuoäc soáng cuûa ba baø chaùu ra sao ? -Tuy soáng vaát vaû nhöng khoâng khí gia ñình nhö theá naøo ? -3. Coâ tieân cho hai anh em vaät gì ? -Coâ tieân daën hai anh em ñieàu gì ? *- Caû nhóm ñoïc thaàm. -Baø vaø hai anh em. -Soáng raát ngheøo khoù, soáng khoå cöïc, rau chaùo nuoâi nhau. -Raát ñaàm aám vaø haïnh phuùc. -Moät haït ñaøo. -Khi baø maát, gieo haït ñaøo leân moä baø, caùc -Nhöõng chi tieát naøo cho thaáy caây ñaøo phaùt chaùu seõ ñöôïc giaøu sang sung söôùng. -Vöøa gieo xuoáng, haït ñaõ naûy maàm, ra laù, trieån raát nhanh ? ñôm hoa, keát bao nhieâu laø traùi. -Caây ñaøo naøy coù gì ñaëc bieät ? GV neâu: Caây ñaøo laï aáy seõ mang ñeán ñieàu -Keát toaøn laø traùi vaøng, traùi baïc. gì ? Cuoäc soáng cuûa hai anh em ra sao ? Chuùng ta seõ tìm hieåu tieáp ñoaïn 3, 4. -3. Sau khi baø maát cuoäc soáng cuûa hai anh em ra sao ? -Thaùi ñoä cuûa hai anh em theá naøo khi ñaõ trôû neân giaøu coù? Daønh cho HS Khaù/ Gioûi 4. Vì sao hai anh em ñaõ trôû neân giaøu coù maø khoâng thaáy vui söôùng? 13 -Caû lôùp ñoïc thaàm ñoïan 3-4. -Trôû neân giaøu coù vì coù nhieàu vaøng baïc. -Caûm thaáy ngaøy caøng buoàn baõ. -Vì nhôù baø. Vì vaøng baïc khoâng thay ñöôïc -Hai anh em xin coâ tieân ñieàu gì ? -Hai anh em caàn gì vaø khoâng caàn gì ? -5.Caâu chuyeän keát thuùc ra sao? tình caûm aám aùp cuûa baø. -Xin cho baø soáng laïi.. -Caàn baø soáng laïi vaø khoâng caàn vaøng baïc, giaøu coù.. -Baø soáng laïi, hieàn laønh moùm meùm, dang Hoaït ñoäng 4 : Luyeän ñoïc laïi . roäng hai tay oâm caùc chaùu coøn ruoäng vöôøn, laâu ñaøi nhaø cöûa thì bieán maát. -Nhaän xeùt, cho ñieåm. Hoaït ñoäng 5 :Cuûng coá : Qua caâu chuyeän -4 HS xung phong tham gia ñoùng caùc vai : coâ tieân, hai anh em, ngöôøi daãn chuyeän. naøy em ruùt ra ñöôïc ñieàu gì ? -Giaùo duïc tö töôûng : Tình caûm quyù giaù -1 em ñoïc caû baøi . -Tình caûm laø thöù cuûa caûi quyù nhaát. Vaøng hôn vaøng baïc. baïc khoâng quyù baèng tình caûm. -Nhaän xeùt tieát hoïc… - Daën doø- ñoïc baøi. -Ñoïc baøi. Thöù tö ngaøy 2 thaùng 11 naêm 2011 CHÍNH TAÛ(TAÄP CHEÙP) TIEÁT 21 : BAØ CHAÙU I/ MUÏC TIEÂU : 1. Kieán thöùc : - Cheùp chính xaùcbaøi chính taû, trình baøy ñuùng ñoaïn trích trong baøi Baø chaùu - Laøm ñöôïc BT2, BT3; BT4.b; 2. Kó naêng : Reøn vieát ñuùng, trình baøy saïch- ñeïp. 3.Thaùi ñoä : Giaùo duïc hoïc sinh bieát tình caûm quyù hôn vaøng baïc. II/ CHUAÅN BÒ : 1. Giaùo vieân : Vieát saün ñoaïn taäp cheùp : Baø chaùu. 2. Hoïc sinh : Vôû chính taû, baûng con. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS. Hoaït ñoäng 1 : KT baøi cuõ : Giaùo vieân ñoïc caùc töø: laëng leõ, soá leû, vöông vaõi, 3 em leân baûng vieát . Vieát baûng con. 14 côn baõo . -Nhaän xeùt chaám ñieåm. Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn taäp cheùp. a/ Noäi dung ñoaïn cheùp. -Tröïc quan : Baûng phuï. -Giaùo vieân ñoïc maãu ñoaïn vaên. -Ñoaïn vaên ôû phaàn naøo cuûa caâu chuyeän ? -Caâu chuyeän keát thuùc ra sao ? -Theo doõi. -Phaàn cuoái. -Baø moùm meùm hieàn töø soáng laïi coøn nhaø cöûa ruoäng vöôøn thì bieán maát. -“Chuùng chaùu chæ caàn baø soáng laïi” -Tìm lôøi noùi cuûa hai anh em trong ñoaïn ? b/ Höôùng daãn trình baøy . -Ñoaïn vaên coù maáy caâu ? -5 caâu. -Lôøi noùi cuûa hai anh em ñöôïc vieát vôùi daáu caâu -Ñaët trong daáu ngoaëc keùp vaø sau daáu naøo ? hai chaám. -Giaùo vieân keát luaän : Cuoái moãi caâu phaûi coù daáu chaám. Chöõ caùi ñaàu caâu phaûi vieát hoa. c/ Höôùng daãn vieát töø khoù. Gôïi yù cho HS neâu töø khoù. -Ghi baûng. Höôùng daãn phaân tích töø khoù. -Xoaù baûng, ñoïc cho HS vieát baûng caùc töø: maøu nhieäm, ruoäng vöôøn, moùm meùm, dang tay. d/ Cheùp baøi. -Theo doõi, nhaéc nhôû caùch vieát vaø trình baøy. - GV ñoïc laïi baøi : 1 laàn. ñ/ Chaám vôû, nhaän xeùt: - Thu 5 – 7 chaám. - Chaám xong nhaän xeùt baøi vieát, söûa loãi leân baûng. Hoaït ñoäng 3 : Baøi taäp. Baøi 2 : Yeâu caàu gì ? -GV phaùt giaáy to vaø buùt daï. 15 -HS neâu caùc töø khoù. -Vieát baûng con : -Nhìn baûng cheùp baøi vaøo vôû. -Soaùt loãi . -Caùc em coøn laïi töï soaùt laïi baøi. -Tìm nhöõng tieáng coù nghóa ñeå ñieàn vaøo caùc oâ troáng. - 3-4 em leân baûng laøm. Lôùp laøm vôû. * g : göø, gôø, gôû, gôõ, ga, gaø, gaù, gaû, gaõ, gaï,gu, guø, guï, goâ, goà, goã, goø, goõ. * gh : ghi, ghì, gheâ, gheá, gheù, ghe, gheø, gheû, gheï. -Nhaän xeùt choát laïi lôøi giaûi ñuùng. -Ruùt ra nhaän xeùt töø baøi taäp treân. Baøi 3 : Yeâu caàu gì ? -Tröôùc nhöõng chöõ caùi naøo em chæ vieát gh maø -Nhìn baûng traû lôøi. Vieát gh tröôùc e,eâ,i. khoâng vieát g ? -Ghi baûng : gh + e,eâ, i. -Tröôùc nhöõng chöõ caùi naøo em chæ vieát g maø -Chæ vieát g tröôùc chöõ caùi : a.aê, aâ, o, oâ, ô, u, ö. khoâng vieát gh ? -Ghi baûng : g + a.aê, aâ, o, oâ, ô, u, ö. -Ñieàn vaøo choã troáng öôn hay öông. Baøi 4 (b): Yeâu caàu gì ? Vöôn vai, vöông vaõi, bay löôïn, soá -Goïi 2 em laøm baûng sau, lôùp laøm vôû. löôïng. -1 em ñoïc laïi baøi giaûi ñuùng. -Nhaän xeùt. Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá : -Tröôùc nhöõng chöõ caùi naøo em chæ vieát gh maø khoâng vieát g ? -Tröôùc nhöõng chöõ caùi naøo em chæ vieát g maø khoâng vieát gh ? -Nhaän xeùt tieát hoïc, tuyeân döông HS taäp cheùp vaø laøm baøi taäp ñuùng. -Daën doø – Söûa loãi. -Söûa loãi moãi chöõ sai söûa 1 doøng. TOAÙN Tieát 53: 32 – 8 I/ MUÏC TIEÂU : 1.Kieán thöùc : Giuùp hoïc sinh : - Bieát thöïc hieän pheùp tröø coù nhôù trong phaïm vi 100, daïng 32 – 8 - Bieát tìm soá haïng cuûa moät toång. - Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1 ( doøng 1); Baøi 2 (a,b); Baøi 3; baøi 4(a). Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 1 ( doøng 2); Baøi 2 (c); 2.Kó naêng : Reøn kó naêng ñaët tính nhanh, giaûi toaùn ñuùng. 3.Thaùi ñoä : Phaùt trieån tö duy toaùn hoïc. II/ CHUAÅN BÒ : 1.Giaùo vieân : 3 boù 1 chuïc que tính vaø 2 que tính rôøi. 2.Hoïc sinh : Saùch, vôû ghi baøi, nhaùp. 16 III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Hoaït ñoäng 1 : KT baøi cuõ : -Goïi 2 HS ÑTL caùc coâng thöùc 12 tröø ñi moät soá vaø hoûi moät vaøi pheùp tính trong baûng. -Nhaän xeùt, chaám ñieåm. Hoaït ñoäng 2 : Pheùp tröø 32 - 8 a/ Neâu vaán ñeà : -Baøi toaùn : Coù 32 que tính, bôùt ñi 8 que tính. Hoûi coøn laïi bao nhieâu que tính? -Coù bao nhieâu que tính ? bôùt ñi bao nhieâu que ? -Ñeå bieát coøn laïi bao nhieâu que tính em phaûi laøm gì ? -Vieát baûng : 32 - 8 b / Tìm keát quaû . HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS. -2 HS leân baûng ñoïc vaø traû lôøi caâu hoûi. -Nghe vaø phaân tích. -32 que tính, bôùt 8 que. -Thöïc hieän 32 - 8 -Thao taùc treân que tính. Laáy 32 que tính, bôùt 8 que, suy nghó vaø traû lôøi, coøn 24 que tính. -1 em traû lôøi. -Em thöïc hieän bôùt nhö theá naøo ? -Höôùng daãn caùch bôùt hôïp lyù. -Coù bao nhieâu que tính taát caû ? -Ñaàu tieân bôùt 2 que rôøi tröôùc. -Chuùng ta coøn phaûi bôùt bao nhieâu que nöõa ? Vì sao? -Ñeå bôùt ñöôïc 6 que tính nöõa coâ thaùo 1 boù thaønh 10 que rôøi, bôùt 6 que coøn laïi 4 que. -Vaäy 32 que tính bôùt 8 que tính coøn maáy que tính ? -Vaäy 32 – 8 = ? -Vieát baûng : 32 – 8 = 24 c/ Ñaët tính vaø tính . 32 8 24 -HD HS ñaët tính vaø caùch laøm -Coù 32 que tính (3 boù vaø 2 que rôøi) -Ñaàu tieân bôùt 2 que tính rôøi. Sau ñoù thaùo 1 boù thaønh 10 que tính rôøi vaø bôùt tieáp 6 que. Coøn laïi 2 boù vaø 4 que rôøi laø 24 que. -Coøn 24 que tính. -32 – 8 = 24 -Vaøi em ñoïc : 32 – 8 = 24. 17 Vieát 32 roài vieát 8 xuoáng döôùi thaúng coät vôùi 2 (ñôn vò). Vieát daáu tröø vaø keû gaïch ngang. -Tröø töø phaûi sang traùi, 2 khoâng tröø - Tröø töø ñaâu sang ñaâu? ñöôïc 8, laáy 12 tröø 8 baèng 4, vieát 4 nhôù 1, 3 tröø 1 baèng 2, vieát 2. -Nhieàu em nhaéc laïi. -Nhaän xeùt. Hoaït ñoäng 3 : luyeän taäp. -2 em leân baûng laøm.Lôùp laøm baûng con. Baøi 1( doøng 1) : -Goïi 2 em leân baûng laøm.Lôùp laøm baûng - 52 - 82 - 22 - 62 - 42 9 4 3 7 6 con. 43 78 19 55 36 Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 1 ( doøng 2); Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 1 ( doøng 2); -Neâu caùch thöïc hieän pheùp tính ? Baøi 2(a,b): - Muoán tìm hieäu em laøm nhö theá naøo ? -Goïi 2 em leân baûng laøm.Lôùp laøm baûng vôû. Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 2 (c); -Nhaän xeùt. Baøi 3 :- Goïi 1 HS ñoïc ñeà -Cho ñi nghóa laø theá naøo ? Toùm taét Coù : 22 nhaõn vôû. Cho ñi : 9 nhaõn vôû. Coøn laïi :… nhaõn vôû? -Goïi 1 em leân baûng laøm. -1 em ñoïc ñeà -Laáy soá bò tröø tröø ñi soá tröø. a, 72 b, 42 6 6 66 36 Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 2 (c); -Ñoïc ñeà -Bôùt ñi. Baøi giaûi. Soá nhaõn vôû coøn laïi :/ Coøn laïi soá nhaõn vôû laø: 22 – 9 = 13 (nhaõn vôû) Ñaùp soá 13 nhaõn vôû. -Tìm x. -x laø soá haïng chöa bieát trong pheùp coäng. -Laáy toång tröø ñi moät soá haïng . -Nhaän xeùt, chaám ñieåm. Baøi 4 : Yeâu caàu gì ? -x laø gì trong pheùp tính ? 18 -Muoán tìm soá haïng chöa bieát em laøm nhö theá naøo ? -Laøm vôû. a, x + 7 = 42 x = 42 – 7 x = 35 -Nhaän xeùt, cho ñieåm. Hoaït ñoäng 4 : Cuûng coá : -Nhaéc laïi caùch ñaët tính vaø tính 32 – 8 ? -Nhaän xeùt tieát hoïc. - Daën doø- Hoïc caùch ñaët tính vaø tính 32 – 8 -1 em nhaéc laïi. -Hoïc caùch ñaët tính vaø tính 32 – 8 . KEÅ CHUYEÄN TIEÁT 11: BAØ CHAÙU I/ MUÏC TIEÂU : 1. Kieán thöùc : - Döïa theo tranh minh hoïa keå laïi ñöôïc töøng ñoaïn caâu chuyeän baø chaùu. Daønh cho HS Khaù/ Gioûi. Keå toaøn boä chuyeän . 2. Kó naêng : Reøn kó naêng keå chuyeän ñuû yù, ñuùng trình töï, nghe baïn keå ñeå ñaùnh giaù ñuùng. 3. Thaùi ñoä : Giaùo duïc hoïc sinh bieát tình caûm quyù giaù hôn vaøng baïc. II/ CHUAÅN BÒ : 1. Giaùo vieân : Tranh : Baø chaùu.Baûng phuï ghi saün yù chính cuûa töøng ñoaïn. 2. Hoïc sinh : Naém ñöôïc noäi dung caâu chuyeän, thuoäc . III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS. Hoaït ñoäng 1 : KT baøi cuõ : -Goïi 2 em noái tieáp nhau keå laïi caâu chuyeän : -2 em keå laïi caâu chuyeän . Saùng kieán cuûa beù Haø -Nhaän xeùt, chaám ñieåm. *Giôùi thieäu baøi. -Caâu chuyeän Baø chaùu coù noäi dung keå veà ai ? -Cuoäc soáng tình caûm cuûa ba baø chaùu. -Caâu chuyeän ca ngôïi ai ? Veà ñieàu gì ? -Ca ngôïi hai anh em vaø tình caûm cuûa 19 nhöõng ngöôøi thaân trong gia ñình quyù -Tieát keå chuyeän hoâm nay chuùng ta cuøng keå hôn moïi thöù cuûa caûi. laïi caâu chuyeän “Baø chaùu” Hoaït ñoäng 2 : Keå töøng ñoaïn. -Keå töøng ñoaïn caâu chuyeän :Baø chaùu. Tröïc quan : Tranh 1 : -Quan saùt. -Trong tranh veõ nhöõng nhaân vaät naøo? -Ba baø chaùu vaø coâ tieân. -Böùc tranh veõ ngoâi nhaø troâng nhö theá naøo ? -Ngoâi nhaø raùch naùt. -Cuoäc soáng cuûa ba baø chaùu ra sao ? -Raát khoå cöïc, rau chaùo nuoâi nhau nhöng caên nhaø raát aám cuùng. -Ai ñöa cho hai anh em hoät ñaøo ? -Coâ tieân. -Coâ tieân daën hai anh em ñieàu gì ? -Khi baø maát nhôù gieo haït ñaøo leân moä, caùc chaùu seõ ñöôïc giaøu sang sung söôùng. - Goïi 1 HS keå ñoaïn 1. Keå trong nhoùm: YC HS quan saùt tranh ôû sgk keå noái tieáp töøng ñoaïn caâu chuyeän trong nhoùm. Keå tröôùc lôùp: - GV coù theå neâu caâu hoûi gôïi yù: Tranh 2 : -Quan saùt. -Hai anh em ñang laøm gì ? -Khoùc tröôùc moä baø. -Beân caïnh moä coù gì laï ? -Moïc leân moät caây ñaøo. -Caây ñaøo coù ñaëc ñieåm gì kì laï ? -Naûy maàm, ra laù, ñôm hoa, keát toaøn traùi vaøng traùi baïc. Tranh 3 : -Cuoäc soáng cuûa 2 anh em ra sao khi baø -Quan saùt. -Tuy soáng trong giaøu sang nhöng ngaøy maát .Vì sao ? caøng buoàn baõ.Vì thöông nhôù baø. Tranh 4 : -Quan saùt. -Hai anh em laïi xin coâ tieân ñieàu gì ? -Ñoåi laïi ruoäng vöôøn nhaø cöûa ñeå baø soáng laïi. -Ñieàu kì laï gì ñaõ ñeán ? -Baø soáng laïi nhö xöa vaø moïi thöù cuûa caûi ñeàu bieán maát. -Nhaän xeùt baïn keå. - GV nhaän xeùt, chaám ñieåm. Hoaït ñoäng 3 : Daønh cho HS Khaù/ Gioûi. Keå toaøn boä chuyeän . -Goïi 3 -4 em K/G keå toaøn boä chuyeän. - 3 -4 em K/G keå toaøn boä chuyeän. -Nhaän xeùt. -Nhaän xeùt, chaám ñieåm. 20
- Xem thêm -