Tài liệu Giáo án lịch sử lớp 9 bộ chuẩn

  • Số trang: 71 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 98 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trường THCS Giáo án Lịch sử 9 PHẦN MỘT LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI Từ 1945 đến nay Chương I LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI Tuần 1 18/8/2012 Tiết 1 Ngày soạn: Bài 1: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX I,MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Về kiến thức Giúp HS nắm được: - Những thành tựu to lớn của nhân dân Liên Xô trong công cuộc hàn gắn các vết thương chiến tranh, khôi phục nền kinh tế và sau đó tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất, kĩ thuật của CNXH. - Những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử của nhân dân các nước Đông Âu sau năm 1945: giành thắng lợi trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thiết lập chế độ dân chủ nhân dân và tiến hành công cuộc xây dựng CNXH. - Sự hình thành hệ thống XHCN thế giới. 2. Veà tö töôûng - Khaúng ñònh nhöõng thaønh töïu to lôùn coù yù nghóa lòch söû cuûa coâng cuoäc xaây döïng CNXH ôû Lieân Xoâ vaø caùc nöôùc Ñoâng AÂu. ÔÛ caùc nöôùc naøy ñaõ coù nhöõng thay ñoåi caên baûn vaø saâu saéc. Ñoù laø nhöõng söï thaät lòch söû. - Maëc duø ngaøy nay tình hình ñaõ thay ñoåi vaø khoâng traùnh khoûi coù luùc bò giaùn ñoaïn taïm thôøi, moái quan heä höõu nghò truyeàn thoáng giöõa nöôùc ta vaø Lieân Bang Nga, caùc nöôùc coäng hoøa thuoäc Lieân Xoâ tröôùc ñaây, cuõng nhö vôùi caùc nöôùc Ñoâng AÂu vaãn ñöôïc duy trì vaø gaàn ñaây ñaõ coù nhöõng böôùc phaùt trieån môùi. Caàn traân troïng moái quan heä truyeàn thoáng quyù baùu ñoù, nhaèm taêng cöôøng tình ñoaøn keát höõu nghò vaø ñaåy maïnh söï hôïp taùc phaùt trieån, tieát thöïc phuïc vuï coâng cuoäc coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoùa cuûa ñaát nöôùc ta. 3. Veà kó naêng - Reøn luyeän cho HS kó naêng phaân tích vaø nhaän ñònh caùc söï kieän, caùc vaán ñeà lòch söû. II. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU PHỤC VỤ BÀI GIẢNG: - Baûn ñoà Lieân Xoâ vaø caùc nöôùc Ñoâng AÂu (hoaëc chaâu AÂu) - Moät soá tranh aûnh tieâu bieåu veà Lieân Xoâ, caùc nöôùc Ñoâng AÂu trong giai ñoaïn töø sau naêm 1945 ñeán naêm 1970 - HS sưu tầm tranh ảnh ,những mẫu chuyện về công cuộc xây dựng CNXH ở LX. Giáo viên: Năm học: 2014-2015 1 Trường THCS III. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC: 1. Ổn định lớp Giáo án Lịch sử 9 2. Kieåm tra baøi cuõ 3. Bài mới - GV caàn chæ roõ ñaây laø baøi môû ñaàu cuûa chöông trình lòch söû lôùp 9, HS seõ hoïc lòch söû theá giôùi töø sau naêm 1945 ñeán heát theá kæ XX – naêm 2000. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ - GV duøng baûng phuï hoaëc HS theo doõi. ñeøn chieáu ñöa caùc soá lieäu veà söï thieät haïi cuûa LX trong SGK trang 3 leân baûng. Ñaây laø söï thieät haïi raát to lôùn ? Em coù nhaän xeùt gì veà söï veà ngöôøi vaø cuûa cuûa LX , ñaát thieät haïi của LX trong nöôùc gaëp nhieàu khoù khaên CTTG/II? töôûng chöøng khoâng theå vöôït qua noåi. NOÄI DUNG I/. LIEÂN XOÂ: 1. Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh (1945-1950) * Hoàn cảnh - Lieân xoâ chòu toån thaát naëng neà nhaát sau CTTGII. GV nhaän xeùt, boå sung. - GV so saùnh nhöõng thieät haïi cuûa LX so vôùi caùc nöôùc ñoàng minh ñeå thaáy roõ hôn söï thieät haïi cuûa LX laø to lôùn coøn toån thaát cuûa caùc nöôùc ñoàng minh laø khoâng ñaùng keå.  Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ? Ñeå khoâi phuïc KT, LX ñaõ Ñaûng vaø Nhaø nöôùc Lieân xoâ Lieân xoâ ñeà ra keá hoaïch laøm gì? ñeà ra keá hoaïch 5 naêm laàn thöù 5 naêm laàn thöù tö (1946 tö ñeå khoâi phuïc kinh teá. – 1950). - GV phaân tích söï quyeát taâm cuûa Ñ- NN/ LX trong vieäc ñeà ra vaø thöïc hieän keá hoaïch 5 naêm laàn thöù tö (1946 – 1950). * kết quả -Kinh tế: Thöïc hieän keá ? Thaønh töïu cuûa keá hoaïch 5 - Kinh tÕ: Hoµn thµnh kÕ hoaïch 5 naêm laàn IV Giáo viên: Năm học: 2014-2015 2 Trường THCS naêm laàn thöù tö? ? Em coù nhaän xeùt gì veà toác ñoä taêng tröôûng kinh teá cuûa LX trong thôøi kyø khoâi phuïc kinh tế? Nguyeân nhaân cuûa söï phaùt trieån ñoù? GV chuyeån yù. -GV giaûi thích khaùi nieäm: ”xaây döïng cô sôû vaät chaát kyõ thuaät cuûa CNXH” (Ñoù laø neàn saûn xuaát ñaïi cô khí vôùi coâng noâng nghieäp hieän ñaïi, khoa hoïc kyõ thuaät tieân tieán). Giáo án Lịch sử 9 ho¹ch 5 n¨m tríc thêi h¹n 9 (1946-1950) ñaït nhieàu thaønh töïu to lôùn. th¸ng. - C«ng nghiÖp: T¨ng 73%, h¬n 6000 nhµ m¸y ®îc kh«i phôc vµ x©y dùng. - N«ng nghiÖp: Vît tríc chiÕn -KHKT:Năm 1949 chế tranh. - KHKT: ChÕ t¹o thµnh c«ng tạo thành công bom bom nguyªn tö (1949) phở vỡ nguyên tử. thế độc quyền của mỹ. + Toác ñoä khoâi phuïc KT thôøi kyø naøy taêng nhanh choùng. + Coù ñöôïc keát quûa naøy laø do: söï thoáng nhaát veà tö töôûng chính trò, xaõ hoäicủa LX, tinh thaàn töï löïc, töï cöôøng, chòu ñöïng gian khoå, lao ñoäng caàn cuø, queân mình cuûa nhaân daân 2. Tiếp tục công cuộc xây dựng cơ sở vật chất - kỹ LX. thuật của CNXH (từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỷ XX) - GV noùi roõ: Ñaây laø vieäc tieáp tuïc xaây döïng cô sôû vaät chaát- kyõ thuaät cuûa CNXH maø HS ñaõ ñöôïc hoïc ñeán naêm 1939. * Quá trình -Từ năm 1950 đến những năm 1970 LX ?Để tiếp tục xây dựng Thực hiện các kế hoạch 5 năm thöïc hieän haøng loaït keá CSVC của CNXH Liên Xô xây dựng CSVC của hoaïch daøi haïn. CNXH - Phương hướng chính đã làm gì? + Ưu tiên công nghiệp nặng ?Phương hướng của các kế + Thâm canh hoạch này là gì?Tại sao phải nghiệp ưu tiên phát triển công LX thöïc hieän haøng loaït caùc Giáo viên: Năm học: 2014-2015 3 nông Trường THCS Giáo án Lịch sử 9 keá hoaïch daøi haïn (KH 5 naêm laàn 5, 5 naêm laàn 6 vaø KH 7 naêm) vôùi phöông höôùng chính laø öu tieân CN naëng, thaâm canh NN, ñaåy maïnh -GV nhaän xeùt, boå sung , KHKT, taêng quoác phoøng… hoaøn thieän noäi dung HS traû HS ñoïc soá lieäu SGK/4 veà lôøi. nhöõng thaønh töïu. nghiệp nặng? ?Nêu những thành tựu chủ yếu của Liên Xô trong công cuộc xdựng CNXH từ 1950 Kinh tế: Liên Xô trở thành đầu những năm 70? cường quốc công nghiệp đứng thứ 2 thế giới,khoa học kỹ Giôùi thieäu H.1/SGK- Veä thuật: nhiều đỉnh cao tinh nhaân taïo ñaàu tieân cuûa Lieân Xoâ. + Đẩy mạnh tiến bộ KHKT + Tăng cường sức mạnh quốc phòng * Thành tưu: - Kinh tế: Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ 2 thế giới - Khoa học kỹ thuật: + Năm 1957 phóng thành công vệ tinh nhân tạo. + Năm 1961 phóng tàu Phương Đông bay vòng quanh Trái đất. - Đối ngoại: + Thực hiện chính sách hoà bình, hữu nghị với tất cả các nước. ?Vê đối ngoại Liên Xô thi hành c/s gì? Tác dụng c/s đó? Hs dựa vào SGK trả lời GV cho ví duï veà söï giuùp ñôõ cuûa LX ñoái vôùi caùc nöôùc treân theá giôùi trong ñoù coù VN. ? Haõy cho bieát yù nghóa cuûa nhöõng thaønh töïu maø LX ñaït ñöôïc? GV. Bên cạnh những thành tựu đó Liên Xô đã mắc phải những thiếu sót, sai lầm đó là: Chủ quan, nóng vội, duy trì nhà nước bao cấp về kinh tế.Tuy nhiên thành tựu là to lớn và có ý nghĩa quan trọng + Ủng hộ phong trào cách mạng thế giới  Liên Xô trở thành thành trì phong trào cách mạng thế giới Thành tựu to lớn → đạt thế cân bằng chiến lược về mọi mặt với Mĩ và các nước Phương Tây 4. Củng cố bài Giáo viên: Năm học: 2014-2015 4 Trường THCS Giáo án Lịch sử 9 - Hãy nêu những thành tựu chủ yếu của Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ 1950 đến đầu những năm 1970? - Trong bối cảnh Liên Xô đã sụp đổ hiện nay, có ý kiến cho rằng những thành tựu của Liên Xô trong thời kỳ 1950 - đầu những năm 70 là không có thật. Em có suy nghĩa gì về nhận định trên 5. Dặn dò. + Học bài cũ theo câu hỏi SGK + Đọc, soạn tiếp Bài 1. Liên Xô và các nước Đông Âu ... những năm 70 của thế kỷ XX Tuaàn 2 TiÕt 2 Ngày soạn: 24/8/2012 Bµi 1: liªn x« vµ c¸c níc ®«ng ©u tõ n¨m 1945 ®Õn gi÷a nh÷ng n¨m 70 cña thÕ kû XX (TiÕp theo) I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC: 1. Veà kieán thöùc: - Naém ñöôïc nhöõng neùt chính veà vieäc thaønh laäp Nhaø nöôùc daân chuû nhaân daân Ñoâng AÂu vaø coâng cuoäc xaây döïng CNXH ôû Ñoâng AÂu ( töø 1950 ñeán nöûa ñaàu nhöõng naêm 70 cuûa theá kyû XX.) - Naém ñöôïc nhöõng neùt cô baûn veà heä thoáng XHCN, thoâng qua ñoù hieåu ñöôïc nhöõng moái quan heä, aûnh höôûng vaø ñoùng goùp cuûa heä thoáng XHCN ñoái vôùi phong traøo caùch maïng theá giôùi vaø VN. - Troïng taâm: nhöõng thaønh töïu cuûa coâng cuoäc xaây döïng CNXH ôû Ñoâng AÂu 2. Veà tö töôûng: - Khaúng ñònh nhöõng ñoùng goùp cuûa Ñoâng AÂu trong vieäc xaây döïng heä thoáng XHCN theá giôùi, bieát ôn söï giuùp ñôõ cuûa nhaân daân caùc nöôùc Ñoâng AÂu ñoái vôùi söï nghieäp CM nöôùc ta. - Giaùo duïc tinh thaàn ñoaøn keát quoác teá cuûa HS. 3. Veà kyõ naêng: - Bieát söû duïng baûn ñoà TG ñeå xaùc ñònh vò trí cuûa töøng nöôùc ÑAÂ. -Bieát khai thaùc tranh aûnh, tö lieäu lòch söû ñeå ñöa ra nhaän xeùt cuûa mình. II. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU PHỤC VỤ BÀI GIẢNG: Giáo viên: Năm học: 2014-2015 5 Trường THCS - Tranh aûnh veà Ñoâng AÂu ( töø 1949  nhöõng naêm 70) - Tö lieäu veà caùc nöôùc Ñoâng AÂu. - Baûn ñoà caùc nöôùc Ñ/ AÂu vaø theá giôùi Giáo án Lịch sử 9 III. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP : 1. OÅn ñònh lôùp: 2. Kieåm tra baøi cuõ: -Neâu nhöõng thaønh töïu cô baûn veà phaùt trieån kinh teá khoa hoïc kyõ thuaät cuûa LX töø 1950 nhöõng naêm 70 cuûa theá kyû XX ? 3. Baøi môùi: * Giới thiệu bài mới: - Töø sau CTTG/I keát thuùc  1 nöôùc XHCN laø LX ñaõ ra ñôøi. Ñeán sau CTTG/II ñaõ coù nhieàu nöôùc XHCN ra ñôøi, ñoù laø nhöõng nöôùc naøo? Quaù trình xaây döïng CNXH ôû nhöõng nöôùc naøy dieãn ra nhö theá naøo vaø ñaït ñöôïc thaønh töïu ra sao? Chuùng ta seõ cuøng nhau tìm hieåu noäi dung cuûa baøi. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ NOÄI DUNG II. ĐÔNG ÂU ? Caùc nöôùc daân chuû nhaân daân - Hoàng quaân LX truy kích Ñoâng AÂu ra ñôøi trong hoaøn tieâu dieät quaân phaùt xít. caûnh naøo? - Nhaân daân vaø caùc löïc - HS traû lôøi, GV nhaän xeùt, boå löôïng vuõ trang ôû caùc nöôùc sung trong ñoù chuù yù ñeán vai Ñoâng AÂu noåi daäy giaønh troø cuûa nhaân daân vaø Hoàng thaéng lôïi vaø thaønh laäp chính quyeàn daân chuû nhaân daân. quaân LX. GV giaûi thích thuaät ngöõ: “Caùc nöôùc Ñoâng AÂu”. 1. Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu a. Hoaøn caûnh: - Hoàng quaân LX truy kích tieâu dieät quaân phaùt xít. - Nhaân daân vaø caùc löïc löôïng vuõ trang ôû caùc nöôùc Ñoâng AÂu noåi daäy giaønh thaéng lôïi vaø thaønh laäp chính quyeàn daân chuû nhaân daân. - Yeâu caàu HS xaùc ñònh vò trí 8 nöôùc Ñoâng AÂu treân baûn ñoà. - GV phaân tích hoaøn caûnh ra ñôøi cuûa nöôùc CHDC Ñöùc, lieân heä tình hình Trieàu Tieân, VN. b. Hoaøn thaønh nhieäm vuï caùch maïng daân chuû nhaân daân: Giáo viên: Năm học: 2014-2015 6 Trường THCS ? Sau khi ñoäc laäp, caùc nöôùc Tieán haønh CM DCND. Ñoâng AÂu ñaõ laøm gì? ? Ñeå hoaøn thaønh nhöõng nhieäm vuï CM/DCND caùc nöôùc Ñoâng AÂu caàn laøm nhöõng vieäc gì? - GV nhaän xeùt, boå sung ,hoaøn thieän yù traû lôøi cuûa HS. Giáo án Lịch sử 9 - Xaây döïng chính quyeàn daân chuû nhaân daân. - Caûi caùch ruoäng ñaát, - Xaây döïng chính quyeàn quoác höõu hoùa xí nghieäp daân chuû nhaân daân. lôùn cuûa tö baûn. - Caûi caùch ruoäng ñaát, quoác - Ban haønh caùc quyeàn töï höõu hoùa xí nghieäp lôùn cuûa do daân chuû. tö baûn. - Ban haønh caùc quyeàn töï do daân chuû. -GV nhaán maïnh yù : vieäc hoaøn thaønh nhieäm vuï treân laø trong hoaøn caûnh cuoäc ñaáu tranh giai caáp quyeát lieät , ñaõ ñaäp tan moïi möu ñoà cuûa caùc theá löïc ñeá quoác phaûn ñoäng. - GV hướng dẫn HS đọc thêm và giới thiệu thêm: Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong xây dựng CNXH, nhưng các nước Đ đã nhanh chóng vượt qua và đạt thành tựu to lớn. 2. Tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội (Từ 1950 đến đầu những năm 1970) - Caùc nöôùc LX vaø Ñoâng AÂu ? Vì sao caàn thieát phaûi hình caàn söï hôïp taùc cao hôn vaø thaønh heä thoáng CNXH? ña daïng hôn. Hôn nöõa ÑA caàn söï giuùp ñôõ nhieàu hôn cuûa LX. II. SỰ HÌNH THÀNH HỆ THỐNG XHCN Đọc thêm * Cơ sở hình thành + Chung mục tiêu xây dựng CNXH ? Heä thoáng XHCN ra ñôøi - Caùc nöôùc XHCN coù ñieåm + Sự lãnh đạo của Đảng treân nhöõng cô sôû naøo? chung ñeàu coù Ñaûng CS cộng sản vaø coâng nhaân laõnh ñaïo, laáy + Hệ tư tưởng CN Mác – - GV nhaän xeùt, boå sung, hoaøn CN/MLN laøm neàn taûng Lê-nin thieän caâu hoûi cuøng coù muïc tieâu xaây döïng * Quan hệ hợp tác GV. Mối quan hệ hợp tác giữa CNXH. - Về kinh tế: Liên Xô và Đông Âu thể hiện + Ngày 8/1/1949, Hội trên 2 phương diện: Kinh tế và Giáo viên: Năm học: 2014-2015 7 Trường THCS chính trị, quân sự ?Hội đồng tương trợ kinh tế ra đời vào thời gian nào? Mục đích? GV. Giới thiệu các nước thành viên trong khối SEV. Nhấn mạnh mốc thời gian Việt Nam tham gia SEV Giáo án Lịch sử 9 đồng tương trợ kinh tế - Veà quan heä kinh teá: (SEV) thành lập 8/1/1949 Hoäi ñoàng töông + Mục đích: Đẩy mạnh sự trôï kinh teá ra hợp tác, giúp đỡ giữa các ñôøi(SEV)goàm: Lieân Xoâ, nước XHCN Anbani, Ba-Lan, Bungari, Hunggari, Tieäp Khaéc. Sau ñoù theâm  CHDC Ñöùc, Moâng Coå, Cuba, VN . ?Trong thời gian hoạt động SEV đã đạt được những thành -Tốc độ tăng trưởng tăng tích gì?Ý nghĩa của những 10%...; thể hiện sự lớn mạnh thành tựu đó? của hệ thống XHCN ?Vai trò của Liên Xô trong - Về chính trị, quân sự: -vai trò đặc biệt, giúp đỡ các khối SEV? + Tháng 5/1955 thành lập nước… tổ chức Hiệp ước Vácsava ?Tổ chức Hiệp ước Vacsava ra -Mĩ thành lập khối NATO + Mục đích: Bảo vệ công đời trong hoàn cảnh nào? Mục → Chống Liên Xô và các cuộc xây dựng CNXH, đích? nước Đông Âu…; bảo vệ duy trì hòa bình, an ninh hoà bình châu ÂU và thế châu Âu và thế giới giới  Đánh dấu sự hthành hệ thống XHCN ?Sự ra đời và hoạt đọng của khối SEV và tổ chức Hiệp ước Vacsava có ý nghĩa như thế nào? 4. Củng cố bài - Mục đích ra đời và những thành tựu của khối SEV trong những năm 1951 -1973 - Sự thành lập của cấc nước Dân chủ nhân dân Đông Âu. 5. Dặn dò : - Học bài cũ theo câu hỏi SGK - Đọc, soạn Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu ... đến đầu những năm 90 của TK XX Giáo viên: Năm học: 2014-2015 8 Trường THCS Tuaàn 3 Tieát 3 Giáo án Lịch sử 9 Ngày soạn: 31/8/2012 BÀI 2. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ GIỮA NHỮNG NĂM 1970 ĐẾN ĐẦU NHỮNG NĂM 90 CỦA THẾ KỶ XX I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC: 1. Veà kieán thöùc - Giuùp HS naém ñöôïc nhöõng neùt chính cuûa quaù trình khuûng hoaûng vaø tan raõ cuûa cheá ñoä XHCN ôû Lieân Xoâ vaø caùc nöôùc Ñoâng AÂu. 2. Veà tö töôûng - Qua caùc kieán thöùc cuûa baøi hoïc, giuùp HS thaáy roõ tính chaát khoù khaên, phöùc taïp, thaäm chí caû thieáu soùt, sai laàm trong coâng cuoäc xaây döïng CNXH ôû Lieân Xoâ vaø caùc nöôùc Ñoâng AÂu (vì ñoù laø con ñöôøng hoaøn toaøn môùi meû, chöa coù tieàn leä trong lòch söû; maët khaùc laø söï choáng phaù gay gaét cuûa caùc theá löïc thuø ñòch). - Vôùi nhöõng thaønh töïu quan troïng thu ñöôïc trong coâng cuoäc ñoåi môùi – môû cöûa cuûa nöôùc ta trong gaàn 20 naêm qua, boài döôõng vaø cuûng coá cho HS nieàm tin töôûng vaøo thaéng lôïicuûa coâng cuoäc coâng nghieäp hoùa , hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc ta theo ñònh höôùng XHCN, döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam 3. Veà kó naêng - Reøn luyeän cho HS kó naêng phaân tích, nhaän ñònh vaø so saùnh caùc vaán ñeà lòch söû II.THIẾT BỊ, TÀI LIỆU PHỤC VỤ BÀI GIẢNG: - Tranh aûnh veà söï tan raõ cuûa Lieân Xoâ vaø caùc nöôùc XHCN Ñoâng AÂu - Tranh aûnh veà moät soá nhaø laõnh ñaïo Lieân Xoâ vaø caùc nöôùc Ñoâng AÂu III. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC: 1. OÅn ñònh lôùp: 2. Kieåm tra baøi cuõ : Caâu 1 : Ñeå hoaøn thaønh nhieäm vuï caùch maïng daân toäc daân chuû nhaân daân caùc nöôùc Ñoâng AÂu caàn phaûi tieán haønh nhöõng coâng vieäc gì? Caâu 2 : Neâu nhöõng thaønh töïu chuû yeáu trong coâng cuoäc xaây döïng CNXH ôû caùc nöôùc Ñoâng AÂu? 3. Baøi môùi : * Giới thiệu bài mới: Cheá ñoä XHCN ôû Lieân Xoâ vaø caùc nöôùc Ñoâng AÂu ñaõ daït nhöõng thaønh töïu nhaát ñònh veà moïi maët. Tuy nhieân, noù cuõng boäc loä nhöõng haïn cheá , sai laàm vaø thieáu soùt, cuøng vôùi söï choáng phaù cuûa caùc theá löïc ñeá quoác bean ngoaøi CNXH ñaõ töøng toàn taïi vaø phaùt trieån hôn 70 naêm ñaõ khuûng hoaûng vaø tan raõ. Ñeå tìm hieåu nguyeân nhaân cuûa söï tan raõ ñoù nhö theá naøo? Quaù trình khuûng hoaûng tan raõ ra sao chuùng ta cuøng tìm hieåu noäi dung baøi hoïc hoâm nay ñeå lí giaûi nhöõng vaán ñeà treân. Giáo viên: Năm học: 2014-2015 9 Trường THCS HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY I. XVIII. II. XIX. III. XX. XXI. ? Tình hình thế giới trong Giáo án Lịch sử 9 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ NOÄI DUNG I. SỰ KHỦNG HOẢNG VÀ TAN Rà CỦA LIÊN BANG XÔ VIẾT Khuûng 1.Hoàn cảnh những năm 70 của thế kỷ XX hoaûng kinh tế theá giôùi naêm - Năm 1973, khủng hoảng đặt ra yêu cầu gì đối với các 1973 bắt đầu từ khủng hoảng thế giới → cải cách toàn dầu mỏ, đòi hỏi các nước diện nước? phải có những cải cách về Kt, IV. CT, Xh V. ?Trước yêu cầu đó, Ban lãnh - Liên Xô không tiến hành -không tiến hành cải cách cải cách cần thiết đạo L Xô đã làm gì? cần thiết về KT – XH,... XXII. ?Sự chậm trễ của Ban lãnh đạo LXô trong việc đề ra các Kinh teá Lieân Xoâ laâm vaøo  Đất nước lâm vào khủng cải cách cần thiết đã để lại khuûng hoaûng : Coâng nghieäp hoảng toàn diện trì treä, haøng tieâu duøng khan hậu quả ntn? hieám, noâng nghieäp sa suùt XXIII. Chính trò xaõ hoäi daàn daàn maát oån ñònh, ñôøi soáng nhaân daân khoù khaên, maát mieàm tin vaøo Ñaûng vaø Nhaø Nöôùc. - Thaùng 3/1985, Gooùc-ba- 2. Quá trình cải tổ: -Thaùng 3/1985, Gooùc-ba? Tröôùc tình hình ñoù, Gooùc- choáp tieán haønh caûi toå. choáp tieán haønh caûi toå ba-choáp ñaõ laøm gì? GV giôùi thieäu veà Gooùc-bachoáp. XXIV. VI. ? Haõy cho bieát muïc ñích vaø noäi dung cuûa coâng cuoäc caûi toå? HS döïa vaøo noäi dung SGK traû lôøi caâu hoûi. GV nhaäXXV. n xeùt boå sung hoaøn thieän noäi dung hoïc sinh traû lôøi. XXVI. - Muïc ñích caûi toå : söûa chöõa nhöõng thieáu soùt, sai laàm tröôùc kia, ñöa ñaát nöôùc ra khoûi khuûng hoaûng Noäi dung caûi toå : Thieát laäp -Nhöng cuoäc caûi toå khoâng Giáo viên: Năm học: 2014-2015 10 Trường THCS Giáo án Lịch sử 9 VII. cheá ñoä toång thoáng , ña thaønh coâng, ñaát nöôùc ngaøy VIII. GV caàn so nguyeân, ña ñaûng, xoùa boû caøng luùn saâu vaøo khuûng saùnh giöõa lôøi noùi vaø vieäc Ñaûng CS… hoaûng. laøm cuûa M.Gooùc-ba-choáp, giöõa lyù thuyeát vaø thöïc tieãn cuûa coâng cuoäc caûi toå ñeå thaáy roõ thöïc chaát cuûa coâng cuoäc caûi toå cuûa M.Gooùc-ba-choáp laø töø boû vaø phaù vôõ CNXH, xa rôøi chuû nghóa Maùc-leânin, phuû ñònh Ñaûng coäng saûn. Vì vaäy, coâng cuoäc caûi toå cuûa M. Gooùc-ba-choáp caøng laøm cho kinh teá luùn saâu vaøo khuûng hoaûng. Qua ñoù phaân tích nguyeân nhaân thaát baïi cuûa cuoäc caûi toå. IX. X. GV giôùi thieäu moät soá böùc tranh, aûnh söu taàm veà nhaân vaät M.Gooùc-ba-choáp vaø cuoäc khaûng hoaûng ôû Lieân Xoâ vaø 3. Haäu quaû: hình 3,4 trong SGK XXXIII. Ngaøy XI. 19/8/1991 dieãn ra ñaûo XII. ? Cuoäc caûi chính Gooc-ba-choáp nhöng toå thaát baïi ñaõ daãn ñeáXXVII. n haäu thaát baïi, Ñaûng coäng saûn bò quaû gì? XXVIII. ñình chæ hoaït ñoäng. XXIX. XXX. NgaøXXXIV. y 19/8/1991 dieãn ra ñaûo chính XXXV. Ngaøy XIII. GV nhaän Gooc-ba-choáp nhöng thaát xeùt, boå sung hoaøn thieän noäi baïi, Ñaûng coäng saûn bò ñình 25/12/19991, chaám döùt cheá dung kieán thöùc. Ñoàng thôøi chæ hoaït ñoäng. Lieân bang ñoä XHCN ôû Lieân Xoâ. nhaán maïnh cuoäc ñaûo chính Xoâ Vieát tan raõ. 21/8/1991 thaát baïi ñöa XXXI. ñeán vieäc Ñaûng Coäng saûnXXXII. Lieân Ngaøy Xoâ phaûi ngöøng hoaït ñoäng vaø 25/12/19991 laù côø buùa lieàm tan raõ, 11 nöôùc CH trong treân noùc ñieän Krem-li bò Lieân bang Xoâ Vieát taùch ra haï , chaám döùt cheá ñoä XHCN Giáo viên: Năm học: 2014-2015 11 Trường THCS thaønh laäp SNG  LX tan raõ. ôû Lieân Xoâ. XIV. XV. Giáo án Lịch sử 9 II. CUỘC KHỦNG HOẢNG VÀ TAN Rà CỦA CHẾ ĐỘ XHCN Ở CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU GV chuyeån yù XXXVI. XXXVII. XXXVIII. XXXIX. XL. XLI. XLII. XLIII. XLIV. XLV. XLVI. XLVII. XLVIII. XLIX. L. LI. LII. - GV khái quát: 1945 khi Đ. Âu diệt xong CNPX, các nước Đ xd CNXH giống mô hình của LX. Từ cuối những năm 70 đến đầu những năm 1980 nền kinh tế Đ.Âu bắt đầu lâm vào tình trạng khủng hoảng. ? Quá trình sụp đổ của CNXH ở các nước Đ. diễn ra như thế nào? (diễn biến) *GV: Cuộc k/h bắt đầu từ Ba lan... - Rumani: 1980 nợ Mĩ 11 tỉ USD, 1989 nợ 21 tỉ USD Ví dụ: Vợ chồng Xêauxêxcu thực hiện c/độ gia đình trị ở Rumani. ? Hậu quả của cuộc khủng hoảng ở Đông Âu? XVI. GV treo baûng thoáng keâ veà söï suïp ñoå cuûa caùc nöôùc XHCN Ñoâng AÂu theo caùc tieâu muïc: Teân nöôùc, ngaøy, thaùng, naêm, quaù trình suïp ñoå cho HS tham khaûo vaø choát laïi. GV cho HS thảo luận nhóm theo bàn: ?Tại sao Trung Quốc, Việt Nam, Cuba cũng trong tình trạng khủng hoảng nhưng không bị sụp đổ? - Nó là sự thất bại mô hình chưa k/học. Lênin nói "nếu xét thực chất v/đề thì có bao giờ người ta thấy rằng trong lịch sử không có 1 phương thức sx mới nào vừa ra đời Giáo viên: * Hệ quả của khủng hoảng: -Thông qua tuyển cử, các thế lực chống CNXH đã thắng cử. - Các nước này tuyên bố từ bỏ CN Mac và CNXH. - Thực hiện đa nguyên, đa đảng. - Chuyển nền kinh tế sang cơ - 28/6/1991 khối SEV chấm chế thị trường, ngày quốc dứt hoạt động, khối Vacsava khánh, tên nước thay đổi, lấy giải thể, CNXH sụp đổ. ngày lật đổ làm ngày quốc khánh. Ví dụ: Cộng hoà XHCN Anbani = Cộng hoà Anbani - Xây dựng mô hình XHCN phù hợp với đ/k k/quan của nước mình. Năm học: 2014-2015 12 Trường THCS đã đứng vững ngay được mà không liên tiếp trải qua nhiều sai lầm t/bại". XVII. Giáo án Lịch sử 9 GV keát luaän vaø nhaán maïnh: Cheá ñoä XHCN coù 1 böôùc luøi nhö vaäy khoâng phaûi laø baûn chaát maø chaéc chaén CNXH seõ phaùt trieån maïnh meõ trong töông lai. 4. Củng cố bài -Do nhöõng nguyeân nhaân khaùch quan vaø chuû quan söï suïp ñoå cuûa Lieân Xoâ vaø caùc nöôùc Ñoâng AÂu laø khoâng traùnh khoûi -Cuoäc caûi toå cuûa M.Gooùc-ba-choáp vôùi haäu quaû laø söï tan raõ cuûa cheá ñoä XHCN ôû Lieân Xoâ 5. Dặn dò: -Hoïc baøi cuõ, chuaån bò baøi môùi -Traû lôøi caâu hoûi cuoái SGK Tuaàn 4 Ngày soạn: 7/9/2012 Chương II. CÁC NƯỚC Á, PHI, MỸ LA TINH TỪ 1945 ĐẾN NAY Tiết 4 BÀI 3. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ SỰ TAN Rà CỦA HỆ THỐNG THUỘC ĐỊA I/ MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC: 1. Veà kieán thöùc Giuùp HS naém ñöôïc quaù trình phaùt trieån cuûa phong traøo giaûi phoùng daân toäc vaø söï tan raõ cuûa heä thoáng thuoäc ñòa ôû chaâu AÙ, chaâu Phi vaø Mó La-tinh: nhöõng dieãn bieán chuû yeáu, nhöõng thaéng lôïi to lôùn vaø khoù khaên trong coâng cuoäc xaây döïng ñaát nöôùc ôû caùc nöôùc naøy. 2. Veà tö töôûng Giáo viên: Năm học: 2014-2015 13 Trường THCS Giáo án Lịch sử 9 - Thaáy roõ cuoäc ñaáu tranh anh duõng vaø gian khoå cuûa nhaân daân caùc nöôùc AÙ, Phi, Mó La-tinh vì söï nghieäp giaûi phoùng vaø ñoäc laäp daân toäc - Taêng cöôøng tình ñoaøn keát höõu nghò vôùi caùc daân toäc AÙ, Phi, Mó La-tinh, tinh thaàn töông trôï, giuùp ñôõ laãn nhau trong cuoäc ñaáu tranh choáng keû thuø chung laø CNÑQ – thöïc daân. - Naâng cao loøng töï haøo daân toäc vì nhaân daân ta ñaõ giaønh ñöôïc nhöõng thaéng lôïi to lôùn trong coâng cuoäc ñaáu tranh giaûi phoùng daân toäc, nhaát laø trong nöûa sau theá kæ XX nhö moát ñoùng goùp to lôùn, thuùc ñaåy maïnh meõ phong traøo giaûi phoùng daân toäc. 3. Veà kó naêng Giuùp HS reøn luyeän phöông phaùp tö duy, khaùi quaùt, toång hôïp cuõng nhö phaân tích söï kieän; reøn luyeän kó naêng söû duïng baûn ñoà veà kinh teá, chính trò ôû caùc chaâu vaø theá giôùi II. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU PHỤC VỤ BÀI GIẢNG: - Tranh aûnh veà caùc nöôùc AÙ, Phi, Mó - latinh töø sau chieán tranh theá giôùi thöù hai ñeán nay - Baûn ñoà treo töôøng : chaâu AÙ, Phi, Mó – latinh III. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC: 1. OÅn ñònh lôùp: 2. Kieåm tra baøi cuõ : Caâu hoûi : Cuoäc khuûng hoaûng vaø suïp ñoå ôû caùc nöôùc Ñoâng AÂu dieãn ra nhö theá naøo? 3. Baøi môùi : * Giới thiệu bài mới: Sau chieán tranh theá giôùi thöù hai tình hình chính trò ôû chaâu AÂu coù nhieàu söï bieán ñoåi vôùi söï ra ñôøi cuûa haøng loaït caùc nöôùc xaõ hoäi chuû nghóa ôû Ñoâng AÂu.Coøn ôû chaâu AÙ, Phi, Mó – latinh coù gì bieán ñoåi khoâng? Phong traøo giaûi phoùng daân toäc dieãn ra nhö theá naøo? Heä thoáng thuoäc ñòa chuû nghóa ñeá quoác tan raõ ra sao? Chuùng ta cuøng tìm hieåu baøi hoïc hoâm nay ñeå traû lôøi cho nhöõng noäi dung treân HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY ? Em haõy trình baøy phong traøo ñaáu tranh giaûi phoùng daân toäc ôû AÙ – Phi – Myõ la tinh töø 1945 ñeán giöõa nhöõng naêm 60 cuûa theá kyû XX? GV. Treo bản đồ yêu cầu h/s: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ NOÄI DUNG I.GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 60 CỦA - Nhieàu nöôùc chaâu AÙ,Phi, THẾ KỈ XX -Từ năm 1945 nhiều nước Myõ la tinh giaønh ñoäc laäp. - Naêm 1967, heä thoáng thuoäc Á, Phi, Mỹ La Tinh giành ñòa chuû yeáu chæ coøn ôû vuøng được độc lập. nam chaâu phi(5,2trieäu km2) vôùi 35 trieäu daân. Xác định trên bản đồ vị trí các nước giành được độc lập trong Giáo viên: Năm học: 2014-2015 14 Trường THCS Giáo án Lịch sử 9 giai đoạn từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỷ XX HS. Lên bảng xác định tên nước - thời gian giàn ? Thắng lợi của phong trào đã -hệ thống thuộc địa của -Năm 1967 hệ thống ảnh hưởng như thế nào đến hệ CNĐQ về cơ bản sụp đổ thuộc địa chỉ còn lại ở thống thuộc địa của chủ nghĩa miền nam châu Phi .Heä đế quốc? thoáng thuoäc ñòa cuûa chuû nghóa ñeá quoác caên baûn bò suïp ñoå. ? Trình baøy phong traøo ñaáu tranh giaûi phoùng daân toäc choáng Boà Ñaøo Nha. GV cho hoïc sinh xaùc ñònh vò trí caùc nöôùc treân baûn ñoà. II. GIAI ĐOẠN TỪ - Phong traøo ôû Ghineâbit GIỮA NHỮNG NĂM xao; Moâdaêm bích; Aêng goâ 60 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỈ la. XX Giai ñoaïn caùch maïng Chaâu - Caùc nöôùc chaâu phi Phi thaéng lôïi. giaønh thaéng lôïi tröôùc Boà Ñaøo Nha. III. GIAI ĐOẠN TỪ GIỮA NHỮNG NĂM Từ cuối những năm 70,CNTD - ttại dưới hthức c độ pbiệt 70 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 90 CỦA THẾ KỈ chỉ còn tồn tại dưới hình thức chủng tộc ở Nam Phi XX nào? GV giải thích về chế độ phân biệt chủng tộc. GV cho HS xaùc ñònh vò trí caùc nöôùc treân baûn ñoà vaø cung caáp theâm tö lieäu. ?Cuộc đấu tranh chống chế độ A-pác-thai của người da đen diễn ra ntn? Kết quả đạt được? Gv choát laïi toaøn baøi. - CNTD tồn tại dưới hình thức chế độ phân biệt chủng tộc (A-pác-thai) ở Nam Phi - Ba nöôùc:Roâñeâ-dia; Taây Nam Phi vaø Coäng Hoaø Nam Phi ñaáu tranh choáng chuû nghóa phaân bieät chuûng toäc - Sau nhiều năm đấu tranh A Pac Thai giaønh thaéng lôïi. chính quyền của người da đen đã được thành lập: + Rô-đê-di-a (Dim-ba-bu- Giáo viên: Năm học: 2014-2015 15 Trường THCS Giáo án Lịch sử 9 ê) 1980 + Tây Nam Phi (nam –mibi-a) 1990 + Cộng hoà Nam Phi (1993)  Hệ thống thuộc địa sụp đổ hoàn toàn 4. Củng cố bài - GV caàn laøm roõ 3 giai ñoaïn cuûa phong traøo giaûi phoùng daân toäc vôùi noäi dung quan troïng nhaát cuûa moãi giai ñoaïn - Nhaán maïnh : töø nhöõng naêm 90 cuûa theá kæ XX, caùc daân toäc AÙ, Phi,Mó- latinh ñaõ ñaäp tan heä thoáng thuoäc ñòa cuûa CNÑQ, thaønh laäp haøng loaït nhaø nöôùc ñoäc laäp treû tuoåi. Ñoù laø thaéng lôïi coù yù nghóa lòch söû laøm thay ñoåi boä maët cuûa caùc nöôùc AÙ, Phi, Mó-latinh 5. Dặn dò. - Hoïc baøi cuõ, ñoïc vaø chuaån bò baøi 4 - Traû lôøi caâu hoûi trong SGK Giáo viên: Năm học: 2014-2015 16 Trường THCS Tuaàn 5 Tieát 5 Giáo án Lịch sử 9 Ngày soạn: 14/9/2012 Bài 4: CÁC NƯỚC CHÂU Á I.MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC: 1. Veà kieán thöùc: - Tình hình Chaâu AÙ(Trung Quoác, Aán Ñoä…) - Söï ra ñôøi cuûa coäng hoaø nhaân daân Trung Hoa(1945 ñeán nay). 2.Veà tö töôûng: - Giaùo duïc tinh thaàn ñoaøn keát quoác teá, caùc nöôùc trong khu vöïc 3. Veà kyõ naêng: - Reøn luyeän kyõ naêng phaân tích, toång hôïp nhöõng söï kieän lòch söû vaø söû duïng baûn ñoà. II. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU PHỤC VỤ BÀI GIẢNG: Baûn ñoà Chaâu AÙ,TQ, saùch giaùo khoa, saùch giaùo vieân, giaùo aùn. III. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC: 1. OÅn ñònh lôùp . 2. Kieåm tra baøi cuõ . Hãy nêu các giai đoạn phát triển của phong trào giải phóng dân tộc từ sau 1945 và một số sự kiện lịch sử qua mỗi giai đoạn? 3.Bài mới . * Giới thiệu bài mới: Châu Á với diện tích rộng lớn và đông nhất thế giới. Từ sau CT thế giới thứ hai đến nay tình hình các nước Châu Á có điểm gì mới? Cuộc đấu tranh cách mạng ở Trung Quốc dưới sự lãnh đaọ của ĐCS diễn ra như thế nào? Công cuộc xây dựng XHCN ở Trung Quốc diễn ra ra sao? Chúng ta tìm hiểu bài hôm nay. H OAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY -GV xaùc ñònh caùc nöôùc chaâu AÙ treân löôïc ñoà. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ ? Phong traøo ñaáu tranh giaûi phoùng daân toäc giai ñoaïn naøy dieãn ra nhö theá naøo? -GV choát laïi. -GV chuyeån yù -Sau chieán tranh theá giôùi thöù II, phong traøo buøng leân maïnh meõ lan khaép Chaâu AÙ -Cuoái nhöõng naêm 50, phaàn lôùn caùc nöôùc giaønh ñöôïc ñoäc laäp. NOÄI DUNG I. TÌNH HÌNH CHUNG - Trước 1945, chịu sự bóc lột, nô dịch của đế quốc thực dân Giáo viên: - Sau 1945, phong trào giành độc lập lên cao → cuối những năm 50 phần lớn đều giành được độc lập - Nửa sau thế kỷ XX, tình hình không ổn định.: Năm học: 2014-2015 17 Trường THCS ? Töø nöûa cuoái theá kyû XX ñeán nay, tình hình chaâu AÙ phaùt trieån nhö theá naøo? -GV dieãn giaûng Giáo án Lịch sử 9 -Chaâu AÙ khoâng oån ñònh, nhieàu cuoäc chieán tranh choáng xaâm löôïc dieãn ra, tình traïng ly khai, tranh chaáp bieân giôùi. -GV choát laïi. + Chiến tranh xâm lược của đế quốc + Xung đột tranh chấp biên giới + Phong trào li khai, khủng bố ? Trong những thập niên gần -Kinh teá: Nhaät Baûn, Haøn - Hiện nay: Một số nước đây tình hình châu Á có biến Quoác, TQ, Singapo,Aán Ñoä. đạt được sự tăng trưởng đổi gì? nhanh chóng về kinh tế:Nhật,Trung Quốc, Xin? Kinh teá Aán Ñoä nhö theá HS trình baøy nhöõng töïu cuûa ga-po,... naøo. Aán Ñoä. - Ấn Độ: Đang vươn lên - Giaûi thích “ theá kyû 21 laø hàng các cường quốc. theá kyû cuûa Chaâu AÙ.  Tương lai trở thành khu vực phát triển nặng động -GV chuyeån yù. nhất thế giới II. TRUNG QUỐC 1. Söï ra ñôøi cuûa nöôùc CHND Trung Hoa. ? Trình baøy söï ra ñôøi cuûa -Sau khaùng chieán choáng -Ngaøy 1/10/1949, nöôùc CHND Trung Hoa. Nhaät thaéng lôïi. Trung CHND Trung Hoa ra ñôøi. Quoác ñaõ dieãn ra cuoäc noäi +YÙ nghóa: Keát thuùc 100 chieán (1946-1949) ñeán 1/10/1949,CHND Trung naêm noâ dòch cuûa ñeá quoác ? YÙ nghóa söï ra ñôøi cuûa Hoa ra ñôøi. vaø haøng ngaøn naêm cuûa CHND Trung Hoa. -Keát thuùc 100 naêm noâ dòch cheá ñoä phong kieán , ñöa cuûa ñeá quoác vaø haøng ngaøn TH vaøo kyû nguyeân ñoäc naêm cuûa cheá ñoä phong laäp töï do vaø heä thoång kieán ñöa TH vaøo kyû XHCN noái lieàn töø Aâu sang nguyeân ñoäc laäp töï do, vaø AÙ. heä thoáng XHCN noái lieàn töø 4. Coâng cuoäc caûi caùch môû ? Công cuộc cải cách mở cửa Aâu sang AÙ. -Thaùng 12/1978: Trung cöûa(1978 ñeán nay). ở TQ diễn ra ntn? Quoác ñeà ra ñöôøng loái ñoåi - Tháng 12/1978, đề ra môùi. đường lối mới → cải cách kinh tế - XH ? Nội dung của đường lối đổi - Nội dung đường lối mới: mới? + Xdựng CNXH mang màu sắc TQ Giáo viên: Năm học: 2014-2015 18 Trường THCS Giáo án Lịch sử 9 + Thực hiện cải cách mở cửa, lấy phát triển kinh tế trọng tâm -GV choát laïi, phaân tích. ? Kết quả của công cuộc cải cách mở của?  Đưa TQ trở thành quốc gia giàu mạnh, văn minh - Kết quả: đạt nhiều t tựu to lớn. GV cho học sinh quan sát H 7,8 SGK. GV liên hệ thực tế TQ hiện nay. + Kinh tế: tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới + Đối ngoại: bình thường hoá, mở rộng quan hệ với nhiều nước, thu hồi chủ quyền HK, MC  Địa vị Trung Quốc được nâng cao trên trường quốc tế 4. Cũng cố bài. -Söï ra ñôøi cuûa CHND Trung Hoa? -Nhöõng thaønh töïu caûi caùch môû cöûa cuûa TQ? YÙ nghóa? 5. Dặn dò. - Hoïc baøi, soaïn baøi môùi. Giáo viên: Năm học: 2014-2015 19 Trường THCS Giáo án Lịch sử 9 Tuaàn 6 Tieát 6 Ngày soạn: 21/9/2012 Bài 5 : CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á I.MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC: 1. Về kieán thöùc: -Tình hình Ñoâng Nam AÙ tröôùc vaø sau 1945. - Söï ra ñôøi cuûa Ñoâng Nam AÙ, A SEAN vaø vai troø cuûa noù. 2. Tö töôûng: -Töï haøo veà thaønh töïu cuûa Ñoâng -Cuûng coá tinh thaàn ñoaøn keát, höõu nghò, hôïp taùc. 3. Kyõ naêng: - Reøn luyeän kyõ naêng phaân tích, khaùi quaùt, toång hôïp söï kieän lòch söû. II. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU PHỤC VỤ BÀI GIẢNG Baûn ñoà Ñoâng Nam AÙ, theá giôùi, SGK, SGV. III. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC: 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ -Nêu những nét nổi bật của Châu Á từ sau 1945 đến nay? 3. Bài mới. * Giới thiệu bài mới: CTTG thứ hai đã tạo cơ hội thuận lợi để nhiều nước trong khu vực ĐNA giành độc lập và phát triển kinh tế, bộ mặt các nước trong khu vực đã có nhiều thay đổi, nhiều nước trở thành con rồng châu Á. Để tìm hiểu tình hình chung các nước ĐNA trước và sau chiến tranh II như thế nào? Công cuộc phát triển kinh tế xây dựng đất nước đạt được những thành tựu ra sao? Chúng ta đi tìm hiểu bài hôm nay. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ NOÄI DUNG -GV giôùi thieäu caùc nöôùc Ñoâng Nam AÙ. ? Tröôùc chieán tranh theá giôùi -Haàu heát laø thuoäc ñòa cuûa II, tình hình Ñoâng Nam AÙ ñeá quoác, tröø Thaùi Lan. Giáo viên: Năm học: 2014-2015 20
- Xem thêm -