Tài liệu Giáo án lịch sử 8 cả năm

  • Số trang: 99 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 315 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trường THCS Tân Mỹ Giáo án Lịch Sử lớp 8 Tuần: 1 Tiết :1,2 Lớp:8 Ngày soạn: 12/08/2014 Ngày dạy: 16-22/8/2014 LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917 Chương I THỜI KÌ XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN GIỮA TK XVI ĐẾN NỬA SAU TK XIX. § 1 NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN A. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1 Kiến thức -Nguyên nhân, diễn biến, tính chất, ý nghĩa của cách mạng Hà Lan giữa thế kỉ XVI, cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII, chiến tranh giành độc lập của13 thuộc địa ở Bắc mĩ và việc thành lập Hợp chúng Quốc châu Mĩ USA -Các khái niệm trong bài: cách mạng tư sản 2 Tư tưởng - Nhận thức đúng về vai trò của quần chúng nhân dân trong các cuộc cách mạng tư sản. - CNTB có mặt tiến bộ song còn nhiều hạn chế. 3 Kĩ năng - Sử dụng bản đồ, tranh ảnh. - Kĩ năng giải quyết các vấn đề đặt ra trong học tập. B. CHUẨN BỊ . - Bản đồ thế giới. - Sưu tầm các tư liệu. C. HOẠT ĐỘNG DẠY– HỌC. 1 Ổn định lớp. 2 Kiểm tra bài cũ 3 Nội dung bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS NỘI DUNG BÀI HỌC * Họat động 1: 1 Sự biến đổi về KT-XH ở tây H: Đọc SGK Âu TK XV-XVII ? Em hãy nêu những biểu hiện của một nền sản xuất mới ở - Về KT: Tây Âu? + Xuất hiện Các công trường HS: + Xuất hiện Các công trường thủ công, công xưởng thuê thủ công, công xưởng thuê nhân nhân công công + Thành thị trở thành trung tâm sản xuất buôn bán, ngân + Thành thị trở thành trung tâm hàng. sản xuất buôn bán, ngân hàng xuất hiện. ? Nền sản xuất mới ra đời hệ quả của nó? - Về XH: 2 gc TS – VS HS : Xuất hiệ giai cấp mới. g/c PK >< TS mới. G? Sự xuất hiện của các giai cấp làm nảy sinh mâu thuẫn nào trong xã hội? 2 Cách mạng Hà Lan TK XVI HS: Mâu thuận giữa giai cấp: TS> Cách mạng bùng nổ. ? Kết quả cuộc cách mạng như thế nào? b. Tiến trình cách mạng. HS: * Giai đoạn 1: 1642-1648. ? Lực lượng làm cách mạng đông đảo nhất là ai? Họ có quyền - 1640 Vua cần tiền. lợi không? - 8-1642 Nội chiến bùng nổ. HS : Nhân dân, họ không có quyền lợi gì trong cuộc cách - 1648 vua bị bắt- nội chiến kết mạng. thúc. GV: Yêu cầu HS giải thích chế độ quân chủ lập hiến * Giai đoạn 2: 1649-1688. HS:Chống lại cuộc đấu tranh của nhân dân, bảo vệ quyền lợi - 30-1-1649 Sác lơ I bị chặt đầu, cho QT mới và TS . TS- QT mới nắm quyền. Vua trị vì nhưng chấn động PK Châu Âu không cai trị. * Kết quả. HS: Phân biệt– chế độ “ Quân chủ chuyên chế” vua nắm mọi + Anh trở thành nước cộng hoà, quyền. TS QT mới nắm quyền. -QC lập hiến Vua không có quyền gì(phải thông quaquốc hội) + 1688 Quốc hội đảo chính thiết ? Ý nghĩa của cách mạng? lập chế độ Quân chủ lập hiến. HS : c. Ý nghĩa lịch CM ? Giai cấp lãnh đạo? cách mạng đem lại quyền lợị cho ai? - Ý nghĩa H: Đọc chữ nhỏ trong SGK ( Mác) Cách mạng đưa Tư sản, quý tộc ? Em hiểu câu nói trên của Mác như thế nào? mới lên nắm quyền ( Là thắng lợi của chế độ mới đối với xã hội phong kiến). - Hạn chế: G: Việc xác lập CNTB là bước tiến cao của XH loài người Chưa xoá bỏ tận gốc chế độ song trong xã hội còn chứa đựng nhiều mâu thuẫn mới... phong kiến, chưa đáp ứng quyền HS : (Nội chiến) lợi của nhân dân. G: Sơ kết chuyển ý. GV: Hoàng Văn Bình Năm học : 2014 – 2015 2 Trường THCS Tân Mỹ Giáo án Lịch Sử lớp 8 TIẾT 2 * Họat động 1: G: Dùng lược đồ yêu cầu HS giải thích tình hình 13 thuộc địa. Bắc Mĩ. HS: vùng đất phì nhiêu– bộ tộc da đỏ sinh sống... Gv:XVI sau cuộc thám hiểm CôLômBô các nước TBN, Pháp, Anh, Thuỵ Điển, Đan Mạch... đứng đầu là Anh xâm chiếm. Gv: Năm 1752 Anh đã thành lập được 13 bang thuộc địa và có tới 1,3 tr người Anh ở Bắc Mĩ. Tiếng Anh trở thành tiếng nói phổ biến ở bắc Mĩ. H: Đọc chữ nhỏ SGK. ? Đặc điểm của 13 thuộc địa Anh? Đặc điểm của nền kinh tế 13 thuộc địa ...? HS: G: Vào XVII-XVIII nước Anh coi Bắc Mĩ là vùng nông nghiệp phụ thuộc chính quốc, cung cấp lương thực, nguyên liệu cho chính quốc. Đối tượng bóc lột là người Da Đỏ, nô lệ Da Đen, dân di thực. * Họat động 2 ? Những chính sách của chính quốc Anh đã dẫn đến hậu quả tất yếu là chiến tranh. GV yêu cầu học sinh trình bày diễn biến. Hs: trình bày dựa vào nội dung của SGK. G: Như vậy sau thời gian người dân Bắc mĩ đã trở thành lãnh thổ, về kinh tế, cấu tạo tâm lí, văn hoá...họ cùng đoàn kết, đấu tranh là điều tất yếu. 4 Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc mĩ. a. Tình hình các thuộc địa và nguyên nhân của chiến tranh. * Tình hình các thuộc địa. - TK XVIII 13 thuộc địa được thành lập. - Đất đai phì nhiêu, giàu có. + Kinh tế theo hướng TBCN. Công nghiệp đóng tàu,khai khoáng, dệt, nấu rượu, xản xuất hàng hoá, buôn bán. - Luật cấm của chính quốc. -> Mâu thuẫn gay gắt với 13 thuộc địa. b. Diễn biến của cuộc chiến tranh - 12 1773 Sự kiện cảng Bôxtơn ? Thái độ của chính quốc Anh như thế nào? -5-9->26-10-1774 hội nghị Hs: Nổi giận, đòi bồi thường... Philađenphia. - 1774 đóng cửa cảng Bôxtơn - 4-1775 Chiến tranh bùng nổ. - Dân 13 thuộc địa họp ra bản tuyên ngôn về quyền hạn và - 4-7-1776 Tuyên ngôn độc khiếu nại đòi xoá bỏ luật cấm, đòi tẩy chay hàng hoá Anh, đòi lập,tuyên bố quyền của con quyền được đánh thuế... người và quyền bình đẳng các ? Thái độ của chính quốc Anh như thế nào? thuộc địa. HSTiếp tục đưa thêm luật cấm: Cấm đánh cá ven biển... ? Kết quả như thế nào? Hs: Chiến tranh bùng nổ 4/1775 nhân dân cảng Bôxtơn nổi dậy... Gv: Xem H4 SGK Oa sinh tơn...chủ nô chủ trại...lãnh đạo... Hs: Đọc chữ nhỏ SGK. Nội dung của tuyên ngôn? - 17-10-1777 khởi nghĩa thắng Hs : đọc một đoạn nội dung tuyên ngôn. trận Xaratôga. ? Theo em tính chất tiến bộ của tuyên ngôn thể hiện ở những điểm nào? HS: Mọi người đều có quyền bình đẳng, quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc... tạo hoá ban cho họ quyền đó. ? Ý nghĩa lịch sử của tuyên ngôn 1776? - Nó nêu cao nguyên tắc chủ quền của nhân dân, là tiến bộ lớn lao ghi nhận những mong muốn dân chủ của chính quyền. ? Hạn chế của tuyên ngôn? Không thủ tiêu chế độ nô lệ và buôn bán nô lệ. GV: Hoàng Văn Bình Năm học : 2014 – 2015 3 Trường THCS Tân Mỹ Giáo án Lịch Sử lớp 8 * Họat động 3 ? Kết quả cuộc chiến tranh? Hs: -1783 Anh kí hiệp ước Vécxai công nhận độc lập của 13 thuộc địa. Hs: Đọc chữ nhỏ SGK ? Em hãy nêu nhữmg điểm hạn chế của hiến pháp 1787 HS :Không đem lại quyền lợi cho người da Đen, da Đỏ, phụ nữ, dân nghèo, hạn chế quyền bầu cử. ? Nội dung bản hiến pháp và tuyên ngôn có giống nhau không? Hs: Trái ngựơc nhau. ? Tính chất của cuộc chiến tranh. Hs ? Vì sao gọi đây là cuộc cách mạng tư sản? Ss: “ Là cuộc chiến tranh thực sự, cách mạng thực sự, giải phóng thực sự..” (Lê Nin.) ? Y nhĩa lịch sử của cuộc cách mạng? -GioGiơ OaSingTơn được bầu làm tổng thống đầu tiên của nước mĩ 1789 và tái đắc cử 1792. Thủ đô mước Mĩ mang tên ông ra đời. G: Sơ kết bài học. c. Kết quả, ý nghĩa của cuộc chiến tranh giành độc lập ở 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ -1783 quân Anh đầu hàng , chiến tranh kết thúc. - Nước TS mới ra đời. - 1787 ban hành Hiến Pháp. - Cuộc chiến tranh giành độc lập dưới hình thức cuộc CM Tư sản. * Ýnghĩa - Bản tuyên ngôn... đã trở thành ngọn cờ tự do với những nguyên lí bất hủ có ảnh hưởng lớn lao đến tiến trình cách mạng và giải phóng. - Cách mạng mở đầu cho sự ra đời của quốc gia TS ở châu Mĩ. - Giải phóng nhân dân khỏi chính quốc Anh, làm cho CNTB phát triển mạnh. 4. Củng cố Gv hệ thống lại kiến thức đã học. 5.Dặn dò H - Học, làm các bài tập trong SBT,Soạn trước bài 2, tìm đọc sách liên quan. D. RÚT KINH NGHIỆM 1. Mặt tíchcực:.................................................................................................................................... 2.Mặt hạn chế:..................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. Tuần: 2 Tiết :3,4 Ngày soạn: 19/08/2014 Ngày dạy: 23-30//08/2014 BÀI 2 CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789-1794) A. MỤC TIÊUBÀI HỌC 1 Kiến thức - Những sự kiện cơ bản về diễn biến cách mạng qua các giai đoạn, vai trò của nhân dân trong cách mạng. - ý nghĩa lịch sử của cách mạng. 2 Tư tưởng -Nhận thức tính hạn chế của cách mạng. -Bài học kinh nghiệm của cách mạng. 3 Kĩ năng - Sử dụng bản đồ, lập niên biểu, thống kê... - Kĩ năng so sánh, phân tích các sự kiện lịch sử. B. THIẾT BỊ DẠY HỌC. GV: Hoàng Văn Bình Năm học : 2014 – 2015 4 Trường THCS Tân Mỹ Giáo án Lịch Sử lớp 8 - Bản đồ nước Pháp trước cách mạng . - Tra cứu thuật ngữ... C. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY-TRÒ. 1 ổn định lớp. 2 Kiểm tra bài cũ. ? Nêu ý nghĩa lịch sử của cách mạng TS Hà Lan và cách mạng TS? 3 Giới mới. Cách mạng TS nổ ra thắng lợi ở mốt số nước đã tác động mạnh mẽ đến nước Pháp đang đứng trước ngưỡng cửa của cuộc cách mạng Ts. Vậy cách mạng TS diễn ra ở pháp ra sao hôm nay... HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY-TRÒ NỘI DUNG BÀI HỌC * Họat động 1: 1. Tình hình KT-XH Pháp trước Hs: Đọc SGK. cách mạng. Gv: Sơ lược. a. Tình hình kinh tế. ? Tính chất lạc hậu của nền nông nghiệp Pháp thể hiện ntn? ? Nền kinh tế công thương có đặc điểm gì? - Nông nghiệp lạc hậu- kĩ thuật thô sơ ? Thái độ của chế độ phong kiến Pháp ra sao? năng xuất thấp. Gv: Sơ kết chuyển ý. - Công thương phát triển, sản xuất Hs: Đọc SGK. bằng máy bị pk kìm hãm. ? Tình hình chính trị ở Pháp trước cách mạng ? b. Tình hình chính trị xã hội ? Hãy phân tích sự khác nhau giữa các đẳng cấp? Gv: Đẳng cấp III chiếm 90% dân số bị phụ thuộc - Chính trị : Quân chủ chuyên chế. trong đó đứng đầu là giai cấp TS... - Xã hội : chia 3 đẳng cấp. Hs: Quan sát H5 SGK Đẳng cấp III không có quyền, phải ? Em có suy nghĩ gì người nông dân Pháp hồi đó? đóng thuế và thực hiện các nghĩa vụ Gv: Kết luận khác. - Tăng lữ -> có quyền, KT. - Quí tộc -> giàu có, ăn chơi. - Đ/C III -> khổ cực, không có quyền Họ nắm chức vụ cao trong nhà nước, nhà thờ, chỉ huy quân đội, luôn ở bên vua kiêu hãnh về dòng họ, sống trên thành quả lao động của người khác đồi bại và đê hèn. Gv: -Môngtexkiơ (1689-1755) xuất thân trong gia đình Tư pháp.Bản thân ông đã từng làm chủ tịch cơ quan tư pháp ở Boócđô nên hiểu rất rõ về chế độ phong kiến. Ông viết cuốn “tinh thần luật pháp” năm 1748, lên án nhà nước QCCC cực đoan, vạch trần bộ mặt tôn giáo, bảo vệ tư tưởng tự do,lên án chiển tranh xâm lược. - Vôn te 1694-1778 Sinh ra trong gia đình giàu có đại diện xuất sắc nhất của trào lưu triết học Pháp thế kỉ XVIII là bậc thiên tài với khả năng hiểu biết toàn diện, ông là nhà triết học, nhà thơ, nhà soạn kịch, nhà sử học, vật lí nhà hoạt động chính trị... Tư tưởng của Vôn Te đóng vai trò cực kì quan trọng trong GV: Hoàng Văn Bình c. Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng - Môngtexkiơ (1698-1755)- Tinh thần luật pháp 1748. - Vônte (1694-1778)- những lá thư triết học. Lên án tính chất dã man của chế độ cũ,QCCC. -Giăng Gắc Rút xô (1712-1778)Khế ước xã hội. - Chĩa mũi nhọn vào chế độ phong kiến đòi thay đổi bằng xã hội mới. - Khai sáng, thức tỉnh nhân dân, trở thành động lực tinh thần to lớn cho Năm học : 2014 – 2015 5 Trường THCS Tân Mỹ Giáo án Lịch Sử lớp 8 troà lưu triết học ánh sáng . Vì thế tên tuổi ông gắn cách mạng. liền với tên tuổi của thơì đại. Thế kỉ XVIII ở châu Âu được gọi là thế kỉ của Vôn te. -Tư tưởng dân chủ tư sản là GiăngGiắcRutXô(1712-1778). Xuất thân trong gia đình thợ chữa đồng hồ ở Giơnevơ.Từ bé cực khổ,lang thang kiếm sống khắp nơi, sớm hiểu rõ đời sống người lao động căm ghét chế độ bóc lột PK Tên tuổi ông gắn với Khế ước xã hội. Cương lĩnh chính trị tiến bộ của ông đã ảnh hưởng sâu sắc đến tiến trình cách mạng nhất là thời kì Giacôbanh. ? Em hãy nêu sự giống tư tưởng của 3 nhân vật trên? Gv: Tư tưởng đó lan tràn trên mọi lĩnh vực, nhằm mở ra một chân trời mới vì thế tư tưởng đó vượt ra khỏi nước Pháp ảnh hưởng khắp châu Âu. * Họat động 2: Gv: Giảng theo SGK. ? Vua triệu tập hội nghị 3 Đ/C nhằm mục đích gì? ? Kết quả? thái độ của nhà vua. Hs: Quan sát H 9. -Ngục Ba Xti nơi giam giữ người chống CĐPK. sáng 14-7-1789, 300 000 người vũ trang phá ngục sau 4 h giết chết viên sĩ quan chỉ huy. Đội bảo vệ đầu hàng các tù nhân được thả. Ngục Baxti toà thành kiên cố sừng sững hàng trăm năm tượng trưng cho quyền uy của Ché độ chuyên chế hà khắc rơi vào tay quần chúng. -14-7 là ngày cách mạng, ngày quốc khánh của nước pháp,làm rung chuyển châu âu và châu Mĩ. ? Vì sao việc đánh chiếm pháo đài Ba Xti mở đầu cho thắng lợi của cách mạng pháp? G: Củng cố tiết học, dặn dò H chuẩn bị phần II GV: Hoàng Văn Bình 2. Cách mạng bùng nổ và sự phát triển của cách mạng *Nguyên nhân - Cuối XVIII khủng hoảng trầm trọng. + Nợ 5 tỉ li vơ. + Công thương đình trệ. + Mất mùa, đói kém. + Công nhân thất nghiệp. -> Nổi dậy khắp nơi. - 5-5-1789 Hội nghị ba đẳng cấp - 17-6-1789 Đẳng cấp ba tự họp thành QH, soạn hiến pháp riêng. Năm học : 2014 – 2015 6 Trường THCS Tân Mỹ Giáo án Lịch Sử lớp 8 2.Sự Phát Triển Của Cách Mạng TIẾT 4 CMTS pháp 3 giai đọan : * Họat động 1: Quân chủ lập hiến(14/7/1789G: Sau thắng lợi ngày 14-7-1789 cách mạng lan 10/8/1792) rộng ra cả nước. - 14-7-1789 Quần chúng ND phá H: Đọc chữ nhỏ SGK. ngục Ba-xti mở đầu CM. ? Em có suy nghĩ gì về nội dung bản tuyên ngôn? Chế độ quân chủ lập hiến từ ngày HS: Quyền tự do bình đẳng,quyền tư hữu tài sản- 14-7-1789 đến ngày 10-8-1792. tính chất tiến bộ của tuyên ngôn, thấm nhuần tư - GCTS cầm quyền, vua vẫn giữ ngôi. tưởng của các nhà triết học ánh sáng kết tinh trong khẩu hiệu nổi tiếng “ Tự do- bình đẳng- bác ái”. - Tuyên ngôn là một văn kiện lịch sử, là lời kêu gọi nhân dân bị áp bức đứng dậy đấu tranh. ...Người giàu mới có quyền bầu cử. ? Em có nhận xét gì về bản tuyên ngôn và hiến -8-1789 Quốc hội thông qua bản pháp? tuyên ngôn Nhân quyền - Dân quyền. HS: Trái ngược nhau. ? thái độ của nhà vua như thế nào? - 9-1791 Thông qua hiến pháp,xác lập HS: không phê chuẩn đạo luật chuẩn bị phản công chế độ quân chủ lập hiến.QH là cơ lại cách mạng liên kết với phong kiến nước ngoài, quan tối cao có quyền quyết định mọi dâng kế hoạch tác chiến cho giặc, lập liên minh công việc, quy định chế độ tuyển cử. chống Pháp. - 4-1792 Quân áo, Phổ liên minh ? Kết quả như thế nào? chống CM. HS: Nước Pháp được cứu thoát nhờ hàng triệu tấm - 19-8-1792 Quân Phổ tràn vào nước lòng ái quốc của nhân dân. Sau chiến thắng vam Mi Pháp. chính quyền nhà vua bị bãi bỏ. -8-1792 phái Gi-rông lật đổ phái lập hiến xóa bỏ PK. * Họat động 2: ? Vì sao phái Ghi rông đanh bị bãi bỏ? HS: Không lo chống ngoại xâm nội phản G: Chính quyền gia cô banh được thành lập trong hoàn cảnh nào? ( Nội loạn 60/83 quận). ? Phái Gia cô banh đã làm gì? H: Quan sát H11 SGK. ? Rô Be xpie là người như thế nào? HS: Là người trẻ trung ăn mặc chỉnh tề được ND tin yêu, sáng suốt , đấu tranh không nghiêng ngả trước kẻ thù, sống bình dị, nổi tiếng là con người không thể mua chuộc . * Họat động 3: ? Chính quyền gia cô banh đề ra biện pháp gì? ? Em có nhận xét gì về những biện pháp cách mạng của phái Gia cô banh? HS: đảm bảo quyền lợi cho nhân dân, đáp ứng tình hình đất nước. ? Những nguyên nhân nào đưa tới sự thất bại của phái gia cô banh? HS: Mâu thuẫn nội bộ, nhân dân không chịu ủng hộ GV: Hoàng Văn Bình Nền cộng hoà (từ 21-9-1792 đến 2-61793) - 21-9-1792 Nền cộng hoà được thiết lập. - 1793 Anh cùng PK châu Âu đánh Pháp nước Pháp gặp khó khăn. - 2-6-1793 Rôpexpie lãnh đạo ND lật đổ phái Ghirôngđanh. Giai đọan Chuyên chính dân chủ Gia cô banh (2-6-1793 đến 27-7 1794) - Phái Gia cô banh cử ra UB cứu nước do Rôbexpie đứng đầu. - Biện pháp cách mạng. + Chia ruộng đất bán cho nông dân. + Trưng thu lúa mì. + Quy định lương tối đa. + Quy định giá tối đa. Năm học : 2014 – 2015 7 Trường THCS Tân Mỹ Giáo án Lịch Sử lớp 8 cách mạng, bất bình giá tối đa, lương tối đa, TS + Ban hành lệnh tổng động viên. không muốn cách mạng đi quá xa,mục đích chỉ là -27-7-1794 TS phản cách mạng đaỏ thắng PK mà thôi. chính. * Họat động 4: 3. Ý nghĩa lịch sử của CMTS Pháp ? Cách mạng TS Pháp 1789-1794 đã làm được cuối thế kỉ XVIII. những việc gì? * Y nghĩa HS : - Lật đổ chế độ PK ? Lực lượng chính của cách mạng là ai. - Đưa TS lên cầm quyền Gv: Ba giai đoạn cách mạng giống như ba bậc thang - Mở đường cho CNTB tự do phát tiến lên... từ thấp đến cao mà chuyên chính dân chủ triển. gia cô banh là đỉnh cao nhất. - Quần chúng ND là lực lượng đông - Những người Giacôbanh đã phát huy được sức đảo làm nên cách mạng. mạnh quần chúng, sự tham gia của quần chúng là cơ –> Hạn chế: Không đem lại quyền sở cho sự tồn tại của nền chuyên chính dân chủ và lợi. cho nhân dân khối liên minh. Hs: Đọc đoạn trích SGK. ? Dựa vào đoạn trích em hãy nhận xét về cách mạng Pháp và Mĩ? 4. Củng cố - G: Cách mạng TS Pháp là cuộc cách mạng TS triệt để nhất nó lật đổ được chế độ quân chủ trong nước và ảnh hưởng đến sự phát triển của thế giới để lại dấu ấn sâu sắc ở châu Âu trong suốt thế kỉ XIX... để lại nhiều bài học quý giá. 5. Dặn dò: HS về nhà học bài và chuẩn bị bài tiếp theo “Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới” D. RÚT KINH NGHIỆM 1. Mặt tích cực:................................................................................................................................... 2.Mặt hạn chế:..................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. Tuần: 3 29/08/2014 Tiết :5,6 Ngày soạn: Ngày dạy: 06-09/09/2014 BÀI 3: CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI A. MỤC TIÊU BÀI HỌC. 1 kiến thức. - Cuộc cách mạng công nghiệp,nội dung và hệ quả. - Sự xác lập của chủ nghĩa tư bản trên phạm vi thế giới. 2 Tư tưởng. - Sự áp bức của CNTB, gây đau khổ cho nhân dân. - Nhân dân là người sáng tạo ra thành tựu lao động. 3 Kĩ năng. - Khai thác kênh hình SGK. - Rèn kĩ năng phân tích,nhận định đánh giá các sự kiện lịch sử. B. THIẾT BỊ TƯ LIỆU DẠY-HỌC. GV: Hoàng Văn Bình Năm học : 2014 – 2015 8 Trường THCS Tân Mỹ Giáo án Lịch Sử lớp 8 - Nội dung kênh hình SGK. - Tranh về máy móc cuối XIX. C. HOẠT ĐỘNG DẠY– HỌC. 1 ổn định lớp. 2 Kiểm tra bài cũ. ? Nêu ý nghĩa lịch sử cuộc cách mạng tư sản Pháp 1789? 3 Bài mới. Cách mạng TS thắng lợi tạo điều kiện cho Anh, Pháp tiến hành cách mạng công nghiệp, làm cho năng xuất tăng cao chưa từng thấy, đồng thời cách mạng tác động đến nhiều nước PK thúc đẩy cuộc cách mạng TS, làm cho CNTB trở thành hệ thống thế giới. Nội dung bài: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY-TRÒ NỘI DUNG BÀI HỌC * Họat động 1: 1 Cách mạng công nghiêp. Gv: Cách mạng thành công ở Anh đã đưa g/c TS lên a. Cách mạng công nghiệp ở Anh. nắm quyền mở rộng sản xuất cải tiến công cụ sản xuất, trong đó ngành dệt được dặc biệt coi trọng. *Diễn biến. Hs: Đọc chữ nhỏ SGK, quan sát H 12+13. - 1764 Gien ni sáng chế máy kéo sợi ? Kéo sợi đã thay đổi KT-XH ra sao? bằng sức nước. Chỉ cần 1 người điều khiển năng xuất gấp nhiều lần... - 1784 GiêmOát phát minh máy chạy bằng hơi nước. ? Vì sao máy móc được sử dụng nhiều trong giao thông - 1785 Ác-crai-tơ phát minh máy kéo vận tải? sọi chạy bằng hơi nước. Chở hàng, khách... - Đầu XIX tàu thuỷ, đầu máy xe lửa. Hs: Quan sát H15 - xe lửa Xtiphenxơn - Giữa XIX Anh đẩy mạnh sản xuất ? Vì sao Anh đẩy mạnh sản xuất gang,thép,than đá? gang, thép, than đá. G: Sơ kết Hs: Đọc đoạn cuối SGKphần 1. ? Kết quả cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh? *Kết quả: HS : Cách mạng công nghiệp làm cho sản ? Thế nào là cuộc cách mạng công nghiệp ? xuất phát triển,Anh trở thành nước HS : máy móc thay cho lao động bằng tay... công nghiệp phát triển nhất thế giới” Công xưởng của thế giới”. * Họat động 2: Gv: Trình bày theo SGK. ? Cách mạng công nghiệp ra đời muộn có lợi gì? HS: tiếp thu kĩ thuật... ? Vì sao công nghiệp ở Pháp, Đức phát triển nhanh? HS: Không mất thời gian nghiên cứu,ứng dụng trong mọi lĩnh vực... Hs: Quan sát H 17+18 b. Cách mạng công nghiệp ở Pháp,Đức. * Pháp. - 1830 cách mạng nổ ra. - 1850 công nghiệp phát triển mạnh đứng sau Anh thứ hai thế giới. * Đức. - 1840 Cách mạng bắt đầu. - Tốc độ tăng nhanh, năng xuất cao. * Họat động 3: ? Em hãy nêu những biến đổi ở nước Anh sau cách mạng công nghiệp? -HS: Đầu XIX vùng công nghiệp mới trải khắp nước Anh. Trung tâm khai thác than. - 14 Thành phố trên 50 000 dân. - Mạng lưới đường sắt... - Quá trình đô thị hoá diễn ra nhanh chóng. ? Trong xã hội có những thay đổi gì? HS : c. Hệ quả của cuộc cách mạng công nghiệp *KT: -Thay đổi quan hệ SX. -Sản phẩm KT khổng lồ. - Trung tâm công nghiệp, thương mại, ngân hàng xuất hiện. GV: Hoàng Văn Bình *Về XH: hình thành 2 g/c mới TS>< VS Năm học : 2014 – 2015 9 Trường THCS Tân Mỹ Giáo án Lịch Sử lớp 8 Gv: sơ kết tiết học. 2. Chủ Nghĩa Tư Bản Xác Lập Trên Phạm Vi Thế Giới. * Họat động 1: a. Các cuộc CMTS TK XIX. Gv: Giảng theo SGK. ? Quan sát lược đồ lập bảng thống kê các quốc gia khu * Khu vực Mĩ la tinh. - Hầu hết các nước Mĩ la tinh tiến vực Mĩ la tinh XIX theo niên đại. hành CMTS thoát khỏi sự khống chế Gv: Dùng lược đồ TG của TBN và Bồ đào nha. Hs: Quan sát H20,21,22 * ở châu Âu ? Những cuộc cách mạng này đã đưa đến kết quả gì? ? Hình thức thống nhất ở Đức và Italia có gì khác nhau? -1848-1849 CM sôi nổi ở châu Âu -1858-1860 Giải phóng nông nô nga - Italia quần chúng đấu tranh. -1859-1870 thống nhất vương quốc I - Đức do quân phiệt Phổ đứng đầu. ta li a - Nga –nông nô phản ứng -1864-1871 Đức thống nhất ? Vì sao gọi đây là cuộc cách mạng TS. ? Qua các cuộc cách mạng đã học em thấy có điểm gì ->Kết quả-ý nghĩa: - Mở đường cho CNTB phát triển. giống và khác nhau? ? Em có nhận xét gì về thắng lợi của các cuộc cách - CNTB thắng lợi trở thành một hệ thống TG từ Châu Âu sang Châu Mĩ. mạng TS? TIẾT 6 * Họat động 2: ? Vì sao các nước TB đẩy mạnh xâm lược thuộc địa? HS : Gv: Dùng lược đồ yêu cầu HS đánh dấu các nước bị xâm lược và đối tượng xâm lược trên bản đồ. -HS :- Anh :Trung Quốc, Ấn Độ, Miến Điện, Mã Lai... - Pháp: Trung Quốc, Việt Nam CamPuChia Lào, Angiê ri... - Tây Ban Nha– Phi líp pin. - Anh– Kếp- NamPhi. Gv: Hầu hết các nước Á, Phi đều bị xâm lược b. Sự Xâm Lược CNTB phương Tây Với Các Nước Á- Phi *Nguyên nhân - KT TBCN phát triển nhanh chóng - Nhu cầu nhiên liệu->Xl thuộc địa. *Đối tượng Xl. -Ấn Độ, Đông Nam A,Trung Quốc. - Châu Phi: Nam phi, An giê ri. -> Thuộc địa Anh gấp 13 lần nước anh. Pháp gấp 5 lần nước pháp. 4. Củng Cố . - Gv: củng cố kiến thức toàn bài ? Hãy xác định vị trí các nước thụôc địa trên bản đồ. 5.Dặn Dò. - Hs: về nhà làm các bài tập SBT Soạn trước bài 4. D. RÚT KINH NGHIỆM 1. Mặt tích cực:................................................................................................................................... 2.Mặt hạn chế:..................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. GV: Hoàng Văn Bình Năm học : 2014 – 2015 10 Trường THCS Tân Mỹ Giáo án Lịch Sử lớp 8 Tuần: 4 Tiết :7,8 Lớp:8 Ngày soạn:07/09/2014 Ngày dạy: 9-12 / 09/2014 BÀI 4 PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC A. MỤC TIÊU BÀI HỌC. 1 Kiến thức. - Các phong trào đấu tranh đầu tiên của công nhân nửa đầu XIX – C Mác, Phiđrích Ăngghen và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học. - Bước tiến mới của phong trào công nhân từ 1848-1870. 2 Tư tưởng. - Lòng biết ơn các nhà sáng lập ra CNXH khoa học. - Tinh thần quốc tế chân chính, tinh thần đoàn kết đấu tranh của g/c công nhân. 3 Kĩ năng. -Biết phân tích đánh giá phong trào công nhân,các văn kiện lịch sử... B. THIẾT BỊ, TƯ LIỆU DẠY-HỌC. - Tranh ảnh, các tài liệu liên quan. C. HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC. 1 ổn định lớp. 2 Kiểm tra bài cũ. ? Em hãy nêu tên các cuộc cách mạng tiêu biểu thế kỉ XIX. ? Tại sao nóiCNTB được xác lập trên phạm vi thế giới ở thế kỉ XIX. -Gv giới thiệu: Sự phát triển của CNTB càng mâu thuẫn giữa g/c TS >Phong trào đấu tranh nổ ra. I Phong Trào Công Nhân Nửa Đầu TK XIX 1. Phong Trào Đập Phá Máy Móc Và Bãi Công. H: Quan sát H 24 SGK. ? Em hãy mô tả lại cuộc sống của người công nhân Anh, Công nhân nam nữ, trẻ em lao động vất vả trong điều kiện khắc nghiệt, độc hại ảnh hưởng đến sức khoẻ, mắc bệnh... H: Đọc chữ nhỏ SGK ? Qua H 24 SGK em hãy phát biểu suy nghĩ của mình về quyền trẻ em hôm nay? ? Vì sao giai cấp công nhân đấu tranh chống g/c TS? GV: Hoàng Văn Bình *Nguyên nhân: - Gc công nhân bị bóc lột nặng nề. - Lương thấp, làm việc kéo dài. - Đời sống khổ cực, khó khăn. * Hình thức đấu tranh: - Đập phá máy móc, đốt công xưởng. - Đòi tăng lương, giảm giờ làm. - Đòi thành lập công đoàn... Năm học : 2014 – 2015 11 Trường THCS Tân Mỹ Giáo án Lịch Sử lớp 8 ? Họ đấu tranh bằng hình thức nào? vì sao? Em có nhận xét gì về hình đấu tranh của công nhân. Hs: Đọc SGK Gv: Sơ lược SGK? Em hãy nêu ý chính những phong trào đấu tranh tiêu biểu của công nhân ở Anh, Pháp, Đức. * Họat động 2: 2 Phong Trào Công Nhân Những Năm 1830-1840 Hs: quan sát H 25 *Diễn biến. Gv: Công nhân Anh kí tên vào bản kiến nghị - 1831 cn dệt thành phố Li Ông- Pháp. đòi quyền tổng tuyển cử, đòi tăng lương giảm - 1836-1847 Phong trào hiến chương ở Anh. giờ làm... - 1844 cn dệt Sơledin -Đức. ? Em có nhận xét gì về phong trào hiến -> Phong trào có sự đoàn kết, mang tính chính chương ở Anh và phong trào ở Pháp, Đức? trị độc lập, chống lại Gc TS. - Phong trào có tính chất quần chúng, có tổ chức, có mục đích ... * Kết quả- ý nghĩa: ? Kết quả của các phong trào đó. Phong trào tự phát. thiếu lí luận cách mạng đúng đắn. Nhưng đã đánh dấu sự trưởng thành của g/c công nhân. TIẾT 8 * Họat động 1: Gv: cho Hs đọc tiểu sử Sgk. ? Em biết gì về C.Mác và Ăng ghen? Hs: ?Em có suy nghĩ gì về tình bạn giữa hai ông? -Tình bạn đẹp đẽ, cao cả, tình yêu chân chính, vượt khó, giúp đỡ nhau phục vụ cách mạng ... II Sự Ra Đời Của Chủ Nghĩa Mác 1. Tiểu sử Mác và Ănghen - Mác sinh 1818 ở Tp-Tơriơ- ở Đức. Thông minh từ nhỏ, đỗ đạt cao, sớm HĐ CM. - Ăng ghen 1820– ởTp Bácmen, trong gia đình chủ xưởng giàu có, sớm hiểu phong trào công nhân. ? Em hãy nêu những điểm giống nhau trong - Hai ông nhận thức rõ gc TS và nỗi khổ của tư tưởng nổi bật giữa hai ông? gc công nhân và nhân dân lao động. Gv: Sơ kết chuyển ý. Cùng đứng về phía công nhân, ND lao động đấu tranh chống CNTB . 2 Đồng Minh Những Người Cộng Sản Và Tuyên Ngôn Của Đảng Cộng Sản * Họat động 2: *Hoàn cảnh: G: Trình bày theo SGK. - Yêu cầu của phong trào công nhân QT đòi ? Đồng minh những người cộng sản ra đời hỏi phải có lí luận cách mạng đúng đắn. trong hoàn cảnh nào? - Sự mâu thuẫn gc ngày càng tăng trên TG - Vai trò to lớn của C Mác Ănghen. GV: Hoàng Văn Bình Năm học : 2014 – 2015 12 Trường THCS Tân Mỹ Giáo án Lịch Sử lớp 8 * Nội dung: -> 2-1848 Tuyên ngôn Đảng CS: ? Nội dung chính của tuyên ngôn? - Khẳng định sự phát triển đi lên của XH loài ? ý nghĩa lịch sử của tuyên ngôn? người là do sự phát triển của sản xuất. Hs: - Trong XH có g/c thì có đấu tranh g/c. Đấu tranh g/c là động lực phát triển của xã hội. Gv: Sơ kết chuyển ý - G/c công nhân có sứ mệnh chống lại GCTS ? Em hãy nhớ lại nguyên nhân thất bại của của CNTB. phong trào công nhân đầu XIX? Hs: Phong trào tự phát, thiếu lí luận soi -*ý nghĩa: đường... - Tuyên ngôn đảng cộng sản là học thuyết về XH mới (XHCN), là KH đầu tiên đặt cơ sở cho sự ra đời của chủ nghĩa Mác. Gv: Sử dụng H 29. + Nó là thứ vũ khí đấu tranh chống g/c TS 9-1864 200 đại biểu công nhân tham dự mít đưa phong trào công nhân đi lên. tinh tại luân Đôn, cùng nhiều nhà hoạt động cách mạng. C Mác được mời dự và tham gia vào đoàn chủ tịch. Họ thông qua quyết định thành lập hội liên hiệp lao động quốc tế-QTI. 3 Phong Trào Công Nhân Từ 1848 Đến 1870.Quốc Tế Thứ Nhất. Hs: Đọc chữ nhỏ SGK. * Phong trào công nhân từ 1848-1870 ? Quốc tế I được thành lập trong hoàn cảnh - Giai cấp công nhân đã tưởng thành trong nào? đấu tranh, họ nhận thức rõ vai trò của g/c ? Hoạt động và vai trò của QT I? mình. Gv: Đấu tranh chống phái Lát San, Bacunin, - Ngày 28-9-1864 QT I thành lập. phái công nhân công đoàn Anh ? Sự ra đời và hoạt động của QTI có ý nghĩa - Đấu tranh chống các phái đối lập, đưa CN gì? Mác vào phong trào công nhân. * Họat động 3: - Thúc đẩy phong trào đấu tranh PT. ? Vai trò của C Mác? * Vai trò của Mác: Gv: Kết luận. -Đưa QTI đấu tranh chống sai lệch, đối lập. Cuộc đấu tranh quyết liệt của g/c cn chống -Vận động công nhân Anh, Pháp, Đức...bãi TS là kết quả tất yếu của việc giải quyết mâu công thắng lợi. thuẫn giữa g/c TS và VS trong thời đại phát - Kết hợp đấu tranh với lí luận với bạo lực. triển của CNBT. 4. Củng cố. Gv: Từ thực tế cách mạng CNXH KH ra đời với tuyên ngôn Đảng cộng sản- lí luận cách mạng đầu tiên của g/c VS đã nêu lên sứ mệnh của G/c VS... ? Em hãy trình bày đôi nét những hiểu biết của mình về Mác, Ăngghen? ? Tại sao sự ra đời quốc tế1 là quy luật sự phát triển đi lên XH loài người. 5. Dặn dò: - Dặn dò H làm bài tập SBT. - Soạn , chuẩn bị trước bài 5. D. RÚT KINH NGHIỆM 1. Mặt tích cực:................................................................................................................................... 2.Mặt hạn chế:..................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. GV: Hoàng Văn Bình Năm học : 2014 – 2015 13 Trường THCS Tân Mỹ Giáo án Lịch Sử lớp 8 Tuần: 5 Tiết :9 Lớp 8 Ngày soạn: 06/09/2014 Ngày dạy: 16/9/2014 CHƯƠNG II CÁC NƯỚC ÂU MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẦU XX BÀI 5 CÔNG XÃ PA RI 1871 A. MỤC TIÊU BÀI HỌC. 1 Kiến thức. - Nguyên nhân đưa tới sự bùng nổ ,diễn biến của Công xã Pa ri 1871. - Thành tựu nổi bật của Công xã. - Công xã- nhà nước kiểu mới của giai cấp VS. 2 Tư tưởng. Giáo dục H lòng tin vằonng lực lãnh đạo, quản lí nhà nước của g/cVS, lòng căm thù đối với g/c bóc lột. 3 Kĩ năng. - Rèn kĩ năngtrình bày, phân tích, liên hệ kiến thức đã học với thực tế cuộc sống. B. THIẾT BỊ, TƯ LIỆU - Bản đồ Pa ri,Sơ đồ bbọ máy nhà nước Công xã. C. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY. 1 ổn định lớp. 2 Kiểm tra bài cũ. ? Em hãy nêu những nội dung chính của Tuyên ngôn ĐCS? ? Vai trò của Quốc tế I đối với phong trào công nhân quốc tế? Gv: -> Tuy bị đàn áp song g/c VS đã đấu tranh quyết liệt chống TS đưa tới sự thành lập Công xã 1871. Vậy Công xã được thành lập như thế nào hôm nay ta tìm hiểu bài Công xã Pari. 3 Bài mới HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY-TRÒ NỘI DUNG BÀI HỌC * Họat động 1: Gv: -Từ 1852-1870 dưới sự thống trị của đế chế II Nền chuyên chính dân chủ TS trong thì đàn áp nhân dân ngoài thì gây chiến tranh xâm lược ? chính sách ấy sẽ dẫn đến hậu quả gì? Gv:Vào trận chưa được bao lâu ngày2-9-1870 Hoàng đế Pháp cùng 10 vạn quân bị bắt tại thành Xơ Đăng? Trước tình hình đó nhân dân Pháp đã làm gì? - 4-9-1870 nhân dân khởi nghĩa lật đổ đế chế II,thành lập chính phủ Vệ Quốc của g/c TS. Gv: Như vậy thành quả của cuộc cách mạng vẫn nằm trong tay g/c TS. ? Trước tình hình tổ quốc lâm nguy chính phủ vệ quốc TS đã làm gì? - Bất lực, hèn nhát xin đình chiến với Đức. GV: Hoàng Văn Bình Năm học : 2014 – 2015 14 Trường THCS Tân Mỹ Giáo án Lịch Sử lớp 8 ? Thái độ của quần chúng nhân dân ra sao? - Nhân dân quyết tâm bảo vệ cách mạng. Gv: “ TS Pháp lúc này lâm nguy, bên thì Đức bắt đầu, bên thì cách mạng nổi trước mắt. ->TS Pháp đã đầu hàng quân Đức chống cách mạng. ? Công xã Pa ri ra đời trong hoàn cảnh nào. Hs: Đọc phần 2 Gv: Mâu thuẫn giữa chính phủ TS>TS gay gắt. - 1870 Quân Đức xâm lượcPháp. - Nhân dân kiên quyết bảo vệ Cách Mạng bảo vệ tổ quốc lâm nguy. 2 Cuộc Khởi Nghĩa Ngày 18-3-1871. Sự Thành Lập Công Xã. * Diễn biến: - 18-3-1871 Chie cho quân đánh úp đồi Mông mác. - Trưa Chie phải chạy trốn về Véc Xai. * Kết quả: Uỷ ban TW “Quốc dân quân” đảm nhiệm vai trò của chính phủ TS lâm thời. - 26-3-1871 ND tiến hành bầu cử Hội Đồng Công Xã. - 28-3-1871 Hội đồng công xã được thành lập. * Ý nghĩa: Cuộc khởi nghĩa 18-3-1871 là cuộc cách mạng VS GV: Hoàng Văn Bình Năm học : 2014 – 2015 16 Trường THCS Tân Mỹ Giáo án Lịch Sử lớp 8 đầu tiên trên TG lật đổ chính quyền gc TS đưa g/c VS lên nắm chính quyền. II Tổ Chức Bộ Máy Và Chính Sách Của CôngxãPari. *Tổ chức bộ máy : - Cơ quan cao nhất là “Hội đồng công Xã”. - Chính sách của Công xã. + Chính trị. + Kinh tế. + Giáo dục. -> Công xã Pa ri là nhà nước kiểu mới, nhà nước của dân, do dân, vì dân. III Nội Chiến ở Pháp-Ý Nghĩa Lịch Sử Của CôngxãPari * Nội chiến - 4-1871 quân “Chie” (Vécxai) tấn công Pari - 5-1871 các pháo đài bị chiếm. - 20-5-1871 Quân Vécxai tấn công thành phố. - 28-5-1871 Công xã thất thủ. * ý nghĩa lịch sử: -Công xã mãi là hình ảnh của nhà nước kiểu mới. -Nêu cao tinh thần yêu nước đấu tranh kiên cường của ND, cổ vũ ND thế giới. ->Nguyên nhân thất bại. - Công xã Pa ri vì tổ chức không chặt và không liên kết với ND cả nước. ->Bài học kinh nghiệm: Phải có Đảng lãnh đạo. Phải liên minh Công nông. Phải trấn áp kẻ thù. 4. Củng cố Gv: Củng cố bài học. ? Em hãy chúng minh Công xã Pa ri là nhà nước kiểu mới. 5. Dặn dò : - Dặn dò Hs chuẩn bị trước bài 6. - Làm các bài tập SBT. D. RÚT KINH NGHIỆM 1. Mặt tích cực:................................................................................................................................... 2.Mặt hạn chế:..................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. GV: Hoàng Văn Bình Năm học : 2014 – 2015 17 Trường THCS Tân Mỹ Tuần: 5 Tiết :10,11 Lớp:8 Giáo án Lịch Sử lớp 8 Ngày soạn:11/09/2014 Ngày dạy: 19-23/09/2014 BÀI 6 CÁC NƯỚC ĐỨC–ANH–PHÁP-MĨ CUỐI TK XIX ĐẦU TK XX. A.MỤC TIÊU BÀI HỌC. 1 Kiến thức. - Cuối XIX đầu XX các nước TB chủ yếu ở Âu, Mĩ chuyển sang giai đoạn ĐQCN. - Tình hình và các đặc điểm của từng nước đế quốc. - Những điểm nổi bật của CNĐQ. 2 Tư tưởng. - Nhận thức rõ bản chất của CNĐQ, CNTB. - Đề cao ý thức cảnh giác cách mạng, đấu tranh bảo vệ hoà bình. 3 Kĩ năng. - Kĩ năng phân tích các sự kiện để hiểu rõ đặc điểm, vị trí lịch sử của CNĐQ. B. THIẾT BI VÀ TƯ LIỆU. - Lược đồ các nước đế quốc chủ yếu và thuộc địa của chúng đầu XX. C. TIẾN TRÌNH DẠY– HỌC. 1 ổn định lớp. 2 Kiểm tra bài cũ. ? Tại sao nói Công xã Pa ri là nhà nước kiểu mới. ? ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm của Công xã. 3 Bài mới. GV: Hoàng Văn Bình Năm học : 2014 – 2015 18 Trường THCS Tân Mỹ Giáo án Lịch Sử lớp 8 Cuối XIX đầu XX các nước TBCN Đức, Anh, Pháp, Mĩ chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc (CNĐQ). Vậy CNĐQ có đặc điểm gì sự pháp triển ra sao , hôm nay ta tìm hiểu bài tiếp. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY-TRÒ NỘI DUNG BÀI HỌC I Tình hình kinh tế các nước, Anh, * Họat động 1: Pháp, Đức, Mĩ. 1 Anh. Hs: Đọc SGK * Kinh tế ? Cuối XIX đàu XX tình hình kinh tế của Anh có đặc - Phát triển chậm lại tụt xuống thứ 3 điểm gì? sau Mĩ, Đức ? Nguyên nhân nền kinh tế Anh phát triển chậm lại là - Máy cũ, lạc hậu, chú trọng đầu tư do đâu? sang thuộc địa. - Công nghiệp sớm, máy cũ... ít đầu tư trong nước mà - Anh đứng đầu về xuất khẩu TB sang đầu tư sang thuộc địa. thuộc địa. ? Vì sao tư sản Anh đầu tư sang thuộc địa? - Đầu XX công ty độc quyền công Hs: nghiệp, tài chính ra đời. ? Việc làm đó đem lại kết quả ra sao cho KT Anh? -> Anh chuyển sang ĐQCN. ? Thời kì CNĐQ được đánh dấu bằng sự kiện gì? Gv: Giải thích thêm về công ty độc quyền *Chính trị - Đối nội: Là nước quân chủ lập hiến ? Chính sách đối nội và đối ngoại của Anh ? có 2 đảng TS thay nhau cầm quyền ? Vì sao Lê nin lại gọi là CNĐQ thực dân? - Đối ngoại: Xâm lược,thống trị và 2 Gv: Đế quốc mà mặt trời không bao giờ lắn 33tr km - bóc lột nhân dân thuộc địa. 400n tr dân= 1/4 dân số và 1/4 S thế giới. gấp 12 lần thuộc địa Đức, gấp 3lần thuộc địa Pháp. -> “Anh là chủ nghĩa đế quốc thực Gv: Dùng lược đồ gt thuộc địa Anh dân” “Lênin” ? Nêu đặc điểm của CNĐQ Anh? Gv: Sơ kết chuyển ý. H: Đọc SGK. * Họat động 2: ? Tình hình kinh tế Pháp sau 1871? G: Với biện pháp trên kinh tế Pháp đã phục hồi và phát triển nhanh chóng tạo điều kiện cho Pháp chuyển sang ĐQCN. ? Chính sách xuất khẩu của Anh và Pháp có gì khác nhau? 2 Pháp. * Kinh tế: - Công nghiệp chậm lại, tụt xuống thứ 4 thế giới. - Nguyên nhân. + Bị chiến tranh tàn phá. + Bồi thường cho Đức. - Đầu XX phát triển một số ngành đường sắt, khai mỏ, luyện kim, hoá chất, ô tô... - Tăng cường xuất khẩu TB ->cho ? Tình hình chính trị Pháp có gì nổi bật vay lãi. Gv: dùng bản đồ xác định vị trí thuộc địa của Pháp = - Các công ty độc quyền, ngân hàng 1/3 thuộc địa Anh. ra đời Châu Phi : AnGiêri, Tuyniri, Madốc, Mađaga xca, ->”CNĐQ cho vay lãi” “Lênin” VN, Lào, CPC... * Chính trị: - Nền cộng hoà thứ 3 thành lập. - Tăng cường đàn áp nhân dân. Gv: Sơ kết chuyển ý. * Họat động 3: Gv: Dùng bảng phụ thống kê. GV: Hoàng Văn Bình 3 Đức * Kinh tế. - Phát triển nhanh, vượt Anh, Pháp Năm học : 2014 – 2015 19 Trường THCS Tân Mỹ Giáo án Lịch Sử lớp 8 1890-1914 Đức Anh Pháp Than đá 2,5 lần >2 <2 Gang 5 lần >1 >2 Thép 11 lần 2 8 ? Em có nhận xét gì qua bảng thống kê ? Vì sao công nghiệp Đức lại phát triển nhảy vọt như vậy? đứng đầu châu Âu và thứ 2 Tg sau Mĩ. - Nguyên nhân: + Được bồi thường 5 tỉ Phrăng. + Giàu than đá, thị trường thống nhất. + Ứng dụng KHKT... Gv: Xanhđica than đá Rainơ Vexphalen kiểm soát 50 - Công ti độc quyền ra đời: luyện kim % sản lượng than đá, thu hút khoảng 100 mỏ than, , than đá, hoá chất...-> Đức chuyển sang giai đoạn ĐQCN. cùng quy định giá bán, phân phối than toàn quốc * Chính trị ? Nét nổi bật của tình hình chính trị đức là gì? Trong thì đàn áp, ngoài thì xâm lược chạy đua vũ -Là nước “Cộng hoà liên bang” do hoàng đế đứng đầu. trang. -Đối nội, đối ngoại phản động. “Giống như con hổ đói đến bàn tiệc muộn”. -> “CNĐQ quân phiệt, hiếu chiến” Gv: Sơ kết. “Lênin” TIẾT 11 4 Mĩ. * Kinh tế: Phát triển nhanh đứng đầu Tg Sp công nghiệp gấp đôi Anh =1/2 các nước Tây Âu gộp lại. * Họat động 1: Hv: Đọc SGK. ? Tình hình kinh tế Mĩ cuối XIX đầu XX? ? Vì sao kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng? ? Em có nhận xét gì về tốc độ phát triển kinh tế của ->Nguyên nhân: các nước ĐQCN. - Tài nguyên phong phú. ? các công ty độc quyền Mĩ phát triển dựa trên cơ sở - Thị trường trong nước rộng. nào? - Kĩ thuật cao. - Lợi dụng vốn châu Âu Vd: Rócphelơ còn bỏ vốn chi phối nhiều nhà băng, xí -Nền Kt Anh đã xd. nghiệp công nghiệp, hơi đốt, điện, đồng, chì...chi - Các tổ chức độc quyền lớn ra đời: phối đời sống kinh tế,chính trị ở Mĩ. Cáctơrớt. -Mỹ chuyển sang gđ ĐQCN. ? Tình hình chính trị ở mĩ như thế nào? G: 1898 mĩ gây chiến tranh với TBN cướp Philíppin. ? CNĐQ Mĩ có gì giống và khác CNĐQ khác? GV: Hoàng Văn Bình *Chính trị: - Thể chế chính trị Cộng hoà do tổng thống đứng đầu. -Hai đảng TS (DC-CH) thay nhau cầm quyền. - Đối ngoại gây chiến tranh XL Philíppin, Cuba, khống chế mĩ la tinh... Năm học : 2014 – 2015 20
- Xem thêm -