Tài liệu Giáo án lịch sử 4 trọn bộ_cktkn_bộ 2

  • Số trang: 41 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 104 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trêng tiÓu häc Th Phó M«n lÞch sö vµ §Þa lý Gi¸o ¸n LÞch sö I-Môc tiªu: 1:KiÕn thøc: BiÕt m«n LÞch sö vµ ®Þa lÝ ë líp 4 gióp HS hiÓu biÕt vÒ thiªn nhiªn vµ con ngêi ViÖt Nam, biÕt c«ng lao cña «ng cha ta trong thêi k× dùng níc vµ gi÷ níc tõ thêi Hïng V¬ng ®Õn buæi ®Çu thêi NguyÔn. 2:KÜ n¨ng: - ChØ vò trí ñòa lí, hình daùng cuûa ñaáy nöôùc ta trªn b¶n ®å 3:Th¸i ®é: BiÕt m«n LÞch sö vµ §Þa lÝ gãp phÇn gi¸o dôc HS t×nh yªu thiªn nhiªn, con ngêi vµ ®Êt níc ViÖt Nam. II-§å dïng : B¶n ®å tù nhiªn,h×nh ¶nh sinh ho¹t cña mét sè d©n téc III-Ho¹t ®éng d¹y- häc Ho¹t ®éng cña GV 1-KTBC : GV kiÓm tra ®å dïng cña HS. 2-Giíi thiÖu bµi : Nªu môc ®Ých yªu cÇu a.H§1: Quan s¸t tranh b¶n ®å *Giíi thiÖu vÞ trÝ dÞa lý cña ®Êt níc,c d©n mçi vïng *HS tr×nh bµy l¹i vµ x¸c ®Þnh trªn b¶n ®å hµnh chÝnh ViÖt Nam vÞ trÝ tØnh,thµnh phè mµ em ®ang sèng. b.H§2:ho¹t ®éng nhãm X§ vÞ trÝ cña ®¸t níc ta trªn b¶n ®å?§äc vµ chØ ph¬ng híng trªn b¶n ®å ? KL:Mçi d©n téc sèng trªn dÊt níc ViÖt Namcã nÐt v¨n hãa riªng song cïng cã mét Tæ quèc,mét lÞch sö ViÖt Nam. c.H§3:Tæ quèc t¬i ®Ñp cã rÊt nhiÒu sù kiÖn lÞch sö, h·y t×m VD chøng minh ®iÒu ®ã: -M«n LS, §L gióp em hiÓu biÕt g×? *GDôc HS t×nh yªu thiªn nhiªn, con ngêi vµ ®Êt níc VN. 3.-Cñng cè – DÆn dß -Giíi thiÖu ®Êt níc trªn B § -NhËn xÐt tiÕt häc.dÆn HS vÒ häc bµi chuÈn bÞ bµi sau. I , Môc tiªu Ho¹t ®éng cña HS L¾ng nghe H§ c¶ líp §äc t×m hiÓu tõ ng÷ sgk -HS quan s¸t -2 HS tr×nh bµy. -ho¹t ®éng nhãm -Nªu tªn t×m hiÓu mét sè DT qua tranh. -ChØ quan s¸t nhËn xÐt L¾ng nghe +HS kÓ VD:§êi Hïng V¬ng An D¬ng V¬ng Nhµ NguyÔn, Lª,§inh , … -2 HS nªu theo ý hiÓu cña m×nh Níc V¨n Lang 1:KiÕn thøc: -n¾m ®îc mét sè sù kiÖn vÒ nhµ níc V¨n Lang: thêi gian ra ®êi, nh÷ng nÐt chÝnh vÒ ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña ngêi ViÖt cæ; - V¨n Lang lµ nhµ níc ®Çu tiªn trong lÞch sö níc ta. Nhµ níc nµy ra ®êi kho¶ng 700 tríc c«ng nguyªn. -Nêi L¹c ViÖt biÕt lµm ruéng, ¬m t¬,dÖt lôa,®óc ®ång lµm vò khÝ vµ c«ng cô SX. -Ngêi L¹c ViÖt ë nhµ sµn,häp nhau thµnh c¸c lµng,b¶n. -ngêi L¹c ViÖt cã tôc lÖ nhuém r¨ng ,¨n trÇu,ngµy lÔ héi thêng ®ua thuyÒn,®Êu vËt... 2.Kó naêng: HS moâ taû ñöôïc nhöõng neùt chính veà ñôøi soáng vaät chaát vaø tinh thaàn cuûa ngöôøi Laïc Vieät Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ Thanh DiÖp 1 Trêng tiÓu häc Th Phó Gi¸o ¸n LÞch sö 3.Thaùi ñoä: HS töï haøo veà thôøi ñaïi vua Huøng & truyeàn thoáng cuûa daân toäc. II, §å dïng d¹y häc H×nh trong SGK -phiÕu häc tËp,lîc ®å b¾c bé vµ b¾c trungbé III, C¸c ho¹t ®éng d¹y häc A, KiÓm tra bµi cò -2HS tr¶ lêi  Teân baûn ñoà cho ta bieát ñieàu gì?  Chæ ñöôøng bieân giôùi cuûa Vieät Nam vôùi caùc nöôùc xung quanh treân b¶n ®å& giaûi thích vì sao laïi bieát ñoù laø ñöôøng bieân giôùi? -GV nhËn xÐt B, Bµi míi -Giíi thiÖu bµi ;Nªu môc tiªu cña bµi. 1, Sù ra ®êi cña níc V¨n lang -Ho¹t ®éng1: Lµm viÖc c¶ líp GV treo lîc ®å b¾c bé vµ b¾c trung bé lªn b¶ng vÏ trôc thêi gian lªn b¶ng -GV giíi thiÖu vÒ trôc thêi gian yªu cÇu HS dùa vµo kªnh h×nh vµ kªnh ch÷ SGk x¸c ®Þnh ®Þa phËn cña níc V¨n Lang ,x¸c ®Þnh -Nhµ nøíc V¨n Lang ra ®êi c¸ch ®©y bao l©u ? -§øng ®Çu níc V¨n Lang lµ ai? -Nh÷ng ngêi gióp vua cai qu¶n ®Êt níc lµ ai? -D©n thêng ®îc gäi lµ g×? - GV gi¶ng l¹i- rót ý ghi lªn b¶ng 2, Mét sè nÐt vÒ cuéc sèng cña Ngêi viÖt cæ. *,Ho¹t ®éng 2:Lµm viÖc c¸ nh©n -yªu cÇu HS -Dùa vµo c¸c di vËt cña ngêi xa ®Ó l¹i h·y nªu nghÒ chÝnh cña l¹c d©n? -Ngêi ViÖt cæ ®½ sinh sèng ntn? -C¸c lÔ héi cña ngêi l¹c viÖt ®îc tæ chøc nh thÕ nµo? -Em biÕt nh÷ng tôc lÖ nµo cña ngêi ViÖt cæ cßn tån t¹i ®Õn ngµy nay? *,GV gi¶ng kÕt luËn -Gäi HS ®äc phÇn ®ãng khung SGK -HS l¾n nghe. -Ngêi ta quy íc -n¨m 0 lµ n¨m c«ng nguyªn -phÝa díi n¨m c«ng nguyªn lµ n¨m tríc c«ng nguyªn -PhÝa trªn c«ng nguyªn lµ n¨m sau c«ng nguyªn thêi ®iÓm ra ®êi cña níc V¨n Lang -Nhµ níc v¨n lang ra ®êi c¸ch ®©y kho¶ng n¨m 700 TCN ë lu vùc s«ng hång, s«ng m· vµ s«ng c¶ -§øng ®Çu lµ c¸c vua Hïng .Kinh ®« ®Æt ë Phong ch©u Phó Thä -Nh÷ng ngêi gióp vua cai qu¶n ®Êt níc lµ l¹c hÇu l¹c tíng -D©n thêng gäi lµ l¹c d©n -NghÒ chÝnh cña l¹c d©n lµ lµm ruéng vµ ch¨n nu«i : hä trång lóa ,khoai,®ç ,c©y ¨n qu¶,hä còng biÕt nÊu x«i,lµm b¸nh dÇy...lµm m¾m -Sèng b»ng nghÒ trång chät ch¨n nu«i ,nghÒ thñ c«ng ,biÕt chÕ biÕn thøc ¨n dÖt v¶i .Hä ë nhµ s¨n ®Ó ®¸nh thó d÷ ,qu©y quÇn thµnh lµng. -Nh÷ng ngµy héi lµng mäi ngêi thêng ho¸ trang vui ch¬i ,nh¶y móa .®ua thuyÒn trªn s«ng hoÆc ®Êu vËt trªn b·i ®Êt réng -Nhuém r¨ng ®en, ¨n trÇu, phô n÷ ®eo hoa tai vµ c¸c ®å trang søc. -HS nhËn xÐt bæ sung -2-3 HS ®äc Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ Thanh DiÖp 2 Trêng tiÓu häc Th Phó 4,Cñng cè dÆn dß -GV cñng cè l¹i néi dung bµi -VÒ nhµ häc bµi -cb bµi sau I , môc tiªu Gi¸o ¸n LÞch sö Níc ¢u L¹c 1:KiÕn thøc: -Níc ¢u L¹c lµ sù nèi tiÕp cña níc V¨n Lang -Thêi gian tån t¹i cña níc ¢u L¹c , tªn vua , n¬i kinh ®« ®ãng -N¾m ®îc mét c¸ch s¬ lîc cuéc kh¸ng chiÕn chèng TriÖu §µ cña nh©n d©n ¢u L¹c. -TriÖu §µ nhiÒu lÇn kÐo qu©n sang x©m lîc níc ¢u L¹c.Thêi k× ®Çu do ®oµn kÕt,cã vò khÝ lîi h¹i nªn giµnh ®îc th¾ng lîi,nhng vÒ sau do An D¬ng V¬ng chñ quan nªn cuéc kh¸ng chiÕn thÊt b¹i. 2:KÜ n¨ng: -BiÕt nh÷ng ®iÓm gièng nhau cña ngêi L¹c ViÖt vµ ngêi ¢u ViÖt. -So s¸nh ®îc sù kh¸c nhau vÒ n¬i ®ãng ®« cña níc V¨n Lang vµ níc ¢u L¹c. 3:Th¸i ®é: T«n träng vµ giöõ gìn neàn vaên hoaù daân toäc . II, §å dïng d¹y häc -Lîc ®å B¾c Bé vµ b¾c Trung Bé -H×nh trong SGK III, C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1, KTBC -H·y nªu sù ra ®êi cña níc v¨n lang? -GV nhËn xÐt 2, Bµi míi; -Giíi thiÖu bµi.Nªu môc tiªu cña bµi 1,Sù ra ®êi cña níc ¢u L¹c *, Ho¹t ®éng1: lµm viÖc c¸ nh©n. -GV y/c HS ®äc SGK vµ lµm bµi tËp sau -Em h·y ®iÒn dÊu X vµo « trèng nh÷ng ®iÓm gièng nhau cña ngêi L¹c ViÖt vµ ngêi ¢u ViÖt. + Sèng cïng trªn mét ®Þa bµn + §Òu biÕt chÕ t¹o ®å ®ång + §Òu biÕt rÌn s¾t + §Òu trång lóa vµ ch¨n nu«i + Tôc lÖ cã nhiÒu ®iÓm gièng nhau -GV HD HS -GV kÕt luËn: cuéc sèng cña ngêi ¢u viÖt vµ ngêi L¹c viÖt cã nhiÒu ®iÓm t¬ng ®ång vµ hä sèng hoµ hîp víi nhau .Thôc ph¸n ®· l·nh ®¹o ngêi ¢u ViÖt vµ ngêi L¹c ViÖt ®¸nh giÆc ngo¹i x©m dùng níc ¢u L¹c tù lµ An D¬ng V¬ng dêi ®« xuèng cæ loa §«ng Anh(HN ngµy nay) 2,Nh÷ng thµnh tùu cña níc ¢u L¹c *, Ho¹t §éng 2: Lµm viÖc c¶ líp. -Thµnh tùu ®Æc s¾c vÒ quèc phßng cña ngêi d©n ¢u L¹c lµ g×? -GV nªu t¸c dông cña ná vµ thµnh Cæ Loa (Qua s¬ ®å) HS tr¶ lêi -HS l¾n nghe - HS lªn b¶ng tr×nh bµy bµi cña m×nh -HS nhËn xÐt bæ sung -HS x¸c ®Þnh trªn lîc ®å h×nh 1 n¬i ®ãng ®« cña níc ¢u L¹c -KÜ thuËt ph¸t triÓn.n«ng nghiÖp tiÕp tôc pt.§Æc biÖt lµ ®· chÕ ®îc lo¹i ná b¾n mét lÇn ®îc nhiÒu mòi tªn An D¬ng V¬ng ®½ cho XD thµnh cæ Loa Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ Thanh DiÖp 3 Trêng tiÓu häc Th Phó 3, Nguyªn nh©n th¾ng lîi vµ thÊt b¹i tríc sù x©m lîc cña TriÖu §µ -Ho¹t ®éng 3 :lµm viÖc c¶ líp -YC HS ®äc ®o¹n trong SGK -GV ®Æt c©u hái th¶o luËn -V× sao cuéc x©m lîc cña qu©n TriÖu §µ bÞ thÊt b¹i ? -V× sao tõ n¨m 179TCN níc ¢u L¹c l¹i r¬i vµo ¸ch ®« hé cña PK ph¬ng B¾c ? -G VnhËn xÐt -GV chèt l¹i: -Gäi HS ®äc bµi SGK 4, Cñng cè dÆn dß -Cñng cè néi dung bµi - VÒ nhµ häc bµi - chuÈn bÞ bµi sau I,Môc tiªu : Gi¸o ¸n LÞch sö kiªn cè .Lµ nh÷ng thµnh tùu ®Æc s¾c cña ngêi d©n ¢u L¹c -HS®äc tõ 217 TCN ......ph¬ng B¾c -HS kÓ l¹i cuéc kh¸ng chiÕn chèng qu©n x©m lîc TriÖu §µ cña nh©n d©n ¢u L¹c -Do d©n ta ®ång lßng , ®oµn kÕt , mét lßng chèng giÆc cã tíng chØ huy giái , vò khÝ tèt cã thµnh luü kiªn cè nªn lÇn nµo qu©n giÆc còng bÞ ®¸nh b¹i -TriÖu §µ ®em qu©n xang ®¸nh ¢u L¹c. An D¬ng V¬ng chñ quan nªn thua trËn ph¶i nhÈy xuèng biÓn tù tö . Níc ¢u L¹c r¬i vµo ¸ch ®« hé cña bän PK ph¬ng B¾c -HS nhËn xÐt bæ sung -HS ®äc bµi häc Níc ta díi ¸ch ®« hé cña c¸c triÒu ®¹i Phong KiÕn ph¬ng B¾c 1.KiÕn thøc: -Tõ n¨m 179 TCN ®Õn n¨m 938 níc ta bÞ c¸c triÒu ®¹i PK ph¬ng B¾c ®« hé. -KÓ l¹i mét sè chÝnh s¸ch ¸p bøc bãc lét cña c¸c triÒu ®¹i PK ph¬ng B¾c ®èi víi nh©n d©n ta. -Nh©n d©n ta ph¶i cèng n¹p s¶n vËt quý. -Bän ®« hé ®a ngêi H¸n sang ë lÉn víi ND ta,b¾t ND ta ph¶i häc ch÷ H¸n,sèng theo phong tôc cña nguêi H¸n. 2.Kó naêng: - Keå laïi moät soá chính saùch aùp böùc boùc loät cuûa caùc trieàu ñaïi phong kieán phöông Baéc ñoái vôùi nhaân daân ta. 3.Thaùi ñoä: - Nhaân daân ta ñaõ khoâng cam chòu laøm noâ leä , lieân tuïc ñöùng leân khôûi nghóa ñaùnh ñuoåi quaân xaâm löôïc , giöõ gìn neàn vaên hoaù daân toäc . II, §å dïng d¹y häc: SGK III, C¸c ho¹t ®éng d¹y häc : 1,KTBC -Nªu nguyªn nh©n th¾ng lîi vµ thÊt b¹i tríc cuéc x©m lîc cña TriÖu §µ? -GV nhËn xÐt 2, Bµi míi -Giíi thiÖu bµi :Nªu môc tiªu cña bµi. 1, Mét sè chÝnh s¸ch ¸p bøc bãc lét *, Ho¹t ®éng1: Lµm viÖc c¸ nh©n. -ChÝnh quyÒn ph¬ng B¾c ®· cai trÞ níc ta Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ Thanh DiÖp - HS tr¶ lêi (Thêi k× ®Çu do ®oµn kÕt,cã vò khÝ lîi h¹i nªn giµnh ®îc th¾ng lîi,nhng vÒ sau do An D¬ng V¬ng chñ quan nªn cuéc kh¸ng chiÕn thÊt b¹i.) -HS l¾ng nghe -HS ®äc SGk tõ ®Çu ®Õn sèng theo luËt ph¸p cña ngêi H¸n? -C¸c chÝnh quyÒn PB nèi tiÕp nhau ®« 4 Trêng tiÓu häc Th Phó nh thÕ nµo? -GV chèt l¹i vµ ghi b¶ng : Tõ n¨m 179 TCN ®Õn n¨m 938 SCN níc ta bÞ bän PKPB ®« hé ¸p bøc nÆng nÒ chóng b¾t nh©n d©n ta häc ch÷ H¸n vµ sèng theo luËt ph¸p H¸n 2, Tinh thÇn ®Êu tranh cña nh©n d©n ta - Ho¹t ®éng 2: lµm viÖc c¸ nh©n - Nh©n d©n ta ®· ph¶n øng ra sao ? -GV ®a b¶ng thèng kª ( cã ghi thêi gian biÓu diÔn c¸c cuéc KN cét ghi c¸c cuéc KN ®Ó trèng ) -GV viªn gi¶ng : *,Rót ra bµi häc 4, Cñng cè dÆn dß -Cñng cè l¹i néi dung bµi. -chuÈn bÞ bµi sau I, Môc tiªu : Gi¸o ¸n LÞch sö hé níc ta bÞ chia thµnh quËn,huyÖn do chÝnh quyÒn ngêi H¸n cai qu¶n. Chóng b¾t nh©n d©n ta lªn rõng s¨n voi, tª gi¸c, b¾t chim quý ®½n gç trÇm,xuèng biÓn mß ngäc trai ,b¾t ®åi måi ,khai th¸c san h« ®Ó cèng n¹p cho chóng b¾t ®©n ta sèng theo phong tôc tËp qu¸n cña ngêi H¸n. -HS nhËn xÐt bæ xung -HS ®äc tõ kh«ng chÞu khuÊt phôc...hÕt. -Nh©n d©n ta chèng l¹i sù ®ång ho¸ cña qu©n ®« hé gi÷ g×n c¸c phong tôc cña d©n téc ®ång thêi còng tiÕp thu c¸i hay c¸i ®Ñp cña ngêi H¸n. thêi gian c¸c cuéc khëi nghi· N¨m 40 N¨m 248 N¨m 542 N¨m 550 N¨m 722 N¨m 766 N¨m 905 N¨m 931 N¨m 938 - HS ®iÒn c¸c cuéc khëi nghÜa vµo cét. - HS b¸o c¸o kÕt qu¶ cña m×nh. - HS kh¸c nhËn xÐt. -2-3 HS ®äc khëi nghÜa Hai Bµ Trng (N¨m 40) 1:KiÕn thøc: -KÓ ng¾n gän cuéc khëi nghÜa cña Hai Bµ Trng. +Nguyªn nh©n khëi nghÜa:Do c¨m thï qu©n x©m lîc,Thi S¸ch bÞ T« §Þnh giÕt h¹i(tr¶ nî níc,thï nhµ) +DiÔn biÕn:Mïa xu©n n¨m 40 t¹i cöa s«ng H¸t,Hai Bµ Trng phÊt cê khëi nghÜa… NghÜa qu©n lµm chñ Mª Linh,chiÕm Cæ Loa råi tÊn c«ng Luy L©u,trung t©m cña chÝnh quyÒn ®« hé. +ý nghÜa:§©y lµ cuéc khëi nghÜa ®Çu tiªn th¾ng lîi sau h¬n 200 n¨m níc ta bÞ c¸c triÒu ®¹i phong kiÕn ph¬ng B¾c ®« hé;thÓ hiÖn tinh thÇn yªu níc cña ND ta. 2:KÜ n¨ng:sö dông lîc ®å ®Ó kÓ l¹i nÐt chÝnh vÒ diÔn biÕn cuéc khëi nghÜa. 3:Th¸i ®é: Boi döôõng loøng töï haøo veà ngöôøi anh huøng daân toäc vaø truyeàn thoáng ñaáu tranh choáng ngoaïi xaâm cuûa nhaân daân ta . II, §å dïng d¹y häc -Lîc ®å khëi nghÜa Hai Bµ Trng Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ Thanh DiÖp 5 Trêng tiÓu häc Th Phó III, Ho¹t ®éng d¹y-häc 1, æn ®Þnh tæ chøc 2,KTBC -ChÝnh quyÒn ph¬ng B¾c ®· cai trÞ níc ta nh thÕ nµo? - Nh©n d©n ta ®· ph¶n øng ra sao ? -GV nhËn xÐt. 3,Bµi míi -Giíi thiÖu bµi : bän PKPB ®« hé níc ta chóng ra søc bãc lét nh©n d©n ta rÊt nÆng nÒ. §øng tríc c¶nh níc mÊt nhµ tan Hai Bµ Trng ®· kªu gäi ND ®øng lªn ®¸nh ®uæi bän gÆc ngo¹i x©m . §ã chÝnh lµ néi dung bµi häc 1, Nguyªn nh©n dÉn ®Õn cuéc KN -GV gi¶i thÝch kh¸i niÖm quËn Giao ChØ . -Nguyªn nh©n nµo dÉn ®Õn khëi nghÜa Hai Bµ Trng ? Gi¸o ¸n LÞch sö HS tr¶ lêi - HS ®äc tõ ®Çu ®Õn tr¶ thï -Th¶o luËn nhãm ®«i : - Do nh©n d©n ta c¨m thï qu©n x©m lîc ®Æc biÖt lµ Th¸i Thó T« §Þnh . -Do Thi S¸ch chång cña Bµ Trng Tr¾c bÞ T« §Þnh giÕt - Do lßng yªu níc vµ c¨m thï giÆc cña Hai Bµ . Hai Bµ ®· quyÕt t©m KN víi môc ®Ých “§Òn nî níc tr¶ thï nhµ” - C¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶ - Nhãm kh¸c nhËn xÐt -GV gi¶ng chèt l¹i : 2, DiÔn biÕn cuéc khëi nghÜa. -Ho¹t ®éng 2: lµm viÖc c¸ nh©n -GVgi¶i thÝch : Cuéc KN Hai Bµ Trng diÔn ra trong ph¹m vi rÊt réng lîc ®å chØ ph¶n ¸nh khu vùc chÝnh næ ra KN . -GV treo lîc ®å vµ gäi HS lªn b¶ng - HS quan s¸t lîc ®å néi dung cña bµi ®Ó tr×nh bµy l¹i diÔn biÕn - HS lªn b¶ng thuËt l¹i diÔn biÕn cña cuéc khëi nghÜa -GV tãm t¾t rót ý chÝnh ghi lªn - HS nhËn xÐt bæ sung b¶ng . 3, KÕt qu¶ ý nghÜa : lµm viÖc c¶ líp . -Ho¹t ®éng 3: Lµm viÖc c¶ líp -Cuéc KN Hai Bµ Trng cã ý nghÜa - HS ®äc tõ trong vßng 1 th¸ng ®Õn hÕt g× ? -kh«ng ®Çy 1 th¸ng cuéc khëi nghÜa hoµn toµn th¾ng lîi -Cuéc khëi nghÜa ®· giµnh l¹i ®éc lËp cho ®Êt níc sau h¬n 200 n¨m bÞ bän phong kiÕn ph¬ng b¾c ®« hé vµ bãc lét. - GV chèt l¹i ghi b¶ng . -HS nhËn xÐt bæ xung - Rót ra bµi häc -HS ®äc bµi häc 4, Cñng cè dÆn dß -Cñng cè l¹i néi dung bµi -Liªn hÖ víi phô n÷ ngµy nay .. -VÒ nhµ häc bµi Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ Thanh DiÖp 6 Trêng tiÓu häc Th Phó Gi¸o ¸n LÞch sö ChiÕn th¾ng B¹ch §»ng do Ng« QuyÒn l·nh ®¹o (N¨m 938) I-Môc tiªu: 1:KiÕn thøc: KÓ ng¾n gän trËn B¹ch §»ng n¨m 938: +§«i nÐt vÒ ngêi l·nh ®¹o trËn B¹ch ®»ng:Ng« QuyÒn ë x· §êng L©m,con rÓ cña D¬ng §×nh NghÖ. +Nguyªn nh©n B¹ch §»ng:KiÒu C«ng TiÔn giÕt D¬ng §×nh NghÖ vµ cÇu cøu nhµ Nam H¸n Ng« QuyÒn b¾t giÕt KiÒu C«ng TiÔn vµ chuÈn bÞ ®ãn ®¸nh qu©n Nam H¸n. +Nh÷ng nÐt chÝnh vÒ diÔn biÕn trËn B¹ch §»ng:Ng« QuyÒn chØ huy qu©n ta lîi dông thñy triÒu lªn xuèng trªn s«ng B¹ch §»ng,nhñ giÆc vµo b·i cäc vµ tiªu diÖt ®Þch. ý nghÜa trËn B¹ch §»ng:chiÕn th¾ng B¹ch §»ng kÕt thóc thêi k× níc ta bÞ phong kiÕn ph¬ng B¾c ®« hé,më ra thêi k× ®éc lËp l©u dµi cho d©n téc. 2.Kó naêng: - HS keå laïi ñöôïc dieãn bieán traän Baïch Ñaèng. - Trình baøy ñöôïc yù nghóa cuûa traän Baïch Ñaèng ñoái vôùi lòch söû daân toäc. 3.Thaùi ñoä: - Luoân coù tinh thaàn baûo veä neàn ñoäc laäp daân toäc. II Ñoà duøng daïy hoïc : III-ChuÈn bÞ : Tranh IV, Ho¹t ®éng d¹y häc 1,KiÓm tra bµi cò: - HS keå laïi ñöôïc dieãn bieán traän Baïch Ñaèng. - Trình baøy ñöôïc yù nghóa cuûa traän Baïch Ñaèng ñoái vôùi lòch söû daân toäc. -GV nhËn xÐt. 3,bµi míi : -Giíi thiÖu bµi:Nªu môc tiªu cña bµi 1,nguyªn nh©n th¾ng lîi trËn B¹ch §»ng. *,Ho¹t ®éng1:Lµm viÖc c¸ nh©n -Ng« QuyÒn lµ ngêi nh thÕ nµo? -V× sao cã trËn B¹ch §»ng? -GV chèt-ghi b¶ng 2,DiÔn biÕn cña trËn B¹ch §»ng *,Ho¹t ®éng 2: Lµm viÖc c¸ nh©n -Ng« QuyÒn ®¸nh qu©n Nam H¸n trªn s«ng B¹ch §»ngNTN? HS tr¶ lêi -HS ®äc tõ Ng« QuyÒn à ®Õn qu©n Nam H¸n. -Ng« QuyÒn lµ ngêi cã tµi nªn ®îc D¬ng §inh NghÖ g¶ con g¸i cho -V× KiÒu C«ng TiÔn giÕt D¬ng §×nh NghÖ Ng« QuyÒn ®em qu©n ®¸nh b¸o thï. C«ngTiÔn cÇu cøu nhµ Nam H¸n -Ngh« QuyÒn giÕt KiÒu C«ng TiÔn Vµ chuÈn bÞ ®ãn ®¸nh qu©n Nam H¸n. -HS nhËn xÐt. -HS ®äc ®o¹n: sang nhµ níc ta...hoµn toµn thÊt b¹i -Ng« QuyÒn ®· dïng kÕ c¾m cäc gç ®Çu vãt nhän,bÞt s¾t xuèng lßng s«ng B¹ch §»ng lîi dông lóc thuû triÒu lªn che lÊp c¸c cäc nhän cho qu©n mai phôc khi thuû triÒu lªn nhö qu©n Nam H¸n vµo. khi thuû triÒu xuèng th× ®¸nh,qu©n Nam H¸n Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ Thanh DiÖp 7 Trêng tiÓu häc Th Phó -GV nhËn xÐt.chèt l¹i. 3,ý nghÜa cña trËn B¹ch §»ng *, Ho¹t ®éng3: Lµm viÖc c¶ líp. - Sau khi ®¸nh tan qu©n Nam H¸n Ng« QuyÒn ®· lµm g×? §iÒu ®ã cã ý nghÜa NTN? -GV nhËn xÐt vµ chèt l¹i. 4, Cñng cè dÆn dß. -Gäi HS nªu bµi häc SGK-CB bµi sau Gi¸o ¸n LÞch sö kh«ng chèng cù næi, chÕt qu¸ nöa .Hoµng Th¸o tö trËn. -HS nhËn xÐt -HS ®äc tõ mïa xu©n n¨m 939 dÕn hÕt. -Mïa xu©n n¨m 939 Ngh« QuyÒn xng v¬ng ®ãng ®« ë Cæ Loa. KÕt thóc hoµn toµn thêi k× ®« hé cña bän PKPB vµ më ®Çu cho thêi k× ®éc lËp l©u dµi cña níc ta. -HS nhËn xÐt ¤n tËp I,Môc tiªu : 1:KiÕn thøc: -N¾m ®îc tªn c¸c giai ®o¹n lÞch sö ®· häc tõ bµi 1 ®Õn bµi 5: +Kho¶ng n¨m 700 TCN ®Õn n¨m 179 TCN:buæi ®Çu dùng níc vµ gi÷ níc. +N¨m 179 TCN ®Õn n¨m 938:h¬n mét ngh×n n¨m ®Êu tranh giµnh l¹i ®éc lËp. -kÓ l¹i mét sè sù kiÖn tiªu biÓu vÒ: +§êi sèng ngêi L¹c ViÖt díi thêi V¨n Lang. +Hoµn c¶nh,diÔn biÕn vµ kÕt qu¶ cña cuéc khëi nghÜa Hai Bµ Trng. +DiÔn biÕn vµ ý nghÜa cña chiÕn th¾ng B¹ch §»ng 2.Kó naêng: - HS keå teân laïi nhöõng söï kieän lòch söû tieâu bieåu trong hai thôøi kì naøy roài bieåu dieãn noù treân truïc vaø baûng thôøi gian. 3.Thaùi ñoä: - Boài döôõng loøng töï haøo daân toäc, loøng yeâu nöôùc. II,§å dïng d¹y häc : -B¨ng vµ h×nh vÏ trôc thêi gian -Mét sè tranh ¶nh ,b¶n ®å III ,C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 2,KTBC -Nªu ý nghÜa cña chiÕn th¾ng B¹ch §»ng -GV nhËn xÐt 3,Bµi míi -Giíi thiÖu bµi:Nªu môc tiªu cña bµi * Ho¹t ®éng 1: lµm viÖc theo nhãm -GV ph¸t phiÕu cho mçi nhãm 1 b¶n vµ y/c ghi néi dung ë mçi giai ®o¹n HS tr¶ lêi Nhãm 4 Kho¶ng 179 700TCN ®Õn TCN n¨m Kho¶ng 700 n¨m TCN trªn ®Þa phËn BBvµ B¾c trung Bé hiÖn nay níc V¨n Lang ra §êi nèi tiÕp VLlµ níc ¢u L¹c .§ã lµ Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ Thanh DiÖp Tõ n¨m 179 TCN938SCN Tõ n¨m 179 TCN TriÖu §µ th«n tÝnh ®îc níc ¢u L¹c .Níc ta bÞ bän PKPB®« hé h¬n 1 ngh×n n¨m chóng ¸p bøc bãc lét ND ta nÆng nÒ ND ta kh«ng chÞu khuÊt phôc ®· liªn tôc næi dËy ®Êu tranh vµ kÕt 8 Trêng tiÓu häc Th Phó Gäi HS b¸o c¸o -GV nhËn xÐt chèt l¹i * Ho¹t ®éng 2: lµm viÖc c¸ nh©n -GV y/c HS kÎ trôc thêi gian vµo vµ ghi c¸c sù kiÖn tiªu biÓu ®· häc t¬ng øng víi c¸c mèc thêi gian cho * Ho¹t ®éng 3: lµm viÖc c¸ nh©n -Em h·y viÕt l¹i b»ng lêi 3 néi dung sau : a,§êi sèng ngêi L¹c ViÖt díi thêi V¨n Lang (SX,¨n mÆc ,ë,ca h¸t,lÔ héi ) b,Khëi nghÜa Hai Bµ Trng næ ra trong hoµn c¶nh nµo ? Nªu diÔn biÕn vµ kÕt qu¶ cña cuéc khëi nghÜa ? c,Tr×nh bµy diÔn biÕn vµ nªu ý nghÜa cña chiÕn th¾ng B¹ch §»ng? -GV nhËn xÐt 4,Cñng cè dÆn dß -Cñng cè l¹i néi dung bµi -VÒ nhµ häc bµi -chuÈn bÞ bµi sau I,Môc tiªu; Gi¸o ¸n LÞch sö buæi ®Çu thóc b»ng chiÕn th¾ng dùng níc vµ B¹ch §»ng gi÷ níc cña d©n téc ta -C¸c nhãm g¾n néi dung th¶o luËn lªn b¶ng -§¹i diÖn nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ -C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt bæ sung kho¶ng 700 n¨m 179 n¨m 938 -HS b¸o c¸o kÕt qu¶ cña m×nh -HS kh¸c nhËn xÐt bæ sung Ngêi L¹c ViÖt biÕt lµm ruéng ,¬m t¬ dÖt lôa ,®óc ®ång lµm vò khÝ vµ c«ng cô sx,cuéc sèng ë lµng b¶n gi¶n dÞ ,nh÷ng ngµy héi lµng ,mäi ngêi thêng ho¸ trang vui ch¬i nhÈy móa ,hä sèng hoµ hîp víi thiªn vµ cã nhiÒu tôc lÖ riªng -O¸n hËn tríc ¸ch ®« hé cña nhµ H¸n . Hai Bµ ®· phÊt cê khëi nghÜa .Mïa xu©n n¨m 40 t¹i cöa s«ng H¸t .Hai Bµ phÊt cê khëi nghÜa nhanh chãng lµm chñ Mª Linh.Tõ Mª Linh tÊn c«ng Luy L©u trung t©m cña chÝnh quyÒn ®« hé,Qu©n H¸n chèng cù kh«ng næi ph¶i bá ch¹y.kh«ng ®Çy 1 th¸ng cuéc khëi nghÜa ®· chiÕn th¾ng -Ng« QuyÒn dùa vµo thuû triÒu ®ãng cäc gç ®Çu vãt nhän,bÞt s¾t xuèng lßng s«ng B¹ch §»ng cho qu©n mai phôc khi thuû triÒu lªn th× nhö qu©n qu©n Nam H¸n vµo.Khi thuû triÒu xuèng th× ®¸nh.Qu©n Nam H¸n chèng cù kh«ng næi bÞ chÕt qu¸ nöa. Hoµng Th¸o tö trËn -.Mïa xu©n n¨m 939.Ng« QuyÒn xng v¬ng.§ãng ®« ë Cæ Loa.§Êt níc ®îc ®éc lËp sau h¬n 1 ngh×n n¨m bÞ PKPB ®« hé -HS lÇn lît tr×nh bµy tõng néi dung -HS kh¸c nhËn xÐt bæ sung §inh Bé LÜnh dÑp lo¹n mêi hai sø qu©n 1:KiÕn thøc - N¾m ®îc nh÷ng nÐt chÝnh vÒ sù kiÖn §inh Bé LÜnh dÑp lo¹n 12 sø qu©n: Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ Thanh DiÖp 9 Trêng tiÓu häc Th Phó Gi¸o ¸n LÞch sö +Sau khi Ng« QuyÒn mÊt,®Êt níc r¬i vµo hoµn c¶nh lo¹n l¹c,c¸c thÕ lùc c¸t cø ®Þa ph¬ng næi dËy chia c¾t ®Êt níc. +§inh Bé LÜnh ®· tËp hîp nh©n d©n dÑp lo¹n 12 sø qu©n,thèng nhÊt ®Êt níc. -§«i nÐt vÒ §inh Bé LÜnh:§inh Bé LÜnh quª ë vïng Hoa L, Ninh B×nh, lµ mét ngêi c¬ng nghÞ, mu cao vµ cã chÝ lín,«ng cã c«ng dÑp lo¹n 12 sø qu©n: 2.Kó naêng: - HS naém ñöôïc söï ra ñôøi cuûa ñaát nöôùc Ñaïi Coà Vieät vaø teân tuoåi, söï nghieäp cuûa Ñinh Boä Lónh. 3.Thaùi ñoä: - Töï haøo veà truyeàn thoáng döïng nöôùc vaø giöõ nöôùc cuûa daân toäc ta . II,§å dïng d¹y häc -H×nh trong SGK-phiÕu häc tËp III,C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 2,KiÓm tra bµi cò -Tr×nh bµy diÔn biÕn vµ nªu ý nghÜa cña chiÕn th¾ng B¹ch §»ng? 3,Bµi míi -Giíi thiÖu bµi.Nªu môc tiªu cña bµi. 1,T×nh h×nh x· héi VN sau khi Ng« QuyÒn mÊt * Ho¹t ®éng 1: -Sau khi Ng« QuyÒn mÊt t×nh h×nh níc ta nh thÕ nµo ? 2,§inh Bé lÜnh dÑp lo¹n 12 sø qu©n *Ho¹t ®éng 2: lµm viÖc c¶ líp -Em biÕt g× vÒ §inh Bé LÜnh ? -§inh Bé LÜnh ®· cã c«ng g× ? HS nªu -TriÒu ®×nh lôc ®ôc tranh nhau ngai vµng ®Êt níc bÞ chia c¾t thµnh 12 vïng d©n chóng ®æ m¸u v« Ých,ruéng ®ång bÞ tµn ph¸ qu©n thï l¨ le ngoµi bê câi -HS ®äc bµi trong SGK: tõ bÊy giê ®Õn hÕt -§inh Bé LÜnh sinh ra vµ lín lªn ë Hoa L Gia ViÔn Ninh B×nh.TruyÖn cê lau tËp trËn ®· nãi lªn «ng ®· cã chÝ tõ nhá -Lín lªn gÆp buæi lo¹n l¹c.§inh Bé LÜnh ®· XD lùc lîng ®em qu©n ®i dÑp lo¹n 12 sø qu©n n¨m 938,«ng ®· thèng nhÊt ®îc giang s¬n -§inh Bé LÜnh lªn ng«i vua lÊy hiÖu lµ §inh Tiªn Hoµng ®ãng ®« ë Hoa L ®Æt tªn níc lµ §¹i Cå ViÖt niªn hiÖu lµ Th¸i B×nh -Sau khi thèng nhÊt ®Êt níc §inh Bé LÜnh ®· lµm g× ? -GV gi¶i thÝch c¸c tõ -Hoµng :lµ hoµng ®Õ ngÇm nãi vua níc ta ngang hµng víi hoµng ®Õ Trung Hoa -§¹i Cå ViÖt : níc ViÖt lín -Th¸i B×nh : yªn æn kh«ng cã lo¹n l¹c vµ chiÕn tranh -GV chèt vµ ghi b¶ng 3,T×nh h×nh níc ta sau khi thèng -C¸c nhãm th¶o luËn theo néi dung y/c nhÊt c¸c mÆt Tríc khi thèng Sau khi thèng nhÊt *,Ho¹t ®éng 3: th¶o luËn nhãm nhÊt -Y/C HS lËp b¶ng so s¸nh t×nh -§Êt níc -BÞ chia c¾t -§N qui vÒ 1 mèi h×nh níc ta tríc vµ sau khi thèng nhÊt thµnh 12 vïng -TriÒu ®×nh -Lôc ®ôc -§¬c tæ chøc l¹i qui cñ -§êi sèng cña -Lµng m¹c -§ång ruéng trë l¹i -GV nhËn xÐt chèt l¹i ghi b¶ng nh©n d©n Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ Thanh DiÖp 10 Trêng tiÓu häc Th Phó *TiÓu kÕt l¹i toµn bµi -Rót ra bµi häc 4,Cñng cè dÆn dß -Cñng cè l¹i néi dung bµi -VÒ nhµ häc bµi –chuÈn bÞ bµi sau Gi¸o ¸n LÞch sö ruéng ®ång bÞ xanh t¬i ngîc xu«i tµn ph¸ d©n bu«n b¸n,kh¾p n¬i nghÌo khæ ®æ chïa th¸p ®îc XD m¸u v« Ých -§¹i diÖn c¸c nhãm b¸o c¸o -C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt bæ sung -Häc sinh ®äc bµi häc cuéc kh¸ng chiÕn chèng qu©n tèng x©m lîc lÇn thø nhÊt ( N¨m 981) I,Môc ®Ých yªu cÇu : 1:KiÕn thøc: -N¾m ®îc nh÷ng nÐt chÝnh vÒ cuéc kh¸ng chiÕn chèng qu©n Tèng lÇn thø nhÊt (n¨m 938)do Lª Hoµn chØ huy. +Lª Hoµn lªn ng«i vua lµ phï hîp víi yªu cÇu cña ®Êt níc vµ hîp víi lßng d©n. +Têng thuËt(sö dông lîc ®å)ng¾n gän cuéc kh¸ng chiÕn chèng qu©n Tèng lÇn thø nhÊt:§Çu n¨m 981 qu©n Tèng theo hai ®êng thñy,bé tiÕn vµo x©m lîc níc ta.Qu©n ta chÆn ®¸nh ®Þch ë B¹ch §»ng(®êng thñy)vµ Chi L¨ng(®êng bé).cuéc kh¸ng chiÕn th¾ng lîi. -§«i nÐt vÒ Lª Hoµn:Lª Hoµn lµ ngêi chØ huy qu©n ®éi nhµ §inh víi chøc thËp ®¹o tíng qu©n.Khi §inh Tiªn Hoµn bÞ ¸m h¹i,qu©n Tèng sang x©m lîc,Th¸i hËu hä D¬ng vµ qu©n sÜ ®· suy t«n «ng lªn ng«i Hoµng ®Õ(nhµ tiÒn lª).¤ng ®· chØ huy cuéc kh¸ng chiÕn chèng Tèng th¾ng lîi. 2.Kó naêng: - HS neâu ñöôïc dieãn bieán cuûa cuoäc khaùng chieán choáng quaân Toáng xaâm löôïc vaø yù nghóa thaéng lôïi cuûa cuoäc khaùng chieán . 3.Thaùi ñoä: - HS töï haøo veà chieán thaéng Baïch Ñaèng, Chi Laêng vaø ngöôøi anh huøng daân toäc Leâ Hoaøn cuøng toaøn daân ñaõ laøm neân nhöõng chieán thaéng vang doäi ñoù. II, ®å dïng d¹y häc: -H×nh trong SGK- PhiÕu häc tËp III, C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc 2, KiÓm tra bµi cò: -H·y nªu t×nh h×nh níc ta sau khi thèng nhÊt? -GV nhËn xÐt. 3, Bµi míi. -Giíi thiÖu:nªu môc tiªu cña bµi. 1,sù ra ®êi cña nhµ Lª. *, Ho¹t ®éng 1: Lµm viÖc c¶ líp -GV ®Æt vÊn ®Ò. -Lª Hoµn lªn ng«i vua trong hoµn c¶nh nµo? HS tr¶ lêi -HS ®äc tõ ®Çuà sö cò gäi lµ nhµ tiÒn lª. -N¨m 919 §inh Tiªn Hoµng vµ con trai trëng lµ §inh LiÔn bÞ ¸m h¹i. Con thø lµ §inh Toµn míi 6 tuæi, lªn ng«i. Lîi dông thêi c¬ ®ã nhµ Tèng ®em qu©n x©m lîc níc ta. ThÕ níc l©m nguy .TriÒu ®×nh ®· häp Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ Thanh DiÖp 11 Trêng tiÓu häc Th Phó Gi¸o ¸n LÞch sö bµn ®Ó chän ngêi chØ huy cuéc kh¸ng chiÕn. Mäi ngêi ®Æt niÒm tin vµo thËp ®¹o tíng qu©n Lª Hoµn ( lµm tæng chØ huy -ViÖc Lª Hoµn ®îc t«n lªn lµm vua qu©n ®éi) cã ®îc nh©n d©n ñng hé kh«ng? -khi «ng lªn ng«i , «ng ®îc qu©n sÜ ñng hé -GV nhËn xÐt. Chèt l¹i- ghi b¶ng vµ tung h« “v¹n tuÕ” -Lª Hoµn lªn ng«i lËp ra nhµ Lª. 2, DiÔn biÕn cuéc kh¸ng chiÕn chèng -HS nhËn xÐt. qu©n tèng. -V× sao Th¸i hËu hä D¬ng mêi Lª -§Ó nhµ Lª thay nhµ §inh l·nh ®¹o cuéc Hoµn lªn lµm vua? kh¸ng chiÕn. *, Ho¹t ®éng 2: Ho¹t ®éng nhãm -GV yªu cÇu: c¸c nhãm th¶o luËn dùa theo c¸c c©u hái sau: -HS ®äc tõ ®Çu n¨m 981 à lÖnh b·i binh. +Qu©n Tèng x©m lîc níc ta vµo n¨m -C¸c nhãm th¶o luËn. nµo? -Qu©n tèng x©m lîc níc ta vµo ®Çu n¨m +Hai trËn ®¸nh lín diÔn ra ë ®©u vµ 981 chóng theo 2 ®êng thuû vµ bé µo µo diÔn ra NTN? x©m lîc níc ta .Qu©n thuû tiÕn theo cöa +Qu©n tèng cã thùc hiÖn ®îc ý ®å s«ng B¹ch §»ng. Qu©n bé tiÕn vµo theo ®x©m lîc cña chóng kh«ng? êng L¹ng S¬n. Vua Lª trùc tiÕp chØ huy binh thuyÒn chèng giÆc ë B¹ch §»ng. Trªn bé qu©n ta chÆn ®¸nh qu©n tèng quyÕt liÖt ë Chi L¨ng. Hai c¸nh qu©n cña giÆc ®Òu bÞ -HS dùa vµo h×nh 2 tr×nh bµy l¹i diÔn thÊt b¹i. qu©n giÆc chÕt qu¸ nöa. Tíng giÆc biÕn. bÞ giÕt .Cuéc K/C th¾ng lîi. -GV nhËn xÐt. -§¹i diÖn nhãm lªn b¶ng thuËt l¹i diÔn biÕn 3, ý nghÜa th¾ng lîi. cuéc kh¸ng chiÕn chèng qu©n tèng cña nd *, Ho¹t ®éng 3: Lµm viÖc c¶ líp . ta. -Th¾ng lîi cña cuéc kh¸ng chiÕn -HS nhËn xÐt chèng qu©n Tèng ®· ®em l¹i kÕt qu¶ -HS ®äc tõ cuéc kh¸ng chiÕn  hÕt g× cho nd? -§· gi÷ v÷ng ®îc nÒn ®éc lËp cña níc nhµ -GV chèt- ghi b¶ng. nh©n d©n tù hµo tin tëng vµo søc m¹nh vµ *TiÓu kÕt à bµi häc tiÒn ®å cña d©n téc. 4, Cñng cè dÆn dß: -HS nhËn xÐt bæ sung -VÒ nhµ häc bµi-chuÈn bÞ bµi sau -HS ®äc bµi häc Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ Thanh DiÖp 12 Trêng tiÓu häc Th Phó Gi¸o ¸n LÞch sö nhµ lý dêi ®« ra th¨ng long I,Môc ®Ých yªu cÇu : 1.Kieán thöùc : -Nªu ®îc nh÷ng lÝ do khiÕn Lý C«ng UÈn dêi ®« tõ Hoa L ra §¹i La:vïng trung t©m cña ®Êt níc,®Êt réng l¹i b»ng ph¼ng,ND kh«ng khæ v× ngËp lôt. -Vµi nÐt vÒ c«ng lao cña Lý C«ng UÈn:Ngêi s¸ng lËp v¬ng triÒu Lý,cã c«ng dêi ®« ra §¹i La vµ ®æi tªn kinh ®« lµ Th¨ng Long. - Kó naêng: HS bieát - Tieáp theo nhaø Leâ laø nhaø Lyù. Lyù Thaùi Toå laø oâng vua ñaàu tieân cuûa nhaø Lyù. OÂng laø ngöôøi ñaàu tieân xaây döïng kinh thaønh Thaêng Long (nay laø Haø Noäi). Sau ñoù, Lyù Thaùi Toâng ñaët teân nöôùc laø Ñaïi Vieät 2, KiÓm tra bµi cò: -Y/c HS x¸c ®Þnh vÞ trÝ kinh ®« Hoa L vµ §¹i La(Th¨ng Long) -GV nhËn xÐt. 3, Bµi míi. -Giíi thiÖu:Nªu môc tiªu cña bµi. 1,Sù ra ®êi cña nhµ Lý *Ho¹t ®éng 1: GV giíi thiÖu -N¨m 1005,vua §¹i Hµnh mÊt.Lª Long §Ünh lªn ng«i,tÝnh t×nh b¹o ngîc.Lý C«ng UÈn lµ viªn quan cã tµi,cã ®øc.Khi Lª Long §Ünh mÊt. .Lý C«ng UÈn ®îc t«n lªn lµm vua.Nhµ Lý b¾t ®Çu tõ ®©y 2,Nhµ Lýdêi ®« ra Th¨ng Long vµ sù ph¸t triÓn ë kinh ®« *Ho¹t ®éng 2:lµm viÖc c¸ nh©n -GV treo b¶n ®å hµnh chÝnh VN -GV y/c HS dùa vµo kªnh ch÷ trong s¸ch GK ®o¹n:mïa xu©n n¨m 1010.....mµu mì Êy®Ó lËp b¶ng so s¸nh theo mÉu sau -Lý Th¸i Tæ suy nghÜ nh thÕ nµo mµ quyÕt ®Þnh dêi ®« tõ Hoa L ra §¹i La? -GV gi¶i thÝch: Th¨ng Long -ChuyÓn ý *Ho¹t ®éng 3:lµm viÖc c¶ líp -Th¨ng Long díi thêi Lª ®· ®îc x©y dùng nh thÕ nµo? -GV chèt l¹i vµ ghi b¶ng *TiÓu kÕt -> bµi häc 4,Cñng cè dÆn dß -VÒ nhµ häc bµi -CB bµi sau - HS lªn chØ B§ vïng ®Êt Hoa L §¹i La ND SS -VÞ trÝ -kh«ng ph¶i -trung t©m ®Êt trung t©m níc -§Þa -rõng nói -®Êt réng,b»ng thÕ hiÓm trë chËt ph¼ng,mµu mì hÑp -Cho con ch¸u ®êi sau x©y dùng cuéc sèng Êm no h¹nh phóc -HS nhËn xÐt -HS ®äc tõ t¹i kinh thµnh Th¨ng Long>hÕt -XD nhiÒu l©u ®µi cung ®iÖn,®Òn chïa d©n tô häp ngµy cµng ®«ng t¹o nªn nhiÒu phè nhiÒu phêng nhén nhÞp,vui t¬i -HS nhËn xÐt bæ sung -HS ®äc bµi häc SGK 2.Thaùi ñoä: Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ Thanh DiÖp 13 Trêng tiÓu häc Th Phó Gi¸o ¸n LÞch sö - Boài döôõng nieàm töï haøo daân toäc: coù moät kinh ñoâ laâu ñôøi – kinh ñoâ Thaêng Long – nay laø Haø Noäi. II, ®å dïng d¹y häc: -B¶n ®å hµnh chÝnh ViÖt Nam III, C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc: I,Môc ®Ých yªu cÇu : 1:KiÕn thøc: chïa thêi lý - BiÕt ®îc nh÷ng biÓu hiÖn vÒ sù ph¸t triÓn cña d¹o PhËt thêi Lý. +NhiÒu vua nhµ Lý theo ®¹o PhËt. +Thêi Lý,chïa ®îc x©y dùng ë nhiÒu n¬i. +NhiÒu nhµ s ®îc gi÷ c¬ng vÞ quan träng trong triÒu ®×nh. 2.Kó naêng: - HS keå ñöôïc moät soá chuøa thôøi Lyù. 3.Thaùi ñoä: - HS töï haøo veà trình ñoä vaên hoùa vaø ngheä thuaät kieán truùc, xaây döïng thôøi nhaø Lyù. II, ®å dïng d¹y häc: -B¶n ®å hµnh chÝnh ViÖt Nam III,C¸c ho¹t ®éng- d¹y- häc: 2, KiÓm tra bµi cò -Lý Th¸i Tæ suy nghÜ nh thÕ nµo mµ quyÕt ®Þnh dêi ®« tõ Hoa L ra §¹i La? -GV nhËn xÐt. 3, Bµi míi. -Giíi thiÖu;Nªu môc tiªu cña bµi. 1,§¹o phËt khuyªn lµm ®iÒu thiÖn tr¸nh ®iÒu ¸c *Ho¹t ®éng 1:ho¹t ®éng c¶ líp -§¹o phËt du nhËp vµo níc ta tõ bao giê vµ cã gi¸o lý nh thÕ nµo? -V× sao nh©n d©n ta tiÕp thu ®¹o phËt? -GV tæng kÕt néi dung 2,Sù ph¸t triÓn cña ®¹o phËt díi thêi Lý *Ho¹t ®éng 2:ho¹t ®éng nhãm - Nh÷ng sù viÖc nµo cho thÊy díi thêi Lý®¹o phËt rÊt ph¸t triÓn -Chïa g¾n víi sinh ho¹t v¨n ho¸ cña nh©n d©n ta nh thÕ nµo? -GV chèt l¹i HS tr¶ lêi -HS ®äc ®o¹n tõ ®¹o phËt-> rÊt thÞnh ®¹t -§¹o phËt du nhËp vµo níc ta rÊt sím. ,§¹o phËt khuyªn ngêi ta ph¶i biÕt yªu th¬ng ®ång lo¹i ph¶i biÕt nhêng nhÞn nhau gióp ®ì ngêi gÆp khã kh¨n kh«ng ®îc ®èi sö tµn ¸c víi loµi vËt -V× gi¸o lý cña ®¹o phËt phï hîp víi lèi sèng vµ c¸ch nghÜ cña nh©n d©n ta nªn sím ®îc nh©n d©n ta tiÕp nhËn vµ tin theo -HS ®äc SGK vµ th¶o luËn nhãm 4 theo néi dung sau: -§¹o phËt ®îc truyÒn b¸ réng r·i trong c¶ níc, nh©n d©n theo ®¹o phËt rÊt ®«ng,nhiÒu nhµ s ®îc gi÷ chøc vô quan träng trong triÒu ®×nh -Chïa mäc lªn kh¾p n¬i, n¨m 1031 triÒu ®×nh ®· bá tiÒn x©y dùng 950 ng«i chïa,nh©n d©n còng ®ãng gãp tiÒn x©y chïa -Chïa lµ n¬i tu hµnh cña c¸c nhµ s lµ n¬i tÕ lÔ cña ®¹o phËt nhng còng lµ trung t©m v¨n ho¸ cña c¸c lµng x·, nh©n d©n ®Õn chïa ®Ó lÔ phËt,héi häp vui ch¬i -§¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy néi dung Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ Thanh DiÖp 14 Trêng tiÓu häc Th Phó 3,T×m hiÓu mét sè ng«i chïa thêi Lý *Ho¹t ®éng 3:ho¹t ®éng nhãm -Tæ chøc cho HS tr×nh bµy tríc líp Gi¸o ¸n LÞch sö th¶o luËn -Tè chøc cho mäi HS trng bµy tranh ¶nh,tµi liÖu vÒ c¸c ng«i chïa thêi Lý mµ tæ m×nh su tÇm ®îc -C¸c nhãm thuyÕt tr×nh vÒ c¸c t liÖucña m×nh hoÆc m« t¶ mét ng«i chïa(Chïa Mét Cét) -HS nhËn xÐt -GV nhËn xÐt 4,Cñng cè dÆn dß -Nªu sù kh¸c biÖt gi÷a ®×nh vµ chïa -VÒ nhµ häc bµi -CB bµi sau cuéc kh¸ng chiÕn chèng qu©n tèng x©m lîc lÇn thø hai (1075-1077) I,Môc ®Ých yªu cÇu -BiÕt nh÷ng nÐt chÝnh vÒ trËn chiÕn t¹i phßng tuyÕn s«ng Nh NguyÖt(cã thÓ sö dông l- îc ®å trËn chiÕn t¹i phßng tuyÕn s«ng Nh NguyÖt vµ bµi th¬ t¬ng truyÒn cña Lý Thêng KiÖt) +Lý Thêng KiÖt chñ ®éng x©y dùng phßng tuyÕn bªn bê nam s«ng Nh NguyÖt. +Qu©n ®Þch do Qu¸ch Quú chØ huy tõ bê b¾c tæ chøc tiÕn c«ng. +Lý Thêng KiÖt chØ huy qu©n ta bÊt ngê ®¸nh th¼ng vµo doanh tr¹i giÆc. +Qu©n ®Þch kh«ng chèng cù næi,t×m ®êng th¸o ch¹y. -Vµi nÐt vÒ c«ng lao Lý Thêng KiÖt:ngêi chØ huy cuéc kh¸ng chiÕn chèng qu©n tèng lÇn thø hai th¾ng lîi. 2.Kó naêng: - HS trình baøy sô löôïc nguyeân nhaân, dieãn bieán, keát quaû cuûa cuoäc khaùng chieán choáng quaân Toáng döôùi thôøi Lyù. - HS moâ taû sinh ñoäng traän quyeát chieán treân phoøng tuyeán soâng Caàu. 3.Thaùi ñoä: - HS töï haøo veà tinh thaàn duõng caûm vaø trí thoâng minh cuûa nhaân daân ta trong coäng cuoäc choáng quaân xaâm löôïc. II, ®å dïng d¹y häc: -PhiÕu häc tËp cña HS -Lîc ®å cuéc k/c chèng qu©n Tèng lÇn thø hai III, C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc: 2, KiÓm tra bµi cò. -§¹o phËt khuyªn lµm ®iÒu g×? -Nh÷ng sù viÖc nµo cho thÊy ®¹o phËt díi thêi Lý rÊt thÞnh ®¹t? -GV nhËn xÐt. 3, Bµi míi. -Giíi thiÖu.Nªu môc tiªu cña bµi HS tr¶ lêi -1HS ®äc bµi -c¶ líp ®äc thÇm tõ ®Çu-råi rót vÒ -N¨m 1072 vua Lý Th¸nh T«ng mÊt.Vua Lý Nh©n T«ng lªn ng«i lóc míi 7 tuæi nhµ Tèng coi ®ã lµ mét thêi c¬ tèt liÒn xóc tiÕn viÖc chuÈn bÞ x©m lîc níc ta. -Khi biÕt qu©n Tèng xóc tiÕn viÖc chuÈn -Lý Thêng KiÖt cã chñ tr¬ng:”Ngåi yªn ®îi giÆc kh«ng b»ng ®em qu©n ®¸nh tríc bÞ x©m lîc níc ta lÇn thø hai. Lý Thêng 15 Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ Thanh DiÖp 1,Nguyªn nh©n qu©n Tèng x©m lîc vµ chñ ®éng cña Lý Thêng KiÖt -Nguyªn nh©n nµo dÉn ®Õn nhµ Tèng ©m mu x©m lîc níc ta? Trêng tiÓu häc Th Phó KiÖt cã chñ tr¬ng g×? -¤ng ®· thùc hiÖn chñ tr¬ng ®ã nh thÕ nµo? -Theo em,viÖc Lý Thêng KiÖt chñ ®éng cho qu©n sang ®¸nh Tèng cã t¸c dông g×? -GV giíi thiÖu vÒ Lý Thêng KiÖt - GVchèt l¹i néi dung 1 2,DiÕnbiÕn trªn s«ng Nh NguyÖt -GV treolîc ®å k/c sau ®ã tr×nh bµy diÔn biÕn tríc líp -Lý Thêng KiÖt ®· lµm g× ®Ó chiÕn ®Êu víi giÆc? -Qu©n Tèng kÐo sang x©m lîc níc ta vµo thêi gian nµo? Lùc lîng cña qu©n Tèng khi sang x©m lîc níc ta ntn? do ai chØ huy? -TrËn chiÕn gi÷a ta vµ giÆc diÔn ra ë ®©u?nªu vÞ trÝ qu©n giÆc vµ qu©n ta trong trËn nµy? -KÓ l¹i trËn quyÕt chiÕn phßng tuyÕn s«ng Nh NguyÖt? 3,KÕt qu¶ ý nghÜa cña cuéc k/c -H·y tr×nh bµy nkÕt qu¶ cña cuéc k/c chèng qu©n Tèng lÇn 2 *GV gi¶ng chèt l¹i 4,Cñng cè dÆn dß -NhËn xÐt tiÕt häc -VÒ nhµ häc bµi-CB bµi sau I,Môc ®Ých yªu cÇu : Gi¸o ¸n LÞch sö ®Ó chÆn mòi giÆc” -Cuèi n¨m 1075. Lý Thêng KiÖt chia qu©n thµnh 2 nh¸nh bÊt ngê ®¸nh vµo n¬i tËp trung qu©n l¬ng cña nhµ Tèng ë Ung Ch©u,Kh©m Ch©u,Liªm Ch©u råi rót vÒ níc -Lý Thêng KiÖt chñ ®éng tÊn c«ng níc Tèng kh«ng ph¶i ®Ó x©m lîc Tèng mµ ®Ó ph¸ ©m mu x©m lîc níc ta cña nhµ Tèng. -HS ®äc tõ trë vÒ níc->t×m ®êng th¸o ch¹y -Lý Thêng KiÖt x©y dng phßng tuyÕn s«ng Nh NguyÖt(Ngµy nay lµ s«ng CÇu) -Vµo n¨m 1076 chóng kÐo 10 v¹n bé binh,1 v¹n ngùa,20 v¹n d©n phu,díi sù chØ huy cña Qu¸ch Quú å ¹t kÐo vµo níc ta -TrËn chiÕn diÔn ra trªn phßng tuyÕn s«ngNh NguyÖt.Qu©n giÆc ë phÝa b¾c cöa s«ng qu©n ta ë phÝa nam -Khi ®· ®Õn bê b¾c s«ng Nh NguyÖt, Qu¸ch Quú nãng lßng chê qu©n thuû tiÕn vµo phèi hîp vît s«ng nhng qu©n thuû cña chóng ®· bÞ qu©n ta chÆn ®øng ngoµi bê biÓn. Qu¸ch Quú liÒu m¹ng cho ®ãng bÌ tæ chøc tiÕn c«ng ta.....trËn Nh NguyÖt ®¹i th¾ng -1HS ®äc tõ sau h¬n ba th¸ng->hÕt -Sè qu©n Tèng chÕt qu¸ nöa sè cßn l¹i tinh thÇn suy sôp nÒn ®éc lËp cña níc nhµ ®îc gi÷ v÷ng -HS ®äc bµi häc SGK Nhµ trÇn thµnh lËp 1:KiÕn thøc -BiÕt r»ng sau nhµ Lý lµ nhµ TrÇn,kinh ®« vÉn lµ Th¨ng Long,tªn níc vÉn lµ §¹i ViÖt: +§Õn cuèi thÕ kØ XII nhµ Lý ngµy cµng suy yÕu,®Çu n¨m 1226,Lý Chiªu Hoµng nhêng ng«i cho chång lµ TrÇn C¶nh,nhµ TrÇn ®îc thµnh lËp. +Nhµ TrÇn vÉn ®Æt tªn kinh ®« lµ Th¨ng Long,tªn níc vÉn lµ §¹i ViÖt. 2.Kó naêng: - HS neâu ñöôïc cô caáu toå chöùc cuûa nhaø Traàn vaø moät soá chính saùch quan troïng. Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ Thanh DiÖp 16 Trêng tiÓu häc Th Phó Gi¸o ¸n LÞch sö 3.Thaùi ñoä: - Thaáy ñöôïc söï ra ñôøi cuûa nhaø Traàn laø phuø hôïp lòch söû. Caùc vua Traàn laøm raïng rôõ non soâng, daân toäc. II, §å dïng d¹y häc: -PhiÕu häc tËp III, C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc: 2, KiÓm tra bµi cò: -Nªu nguyªn nh©n qu©n Tèng x©m lîc níc ta? -Nªu kÕt qu¶ ý nghÜa -GV nhËn xÐt. 3, Bµi míi.-Giíi thiÖu bµi;nªu môc tiªu cña bµi. 1,Hoµn c¶nh ra ®êi cña nhµ TrÇn *Ho¹t ®éng 1: Lµm viÖc c¶ líp -Hoµn c¶nh níc ta cuèi thÕ kØ XII nh thÕ nµo? -Trong hoµn c¶nh ®ã nhµ TrÇn ®· thay thÕ nhµ Lý nh thÕ nµo? *GV kÕt luËn: 2,Nhµ TrÇn x©y dùng ®Êt níc *Ho¹t ®éng 2: lµm viÖc trªn phiÕu GV ph¸t phiÕu cho HS lµm bµi - Cho HS b¸o c¸o kÕt qu¶. - GV chèt: - GV nªu c©u hái: -T×m nh÷ng sù viÖc cho thÊy díi thêi TrÇn quan hÖ gi÷a vua vµ quan,gi÷a vua vµ d©n cha c¸ch xa? - Gäi HS tr¶ lêi - GV chèt: -TiÓu kÕt rót ra bµi häc 4,Cñng cè dÆn dß -NhËn xÐt tiÕt häc -Häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau Néi dung phiÕu häc tËp: 1-§iÒn th«ng tin cßn thiÕu vµo « trèng: S¬ ®å bé m¸y nhµ níc thêi TrÇn tõ trung ¬ng ®Õn ®Þa ph¬ng: HS tr¶ lêi -1HS ®äc tríc líp - HS c¶ líp theo dâi -§äc tõ cuèi thÕ kØ XII->nhµ TrÇn ®îc thµnh lËp -Cuèi thÕ kØ XII nhµ Lý suy yÕu,néi bé triÒu ®×nh lôc ®ôc,®êi sèng nh©n d©n cùc khæ.GiÆc ngo¹i x©m l¨m le x©m lîc níc ta.Vua Lý ph¶i dùa vµo thÕ lùc cña nhµöÇn(TrÇn Thñ §é) ®Ó gi÷ ngai vµng -Vua Lý HuÖ T«ng kh«ng cã con trai nªn truyÒn ng«i cho con g¸i lµ Lý Chiªu Hoµng, Lý Chiªu Hoµng lÊy TrÇn C¶nh vµ nhêng ng«i cho chång, nhµ TrÇn ®îc thµnh lËp. - 1HS ®äc to Y/ C cña bµi - HS lµm bµi theo cÆp - §¹i diÖn nhãm nªu ý kiÕn - Cho líp nhËn xÐt. - HS nªu ý kiÕn - Cho líp nhËn xÐt. - Cho 2 HS ®äc bµi häc S¬ ®å bé m¸y nhµ níc thêi TrÇn triÒu ®×nh lé phñ ch©u,huyÖn 2-§¸nh dÊu x vµo « trèng cho ý tr¶ lêi ®óng nhÊt. a,Nhµ TrÇn ®· lµm g× ®Ó x©y dùng qu©n ®éi Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ Thanh DiÖp ch©u,huyÖn x· 17 Trêng tiÓu häc Th Phó TuyÓn tÊt c¶ trai tr¸ng tõ 16 ®Õn 30 vµo qu©n ®éi. TÊt c¶ c¸c trai tr¸ngkhoÎ m¹nh ®Òu ®îc tuyÓn vµo qu©n ®éi sèng tËp trung trong doanh tr¹i ®Ó tËp luyÖn h»ng ngµy Trai tr¸ng khoÎ m¹nh ®îc tuyÓn vµo qu©n ®éi, thêi b×nh th× ®îc ë nhµ s¶n xuÊt, lóc cã chiÕn tranh th× tham gia chiÕn ®Êu. b,Nhµ TrÇn lµm g× ®Ó ph¸t triÓn n«ng nghiÖp? §Æt thªm chøc quan Hµ ®ª sø ®Ó tr«ng coi ®ª ®iÒu. §Æt thªm chøc quan KhuyÕn n«ng sø ®Ó khuyÕn khÝch n«ng d©n s¶n xuÊt. §Æt thªm chøc quan §ån ®iÒn sø ®Ó tuyÓn mé ngêi ®i khÈn hoang. TÊt c¶ c¸c ý trªn. I,Môc ®Ých yªu cÇu : Gi¸o ¸n LÞch sö nhµ trÇn vµ viÖc ®¾p ®ª 1:KiÕn thøc; -Nªu ®îc mét vµi sù kiÖn vÒ sù quan t©m cña nhµ TrÇn tíi SX n«ng nghiÖp: Nhµ TrÇn quan t©m ®Õn viÖc ®¾p ®ª phßng lôt:LËp Hµ ®ª sø;n¨m 1248 nh©n d©n c¶ níc ®îc lÖnh më réng viÖc ®¾p ®ª tïe ®Çu nguån c¸c con s«ng lín cho ®Õn cöa biÓn;khi cã lò lôt,tÊt c¶ mäi ngêi ph¶i tham gia ®¾p ®ª;c¸c vua TrÇn còng cã khi tù m×nh tr«ng coi viÖc ®¾p ®ª. 2.Kó naêng: - Neâu ñöôïc nhöõng lôïi ích töø vieäc ñaép ñeâ cuûa nhaø Traàn. 3.Thaùi ñoä: -Cã ý thøc b¶o vÖ ®ª ®iÒu vµ phßng chèng lò lôt II, §å dïng d¹y häc:SGK III, C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc: 2, KiÓm tra bµi cò: -Nhµ TrÇn ra ®êi trong hoµn c¶nh nµo? -Nhµ TrÇn lµm g× ®Ó x©y dùng qu©n ®éi? -GV nhËn xÐt. 3, Bµi míi. -Giíi thiÖu.nªu môc tiªu cña bµi 1,Nh÷ng thuËn lîi khã kh¨n cña s«ng ngßi *Ho¹t ®éng 1:lµm viÖc c¶ líp -NghÒ chÝnh cña nh©n d©n ta díi thêi TrÇn lµ g×? -S«ng ngßi t¹o nhiÒu thuËn lîi cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp nhng còng g©y ra nh÷ng khã kh¨n g×? - HS tr¶ lêi -HS ®äc bµi:tõ ®Çu à «ng cha ta -Díi thêi TrÇn nh©n ta lµm n«ng nghiÖp lµ chñ yÕu -S«ng ngßi cung cÊp níc cho n«ng nghiÖp ph¸t triÓn song còng cã khi g©y lò lôt lµm ¶nh hëng tíi s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ cuéc sèng cña nh©n d©n ta Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ Thanh DiÖp 18 Trêng tiÓu häc Th Phó -Em h·y kÓ tãm t¾t vÒ mét c¶nh lôt léi mµ em ®îc chøng kiÕn hoÆc qua ph¬ng tiÖn th«ng tin? *GV kÕt luËn 2,Nhµ TrÇn tæ chøc ®¾p ®ª chèng lôt *Ho¹t ®éng 2:lµm viÖc c¶ líp -Em h·y t×m c¸c sù kiÖn trong bµi nãi lªn sù quan t©m ®Õn ®ª ®iÒu cña nhµ TrÇn? *GV kÕt luËn: nhµ TrÇn rÊt quan t©m ®Õn viÖc ®¾p ®ª phßng chèng lò lôt 3,KÕt qu¶ cña cuéc ®¾p ®ª cña nhµ TrÇn *Ho¹t ®éng 3:lµm viÖc c¶ líp -Nhµ TrÇn ®· thu ®îc kÕt qu¶ g× trong c«ng viÖc ®¾p ®ª? -ë ®Þa ph¬ng em nh©n d©n ®· lµm g× ®Ó chèng lò lôt? - Tæng kÕt rót ra bµi häc 4,Cñng cè dÆn dß -NhËn xÐt tiÕt häc-CB bµi sau Gi¸o ¸n LÞch sö -HS nªu hoÆc kÓ l¹i -HS ®äc tõ nhµ TrÇn-> nhµ TrÇn “lµ triÒu ®¹i ®¾p ®ª” -nhµ TrÇn ®Æt ra lÖ mäi ngêi ®Òu ph¶i tham gia ®¾p ®ª -§Æt chøc quan Hµ ®ª sø ®Ó tr«ng coi viÖc ®¾p ®ª -Hµng n¨m con trai tõ 18 tuæi trë lªn ph¶i dµnh mét ngµy ®Ó tham gia ®¾p ®ª -Cã lóc c¸c vua TrÇn còng tù m×nh tr«ng nom viÖc ®¾p ®ª -HS ®äc phÇn cßn l¹i -§· ®¾p ®îc mét hÖ thèng ®ª däc theo c¸c con s«ng chÝnh gióp n«ng nghiÖp ph¸t triÓn -ë ®Þa ph¬ng em lµ n¬i ®Çu nguån cña c¸c con s«ng nh©n d©n ®· trång c©y ch¾n sãng, x©y kÌ b¶o vÖ ®ª ®Ó chèng lò lôt -2 HS ®äc bµi häc Cuéc kh¸ng chiÕn chèng qu©n x©m lîc m«ng- nguyªn I,Môc ®Ých yªu cÇu : 1:KiÕn thøc: -nªu ®îc mét sè sù kiÖn tiªu biÓu vÒ ba lÇn chiÕn th¾ng chèng qu©n x©m lîc M«ngNguyªn,thÓ hiÖn; +QuyÕt t©m chèng giÆc cña qu©n d©n nhµ trÇn;tËp trung vµo c¸c sù kiÖn nh Héi nghÞ Diªn Hång,HÞch tíng sÜ,viÖc chiÕn sÝ thÝch vµo tay hai ch÷ “S¸t Th¸t” vµ chuyÖn TrÇn Quèc To¶n bãp n¸t qu¶ cam. +Tµi thao lîc cña c¸c tíng sÜ mµ tiªu biÓu lµ TrÇn Hng §¹o(thÓ hiÖn ë viÖc khi giÆc m¹nh,qu©n ta chñ ®éng rót khái kinh thµnh,khi chóng suy yÕu th× qu©n ta tiÕn c«ng quyÕt liÖt vµ giµnh ®îc th¾ng lîi;hoÆc qu©n ta ding kÕ c¾m cäc gç tiªu diÖt ®Þch trªn s«ng B¹ch §»ng) 2.Kó naêng: - Neâu ñöôïc moät soá möu keá ñeå gieát giaëc cuûa vua toâi nhaø Traàn. - KÓ vÒ tÊm g¬ng yªu níc cña TrÇn Quèc To¶n 3.Thaùi ñoä: Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ Thanh DiÖp 19 Trêng tiÓu häc Th Phó Gi¸o ¸n LÞch sö - Traân troïng,tù hµo vÒ truyeàn thoáng chèng giÆc ngo¹i x©m cuûa cha oâng noùi chung va quaân daân nhaø Traàn noùi riªng. II, §å dïng d¹y häc:SGK III, C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc: 2,KiÓm tra bµi cò: -Nhµ TrÇn ®· quan t©m ®Õn viÖc ®¾p ®ª nh thÕ nµo? -GV nhËn xÐt. 3,Bµi míi. -Giíi thiÖu bµi. Ghi ®Çu bµi. 1, ý trÝ quyÕt t©m ®¸nh giÆc cña vua t«i nhµ TrÇn. *Ho¹t ®éng 1: Lµm viÖc c¸ nh©n. -T×m nh÷ng sù viÖc cho thÊy vua t«i nhµ TrÇn rÊt quyÕt t©m chèng giÆc? -HS tr¶ lêi -1 HS ®äc tõ ®Çu ®Õn s¸t th¸t (giÕt giÆc Nguyªn) -TrÇn Thñ §é kh¶ng kh¸i tr¶ lêi:”§Çu thÇn cha r¬i xuèng ®Êt,xin bÖ h¹ ®õng lo” -§iÖn Duyªn Hång vang lªn tiÕng ®ång thanh cña c¸c b« l·o:”§¸nh” -TrÇn Hng §¹o,ngêi chØ huy tèi cao cña cuéc k/c vÕt hÞch tíng sÜ kªu gäi nh©n d©n ®Êu tranh cã c©u:”DÉu cho tr¨m th©n nµy ph¬i ngoµi néi cá,ngh×n x¸c nµy gãi trong da ngùa,ta còng cam lßng...” -C¸c chiÕn sÜ tù thÝch vµo tay m×nh hai *Gi¸o viªn kÕt luËn: ch÷ “s¸t th¸t” 2,KÕ s¸ch ®¸nh giÆc cña vua t«i nhµ -HS ®äc vµ th¶o luËn TrÇn vµ kÕt qu¶ cuéc kh¸ng chiÕn. -Khi giÆc m¹nh vua t«i nhµ TrÇn ®Òu rót *Ho¹t ®éng 2:th¶o luËn nhãm khái Th¨ng Long ®Ó b¶o toµn.Khi giÆc -Nhµ trÇn ®· ®èi phã víi giÆc nh thÕ yÕu,vua t«i nhµ TrÇn tÊn c«ng quyÕt liÖt nµo khi chóng m¹nh vµ khi chóng yÕu? buéc chóng ph¶i rót lui khái bê câi níc ta -ViÖc c¶ ba lÇn vua t«i nhµ TrÇn ®Òu rót -ViÖc c¶ ba lÇn vua t«i nhµ TrÇn ®Òu rót khái Th¨ng Long cã t¸c dông rÊt lín,lµm cho ®Þch khi vµo Th¨ng Long kh«ng thÊy khái Th¨ng Long cã t¸c dông nh thÕ mét bãng ngêi,kh«ng mét chót l¬ng nµo? ¨n,cµng thªm mÖt mái vµ ®ãi kh¸t.Qu©n ®Þch hao tæn trong khi ®ã ta l¹i b¶o toµn ®îc lùc lîng -§¹i diÖn nhãm tr×nh bµy. -HS nhãm kh¸c nhËn xÐt -GV kÕt luËn: -Sau ba lÇn thÊt b¹i qu©n M«ng -Nguyªn -Y/C HS ®äc tiÕp SGK vµ hái kh«ng d¸m xang x©m lîc níc ta n÷a. §Êt -K/C chèng qu©n x©m lîc M«ngníc s¹ch bãng qu©n thï, ®éc lËp d©n téc Nguyªn kÕt thóc th¾ng lîi cã ý nghÜa ®îc gi÷ v÷ng. ntn? ®èi víi lÞch sö d©n téc? -V× d©n ta ®oµn kÕt, quyÕt t©m cÇm vò -V× sao nh©n d©n ta ®¹t ®îc th¾ng lîi vÎ khÝ vµ mu trÝ ®¸nh giÆc. vang nµy? *KÓ vÒ tÊm g¬ng cña TrÇn Quèc To¶n. 4,Cñng cè dÆn dß -NhËn xÐt tiÕt häc. -CB bµi sau. Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ Thanh DiÖp 20
- Xem thêm -