Tài liệu Giáo án lịch sử 4 trọn bộ

  • Số trang: 57 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 79 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

TuÇn 1 LÒCH SÖÛ BAØI: MOÂN LÒCH SÖÛ VAØ ÑÒA LÍ I- MUÏC TIEÂU: -Bieát moân lòch söû vaø ñòa lí ôû lôùp 4 giuùp HS hieåu bieát veà töï nhieân vaø con ngöôøi VN ,bieát coâng lao cuûa oâng cha ta trong thôøi kì döïng nöôùc vaø giöõ nöôùc töø thôøi Huøng Vöông ñeán buoåi ñaàu thôøi Nguyeãn . -Bieát moân Lòch Söû vaø Ñòa Lí goùp phaàn giaùo duïc HS tình yeâu thieân nhieân , con ngöôøi vaø ñaát nöôùc Vieät Nam. II- ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: - Baûn ñoà Ñòa lí töï nhieân Vieät Nam, baûn ñoà haønh chính Vieät Nam. - Hình aûnh sinh hoaït cuûa moät soá daân toäc ôû moät soá vuøng. III- CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU: Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi môùi: Giôùi thieäu Hoaït ñoäng1: Hoaït ñoäng caû lôùp - HS quan saùt baûn ñoà. - GV treo baûn ñoà töï nhieân leân baûng. - HS xaùc ñònh vuøng mieàn maø mình ñang sinh soáng . Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän nhoùm - GV ñöa cho moãi nhoùm 3 böùc tranh (aûnh) noùi veà - Caùc nhoùm xem tranh (aûnh) & traû lôøi caùc caâu moät neùt sinh hoaït cuûa ngöôøi daân ôû ba mieàn (caùch hoûi aên, caùch maëc, nhaø ôû, leã hoäi) & traû lôøi caùc caâu hoûi: - Ñaïi dieän nhoùm baùo caùo - HS thaûo luaän nhoùm. + Tranh (aûnh) phaûn aùnh caùi gì? - HS trình baøy keát quaû. + ÔÛ ñaâu? - GV keát luaän: Moãi daân toäc soáng treân ñaát nöôùc - HS ñoïc ghi nhôù. Vieät Nam coù neùt vaên hoaù rieâng song ñeàu coù cuøng moät Toå quoác, moät lòch söû Vieät Nam Hoaït ñoäng 3: Thaûo luaän nhoùm - GV neâu: Ñeå Toå quoác ta töôi ñeïp nhö ngaøy hoâm - HS thaûo luaän nhoùm. nay, oâng cha ta ñaõ traûi qua haøng ngaøn naêm döïng - HS trình baøy keát quaû. nöôùc vaø giöõ nöôùc. Em naøo coù theå keå moät söï kieän chöùng minh ñieàu ñoù. - HS ñoïc ghi nhôù - GV nhaän xeùt chung. 3. Cuûng coá – Daën doø: - Yeâu caàu HS traû lôøi caâu hoûi SGK. - Chuaån bò baøi môùi. 1 Tuaàn 1 LÒCH SÖÛ BAØI: LAØM QUEN VÔÙI BAÛN ÑOÀ I. MUÏC ÑÍCH - YEÂU CAÀU: - Biết bản đồ là hình vẽ thu nhỏ một khu vực hay toàn bộ bề mặt Trái Đất theo một tỉ lệ nhất định. - Biết một số yếu tố của bản đồ: tên bản đồ, phương hướng kí hiệu bản đồ. biết tỉ lệ bản đồ. II.CHUAÅN BÒ: - Moät soá loaïi baûn ñoà: theá giôùi, chaâu luïc, Vieät Nam. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV 1. Ổn ñịnh lớp. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS 2. Baøi môùi: Hoaït ñoäng1: Hoaït ñoäng caû lôùp -GV treo caùc loaïi baûn ñoà leân baûng theo thöù töï laõnh -HS ñoïc teân caùc baûn ñoà treo treân baûng thoå töø lôùn ñeán nhoû (theá giôùi, chaâu luïc, Vieät Nam…) -Hình veõ thu nhoû: Baûn ñoà theá giôùi theå hieän -GV yeâu caàu HS ñoïc teân caùc baûn ñoà treo treân baûng. toaøn boä beà maët Traùi Ñaát, baûn ñoà chaâu luïc theå +Caùc baûn ñoà naøy laø hình veõ hay aûnh chuïp? hieän moät boä phaän lôùn cuûa beà maët Traùi Ñaát +Nhaän xeùt veà phaïm vi laõnh thoå ñöôïc theå hieän treân caùc chaâu luïc, baûn ñoà Vieät Nam theå hieän moät moãi baûn ñoà? boä phaän nhoû hôn cuûa beà maët Traùi Ñaát - nöôùc -GV söûa chöõa giuùp HS hoaøn thieän caâu traû lôøi. Vieät Nam. -GV keát luaän: Baûn ñoà laø hình veõ thu nhoû moät khu vöïc hay toaøn boä beà maët cuûa Traùi Ñaát theo caùch nhìn töø treân xuoáng. Hoaït ñoäng 2: Hoaït ñoäng caù nhaân + Muoán veõ baûn ñoà, chuùng ta thöôøng phaûi laøm ntn ? -HS quan saùt hình 1, 2 roài chæ vò trí cuûa Hoà + Taïi sao cuøng veõ veà Vieät Nam maø baûn ñoà trong Göôm & ñeàn Ngoïc Sôn theo töøng tranh. SGK laïi nhoû hôn baûn ñoà treo töôøng? -Ñaïi dieän HS traû lôøi tröôùc lôùp - GV giuùp HS söûa chöõa ñeå hoaøn thieän caâu traû lôøi. Hoaït ñoäng 3: Hoaït ñoäng nhoùm - GV yeâu caàu caùc nhoùm ñoïc SGK, quan saùt baûn ñoà -HS ñoïc SGK, quan saùt baûn ñoà treân baûng & treân baûng & thaûo luaän theo caùc gôïi yù sau: thaûo luaän theo nhoùm Teân cuûa baûn ñoà coù yù nghóa gì? -Ñaïi dieän caùc nhoùm leân trình baøy keát quaû laøm - Treân baûn ñoà, ngöôøi ta thöôøng quy ñònh caùc höôùng vieäc cuûa nhoùm tröôùc lôùp -Caùc nhoùm khaùc boå sung & hoaøn thieän Ñoâng, Taây, Nam,Baéc nhö theá naøo? - Chæ caùc höôùng Ñoâng, Taây, Nam,Baéc treân baûn ñoà töï nhieân Vieät Nam? - Tæ leä baûn ñoà cho em bieát ñieàu gì? 2 - Ñoïc tæ leä baûn ñoà ôû hình 3 & cho bieát 3 cm treân baûn - HS quan saùt baûng chuù giaûi ôû hình 3 & moät ñoà öùng vôùi bao nhieâu km treân thöïc ñòa? soá baûn ñoà khaùc & veõ kí hieäu cuûa moät soá ñoái - Baûng chuù giaûi ôû hình 3 coù nhöõng kí hieäu naøo? Baûng töôïng ñòa lí nhö: ñöôøng bieân giôùi quoác gia, chuù giaûi coù taùc duïng gì? nuùi, soâng, thaønh phoá, thuû ñoâ… - Hoaøn thieän baûng - GV giaûi thích theâm cho HS: tæ leä laø moät phaân soá - 2 em thi ñoá cuøng nhau: 1 em veõ kí hieäu, 1 luoân coù töû soá laø 1. Maãu soá caøng lôùn thì tæ leä caøng nhoû em noùi kí hieäu ñoù theå hieän caùi gì & ngöôïc laïi. - GV keát luaän: Moät soá yeáu toá cuûa baûn ñoà maø caùc em vöøa tìm hieåu ñoù laø teân cuûa baûn ñoà, phöông höôùng, tæ leä & baûng chuù giaûi. 3. Cuûng coá – Daën doø: Thöïc haønh veõ moät soá kí hieäu baûn ñoà. - Baûn ñoà laø gì? Keå teân moät soá yeáu toá cuûa baûn ñoà? - Keå moät vaøi ñoái töôïng ñòa lí ñöôïc theå hieän treân baûn ñoà hình 3. - Chuẩn bị baøi môùi. TuÇn 2 3 LÒCH SÖÛ BAØI : LAØM QUEN VÔÙI BAÛN ÑOÀ (tieáp theo ) I-MUÏC TIEÂU: - Neâu ñöôïc caùc böôùc söû duïng baûn ñoà : ñoïc teân baûn ñoà , xem baûn chuù giaûi , tìm ñoái töôïng LS hay ñòa lí treân baûn ñoà . - Bieát ñoïc baûn ñoà ôû möùc ñoä ñôn giaûn : nhaän bieát ñöôïc vò trí , ñaëc ñieåm cuûa ñoái töôïng treân baûn ñoà , döïa vaø kí hieäu maøu saéc phaân bieät ñoä cao , nhaän bieát nuùi , cao nguyeân ñoàng baèng , vuøng bieån.. II- ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: - Baûn ñoà Ñòa lí töï nhieân Vieät Nam. - Baûn ñoà haønh chính Vieät Nam. III- CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC CHUÛ YEÁU: Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1/. Baøi môùi: Hoaït ñoäng1: Hoaït ñoäng caû lôùp -HS traû lôøi +Teân baûn ñoà cho ta bieát ñieàu gì? +Chæ ñöôøng bieân giôùi cuûa Vieät Nam vôùi caùc nöôùc -HS nhaän xeùt xung quanh treân hình 1 & giaûi thích vì sao laïi bieát - HS döïa vaøo kieán thöùc cuûa baøi tröôùc traû lôøi caùc caâu hoûi ñoù laø ñöôøng bieân giôùi -Döïa vaøo baûng chuù giaûi ôû hình 1 ñeå ñoïc caùc kí hieäu -Ñaïi dieän moät soá HS traû lôøi caùc caâu hoûi treân & chæ ñöôøng bieân giôùi cuûa Vieät Nam treân baûn cuûa moät soá ñoái töôïng ñòa lí ñoà treo töôøng -Caùc böôùc söû duïng baûn ñoà: -GV yeâu caàu HS neâu caùc böôùc söû duïng baûn ñoà + Ñoïc teân baûn ñoà ñeå bieát baûn ñoà ñoù theå hieän noäi dung gì. + Xem baûng chuù giaûi ñeå bieát kí hieäu ñoái töôïng ñòa lí caàn tìm + Tìm ñoái töôïng treân baûn ñoà döïa vaøo kí hieäu Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän nhoùm - GV hoaøn thieän caâu traû lôøi trong SGK cuûa caùc -HS trong nhoùm laàn löôït laøm caùc baøi taäp a, b trong SGK. nhoùm. -Ñaïi dieän nhoùm trình baøy tröôùc lôùp keát quaû laøm vieäc cuûa nhoùm. -HS caùc nhoùm khaùc söûa chöõa, boå sung cho ñaày ñuû & chính xaùc. Hoaït ñoäng 3: Laøm vieäc caû lôùp -GV treo baûn ñoà haønh chính Vieät Nam leân baûng -Khi HS leân chæ baûn ñoà, GV chuù yù höôùng daãn HS caùch chæ. Ví duï: chæ moät khu vöïc thì phaûi khoanh kín theo ranh giôùi cuûa khu vöïc; chæ moät ñòa ñieåm (thaønh phoá) thì phaûi chæ vaøo kí hieäu chöù khoâng chæ vaøo chöõ ghi beân caïnh; chæ moät doøng soâng phaûi ñi töø ñaàu nguoàn xuoáng cuoái nguoàn. 2/. Cuûng coá : GV yeâu caàu HS traû lôøi caùc caâu hoûi trong SGK. 3/. Daën doø: Nhaän xeùt tieát hoïc. TuÇn 3 4 - HS quan saùt baûn ñoà. - Moät HS ñoïc teân baûn ñoà & chæ caùc höôùng Ñoâng, Taây, Nam, Baéc treân baûn ñoà. -Moät HS leân chæ vò trí cuûa tænh (thaønh phoá) mình treân baûn ñoà. -Moät HS leân chæ tænh (thaønh phoá) giaùp vôùi tænh (thaønh phoá) cuûa mình treân baûn ñoà theo caùc höôùng Ñoâng, Taây, Nam, Baéc . LÒCH SÖÛ BAØI : NÖÔÙC VAÊN LANG I- Muïc ñích - yeâu caàu: - Naém ñöôïc moät soá söï kieän veà Nhaø nöôùc Vaên Lang: thôøi gian ra ñôøi, nhöõng neùt chính veà ñôøi soáng vaät chaát vaø tinh thaàn cuûa ngöôøi Vieät coå : + Khoaûng 700 TCN nöôùc Vaên Lang , nhaø nöôùc ñaàu tieân trong lòch söû daân toäc ra ñôøi . + Ngöôøi Laïc Vieät bieát laøm ruoäng , öôm tô , deät luïa ñuùc ñoàng laøm vuõ khí vaø coâng cuï saûn xuaát . + Ngöôøi Laïc Vieät bieát ôû nhaø saøn , hoïp nhau thaønh caùc laøng, baûn . + Ngöôøi Laïc Vieät coù phong tuïc nhuoäm raêng , aên traàu , ngaøy leã hoäi thöôøng ñua thuyeàn , ñaáu vaät…. II- Ñoà duøng daïy hoïc : - Hình trong SGK phoùng to. - Phieáu hoïc taäp - Phoùng to löôïc ñoà Baéc Boä vaø Baéc Tring Boä . - Baûng thoáng keâ ( chöa ñieàn ) Maëc & trang Saûn xuaát AÊn ÔÛ Leã hoäi ñieåm - Luùa Côm, xoâi Phuï nöõ duøng - Nhaø saøn Vui chôi, - Khoai Baùnh chöng, nhieàu ñoà trang - Quaây quaàn nhaûy muùa - Caây aên quaû baùnh giaày söùc , buùi toùc thaønh laøng Ñua thuyeàn - Öôm tô deät vaûi Uoáng röôïu hoaëc caïo troõc Ñaáu vaät - Ñuùc ñoàng: giaùo maùc, muõi teân, rìu, Maém ñaàu . löôõi caøy - Naën ñoà ñaát - Ñoùng thuyeàn III- Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc : Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1/. Baøi môùi: Hoaït ñoäng 1 : Laøm vieäc caû lôùp - Treo löôïc ñoà Baéc Boä vaø moät phaàn Baéc Trung Boä vaø veõ truïc thôøi gian leân baûng . - Giôùi thieäu veà truïc thôøi gian : Ngöôøi ta quy öôùc naêm 0 laø naêm Coâng nguyeân ( CN ) ; phía beân traùi hoaëc phía döôùi naêm CN laø nhöõng naêm tröôùc CN; phía beân phaûi hoaëc phía treân naêm CN laø nhöõng naêm sau CN . Hoaït ñoäng 2 : Laøm vieäc caù nhaân GV ñöa ra khung sô ñoà (chöa ñieàn noäi dung ) HS döïa vaøo keânh hình vaø keânh chöõ trong SGK ñeå xaùc ñònh ñòa phaän cuûa nöôùc Vaên Lang & kinh ñoâ Vaên Lang treân baûng ñoà; xaùc ñònh thôøi ñieåm ra ñôøi treân truïc thôøi gian HS coù nhieäm vuï ñoïc SGK & ñieàn vaøo sô ñoà caùc giai taàng sao cho phuø hôïp Huøng Vöông Laïc haàu Laïc töôùng Laïc daân Noâ tì Hoaït ñoäng 3 : Laøm vieäc caù nhaân - GV ñöa ra khung baûng thoáng keâ phaûn aùnh ñôøi soáng vaät chaát vaø tinh thaàn cuûa ngöôø Laïc Vieät . 5 - GV yeâu caàu HS moâ taû laïi baèng ngoân ngöõ cuûa mình veà ñôøi soáng cuûa ngöôøi daân Laïc Vieät Hoaït ñoäng 4 : Laøm vieäc caù nhaân - Ñòa phöông em coøn löu giöõ nhöõng tuïc leä naøo cuûa ngöôøi Laïc Vieät? - GV keát luaän . 2/.Cuûng coá – daën doø : - Chuaån bò : baøi “Nöôùc AÂu Laïc” 6 - HS ñoïc keânh chöõ vaø xem keânh hình ñeå ñieàn noäi dung vaøo caùc coät cho hôïp lí nhö baûng thoáng keâ treân . - HS traû lôøi , lôpboå sung . Hskhaù gioûi keå TuÇn 4 LÒCH SÖÛ BAØI: NÖÔÙC AÂU LAÏC I- Muïc ñích - yeâu caàu: HS bieát - Naém ñöôïc moät caùch sô löôïc cuoäc khaùng chieán choáng Trieäu Ñaø cuûa nhaân daân AÂu Laïc : Trieäu Ñaø nhieàu laàn keùo quaân sang xaâm löôïc Aâu Laïc .Thôøi kì ñaàu do ñoaøn keát , coù vuõ khí lôïi haïi neân daønh ñöôïc thaéng lôïi , nhöng veà sau do An Döông Vöông chuû quan neân cuoäc khaùnh chieán thaát baïi . II- Ñoà duøng daïy hoïc : - Hình aûnh minh hoaï - Löôïc ñoà Baéc Boä vaø Baéc Trung Boä . - Phieáu hoïc taäp cuûa HS Hoï vaø teân: …………………………………………………. Lôùp: Boán Moân: Lòch söû PHIEÁU HOÏC TAÄP Em haõy ñieàn daáu x vaøo oâ  ñeå chæ nhöõng ñieåm gioáng nhau veà cuoäc soáng cuûa ngöôøi Laïc Vieät & ngöôøi AÂu Vieät.  Soáng cuøng treân moät ñòa ñieåm  Ñeàu bieát cheá taïo ñoà ñoàng  Ñeàu bieát reøn saét  Ñeàu troàng luùa vaø chaên nuoâi  Tuïc leä nhieàu ñieåm gioáng nhau III- CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU: Ho¹t ®éng cña GV 1/. Baøi cuõ: Nöôùc Vaên Lang +Nöôùc Vaên Lang ra ñôøi ôû ñaâu & vaøo thôøi gian naøo? +Ñöùng ñaàu nhaø nöôùc laø ai? +Giuùp vua coù nhöõng ai? +Daân thöôøng goïi laø gì? +Ngöôøi Vieät Coå ñaõ sinh soáng nhö theá naøo? -GV nhaän xeùt. 2/. Baøi môùi: Hoaït ñoäng 1 : Laøm vieäc caù nhaân - Yeâu caàu HS ñoïc SGK vaø laøm phieáu hoïc taäp - GV höôùng daãn HS keát luaän: Cuoäc soáng cuûa ngöôøi AÂu Vieät & ngöôøi Laïc Vieät coù nhieàu ñieåm töông ñoàng vaø hoï soáng hoaø hôïp vôùi nhau. Hoaït ñoäng 2 : Laøm vieäc caû lôùp - So saùnh söï khaùc nhau veà nôi ñoùng ñoâ cuûa nöôùc Vaên Lang vaø nöôùc AÂu Laïc? - Thaønh töïu lôùn nhaát cuûa ngöôøi daân AÂu Laïc laø gì? GV (hoaëc HS) keå sô veà truyeàn thuyeát An Döông Vöông GV moâ taû veà taùc duïng cuûa noû & thaønh Coå Loa (qua sô ñoà) Hoaït ñoäng 3 : Laøm vieäc caû lôùp - GV yeâu caàu HS ñoïc SGK - Caùc nhoùm cuøng thaûo luaän caùc caâu hoûi sau: 7 Ho¹t ®éng cña HS - HS coù nhieäm vuï ñieàn daáu x vaøo oâ  ñeå chæ nhöõng ñieåm gioáng nhau trong cuoäc soáng cuûa ngöôøi Laïc Vieät & ngöôøi AÂu Vieät - Xaây thaønh Coå Loa & cheá taïo noû. - HS ñoïc to ñoaïn coøn laïi + Vì sao cuoäc xaâm löôïc cuûa quaân Trieäu Ñaø laïi thaát baïi? + Vì sao naêm 179 TCN nöôùc AÂu Laïc laïi rôi vaøo aùch ñoâ hoä cuûa phong kieán phöông Baéc? - GV nhaán maïnh: Nöôùc AÂu Laïc rôi vaøo tay Trieäu Ñaø bôûi vì aâm möu nham hieåm cuûa Trieäu Ñaø & cuõng bôûi vì söï maát caûnh giaùc cuûa An Döông Vöông. 4.Cuûng coá – Daën doø: + Em hoïc ñöôïc gì qua thaát baïi cuûa An Döông Vöông? - Chuaån bò baøi: Nöôùc ta döôùi aùch ñoâ hoä cuûa phong kieán phöông Baéc. 8 - Do söï ñoàng loøng cuûa nhaân daân ta, coù chæ huy gioûi, coù noû, coù thaønh luyõ kieân coá. - HS traû lôøi & neâu yù kieán cuûa rieâng mình TuÇn 5 LÒCH SÖÛ BAØI: NÖÔÙC TA DÖÔÙI AÙCH ÑO HOÄ CUÛA PHONG KIEÁN PHÖÔNG BAÉC I- Muïc ñích - Yeâu caàu: - Biết được thời gian đô hộ của phong kiến phương Bắc đối với nước ta: từ năm 179 TCN đến năm 938. - Nêu đôi nét về đời sống cực nhục của nhân dân ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc ( một vài điểm chính, sơ giản về việc nhân dân ta phải cống nạp những sản vật quý, đi lao dịch, bị cưỡng bức theo phong tục của người Hán ). + nhân dân ta phải cống nạp vật quý. + Bọn đo hộ đưa người Hán sang ở lẫn với dân ta, bắt dân ta phải học chữ Hán, sống theo phong tục của người Hán. - HS khá giỏi: Nhân dân ta không cam chịu làm nô lệ, liên tục đứng lên khởi nghĩa đánh đổ quan xâm lược, giữ gìn nền đọc lập II- Ñoà duøng daïy hoïc : - Phieáu hoïc taäp Hoï vaø teân: ……………………………………………… Lôùp: Boán Moân: Lòch söû PHIEÁU HOÏC TAÄP Em haõy ñieàn teân caùc cuoäc khôûi nghóa vaøo coät “Cuoäc khôûi nghóa” cho phuø hôïp vôùi thôøi gian dieãn ra cuoäc khôûi nghóa Thôøi gian Cuoäc khôûi nghóa Naêm 40 Naêm 248 Naêm 542 – 602 Naêm 722 Naêm 766 – 779 Naêm 905 Naêm 938 - Baûng thoáng keâ: Thôøi gian Caùc maët Tröôùc naêm 179 TCN Töø naêm 179 TCN ñeán naêm 938 SCN Chuû quyeàn Kinh teá Vaên hoaù III- CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1. Baøi cuõ: Nöôùc AÂu Laïc +Thaønh töïu lôùn nhaát cuûa ngöôøi daân AÂu Laïc laø gì? HS traû lôøi +Ngöôøi Laïc Vieät & ngöôøi AÂu Vieät coù nhöõng ñieåm gì gioáng nhau? GV nhaän xeùt 2. Baøi môùi: Hoaït ñoäng1: Laøm vieäc caù nhaân - GV ñöa moãi nhoùm moät baûng thoáng keâ (ñeå troáng, chöa ñieàn - HS coù nhieäm vuï ñieàn noäi dung vaøo 9 noäi dung), yeâu caàu caùc nhoùm so saùnh tình hình nöôùc ta tröôùc vaø sau khi bò phong kieán phöông Baéc ñoâ hoä - GV nhaän xeùt - GV giaûi thích caùc khaùi nieäm chuû quyeàn , vaên hoùa . Hoaït ñoäng 2: Laøm vieäc caù nhaân - GV ñöa phieáu hoïc taäp (coù ghi thôøi gian dieãn ra caùc cuoäc khôûi nghóa, coät caùc cuoäc khôûi nghóa ñeå troáng). 3. Cuûng coá - Daën doø: Chuaån bò baøi: Khôûi nghóa Hai Baø Tröng 10 caùc oâ troáng, sau ñoù caùc nhoùm cöû ñaïi dieän leân baùo caùo keát quaû laøm vieäc - HS ñieàn teân caùc cuoäc khôûi nghóa sao cho phuø hôïp vôùi thôøi gian dieãn ra caùc cuoäc khôûi nghóa . - HS baùo caùo keát quaû laøm vieäc cuûa mình . TuÇn 6 LÒCH SÖÛ BAØI: KHÔÛI NGHÓA HAI BAØ TRÖNG ( Naêm 40 ) I- Muïc ñích - yeâu caàu: - Kể ngắn gọn cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng ( chú ý nguyên nhân khởi nghĩa, người lãnh đạo, ý nghĩa ): + Nguyên nhân khởi nghĩa: do căm thù quân xâm lược, Thi Sách bị Tô Định giết hại ( tr3 nợ nước thù nhà ) + Diễn biến: Mùa xuân năm 40 tại cửa sông Hát, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa … Nghĩa quân làm chủ Mê Linh, chiếm Cổ Loa rồi tấn công Lu Lâu, trung tâm của chính quyền đô hộ. + Ý nghĩa: Đâu là cuộc khởi nghĩa đầu tiên thắng lợi sau hơn 200 năm nước ta bị các triều đại phong kiến phương Bắc đô hộ; thể hiện tinh thần yêu nước của nhân dân ta. - Sử dụng lược đồ để kể lại nét chính về diễn biến cuộc khởi nghĩa. II- Ñoà duøng daïy hoïc : - SGK - Löôïc ñoà cuoäc khôûi nghóa Hai Baø Tröng . - Phieáu hoïc taäp . III- CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU Ho¹t ®éng cña GV 1. Baøi cuõ: Nöôùc ta döôùi aùch ñoâ hoä cuûa phong kieán phöông Baéc - Nhaân daân ta ñaõ bò chính quyeàn ñoâ hoä phöông Baéc cai trò nhö theá naøo? ( - HS traû lôøi ) - Haõy keå teân caùc cuoäc khôûi nghóa cuûa nhaân daân ta? - GV nhaän xeùt 2. Baøi môùi: Hoaït ñoäng1: Thaûo luaän nhoùm - Giaûi thích khaùi nieäm quaän Giao Chæ : Thôøi nhaø Haùn ñoâ hoä nöôùc ta , vuøng ñaát Baéc Boä vaø Baéc Trung Boä chuùng ñaët laø quaän Giao Chæ . - GV ñöa vaán ñeà sau ñeå caùc nhoùm thaûo luaän “Khi tìm nguyeân nhaân cuûa cuoäc khôûi nghóa Hai Baø Tröng, coù hai yù kieán sau: + Do nhaân daân ta caêm thuø quaân xaâm löôïc, ñaëc bieät laø Thaùi thuù Toâ Ñònh. + Do Thi Saùch, choàng cuûa baø Tröng Traéc, bò Toâ Ñònh gieát haïi. Theo em, yù kieán naøo ñuùng? Taïi sao? - GV höôùng daãn HS keát luaän : Thi Saùch bò gieát haïi chæ laø caùi côù ñeå cuoäc khôûi nghóa noå ra , nguyeân nhaän saâu xa laø do loøng yeâu nöôùc , caêm thuø giaëc cuûa hai baø Hoaït ñoäng 2: Laøm vieäc caù nhaân GV treo löôïc ñoà . GV giaûi thích : Cuoäc khôûi nghóa Hai Baø Tröng dieãn ra treân phaäm vi raát roäng , löôïc ñoà chæ phaûn aùnh khu vöïc chính dieãn ra cuoäc khôûi nghóa . GV yeâu caàu HS neâu laïi dieãn bieán cuûa cuoäc khôûi nghóa? GV nhaän xeùt. Hoaït ñoäng 3: Laøm vieäc caû lôùp 11 Ho¹t ®éng cña HS Caùc nhoùm thaûo luaän, sau ñoù neâu keát quaû HS quan saùt löôïc ñoà & döïa vaøo noäi dung cuûa baøi ñeå töôøng thuaät laïi dieãn bieán cuûa cuoäc khôûi nghóa. Caû lôùp thaûo luaän ñeå ñi ñeán thoáng Khôûi nghóa Hai Baø Tröng thaéng lôïi coù yù nghóa gì ? nhaát. GV choát: Sau hôn 200 naêm bò phong kieán nöôùc ngoaøi ñoâ hoä, laàn ñaàu tieân nhaân daân ta giaønh ñöôïc ñoäc laäp. Söï kieän ñoù chöùng toû nhaân daân ta vaãn duy trì vaø phaùt huy ñöôïc truyeàn - HS traû lôøi thoáng baát khuaát choáng ngoaïi xaâm. 3. Cuûng coá - Daën doø: - Cuoäc khôûi nghóa Hai Baø Tröng do ai laõnh ñaïo? - Nguyeân nhaân cuûa cuoäc khôûi nghóa Hai Baø Tröng? - Chuaån bò : Ngoâ Quyeàn & chieán thaéng Baïch Ñaèng 12 TuÇn 7 LÒCH SÖÛ BAØI: CHIEÁN THAÉNG BAÏCH ÑAÈNG DO NGO QUYEÀN LAÕNH ÑAÏO ( Naêm 938 ) I- Muïc ñích - Yeâu caàu: - Kể ngắn gọn trận Bạch Đằng năm 938: + Đôi nét về người lãnh đạo trận Bạch Đằng: Ngô Quyền quê ở xã Đường Lâm, con rễ của Dương Đình Nghệ. + Nguyên nhân trận Bạch Đằng: Kiều Công Tiễn giết Dương Đình Nghệ và cầu cứu nhà Nam Hán. Ngô Quyền bắt giết Kiều Công Tiễn và chuẩn bị đón đánh quân Nam Hán. + Những nét chính về diễn biến của trận Bạch Đằng: Ngô Quyền chỉ huy quân ta lợi dụng thủy triều lên xuống trên sông Bạch Đằng, nhử giặc vào bãi cọc và tiêu diệt địch. + Ý nghĩa trận Bạch Đằng: Chiến thắng Bạch Đằng kết thúc thời kì nước ta bị phong kiến phương Bắc đô hộ, mở ra thời kì độc lập lâu dài cho dân tộc. II- Ñoà duøng daïy hoïc :- Hình minh hoïa. - Boä tranh veõ dieãn bieán traän Baïch Ñaèng - Phieáu hoïc taäp Hoï vaø teân: …………………………………………… Lôùp: Boán Moân: Lòch söû PHIEÁU HOÏC TAÄP Em haõy ñieàn daáu x vaøo  sau thoâng tin ñuùng veà Ngoâ Quyeàn + Ngoâ Quyeàn laø ngöôøi laøng Ñöôøng Laâm (Haø Taây) + Ngoâ Quyeàn laø con reå Döông Ñình Ngheä. + Ngoâ Quyeàn chæ huy quaân daân ta ñaùnh quaân Nam Haùn III- CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU: Ho¹t ®éng cña GV 1/. Baøi cuõ: Khôûi nghóa Hai Baø Tröng. - Vì sao cuoäc khôûi nghóa Hai Baø Tröng laïi xaûy ra? - YÙ nghóa cuûa cuoäc khôûi nghóa Hai Baø Tröng? GV nhaän xeùt. 2/. Baøi môùi: Hoaït ñoäng1: Hoaït ñoäng caù nhaân GV yeâu caàu HS laøm phieáu hoïc taäp GV yeâu caàu moät vaøi HS döïa vaøo keát quaû laøm vieäc ñeå giôùi thieäu vaøi neùt veà con ngöôøi Ngoâ Quyeàn. Hoaït ñoäng 2: Hoaït ñoäng nhoùm GV yeâu caàu HS ñoïc SGK, cuøng thaûo luaän nhöõng vaán ñeà sau: + Cöûa soâng Baïch Ñaèng naèm ôû ñaâu? + Quaân Ngoâ Quyeàn ñaõ döïa vaøo thuyû trieàu ñeå laøm gì? + Traän ñaùnh dieãn ra nhö theá naøo? + Keát quaû traän ñaùnh ra sao? - GV yeâu caàu HS döïa vaøo keát quaû laøm vieäc ñeå thuaät laïi dieãn bieán cuûa traän ñaùnh Hoaït ñoäng 3: Hoaït ñoäng caû lôùp GV neâu vaán ñeà cho caû lôùp thaûo luaän - Sau khi ñaùnh tan quaân Nam Haùn, Ngoâ Quyeàn ñaõ laøm gì? - Ñieàu ñoù coù yù nghóa nhö theá naøo? GV keát luaän 3/. Cuûng coá - Daën doø: 13 Ho¹t ®éng cña HS HS laøm phieáu hoïc taäp HS xung phong giôùi thieäu veà con ngöôøi Ngoâ Quyeàn. HS ñoïc ñoaïn: “Sang ñaùnh nöôùc ta… thaát baïi” ñeå cuøng thaûo luaän nhoùm HS thuaät laïi dieãn bieán cuûa traän ñaùnh - HS thaûo luaän – baùo caù Muøa xuaân 939, Ngoâ Quyeàn xöng vöông, ñoùng ñoâ ôû Coå Loa. Ñaát nöôùc ñöôïc ñoäc laäp sau hôn moät nghìn naêm Baéc thuoäc. - Chuaån bò baøi: Ñinh Boä Lónh deïp loaïn 12 söù quaân. TuÇn 8 LÒCH SÖÛ : OÂN TAÄP I Muïc ñích - yeâu caàu: 1.Kieán thöùc: - HS naém ñöôïc teân caùc vai ñoaïn lòch söû ñaõ hoïc töø baøi 1ñeán bai5: +Khoaûng naêm 700 TCN ñeán naêm 179 TCN: +naêm 179 TCN ñeánnaêm 938 . - Keå laïi moät soá söï kieän tieâu bieåu veà: +Ñôøi soáng ngöôøi Laïc Vieät döôùi thôøi Vaên Lan. +Hoaøn caûnh ,dieãn bieán vaø keát quaû cuûa cuoäc khôûi nghóa Hai Baø Tröng. +Dieãn bieán vaø yù nghóa cuûa chieán thaéng Baïch Ñaèng. 2.Kó naêng: - HS keå teân laïi nhöõng söï kieän lòch söû tieâu bieåu trong hai thôøi kì naøy roài bieåu dieãn noù treân truïc vaø baûng thôøi gian. 3.Thaùi ñoä: - Boài döôõng loøng töï haøo daân toäc, loøng yeâu nöôùc. II Ñoà duøng daïy hoïc : - Baêng vaø truïc thôøi gian - Moät soá tranh , aûnh , baûn ñoà . III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1/. Baøi cuõ: - HS thuaät laïi dieãn bieán cuûa traän ñaùnh treân soâng Baïch Ñaèng. - Ngoâ Quyeàn xöng vöông vaøo naêm naøo, kinh ñoâ ñoùng ôû ñaâu? 2/. Baøi môùi: - HS hoaït ñoäng theo nhoùm . Hoaït ñoäng1: Hoaït ñoäng theo nhoùm - GV phaùt cho moãi nhoùm moät baûn thôøi gian vaø caùc - Ñaïi dieän nhoùm baùo caùo sau khi thaûo luaän . - HS leân baûng ghi laïi caùc söï kieän töông öùng nhoùm ghi noäi dung cuûa moãi giai ñoaïn . Nhoùm 1: Veõ tranh veà ñôøi soáng cuûa ngöôøi Laïc Hoaït ñoäng 2: Laøm vieäc caû lôùp - GV treo truïc thôøi gian leân baûng va yeâu caàu HS Vieät döôùi thôøi Vaên Lang. ghi caùc söï kieän töông öùng vôùi thôøi gian coù treân Nhoùm 2: keå laïi baèng lôøi veà cuoäc khôûi nghóa Hai Baø Tröng: noå ra trong hoaøn caûnh naøo? YÙ nghóa truïc : khoaûng 700 naêm TCN , 179 TCN , 938 . & keát quaû cuûa cuoäc khôûi nghóa? Hoaït ñoäng 3: Laøm vieäc theo nhoùm Nhoùm 3: Neâu dieãn bieán & yù nghóa cuûa chieán - GV chia lôùp thaønh 3 nhoùm thaûo luaän . thaéng Baïch Ñaèng - Ñaïi dieän nhoùm baùo caùo . - GV nhaän xeùt. 3/. Cuûng coá - Daën doø: -Veà nhaø oân baøi . -Chuaån bò baøi: Ñinh Boä Lónh deïp loaïn 12 söù quaân. 14 LÒCH SÖÛ – TIEÁT 9 ÑINH BOÄ LÓNH DEÏP LOAÏN 12 SÖÙ QUAÂN I Muïc ñích - yeâu caàu: 1.Kieán thöùc : - Naém ñöôïc nhöõng neùt chính vaø söï kieän Ñinh Boä Lónh deïp loaïn 12 söù quaân : +Sau khi Ngoâ Quyeàn maát ñaát nöôùc bò chia caét. +Ñinh Boä Lónh ñaõ ñöùng daäy deïp loaïn 12 söù quaân ,thoáng nhaát ñaát nöôùc. - Ñoâi neùt veà Ñinh Boä Lónh. 2.Kó naêng: - HS naém ñöôïc söï ra ñôøi cuûa ñaát nöôùc Ñaïi Coà Vieät vaø teân tuoåi, söï nghieäp cuûa Ñinh Boä Lónh. 3.Thaùi ñoä: - Töï haøo veà truyeàn thoáng döïng nöôùc vaø giöõ nöôùc cuûa daân toäc ta . II Ñoà duøng daïy hoïc : - Tranh trong SGK - Phieáu hoïc taäp : Baûng so saùnh tình hình ñaát nöôùc tröôùc & sau khi ñöôïc thoáng nhaát ( chöa ñieàn ) Thôøi gian Caùc maët Tröôùc khi thoáng nhaát Sau khi thoáng nhaát Laõnh thoå Bò chia thaønh 12 vuøng Ñaát nöôùc quy veà moät moái Trieàu ñình Luïc ñuïc Ñöôïc toå chöùc laïi quy cuû Ñôøi soáng cuûa nhaân daân Laøng maïc, ñoàng ruoäng bò taøn phaù, ñoå maùu voâ ích Ñoàng ruoäng trôû laïi xanh töôi, ngöôïc xuoâi buoân baùn, khaép nôi chuøa thaùp ñöôïc xaây döïng III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU Ho¹t ®éng cña GV 1/. Baøi cuõ: OÂn taäp 2/. Baøi môùi: Giôùi thieäu: Ngöôøi naøo ñaõ giuùp nhaân daân ta giaønh ñöôïc ñoäc laäp sau hôn 1000 naêm bò quaân Nam Haùn ñoâ hoä? (baøi cuõ) - Ngoâ Vöông leân laøm vua 6 naêm thì maát, quaân thuø tieáp tuïc laêm le bôø coõi, trong nöôùc thì roái ren, ai cuõng muoán ñöôïc naém quyeàn nhöng khoâng ñuû taøi. Vaäy ai seõ laø ngöôøi ñöùng leân cuûng coá neàn ñoäc laäp cuûa nöôùc nhaø & thoáng nhaát ñaát nöôùc? Chuùng ta seõ cuøng nhau tìm hieåu qua baøi: Ñinh Boä Lónh deïp loaïn 12 söù quaân. Hoaït ñoäng1: Hoaït ñoäng caû lôùp - GV yeâu caàu HS döïa vaøo SGK thaûo luaän vaán ñeà sau: + Tình hình ñaát nöôùc sau khi Ngoâ Vöông maát? Hoaït ñoäng2: Hoaït ñoäng nhoùm - GV ñaët caâu hoûi: + Em bieát gì veà con ngöôøi Ñinh Boä Lónh? GV giuùp HS thoáng nhaát: +OÂng ñaõ coù coâng gì? GV giuùp HS thoáng nhaát: 15 Ho¹t ®éng cña HS - HS hoaït ñoäng theo nhoùm - Caùc nhoùm cöû ñaïi dieän leân trình baøy - HS döïa vaøo SGK ñeå traû lôøi - Ñinh Boä Lónh sinh ra & lôùn leân ôû Hoa Lö, Gia Vieãn, Ninh Bình, truyeän Côø lau taäp traän noùi leân töø nhoû Ñinh Boä Lónh ñaõ coù chí lôùn - Lôùn leân gaëp buoåi loaïn laïc, Ñinh Boä Lónh ñaõ xaây döïng löïc löôïng, ñem quaân ñi deïp loaïn 12 söù quaân. Naêm + Sau khi thoáng nhaát ñaát nöôùc, Ñinh Boä Lónh ñaõ laøm gì? 968, oâng ñaõ thoáng nhaát ñöôïc giang GV giuùp HS thoáng nhaát: sôn. - Leân ngoâi vua laáy hieäu laø Ñinh Tieân GV giaûi thích caùc töø + Hoaøng: laø Hoaøng ñeá, ngaàm noùi vua nöôùc ta ngang haøng vôùi Hoaøng, ñoùng ñoâ ôû Hoa Lö, ñaët teân nöôùc laø Ñaïi Coà Vieät, nieân hieäu Thaùi Hoaøng ñeá Trung Hoa Bình + Ñaïi Coà Vieät: nöôùc Vieät lôùn + Thaùi Bình: yeân oån, khoâng coù loaïn laïc & chieán tranh - GV ñaùnh giaù vaø choát yù. Hoaït ñoäng 3: Hoaït ñoäng nhoùm - HS laøm vieäc theo nhoùm - GV yeâu caàu caùc nhoùm laäp baûng so saùnh tình hình ñaát nöôùc - Ñaïi dieän nhoùm thoâng baùo keát quaû tröôùc & sau khi ñöôïc thoáng nhaát. laøm vieäc cuûa nhoùm 3/. Cuûng coá Daën doø: - HS thi ñua keå chuyeän GV cho HS thi ñua keå caùc chuyeän veà Ñinh Boä Lónh maø caùc em söu taàm ñöôïc. - Chuaån bò baøi: Cuoäc khaùng chieán choáng quaân Toáng laàn thöù nhaát (981). 16 LÒCH SÖÛ – TIEÁT 10 CUOÄC KHAÙNG CHIEÁN CHOÁNG QUAÂN TOÁNG XAÂM LÖÔÏC LAÀN THÖÙ NHAÁT (Naêm 981) I Muïc ñích - yeâu caàu: 1.Kieán thöùc: HS bieát: - Naém veà nhöõng neùt chính veà cuoäc choáng Toáng laàn thöù nhaát naêm 981 do Leâ Hoaøng chæ huy : +Leâ Hoaøng leân ngoâi laø phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa ñaát nöôùc vaø hôïp vôùi loøng daân. +Töôøng thuaät ngaén goïn cuoäc khaùng chieán choáng Toáng laàn thöù nhaát. -Neâu d0o6i neùt veà Leâ Hoaøng . 2.Kó naêng: - HS neâu ñöôïc dieãn bieán cuûa cuoäc khaùng chieán choáng quaân Toáng xaâm löôïc vaø yù nghóa thaéng lôïi cuûa cuoäc khaùng chieán . 3.Thaùi ñoä: - HS töï haøo veà chieán thaéng Baïch Ñaèng, Chi Laêng vaø ngöôøi anh huøng daân toäc Leâ Hoaøn cuøng toaøn daân ñaõ laøm neân nhöõng chieán thaéng vang doäi ñoù. II Ñoà duøng daïy hoïc : - GV: + Löôïc ñoà minh hoïa + Tìm hieåu haønh ñoäng cao ñeïp cuûa Döông Vaân Nga trao aùo long coån cho Leâ Hoaøn: Döông Vaân Nga: Döông Vaân Nga trao aùo long coån cho Leâ Hoaøn thöïc chaát laø töø boû ngoâi vua cuûa doøng hoï mình cho moät doøng hoï khaùc. Bôûi vì Döông Vaân Nga laø vôï Ñinh Boä Lónh, baáy giôø con cuûa Döông Vaân Nga laø Ñinh Toaøn môùi 6 tuoåi ñang ôû ngoâi vua, chöa ñuû taøi trí ñeå laõnh ñaïo nhaân daân choáng laïi giaëc ngoaïi xaâm. (Thôøi Leâ Hoaøn, söû ghi laø Tieàn Leâ) - HS: SGK III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1/. Baøi cuõ: Ñinh Boä Lónh deïp loaïn 12 söù quaân - Ñinh Boä Lónh ñaõ coù coâng gì? (HS traû lôøi, HS nhaän xeùt) - Ñinh Boä Lónh laáy nôi naøo laøm kinh ñoâ & ñaët teân nöôùc ta laø gì? - GV nhaän xeùt. 2/. Baøi môùi: Giôùi thieäu: - Buoåi ñaàu ñoäc laäp cuûa daân toäc, nhaân daân ta phaûi lieân tieáp ñoái phoù vôùi thuø trong giaëc ngoaøi. Nhaân nhaø Ñinh suy yeáu, quaân Toáng ñaõ ñem quaân sang ñaùnh nöôùc ta. Lieäu roài soá phaän Vua Ñinh & con tröôûng laø Ñinh Lieãn cuûa giaëc Toáng seõ ra sao? Hoâm nay coâ cuøng caùc em tìm hieåu bò gieát haïi Con thöù laø Ñinh Toaøn môùi 6 tuoåi leân baøi: Cuoäc khaùng chieán choáng quaân Toáng laàn thöù nhaát (981) ngoâi vì vaäy khoâng ñuû söùc gaùnh vaùc vieäc nöôùc Hoaït ñoäng1: Hoaït ñoäng caû lôùp Lôïi duïng cô hoäi ñoù, nhaø Toáng ñem - Leâ Hoaøn leân ngoâi vua trong hoaøn caûnh naøo ? quaân sang xaâm löôïc nöôùc ta Ñaët nieàm tin vaøo “Thaäp ñaïo töôùng quaân” (Toång chæ huy quaân ñoäi) Leâ Hoaøn vaø giao ngoâi vua cho oâng. HS trao ñoåi & neâu yù kieán 17 - Vieäc Leâ Hoaøn ñöôïc toân leân laøm vua coù ñöôïc nhaân daân uûng hoä khoâng ? GV neâu vaán ñeà: “Vieäc Leâ Hoaøn leân ngoâi vua coù hai yù kieán khaùc nhau: + Thaùi haäu Döông Vaân Nga yeâu quyù Leâ Hoaøn neân ñaõ trao cho oâng ngoâi vua. + Leâ Hoaøn ñöôïc toân leân laøm vua laø phuø hôïp vôùi tình hình ñaát nöôùc & nguyeän voïng cuûa nhaân daân luùc ñoù. Em haõy döïa vaøo noäi dung ñoaïn trích trong SGK ñeå choïn ra yù kieán ñuùng.” GV keát luaän: YÙ kieán thöù hai ñuùng vì: Ñinh Toaøn khi leân ngoâi coøn quaù nhoû; nhaø Toáng ñem quaân sang xaâm löôïc. Leâ Hoaøn giöõ chöùc Toång chæ huy quaân ñoäi; khi Leâ Hoaøn leân ngoâi ñöôïc quaân só tung hoâ “Vaïn tueá” GV giaûng veà haønh ñoäng cao ñeïp cuûa Döông Vaân Nga trao aùo loâng coån cho Leâ Hoaøn: ñaët lôïi ích cuûa daân toäc leân treân lôïi ích cuûa doøng hoï, cuûa caù nhaân. HS döïa vaøo phaàn chöõ & löôïc ñoà trong SGK ñeå thaûo luaän Ñaïi dieän nhoùm leân baûng thuaät laïi cuoäc khaùng chieán choáng quaân Toáng cuûa nhaân daân treân baûn ñoà. Hoaït ñoäng 2: Hoaït ñoäng nhoùm GV yeâu caàu caùc nhoùm thaûo luaän caùc caâu hoûi sau: Quaân Toáng sang xaâm löôïc nöôùc ta vaøo naêm naøo? Quaân Toáng tieán vaøo nöôùc ta theo nhöõng ñöôøng naøo? Hai traän ñaùnh lôùn dieãn ra ôû ñaâu vaø dieãn ra nhö theá naøo? Quaân Toáng coù thöïc hieän ñöôïc yù ñoà xaâm löôïc cuûa chuùng Giöõ vöõng neàn ñoäc laäp daân toäc, ñöa khoâng? laïi nieàm töï haøo vaø nieàm tin saâu saéc ôû söùc maïnh & tieàn ñoà cuûa daân toäc. Hoaït ñoäng 3: Laøm vieäc caû lôùp - Thaéng lôïi cuûa cuoäc khaùng chieán choáng quaân Toáng ñaõ ñem laïi keát quaû gì cho nhaân daân ta? 3/. Cuûng coá Daën doø: - Nhôø söùc maïnh ñoaøn keát cuûa daân toäc, nhôø tinh thaàn yeâu nöôùc maõnh lieät cuûa caùc taàng lôùp nhaân daân ta, Leâ Hoaøn cuøng caùc töôùng só ñaõ ñaäp tan cuoäc xaâm löôïc laàn thöù nhaát cuûa nhaø Toáng, tieáp tuïc giöõ vöõng neàn ñoäc laäp cuûa nöôùc nhaø. Chuùng ta töï haøo saâu saéc vôùi quaù khöù ñoù - Chuaån bò : Nhaø Lyù dôøi ñoâ ra Thaêng Long 18 LÒCH SÖÛ – TIEÁT 11 NHAØ LYÙ DÔØI ÑO RA THAÊNG LONG I Muïc ñích - yeâu caàu: HS bieát: - Neâu ñöôïc nhöõng lí do khieán Lí Coâng Uûng dôøi ñoâ töø Hoa Lö ra Ñaïi La -Vaøi neùt veà coâng lao cuûa Lyù Coâng Uaång : Ngöôøi saùng laäp vöông trieàu Lyù , coù coâng dôøi ñoâ ra Ñaïi La vaø ñoåi teân kinh ñoâ laø Thaêng Long . II Ñoà duøng daïy hoïc : - GV: chieáu dôøi ñoâ + moät soá baøi baùo noùi veà söï kieän naêm 2010, Haø Noäi chuaån bò kæ nieäm 1000 naêm Thaêng Long – Ñoâng Ñoâ – Haø Noäi. - Tranh aûnh söu taàm - Baûng ñoà haønh chính Vieät Nam - Phieá hoïc taäp ( chöa ñieàn ) Vuøng ñaát Noäi dung so saùnh Hoa Lö Ñaïi La Vò trí Khoâng phaûi trung taâm Trung taâm ñaát nöôùc Ñòa theá Röøng nuùi hieåm trôû, chaät heïp Ñaát roäng, baèng phaúng, maøu môõ III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1/. Baøi cuõ: - Cuoäc khaùng chieán choáng quaân Toáng laàn thöù nhaát (981) +Vì sao quaân Toáng xaâm löôïc nöôùc ta? +YÙ nghóa cuûa vieäc chieán thaéng quaân Toáng? - GV nhaän xeùt. 2/. Baøi môùi: Giôùi thieäu: - Tieáp theo nhaø Leâ laø nhaø Lyù . Nhaø Lyù toàn taïi töø naêm 1009 nñeán naêm 1226 . Nhi65m vuï cuûa chuùng ta hoâm nay laø tìm hieå xen nhaø Lyù ñöôïc ra ñôøi trong hoaøn caûnh naøo ? Vieäc dôøi ñoâ töø Hoa Lö ra Ñaïi La , sau ñoåi thaønh Thaêng Long dieãn ra nhö theá naøo ? Vaøi neùt veà kinh thaønh Thaêng Long thôøi Lyù Hoaït ñoäng1: Laøm vieäc caù nhaân - Naêm 1005 , vua Leâ Ñaïi Haønh maát , - Hoaøn caûnh ra ñôøi cuûa trieàu ñaïi nhaø Lyù? Leâ Long Ñænh leân ngoâi , tính tình baïo ngöôïc. Lyù Coâng Uaån laø vieân quan coù taøi , coù taøi coù ñöùc . Khi Leâ Long Ñónh maát , Lyù Coâng Uaån ñöôïc toân leân laøm vua . Nhaø Lyù baét ñaàu töø ñaây . Hoaït ñoäng 2: Hoaït ñoäng nhoùm - GV ñöa baûn ñoà haønh chính mieàn Baéc Vieät Nam roài yeâu caàu - HS xaùc ñònh vò trí treân baûn ñoà HS xaùc ñònh vò trí cuûa kinh ñoâ Hoa Lö & Ñaïi La (Thaêng Long) HS hoaït ñoäng theo nhoùm sau ñoù cöû - GV chia nhoùm ñeå caùc em thöïc hieän baûng so saùnh - Taïi sao Lyù Thaùi Toå laïi coù quyeát ñònh dôøi ñoâ töø Hoa Lö ra ñaïi dieän leân baùo caùo . Cho con chaùu ñôøi sau xaây döïng cuoäc Ñaïi La? 19 - GV choát: Muøa thu 1010, Lyù Thaùi Toå quyeát ñònh dôøi ñoâ töø Hoa Lö ra Ñaïi La & ñoåi Ñaïi La thaønh Thaêng Long. Sau ñoù, Lyù Thaùnh Toâng ñoåi teân nöôùc laø Ñaïi Vieät. GV giaûi thích töø: + Thaêng Long: roàng bay leân + Ñaïi Vieät: nöôùc Vieät lôùn maïnh. Hoaït ñoäng 3: Laøm vieäc caû lôùp - Thaêng Long döôùi thôøi Lyù ñaõ ñöôïc xaây döïng nhö theá naøo? - Chuaån bò: Chuøa thôøi Lyù. 3/. Cuûng coá Daën doø: - GV ñoïc cho HS nghe moät ñoaïn chieáu dôøi ñoâ . - GV choát: Vieäc choïn Thaêng Long laøm kinh ñoâ laø moät quyeát ñònh saùng suoát taïo böôùc phaùt trieån maïnh meõ cuûa ñaát nöôùc ta trong nhöõng theá kæ tieáp theo. 20 soáng aám no . - HS thaûo luaän => Thaêng Long coù nhieàu cung ñieän, laâu ñaøi, ñeàn chuøa . Daân tuï hoïp ngaøy caøng ñoâng vaø laäp neân phoá , neân phöôøng .
- Xem thêm -