Tài liệu Giáo án lịch sử 4 hk2_ cktkn_bộ 2

  • Số trang: 88 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 120 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

KYØ II Baøi :22 CUOÄC KHAÅN HOANG ÔÛ ÑAØNG TRONG I.Muïc tieâu : -HS bieát :Töø theá kæ XVI, caùc chuùa Nguyeãn ñaõ ñaåy maïnh vieäc khaån hoang töø soâng Gianh trôû vaøo Nam boä ngaøy nay . -Cuoäc khaån hoang töø theá kæ XVI ñaõ daàn daàn môû roäng dieän tích saûn xuaát ôû caùc vuøng hoang hoùa . -Nhaân daân caùc vuøng khaån hoang soáng hoøa hôïp vôùi nhau . -Toân troïng saéc thaùi vaên hoùa cuûa caùc daân toäc . II.Chuaån bò : -Baûn ñoà Vieät Nam Theá kæ XVI- XVII . -PHT cuûa HS . III.Hoaït ñoäng treân lôùp : Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 1.OÅn ñònh: -Caû lôùp haùt . Cho HS haùt 1 baøi . 2.KTBC : GV cho HS ñoïc baøi “Trònh –Nguyeãn phaân tranh” -HS ñoïc baøi vaø traû lôøi caâu hoûi . -Cuoäc xung ñoät giöõa caùc taäp ñoaøn PK gaây ra -HS khaùc nhaän xeùt . nhöõng haäu quaû gì ? GV nhaän xeùt ghi ñieåm . 3.Baøi môùi : a.Giôùi thieäu baøi: Ghi töïa b.Phaùt trieån baøi : *Hoaït ñoängcaû lôùp: GV treo baûn ñoà VN theá kæ XVI-XVII leân baûng vaø giôùi thieäu . -HS theo doõi . -GV yeâu caàu HS ñoïc SGK, xaùc ñònh treân baûn ñoà ñòa phaän töø soâng Gianh ñeán Quaûng Nam vaø töø -2 HS ñoïc vaø xaùc ñònh. Quaûng Nam ñeán Nam boä ngaøy nay . -GV yeâu caàu HS chæ vuøng ñaát Ñaøng Trong tính ñeán theá kæ XVII vaø vuøng ñaát Ñaøng Trong töø theá kæ -HS leân baûng chæ : XVIII. +Vuøng thöù nhaát töø soâng Gianh ñeán Quaûng Nam. *Hoaït ñoängnhoùm: +Vuøng tieáp theo töø Quaûng Nam ñeán heát -GV phaùt PHT cho HS. Nam Boä ngaøy nay. -GV yeâu caàu HS döïa vaøo PHT vaø baûn ñoà VN thaûo luaän nhoùm :Trình baøy khaùi quaùt tình hình -HS caùc nhoùm thaûo luaän vaø trình baøy tröôùc nöôùc ta töø soâng Gianh ñeán Quaûng Nam vaø töø lôùp . Quaûng Nam ñeán ÑB soâng cöûu Long . -GV keát luaän : Tröôùc theá kæ XVI, töø soâng Gianh -Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt ,boå sung . vaøo phía Nam ,ñaát hoang coøn nhieàu, xoùm laøng vaø daân cö thöa thôùt .Nhöõng ngöôøi noâng daân ngheøo khoå ôû phía Baéc ñaõ di cö vaøo phía Nam cuøng nhaân daân ñòa phöông khai phaù, laøm aên .Töø cuoái theá kæ XVI ,caùc chuùa Nguyeãn ñaõ chieâu moä daân ngheøo vaø baét tuø binh tieán daàn vaøo phía Nam khaån hoang laäp laøng . *Hoaït ñoäng caù nhaân: -GV ñaët caâu hoûi :Cuoäc soáng chung giöõa caùc toäc ngöôøi ôû phía Nam ñaõ ñem laïi keát quaû gì ? -HS trao ñoåi vaø traû lôøi . -GV cho HS trao ñoåi ñeå daãn ñeán keát luaän: Keát -Caû lôùp nhaän xeùt, boå sung. quaû laø xaây döïng cuoäc soáng hoøa hôïp ,xaây döïng neàn vaên hoùa chung treân cô sôû vaãn duy trì nhöõng saéc thaùi vaên hoùa rieâng cuûa moãi toäc ngöôøi . -3 HS ñoïc . 4.Cuûng coá : - HS khaùc traû lôøi caâu hoûi . Cho HS ñoïc baøi hoïc ôû trong khung . -Neâu nhöõng chính saùch ñuùng ñaén ,tieán boä cuûa trieàu Nguyeãn trong vieäc khaån hoang ôû Ñaøng Trong ? 5.Toång keát - Daën doø: -Veà nhaø xem laïi baøi vaø chuaån bò baøi : “Thaønh thò -HS caû lôùp . ôû theá kæ XVI-XVII”. -Nhaän xeùt tieát hoïc . Baøi : 23 THAØNH THÒ ÔÛ THEÁ KÆ XVI - XVII I.Muïc tieâu : -HS bieát ôû theá kæ XVI – XVII ,nöôùc ta noåi leân ba thaønh thò lôùn :Thaêng Long ,Phoá Hieán, Hoäi An . -Söï phaùt trieån cuûa thaønh thò chöùng toû söï phaùt trieån neàn kinh teá ,ñaët bieät laø thöông maïi. II.Chuaån bò : -Baûn ñoà Vieät Nam . -Tranh veõ caûnh Thaêng Long vaø Phoá Hieán ôû theá kæ XVI-XVII . -PHT cuûa HS . III.Hoaït ñoäng treân lôùp : Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 1.OÅn ñònh: GV kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS. 2.KTBC : - Cuoäc khaån hoang ôû Ñaøng Trong ñaõ dieãn ra nhö -HS traû lôøi . -HS caû lôùp boå sung . theá naøo ? - Cuoäc khaån hoang ôû Ñaøng Trong coù taùc duïng nhö theá naøo ñoái vôùi vieäc phaùt trieån noâng nghieäp ? -GV nhaän xeùt, ghi ñieåm . 3.Baøi môùi : a.Giôùi thieäu baøi: Ghi töïa b.Phaùt trieån baøi : *Hoaït ñoäng caû lôùp:ai2 -GV trình baøy khaùi nieäm thaønh thò : Thaønh thò ôû giai ñoaïn naøy khoâng chæ laø trung taâm chính trò, quaân söï maø coøn laø nôi taäp trung ñoâng daân cö, coâng nghieäp vaø thöông nghieäp phaùt trieån . -GV treo baûn ñoà VN vaø yeâu caàu HS xaùc ñònh vò trí cuûa Thaêng Long ,Phoá Hieán ,Hoäi An treân baûn ñoà . GV nhaän xeùt . *Hoaït ñoäng nhoùm: - GV phaùt PHT cho caùc nhoùm vaø yeâu caàu caùc nhoùm ñoïc caùc nhaän xeùt cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi veà Thaêng Long, Phoá Hieán ,Hoäi An (trong SGK) ñeå ñieàn vaøo baûng thoáng keâ sau cho chính xaùc: Ñaëc ñieåm Thaønh thò Thaêng Long -HS phaùt bieåu yù kieán. -2 HS leân xaùc ñònh . -HS nhaän xeùt . -HS ñoïc SGK vaø thaûo luaän roài ñieàn vaøo baûng thoáng ke âñeå hoaøn thaønh PHT. Daân cö Quy moâ thaønh thò Hoaït ñoäng buoân baùn Ñoâng daân nhieàu hôn thaønh thò ôû chaâu AÙ. Lôùn baèng thaønh thò ôû moät soá nöôùc chaâu AÙ. Nhöõng ngaøy chôï phieân, daân caùc vuøng laân caän gaùnh haøng hoaù ñeán ñoâng khoâng theå töôûng töôïng ñöôïc Laø nôi buoân baùn taáp naäp. Phoá Hieán Coù nhieàu daân nöôùc Coù hôn 2000 noùc nhaø ngoaøi nhö Trung Quoác, cuûa ngöôøi nöôùc khaùc ñeán -Vaøi HS moâ taû. Haø Lan, Anh, Phaùp. ôû. t vaø choï nnbaï n moâ taû chay nhaá -GV u caàu Laø moätnôi vaøidaâ HS döïa phöông vaøo baûngPhoá thoáncaû g nkeâ Hoäyeâ i An n ñòa g ñeïp-HS vaø nhaä lôùnn xeù Thöông nhaâ ngoaï i quoá thöôø ng t. nhaø nhaánt gÑaø ngvaø Trong. lui tôùi buoân baùn. -GV yeâu caàvaø u vaøcaùi cHS döïabuoâ vaøno Nhaä baûnt g thoá keâ n. moâ taû laïi caùc thaønh thò Thaêng noäi dung SGKBaûñeå Long, Phoá Hieán, Hoäi An ôû theá kæ XVI-XVII . - GV nhaän xeùt . *Hoaït ñoäng caù nhaân : - GV höôùng daãn HS thaûo luaän caû lôùp ñeå traû lôøi caùc caâu hoûi sau: +Nhaän xeùt chung veà soá daân, quy moâ vaø hoaït ñoäng buoân baùn trong caùc thaønh thò ôû nöôùc ta vaøo theá kæ XVI-XVII . +Theo em, hoaït ñoäng buoân baùn ôû caùc thaønh thò treân noùi leân tình hình kinh teá (noâng nghieäp, thuû coâng nghieäp, thöông nghieäp) nöôùc ta thôøi ñoù nhö theá naøo ? -GV nhaän xeùt . 4.Cuûng coá : -GV cho HS ñoïc baøi hoïc trong khung . -Caûnh buoân baùn taáp naäp ôû caùc ñoâ thò noùi leân tình traïng kinh teá nöôùc ta thôøi ñoù nhö theá naøo? 5.Toång keát - Daën doø: - Veà hoïc baøi vaø chuaån bò tröôùc baøi : “Nghóa quaân Taây Sôn tieán ra Thaêng Long”. -HS caû lôùp thaûo luaän vaø traû lôøi. -2 HS ñoïc baøi . -HS neâu. -HS caû lôùp . -Nhaän xeùt tieát` hoïc . Baøi :24 NGHÓA QUAÂN TAÂY SÔN TIEÁN RA THAÊNG LONG NAÊM 1786 I.Muïc tieâu : - HS bieát trình baøy sô löôïc dieãn bieán cuoäc tieán coâng ra Baéc dieät chính quyeàn hoï Trònh cuûa nghóa quaân Taây Sôn . - Vieäc nghóa quaân Taây Sôn laøm chuû ñöôïc Thaêng Long coù nghóa laø veà cô baûn ñaõ thoáng nhaát ñöôïc ñaát nöôùc , chaám döùt thôøi kì Trònh –Nguyeãn phaân tranh . II.Chuaån bò : -Löôïc ñoà khôûi nghóa Taây Sôn . -Gôïi yù kòch baûn :Taây Sôn tieán ra Thaêng Long. III.Hoaït ñoäng treân lôùp : Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 1.OÅn ñònh: -HS chuaån bò . GV cho HS chuaån bò SGK. 2.KTBC : -Trình baøy teân caùc ñoâ thò lôùn hoài theá kæ XVI-XVII -HS hoûi ñaùp nhau vaø nhaän xeùt . vaø nhöõng neùt chính cuûa caùc ñoâ thò ñoù . -Theo em, caûnh buoân baùn soâi ñoäng ôû caùc thaønh thò noùi leân tình hình kinh teá nöôùc ta thôøi ñoù nhö theá naøo ? GV nhaän xeùt ,ghi ñieåm . 3.Baøi môùi : a.Giôùi thieäu baøi: Ghi töïa b.Phaùt trieån baøi : *Hoaït ñoäng caû lôùp : GV döïa vaøo löôïc ñoà, trình baøy söï phaùt trieån cuûa khôûi nghóa Taây Sôn tröôùc khi tieán ra Thaêng Long: Muøa xuaân naêm 1771, ba anh em Nguyeãn Nhaïc, Nguyeãn Hueä, Nguyeãn Löõ xaây döïng caên cöù khôûi nghóa taïi Taây Sôn ñaõ ñaùnh ñoå ñöôïc cheá ñoä thoáng trò cuûa hoï Nguyeãn ôû Ñaøng Trong (1771), ñaùnh ñuoåi ñöôïc quaân xaâm löôïc Xieâm (1785). Nghóa quaân Taây Sôn laøm chuû ñöôïc Ñaøng Trong vaø quyeát ñònh tieán ra Thaêng Long dieät chính quyeàn hoï Trònh . -GV cho HS leân baûng tìm vaø chæ treân baûn ñoà vuøng ñaát Taây Sôn. -GV giôùi thieäu veà vuøng ñaát Taây Sôn treân baûn ñoà. *Hoaït ñoäng caû lôùp: (Troø chôi ñoùng vai ) -GV cho HS ñoïc hoaëc keå laïi cuoäc tieán quaân ra Thaêng Long cuûa nghóa quaân ra Taây Sôn . -GV döïa vaøo noäi dung trong SGK ñeå ñaët caâu hoûi: +Sau khi laät ñoå chuùa Nguyeãn ôû Ñaøng Trong, Nguyeãn Hueä coù quyeát ñònh gì ? +Nghe tin Nguyeãn Hueä tieán quaân ra Baéc,thaùi ñoä cuûa Trònh Khaûi vaø quaân töôùng nhö theá naøo? +Cuoäc tieán quaân ra Baéc cuûa quaân Taây Sôn dieãn ra theá naøo ? -Sau khi HS traû lôøi ,GV cho HS ñoùng vai theo noäi dung SGK töø ñaàu ñeán ñoaïn … Quaân Taây Sôn . -GV theo doõi caùc nhoùm ñeå giuùp HS taäp luyeän.Tuøy thôøi gian GV toå chöùc cho HS ñoùng tieåu phaåm “Quaân Taây Sôn tieán ra Thaêng Long” ôû treân lôùp . GV nhaän xeùt . *Hoaït ñoäng caù nhaân: -GV cho HS thaûo luaän veà keát quaû vaø yù nghóa cuûa söï kieän nghóa quaân Taây Sôn tieán ra Thaêng Long. -HS laéng nghe. -HS theo doõi . -HS leân baûng chæ. -HS theo doõi. -HS keå hoaëc ñoïc . -HS chia thaønh caùc nhoùm,phaân vai,taäp ñoùng vai . -HS ñoùng vai . -HS ñoùng tieåu phaåm . -HS thaûo luaän vaø traû lôøi:Nguyeãn Hueä laøm chuû ñöôïc Thaêng Long, laät ñoå hoï Trònh, giao quyeàn cai trò Ñaøng Ngoaøi cho vua Leâ, môû ñaàu vieäc thoáng nhaát ñaát nöôùc sau hôn 200 naêm bò chia caét. -GV nhaän xeùt ,keát luaän . 4.Cuûng coá : -GV cho HS ñoïc baøi hoïc trong khung . -Nghóa quaân Taây Sôn tieán ra Thaêng Long nhaèm -3 HS ñoïc vaø traû lôøi. -Caû lôùp nhaän xeùt, boå sung. muïc ñích gì ? -Vieäc Taây Sôn laät ñoå taäp ñoaøn PK hoï Trònh coù yù nghóa gì ? 5.Toång keát - Daën doø: -Veà xem laïi baøi vaø chuaån bò tröôùc baøi : “Quang Trung ñaïi phaù quaân thanh naêm 1789”. -Nhaän xeùt tieát hoïc . Tieát :25 -HS caû lôùp. QUANG TRUNG ÑAÏI QUAÂN THANH NAÊM 1789 I.Muïc tieâu : Hoïc xong baøi naøy HS bieát : -Thuaät laïi dieãn bieán traän Quang trung ñaïi phaù quaân thanh theo löôïc ñoà . -Quaân Quang Trung raát quyeát taâm vaø taøi trí trong vieäc ñaùnh baïi quaân xaâm löôïc cuûa nghóa quaân Taây Sôn . - Caûm phuïc tinh thaàn quyeát chieán quyeát thaéng quaân xaâm löôïc cuûa nghóa quaân Taây Sôn . II.Chuaån bò : -Phoùng to löôïc ñoà traän Quang Trung ñaïi phaù quaân Thanh (naêm 1789) . -PHT cuûa HS . III.Hoaït ñoäng treân lôùp : Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 1.OÅn ñònh: -Caû lôùp . Cho HS haùt . 2.KTBC : -Naêm 1786, Nguyeãn Hueä keùo quaân ra Baéc ñeå laøm -HS hoûi ñaùp nhau . -Caû lôùp nhaän xeùt . gì ? -Trình baøy keát quaû cuûa vieäc nghæa quaân Taây Sôn tieán ra Thaêng Long . -GV nhaän xeùt ,ghi ñieåm. 3.Baøi môùi : a.Giôùi thieäu baøi: GV neâu muïc tieâu vaø giôùi thieäu baøi. b.Phaùt trieån baøi : GV trình baøy nguyeân nhaân vieäc Nguyeãn Hueä (Quang Trung) tieán ra Baéc ñaùnh quaân Thanh . *Hoaït ñoäng nhoùm : -GV phaùt PHT coù ghi caùc moác thôøi gian : +Ngaøy 20 thaùng chaïp naêm Maäu Thaân (1788)… +Ñeâm moàng 3 teát naêm Kæ Daäu ( 1789) … +Môø saùng ngaøy moàng 5 … -GV cho HS döïa vaøo SGK ñeå ñieàn caùc söï kieän chính vaøo choã chaám cho phuø hôïp vôùi caùc moác thôøi gian trong PHT. -Cho HS döïa vaøo SGK ( Keânh chöõ vaø keânh hình) ñeå thuaät laïi dieãn bieán söï kieän Quang Trung ñaïi phaù quaân Thanh . -GV nhaän xeùt . *Hoaït ñoäng caû lôùp : -GV höôùng daãn ñeå HS thaáy ñöôïc quyeát taâm ñaùnh giaëc vaø taøi ngheä quaân söï cuûa Quang Trung trong cuoäc ñaïi phaù quaân Thanh (haønh quaân boä töø Nam ra Baéc ,tieán quaân trong dòp teát ; caùc traän ñaùnh ôû Ngoïc Hoài , Ñoáng Ña …). -GV gôïi yù: +Nhaø vua phaûi haønh quaân töø ñaâu ñeå tieán veà Thaêng Long ñaùnh giaëc ? +Thôøi ñieåm nhaø vua choïn ñeå ñaùnh giaëc laø thôøi ñieåm naøo ?Thôøi ñieåm ñoù coù lôïi gì cho quaân ta, coù haïi gì cho quaân ñòch ? +Taïi traän Ngoïc Hoài nhaø vua ñaõ cho quaân tieán vaøo ñoàn giaëc baèng caùch naøo ? Laøm nhö vaäy coù lôïi gì cho quaân ta ? - GV choát laïi : Ngaøy nay, cöù ñeán moàng 5 teát, ôû Goø Ñoáng Ña (HN) nhaân daân ta laïi toå chöùc gioã traän ñeå töôûng nhôù ngaøy Quang Trung ñaïi phaù quaân Thanh . -GV cho HS keå vaøi maåu truyeän veà söï kieän Quang Trung ñaïi phaù quaân Thanh . -GV nhaän xeùt vaø keát luaän . 4.Cuûng coá : - GV cho vaøi HS ñoïc khung baøi hoïc . -Döïa vaøo löôïc ñoà haõy töôøng thuaät laïi traän Ngoïc Hoài , Ñoáng Ña . -Em bieát theâm gì veà coâng lao cuûa Nguyeãn HueäQuang Trung trong vieäc ñaïi phaù quaân Thanh ? -HS laéng nghe. -HS nhaän PHT. -HS döïa vaøo SGK ñeå thaûo luaän vaø ñieàn vaøo choã chaám . -HS thuaät laïi dieãn bieán traän Quang Trung ….. -Nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung. -HS traû lôøi theo gôïi yù cuûa GV. -Caû lôùp nhaän xeùt, boå sung. -HS thi nhau keå. -3 HS ñoïc . -HS traû lôøi caâu hoûi . 5.Toång keát - Daën doø: -Veà nhaø xem laïi baøi , chuaån bò baøi tieát sau : “Nhöõng chính saùch veà kinh teá vaø vaên hoùa cuûa vua -HS caû lôùp. Quang Trung”. -Nhaän xeùt tieát hoïc . Baøi : 26 NHÖÕNG CHÍNH SAÙCH VEÀ KINH TEÁ VAØ VAÊN HOÙA CUÛA VUA QUANG TRUNG. I.Muïc tieâu : -HS bieát keå ñöôïc moät soá chính saùch veà kinh teá vaø vaên hoùa cuûa Quang Trung . -Taùc duïng cuûa chính saùch ñoù. II.Chuaån bò : -Thö Quang Trung göûi cho Nguyeãn Thieáp. -Caùc baûn chieáu cuûa vua Quang Trung ( neáu coù) . III.Hoaït ñoäng treân lôùp : Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 1.OÅn ñònh: -HS chuaån bò . Kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS . 2.KTBC : -Em haõy töôøng thuaät laïi traân Ngoïc Hoài –Ñoáng Ña -HS traû lôøi . -Caû lôùp nhaän xeùt. . -Neâu yù keát quaû vaø yù nghóa cuûa traän Ñoáng Ña. -GV nhaän xeùt ghi ñieåm . 3.Baøi môùi : a.Giôùi thieäu baøi: Ghi töïa b.Phaùt trieån baøi : *Hoaït ñoäng nhoùm : GV trình baøy toùm taét tình hình kinh teá ñaát nöôùc trong thôøi Trònh – Nguyeãn phaân tranh: ruoäng ñaát bò boû hoang, kinh teá khoâng phaùt trieån . -GV phaân nhoùm, phaùt PHT vaø yeâu caàu caùc nhoùm thaûo luaän vaán ñeà sau : +Nhoùm 1 :Quang Trung ñaõ coù nhöõng chính saùch gì veà kinh teá ? + Nhoùm 2 :Noäi dung vaø taùc duïng cuûa chính saùch ñoù nhö theá naøo ? -GV keát luaän :Quang Trung ban haønh “Chieáu khuyeán noâng”(daân löu taùn phaûi trôû veà queâ caøy caáy ) ;ñuùc tieàn môùi ;yeâu caàu nhaø Thanh môû cöûa bieân giôùi cho daân hai nöôùc ñöôïc töï do trao ñoåi haøng hoùa; môû cöûa bieån cho thuyeàn buoân nöôùc ngoaøi vaøo buoân baùn . *Hoaït ñoäng caû lôùp : -GV trình baøy vieäc Quang Trung coi troïng chöõ Noâm ,ban boá “ Chieáu hoïc taäp”. GV ñöa ra hai caâu hoûi : +Taïi sao vua Quang trung laïi ñeà cao chöõ Noâm maø khoâng ñeà cao chöõ Haùn ? +Em hieåu caâu : “xaây döïng ñaát nöôùc laáy vieäc hoïc laøm ñaàu” nhö theá naøo ? Sau khi HS traû lôøi GV keát luaän : Ñaây laø moät chính saùch môùi tieán boä cuûa vua Quang Trung.Vieäc ñeà cao chöõ Noâm thaønh chöõ vieát nöôùc nhaø theå hieän tinh thaàn töï toân daân toäc cuûa nhaø Taây Sôn. *Hoaït ñoäng caû lôùp : -GV trình baøy söï dang dôû cuûa caùc coâng vieäc maø Quang Trung ñang tieán haønh vaø tình caûm cuûa ngöôøi ñôøi sau ñoái vôùi Quang Trung . -GV cho HS phaùt bieåu caûm nghó cuûa mình veà vua Quang Trung. 4.Cuûng coá : -GV cho HS ñoïc baøi hoïc trong SGK . -Quang Trung ñaõ laøm gì ñeå xaây döïng ñaát nöôùc ? -Nhöõng vieäc laøm cuûa vua Quang Trung coù taùc duïng gì ? 5.Toång keát - Daën doø: -Veà nhaø xem laïi baøi vaø chuaån bò tröôùc baøi : “Nhaø Nguyeãn thaønh laäp”. -Nhaän xeùt tieát hoïc . -HS nhaän PHT. -HS caùc nhoùm thaûo luaän vaø baùo caùo keát quaû . -HS caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt ,boå sung . -HS traû lôøi. -HS theo doõi . -HS phaùt bieåu theo suy nghó cuûa mình. -3 HS ñoïc . -HS traû lôøi . -HS caû lôùp . Baøi: 27 NHAØ NGUYEÃN THAØNH LAÄP I.Muïc tieâu : -HS bieát : Nhaø Nguyeãn ra ñôøi trong hoaøn caûnh naøo ,kinh ñoâ ñoùng ôû ñaâu vaø moät soá oâng vua ñaàu thôøi Nguyeãn . -Nhaø Nguyeãn thieát laäp moät cheá ñoä quaân chuû raát haø khaéc vaø chaët cheõ ñeå baûo veä quyeàn lôïi cuûa doøng hoï mình . II.Chuaån bò : Moät soá ñieàu luaät cuûa Boä luaät Gia Long (noùi veà söï taäp trung quyeàn haønh vaø nhöõng hình phaït ñoái vôùi moïi haønh ñoäng phaûn khaùng nhaø Nguyeãn) . III.Hoaït ñoäng treân lôùp : Hoaït ñoäng cuûa thaày 1.OÅn ñònh: 2.KTBC : -Em haõy keå laïi nhöõng chính saùch veà kinh teá,vaên hoùa ,GD cuûa vua Quang Trung ? -Vì sao vua Quang Trung ban haønh caùc chính saùch veà kinh teá vaø vaên hoùa ? GV nhaän xeùt ,ghi ñieåm . 3.Baøi môùi : a.Giôùi thieäu baøi: Ghi töïa b.Phaùt trieån baøi : *Hoaït ñoäng caû lôùp: GV phaùt PHT cho HS vaø cho HS thaûo luaän theo caâu hoûi coù ghi trong PHT : -Nhaø Nguyeãn ra ñôøi trong hoaøn caûnh naøo ? Hoaït ñoäng cuûa troø -HS hoûi ñaùp nhau . -HS khaùc nhaän xeùt. -HS laëp laïi töïa baøi. -HS thaûo luaän vaø traû lôøi . -HS khaùc nhaän xeùt . Sau khi HS thaûo luaän vaø traû lôøi caâu hoûi ; GV ñi ñeán keát luaän : Sau khi vua Quang Trung maát, lôïi duïng boái caûnh trieàu ñình ñang suy yeáu, Nguyeãn Aùnh ñaõ ñem quaân taán coâng ,laät ñoå nhaø Taây Sôn - GV noùi theâm veà söï taøn saùt cuûa Nguyeãn Aùnh ñoái vôùi nhöõng ngöoøi tham gia khôûi nghóa Taây Sôn. - GV hoûi: Sau khi leân ngoâi hoaøng ñeá, Nguyeãn Aùnh - Nguyeãn Aùnh leân ngoâi hoaøng ñeá, laáy nieân laáy nieân hieäu laø gì ? Ñaët kinh ñoâ ôû ñaâu ?Töø naêm hieäu laø Gia Long, choïn Hueá laøm kinh ñoâ .Töø 1802-1858 trieàu Nguyeãn traûi qua caùc ñôøi vua naøo ? naêm 1802 ñeán 1858, nhaø Nguyeãn traûi qua caùc ñôøi vua: Gia Long Minh Maïng,Thieäu Trò *Hoaït ñoäng nhoùm: ,Töï Ñöùc . -GV yeâu caàu caùc nhoùm ñoïc SGK vaø cung caáp cho caùc em moät soá ñieåm trong Boä luaät Gia Long ñeå HS -HS ñoïc SGK vaø thaûo luaän. choïn daãn chöùng minh hoïa cho lôøi nhaän xeùt: nhaø Nguyeãn ñaõ duøng nhieàu chính saùch haø khaéc ñeå baûo veä ngai vaøng cuûa vua ? - GV cho caùc nhoùm cöû ngöôøi baùo caùo keát quaû tröôùc lôùp . -GV höôùng daãn HS ñi ñeán keát luaän :Caùc vua nhaø -HS cöû ngöôøi baùo caùo keát quaû . Nguyeãn ñaõ thöïc hieän nhieàu chính saùch ñeå taäp trung -Caû lôùp theo doõi vaø boå sung. quyeàn haønh vaøo tay vaø baûo veä ngai vaøng cuûa mình .Vì vaäy nhaø Nguyeãn khoâng ñöôïc söï uûng hoä cuûa caùc taàng lôùp nhaân daân. 4.Cuûng coá : GV cho HS ñoïc phaàn baøi hoïc . -2 HS ñoïc baøi vaø traû lôøi caâu hoûi . -Nhaø Nguyeãn ra ñôøi trong hoaøn caûnh naøo ? -Ñeå thaâu toùm moïi quyeàn haønh trong tay mình, nhaø Nguyeãn ñaõ coù nhöõng chính saùch gì? 5.Toång keát - Daën doø: -Veà nhaø hoïc baøi vaø xem tröôùc baøi : “Kinh thaønh -HS caû lôùp. Hueá”. -Nhaän xeùt tieát hoïc. Baøi:28 KINH THAØNH HUEÁ. I.Muïc tieâu : -HS bieát sô löôïc veà quaù trình xaây döïng ; söï ñoà soä, veû ñeïp cuûa kinh thaønh vaø Laêng taåm ôû Hueá . -Töï haøo vì Hueá ñöôïc coâng nhaän laø moät Di saûn vaên hoùa theá giôùi . II.Chuaån bò : -Hình trong SGK phoùng to (neáu coù ñieàu kieän ) . -Moät soá hình aûnh veà kinh thaønh vaø laêng taåm ôû Hueá . -PHT cuûa HS . III.Hoaït ñoäng treân lôùp : Hoaït ñoäng cuûa thaày 1.OÅn ñònh: Cho HS baét baøi haùt. 2.KTBC : GV goïi HS ñoïc baøi :Nhaø Nguyeãn thaønh laäp . GV nhaän xeùt vaø ghi ñieåm. 3.Baøi môùi : a.Giôùi thieäu baøi: Ghi töïa b.Phaùt trieån baøi : *Hoaït ñoäng caû lôùp: -GV yeâu caàu HS ñoïc SGK ñoaïn:“Nhaø Nguyeãn...caùc coâng trình kieán truùc” vaø yeâu caàu moät vaøi em moâ taû laïi sô löôïc quaù trình xaây döïng kinh thaønh Hueá . -GV toång keát yù kieán cuûa HS. *Hoaït ñoäng nhoùm: GV phaùt cho moãi nhoùm moät aûnh (chuïp trong nhöõng Hoaït ñoäng cuûa troø -Caû lôùp haùt . -HS ñoïc baøi vaø traû lôøi caâu hoûi . -HS khaùc nhaän xeùt. -Caû lôùp laéng nghe. -2 HS ñoïc . -Vaøi HS moâ taû . -HS khaùc nhaän xeùt, boå sung. coâng trình ôû kinh thaønh Hueá ) . +Nhoùm 1 : Aûnh Laêng Taåm . +Nhoùm 2 : Aûnh Cöûa Ngoï Moân . +Nhoùm 3 : Aûnh Chuøa Thieân Muï . +Nhoùm 4 : Aûnh Ñieän Thaùi Hoøa . Sau ñoù, GV yeâu caàu caùc nhoùm nhaän xeùt vaø thaûo luaän ñoùng vai laø höôùng daãn vieân du lòch ñeå gôùi thieäu veà nhöõng neùt ñeïp cuûa coâng trình ñoù(tham khaûo SGK) -GV goïi ñaïi dieän caùc nhoùm HS trình baøy laïi keát quaû laøm vieäc . GV heä thoáng laïi ñeå HS nhaän thöùc ñöôïc söï ñoà soä vaø veû ñeïp cuûa caùc cung ñieän ,laêng taåm ôû kinh thaønh Hueá. -GV keát luaän :Kinh thaønh Hueá laø moät coâng trình saùng taïo cuûa nhaân daân ta .Ngaøy nay theá giôùi ñaõ coâng nhaän Hueá laø moät Di saûn vaên hoùa theá giôùi . 4.Cuûng coá : -GV cho HS ñoïc baøi hoïc . -Kinh ñoâ Hueá ñöôïc xaây döïng naêm naøo ? -Haõy moâ taû nhöõng neùt kieán truùc cuûa kinh ñoâ Hueá ? 5.Toång keát - Daën doø: -Veà nhaø hoïc baøi vaø chuaån bò baøi : “Toång keát”. -Nhaän xeùt tieát hoïc. Baøi :29 -Caùc nhoùm thaûo luaän . -Caùc nhoùm trình baøy keát quaû laøm vieäc cuûa nhoùm mình . -Nhoùm khaùc nhaän xeùt. -3 HS ñoïc . -HS traû lôøi caâu hoûi . -HS caû lôùp TOÅNG KEÁT. I.Muïc tieâu : -HS bieát heä thoáng ñöôïc quaù trình phaùt trieån cuûa LS nöôùc ta töø buoåi ñaàu döïng nöôùc ñeán giöõa theá kæ XIX . -Nhôù ñöôïc caùc söï kieän , hieän töôïng , nhaân vaät LS tieâu bieåu trong quaù trình döïng nöôùc vaø giöõ nöôùc cuûa daân toäc ta töø thôøi Huøng Vöông ñeán buoåi ñaàu thôøi Nguyeãn . -Töï haøo veà truyeàn thoáng döïng nöôùc vaø giöõ nöôùc cuûa daân toäc . II.Chuaån bò : -PHT cuûa HS . -Baêng thôøi gian bieåu thò caùc thôøi kì LS trong SGK ñöôïc phoùng to . III.Hoaït ñoäng treân lôùp : Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 1.OÅn ñònh: -Caû lôùp haùt . GV cho HS haùt . 2.KTBC : -HS ñoïc baøi vaø traû lôøi caâu hoûi . -Cho HS ñoïc baøi : “Kinh thaønh Hueá”. -Em haõy moâ taû kieán truùc ñoäc ñaùo cuûa quaàn theå -HS khaùc nhaän xeùt . kinh thaønh Hueá ? -Em bieát theâm gì veà thieân nhieân vaø con ngöôøi ôû Hueá ? GV nhaän xeùt vaø ghi ñieåm . 3.Baøi môùi : a.Giôùi thieäu baøi: Baøi hoïc hoâm nay chuùng ta seõ cuøng toång keát veà caùc noäi dung lòch söû ñaõ hoïc trong chöông trình lôùp 4. b.Phaùt trieån baøi : *Hoaït ñoäng caù nhaân: -GV ñöa ra baêng thôøi gian, giaûi thích baêng thôøi gian (ñöôïc bòt kín phaàn noäi dung).GV cho HS döïa vaøo kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå traû lôøi theo caâu hoûi cuûa GV. -GV nhaän xeùt ,keát luaän . *Hoaït ñoäng nhoùm; - GV phaùt PHT coù ghi danh saùch caùc nhaân vaät LS : + Huøng Vöông +An Döông Vöông +Hai Baø Tröng +Ngoâ Quyeàn +Ñinh Boä Lónh +Leâ Hoaøn +Lyù Thaùi Toå +Lyù Thöôøng Kieät +Traàn Höng Ñaïo +Leâ Thaùnh Toâng +Nguyeãn Traõi +Nguyeãn Hueä …… -GV yeâu caàu caùc nhoùm thaûo luaän vaø ghi toùm taét veà coâng lao cuûa caùc nhaân vaät LS treân (khuyeán khích caùc em tìm theâm caùc nhaân vaät LS khaùc vaø keå veà coâng lao cuûa hoï trong caùc giai ñoaïn LS ñaõ hoïc ôû lôùp 4 ) . -GV cho ñaïi dieän HS leân trình baøy phaàn toùm taét cuûa nhoùm mình . GV nhaän xeùt ,keát luaän . * Hoaït ñoäng caû lôùp: -GV ñöa ra moät soá ñòa danh ,di tích LS ,vaên hoùa coù ñeà caäp trong SGK nhö : +Laêng Huøng Vöông +Thaønh Coå Loa +Soâng Baïch Ñaèng +Ñoäng Hoa Lö -HS döïa vaøo kieán thöùc ñaõ hoïc ,laøm theo yeâu caàu cuûa GV . -HS leân ñieàn. -HS nhaän xeùt ,boå sung . -HS caùc nhoùm thaûo luaän vaø ghi toùm taét vaøo trong PHT . -HS ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû laøm vieäc . -Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt ,boå sung. +Thaønh Thaêng Long +Töôïng Phaät A-di- ñaø …. -GV yeâu caàu moät soá HS ñieàn theâm thôøi gian hoaëc söï kieän LS gaén lieàn vôùi caùc ñòa danh ,di tích LS ,vaên hoùa ñoù (ñoäng vieân HS boå sung caùc di tích, ñòa danh trong SGK maø GV chöa ñeà caäp ñeán ) . GV nhaän xeùt, keát luaän. 4.Cuûng coá : -Goïi moät soá em trình baøy tieán trình lòch söû vaøo sô ñoà. -GV khaùi quaùt moät soá neùt chính cuûa lòch söû Vieät Nam töø thôøi Vaên Lang ñeán nhaø Nguyeãn. 5.Toång keát - Daën doø: -Veà nhaø xem laïi baøi vaø chuaån bò oân taäp kieåm tra HK II. -Nhaän xeùt tieát hoïc. -HS caû lôùp leân ñieàn . -HS khaùc nhaän xeùt ,boå sung. -HS trình baøy. -HS caû lôùp. OÂN TAÄP –KIEÅM TRA HK II PHAÀN ÑÒA LYÙ Baøi :1 DAÕY NUÙI HOAØNG LIEÂN SÔN I.Muïc tieâu -Hoïc xong baøi naøy,HS bieát :chæ vò trí cuûa daõy nuùi Hoaøng Lieân Sôn treân löôïc ñoà vaø baûn doà Ñòa lyù töï nhieân Vieät Nam . -Trình baøy moät soá ñaëc ñieåm cuûa daõy nuùi Hoaøng Lieân Sôn (vò trí ,ñòa hình , khí haäu ) . -Moâ taû ñænh nuùi Phan –xi –paêng . -Döïa vaøo löôïc ñoà (baûn ñoà) ,tranh aûnh ,baûng soá lieäu ñeå tìm ra kieán thöùc . -Töï haøo veà caûnh ñeïp thieân nhieân cuûa ñaát nöôùc Vieät Nam . II.Chuaån bò : -Baûn ñoà Ñòa lí töï nhieân VN . -Tranh , aûnh veà daõy nuùi Hoaøng Lieân Sôn vaø ñænh nuùi Phan –xi –paêng ( neáu coù ). III.Hoaït ñoäng treân lôùp : Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø -Caû lôùp haùt. 1.OÅn ñònh:Cho HS haùt. 2.KTBC : -HS chuaån bò . -GV kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS . 3.Baøi môùi : a.Giôùi thieäu baøi: Ghi töïa b.Phaùt trieån baøi : 1/.Hoaøng Lieân Sôn-Daõy nuùi cao vaø ñoà soä nhaát Vieät Nam : *Hoaït ñoängcaù nhaân (hoaëc töøng caëp ) : Böôùc 1: -GV chæ vò trí cuûa daõy nuùi Hoaøng Lieân Sôn treân baûn ñoà Ñòa lí töï nhieân VN treo töôøng vaø yeâu caàu HS döïa vaøo kí hieäu tìm vò trí cuûa daõy nuùi Hoaøng Lieân Sôn ôû hình 1. -GV cho HS döïa vaøo löôïc ñoà hình 1 vaø keânh chöõ ôû muïc 1 trong SGK , traû lôøi caùc caâu hoûi sau : +Keå teân nhöõng daõy nuùi chính ôû phía Baéc cuûa nöôùc ta (Baéc Boä), trong nhöõng daõy nuùi ñoù, daõy nuùi naøo daøi nhaát ? +Daõy nuùi Hoaøng Lieân Sôn naèm ôû phía naøo cuûa soâng Hoàng vaø soâng Ñaø ? +Daõy nuùi Hoaøng Lieân Sôn daøi bao nhieâu km? Roäng bao nhieâu km ? +Ñænh nuùi ,söôøn vaø thung luõng ôû daõy nuùi Hoaøng Lieân Sôn nhö theá naøo ? Böôùc 2: -Cho HS trình baøy keát quaû laøm vieäc tröôùc lôùp . -Cho HS chæ vaø moâ taû daõy nuùi Hoaøng Lieân Sôn(Vò trí, chieàu daøi ,chieàu roäng ,ñoä cao, söôøn vaø thung luõng cuûa daõy nuùi HLS ) -GV söûa chöõa vaø giuùp HS hoaøn chænh phaàn trình baøy . *Hoaït ñoäng nhoùm: Böôùc 1: -Cho HS laøm vieäc trong nhoùm theo gôïi yù sau: +Chæ ñænh nuùi Phan-xi paêng treân hình 1 vaø cho bieát ñoä cao cuûa noù . -Taïi sao ñænh nuùi Phan-xi-paêng ñöôïc goïi la ø “noùc nhaø” cuûa Toå quoác ? +Quan saùt hình 2 hoaëc tranh ,aûnh veà ñænh nuùi Phan-xi-paêng, moâ taû ñænh nuùi Phan-xi-paêng (ñænh nhoïn ,xung quanh coù maây muø che phuû) . Böôùc 2 : -Cho HS caùc nhoùm thaûo luaän vaø ñaïi dieän trình baøy keát quaû tröôùc lôùp . -GV giuùp HS hoaøn thieän phaàn trình baøy . 2/.Khí haäu laïnh quanh naêm : * Hoaït ñoâng caû lôùp: -GV yeâu caàu HS ñoïc thaàm muïc 2 trong SGK vaø cho bieát khí haäu ôû nhöõng nôi cao cuûa Hoaøng Lieân Sôn nhö theá naøo ? -GV goïi 1, 2 HS traû lôøi . -GV nhaän xeùt vaø hoaøn thieän phaàn traû lôøi cuûa HS . -HS theo doõi vaø döïa vaøo kí hieäu ñeå tìm. -HS traû lôøi . -HS trình baøy keát quaû . -HS nhaän xeùt . -HS leân chæ löôïc ñoà vaø moâ taû. -HS thaûo luaän vaø trình baøy keát quaû . -Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt ,boå sung. -Caû lôùp ñoïc SGK vaø traû lôøi. -HS nhaän xeùt ,boå sung . - GV goïi HS leân chæ vò trí cuûa Sa Pa treân baûn ñoà Ñòa lyù VN .Hoûi : +Nhaän xeùt veà nhieät ñoä cuûa Sa Pa vaøo thaùng 1 vaø thaùng 7 . +Ñoïc teân nhöõng daõy nuùi khaùc treân baûn ñoà ñòa lyù VN. -GV söûa chöõa giuùp HS hoaøn thieän caâu traû lôøi vaø noùi :Sa Pa coù khí haäu maùt meû quanh naêm, phong caûnh ñeïp neân ñaõ trôû thaønh nôi du lòch, nghæ maùt lí töôûng cuûa vuøng nuùi phía Baéc . 4.Cuûng coá : -GV cho HS trình baøy laïi nhöõng ñaëc ñieåm tieâu bieåu veà vò trí , ñòa hình vaø khí haäu cuûa daõy nuùi HLS . -GV cho HS xem tranh ,aûnh veà daõy nuùi HLS vaø giôùi thieäu theâm veà daõy nuùi HLS ( Teân cuûa daõy nuùi HLS ñöôïc laáy theo teân cuûa caây thuoác quyù moïc phoå bieán ôû vuøng naøy . Ñaây laø daõy nuùi cao nhaát VN vaø Ñoâng Döông goàm VN,Laøo,cam-puchia ) . 5.Toång keát - Daën doø: -Veà nhaø xem laïi baøi vaø chuaån bò tröôùc baøi : “Moät soá daân toäc ôû Hoaøng Lieân Sôn”. -Nhaän xeùt tieát hoïc . -HS leân chæ vaø ñoïc teân . -HS khaùc nhaän xeùt . -HS trình baøy . -HS xem tranh ,aûnh . -HS caû lôùp . Baøi: 2 MOÄT SOÁ DAÂN TOÄC ÔÛ HOAØNG LIEÂN SÔN I.Muïc tieâu : -Hoïc xong baøi naøy HS bieát :trình baøy ñöôïc nhöõng ñaëc ñieåm tieâu bieåu veà daân cö, veà sinh hoaït, trang phuïc, leã hoäi cuûa moät soá daân toäc ôû Hoaøng Lieân Sôn . -Döïa vaøo tranh, aûnh, baûng soá lieäu ñeå tìm ra kieán thöùc . -Xaùc laäp moái quan heä ñòa lí giöõa thieân nhieân vaø sinh hoaït cuûa con ngöôøi ôû HLS . -Toân troïng truyeàn thoáng vaên hoùa cuûa caùc daân toäc ôû HLS . II.Chuaån bò : -Baûn ñoà Ñòa lí töï nhieân VN . -Tranh, aûnh veà nhaø saøn, trang phuïc, leã hoäi, sinh hoaït cuûa moät soá daân toäc ôû Hoaøng Lieân Sôn . III.Hoaït ñoäng treân lôùp : Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 1.OÅn ñònh: -HS caû lôùp . Cho HS haùt . 2.KTBC : -HS ñoïc baøi vaø traû lôøi caâu hoûi . -Neâu ñaëc ñieåm cuûa daõy nuùi Hoaøng Lieân Sôn? -Nôi cao nhaát cuûa ñænh nuùi Hoaøng Lieân Sôn coù -HS khaùc nhaän xeùt , boå sung . khí haäu nhö theá naøo ? -GV nhaän xeùt, ghi ñieåm. 3.Baøi môùi : a.Giôùi thieäu baøi: Ghi töïa b.Phaùt trieån baøi : *Hoaït ñoäng nhoùm: 1/.Hoaøng Lieân Sôn –nôi cö truù cuûa moät soá daân toäc ít ngöôøi :
- Xem thêm -