Tài liệu Giáo án lịch sử 4 cả năm_cktkn_3 cột

  • Số trang: 35 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Moân: Lòch söû Tuaàn : 3 Ngaøy : NÖÔÙC VAÊN LANG I Muïc ñích - yeâu caàu: 1.Kieán thöùc: HS bieát - Nöôùc Vaên Lang laø nhaø nöôùc ñaàu tieân trong lòch söû nöôùc ta. Nhaø nöôùc naøy ra ñôøi caùch ñaây khoaûng baûy traêm naêm tröôùc coâng nguyeân . - Bieát sô löôïc veà toå chöùc xaõ hoäi thôøi Huøng Vöông - Moät soá tuïc leä cuûa ngöôøi Laïc Vieät coøn toàn taïi tôùi ngaøy nay ôû ñòa phöông maø HS ñöôïc bieát . 2.Kó naêng: - HS moâ taû ñöôïc nhöõng neùt chính veà ñôøi soáng vaät chaát vaø tinh thaàn cuûa ngöôøi Laïc Vieät 3.Thaùi ñoä: - HS töï haøo veà thôøi ñaïi vua Huøng & truyeàn thoáng cuûa daân toäc. II Ñoà duøng daïy hoïc : - Hình trong SGK phoùng to - Phieáu hoïc taäp - Phoùng to löôïc ñoà Baéc Boä vaø Baéc Tring Boä . - Baûng thoáng keâ ( chöa ñieàn ) Saûn xuaát - Luùa - Khoai - Caây aên quaû - Öôm tô deät vaûi - Ñuùc ñoàng: giaùo maùc, muõi teân , rìu , löôõi caøy - Naën ñoà ñaát - Ñoùng thuyeàn AÊn - Côm, xoâi - Baùnh chöng, baùnh giaày - Uoáng röôïu - Maém Maëc & trang ñieåm - Phuï nöõ duøng nhieàu ñoà trang söùc , buùi toùc hoaëc caïo troõc ñaàu . ÔÛ - Nhaø saøn - Quaây quaàn thaønh laøng Leã hoäi - Vui chôi, nhaûy muùa - Ñua thuyeàn - Ñaáu vaät III Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc : Thôøi gian 1phuùt 5phuùt Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh ÑDDH 1 - Khôûi ñoäng: Haùt 2 - Baøi môùi: Giôùi thieäu: Hoaït ñoäng 1 : Laøm vieäc caû lôùp - Treo löôïc ñoà Baéc Boä vaø moät phaàn Baéc Trung Boä vaø veõ truïc thôøi gian leân baûng . - HS döïa vaøo keânh hình vaø keânh SGK - Giôùi thieäu veà truïc thôøi gian : Ngöôøi ta chöõ quy öôùc naêm 0 laø naêm Coâng nguyeân ( trong SGK ñeå xaùc ñònh ñòa phaän cuûa 8phuùt nöôùc Vaên Lang & kinh ñoâ Vaên Lang CN ) ; phía beân traùi hoaëc phía döôùi naêm treân baûng ñoà; xaùc ñònh thôøi ñieåm ra CN laø nhöõng naêm tröôùc CN; phía beân phaûi ñôøi treân truïc thôøi gian hoaëc phía treân naêm CN laø nhöõng naêm sau CN . Hoaït ñoäng 2 : Laøm vieäc caù nhaân Phieáu - GV ñöa ra khung sô ñoà (chöa ñieàn noäi hoïc taäp dung ) Huøng Vöông Laïc haàu , Laïc töôùng - HS coù nhieäm vuï ñoïc SGK & ñieàn vaøo sô ñoà caùc giai taàng sao cho phuø hôïp Laïc daân Noâ tì 10phuù t 3 phuùt 1 phuùt Giaáy - HS ñoïc keânh chöõ vaø xem keânh khoå to, Hoaït ñoäng 3 : Laøm vieäc caù nhaân hình ñeå ñieàn noäi dung vaøo caùc coät buùt. - GV ñöa ra khung baûng thoáng keâ phaûn cho hôïp lí nhö baûng thoáng keâ treân . aùnh ñôøi soáng vaät chaát vaø tinh thaàn cuûa - HS traû lôøi , HS khaùc boå sung . ngöôø Laïc Vieät . - GV yeâu caàu HS moâ taû laïi baèng ngoân ngöõ cuûa mình veà ñôøi soáng cuûa ngöôøi daân Laïc Vieät Hoaït ñoäng 4 : Laøm vieäc caù nhaân - Ñòa phöông em coøn löu giöõ nhöõng tuïc leä naøo cuûa ngöôøi Laïc Vieät? - GV keát luaän . 3 – Cuûng coá – daën doø : - Chuaån bò : baøi “Nöôùc AÂu Laïc” Caùc ghi nhaän, löu yù : .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... Moân: Lòch söû Tuaàn 4 Ngaøy : NÖÔÙC AÂU LAÏC I Muïc ñích - yeâu caàu: HS bieát - Nöôùc AÂu Laïc laø söï tieáp noái cuûa nöôùc Vaên Lang. - Thôøi gian toàn taïi cuûa nöôùc AÂu Laïc, teân vua, nôi kinh ñoâ ñoùng. - Söï phaùt trieån veà quaân söï cuûa nöôùc Aâu Laïc . - Nguyeân nhaân thaéng lôïi vaø nguyeân nhaân thaát baïi cuûa nöôùc Aâu Laïc tröôùc söï xaâm löôïc cuûa Trieäu Ñaø . II Ñoà duøng daïy hoïc : - Hình aûnh minh hoaï - Löôïc ñoà Baéc Boä vaø Baéc Trung Boä . - Phieáu hoïc taäp cuûa HS Hoï vaø teân: …………………………………………………. Lôùp: Boán Moân: Lòch söû PHIEÁU HOÏC TAÄP Em haõy ñieàn daáu x vaøo oâ  ñeå chæ nhöõng ñieåm gioáng nhau veà cuoäc soáng cuûa ngöôøi Laïc Vieät & ngöôøi AÂu Vieät.  Soáng cuøng treân moät ñòa ñieåm  Ñeàu bieát cheá taïo ñoà ñoàng  Ñeàu bieát reøn saét  Ñeàu troàng luùa vaø chaên nuoâi  Tuïc leä nhieàu ñieåm gioáng nhau III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU THÔØI GIAN 1 phuùt 5 phuùt HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV  Khôûi ñoäng: Haùt  Baøi cuõ: Nöôùc Vaên Lang - Nöôùc Vaên Lang ra ñôøi ôû ñaâu & vaøo thôøi gian naøo? - Ñöùng ñaàu nhaø nöôùc laø ai? - Giuùp vua coù nhöõng ai? - Daân thöôøng goïi laø gì? - Ngöôøi Vieät Coå ñaõ sinh soáng nhö theá naøo? HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS HS traû lôøi HS nhaän xeùt ÑDDH 10 phuùt 10 phuùt 10 phuùt 3 phuùt - GV nhaän xeùt.  Baøi môùi:  Giôùi thieäu: Hoaït ñoäng 1 : Laøm vieäc caù nhaân - Yeâu caàu HS ñoïc SGK vaø laøm phieáu hoïc taäp - GV höôùng daãn HS keát luaän: Cuoäc soáng cuûa ngöôøi AÂu Vieät & ngöôøi Laïc Vieät coù nhieàu ñieåm töông ñoàng vaø hoï soáng hoaø hôïp vôùi nhau. Hoaït ñoäng 2 : Laøm vieäc caû lôùp - So saùnh söï khaùc nhau veà nôi ñoùng ñoâ cuûa nöôùc Vaên Lang vaø nöôùc AÂu Laïc? - Thaønh töïu lôùn nhaát cuûa ngöôøi daân AÂu Laïc laø gì? - GV (hoaëc HS) keå sô veà truyeàn thuyeát An Döông Vöông - GV moâ taû veà taùc duïng cuûa noû & thaønh Coå Loa (qua sô ñoà) Hoaït ñoäng 1 : Laøm vieäc caû lôùp - GV yeâu caàu HS ñoïc SGK - Caùc nhoùm cuøng thaûo luaän caùc caâu hoûi sau: + Vì sao cuoäc xaâm löôïc cuûa quaân Trieäu Ñaø laïi thaát baïi? - HS coù nhieäm vuï ñieàn daáu x vaøo oâ  ñeå chæ nhöõng ñieåm gioáng nhau trong SGK cuoäc soáng cuûa ngöôøi Laïc Vieät & ngöôøi Phieáu hoïc taäp AÂu Vieät Löôïc ñoà - Xaây thaønh Coå Loa & cheá taïo noû. Hình aûnh minh hoaï - HS ñoïc to ñoaïn coøn laïi - Do söï ñoàng loøng cuûa nhaân daân ta, coù chæ huy gioûi, coù noû, coù thaønh luyõ kieân coá. + Vì sao naêm 179 TCN nöôùc AÂu Laïc laïi - HS traû lôøi & neâu yù kieán cuûa rieâng rôi vaøo aùch ñoâ hoä cuûa phong kieán mình phöông Baéc? - GV nhaán maïnh: Nöôùc AÂu Laïc rôi vaøo tay Trieäu Ñaø bôûi vì aâm möu nham hieåm cuûa Trieäu Ñaø & cuõng bôûi vì söï maát caûnh giaùc cuûa An Döông Vöông.  Cuûng coá Daën doø: - Em hoïc ñöôïc gì qua thaát baïi cuûa An Döông Vöông? - Chuaån bò baøi: Nöôùc ta döôùi aùch ñoâ hoä cuûa phong kieán phöông Baéc. Caùc ghi nhaän, löu yù : .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... Moân: Lòch söû NÖÔÙC TA DÖÔÙI AÙCH ÑOÂ HOÄ CUÛA PHONG KIEÁN PHÖÔNG BAÉC Tuaàn : 5 Ngaøy : I Muïc ñích - yeâu caàu: 1.Kieán thöùc: - HS naém ñöôïc töø naêm 179 TCN ñeán naêm 938 SCN, nöôùc ta bò phong kieán phöông Baéc ñoâ hoä . 2.Kó naêng: - Keå laïi moät soá chính saùch aùp böùc boùc loät cuûa caùc trieàu ñaïi phong kieán phöông Baéc ñoái vôùi nhaân daân ta. 3.Thaùi ñoä: - Nhaân daân ta ñaõ khoâng cam chòu laøm noâ leä , lieân tuïc ñöùng leân khôûi nghóa ñaùnh ñuoåi quaân xaâm löôïc , giöõ gìn neàn vaên hoaù daân toäc . II Ñoà duøng daïy hoïc : - SGK - Phieáu hoïc taäp Hoï vaø teân: ……………………………………………… Lôùp: Boán Moân: Lòch söû PHIEÁU HOÏC TAÄP Em haõy ñieàn teân caùc cuoäc khôûi nghóa vaøo coät “Cuoäc khôûi nghóa” cho phuø hôïp vôùi thôøi gian dieãn ra cuoäc khôûi nghóa Thôøi gian Naêm 40 Naêm 248 Naêm 542 – 602 Naêm 722 Naêm 766 – 779 Naêm 905 Naêm 938 Cuoäc khôûi nghóa - Baûng thoáng keâ Thôøi gian Caùc maët Tröôùc naêm 179 TCN Töø naêm 179 TCN ñeán naêm 938 SCN Chuû quyeàn Kinh teá Vaên hoaù III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU THÔØI GIAN 2 phuùt 5 phuùt 15 phuùt 15 phuùt 3 phuùt HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV  Khôûi ñoäng: Haùt  Baøi cuõ: Nöôùc AÂu Laïc - Thaønh töïu lôùn nhaát cuûa ngöôøi daân AÂu Laïc laø gì? - Ngöôøi Laïc Vieät & ngöôøi AÂu Vieät coù nhöõng ñieåm gì gioáng nhau? - GV nhaän xeùt  Baøi môùi:  Giôùi thieäu: Hoaït ñoäng1: Laøm vieäc theo nhoùm - GV ñöa moãi nhoùm moät baûng thoáng keâ (ñeå troáng, chöa ñieàn noäi dung), yeâu caàu caùc nhoùm so saùnh tình hình nöôùc ta tröôùc vaø sau khi bò phong kieán phöông Baéc ñoâ hoä - GV nhaän xeùt - GV giaûi thích caùc khaùi nieäm chuû quyeàn , vaên hoùa . Hoaït ñoäng 2: Laøm vieäc caù nhaân - GV ñöa phieáu hoïc taäp (coù ghi thôøi gian dieãn ra caùc cuoäc khôûi nghóa, coät caùc cuoäc khôûi nghóa ñeå troáng) HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - ÑDDH HS traû lôøi HS nhaän xeùt - HS coù nhieäm vuï ñieàn noäi dung vaøo Baûng caùc oâ troáng, sau ñoù caùc nhoùm cöû ñaïi thoáng dieän leân baùo caùo keát quaû laøm vieäc keâ - HS ñieàn teân caùc cuoäc khôûi nghóa Phieáu sao cho phuø hôïp vôùi thôøi gian dieãn ra hoïc taäp caùc cuoäc khôûi nghóa . - HS baùo caùo keát quaû laøm vieäc cuûa mình .  Cuûng coá - Daën doø: - Chuaån bò : Khôûi nghóa Hai Baø Tröng Caùc ghi nhaän, löu yù : .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... Moân: Lòch söû KHÔÛI NGHÓA HAI BAØ TRÖNG ( Naêm 40 ) Tuaàn : 6 Ngaøy : I Muïc ñích - yeâu caàu: 1.Kieán thöùc: HS bieát - Vì sao Hai Baø Tröng phaát côø khôûi nghóa? - Ñaây laø cuoäc khôûi nghóa thaéng lôïi ñaàu tieân sau hôn 200 naêm nöôùc ta bò caùc trieàu ñaïi phong kieán phöông Baéc ñoâ hoä. 2.Kó naêng: - Töôøng thuaät treân baûn ñoà dieãn bieán cuoäc khôûi nghóa. 3.Thaùi ñoä: - Boài döôõng loøng töï haøo veà ngöôøi anh huøng daân toäc vaø truyeàn thoáng ñaáu tranh choáng ngoaïi xaâm cuûa nhaân daân ta . II Ñoà duøng daïy hoïc : - SGK - Löôïc ñoà cuoäc khôûi nghóa Hai Baø Tröng . - Phieáu hoïc taäp . III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU THÔØI GIAN 2 phuùt 5 phuùt 10phuù HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS  Khôûi ñoäng: Haùt  Baøi cuõ: Nöôùc ta döôùi aùch ñoâ hoä cuûa phong kieán phöông Baéc - Nhaân daân ta ñaõ bò chính quyeàn ñoâ hoä - HS traû lôøi - HS nhaän xeùt phöông Baéc cai trò nhö theá naøo? - Haõy keå teân caùc cuoäc khôûi nghóa cuûa nhaân daân ta? - GV nhaän xeùt  Baøi môùi:  Giôùi thieäu: ÑDDH t 10phuù t 10phuù t 3 phuùt Hoaït ñoäng1: Thaûo luaän nhoùm - Giaûi thích khaùi nieäm quaän Giao Chæ : Thôøi nhaø Haùn ñoâ hoä nöôùc ta , vuøng ñaát Baéc Boä vaø Baéc Trung Boä chuùng ñaët laø quaän Giao Chæ . - GV ñöa vaán ñeà sau ñeå caùc nhoùm thaûo luaän “Khi tìm nguyeân nhaân cuûa cuoäc khôûi nghóa Hai Baø Tröng, coù hai yù kieán sau: + Do nhaân daân ta caêm thuø quaân xaâm löôïc, ñaëc bieät laø Thaùi thuù Toâ Ñònh. + Do Thi Saùch, choàng cuûa baø Tröng Traéc, bò Toâ Ñònh gieát haïi. Theo em, yù kieán naøo ñuùng? Taïi sao? - GV höôùng daãn HS keát luaän : Thi Saùch bò gieát haïi chæ laø caùi côù ñeå cuoäc khôûi nghóa noå ra , nguyeân nhaän saâu xa laø do loøng yeâu nöôùc , caêm thuø giaëc cuûa hai baø . Hoaït ñoäng 2: Laøm vieäc caù nhaân - GV treo löôïc ñoà . - GV giaûi thích : Cuoäc khôûi nghóa Hai Baø Tröng dieãn ra treân phaäm vi raát roäng , löôïc ñoà chæ phaûn aùnh khu vöïc chính dieãn ra cuoäc khôûi nghóa . - GV yeâu caàu HS neâu laïi dieãn bieán cuûa cuoäc khôûi nghóa? - Caùc nhoùm thaûo luaän, sau ñoù neâu keát quaû SGK Phieáu Löôïc ñoà - HS quan saùt löôïc ñoà & döïa vaøo noäi dung cuûa baøi ñeå töôøng thuaät laïi dieãn bieán cuûa cuoäc khôûi nghóa. - GV nhaän xeùt. - Caû lôùp thaûo luaän ñeå ñi ñeán thoáng Hoaït ñoäng 3: Laøm vieäc caû lôùp - Khôûi nghóa Hai Baø Tröng thaéng lôïi coù yù nhaát. nghóa gì ? - GV choát: Sau hôn 200 naêm bò phong kieán nöôùc ngoaøi ñoâ hoä, laàn ñaàu tieân nhaân daân ta giaønh ñöôïc ñoäc laäp. Söï kieän ñoù chöùng toû nhaân daân ta vaãn duy trì vaø phaùt huy ñöôïc truyeàn thoáng baát khuaát choáng ngoaïi xaâm.  Cuûng coá - Daën doø: - Cuoäc khôûi nghóa Hai Baø Tröng do ai laõnh ñaïo? - Nguyeân nhaân cuûa cuoäc khôûi nghóa Hai Baø Tröng? - Chuaån bò : Ngoâ Quyeàn & chieán thaéng Baïch Ñaèng Caùc ghi nhaän, löu yù : .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... Moân: Lòch söû Tuaàn : 7 Ngaøy : CHIEÁN THAÉNG BAÏCH ÑAÈNG DO NGOÂ QUYEÀN LAÕNH ÑAÏO ( Naêm 938 ) I Muïc ñích - yeâu caàu: 1.Kieán thöùc: - HS bieát ñöôïc vì sao coù traän ñaùnh Baïch Ñaèng 2.Kó naêng: - HS keå laïi ñöôïc dieãn bieán traän Baïch Ñaèng. - Trình baøy ñöôïc yù nghóa cuûa traän Baïch Ñaèng ñoái vôùi lòch söû daân toäc. 3.Thaùi ñoä: - Luoân coù tinh thaàn baûo veä neàn ñoäc laäp daân toäc. II Ñoà duøng daïy hoïc : - Hình minh hoïa - Boä tranh veõ dieãn bieán traän Baïch Ñaèng - Phieáu hoïc taäp Hoï vaø teân: …………………………………………… Lôùp: Boán Moân: Lòch söû PHIEÁU HOÏC TAÄP Em haõy ñieàn daáu x vaøo  sau thoâng tin ñuùng veà Ngoâ Quyeàn + Ngoâ Quyeàn laø ngöôøi laøng Ñöôøng Laâm (Haø Taây) + Ngoâ Quyeàn laø con reå Döông Ñình Ngheä. + Ngoâ Quyeàn chæ huy quaân daân ta ñaùnh quaân Nam Haùn III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU    THÔØI GIAN 1 phuùt 5 phuùt 8 phuùt 10phuù t 8 phuùt 2 phuùt HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS ÑDDH  Khôûi ñoäng: Haùt  Baøi cuõ: Khôûi nghóa Hai Baø Tröng. - Vì sao cuoäc khôûi nghóa Hai Baø Tröng laïi xaûy ra? - YÙ nghóa cuûa cuoäc khôûi nghóa Hai Baø Tröng? - GV nhaän xeùt.  Baøi môùi:  Giôùi thieäu: Hoaït ñoäng1: Hoaït ñoäng caù nhaân - GV yeâu caàu HS laøm phieáu hoïc taäp - GV yeâu caàu moät vaøi HS döïa vaøo keát quaû laøm vieäc ñeå giôùi thieäu vaøi neùt veà con ngöôøi Ngoâ Quyeàn. Hoaït ñoäng 2: Hoaït ñoäng nhoùm - GV yeâu caàu HS ñoïc SGK, cuøng thaûo luaän nhöõng vaán ñeà sau: + Cöûa soâng Baïch Ñaèng naèm ôû ñaâu? + Quaân Ngoâ Quyeàn ñaõ döïa vaøo thuyû trieàu ñeå laøm gì? + Traän ñaùnh dieãn ra nhö theá naøo? + Keát quaû traän ñaùnh ra sao? - GV yeâu caàu HS döïa vaøo keát quaû laøm vieäc ñeå thuaät laïi dieãn bieán cuûa traän ñaùnh Hoaït ñoäng 3: Hoaït ñoäng caû lôùp GV neâu vaán ñeà cho caû lôùp thaûo luaän - Sau khi ñaùnh tan quaân Nam Haùn, Ngoâ Quyeàn ñaõ laøm gì? - Ñieàu ñoù coù yù nghóa nhö theá naøo? - GV keát luaän  Cuûng coá - Daën doø: - Chuaån bò baøi: Ñinh Boä Lónh deïp loaïn 12 söù quaân. - HS traû lôøi - HS nhaän xeùt - HS laøm phieáu hoïc taäp Phieáu hoïc taäp - HS xung phong giôùi thieäu veà con ngöôøi Ngoâ Quyeàn. - HS ñoïc ñoaïn: “Sang ñaùnh nöôùc ta… thaát baïi” ñeå cuøng thaûo luaän nhoùm SGK - HS thuaät laïi dieãn bieán cuûa traän ñaùnh - HS thaûo luaän – baùo caù - Muøa xuaân 939, Ngoâ Quyeàn xöng vöông, ñoùng ñoâ ôû Coå Loa. - Ñaát nöôùc ñöôïc ñoäc laäp sau hôn moät nghìn naêm Baéc thuoäc. Caùc ghi nhaän, löu yù : .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... Moân: Lòch söû Tuaàn : 8 Ngaøy : OÂN TAÄP I Muïc ñích - yeâu caàu: 1.Kieán thöùc: - HS cuûng coá laïi kieán thöùc töø baøi 1 ñeán baøi 5 veà hai giai ñoaïn lòch söû : buoåi ñaàu döïng nöôùc vaø giöõ nöôùc; hôn moät nghìn naêm ñaáu tranh giaønh laïi ñoäc laäp 2.Kó naêng: - HS keå teân laïi nhöõng söï kieän lòch söû tieâu bieåu trong hai thôøi kì naøy roài bieåu dieãn noù treân truïc vaø baûng thôøi gian. 3.Thaùi ñoä: - Boài döôõng loøng töï haøo daân toäc, loøng yeâu nöôùc. II Ñoà duøng daïy hoïc : - Baêng vaø truïc thôøi gian - Moät soá tranh , aûnh , baûn ñoà . III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU THÔØI GIAN 1 phuùt 8 phuùt HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV  Khôûi ñoäng: Haùt  Baøi môùi:  Giôùi thieäu: Hoaït ñoäng1: Hoaït ñoäng theo nhoùm HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS ÑDDH 10phuù t - GV phaùt cho moãi nhoùm moät baûn thôøi gian vaø caùc nhoùm ghi noäi dung cuûa moãi giai ñoaïn . Hoaït ñoäng 2: Laøm vieäc caû lôùp - GV treo truïc thôøi gian leân baûng va yeâu caàu HS ghi caùc söï kieän töông öùng vôùi thôøi gian coù treân truïc : khoaûng 700 naêm TCN , 179 TCN , 938 . Hoaït ñoäng 3: Laøm vieäc theo nhoùm - GV chia lôùp thaønh 3 nhoùm thaûo luaän . 2 phuùt - GV nhaän xeùt  Cuûng coá - Daën doø: - Veà nhaø oân baøi . 8 phuùt - HS hoaït ñoäng theo nhoùm . - Ñaïi dieän nhoùm baùo caùo sau khi thaûo luaän . Giaáy, buùt - HS leân baûng ghi laïi caùc söï kieän töông öùng - Nhoùm 1: Veõ tranh veà ñôøi soáng cuûa ngöôøi Laïc Vieät döôùi thôøi Vaên Lang. Giaáy, - Nhoùm 2: keå laïi baèng lôøi veà cuoäc maøu khôûi nghóa Hai Baø Tröng: noå ra trong hoaøn caûnh naøo? YÙ nghóa & keát quaû cuûa cuoäc khôûi nghóa? - Nhoùm 3: Neâu dieãn bieán & yù nghóa cuûa chieán thaéng Baïch Ñaèng - Ñaïi dieän nhoùm baùo caùo . - Chuaån bò baøi: Ñinh Boä Lónh deïp loaïn 12 söù quaân Caùc ghi nhaän, löu yù : .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... Moân: Lòch söû Tuaàn : 9 Ngaøy : ÑINH BOÄ LÓNH DEÏP LOAÏN 12 SÖÙ QUAÂN I Muïc ñích - yeâu caàu: 1.Kieán thöùc : - HS bieát sau khi Ngoâ Quyeàn maát, ñaát nöôùc rôi vaøo caûnh loaïn laïc, neàn kinh teá bò kìm haõm bôûi chieán tranh lieân mieân - Ñinh Boä Lónh ñaõ coù coâng thoáng nhaát ñaát nöôùc, laäp neân nhaø Ñinh. 2.Kó naêng: - HS naém ñöôïc söï ra ñôøi cuûa ñaát nöôùc Ñaïi Coà Vieät vaø teân tuoåi, söï nghieäp cuûa Ñinh Boä Lónh. 3.Thaùi ñoä: - Töï haøo veà truyeàn thoáng döïng nöôùc vaø giöõ nöôùc cuûa daân toäc ta . II Ñoà duøng daïy hoïc : - Tranh trong SGK - Phieáu hoïc taäp : Baûng so saùnh tình hình ñaát nöôùc tröôùc & sau khi ñöôïc thoáng nhaát ( chöa ñieàn ) Thôøi gian Tröôùc khi thoáng nhaát Sau khi thoáng nhaát Caùc maët - Laõnh thoå - Bò chia thaønh 12 vuøng - Ñaát nöôùc quy veà moät moái - Trieàu ñình - Luïc ñuïc - Ñöôïc toå chöùc laïi quy cuû - Ñôøi soáng cuûa nhaân daân - Laøng maïc, ñoàng ruoäng bò taøn phaù, ñoå maùu voâ ích - Ñoàng ruoäng trôû laïi xanh töôi, ngöôïc xuoâi buoân baùn, khaép nôi chuøa thaùp ñöôïc xaây döïng III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU THÔØI GIAN 1 phuùt 2 phuùt 5 phuùt 12phuù t HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS ÑDDH  Khôûi ñoäng: Haùt  Baøi môùi:  Giôùi thieäu: - Ngöôøi naøo ñaõ giuùp nhaân daân ta giaønh ñöôïc ñoäc laäp sau hôn 1000 naêm bò quaân - Ngoâ Quyeàn Nam Haùn ñoâ hoä? (baøi cuõ) - Ngoâ Vöông leân laøm vua 6 naêm thì maát, quaân thuø tieáp tuïc laêm le bôø coõi, trong nöôùc thì roái ren, ai cuõng muoán ñöôïc naém quyeàn nhöng khoâng ñuû taøi. Vaäy ai seõ laø ngöôøi ñöùng leân cuûng coá neàn ñoäc laäp cuûa nöôùc nhaø & thoáng nhaát ñaát nöôùc? Chuùng ta seõ cuøng nhau tìm hieåu qua baøi: Ñinh Boä Lónh deïp loaïn 12 söù quaân. Hoaït ñoäng1: Hoaït ñoäng caû lôùp - GV yeâu caàu HS döïa vaøo SGK thaûo luaän vaán ñeà sau: + Tình hình ñaát nöôùc sau khi Ngoâ Vöông maát? Hoaït ñoäng2: Hoaït ñoäng nhoùm - GV ñaët caâu hoûi: + Em bieát gì veà con ngöôøi Ñinh Boä Lónh? GV giuùp HS thoáng nhaát: - HS hoaït ñoäng theo nhoùm - Caùc nhoùm cöû ñaïi dieän leân trình baøy - HS döïa vaøo SGK ñeå traû lôøi - Ñinh Boä Lónh sinh ra & lôùn leân ôû Hoa Lö, Gia Vieãn, Ninh Bình, truyeän Côø lau taäp traän noùi leân töø nhoû Ñinh Boä Lónh ñaõ coù chí lôùn - Lôùn leân gaëp buoåi loaïn laïc, Ñinh Boä +OÂng ñaõ coù coâng gì? Lónh ñaõ xaây döïng löïc löôïng, ñem quaân GV giuùp HS thoáng nhaát: ñi deïp loaïn 12 söù quaân. Naêm 968, oâng ñaõ thoáng nhaát ñöôïc giang sôn. + Sau khi thoáng nhaát ñaát nöôùc, Ñinh Boä - Leân ngoâi vua laáy hieäu laø Ñinh Tieân Hoaøng, ñoùng ñoâ ôû Hoa Lö, ñaët teân Lónh ñaõ laøm gì? SGK 10phuù t 5 phuùt GV giuùp HS thoáng nhaát: - GV giaûi thích caùc töø + Hoaøng: laø Hoaøng ñeá, ngaàm noùi vua nöôùc ta ngang haøng vôùi Hoaøng ñeá Trung Hoa + Ñaïi Coà Vieät: nöôùc Vieät lôùn + Thaùi Bình: yeân oån, khoâng coù loaïn laïc & chieán tranh - GV ñaùnh giaù vaø choát yù. Hoaït ñoäng 3: Hoaït ñoäng nhoùm - GV yeâu caàu caùc nhoùm laäp baûng so saùnh tình hình ñaát nöôùc tröôùc & sau khi ñöôïc thoáng nhaát  Cuûng coá Daën doø: - GV cho HS thi ñua keå caùc chuyeän veà Ñinh Boä Lónh maø caùc em söu taàm ñöôïc. - Chuaån bò baøi: Cuoäc khaùng chieán choáng quaân Toáng laàn thöù nhaát (981) nöôùc laø Ñaïi Coà Vieät, nieân hieäu Thaùi Bình - HS laøm vieäc theo nhoùm - Ñaïi dieän nhoùm thoâng baùo keát quaû laøm vieäc cuûa nhoùm Baûng so saùnh Chuyeän veà Ñinh Boä Lónh - HS thi ñua keå chuyeän Caùc ghi nhaän, löu yù : .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... Moân: Lòch söû Tuaàn : 10 Ngaøy : CUOÄC KHAÙNG CHIEÁN CHOÁNG QUAÂN TOÁNG XAÂM LÖÔÏC LAÀN THÖÙ NHAÁT (Naêm 981) I Muïc ñích - yeâu caàu: 1.Kieán thöùc: HS bieát: - Leâ Hoaøn leân ngoâi vua laø phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa ñaát nöôùc vaø hôïp vôùi loøng daân - Dieãn bieán cuûa cuoäc khaùng chieán choáng quaân Toáng xaâm löôïc. - YÙ nghóa thaéng lôïi cuûa cuoäc khaùng chieán. 2.Kó naêng: - HS neâu ñöôïc dieãn bieán cuûa cuoäc khaùng chieán choáng quaân Toáng xaâm löôïc vaø yù nghóa thaéng lôïi cuûa cuoäc khaùng chieán . 3.Thaùi ñoä: - HS töï haøo veà chieán thaéng Baïch Ñaèng, Chi Laêng vaø ngöôøi anh huøng daân toäc Leâ Hoaøn cuøng toaøn daân ñaõ laøm neân nhöõng chieán thaéng vang doäi ñoù. II Ñoà duøng daïy hoïc : - GV: + Löôïc ñoà minh hoïa + Tìm hieåu haønh ñoäng cao ñeïp cuûa Döông Vaân Nga trao aùo long coån cho Leâ Hoaøn: Döông Vaân Nga: Döông Vaân Nga trao aùo long coån cho Leâ Hoaøn thöïc chaát laø töø boû ngoâi vua cuûa doøng hoï mình cho moät doøng hoï khaùc. Bôûi vì Döông Vaân Nga laø vôï Ñinh Boä Lónh, baáy giôø con cuûa Döông Vaân Nga laø Ñinh Toaøn môùi 6 tuoåi ñang ôû ngoâi vua, chöa ñuû taøi trí ñeå laõnh ñaïo nhaân daân choáng laïi giaëc ngoaïi xaâm. (Thôøi Leâ Hoaøn, söû ghi laø Tieàn Leâ) - HS: SGK III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU THÔØI GIAN 1 phuùt 5 phuùt 2 phuùt 9 phuùt HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV  Khôûi ñoäng:  Baøi cuõ: Ñinh Boä Lónh deïp loaïn 12 söù quaân - Ñinh Boä Lónh ñaõ coù coâng gì? - Ñinh Boä Lónh laáy nôi naøo laøm kinh ñoâ & ñaët teân nöôùc ta laø gì? - GV nhaän xeùt.  Baøi môùi:  Giôùi thieäu: - Buoåi ñaàu ñoäc laäp cuûa daân toäc, nhaân daân ta phaûi lieân tieáp ñoái phoù vôùi thuø trong giaëc ngoaøi. Nhaân nhaø Ñinh suy yeáu, quaân Toáng ñaõ ñem quaân sang ñaùnh nöôùc ta. Lieäu roài soá phaän cuûa giaëc Toáng seõ ra sao? Hoâm nay coâ cuøng caùc em tìm hieåu baøi: Cuoäc khaùng chieán choáng quaân Toáng laàn thöù nhaát (981) Hoaït ñoäng1: Hoaït ñoäng caû lôùp - Leâ Hoaøn leân ngoâi vua trong hoaøn caûnh naøo ? - Vieäc Leâ Hoaøn ñöôïc toân leân laøm vua coù ñöôïc nhaân daân uûng hoä khoâng ? HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS ÑDDH - HS traû lôøi - HS nhaän xeùt - Vua Ñinh & con tröôûng laø Ñinh Lieãn bò gieát haïi SGK - Con thöù laø Ñinh Toaøn môùi 6 tuoåi leân ngoâi vì vaäy khoâng ñuû söùc gaùnh vaùc vieäc nöôùc - Lôïi duïng cô hoäi ñoù, nhaø Toáng ñem quaân sang xaâm löôïc nöôùc ta - Ñaët nieàm tin vaøo “Thaäp ñaïo töôùng quaân” (Toång chæ huy quaân ñoäi) Leâ Hoaøn vaø giao ngoâi vua cho oâng. - HS trao ñoåi & neâu yù kieán 12phuù t 8 phuùt 3 phuùt - GV neâu vaán ñeà: “Vieäc Leâ Hoaøn leân ngoâi vua coù hai yù kieán khaùc nhau: + Thaùi haäu Döông Vaân Nga yeâu quyù Leâ Hoaøn neân ñaõ trao cho oâng ngoâi vua. + Leâ Hoaøn ñöôïc toân leân laøm vua laø phuø hôïp vôùi tình hình ñaát nöôùc & nguyeän voïng cuûa nhaân daân luùc ñoù. Em haõy döïa vaøo noäi dung ñoaïn trích trong SGK ñeå choïn ra yù kieán ñuùng.” - GV keát luaän: YÙ kieán thöù hai ñuùng vì: Ñinh Toaøn khi leân ngoâi coøn quaù nhoû; nhaø Toáng ñem quaân sang xaâm löôïc. Leâ Hoaøn giöõ chöùc Toång chæ huy quaân ñoäi; khi Leâ Hoaøn leân ngoâi ñöôïc quaân só tung hoâ “Vaïn tueá” - GV giaûng veà haønh ñoäng cao ñeïp cuûa Döông Vaân Nga trao aùo loâng coån cho Leâ Hoaøn: ñaët lôïi ích cuûa daân toäc leân treân lôïi ích cuûa doøng hoï, cuûa caù nhaân. Hoaït ñoäng 2: Hoaït ñoäng nhoùm GV yeâu caàu caùc nhoùm thaûo luaän caùc caâu hoûi sau: - Quaân Toáng sang xaâm löôïc nöôùc ta vaøo naêm naøo? - Quaân Toáng tieán vaøo nöôùc ta theo nhöõng ñöôøng naøo? - Hai traän ñaùnh lôùn dieãn ra ôû ñaâu vaø dieãn ra nhö theá naøo? - Quaân Toáng coù thöïc hieän ñöôïc yù ñoà xaâm löôïc cuûa chuùng khoâng? Hoaït ñoäng 3: Laøm vieäc caû lôùp - Thaéng lôïi cuûa cuoäc khaùng chieán choáng quaân Toáng ñaõ ñem laïi keát quaû gì cho nhaân daân ta?  Cuûng coá Daën doø: - Nhôø söùc maïnh ñoaøn keát cuûa daân toäc, nhôø tinh thaàn yeâu nöôùc maõnh lieät cuûa caùc taàng lôùp nhaân daân ta, Leâ Hoaøn cuøng caùc töôùng só ñaõ ñaäp tan cuoäc xaâm löôïc laàn thöù nhaát cuûa nhaø Toáng, tieáp tuïc giöõ vöõng neàn ñoäc laäp cuûa nöôùc nhaø. Chuùng ta töï haøo saâu saéc vôùi quaù khöù ñoù - Chuaån bò : Nhaø Lyù dôøi ñoâ ra Thaêng Long Caùc ghi nhaän, löu yù : - HS döïa vaøo phaàn chöõ & löôïc ñoà Löôïc ñoà trong SGK ñeå thaûo luaän traän - Ñaïi dieän nhoùm leân baûng thuaät laïi ñaùnh cuoäc khaùng chieán choáng quaân Toáng cuûa nhaân daân treân baûn ñoà. - Giöõ vöõng neàn ñoäc laäp daân toäc, ñöa laïi nieàm töï haøo vaø nieàm tin saâu saéc ôû söùc maïnh & tieàn ñoà cuûa daân toäc. .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... Moân: Lòch söû Tuaàn : 11 Ngaøy : NHAØ LYÙ DÔØI ÑOÂ RA THAÊNG LONG I Muïc ñích - yeâu caàu: 1.Kieán thöùc - Kó naêng: HS bieát - Tieáp theo nhaø Leâ laø nhaø Lyù. Lyù Thaùi Toå laø oâng vua ñaàu tieân cuûa nhaø Lyù. OÂng laø ngöôøi ñaàu tieân xaây döïng kinh thaønh Thaêng Long (nay laø Haø Noäi). Sau ñoù, Lyù Thaùi Toâng ñaët teân nöôùc laø Ñaïi Vieät - Kinh ñoâ Thaêng Long thôøi Lyù ngaøy caøng phoàn thònh. 2.Thaùi ñoä: - Boài döôõng nieàm töï haøo daân toäc: coù moät kinh ñoâ laâu ñôøi – kinh ñoâ Thaêng Long – nay laø Haø Noäi. II Ñoà duøng daïy hoïc : - GV: chieáu dôøi ñoâ + moät soá baøi baùo noùi veà söï kieän naêm 2010, Haø Noäi chuaån bò kæ nieäm 1000 naêm Thaêng Long – Ñoâng Ñoâ – Haø Noäi. - Tranh aûnh söu taàm - Baûng ñoà haønh chính Vieät Nam - Phieá hoïc taäp ( chöa ñieàn ) Vuøng Hoa Lö Ñaïi La ñaát Noäi dung so saùnh - Vò trí - Khoâng phaûi trung taâm - Trung taâm ñaát nöôùc - Ñòa theá - Röøng nuùi hieåm trôû, chaät heïp - Ñaát roäng, baèng phaúng, maøu môõ III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU THÔØI GIAN 1 phuùt 5 phuùt 2 phuùt 7 phuùt HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV  Khôûi ñoäng:  Baøi cuõ: Cuoäc khaùng chieán choáng quaân Toáng laàn thöù nhaát (981) - Vì sao quaân Toáng xaâm löôïc nöôùc ta? - YÙ nghóa cuûa vieäc chieán thaéng quaân Toáng? - GV nhaän xeùt.  Baøi môùi:  Giôùi thieäu: - Tieáp theo nhaø Leâ laø nhaø Lyù . Nhaø Lyù toàn taïi töø naêm 1009 nñeán naêm 1226 . Nhi65m vuï cuûa chuùng ta hoâm nay laø tìm hieå xen nhaø Lyù ñöôïc ra ñôøi trong hoaøn caûnh naøo ? Vieäc dôøi ñoâ töø Hoa Lö ra Ñaïi La , sau ñoåi thaønh Thaêng Long dieãn ra nhö theá naøo ? Vaøi neùt veà kinh thaønh Thaêng Long thôøi Lyù . Hoaït ñoäng1: Laøm vieäc caù nhaân - Hoaøn caûnh ra ñôøi cuûa trieàu ñaïi nhaø Lyù? HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - ÑDDH HS traû lôøi HS nhaän xeùt - Naêm 1005 , vua Leâ Ñaïi Haønh maát , SGK Leâ Long Ñænh leân ngoâi , tính tình baïo ngöôïc. Lyù Coâng Uaån laø vieân quan coù taøi , coù taøi coù ñöùc . Khi Leâ Long Ñónh maát , Lyù Coâng Uaån ñöôïc toân leân laøm vua . Nhaø Lyù baét ñaàu töø ñaây . 12phuù t 8 phuùt 4 phuùt Hoaït ñoäng 2: Hoaït ñoäng nhoùm - GV ñöa baûn ñoà haønh chính mieàn Baéc Vieät Nam roài yeâu caàu HS xaùc ñònh vò trí cuûa kinh ñoâ Hoa Lö & Ñaïi La (Thaêng Long) - GV chia nhoùm ñeå caùc em thöïc hieän baûng so saùnh - Taïi sao Lyù Thaùi Toå laïi coù quyeát ñònh dôøi ñoâ töø Hoa Lö ra Ñaïi La? - GV choát: Muøa thu 1010, Lyù Thaùi Toå quyeát ñònh dôøi ñoâ töø Hoa Lö ra Ñaïi La & ñoåi Ñaïi La thaønh Thaêng Long. Sau ñoù, Lyù Thaùnh Toâng ñoåi teân nöôùc laø Ñaïi Vieät. - GV giaûi thích töø: + Thaêng Long: roàng bay leân + Ñaïi Vieät: nöôùc Vieät lôùn maïnh. Hoaït ñoäng 3: Laøm vieäc caû lôùp - Thaêng Long döôùi thôøi Lyù ñaõ ñöôïc xaây döïng nhö theá naøo? - HS xaùc ñònh caùc ñòa danh treân baûn ñoà Baûn ñoà - HS hoaït ñoäng theo nhoùm sau ñoù cöû Baûng ñaïi dieän leân baùo caùo . so saùnh - Cho con chaùu ñôøi sau xaây döïng cuoäc soáng aám no . Hình aûnh chuøa Moät - HS thaûo luaän => Thaêng Long coù Coät… nhieàu cung ñieän, laâu ñaøi, ñeàn chuøa . Daân tuï hoïp ngaøy caøng ñoâng vaø laäp neân phoá , neân phöôøng . Chieáu dôøi ñoâ  Cuûng coá Daën doø: - GV ñoïc cho HS nghe moät ñoaïn chieáu dôøi ñoâ . - GV choát: Vieäc choïn Thaêng Long laøm kinh ñoâ laø moät quyeát ñònh saùng suoát taïo böôùc phaùt trieån maïnh meõ cuûa ñaát nöôùc ta trong nhöõng theá kæ tieáp theo. - Chuaån bò: Chuøa thôøi Lyù Caùc ghi nhaän, löu yù : .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................
- Xem thêm -