Tài liệu Giáo án kĩ thuật lớp 5 hk2_bộ 2

  • Số trang: 29 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 214 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trêng tiÓu häc Yªn TiÕn Kü thuËt NUÔI DƯỠNG GÀ N¨m häc : 2009 - 2010 I- MỤC TIÊU: HS cần: - Nêu được mục đích, ý nghĩa của việc nuôi dường gà. - Biết cách cho gà ăn, uống. - Có ý thức nuôi dường, chăm sóc gà. II-®å dïng – thiÕt bÞ d¹y häc - Ảnh SGK, phiếu đánh giá kết quả học tập. III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC chñ yÕu : néi dung ho¹t ®éng gi¸o viªn 1. Kiểm tra: (4’) + Vì sao phải sử dụng nhiều loại thức ăn để nuôi gà? + Thức ăn có tác dụng gì? - GV nhận xét đánh giá. 2. Giới thiệu bài: - GV nêu mục tiêu bài học. 3. Bài giảng: a.Hoạt động 1: * Cho HS đọc thầm mục 1 SGK. Tìm hiểu mục đích - GV hỏi: ý nghĩa của việc + Ở gia đình em cho gà ăn những nuôi dưỡng gà. loại thức ăn nào? (14’) + Ăn vào lúc nào? + Lượng thức ăn dùng hàng ngày cho gà ra sao? + Cho gà ăn uống vào lúc nào? + Cho ăn uống như thế nào? - GV tóm ý: Nuôi dưỡng gà gồm hai công việc chủ yếu là: cho gà ăn và cho gà uống, nhằm cung cấp nước và chất dinh dưỡng cần thiết cho gà. Nuôi dưỡng gà hợp lí sẽ giúp cho gà khoẻ mạnh, lớn nhanh, sinh sản tốt. Muốn nuôi gà đạt năng suất phải cho gà ăn uống đủ chất và hợp vệ sinh. b. Hoạt động 2: * Yêu cầu HS đọc SGK và trả lời Tìm hiểu cách cho câu hỏi mục 2 SGK. gà ăn uống. (15’) + Hãy nêu thức ăn và cách cho gà ăn uống ở từng thời kì: ● Thời kì gà con? ●Thời kì gà giò. ● Thời kì đẻ trứng? + Vì sao gà giò cần được ăn nhiều thức ăn cung cấp chất bột đường và chất đạm. + Theo em, cần cho gà đẻ trứng ăn những thức ăn nào để cung cấp nhiều chất đạm, chất khoáng và Giaã viªn : NguyÔn ThÞ Cóc ho¹t ®éng häc sinh - 2 HS trả lời. - HS theo dõi. - HS cả lớp đọc thầm. - HS lần lượt trả lời. - HS lắng nghe. - 1 HS đọc to, cả lớp đọc thầm theo. - 2 HS ngồi cùng bàn trao đổi thảo luận. - Đại diện các nhóm trả lời, các em khác nhận xét bổ sung. - HS cả lớp lắng nghe. Trêng tiÓu häc Yªn TiÕn c.§¸nh gi¸ kÕt qu¶ bµi häc : (5’) 4- Củng cố, dặn dò: (2’) N¨m häc : 2009 - 2010 vitamin? - GV nhận xét và giải thích: Nước là thành phần chủ yếu cấu tạo nên cơ thể động vật. Nhờ có nước cơ thể động vật hấp thu được các chất dinh dưỡng hoà tan lấy từ tức ăn và tạo thành các chất cần thiết cho sự sống của động vật. - GV hỏi: Vì sao cần phải cung cấp đủ nước cho gà? Nước cho gà uống phải như thế nào? - GV nhận xét, tóm ý cách cho gà ăn uống. - GV kết luận: Khi nuôi gà phải cho gà ăn, uống đủ lượng, đủ chất và hợp vệ sinh. * GV yêu cầu HS làm bài tập (bài 21 trang 30 SGK). - GV nêu đáp án để HS tự đối chiếu, tự đánh giá kết quả làm bài tập. - Mời HS báo cáo kết quả tự đánh giá. - GV nhận xét đánh giá kết quả. - GV nhận xét tính thần thái độ học tập của HS. - Chuẩn bị tiết sau: Chăm sóc gà - HS thảo luận nhóm đôi và trả lời. - HS theo dõi. - HS làm vào vở thực hành kĩ thuật 5. - HS lần lượt nối tiếp nêu, các em khác nhận xét bổ sung. CHĂM SÓC GÀ I- MỤC TIÊU: HS cần: - Nêu được mục đích, tác dụng của việc chăm sóc gà. Giaã viªn : NguyÔn ThÞ Cóc Trêng tiÓu häc Yªn TiÕn N¨m häc : 2009 - 2010 - Biết cách chăm sóc gà. - Có ý thức chăm sóc bảo vệ gà. II- §å dïng – ThiÕt bÞ d¹y häc : 1.GV: Ảnh trong SGK, phiếu đánh giá kết quả học tập. 2.HS:SGK,vë BT III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC chñ yÕu : Néi dung ho¹t ®éng cña thÇy 1.KiÓm tra: (4’) 2.Giíi thiÖu bµi : 3.T×m hiÓu bµi : Hoạt động 1: Tìm hiểu mục đích, tác dụng của việc chăm sóc gà. ho¹t ®éng cña t - Vì sao gà giò cần được ăn nhiều thức - 2 HS lần lượt trả lờ ăn cung cấp chất bột đường và đạm. - GV nhận xét đánh giá. - HS lắng nghe. - Nªu M§ - YC giê häc . * GV nêu: Khi nuôi gà, ngoài việc cho gà ăn uống, ta cần tiến hành một số công việc như sưởi ấm cho gà mới nở, che nắng, chắn gió lùa...để giúp gà không bị rét hoặc nắng, nóng. Tất cả những việc đó gọi là chăm sóc gà. - GV gọi HS đọc mục 1 SGK. - Hỏi: + Chăm sóc gà nhằm mục đich gì? + Nêu tác dụng của việc chăm sóc gà? - GV tóm tắt: Gà cần ánh sáng, nhiệt độ, không khí, nước và các chất dinh dưỡng để sinh trưởng và phát triển. Chăm sóc tạo điều kiện về nhiệt độ, ánh sáng, không khí thích hợp cho gà sinh trưởng và phát triển. Chăm sóc gà đầy đủ giúp gà khoẻ mạnh, mau lớn, có sức chống bệnh tốt và góp phần nâng cao năng suất. * Yêu cầu HS đọc thầm nội dung mục 2 SGK và trả lời câu hỏi. + Em hãy nêu tên các c«ng việc chăm sóc gà? - GV ghi từng đề mục a, b, c, d. Hoạt động 2: Tìm - Hướng dẫn HS khai thác từng đề hiểu cách chăm sóc gà. mục: a) Sưởi ấm cho gà. - Hỏi: Em hãy nêu vai trò của nhiệt độ đối với động vật? - GV nhận xét, giải thích thêm: Nhiệt độ tác dụng đến sự lớn lên, sinh sản của động vật. Động vật còn nhỏ có khả năng chịu rét, chịu nóng kém hơn động vật lớn. - GV hỏi: + Dựa vào hình 1, em hãy nêu dụng Giaã viªn : NguyÔn ThÞ Cóc - HS lắng nghe. - 1 HS đọc, cả lớp thầm. - 1, 2 HS nêu. - HS lắng nghe. - HS cả lớp đọc thầm - 1 HS trả lời. - Vài HS nêu. - HS lắng nghe. - HS quan sát và trả các em khác nhận xé sung. Trêng tiÓu häc Yªn TiÕn N¨m häc : 2009 - 2010 cụ dùng để sưởi ấm cho gà? + Vì sao cần phải sưởi ấm cho gà nhất là gà không có mẹ? - GV nhận xét và nêu một số cách sưởi ấm cho gà mới nở: dùng chụp sưởi, bóng đèn, đốt bếp than (củi) quanh chuồng. b) Chống nóng, chống rét, phòng ẩm cho gà: - GV yêu cầu HS đọc mục 2b và hỏi: + Nêu cách chống nóng, chống rét, phòng ẩm cho gà? + Nêu cách chống nóng, chống rét, phòng ẩm cho gà ở gia đình em? - GV nhận xét tính thần thái độ học tập của HS. - Chuẩn bị tiết sau: Vệ sinh phòng bệnh 4.Cñng cè – DÆn dß : cho gà. (2’) TuÇn 21 Thø ba ngµy 19 th¸ng 1 n¨m 2010 KÜ thuËt : VỆ SINH PHÒNG BỆNH CHO GÀ I-Môc tiªu ; Giaã viªn : NguyÔn ThÞ Cóc - 1 HS đọc, cả lớp dõi. - Cho HS tr¶ lêi c©u h - NhËn xÐt , bæ sung _HS nghe Trêng tiÓu häc Yªn TiÕn N¨m häc : 2009 - 2010 - Nêu được mục đích, tác dụng và một số cách vệ sinh phòng bệnh cho gà. - Biết cách chăm sóc gà. - Có ý thức chăm sóc bảo vệ II - §å Dïng : 1.GV: - Ảnh SGK. 2.HS: SGK,vë BT III-C¸c ho¹t ®éng d¹y häc : Néi dung 1. Kiểm tra bài cũ Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - 1, 2 HS trả lời. Chăm sóc gà - GV nêu câu hỏi, HS trả lời: + Nêu tác dụng của việc chăm sóc -HS n/x gà? - GV nhận xét ghi điểm. -HSlắng nghe 2 Bài mới: a.Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học. b . Hoạt động 1: . Tìm hiểu mục đích, - Gọi HS đọc mục 1 SGK. tác dụng của việc - GV cho HS nêu: Những công việc vệ sinh phòng bệnh trên được gọi chung là vệ sinh phòng cho gà bệnh cho gà. Vậy thế nào là vệ sinh phòng bệnh cho gà? - GV tóm ý và nêu khái niệm: Những công việc được thực hiện nhằm giữ cho dụng cụ ăn uống, nơi ở, thân thể của vật nuôi luôn sạch và giúp cho vật nuôi có sức chống bệnh tốt, được gọi chung là vệ sinh phòng bệnh. - GV hỏi: Hãy nêu mục đích, tác dụng của về sinh phòng bệnh cho gà? - GV chốt ý: Về sinh phòng bệnh nhằm tiêu diệt vi trùng gây bẹnh, làm cho không khí chuồng nuôi sạch sẽ giúp cơ thể gà tăng sức chống bệnh. c . Hoạt động 2: Nhờ đó gà khoẻ, ít bệnh đường ruột, Tìm hiểu cách vệ đường hô hấp và các bệnh dich. sinh phòng bệnh - GV yêu cầu HS đọc mục 2 và trả cho gà. lời câu hỏi: - 1 HS đọc, cả lớp theo dõi. - Một số HS trả lời theo cách hiểu của mình. - HS cả lớp lắng nghe. - HS lần lượt trả lời. - HS lắng nghe. - HS đọc thầm. + Hãy kể tên các dụng cụ cho gà ăn - HS trả lời uống và nêu cách vệ sinh dụng cụ ăn - Các em khác nhận uống của gà? xét, bổ sung. + Theo em, vệ sinh dụng cụ cho gà ăn uống có tác dụng gì? Giaã viªn : NguyÔn ThÞ Cóc Trêng tiÓu häc Yªn TiÕn N¨m häc + Tóm tắt nội dung cách vệ sinh dụng cụ cho gà ăn uống? - Hỏi tiếp: Hãy nhắc lại tác dụng của chuồng nuôi gà? + Nêu tác dụng của không khí đối với đời sóng động vật? + Nếu như không thường xuyên làm vệ sinh chuồng nuôi thì không khí trong chuồng nuôi sẽ như thế nào? - GV tóm ý. - Yêu cầu HS đọc nội dung mục 2 SGK và quan sát hình 2 để nêu tác dụng của việc tiêm, nhỏ thuốc phòng d. Hoạt động 3: dịch bệnh cho gà? Đánh giá kết quả - GV nhận xét, tóm tắt tác dụng của học tập. việc tiêm, nhỏ thuốc phòng bệnh cho - Yêu cầu HS làm gà. bài tập 2, 3. - GV nêu đáp án để HS tự đối chiếu, tự đánh giá kết quả. : 2009 - 2010 - HS lắng nghe. - HS đọc thầm vµ quan s¸t - HS làm vào vở bài tập. - HS ®èi chiÕu kÕt qu¶ - Vài HS b¸o c¸o - Mời HS báo cáo kết quả tự đánh kÕt qu¶ giá. - HS lắng nghe. - GV nhận xét. 3.Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét tiết học. - Chuẩn bị tiết sau: Lắp xe cần cẩu TuÇn 22 KÜ thuËt: Thø ba ngµy 26 th¸ng 1 n¨m 2010 LẮP XE CẦN CẨU (tiết 1) I .Môc tiªu:HS cần phải: - Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp xe cần cẩu. Giaã viªn : NguyÔn ThÞ Cóc Trêng tiÓu häc Yªn TiÕn N¨m häc : 2009 - 2010 - Lắp được xe cần cẩu đúng kĩ thuật, đúng quy trình. - Rèn tính cẩn thận khi thực hành. II .§«dïng : - Mẫu xe cần cẩu đã lắp sẵn. - Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật. III .C¸c ho¹t ®éng d¹y häc : Néi dung 1.Kiểm tra bài cũ: Hoạt động của giáo viên Vệ sinh phòng bệnh cho gà. - GV gọi HS nhắc lại những công việc vệ sinh và phòng bệnh cho gà - GV nhận xét ghi điểm. 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài : GV nêu mục đich bài học. - GV nêu tác dụng của xe cần cẩu trong thực tế: Xe cần cẩu dùng để nâng chở hàng, nâng các vật nặng ở cảng hoặc ở các công trình xây dựng... b. Hoạt động 1: - Cho HS quan sát mẫu xe cần Quan sát và nhận xét cẩu đã lắp sẵn. mẫu. - Hướng dẫn HS quan sát từng bộ phận và trả lời câu hỏi: + Để lắp được xe cần cẩu, theo em cần phải lắp mấy bộ phận? + Hãy nêu tên các bộ phận đó. c. Hoạt động 2: - GV cùng HS chọn đúng các chi *Hướng dẫn chọn tiết theo bảng trong SGK. (xếp các các chi tiết. chi tiết đó vào nắp hộp. *Lắp từng bộ phận. * Lắp giá đỡ (hình 2 SGK) - GV nêu câu hỏi: Để lắp giá đỡ cẩu, em phải chọn những chi tiết nào? - GV yêu cầu HS quan sát hình 2 và nêu. - Gọi HS lên bảng chọn các chi tiết để lắp. - GV thao tác lắp thanh thẳng 5 lỗ. - GV hỏi: Phải lắp các thanh thẳng 5 lỗ vào hàng lỗ thứ mấy của thanh thẳng 7 lỗ? Giaã viªn : NguyÔn ThÞ Cóc Hoạt động của HS Trêng tiÓu häc Yªn TiÕn N¨m häc : 2009 - 2010 - GV hướng dẫn lắp thanh 5 lỗ vào thanh 7 lỗ. - Gọi HS lên lắp thanh U dài vào các thanh 7 lỗ. *Lắp xe cần cẩu * Lắp cần cẩu (Hình 3 SGK). (Hình 1 SGK). - Gọi HS lên lắp hình 3a; 3b; 3c (lưu ý HS vị trí các lỗ lắp và phân biệt mặt trái, phải cần cẩu để sử dụng vít. - Gọi HS nhận xét. *Hướng dẫn HS * Lắp các bộ phận khác. tháo rời các chi tiết - GV yêu cầu HS quan sát hình 4 và xếp gọn vào hộp. để trả lời câu hỏi SGK. - GV nhận xét. - GV th¸o cần cẩu theo các bước trong SGK. - Cho HS th¸o dêi c¸c chi tiÕt cho vµo hép - Gọi HS nêu ghi nhớ. - Nhận xét đánh giá tiết học. 3.Củng cố, dặn dò: - Chuẩn bị tiết sau: “Lắp xe cần cẩu (tiếp theo)” - 2 HS nêu. - HS kh¸c nghe nhËn xÐt - HS nghe - HS quan sát và trả lời. - 5 bộ phận; giá đỡ cẩu; cần cẩu; ròng rọc; dây tời; trục bánh xe. -HS chọn các chi tiết vào nắp hộp theo nhóm 4. - HS các nhóm quan sát và trả lời. - HS nêu. Giaã viªn : NguyÔn ThÞ Cóc Trêng tiÓu häc Yªn TiÕn N¨m häc : 2009 - 2010 - 1 HS lên bảng chọn các chi tiết để lắp. - HS theo dõi. - HS trả lời: Lỗ thứ tư. - HS thực hiện. - HS lên lắp. - 3 HS lần lượt lên lắp. - 1 HS nhận xét, cả lớp theo dõi. - HS quan sát và trả lời, cả lớp theo dõi bổ sung. - HS cả lớp theo dõi. - HS th¸o dêi c¸c chi tiÕt -HS nªu - HS nghe TuÇn 23 Thø ba ngµy 2 th¸ng 2 n¨m 2010 KÜ thuËt: LẮP XE CẦN CẨU (tiết 2) I .Môc tiªu : HS cần phải: - Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp xe cần cẩu. - Lắp được xe cần cẩu đúng kĩ thuật, đúng quy trình. - Rèn tính cẩn thận khi thực hành. II §å dïng : - Mẫu xe cần cẩu đã lắp sẵn. Giaã viªn : NguyÔn ThÞ Cóc Trêng tiÓu häc Yªn TiÕn - Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật. III- C¸c ho¹t ®éng d¹þ häc Néi dung 1.Kiểm tra bài cũ: 2 .Bài mới: a- Giới thiệu bài b- Hoạt động 1: * Chọn các chi tiết * Lắp từng bộ phận * Lắp ráp xe cần cẩu c-Hoạt động 2: Đánh giấ sản phẩm 3.Củng cố, dặn dò: N¨m häc : 2009 - 2010 Hoạt động của GV Hoạt động của HS “Lắp xe cần cẩu (tiết 1)” - Gọi HS nêu lại tác dụng của - 2 HS nêu. xe cần cẩu và nêu ghi nhớ. GV nêu mục tiêu bài học. -HS nghe HS thực hành lắp xe cần cẩu. - GV cho HS chọn lọc các chi - HS các nhóm chọn lọc các chi tiết và tiết. xếp vào nắp hộp. - GV kiểm tra việc chọn lọc các chi tiết của HS. - GV gọi HS đọc phần ghi - 1 HS đọc. nhớ. - Yêu cầu HS quan sát kĩ - HS quan sát. hình trong SGK và nội dung của từng bước lắp. - Cho HS thực hành lắp từng - HS thực hành lắp. bộ phận. - GV theo dõi, giúp đỡ những nhóm còn lúng túng. - Các nhóm lắp theo - Cho HS lắp. - GV nêu: Khi lắp xong cần các bước trong SGK. chú ý: + Quay tay quay để kiểm tra xem dây tời quấn vào, nhả ra có dễ dàng không. + Kiểm tra cần cẩu có quay được theo các hướng và có nâng hàng lên và hạ hàng xuống được không. - GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm theo nhóm. - GV nêu tiêu chẩn đánh giá sản phẩm theo mục II SGK. - Cử 2 HS dựa vào tiêu chuẩn đánh giá. - GV nhận xét đánh giá sản phẩm của HS. - Cho HS thao rời và xếp các Giaã viªn : NguyÔn ThÞ Cóc - Đại diện các nhóm lên trưng bày. - HS nghe - 2 HS đánh giá. - HS các nhóm tháo các chi tiết và ghép Trêng tiÓu häc Yªn TiÕn chi tiết vào hộp. N¨m häc : 2009 - 2010 vào hộp. - GV nhận xét sự chuẩn bị của HS, tính thần thái độ học tập và kĩ năng lắp ghép xe cần cẩu. - Chuẩn bị tiết sau: Lắp xe ben. Tuan 24 KÜ thuËt : LẮP XE BEN (tiÕt 1 ) I-Môc tiªu: HS cần phải: - Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp xe ben. - Lắp được xe ben đúng kĩ thuật, đúng quy trình. - Rèn tính cẩn thận khi thực hành. II-ChuÈn bÞ: - Mẫu xe ben đã lắp sẵn. - Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật. III- C¸c h/d¹y häc chñ yÕu Giaã viªn : NguyÔn ThÞ Cóc Trêng tiÓu häc Yªn TiÕn Néi dung 1 Kiểm tra bài cũ: 2 Bài mới: *Giới thiệu bài * Hoạt động 1: *Hoạt động 2: Hướng dẫn thao tác kĩ thuật. a) Hướng dẫn chọn lọc các chi tiết. b- Lắp từng bộ phận (hình 2 SGK). Lắp khung sàn xe và các giá đỡ. * Lắp sàn ca bin và các thanh đỡ (H3 SGK). * Lắp hệ thống giá đỡ trụ bánh xe sau. * Lắp trục bánh xe trước (H5 SGK). * Lắp ca bin: (H5 SGK) c) Lắp ráp xe ben (H1/SGK) N¨m häc : 2009 - 2010 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS Gọi HS nhắc lại quy trình lắp xe - 2 HS nh ¾c l¹i cần cẩu. GV nêu mục tiêu bài học và tác dụng của xe ben. - Cho HS quan sát xe ben đã lắp sẵn. - HS quan sát toàn bộ và quan sát từng bộ phân. - Hỏi: + Để lắp được xe ben, theo em cần phải lắp mấy bộ phân? Hãy nêu tên các bộ phận đó? - HS lắng nghe. - HS quan sát. - HS quan sát. -HS tr¶ lêi + 5 bộ phân, khung sàn xe và giá đỡ, sàn ca bin, và các thanh đỡ, hệ thống giá đỡ trục bánh xe sau, trục bánh xe trước, ca-bin. - Gọi HS lên nêu tên và chọn - HS thực hiện nhóm từng loại chi tiết theo bảng SGK. 4. 2 HS lên bảng. -GV nhận xét bổ sung. - HS quan sát. - Cho HS quan sát hình 2 SGK. - Hỏi: Để lắp khung sàn xe và các giá đỡ, em cần phải chọn -HS tr¶ lêi những chi tiết nào? -HS lên lắp khung sàn - Gọi HS lên lắp khung sàn xe. xe. - GV tiến hành lắp các giá đỡ. - HS trả lời. - GV hỏi: Để lắp được sàn ca bin và các thanh đỡ, ngoài các chi tiết ở hình 2, em phải chọn thêm các chi tiết nào? - GV tiến hành lắp tâm L vào đầu - HS cả lớp quan sát. của 2 thanh thẳng 11 lỗ cùng với thanh U dài. - Yêu cầu HS quan sát hình, trả - HS q/s vµ trả lời. lời câu hỏi SGK và lắp 1 trục trong hệ thống. - GV nhận xét, hướng dẫn. -HS l¾p trục bánh - Gọi HS lên lắp trục bánh xe xe… trước. - Yêu cầu cả lớp quan sát, bổ - HS q/s bæ sung sung. - Gọi HS lên lắp, yêu cầu các bạn - HS lên lắp quan sát bổ sung. - GV tiến hành lắp ráp xe ben. - HS q/s - Kiểm tra sản phẩm. -HS tháo rời và lắp Giaã viªn : NguyÔn ThÞ Cóc Trêng tiÓu häc Yªn TiÕn N¨m häc : 2009 - 2010 d) Hướng dẫn HS GV hướng dẫn HS tháo rời và lắp vào hộp. tháo rời và lắp vào vào hộp. hộp. 3- Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét tiết học. - Dặn HS về nhà xem lại các thao tác. - Chuẩn bị tiết sau: Lắp xe ben (tiết 2) Tuan 25 KÜ thuËt : LẮP XE BEN (Tiết 2) I- Môc tiªu: HS cần phải: - Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp xe ben. - Lắp được xe ben đúng kĩ thuật, đúng quy trình. - Rèn tính cẩn thận khi thực hành. II- ChuÈn bÞ: - Mẫu xe ben đã lắp sẵn. - Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật. III- C¸c h/d¹y häc chñ yÕu Néi dung Hoạt động của giáo viên Giaã viªn : NguyÔn ThÞ Cóc Hoạt động của HS Trêng tiÓu häc Yªn TiÕn 1 Kiểm tra bài cũ: N¨m häc : 2009 - 2010 - Gọi HS đọc lại ghi nhớ. - GV nhận xét - 2 HS đọc. 2 Bài mới: *Giới thiệu bài Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục thực hành tiếp lắp xe ben (tiết 2). * Hoạt động 3: hướng GV hướng dẫn lại thao tác kĩ dẫn lại thao tác kĩ thuật lắp ráp. thuật lắp ráp. - Yêu cầu HS chọn các chi tiết, sau đó kiểm tra từng loại và xếp vào nắp hộp. - GV theo dõi nhắc nhở. - Gọi HS lên thực hành mẫu: + Mời 1 HS đọc phần ghi nhớ. 3 Củng cố, dặn dò: - HS theo dõi. - HS thực hành nhóm 4. - 1 HS lên bảng. -1 HS đọc phần ghi nhớ + Mời HS tiến hành lắp từng -HS tiến hành lắp bộ phận và sau đó lắp ráp xe ben. - Cả lớp theo dõi, - GV cùng HS nhận xét, đánh nhận xét. giá sản phẩm của bạn. - GV cùng HS nhận xét, đánh giá sản phẩm của bạn, rút ra ưu khuyết để cả lớp thực hành ở tiết sau. - GV nhận xét tiết học. - Dặn HS về xem lại các thao tác lắp xe ben. - Chuẩn bị tiết sau: Lắp xe ben (tiết 3) KÜ thuËt LẮP XE BEN (Tiết 3) I-- Môc tiªu: HS cần phải: - Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp xe ben. - Lắp được xe ben đúng kĩ thuật, đúng quy trình. - Rèn tính cẩn thận khi thực hành. II- ChuÈn bÞ: - Mẫu xe ben đã lắp sẵn. - Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật. III- C¸c h/d¹y häc chñ yÕu Néi dung - 2 HS nêu. Hoạt động của giáo viên Giaã viªn : NguyÔn ThÞ Cóc Hoạt động của HS Trêng tiÓu häc Yªn TiÕn N¨m häc : 2009 - 2010 - HS chọn chi tiết. -HS đọc phần ghi nhớ -HS đọc, quan sát - HS thực hành nhóm 4. -HS kiểm tra sự nâng lên, hạ xuống của thùng xe. -HS nghe - Đại diện các nhóm lên trình bày sản phẩm. -HS đánh giá sản phẩm của bạn. -HS tháo các chi tiết - Gọi HS nêu lại các bước lắp xe ben. - GV nhận xét. Hôm nay các em sẽ thực hành lắp xe ben. - Yêu cầu các nhóm chọn chi tiết. - GV kiểm tra chọn chi tiết. - Gọi HS đọc phần ghi nhớ. Yêu cầu HS đọc, quan sát kĩ hình trước khi thực hành. - Cho HS thực hành. - GV theo dõi uốn nắn HS các nhóm lắp sai hoặc lúng túng. - GV nhắc HS khi lắp xong cần kiểm tra sự nâng lên, hạ xuống của Giaã viªn : NguyÔn ThÞ Cóc Trêng tiÓu häc Yªn TiÕn thùng xe. - GV nêu lại những tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm theo mục II SGK. - GV cử 3 – 4 HS dựa vào tiêu chuẩn để đánh giá sản phẩm của bạn. N¨m häc : 2009 - 2010 - GV nhận xét tuyên dương. - Nhắc HS tháo các chi tiết và xếp đúng vào vị trí các ngăn trong hộp. - GV nhận xét tiết học. - Chuẩn bị tiết sau: Lắp máy bay trực thăng. 1 Kiểm tra bài cũ: 2 Bài mới: *Giới thiệu bài * Hoạt động 4: HS thực hành lắp ráp xe ben. * Hoạt động 5: Đánh giá sản phẩm. Giaã viªn : NguyÔn ThÞ Cóc Trêng tiÓu häc Yªn TiÕn 3 Củng cố, dặn dò: N¨m häc : 2009 - 2010 KÜ thuËt LẮP MÁY BAY TRỰC THĂNG (Tiết 1) I Môc tiªu: HS cần phải: - Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp máy bay trực thăng. - Lắp từng bộ phận và ráp máy bay trực thăng đúng kĩ thuật, đúng quy trình. - Rèn luyện tính cẩn thận khi thao tác lắp, tháo các chi tiết của máy bay II- ChuÈn bÞ: - Mẫu máy bay trực thăng đã lắp sẵn. - Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật. III- C¸c h/d¹y häc chñ yÕu Néi dung 1 Kiểm tra bài cũ: Hoạt động của giáo viên - Gọi HS nhắc lại quy trình lắp xe ben” - GV nhận xét. 2 Bài mới: * Giới thiệu bài: Hoạt động của HS - Hát vui. -1 HS nhắc lại. - GV nêu tác dụng của máy bay trực thăng - GV cho HS quan sát mẫu - HS theo dõi. máy bay trực thăng đã lắp sẵn. - Hướng dẫn HS quan sát kĩ - HS cả lớp quan sát. *Hoạt động 1: Quan từng bộ phận của mẫu và đặt sát và nhận xét mẫu. câu hỏi: + Để lắp máy bay trực thăng, - Lắp 5 bộ phận. em cần lắp mấy bộ phận? - Thân và đuôi máy + Hãy kể tên các bộ phận đó. bay; sàn ca bin và giá đở; ca-bin; cánh quạt; - Gọi HS lên bảng chọn đúng càng máy bay. và đủ từng loại chi tiết theo - 2 HS lên bảng chọn bảng trong SGK. và xếp vào nắp hộp - Cả lớp quan sát bổ sung.- theo từng loại. GV nhận xét, bổ sung. *Hoạt động 2: Hướng - GV yêu cầu HS quan sát - HS quan sát hình 2 dẫn thao tác kĩ thuật. hình 2 (SGK) và trả lời : SGK và trả lời. a) Hướng dẫn chọn + Để lắp thân và đuôi máy + Chọn 4 tấm tam các chi tiết. bay cần chọn những chi tiết giác; 2 thanh thẳng 11 nào và số lượng bao nhiêu. lỗ; 2 thanh thẳng 5 lỗ; b) Lắp từng bộ phận. - GV hướng dẫn lắp thân và 1 thanh thẳng 3 lỗ; 1 * Lắp thân và đuôi đuôi máy bay trực thăng. thanh chữ U ngắn. máy bay (H2 – SGK) GV lứu ý cho HS phân biết - HS cả lớp theo dõi. mặt trái mặt phải của thân và Giaã viªn : NguyÔn ThÞ Cóc Trêng tiÓu häc Yªn TiÕn * Lắp sàn ca bin và giá đỡ: (Hình 3 SGK) * Lắp ca bin (Hình 4 SGK). * Lắp cánh quạt (Hình 5 SGK) * Lắp càng máy bay. N¨m häc : 2009 - 2010 đuôi máy bay. - GV cho HS quan sát hình và trả lời câu hỏi trong SGK. - GV nêu câu hỏi: + Để lắp được sàn ca bin và giá đỡ, em cần chọn những chi tiết nào? - Gọi 1 HS lên bảng thực hiện bước lắp. - Nhắc HS: Lắp ở hàng thứ 2 của tấm nhỏ. - Gọi 1 HS lên bảng lắp ca bin. - GV và HS nhận xét bước lắp ca bin. - Cho HS quan sát hình và trả lời câu hỏi: + Phải dùng mấy vòng hãm ở bộ phận này? - GV nhận xét câu trả lời của HS. - GV hướng dẫn HS lắp 1 càng máy bay. (GV thực hiện thao tác chậm, cho HS theo dõi). - GV yêu cầu HS quan sát hình và trả lời câu hỏi: + Em phải lắp mấy càng máy bay? + Để lắp được như hình 6, em phải lắp thế nào? - HS quan sát hình và trả lời: + Chọn tấm nhỏ, tấm L, thanh chữ U dài. - 1 HS lên thực hiện. - 1 HS lên bảng lắp, cả lớp quan sát theo dõi, bổ sung. -HS trả lời - 4 vòng hãm. - HS theo dõi. - HS quan sát và trả lời: + Lắp 2 càng máy bay. + Phải nối 2 càng máy bay bằng 2 thanh 6 lỗ. - Gọi 1 HS lên lắp càng thứ 2 - 1 HS lên bảng thực của máy bay. hiện. HS cả lớp dõi bổ - GV theo dõi uốn nắn HS. sung. c) Lắp ráp máy bay - GV hướng dẫn lắp ráp máy - HS theo dõi trực thăng (Hình 1 bay. SGK) - Khi lắp xong GV kiểm tra các mối ghép đã đảm bảo chưa. * Hướng dẫn HS - GV thực hiện (như các tiết tháo rời các chi tiết. trước). - Gọi HS đọc lại các bước lắp - HS nêu lại các bước ráp máy bay trực thăng. lắp ráp máy bay trực 3 Củng cố, dặn dò: thăng. - GV nhận xét đánh giá tiết - Lắng nghe. học. - Về xem lại chi tiết về lắp ráp Giaã viªn : NguyÔn ThÞ Cóc Trêng tiÓu häc Yªn TiÕn N¨m häc : 2009 - 2010 máy bay. - Chuẩn bị tiết sau: “Lắp máy bay trực thăng (Tiết 2)” Thø ba ngµy 23 th¸ng 3 n¨m 2010 KÜ thuËt LẮP MÁY BAY TRỰC THĂNG (Tiết 2) I- Môc tiªu HS cần phải: - Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp máy bay trực thăng. - Lắp từng bộ phận và ráp máy bay trực thăng đúng kĩ thuật, đúng quy trình. - Rèn luyện tính cẩn thận khi thao tác lắp, tháo các chi tiết của máy bay trực thăng. II- ChuÈn bÞ - Mẫu máy bay trực thăng đã lắp sẵn. - Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật. III-C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung 1. Kiểm tra bài cũ: Hoạt động của giáo viên - Gọi HS nhắc lại quy trình lắp máy bay trực thăng. - GV nhận xét. 2. Bài mới: * Giíi thiÖu *Hoạt động 3: Thực hành lắp máy bay trực thăng a- Chọn chi tiết: - GV giíi thiÖu ,ghi ®Çubµi - Cho HS nhận bộ lắp ghép và chọn chi tiết theo SGK để ngay ngắn vào nắp hộp. - Gọi HS nêu lại ghi nhớ phần SGK. b- Lắp từng bộ phận: - Gọi HS nêu lại cách lắp từng bộ phận. - GV kiểm tra cách chọn chi tiết của HS. - GV lưu ý HS quan sát từng hình và đọc kĩ nội dung quy trình kĩ thuật trước khi thực hành. -Cho HS nêu từng bộ phận và các chi tiết cho bộ phận đó. c- Lắp toàn bộ sản - Cho HS thực hành. phẩm. - GV quan sát giúp đỡ HS. - GV lưu ý HS đối với lắp cánh quạt, càng máy bay: Quạt phải đủ vòng hãm. Càng cánh quạt Giaã viªn : NguyÔn ThÞ Cóc Hoạt/® của học sinh - 2 HS nhắc lại quy trình lắp máy bay trực thăng. - HS thực hiện theo yêu cầu của GV. - 1 HS nêu: Lắp sàn ca bin, giá đỡ, lắp ca bin, lắp cánh quạt, lắp càng máy bay. - HS quan sát hình. - 1 HS nêu. - HS thực hành ghép. Trêng tiÓu häc Yªn TiÕn 3. Củng cố, dặn dò: N¨m häc : 2009 - 2010 phải lưu ý vị trí trên dưới của các thanh, mặt phải, mặt trái của càng để sử dụng ốc vít. -Cho HS lắp xong , GV kiểm - HS lắp máy bay tra và hướng dẫn các em hoàn trực thăng. thành. - GV lưu ý HS lắp thân máy bay vào sàn ca bin và giá đỡ phải lắp đúng vị trí. Bước lắp sàn ca bin và càng máy bay phải được lắp thật chặt. - GV nhận xét tiết học. - Chuẩn bị tiết sau: Lắp máy bay trực thăng (tiết 3) Giaã viªn : NguyÔn ThÞ Cóc
- Xem thêm -