Tài liệu Giáo án kĩ thuật lớp 5 cả năm_bộ 6

  • Số trang: 29 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 106 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

TuÇn 2 (TuÇn 1 PPCT) Ký duyÖt cña chuyªn m«n Kü thuËt Bµi 1: §Ýnh khuy hai lç I/ Môc tiªu: Häc sinh cÇn ph¶i: - BiÕt c¸ch ®Ýnh khuy hai lç. - §Ýnh khuy hai lç ®óng quy tr×nh, ®óng kü thuËt - RÌn luyÖn tÝnh cÈn thËn. II/ §å dïng d¹y häc: - MÉu ®Ýnh khuy hai lç - Mét s¶n phÈm may mÆc ®îc ®Ýnh khuy hai lç - VËt liÖu vµ dông cô cÇn thiÕt. III/ Ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung C¸ch thøc tæ chøc ho¹t ®éng - G kiÓm tra ®å dïng m«n häc A/ KiÓm tra bµi cò: (3/) - G nhËn xÐt. B/ Bµi míi: - G nªu môc ®Ých yªu cÇu 1/ Giíi thiÖu bµi: (1/) - Ho¹t ®éng1: 2/ Quan s¸t, nhËn xÐt mÉu: (15/) - H quan s¸t h×nh 1a sgk - G nªu c©u hái - H nhËn xÐt vÒ ®Æc ®iÓm h×nh d¹ng, kÝch thíc, mµu s¾c cña khuy hai lç. - G giíi thiÖu mÉu ®Ýnh khuy hai lç - H quan s¸t mÉu víi h×nh 1b sgk - H nªu nhËn xÐt vÒ ®êng chØ ®Ýnh khuy, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c khuy ®Ýnh. - H quan s¸t khuy ®Ýnh trªn ¸o, gèi... nªu nhËn xÐt vÒ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c khuy, so s¸nh vÞ trÝ ®Ýnh khuy vµ lç khuyÕt trªn hai nÑp ¸o. - Khuy (hay cßn gäi lµ cóc hoÆc nót) - G tãm t¾t : ®îc lµm b»ng nhiÒu vËt liÖu khÊc nhau nh nhùa trai gç... víi nhiÒu mµu s¾c kh¸c nhau khuy ®îc ®Ýnh vµo v¶i b»ng c¸c ®êng kh©uqua hai lç khuy ®Ó nèi khuy víi v¶i (díi khuy). Trªn hai nÑp ¸o, vÞ trÝ cña khuy ngang b»ng víi vÞ trÝ lç khuyÕt. Khuy ®îc cµi qua khuyÕt ®Ó gµi 2 nÑp cña s¶n phÈm vµo nhau. 3/ Híng dÉn thao t¸c kü thuËt: - Ho¹t ®éng2: (14/) - G híng dÉn - H ®äc lít néi dung 2 sgk (c¶ líp) - G nªu c©u hái - H nªu tªn c¸c bíc trong quy tr×nh ®Ýnh khuy(3em) - H ®äc néi dung 1 quan s¸t h×nh 2 (sgk) - G nªu c©u hái - H nªu c¸ch v¹ch dÊu c¸c ®iÓm ®Ýnh khuy hai lç. - H lªn thùc hiiÖn c¸c thao t¸c - G quan s¸t uèn n¾n . - G sö dông khuy trong bé ®ß dïng thªu - G híng dÉn: §Æt t©m khuy vµo ®óng ®iÓm v¹ch dÊu, hai lç khuy - C¸ch ®Æt khuy vµ ®iÓm ®¸nh dÊu: th¼ng hµng víi ®êng v¹ch dÊu. - H ®äc néi dung 2b quan s¸t h×nh 4 sgk ®Ó nªu c¸ch ®Ýnh khuy. - G híng dÉn: Lªn kim qua lç khuy thø nhÊt, xuèng kim qua lç khuy thø 2. - H lªn b¶ng thùc hiÖn thao t¸c (6em) - H – G nhËn xÐt - G híng dÉn thao t¸c quÊn chØ quanh - Lªn kim kh«ng qua lç khuy vµ c¸ch ch©n khuy quÊn chØ quanh ch©n khuychÆt võa - H nh¾c l¹i vµ thùc hiÖn ca thao t¸c ph¶i ®Ó ®êng quÊn chØ ch¾c ch¾n nh- ®Ýnh khuy 2 lç ng v¶i kh«ng bÞ nhóm. - H thùc hµnh gÊp nÑp , kh©u lîc nÑp, v¹ch dÊu c¸c ®iÓm ®Ýnh khuy. - G nhËn xÐt chung tiÕt häc - H vÒ nhµ thùc hµnh bµi giê sau häc tiÕp. 4/ Cñng cè, dÆn dß: (2/) TuÇn 3 Ký duyÖt cña chuyªn m«n Kü thuËt TiÕt2: §Ýnh khuy hai lç (tiÕp) I/ Môc tiªu: Häc sinh cÇn ph¶i: - BiÕt c¸ch ®Ýnh khuy hai lç. - §Ýnh khuy hai lç ®óng quy tr×nh, ®óng kü thuËt - RÌn luyÖn tÝnh cÈn thËn. II/ §å dïng d¹y häc: - MÉu ®Ýnh khuy hai lç - Mét s¶n phÈm may mÆc ®îc ®Ýnh khuy hai lç - VËt liÖu vµ dông cô cÇn thiÕt. III/ Ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung A/ KiÓm tra bµi cò: (3/) - KiÓm tra kÕt qu¶ thùc ë tiÕt 1(v¹ch dÊu c¸c ®iÓm ®Ýnh khuy vµ sù chuÈn bÞ dông cô, vËt liÖu thùc hµnh ®Ýnh khuy 2 lç. B/ Bµi míi: 1/ Giíi thiÖu bµi: (1/) 2/ Thùc hµnh: (20/) 3/ §¸nh gi¸ s¶n phÈm: (9/) - A: Hoµn thµnh - B: cha hoµn thµnh - nh÷ng häc sinh hoµn thµnh sím, ®Ýnh khuy ®óng kü thuËt, ch¾c ch¾n vµ vît møc quy ®Þnh ®îc ®¸nh gi¸ ë møc hoµn thµnh tèt (A+) 4/ Cñng cè, dÆn dß: (2/) C¸ch thøc tæ chøc ho¹t ®éng - G nªu yªu cÇu - H nh¾c l¹i c¸ch ®Ýnh khuy 2 lç - G nhËn xÐt ®¸nh gi¸. - G nªu môc ®Ých yªu cÇu - G nªu yªu cÇu vµ thêi gian thùc hµnh - H ®Ýnh 2 khuy trong thêi gian (30/) - Mçi häc sinh ®Ýnh 2 khuy - H thùc hµnh ®Ýnh khuy 2 lç theo nhãm ®Ó trao ®æi, häc hái gióp ®ì l·n nhau. - G quan s¸t, uèn n¾n cho nh÷ng H thùc hiÖn cha ®óng thao t¸c kü thuËt hoÆc lóng tóng . - H trng bµy s¶n phÈm - §¹i diÖn c¸c nhãm trng bµy - H nªu c¸c yªu cÇu s¶n phÈm (ghi ë phÇn ®¸nh gi¸ sgk. - H nhËn xÐt ®¸nh gi¸ s¶n phÈm cña b¹n. - G nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hµnh theo 2 møc: - G nhËn xÐt chung tiÕt häc - H vÒ nhµ chuÈn bÞ v¶i khuy bèn lç, kim, chØ khau ®Ó häc bµi ®Ýnh khuy bèn lç. TuÇn 4 Ký duyÖt cña chuyªn m«n Kü thuËt TiÕt3: §Ýnh khuy bèn lç I/ Môc tiªu: Häc sinh cÇn ph¶i: - BiÕt c¸ch ®Ýnh khuy bèn lç. - §Ýnh khuy bèn lç ®óng quy tr×nh, ®óng kü thuËt - RÌn luyÖn tÝnh cÈn thËn. II/ §å dïng d¹y häc: - MÉu ®Ýnh khuy bèn lç - Mét s¶n phÈm may mÆc ®îc ®Ýnh khuy bèn lç - VËt liÖu vµ dông cô cÇn thiÕt. III/ Ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung C¸ch thøc tæ chøc ho¹t ®éng / - G nªu yªu cÇu A/ KiÓm tra bµi cò: (3 ) - KiÓm tra s¶n phÈm ®Ýnh khuy hai lç - H nép s¶n phÈm (3em) - G nhËn xÐt ®¸nh gi¸. B/ Bµi míi: - G nªu môc ®Ých yªu cÇu 1/ Giíi thiÖu bµi: (1/) / - Ho¹t ®éng1: 2/ Quan s¸t, nhËn xÐt mÉu: (15 ) - G giíi thiÖu mét sè mÉu khuy bèn lç - H quan s¸t mÉu víi h×nh 1a sgk tr¶ lêi c©u hái. - Khuy bèn lç cã nhiÒu mµu s¾c, h×nh - G yªu cÇu nªu t¸c dông cña viÖc ®Ýnh khuy bèn lç. d¹ng vµ kÝch thíc kh¸c nhaugièng - G tãm t¾t vµ kÕt luËn: nh khuy hai lç, chØ kh¸c lµ cã 4 lç ë gi÷a mÆt khuy.Khuy bèn lç ®îc ®Ýnh vµo v¶i b»ng c¸c ®êng kh©uqua bèn lç khuy ®Ó nèi khuy víi v¶i (díi khuy).C¸c ®êng chØ ®Ýnh khuy tao thµnh hai ®êng song2 hoÆc chÐo nhañ¬ gi÷a mÆt khuy. PhÝa díi khuy bèn lç còng cã c¸c vßng chØ quÊn quanh ch©n khuy gi«ng nh ®Ýnh khuy hai lç. 3/ Híng dÉn thao t¸c kü thuËt: - Khuy bèn lç gÇn gièng khuy hai lç, - Ho¹t ®éng2: chØ kh¸c lµ cã bèn lç trªn mÆt khuy. - G nªu vÊn ®Ò: VËy c¸ch ®Ýnh khuy bèn lç cã gièng - H ®äc néi dung sgk ®Ó tr¶ lêi c©u hái.(3em) nh khuy hai lç kh«ng? - G nhËn xÐt: C¸ch ®Ýnh khuy bèn lç gÇn gièng khuy hai lç, chØ kh¸c lµ sè ®êng kh©u gÊp ®«i. - H lªn b¶ng thùchiÖn thao t¸c mÉu(4em) - G quan s¸t uèn n¾n ®Ó häc sinh thùc hiÖn ®óng. - H ®äc néi dung vµ quan s¸t h×nh 2 sgk nªu c¸ch ®Ýnh khuy bèn lç theo - G híng dÉn ®äc yªu cÇu ®¸nh gi¸ c¸ch t¹o hai ®êng chØ song song trªn cuèi bµi ®Ó häc sinh thùc hµnh ®¹t mÆt khuy. yªu cÇu - H lªn b¶ng thao t¸c (3em) - H quan s¸t nhËn xÐt. - G nhËn xÐt uèn n¾n nh÷ng thao t¸c cßn lóng tóng. - H quan s¸t h×nh 3 SGK thùc hiÖn thao t¸c ®Ýnh khuy nh võa nªu. - G nhËn xÐt thao t¸c - G tæ chøc cho thùc hµnh v¹ch dÊu / c¸c ®iÓm ®Ýnh khuy vµ ®Ýnh khuy bèn 4/ Cñng cè, dÆn dß: (2 ) lç. - G nhËn xÐt chung tiÕt häc - H chuÈn bÞ giê sau thùc hµnh. TuÇn 5 Ký duyÖt cña chuyªn m«n Kü thuËt TiÕt5: §Ýnh khuy bÊm I/ Môc tiªu: Häc sinh cÇn ph¶i: - BiÕt c¸ch ®Ýnh khuy bÊm - §Ýnh khuy bÊm ®óng quy tr×nh, ®óng kü thuËt - RÌn luyÖn tÝnh cÈn thËn. II/ §å dïng d¹y häc: - MÉu ®Ýnh khuy bÊm - Mét s¶n phÈm may mÆc ®îc ®Ýnh khuy bÊm - VËt liÖu vµ dông cô cÇn thiÕt. III/ Ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung C¸ch thøc tæ chøc ho¹t ®éng / G nªu yªu cÇu A/ KiÓm tra bµi cò: (2 ) - H ®Ó ®å dïng lªn bµn - §å dïng m«n häc - G nhËn xÐt ®¸nh gi¸. B/ Bµi míi: - G nªu môc ®Ých yªu cÇu 1/ Giíi thiÖu bµi: (1/) / - G giíi thiÖu mét sè mÉu khuy bÊm 2/ Quan s¸t, nhËn xÐt mÉu: (15 ) - H quan s¸t kÕt hîp h×nh 1a sgk tr¶ lêi c©u hái - H nªu c¸c ®êg ®Ýnh khuy, c¸ch ®Ýnh khuy vµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c khuy trªn hai nÑp v¶i. - G tãm t¾t: - Khuy bÊm ®îc lµm b»ng kim lo¹i hoÆc nhùa, cã hai phÇn lµ mÆt låi mÆt lâm ®îc cµi khíp vµo nhau. Mçi phÇn cña khuy bÊm cã bèn lç h×nh bÇu dôc ë s¸t mÐp kuy vµ c¸ch ®Òu nhau. Khuy bÊm ®îc ®Ýnh vµo v¶i b»ng c¸c ®êng kh©u nèi tõng lç khuy víi v¶i (ë ngay mÐp ngoµi lç khuy). Mçi phÇn cña khuy bÊm ®îc ®Ýnh vµo mét nÑp. VÞ trÝ ®Ýnh mÆt låi ngang b»ng víi vÞ trÝ ®Ýnh phÇn lâm ë nÑp bªn kia. 3/Híng dÉn thao t¸c kü thuËt: (15/) - H ®äc môc 1, 2 SGK kÕt hîp quan s¸t h×nh - H dùa vµo kiÕn thøc ®· häc thùc hiÖn thao t¸c v¹ch dÊu c¸c ®iÓm ®Ýnh khuy bÊm 4/ Cñng cè, dÆn dß: (2/) - G quants uèn n¾n. - H nh¾c l¹i c¸ch ®Ýnh khuy bÊm hai lç (c©u hái sgk) - G híng dÉn ®äc môc 2 a, b sgk - H nªu c¸ch ®Æt khuy cho ®óng,®Ýnh phÇ mÆt låi cña khuy. - G nhËn xÐt vµ híng dÉn thao t¸c. - H nh¾c l¹i c¸ch ®Ýnh khuy bÊm - G nhËn xÐt chung tiÕt häc - H vÒ nhµ chuÈn bÞ v¶i khuy bèn lç, kim, chØ khau ®Ó häc bµi ®Ýnh khuy bèn lç. TuÇn 6 Ký duyÖt cña chuyªn m«n Kü thuËt TiÕt6: §Ýnh khuy bÊm (tiÕp) I/ Môc tiªu: Häc sinh cÇn ph¶i: - BiÕt c¸ch ®Ýnh khuy bÊm - §Ýnh khuy bÊm ®óng quy tr×nh, ®óng kü thuËt - RÌn luyÖn tÝnh cÈn thËn. II/ §å dïng d¹y häc: - MÉu ®Ýnh khuy bÊm - Mét s¶n phÈm may mÆc ®îc ®Ýnh khuy bÊm - VËt liÖu vµ dông cô cÇn thiÕt. III/ Ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung C¸ch thøc tæ chøc ho¹t ®éng - G nªu yªu cÇu A/ KiÓm tra bµi cò: (3/) - KiÓm tra sù chuÈn bÞ ®å dïng m«n - H ®å dïng lªn bµn (c¶ líp) - G nhËn xÐt ®¸nh gi¸. häc B/ Bµi míi: - G nªu môc ®Ých yªu cÇu 1/ Giíi thiÖu bµi: (1/) - Ho¹t ®éng1: 2/ Thùc hµnh: (20/) - H nh¾c l¹i hai c¸ch ®Ýnh khuy bÊm - G nhËn xÐt vµ hÖ thèng l¹i c¸ch ®Ýnh khuy bÊm - H nh¾c l¹i yªu cÇu thùc hµnh vµ nªu thêi gian hoµn thµnh s¶n phÈm - H thùc hµnh ®Ýnh khuy bÊm (c¸ nh©n) - G quan s¸t uèn n¾n cho nh÷ng H thùc hiÖn cha ®óng thao t¸c kü thuËt - H thao t¸c theo nhãm 3/ §¸nh gi¸ s¶n phÈm: (9/) - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy s¶n phÈm - H nh¾c l¹i c¸c yªu cÇu ®¸nh gi¸ s¶n 4/ Cñng cè, dÆn dß: (2/) phÈm nªu trong sgk. - H lªn ®¸nh gi¸ s¶n phÈm cña b¹n (4em) - G nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hµnh - G nhËn xÐt chung tiÕt häc - H chuÈn bÞ bµi “®Ýnh khuy bÊm”. TuÇn 7 Ký duyÖt cña chuyªn m«n Kü thuËt TiÕt7: §Ýnh khuy bÊm (tiÕp) I/ Môc tiªu: Häc sinh cÇn ph¶i: - BiÕt c¸ch ®Ýnh khuy bÊm - §Ýnh khuy bÊm ®óng quy tr×nh, ®óng kü thuËt - RÌn luyÖn tÝnh cÈn thËn. II/ §å dïng d¹y häc: - MÉu ®Ýnh khuy bÊm - Mét s¶n phÈm may mÆc ®îc ®Ýnh khuy bÊm - VËt liÖu vµ dông cô cÇn thiÕt. III/ Ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung C¸ch thøc tæ chøc ho¹t ®éng - G nªu yªu cÇu A/ KiÓm tra bµi cò: (3/) - KiÓm tra sù chuÈn bÞ ®å dïng m«n - H ®å dïng lªn bµn (c¶ líp) - G nhËn xÐt ®¸nh gi¸. häc B/ Bµi míi: - G nªu môc ®Ých yªu cÇu 1/ Giíi thiÖu bµi: (1/) - Ho¹t ®éng1: 2/ Thùc hµnh: (20/) - H nh¾c l¹i hai c¸ch ®Ýnh khuy bÊm - G nhËn xÐt vµ hÖ thèng l¹i c¸ch ®Ýnh khuy bÊm - H nh¾c l¹i yªu cÇu thùc hµnh vµ nªu thêi gian hoµn thµnh s¶n phÈm - H thùc hµnh ®Ýnh khuy bÊm (c¸ nh©n) - G quan s¸t uèn n¾n cho nh÷ng H thùc hiÖn cha ®óng thao t¸c kü thuËt - H thao t¸c theo nhãm 3/ §¸nh gi¸ s¶n phÈm: (9/) - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy s¶n phÈm - H nh¾c l¹i c¸c yªu cÇu ®¸nh gi¸ s¶n phÈm nªu trong sgk. - H lªn ®¸nh gi¸ s¶n phÈm cña b¹n (4em) - G nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc / hµnh 4/ Cñng cè, dÆn dß: (2 ) - G nhËn xÐt chung tiÕt häc - H chuÈn bÞ bµi “®Ýnh khuy bÊm”. TuÇn 8 Ký duyÖt cña chuyªn m«n Kü thuËt TiÕt 8: Thªu ch÷ V I/ Môc tiªu: H cÇn ph¶i: - BiÕt c¸ch thªu ch÷ v vµ øng dông cña thªu ch÷ v - Thªu ®îc c¸c mòi thªu ch÷ v ®óng kü thuËt ®óng qui tr×nh. - RÌn ®îc ®«i tay khÐo lÐo vµ tÝnh cÈn thËn. II/ §å dïng d¹y häc: - MÉu thªu ch÷ v, mét sè s¶n phÈm thªu trang trÝ b»ng mòi thªu ch÷ v - VËt liÖu vµ vËt dông cÇn thiÕt. III/ Ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung C¸ch thøc tæ chøc ho¹t ®éng - G nªu yªu cÇu A/ KiÓm tra bµi cò: - H ®Ó ®ß dïng m«n häc lªn bµn - KiÓm tra ®å dïng m«n häc - G nhËn xÐt. B/ Bµi míi: - G nªu môc tiªu tiÕt d¹y 1/ Giíi thiÖu bµi: - G giíi thiÖu mÉu thªu ch÷ v 2/ Quan s¸t, nhËn xÐt mÉu: - H quan s¸t tr¶ lêi c©u hái c©u hái - G giíi thiÖu mét sè s¶n phÈm cã thªu trang trÝ b»ng mòi thªu ch÷ v - H nªu øng dông thªu cña ch÷ v - G tãm t¾t néi dung chÝnh: - Thªu ch÷ v lµ c¸ch thªu t¹o thµnh ch÷ v nèi nhau liªn tiÕp gi÷a 2 ®êng th¼ng song song ë mÆt ph¶i ®êng thªu. M¹t tr¸i ®êng thªu lµ ®êng kh©u víi c¸c mòi kh©u dµi b»ng nhau vµ c¸ch ®Òu nhau. Thªu ch÷ v ®îc øng dông ®Ó thªu trang trÝ viÒn mÐp - H ®äc néi dung 2 sgk nªu c¸c bíc cæ ¸o, nÑp ¸o, tay ¸o... thªu ch÷ v 3/ Híng dÉn thao t¸c kü thuËt: - H ®äc néi dung 1 kÕt hîp quan s¸t h×nh so s¸nh c¸ch v¹ch dÊu ®êng thªu ch÷ v víi c¸ch v¹ch ®êng thªu mãc xÝch, thªu lít v¸n häc ë líp 4. - G híng dÉn c¸ch v¹ch dÊu ®êng thªu ch÷ v theo sgk. *chó ý: ghi ký hiÖu c¸c ®iÓm v¹ch dÊu theo tr×nh tù tõ tr¸i sang ph¶i. - G híng dÉn c¸c thao t¸c b¾t ®Çu thªu vµ thªu c¸c mòi thªu ch÷ v - H lªn b¶ng thao t¸c (3em) - G quan s¸t uèn n¾n - H nªu vµ thùc hiÖn c¸c thao t¸c - G chó ý : - Thªu theo chiÒu tõ tr¸i sang ph¶i , c¸c mòi thªu ®îc lu©n phiªn trªn hai ®êng dÊu song song. Xuèng kim vµo ®óng vÞ trÝ v¹ch dÊu mòi klim híng vÒ phÝa tr¸i ®êng d¸u ®Ó lªn kim c¸ch vÞ trÝ xuèng kim 2mm. Sau khi lªn kim cÇn rót chØ tõ tõ, chÆt võa ph¶i ®Ó mòi thªu kh«ng bÞ dóm. - H nh¾c l¹i c¸ch thªu ch÷ v vµ nhËn xÐt. - G nhËn xÐt chung tiÕt häc 4/ Cñng cè, dÆn dß: - H chuÈn bÞ giê sau thùc hµnh. TuÇn 9 Ký duyÖt cña chuyªn m«n Kü thuËt TiÕt 9: Thªu ch÷ V (tiÕp) I/ Môc tiªu: H cÇn ph¶i: - BiÕt c¸ch thªu ch÷ v vµ øng dông cña thªu ch÷ v - Thªu ®îc c¸c mòi thªu ch÷ v ®óng kü thuËt ®óng qui tr×nh. - RÌn ®îc ®«i tay khÐo lÐo vµ tÝnh cÈn thËn. II/ §å dïng d¹y häc: - MÉu thªu ch÷ v, mét sè s¶n phÈm thªu trang trÝ b»ng mòi thªu ch÷ v - VËt liÖu vµ vËt dông cÇn thiÕt. III/ Ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung C¸ch thøc tæ chøc ho¹t ®éng / - G nªu yªu cÇu A/ KiÓm tra bµi cò: (3 ) - H s¶n phÈm lªn bµn (c¶ líp) - KiÓm tra s¶n phÈm tiÕt 1 - G nhËn xÐt ®¸nh gi¸. B/ Bµi míi: 1/ Giíi thiÖu bµi: (1/) - G nªu môc ®Ých yªu cÇu 2/ Thùc hµnh: (20/) - Ho¹t ®éng1: - H nh¾c l¹i hai c¸ch thªu ch÷ v - G nhËn xÐt vµ hÖ thèng l¹i c¸ch thªu ch÷ v - H nh¾c l¹i yªu cÇu thùc hµnh vµ nªu thêi gian hoµn thµnh s¶n phÈm - H thùc hµnh thªu ch÷ v (c¸ nh©n) - G quan s¸t uèn n¾n cho nh÷ng H thùc hiÖn cha ®óng thao t¸c kü thuËt / - H thao t¸c theo nhãm 3/ §¸nh gi¸ s¶n phÈm: (9 ) + - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy s¶n - Hoµn thµnh tèt: A - Hoµn thµnh: A - Cha hoµn thµnh: B 4/ Cñng cè, dÆn dß: (2/) phÈm - H nh¾c l¹i c¸c yªu cÇu ®¸nh gi¸ s¶n phÈm nªu trong sgk. - H lªn ®¸nh gi¸ s¶n phÈm cña b¹n (4em) - G nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hµnh - G nhËn xÐt chung tiÕt häc - H chuÈn bÞ bµi “thùc hµnh thªu ch÷ v tiÕp”. TuÇn 10 Ký duyÖt cña chuyªn m«n Kü thuËt TiÕt 10: Thªu ch÷ V (tiÕp) I/ Môc tiªu: H cÇn ph¶i: - BiÕt c¸ch thªu ch÷ v vµ øng dông cña thªu ch÷ v - Thªu ®îc c¸c mòi thªu ch÷ v ®óng kü thuËt ®óng qui tr×nh. - RÌn ®îc ®«i tay khÐo lÐo vµ tÝnh cÈn thËn. II/ §å dïng d¹y häc: - MÉu thªu ch÷ v, mét sè s¶n phÈm thªu trang trÝ b»ng mòi thªu ch÷ v - VËt liÖu vµ vËt dông cÇn thiÕt. III/ Ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung C¸ch thøc tæ chøc ho¹t ®éng - G nªu yªu cÇu A/ KiÓm tra bµi cò: (3/) - H s¶n phÈm lªn bµn (c¶ líp) - KiÓm tra s¶n phÈm tiÕt 1 - G nhËn xÐt ®¸nh gi¸. B/ Bµi míi: 1/ Giíi thiÖu bµi: (1/) - G nªu môc ®Ých yªu cÇu 2/ Thùc hµnh: (20/) - Ho¹t ®éng1: - H nh¾c l¹i hai c¸ch thªu ch÷ v - G nhËn xÐt vµ hÖ thèng l¹i c¸ch thªu ch÷ v - H nh¾c l¹i yªu cÇu thùc hµnh vµ nªu thêi gian hoµn thµnh s¶n phÈm - H thùc hµnh thªu ch÷ v (c¸ nh©n) - G quan s¸t uèn n¾n cho nh÷ng H thùc hiÖn cha ®óng thao t¸c kü thuËt / - H thao t¸c theo nhãm 3/ §¸nh gi¸ s¶n phÈm: (9 ) + - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy s¶n - Hoµn thµnh tèt: A phÈm - Hoµn thµnh: A - H nh¾c l¹i c¸c yªu cÇu ®¸nh gi¸ s¶n - Cha hoµn thµnh: B phÈm nªu trong sgk. - H lªn ®¸nh gi¸ s¶n phÈm cña b¹n (4em) 4/ Cñng cè, dÆn dß: (2/) - G nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hµnh - G nhËn xÐt chung tiÕt häc - H chuÈn bÞ bµi “thùc hµnh thªu ch÷ v tiÕp”. TuÇn 11 Ký duyÖt cña chuyªn m«n Kü thuËt TiÕt 11: Thªu dÊu nh©n I/ Môc tiªu: H cÇn ph¶i: - BiÕt c¸ch thªu dÊu nh©n vµ øng dông cña thªu dÊu nh©n - Thªu ®îc c¸c mòi thªu dÊu nh©n ®óng kü thuËt ®óng qui tr×nh. - RÌn ®îc ®«i tay khÐo lÐo vµ tÝnh cÈn thËn. II/ §å dïng d¹y häc: - MÉu thªu dÊu nh©n, mét sè s¶n phÈm thªu trang trÝ b»ng mòi thªu dÊu nh©n - VËt liÖu vµ vËt dông cÇn thiÕt. III/ Ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung C¸ch thøc tæ chøc ho¹t ®éng - G nªu yªu cÇu A/ KiÓm tra bµi cò: - H ®Ó ®ß dïng m«n häc lªn bµn - KiÓm tra ®å dïng m«n häc - G nhËn xÐt. B/ Bµi míi: - G nªu môc tiªu tiÕt d¹y 1/ Giíi thiÖu bµi: - G giíi thiÖu mÉu thªu dÊu nh©n 2/ Quan s¸t, nhËn xÐt mÉu: - H quan s¸t tr¶ lêi c©u hái c©u hái - G giíi thiÖu mét sè s¶n phÈm cã thªu trang trÝ b»ng mòi thªu dÊu nh©n - H nªu øng dông thªu cña dÊu nh©n - G tãm t¾t néi dung chÝnh: - Thªu dÊu nh©n lµ c¸ch thªu t¹o thµnh dÊu nh©n nèi nhau liªn tiÕp gi÷a 2 ®êng th¼ng song song ë mÆt ph¶i ®êng thªu. M¹t tr¸i ®êng thªu lµ ®êng kh©u víi c¸c mòi kh©u dµi b»ng nhau vµ c¸ch ®Òu nhau. Thªu ch÷ v ®îc øng dông ®Ó thªu trang trÝ viÒn - H ®äc néi dung 2 sgk nªu c¸c bíc mÐp cæ ¸o, nÑp ¸o, tay ¸o... thªu dÊu nh©n 3/ Híng dÉn thao t¸c kü thuËt: - H ®äc néi dung 1 kÕt hîp quan s¸t h×nh so s¸nh c¸ch v¹ch dÊu ®êng thªu dÊu nh©n víi c¸ch v¹ch ®êng thªu ch÷ v. - G híng dÉn c¸ch v¹ch dÊu ®êng thªu dÊu nh©n theo sgk. *chó ý: ghi ký hiÖu c¸c ®iÓm v¹ch - C¸c mòi thªu ®îc lu©n phiªn thùc hiÖn trªn hai ®êng kÎ c¸ch ®Òu, lho¶ng c¸ch lªn kim vµ xuèng kim ë ®êng dÊu thø hai dµi gÊp ®«i kho¶ng c¸ch xuèng kim vµ lªn kim ë ®êng dÊu thø nhÊt. Sau khi lªn kim cÇn rót chØ tõ tõ chÆt va ph¶i ®Ó mòi thªu kh«n bÞ dóm. 4/ Cñng cè, dÆn dß: dÊu theo tr×nh tù tõ tr¸i sang ph¶i. - G híng dÉn c¸c thao t¸c b¾t ®Çu thªu vµ thªu c¸c mòi thªu dÊu nh©n - H lªn b¶ng thao t¸c (3em) - G quan s¸t uèn n¾n - H nªu vµ thùc hiÖn c¸c thao t¸c - G chó ý : - H nh¾c l¹i c¸ch thªu dÊu nh©n vµ nhËn xÐt. - G nhËn xÐt chung tiÕt häc - H chuÈn bÞ giê sau thùc hµnh. TuÇn 12 Ký duyÖt cña chuyªn m«n Kü thuËt TiÕt 12: Thªu dÊu nh©n (tiÕp) I/ Môc tiªu: H cÇn ph¶i: - BiÕt c¸ch thªu ch÷ v vµ øng dông cña thªu ch÷ v - Thªu ®îc c¸c mòi thªu ch÷ v ®óng kü thuËt ®óng qui tr×nh. - RÌn ®îc ®«i tay khÐo lÐo vµ tÝnh cÈn thËn. II/ §å dïng d¹y häc: - MÉu thªu ch÷ v, mét sè s¶n phÈm thªu trang trÝ b»ng mòi thªu ch÷ v - VËt liÖu vµ vËt dông cÇn thiÕt. III/ Ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung C¸ch thøc tæ chøc ho¹t ®éng - G nªu yªu cÇu A/ KiÓm tra bµi cò: (3/) - H s¶n phÈm lªn bµn (c¶ líp) - KiÓm tra s¶n phÈm tiÕt 1 - G nhËn xÐt ®¸nh gi¸. B/ Bµi míi: / 1/ Giíi thiÖu bµi: (1 ) - G nªu môc ®Ých yªu cÇu 2/ Thùc hµnh: (20/) - Ho¹t ®éng1: - H nh¾c l¹i hai c¸ch thªu ch÷ v - G nhËn xÐt vµ hÖ thèng l¹i c¸ch thªu ch÷ v - H nh¾c l¹i yªu cÇu thùc hµnh vµ nªu thêi gian hoµn thµnh s¶n phÈm - H thùc hµnh thªu ch÷ v (c¸ nh©n) - G quan s¸t uèn n¾n cho nh÷ng H thùc hiÖn cha ®óng thao t¸c kü thuËt / - H thao t¸c theo nhãm 3/ §¸nh gi¸ s¶n phÈm: (9 ) - Hoµn thµnh tèt: A+ - Hoµn thµnh: A - Cha hoµn thµnh: B 4/ Cñng cè, dÆn dß: (2/) - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy s¶n phÈm - H nh¾c l¹i c¸c yªu cÇu ®¸nh gi¸ s¶n phÈm nªu trong sgk. - H lªn ®¸nh gi¸ s¶n phÈm cña b¹n (4em) - G nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hµnh - G nhËn xÐt chung tiÕt häc - H chuÈn bÞ bµi “thùc hµnh thªu ch÷ v tiÕp”. TuÇn 13 Ký duyÖt cña chuyªn m«n Kü thuËt TiÕt 13: Thªu dÊu nh©n (tiÕp) I/ Môc tiªu: H cÇn ph¶i: - BiÕt c¸ch thªu ch÷ v vµ øng dông cña thªu ch÷ v - Thªu ®îc c¸c mòi thªu ch÷ v ®óng kü thuËt ®óng qui tr×nh. - RÌn ®îc ®«i tay khÐo lÐo vµ tÝnh cÈn thËn. II/ §å dïng d¹y häc: - MÉu thªu ch÷ v, mét sè s¶n phÈm thªu trang trÝ b»ng mòi thªu ch÷ v - VËt liÖu vµ vËt dông cÇn thiÕt. III/ Ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung C¸ch thøc tæ chøc ho¹t ®éng - G nªu yªu cÇu A/ KiÓm tra bµi cò: (3/) - H s¶n phÈm lªn bµn (c¶ líp) - KiÓm tra s¶n phÈm tiÕt 1 - G nhËn xÐt ®¸nh gi¸. B/ Bµi míi: 1/ Giíi thiÖu bµi: (1/) - G nªu môc ®Ých yªu cÇu 2/ Thùc hµnh: (20/) - Ho¹t ®éng1: - H nh¾c l¹i hai c¸ch thªu ch÷ v - G nhËn xÐt vµ hÖ thèng l¹i c¸ch thªu ch÷ v - H nh¾c l¹i yªu cÇu thùc hµnh vµ nªu thêi gian hoµn thµnh s¶n phÈm - H thùc hµnh thªu ch÷ v (c¸ nh©n) - G quan s¸t uèn n¾n cho nh÷ng H thùc hiÖn cha ®óng thao t¸c kü thuËt / - H thao t¸c theo nhãm 3/ §¸nh gi¸ s¶n phÈm: (9 ) + - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy s¶n - Hoµn thµnh tèt: A phÈm - Hoµn thµnh: A - H nh¾c l¹i c¸c yªu cÇu ®¸nh gi¸ s¶n - Cha hoµn thµnh: B phÈm nªu trong sgk. - H lªn ®¸nh gi¸ s¶n phÈm cña b¹n (4em) 4/ Cñng cè, dÆn dß: (2/) - G nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hµnh - G nhËn xÐt chung tiÕt häc - H chuÈn bÞ bµi “thùc hµnh thªu ch÷ v tiÕp”. TuÇn 20 Ký duyÖt cña chuyªn m«n Kü thuËt I.Môc tiªu: Chän gµ ®Ó nu«i H cÇn ph¶i: - Nªu ®îc môc ®Ých cña viÖc chän gµ ®Ó nu«i. - Bíc ®Çu biÕt c¸ch chän gµ ®Ó nu«i - ThÊy ®îc vai trß cña viÖc chän gµ ®Ó nu«i. II.§å dïng d¹y häc: - G: PhiÕu ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung C¸ch thøc tiÕn hµnh - G nªu yªu cÇu A. KiÓm tra bµi cò: (3P) - H tr¶ lêi (2em) - KÓ tªn mét sè gièng gµ ®îc nu«i - H- G nhËn xÐt. nhiÒu ë níc ta. B. Bµi míi: - G giíi thiÖu trùc tiÕp. 1. Giíi thiÖu bµi: (1P) 2. C¸c ho¹t ®éng: a.T×m hiÓu môc ®Ých cña viÖc chän *H§1: - G híng dÉn ®äc thÇm môc 1 sgk tr¶ gµ ®Ó nu«i. (10P) lêi c©u hái +? Tai sao ph¶i chän gµ ®Ó nu«i - H tr¶ lêi - G nhËn xÐt vµ gi¶i thÝch - GKL. - H§2: b. T×m hiÓu c¸ch chän gµ ®Ó nu«i. - G yªu cÇu ®äc thÇm môc 2 sgk vµ (13P) quan s¸t h×nh 1, 2, 3. - Chän gµ con míi në - G nªu tõng c©u hái - Chän gµ nu«i ®Ó lÊy trøng. - H trao ®æi theo nhãm ®«i vµ tr¶ lêi - Chän gµ ®Ó nu«i lÊy thÞt. - H- G nhËn xÐt, bæ sung. - GKL - G nªu yªu cÇu c. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp: (5P) - H lµm phiÕu cã c¸c c©u hoitrawcs nghiÖm (VBT) - H lµm bµi tËp - H nªu kÕt qu¶ tù ®¸nh gi¸. - G nªu ®¸p ¸n ®óng - H tù ®èi chiÕu - H nh¾c l¹i vai trß cña viÖc chän gµ 3. Cñng cè, dÆn dß: ®Ó nu«i. - G nhËn xÐt chung tiÕt häc. - H vÒ nhµ häc bµi. TuÇn 21 Ký duyÖt cña chuyªn m«n Kü thuËt I.Môc tiªu: Thøc ¨n nu«i gµ H cÇn ph¶i: - LiÖt kª ®îc tªn mét sè thøc ¨n thêng dïng ®Ó nu«i gµ. - Nªu ®îc t¸c dông vµ sö dông mét sè thøc ¨n thêng dïng nu«i gµ. II.§å dïng d¹y häc: - G: PhiÕu ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung C¸ch thøc tiÕn hµnh - G nªu yªu cÇu A. KiÓm tra bµi cò: (3P) - H tr¶ lêi (2em) - Nªu mét sè c¸ch chän gµ ®Ó nu«i. - H- G nhËn xÐt. B. Bµi míi: - G giíi thiÖu trùc tiÕp. 1. Giíi thiÖu bµi: (1P) 2. C¸c ho¹t ®éng: *H§1: a.T×m hiÓu t¸c dông cña thøc ¨n - G híng dÉn ®äc thÇm môc 1 sgk tr¶ nu«i gµ. (10P) lêi c©u hái - Thøc ¨n nu«i gµ cã t¸c dông cung cÊp n¨ng lîng ®Ó duy tr× vµ ph¸t triÓn +? §éng vËt cÇn yÕu tè nµo ®Ó tån t¹i, sinh trëng vµ ph¸t triÓn ? c¬ thÓ cña gµ... +? C¸c chÊt dinh dìng cung cÊp cho c¬ thÓ ®éng ®îc lÊy tõ ®©u? - H tr¶ lêi - H nªu t¸c dông cña thøc ¨n ®èi víi c¬ thÓ gµ (2em) - G nhËn xÐt vµ gi¶i thÝch - GKL. b. T×m hiÓu c¸c lo¹i thøc ¨n nu«i * H§2: gµ. (9P) - G nªu yªu cÇu - KÓ tªn c¸c lo¹i thøc ¨n nu«i gµ. - H tr¶ lêi (kÕt hîp quan s¸t h×nh 1 sgk. c. T×m hiÓu t¸c dông vµ sö dông * H§3: tõng lo¹i thøc ¨n nu«i gµ: (10P) - G chia nhãm, giao viÖc. - H ®äc sgk th¶o luËn c©u hái. +? Thøc ¨n cña gµ ®îc chia lµm mÊy lo¹i? +? H·y kÓ tªn c¸c lo¹i thøc ¨n. +? Nªu t¸c dông vµ sö dông c¸c lo¹i 3. Cñng cè, dÆn dß: thøc ¨n nu«i gµ. - H th¶o luËn, ®¹i diÖn nhãm b¸o c¸o. - H – G nhËn xÐt, bæ sung - GKL - H liªn hÖ thùc tÕ. - G nhËn xÐt chung tiÕt häc. - H vÒ nhµ häc bµi. TuÇn 22 Ký duyÖt cña chuyªn m«n Kü thuËt I.Môc tiªu: Thøc ¨n nu«i gµ (TiÕp) H cÇn ph¶i: - Nªu ®îc t¸c dông vµ sö dông mét sè thøc ¨n thêng dïng nu«i gµ. - Cã nhËn thøc bíc ®Çu vÒ vai trß cña thøc ¨n trong ch¨n nu«i gµ. II.§å dïng d¹y häc: - G: PhiÕu ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung C¸ch thøc tiÕn hµnh - G nªu yªu cÇu A. KiÓm tra bµi cò: (3P) - H tr¶ lêi (2em) - Nªu mét sè c¸ch chän gµ ®Ó nu«i. - H- G nhËn xÐt. B. Bµi míi: - G giíi thiÖu trùc tiÕp. 1. Giíi thiÖu bµi: (1P) - H nh¾c l¹i néi dung ®· häc tiÕt 1 2. C¸c ho¹t ®éng: d. Tr×nh bµy t¸c dông vµ sö dông thøc - G tæ chøc - H tr×nh bµy cña tõng nhãm thøc ¨n ¨n cung cÊp chÊt ®¹m, chÊt kho¸ng, cung cÊp chÊt ®¹m... vi ta min, thøc ¨n tæng hîp (23P) - H nªu kh¸i niÖm vµ t¸c dông cña thøc ¨n hçn hîp. - G nhÊn m¹nh vÒ thøc ¨n hçn hîp - H- G nhËn xÐt. - G kÕt luËn - G nªu mét sè c©u hái cuèi bµi. - H tr¶ lêi e. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp: (9P) - G ph¸t phiÕu ghi c©u hái tr¾c nghiÖm. - H lµm bµi tËp - H nªu kÕt qu¶ tù ®¸nh gi¸. - G nªu ®¸p ¸n ®óng - H tù ®èi chiÕu 3. Cñng cè, dÆn dß: - G nhËn xÐt kÕt qu¶ häc tËp - H nh¾c l¹i vai trß cña viÖc chän gµ ®Ó nu«i. - H liªn hÖ thùc tÕ. - G nhËn xÐt chung tiÕt häc. - H vÒ nhµ häc bµi. TuÇn 23 Nu«i dìng gµ I. Môc tiªu: - Nªu ®îc môc dÝch, ý nghÜa cña viÖc nu«i gµ - BiÕt c¸ch cho gµ ¨n, uèng. - Cã ý thøc nu«i dìng, ch¨m sãc gµ II. §å dïng d¹y häc: - G phiÕu ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung C¸ch thøc tiÕn hµnh - G nªu yªu cÇu A. KiÓm tra bµi cò: (3P) - V× sao ph¶i sö dông nhiÒu lo¹i thøc - H tr¶ lêi(3em) - G nhËn xÐt ®¸nh gi¸. ¨n ®Ó nu«i gµ? B. Bµi míi: - G giíi thiÖu trùc tiÕp. 1. Giíi thiÖu : (1P) 2. C¸c ho¹t ®éng: (28P) a- T×m hiÓu môc ®Ých, ý nghÜa cña viÖc nu«i gµ. b- T×m hiÓu c¸ch cho gµ ¨n, uèng: - C¸ch cho gµ ¨n: - C¸ch cho gµ uèng: c- §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp: * H§ 1: G nªu kh¸i niÖm nu«i dìng - G híng dÉn - H ®äc sgk th¶o luËn vÒ môc ®Ých, ý nghÜa cña viÖc nu«i dìng gµ - H th¶o luËn nhãm ®«i vµ nªu kÐt qu¶ - Líp nhËn xÐt - G chèt l¹i * H§ 2: - G yªu cÇu - H ®äc môc 2a sgk - G nªu c©u hái - H nªu c¸ch cho gµ ¨n ë tõng thêi k× sinh trëng. - H tr¶ lêi (3em) - H- G nhËn xÐt bæ sung. - H nªu vai trß cña níc ®èi víi ®êi sèng ®éng vËt - G nhËn xÐt gi¶i thÝch - G nªu c©u hái - H nªu c¸ch ph¶i thêng xuyªn cung cÊp ®ñ níc s¹ch cho gµ. - H ®äc môc 2b vµ nªu c¸ch cho gµ uèng níc. - H – G nhËn xÐt kÕt luËn * H§ 3: - G ph¸t phiÕu ghi c©u hái tr¾c nghiÖm - H lµm bµi tËp, nªu kÕt qu¶. - H ®äc ghi nhí liªn hÖ b¶n th©n (2em) 3. Cñng c«, dÆn dß: (3P) - G nhËn xÐt chung tiÕt häc - H vÒ nhµ häc bµi. TuÇn 24 Ch¨m sãc gµ I. Môc tiªu: H cÇn ph¶i: - Nªu ®îc môc ®Ých cña viÖc ch¨m sãc gµ - BiÕt c¸ch ch¨m sãc gµ - Cã ý thøc ch¨m sãc, b¶o vÖ gµ II. §å dïng d¹y häc: - G: PhiÕu ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung C¸ch thøc tiÕn hµnh - G nªu yªu cÇu A. KiÓm tra bµi cò: (3P) - Nªu môc ®Ých ý nghÜa cña viÖc nu«i - H tr¶ lêi(3em) - G nhËn xÐt ®¸nh gi¸. dìng gµ ? B. Bµi míi: - G giíi thiÖu trùc tiÕp. 1. Giíi thiÖu : (1P) 2. C¸c ho¹t ®éng: * H§ 1: G nªu kh¸i niÖm ch¨m sãc a- T×m hiÓu môc ®Ých, t¸c dông gµ. cña viÖc ch¨m sãc gµ: (8P) - G híng dÉn - H ®äc sgk néi dung 1 nªu môc ®Ých, t¸c dông... ch¨m sãc gµ. - H nhËn xÐt - G KL * H§ 2: b- T×m hiÓu c¸ch ch¨m sãc gµ: - G híng dÉn (15P) - H ®äc môc 2 sgk nªu tªn c¸c c«ng - Sëi Êm cho gµ con viÖc ch¨m sãc gµ - H nªu vai trß cña nhiÖt ®é ®èi víi ®êi sèng ®éng vËt (2em) - G nhËn xÐt vµ gi¶i thÝch. - H nªu sù cÇn thiÕt sëi Êm cho gµ (4 em) - GKL - G nªu yªu cÇu - Chèng nãng, chèng rÐt, phßng Èm - H th¶o luËn nhãm ®«i nªu c¸ch cho gµ phßng chèng nãng, ...taacs dông vµ c¸ch chèng nãng ë ®Þa ph¬ng. - H tr×nh bµy (3em) - GKL - Phßng ngé ®éc thøc ¨n cho gµ - G híng dÉn - H ®äc sgk môc 2c vµ quan s¸t h×nh 2 nªu tªn nh÷ng thøc ¨n kh«ng ®îc c- §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp: (5P) 3. Cñng c«, dÆn dß: (3P) cho gµ ¨n - H tr¶ lêi(2em) - G nhËn xÐt tãm t¾t c¸ch phßng ngé ®éc... - G ph¸t phiÕu - H tù lµm bµi tËp - G nªu ®¸p ¸n - H ®èi chiÕu - H b¸o c¸o kÕt qu¶ tù ®¸nh gi¸. - G nhËn xÐt chung tiÕt häc - H vÒ nhµ häc bµi. TuÇn 25 L¾p xe chë hµng (tiÕt1) I. Môc tiªu: H cÇn ph¶i: - Chän ®óng vµ ®ñc¸c chi tiÕt ®Ó l¾p xe chë hµng - L¾p ®îc xe chë hµng ®óng kÜ thuËt, ®óng quy tr×nh - RÌn luyÖn tÝnh cÈn thËn vµ ®¶m b¶o an toµn trong khi thùc hµnh. II. §å dïng d¹y häc: - G: MÉu xe chë hµng l¾p s½n. - H bé l¾p ghÐp m« h×nh kÜ thuËt III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: (tiÕt 1) Néi dung C¸ch thøc tiÕn hµnh - G nªu yªu cÇu A. KiÓm tra bµi cò: (2P) - H ®Ó ®å dïng trªn bµn - Sù chuÈn bÞ ®å dïng m«n häc. - G nhËn xÐt ®¸nh gi¸. B. Bµi míi: 1. Giíi thiÖu : (1P) - G giíi thiÖu trùc tiÕp. 2. C¸c ho¹t ®éng: * H§ 1: a- Quan s¸t nhËn xÐt mÉu: (8P) - H quan s¸t mÉu xe chë hµng - G híng dÉn - G ? §Ó l¾p ®îc xe trë hµng theo em cÇn mÊy bé phËn? H·y kÓ tªn bé phËn ®ã - H tr¶ lêi - G KL * H§ 2: b- Híng dÉn thao t¸c kü thuËt: - G híng dÉn (24P) - H chän ®óng, chän ®ñ tõng lo¹i chi *Híng dÉn chän c¸c chi tiÕt tiÕt theo b¶ng sgk - H xÕp c¸c chi tiÕt ®· chän vµo l¾p hép - H nªu c¸ch l¾p c¸c bé phËn ... - G tiÕn hµnh l¾p tõng bé phËn *L¾p tõng bé phËn - H quan s¸t h×nh 3 sgk nªu c¸c bíc - L¾p gi¸ ®ì trôc b¸nh xe vµ s©n ca bin - L¾p ca bin - L¾p mui xe vµ thµnh bªn xe. - L¾p thµnh sau xe vµ trôc b¸nh xe c- L¾p xe chë hµng: (5P) d- Híng dÉn th¸o gì c¸c chi tiÕt vµ xÕp gän vµo hép 3. Cñng c«, dÆn dß: (3P) l¾p (3em) - H- G nhËn xÐt hoµn chØnh. - G nªu yªu cÇu - H quan s¸t h×nh 4 sgk - H lªn chän chi tiÕt ®Ó l¾p... (2em) - G híng dÉn l¾p mui xe - H lªn l¾p thµnh bªn xe - H- G nhËn xÐt. - H lªn b¶ng l¾p (1em) - H- G nhËn xÐt - G l¾p r¸p xe chë hµng theo c¸c bíc trong sgk kiÓm ta sù chuyÓn ®éng cña xe. - G híng dÉn c¸ch th¸o rêi xe. - H b¸o c¸o kÕt qu¶ tù ®¸nh gi¸. - G nhËn xÐt chung tiÕt häc - H vÒ nhµ häc bµi. TuÇn 26 L¾p xe chë hµng (TiÕp) I. Môc tiªu: H cÇn ph¶i: - Chän ®óng vµ ®ñc¸c chi tiÕt ®Ó l¾p xe chë hµng - L¾p ®îc xe chë hµng ®óng kÜ thuËt, ®óng quy tr×nh - RÌn luyÖn tÝnh cÈn thËn vµ ®¶m b¶o an toµn trong khi thùc hµnh. II. §å dïng d¹y häc: - G: MÉu xe chë hµng l¾p s½n. - H bé l¾p ghÐp m« h×nh kÜ thuËt III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: (tiÕt 1) Néi dung C¸ch thøc tiÕn hµnh - G nªu yªu cÇu A. KiÓm tra bµi cò: (2P) - H ®Ó ®å dïng trªn bµn - Sù chuÈn bÞ ®å dïng m«n häc. - G nhËn xÐt ®¸nh gi¸. B. Bµi míi: 1. Giíi thiÖu : (1P) - G giíi thiÖu trùc tiÕp. 2. C¸c ho¹t ®éng: * H§ 1: a- Thùc hµnh l¾p xe chë hµng: - H chän ®óng vµ ®ñ chi tiÕt theo sgk (59P) ®Ó riªng tõng lo¹i vµo l¾p hép * Chän chi tiÕt - G kiÓm tra * L¾p tõng bé phËn - H chän c¸c chi tiÕt * L¾p r¸p xe chë hµng - G nªu yªu cÇu - H ®äc phÇn ghi nhí sgk - H quan s¸t kÜ c¸c h×nh - H thùc hµnh l¾p ghÐp - G lu ý uèn n¾n kÞp thêi
- Xem thêm -