Tài liệu Giáo án kĩ thuật lớp 5_ bộ 2

  • Số trang: 61 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 95 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

KÜ thuËt Bµi 1. §Ýnh khuy hai lç (trang 4, tiÕt 1) I. Môc tiªu HS cÇn ph¶i: - BiÕt c¸ch ®Ýnh khuy hai lç. - §Ýnh ®îc khuy hai lç ®óng quy tr×nh kÜ thuËt. - RÌn luyÖn tÝnh cÈn thËn. II §å dïng day- häc. - MÉu ®Ýnh khuy hai lç. - Mét sè s¶n phÈm may mÆc ®îc ®Ýnh khuy hai lç. - VËt liÖu vµ dông cô cÇn thiÕt (kim, v¶i, phÊn, thíc...) III. Ho¹t ®éng d¹y- häc. 1. Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t, nhËn xÐt mÉu. - HS quan s¸t mét sè mÉu khuy hai lç - §Æt c©u hái ®Þnh híng HS quan vµ h×nh 1a SGK s¸t. - Quan s¸t vµ rót ra nhËn xÐt vÒ: §Æc ®iÓm h×nh d¹ng, kÝch thíc, mµu s¾c cña khuy hai lç. - Giíi thiÖu mÉu ®Ýnh khuy hai - Quan s¸t mÉu kÕt hîp víi h×nh 1b lç. SGK vµ nhËn xÐt vÒ: ®êng chØ ®Ýnh khuy, kho¶ng c¸ch gi÷ c¸c khuy ®Ýnh trªn s¶n phÈm * KÕt luËn: + §Æc ®iÓm cña - HS quan s¸t vÞ trÝ cña c¸c khuy vµ lç khuy: lµm b»ng nhiÒu vËt liÖu kh¸c khuyÕt trªn hai nÑp ¸o. nhau, nhiÒu h×nh d¹ng, kÝch thíc. + VÞ trÝ cña khuy trªn hai nÑp ¸o: ngang b»ng víi vÞ trÝ cña c¸c lç khuyÕt, ®îc cµi qua khuyÕt ®Ó gµi hai nÑp cña s¶n phÈm vµo víi nhau. 2. Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn thao t¸c kÜ thuËt. - §Æt c©u hái ®Þnh híng HS quan - HS ®äc néi dung môc 1 vµ quan s¸t s¸t. h×nh 2 SGK ®Ó tr¶ lêi c©u hái. + C¸ch v¹ch dÊu c¸c ®iÓm ®Ýnh khuy hai lç? +Thùc hiÖn thao t¸c trong bíc 1. . - HS ®äc néi dung môc 2a vµ quan s¸t h×nh 3 SGK ®Ó nªu c¸ch chuÈn bÞ ®Ýnh * Lu ý: V× ®©y lµ bµi häc ®Çu khuy. tiªn vÒ ®Ýnh khuy nªn GV cÇn híng dÉn kÜ: + C¸ch ®Æt khuy vµo ®iÓm v¹ch dÊu (2 lç khuy). + C¸ch gi÷ cè ®Þnh khuy. + X©u chØ ®«i vµ kh«ng qu¸ dµi. - Híng dÉn c¸ch ®Ýnh khuy vµ - HS ®äc néi dung môc 2b vµ quan s¸t thao t¸c mÉu lÇn kh©u ®Ýnh thø nhÊt h×nh 4 SGK ®Ó nªu c¸ch ®Ýnh khuy. + 1 HS thao t¸c 2-3 lÇn kh©u ®Ýnh cßn - GV híng dÉn thao t¸c nh c¸c b- l¹i íc trªn vµ quan s¸t s¶n phÈm tr¶ lêi - HS quan s¸t h×nh 5, 6 SGK ®Ó nªu c©u hái. c¸ch quÊn chØ quanh ch©n khuy vµ kÕt + VÞ trÝ cña khuy trªn hai nÑp ¸o: thóc ®Ýnh khuy. ngang b»ng víi vÞ trÝ cña c¸c lç khuyÕt, ®îc cµi qua khuyÕt ®Ó gµi hai nÑp cña s¶n phÈm vµo víi nhau. - Nªu néi dung ghi nhí SGK, trang 7. - Híng dÉn nhanh lÇn 2 c¸c bíc ®Ýnh khuy. 1 3. Ho¹t ®éng 3: Cñng cè. - Nh¾c l¹i c¸c bíc ®Ýnh khuy. - Tæ chøc cho HS thi gÊp nÑp, kh©u lîc nÑp, v¹ch dÊu c¸c ®iÓm ®Ýnh khuy theo c¸c tæ. –––––––––––––––––––––––––––––––– KÜ thuËt Bµi 1. §Ýnh khuy hai lç (trang 4, tiÕt 2,3) I. Môc tiªu HS cÇn ph¶i: - BiÕt c¸ch ®Ýnh khuy hai lç. - §Ýnh ®îc khuy hai lç ®óng quy tr×nh kÜ thuËt. - RÌn luyÖn tÝnh cÈn thËn. II §å dïng day- häc. - MÉu ®Ýnh khuy hai lç. - Mét sè s¶n phÈm may mÆc ®îc ®Ýnh khuy hai lç. - VËt liÖu vµ dông cô cÇn thiÕt (kim, v¶i, phÊn, thíc...) III. Ho¹t ®éng d¹y- häc. 1. Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò - Nh¾c l¹i c¸ch ®Ýnh khuy hai lç? - HS tr¶ lêi vµ nhËn xÐt. 1. Ho¹t ®éng 1: HS thùc hµnh. - KiÓm tra dông cô, vËt liÖu thùc hµnh ®Ýnh khuy hai lç cña HS. - Híng dÉn HS thùc hµnh. - HS ®äc yªu cÇu cÇn ®¹t cña s¶n phÈm ë cuèi bµi ®Ó thùc hiÖn cho ®óng. - Nh¾c l¹i c¸c mét sè ®iÓm cÇn lu ý khi ®Ýnh khuy hai lç (®iÓm ®Æt cña khuy, x©u chØ, khi ®Ýnh khuy, thao t¸c - Nªu yªu cÇu thêi gian thùc kÕt thóc ®Ýnh khuy. hµnh. - HS thùc hµnh theo nhãm vµ cã thÓ - Quan s¸t uèn hoÆc híng dÉn trao ®æi, häc hái lÉn nhau. thªm cho HS cßn lóng tóng. - HS quan s¸t vÞ trÝ cña c¸c khuy vµ lç khuyÕt trªn hai nÑp ¸o. 2. Ho¹t ®éng 2: §¸nh gi¸ s¶n phÈm. - Híng dÉn HS tù ®¸nh gi¸. - Trng bµy s¶n phÈm. + Nªu yªu cÇu cña s¶n phÈm. . - Tù ®¸nh gi¸ s¶n phÈm cña b¹n * §¸nh gi¸ s¶n phÈm cña HS: + Hoµn thµnh (A) vµ cha hoµn thµnh (B). + Hoµn thµnh sím vµ vît møc quy ®Þnh: hoµn thµnh tèt (A+). 3. Ho¹t ®éng 3: Cñng cè. - Hai HS hoµn thµnh tèt thi ®Ýnh khuy hai lç. - DÆn HS chuÈn bÞ v¶i, khuy bèn lç, chØ kh©u ®Ó häc bµi: §Ýnh khuy bèn lç. –––––––––––––––––––––––––––––––– KÜ thuËt Bµi 2. §Ýnh khuy bèn lç (trang 7, tiÕt 1) I. Môc tiªu HS cÇn ph¶i: - BiÕt c¸ch ®Ýnh khuy bèn lç theo 2 c¸ch. - §Ýnh ®îc khuy bèn lç ®óng quy tr×nh kÜ thuËt. 2 - RÌn luyÖn tÝnh cÈn thËn. II §å dïng day- häc. - MÉu ®Ýnh khuy bèn lç theo 2 c¸ch. - Mét sè s¶n phÈm may mÆc ®îc ®Ýnh khuy bèn lç. - VËt liÖu vµ dông cô cÇn thiÕt (kim, v¶i, phÊn, thíc, len...) III. Ho¹t ®éng d¹y- häc. 1. Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò. - HS dùa vµo s¶n phÈm ®Ýnh khuy hai lç vµ m« t¶ c¸c bíc kh©u ®Ýnh. - HS + GV nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸. 2. Ho¹t ®éng 2: Quan s¸t, nhËn xÐt mÉu. - HS quan s¸t mét sè mÉu khuy bèn lç vµ h×nh 1a SGK - Quan s¸t vµ rót ra nhËn xÐt vÒ - Giíi thiÖu mét sè s¶n phÈm ®îc ®Ýnh ®Æc ®iÓm cña khuy bèn lç vµ tr¶ khuy bèn lç vµ yªu cÇu HS nªu t¸c dông cña lêi c©u hái SGK. viÖc ®Ýnh khuy bèn lç. - KÕt luËn: + Khuy bèn lç cã nhiÒu mµu s¾c, h×nh d¹ng vµ kÝch thíc kh¸c nhau gièng nh khuy hai lç, chØ kh¸c lµ cã bèn lç ë gi÷a mÆt khuy. + Khuy bèn lç ®îc ®Ýnh qua bèn lç, c¸c dêng chØ ®Ýnh khuy t¹o thµnh hai ®êng song song hoÆc hai ®êng chÐo ë gi÷a mÆt khuy. PhÝa díi khuy gièng nhau. 2. Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn thao t¸c kÜ thuËt. - §Æt vÊn ®Ò ®Ó häc sinh liªn tëng gi÷a ®Ýnh khuy hai lç vµ bèn lç. - HS ®äc néi dung SGK ®Ó tr¶ lêi c©u + C¸ch ®Ýnh khuy hai lç vµ c¸ch hái. ®Ýnh khuy bèn lç cã ®iÓm g× gièng vµ kh¸c nhau? - GV nhËn xÐt vµ nªu l¹i: ...gièng nhau, chØ kh¸c lµ sè ®êng kh©u nhiÒu gÊp ®«i. * Lu ý: Kh«ng híng dÉn l¹i thao +Thùc hiÖn thao t¸c mÉu trªn b¶ng 10 t¸c v¹ch dÊu vµ ®Ýnh khuy mµ HS sÏ phót. - HS ®äc néi dung môc quan s¸t h×nh lµm mÉu. 2 SGK ®Ó nªu c¸ch ®Ýnh khuy bèn lç theo c¸ch t¹o hai ®êng chØ song song. + HS thao t¸c mÉu trªn b¶ng. Líp nhËn xÐt. - GV theo dâi vµ uèn n¾n - HS quan s¸t h×nh 3 SGK ®Ó nªu c¸ch ®Ýnh khuy bèn lç theo c¸ch thø hai. - Híng dÉn HS lµm t¬ng tù. - Nªu néi dung ghi nhí SGK, trang 10. 3. Ho¹t ®éng 3: Cñng cè. - Nh¾c l¹i c¸c bíc ®Ýnh khuy bèn lç. - Tæ chøc cho HS thi ®Ýnh khuy bèn lç theo c¸c tæ. –––––––––––––––––––––––––––––––– KÜ thuËt Bµi 2. §Ýnh khuy hai lç (trang 11, tiÕt 2) I. Môc tiªu HS cÇn ph¶i: - BiÕt c¸ch ®Ýnh khuy bèn lç. - §Ýnh ®îc khuy hai lç ®óng quy tr×nh kÜ thuËt. - RÌn luyÖn tÝnh cÈn thËn. 3 II §å dïng day- häc. - MÉu ®Ýnh khuy bèn lç. - Mét sè s¶n phÈm may mÆc ®îc ®Ýnh khuy bèn lç. - VËt liÖu vµ dông cô cÇn thiÕt (kim, v¶i, phÊn, thíc...) III. Ho¹t ®éng d¹y- häc. 1. Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò - Nh¾c l¹i c¸ch ®Ýnh khuy bèn lç? - HS tr¶ lêi vµ nhËn xÐt. 1. Ho¹t ®éng 1: HS thùc hµnh. - KiÓm tra dông cô, vËt liÖu thùc hµnh ®Ýnh khuy bèn lç cña HS. - Híng dÉn HS thùc hµnh. - HS ®äc yªu cÇu cÇn ®¹t cña s¶n phÈm ë cuèi bµi ®Ó thùc hiÖn cho ®óng. - Nh¾c l¹i c¸c mét sè ®iÓm cÇn lu ý khi ®Ýnh khuy bèn lç. - HS thùc hµnh theo nhãm vµ cã thÓ - Nªu yªu cÇu thêi gian thùc trao ®æi, häc hái lÉn nhau. hµnh. - HS quan s¸t vÞ trÝ cña c¸c khuy vµ lç - Quan s¸t uèn hoÆc híng dÉn khuyÕt trªn hai nÑp ¸o. thªm cho HS cßn lóng tóng. 2. Ho¹t ®éng 2: §¸nh gi¸ s¶n phÈm. - Híng dÉn HS tù ®¸nh gi¸. - Trng bµy s¶n phÈm. + Nªu yªu cÇu cña s¶n phÈm. . - Tù ®¸nh gi¸ s¶n phÈm cña b¹n * §¸nh gi¸ s¶n phÈm cña HS: + Hoµn thµnh (A) vµ cha hoµn thµnh (B). + Hoµn thµnh sím vµ vît møc quy ®Þnh: hoµn thµnh tèt (A+). 3. Ho¹t ®éng 3: Cñng cè. - Hai HS hoµn thµnh tèt thi ®Ýnh khuy bèn lç. - DÆn HS chuÈn bÞ v¶i, khuy bèn lç, chØ kh©u ®Ó häc bµi: “§Ýnh khuy bÊm”. –––––––––––––––––––––––––––––––– KÜ thuËt Bµi 3. §Ýnh khuy bÊm (trang 11, tiÕt 1) I. Môc tiªu HS cÇn ph¶i: - BiÕt c¸ch ®Ýnh khuy bÊm. - §Ýnh ®îc khuy bÊm ®óng quy tr×nh, kÜ thuËt. - RÌn luyÖn tÝnh cÈn thËn. II §å dïng day- häc. - MÉu ®Ýnh khuy bÊm. - Mét sè s¶n phÈm may mÆc ®îc ®Ýnh khuy bÊm. - VËt liÖu vµ dông cô cÇn thiÕt (kim, v¶i, phÊn, thíc...) III. Ho¹t ®éng d¹y- häc. 1. Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t, nhËn xÐt mÉu. - HS quan s¸t mét sè mÉu khuy bÊm vµ - §Æt c©u hái ®Þnh híng HS quan h×nh 1a SGK s¸t. - Quan s¸t vµ rót ra nhËn xÐt vÒ: §Æc ®iÓm h×nh d¹ng cña khuy bÊm. 4 - Quan s¸t mÉu kÕt hîp víi h×nh 1b SGK vµ nhËn xÐt vÒ: ®êng chØ ®Ýnh khuy, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c khuy ®Ýnh trªn s¶n phÈm * KÕt luËn: + Khuy bÊm ®îc - HS quan s¸t vÞ trÝ ®Ýnh phÇn mÆt låi lµm b»n kim lo¹i hoÆc nhùa, cã hai vµ phÇn mÆt lâm cña khuy. phÇn lµ phÇn mÆt låi vµ phÇn mÆt lâm ®îc cµi khíp vµo nhau. Mçi phÇn cña khuy bÊm cã 4 lç h×nh bÇu dôc ë s¸t mÐp khuy vµ c¸ch ®Òu. + Khuy bÊm ®îc ®Ýnh vµo v¶i b»ng c¸c ®êng kh©u nèi tõ lç khuy. VÞ trÝ ®Ýnh phÇn mÆt låi ngang b»ng víi vÞ trÝ ®Ýnh phÇn mÆt lâm ë nÑp bªn. 2. Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn thao t¸c kÜ thuËt. - §Æt c©u hái ®Þnh híng HS quan - HS ®äc néi dung môc 1, 2 vµ quan s¸t. s¸t h×nh SGK ®Ó tr¶ lêi c©u hái. + Nªu c¸c bíc ®Ýnh khuy bÊm? - HS dùa vµo vèn kiÕn thøc ®· häc vµ quan s¸t h×nh 2 SGK ®Ó tr¶ lêi c©u hái SGK trang 12. * Lu ý: phÇn thao t¸c v¹ch dÊu, - 2 HS lµm mÉu thao t¸c v¹ch dÊu ®iÓm ®Ýnh khuy. GV ®Ó HS lµm mÉu. - HS ®äc néi dung môc 2a vµ quan s¸t h×nh 4 SGK ®Ó nªu c¸ch ®Ýnh phÇn mÆt lâm. - GV lµm mÉu c¸ch ®Ýnh lç khuy + HS quan s¸t vµ 1 em thao t¸c mÉu ®Ýnh lç khuy thø ba, thø t vµ nót chØ phÇn mÆt lâm thø nhÊt vµ thø hai. * Lu ý: C¸ch ®Æt mÆt khuy cho - HS quan s¸t h×nh 5 SGK vµ ®äc môc ®óng. 2b ®Ó nªu c¸ch ®Ýnh phÇn mÆt låi cña - Híng dÉn c¸ch ®Ýnh phÇn mÆt khuy. låi cña khuy vµ híng dÉn kÜ phÇn luån chØ ®Ó giÊu nót chØ khi b¾t ®Çu ®Ýnh khuy, c¸ch chuyÓn kim sang lç. - GV híng dÉn thao t¸c nh c¸c b- - Nªu néi dung ghi nhí SGK, trang 15. íc trªn vµ quan s¸t s¶n phÈm tr¶ lêi c©u hái. - Híng dÉn nhanh lÇn 2 c¸c thao t¸c phÇn mÆt låi. 3. Ho¹t ®éng 3: Cñng cè. - Nh¾c l¹i c¸ch ®Ýnh khuy bÊm . - Tæ chøc cho HS thi tËp ®Ýnh khuy bÊm theo c¸c tæ. –––––––––––––––––––––––––––––––– KÜ thuËt Bµi 3. §Ýnh khuy bÊm (trang 16, tiÕt 2,3) I. Môc tiªu HS cÇn ph¶i: - BiÕt c¸ch ®Ýnh khuy bÊm. - §Ýnh ®îc khuy bÊm ®óng quy tr×nh kÜ thuËt. - RÌn luyÖn tÝnh cÈn thËn. II §å dïng day- häc. - MÉu ®Ýnh khuy bÊm. - Mét sè s¶n phÈm may mÆc ®îc ®Ýnh khuy bÊm. - VËt liÖu vµ dông cô cÇn thiÕt (kim, v¶i, phÊn, thíc...) III. Ho¹t ®éng d¹y- häc. - Giíi thiÖu mÉu ®Ýnh khuy bÊm. 5 1. Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò - Nh¾c l¹i c¸ch v¹ch dÊu c¸c ®iÓm ®Ýnh khuy bÊm? - Nh¾c l¹i c¸ch ®Ýnh hai phÇn cña khuy bÊm? - HS tr¶ lêi vµ nhËn xÐt. 1. Ho¹t ®éng 1: HS thùc hµnh. - KiÓm tra dông cô, vËt liÖu thùc hµnh ®Ýnh khuy bÊm cña HS. - Híng dÉn HS thùc hµnh. - HS ®äc yªu cÇu cÇn ®¹t cña s¶n phÈm ë cuèi bµi ®Ó thùc hiÖn cho ®óng. - Nh¾c l¹i c¸c mét sè ®iÓm cÇn lu ý khi ®Ýnh khuy bÊm (®iÓm ®Æt cña khuy, x©u chØ, khi ®Ýnh 2 mÆt khuy, - Nªu yªu cÇu thêi gian thùc thao t¸c kÕt thóc ®Ýnh khuy. hµnh. - HS thùc hµnh theo nhãm vµ cã thÓ - Quan s¸t uèn n¾n hoÆc híng trao ®æi, häc hái lÉn nhau. dÉn thªm cho HS cßn lóng tóng. 2. Ho¹t ®éng 2: §¸nh gi¸ s¶n phÈm. - Híng dÉn HS tù ®¸nh gi¸. - Trng bµy s¶n phÈm. + Nªu yªu cÇu cña s¶n phÈm. . * §¸nh gi¸ s¶n phÈm cña - Tù ®¸nh gi¸ s¶n phÈm cña b¹n HS: + Hoµn thµnh (A) vµ cha hoµn thµnh (B). + Hoµn thµnh sím vµ vît møc quy ®Þnh: hoµn thµnh tèt (A+). 3. Ho¹t ®éng 3: Cñng cè. - 3 - 4 HS hoµn thµnh tèt thi ®Ýnh khuy bÊm. - DÆn HS chuÈn bÞ v¶i, kim, kÐo, chØ kh©u ®Ó häc bµi: “Thªu ch÷ V”. –––––––––––––––––––––––––––––––– KÜ thuËt Bµi 4. Thªu ch÷ V (trang 16, tiÕt 1) I. Môc tiªu HS cÇn ph¶i: - BiÕt c¸ch thªu ch÷ V vµ øng dông cña thªu ch÷ V. - Thªu ®îc c¸c mòi thªu ch÷ V ®óng quy tr×nh, kÜ thuËt. - RÌn luyÖn ®«i tay khÐo lÐo vµ tÝnh cÈn thËn. II §å dïng day- häc. - MÉu thªu ch÷ V. - Mét sè s¶n phÈm may mÆc ®îc thªu ch÷ V. - VËt liÖu vµ dông cô cÇn thiÕt (kim, v¶i, phÊn, thíc...) III. Ho¹t ®éng d¹y- häc. 1. Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t, nhËn xÐt mÉu. - HS quan s¸t mét sè mÉu thªu ch÷ V - §Æt c©u hái ®Þnh híng HS quan vµ h×nh 1 SGK s¸t. - Quan s¸t vµ rót ra nhËn xÐt vÒ: §Æc ®iÓm mòi thªu ch÷ V ë mÆt ph¶i vµ mÆt tr¸i ®êng thªu. - Giíi thiÖu s¶n phÈm vµ yªu cÇu - Nªu øng dông:.... HS nªu øng dông cña thªu ch÷ V. - HS quan s¸t vÞ trÝ ®Ýnh phÇn mÆt låi * KÕt luËn: + Thªu ch÷ V lµ vµ phÇn mÆt lâm cña khuy. c¸ch thªu t¹o thµnh ch÷ V nèi nhau liªn tiÕp gi÷a hai ®êng th¼ng song 6 song ë mÆt ph¶i v¶i. + MÆt tr¸i ®êng thªu lµ hai ®êng kh©u víi c¸c mòi kh©u dµi b»ng nhau vµ c¸ch ®Òu. + øng dông: thªu trang trÝ viÒn mÐp cæ ¸o, nÑp ¸o, kh¨n tay. 2. Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn thao t¸c kÜ thuËt. - HS ®äc néi dung môc II ®Ó nªu c¸c bíc thªu ch÷ V. - §Æt c©u hái ®Þnh híng HS quan s¸t. - HS ®äc néi dung môc 1 vµ quan s¸t h×nh 2 SGK ®Ó nªu c¸ch v¹ch dÊu thªu + GV yªu cÇu HS so s¸nh víi ch÷ V. c¸ch v¹ch dÊu ®êng thªu mãc xÝch vµ - HS tr¶ lêi. thªu lít vÆn (líp 4)? - GV híng dÉn HS nh SGK vµ lu - HS quan s¸t. ý ghi kÝ hiÖu c¸c ®iÓm v¹ch dÊu theo - HS quan s¸t h×nh 3, 4 SGK ®Ó nªu tr×nh tù tõ tr¸i sang ph¶i. c¸ch b¾t ®Çu thªu vµ c¸ch thªu c¸c mòi thªu ch÷ V. - GV lµm mÉu 1, 2 mòi. + HS quan s¸t vµ 1 em thao t¸c mÉu - GV quan s¸t uèn n¾n. phÇn tiÕp theo trªn khung thªu. * Lu ý: + Thªu theo chiÒu tõ tr¸i sang ph¶i. + C¸c mòi thªu lu©n phiªn trªn hai ®êng song song. + Xuèng kim ®óng vµo vÞ trÝ v¹ch dÊu. Mòi kim híng vÒ phÝa tr¸i ®êng dÊu, lªn kim c¸ch vÞ trÝ xuãng kim 2 mm. + Rót kim khÐo lÐo ®Ó mòi thªu kh«ng bÞ dóm. - Híng dÉn thªm thao t¸c xuèng - HS nªu vµ thùc hiÖn thao t¸c kÕt thóc kim vµ luån chØ vµo mòi thªu cuèi ®Ó ®êng thªu. HS hiÓu râ c¸ch thùc hiÖn. - Híng dÉn nhanh lÇn 2 c¸c thao t¸c thªu ch÷ V. - Nªu néi dung ghi nhí SGK, trang 19. 3. Ho¹t ®éng 3: Cñng cè. - Nh¾c l¹i c¸ch thªu ch÷ V. - Tæ chøc cho HS thi nhËn biÕt nhanh c¸c lçi trªn s¶n phÈm thªu ch÷ V theo c¸c tæ. –––––––––––––––––––––––––––––––– KÜ thuËt Bµi 4. Thªu ch÷ V (trang 19, tiÕt 2, 3) I. Môc tiªu HS cÇn ph¶i: - BiÕt c¸ch thªu ch÷ V vµ øng dông cña thªu ch÷ V. - Thªu ®îc c¸c mòi thªu ch÷ V ®óng quy tr×nh, kÜ thuËt. - RÌn luyÖn ®«i tay khÐo lÐo vµ tÝnh cÈn thËn. II §å dïng day- häc. - MÉu thªu ch÷ V. - Mét sè s¶n phÈm may mÆc ®îc thªu ch÷ V. - VËt liÖu vµ dông cô cÇn thiÕt (kim, v¶i, phÊn, thíc...) III. Ho¹t ®éng d¹y- häc. 1. Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò - Nh¾c l¹i c¸ch thªu ch÷ V vµ thao t¸c mÉu tõ 2, 3 mòi? 7 - HS tr¶ lêi vµ nhËn xÐt. - GV nhËn xÐt vµ hÖ thèng l¹i c¸ch thªu ch÷ V. 1. Ho¹t ®éng 1: HS thùc hµnh. - KiÓm tra dông cô, vËt liÖu thùc hµnh thªu ch÷ V cña HS. - Híng dÉn HS thùc hµnh. - HS ®äc yªu cÇu cÇn ®¹t cña s¶n phÈm ë cuèi bµi ®Ó thùc hiÖn cho ®óng. - Nh¾c l¹i c¸c mét sè ®iÓm cÇn lu ý khi thªu ch÷ V (chiÒu thªu, vÞ trÝ lªn kim vµ xuèng kim, kho¶ng c¸ch gi÷a - Nªu yªu cÇu thêi gian thùc c¸c mòi thªu, c¸ch nót chØ). hµnh. - HS thùc hµnh theo nhãm vµ cã thÓ - Quan s¸t uèn n¾n hoÆc híng trao ®æi, häc hái lÉn nhau. dÉn thªm cho HS cßn lóng tóng. 2. Ho¹t ®éng 2: §¸nh gi¸ s¶n phÈm. - Híng dÉn HS tù ®¸nh gi¸. - Trng bµy s¶n phÈm. + Nªu yªu cÇu cña s¶n phÈm. . - Tù ®¸nh gi¸ s¶n phÈm cña b¹n * §¸nh gi¸ s¶n phÈm cña HS: + Hoµn thµnh (A) vµ cha hoµn thµnh (B). + Hoµn thµnh sím vµ vît møc quy ®Þnh: hoµn thµnh tèt (A+). 3. Ho¹t ®éng 3: Cñng cè. - 3 - 4 HS hoµn thµnh tèt thi thªu ch÷ V. - DÆn HS chuÈn bÞ v¶i, kim, kÐo, chØ, bót ch× kh©u ®Ó häc bµi: “Thªu dÊu nh©n”. –––––––––––––––––––––––––––––––– KÜ thuËt Bµi 5. Thªu dÊu nh©n (trang 20, tiÕt 1) I. Môc tiªu HS cÇn ph¶i: - BiÕt c¸ch thªu dÊu nh©n. - Thªu ®îc c¸c mòi thªu dÊu nh©n ®óng quy tr×nh, kÜ thuËt. - Yªu thÝch, tù hµo víi s¶n phÈm lµm ®îc. II §å dïng day- häc. - MÉu thªu dÊu nh©n. - Mét sè s¶n phÈm may mÆc ®îc thªu dÊu nh©n. - VËt liÖu vµ dông cô cÇn thiÕt (kim, v¶i, phÊn, thíc, khung thªu...) III. Ho¹t ®éng d¹y- häc. 1. Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t, nhËn xÐt mÉu. - HS quan s¸t mét sè mÉu thªu dÊu - §Æt c©u hái ®Þnh híng HS quan nh©n vµ h×nh 1 SGK s¸t. - Quan s¸t vµ rót ra nhËn xÐt vÒ: §Æc ®iÓm ®êng thªu dÊu nh©n ë mÆt ph¶i vµ mÆt tr¸i ®êng thªu. - Quan s¸t vµ so s¸nh ®Æc ®iÓm cña mÉu thªu dÊu nh©n víi mÉu thªu ch÷ V (ë mÆt ph¶i vµ mÆt tr¸i) - Giíi thiÖu s¶n phÈm vµ yªu cÇu - Nªu øng dông:.... HS nªu øng dông cña thªu dÊu nh©n. * KÕt luËn: + Thªu dÊu nh©n 8 lµ c¸ch thªu t¹o thµnh dÊu nh©n nèi nhau liªn tiÕp gi÷a hai ®êng th¼ng song song ë mÆt ph¶i ®êng thªu. + øng dông: thªu trang trÝ viÒn mÐp cæ ¸o, nÑp ¸o, kh¨n tay, kh¨n tr¶i bµn, gèi.... 2. Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn thao t¸c kÜ thuËt. 9 s¸t. - §Æt c©u hái ®Þnh híng HS quan + GV yªu cÇu HS so s¸nh víi c¸ch v¹ch dÊu ®êng thªu ch÷ V? - GV híng dÉn HS nh SGK vµ lu ý ghi kÝ hiÖu c¸c ®iÓm v¹ch dÊu theo tr×nh tù tõ tr¸i sang ph¶i. - HS ®äc néi dung môc II ®Ó nªu c¸c bíc thªu dÊu nh©n. - HS ®äc néi dung môc 1 vµ quan s¸t h×nh 2 SGK ®Ó nªu c¸ch v¹ch dÊu ®êng thªu dÊu nh©n. - HS tr¶ lêi: + Gièng nhau: v¹ch hai ®êng th¼ng song song c¸ch nhau 1 cm. + Kh¸c nhau: Tr×nh tù c¸c ®iÓm v¹ch dÊu; C¸c ®iÓm v¹ch dÊu ®Ó thªu ch÷ V n»m so le nhau trªn hai ®êng v¹ch dÊu, cßn dÊu nh©n n»m th¼ng hµng víi nhau trªn hai ®êng v¹ch dÊu. - 1 HS thao t¸c trªn b¶ng v¹ch dÊu ®êng thªu dÊu nh©n. - HS quan s¸t vµ nhËn xÐt. - HS quan s¸t h×nh 3, SGK vµ ®äc môc 2a ®Ó nªu c¸ch b¾t ®Çu thªu. - GV lµm mÉu c¸ch b¾t ®Çu thªu nh h×nh 3 trªn khung ®· v¹ch dÊu. * Lu ý: Lªn kim ®Ó b¾t ®Çu thªu t¹i ®iÓm v¹ch dÊu thø hai phÝa bªn - §äc môc 2 b, 2c vµ quan s¸t h×nh 4a, ph¶i ®êng dÊu b, c, d SGK ®Ó nªu c¸ch thªu mòi 1 vµ - GV híng dÉn chËm HS vµ lu ý. 2 * Lu ý: + Thªu theo chiÒu tõ ph¶i sang tr¸i. + C¸c mòi thªu lu©n phiªn trªn hai ®êng song song. + Xuèng kim vµ lªn kim ë ®êng dÊu thø hai dµi gÊp ®«i kho¶ng c¸ch xuèng kim vµ lªn kim ë ®êng dÊu thø nhÊt. + Rót kim khÐo lÐo ®Ó mòi thªu kh«ng bÞ dóm. - HS quan s¸t vµ 1 em thao t¸c mÉu phÇn tiÕp theo trªn khung thªu. - Quan s¸t h×nh 5 SGK vfa nªu c¸ch kÕt thóc ®êng thªu dÊu nh©n vµ lµm mÉu. - Híng dÉn nhanh lÇn 2 c¸c thao - Nªu néi dung ghi nhí SGK, trang 23. t¸c thªu dÊu nh©n. 3. Ho¹t ®éng 3: Cñng cè. - Nh¾c l¹i c¸ch thªu dÊu nh©n. - Tæ chøc cho HS thi nhËn biÕt nhanh c¸c lçi trªn s¶n phÈm thªu dÊu nh©n theo c¸c tæ. 10 –––––––––––––––––––––––––––––––– KÜ thuËt Bµi 5. Thªu dÊu nh©n (trang 23, tiÕt 2, 3) I. Môc tiªu HS cÇn ph¶i: - BiÕt c¸ch thªu dÊu nh©n. - Thªu ®îc c¸c mòi thªu dÊu nh©n ®óng quy tr×nh, kÜ thuËt. - Yªu thÝch, tù hµo víi s¶n phÈm lµm ®îc. II §å dïng day- häc. - MÉu thªu dÊu nh©n. - Mét sè s¶n phÈm may mÆc ®îc thªu dÊu nh©n. - VËt liÖu vµ dông cô cÇn thiÕt (kim, v¶i, phÊn, thíc, khung thªu...) III. Ho¹t ®éng d¹y- häc. 1. Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò - Nh¾c l¹i c¸ch thªu dÊu nh©n vµ thao t¸c mÉu tõ 2, 3 mòi? - HS tr¶ lêi vµ nhËn xÐt. - GV nhËn xÐt vµ hÖ thèng l¹i c¸ch thªu dÊu nh©n. 1. Ho¹t ®éng 1: HS thùc hµnh. - KiÓm tra dông cô, vËt liÖu thùc hµnh thªu ch÷ V cña HS. - Híng dÉn HS thùc hµnh. - HS ®äc yªu cÇu cÇn ®¹t cña s¶n phÈm ë cuèi bµi ®Ó thùc hiÖn cho ®óng. - Nh¾c l¹i c¸c mét sè ®iÓm cÇn lu ý khi thªu dÊu nh©n (chiÒu thªu, vÞ trÝ lªn kim vµ xuèng kim, kho¶ng c¸ch - Nªu yªu cÇu thêi gian thùc gi÷a c¸c mòi thªu, c¸ch nót chØ). hµnh. - GV lu ý thªm cho HS kÝch thíc øng dông cña mòi thªu dÊu nh©n kÐm - HS thùc hµnh theo nhãm vµ cã thÓ 2 hoÆc 3 lÇn kÝch thíc cña mòi thªu trao ®æi, häc hái lÉn nhau. c¸c em ®ang häc. Do vËy khi thªu trang trÝ c¸c mòi thªu ph¶i nhá ®Ó ®êng thªu ®Ñp. - Quan s¸t uèn n¾n hoÆc híng dÉn thªm cho HS cßn lóng tóng. 2. Ho¹t ®éng 2: §¸nh gi¸ s¶n phÈm. - Híng dÉn HS tù ®¸nh gi¸. - Trng bµy s¶n phÈm. + Nªu yªu cÇu cña s¶n phÈm. . - Tù ®¸nh gi¸ s¶n phÈm cña b¹n * §¸nh gi¸ s¶n phÈm cña HS: + Hoµn thµnh (A) vµ cha hoµn thµnh (B). + Hoµn thµnh sím vµ vît møc quy ®Þnh: hoµn thµnh tèt (A+). 3. Ho¹t ®éng 3: Cñng cè. - 3 - 4 HS hoµn thµnh tèt thi thªu ch÷ V. - DÆn HS chuÈn bÞ v¶i, kim, kÐo, chØ, bót ch× kh©u ®Ó häc bµi: “Thªu dÊu nh©n”. –––––––––––––––––––––––––––––––– KÜ thuËt Bµi 6. C¾t, kh©u, thªu, tói x¸ch tay ®¬n gi¶n (trang 23, tiÕt 1) I. Môc tiªu HS cÇn ph¶i: 11 - BiÕt c¸ch c¾t, kh©u , thªu trang trÝ tói x¸ch tay ®¬n gi¶n. - C¾t, kh©u , thªu trang trÝ tói x¸ch tay ®¬n gi¶n ®óng quy tr×nh, kÜ thuËt. - RÌn luyÖn ®«i bµn tay khÐo lÐo, kh¶ n¨ng s¸ng t¹o. HS yªu thÝch tù hµo s¶n phÈm cña m×nh lµm ra. II §å dïng day- häc. - MÉu thªu tói x¸ch tay. - Mét sè mÉu thªu ®¬n gi¶n. - VËt liÖu vµ dông cô cÇn thiÕt (kim, v¶i, phÊn, thíc, khung thªu...) III. Ho¹t ®éng d¹y- häc. 1. Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t, nhËn xÐt mÉu. - HS quan s¸t mét sè mÉu tói x¸ch tay - §Æt c©u hái ®Þnh híng HS quan vµ h×nh 1 SGK. s¸t. - Quan s¸t vµ rót ra nhËn xÐt vÒ: §Æc * KÕt luËn ®Æc ®iÓm: + Tói ®iÓm h×nh d¹ng cña tói x¸ch tay. h×nh ch÷ nhËt bao gåm th©n tói vµ quai tói. Quai tói ®îc ®Ýnh vµo hai bªn miÖng tói. + Tói ®îc kh©u b»ng mòi kh©u thêng. + Mét mÆt cña th©n tói cã h×nh thªu trang trÝ. - Quan s¸t vµ nhËn xÐt t¸c dông cña tói - Giíi thiÖu s¶n phÈm vµ yªu cÇu x¸ch tay. HS nªu øng dông cña thªu dÊu nh©n. 2. Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn thao t¸c kÜ thuËt. * Lu ý: Do d¹ng bµi thùc hµnh tæng hîp nªn GV kh«ng híng dÉn kÜ - §äc néi dung vµ quan s¸t h×nh SGK tõng thao t¸c. ®Ó nªu c¸ch thùc hiÖn c¸c bíc c¾t kh©u - GV chèt c¸c bíc. thªu vµ trang trÝ tói x¸ch tay. - Nªu néi dung ghi nhí SGK. - Nªu vµ gi¶i thÝch minh ho¹ mét sè ®iÓm cÇn lu ý khi HS thùc hµnh c¸c bíc: + Thªu tríc kh©u, bè trÝ h×nh c©n ®èi. + Kh©u miÖng tríc th©n. GÊp mÐp vµ kh©u lîc ë mÆt tr¸i sau ®ã kh©u viÒn ®êng gÊp mÐp ë mÆt ph¶i. + Kh©u phÇn th©n b»ng mòi kh©u thêng, lÇn lît tõng ®êng. + §Ýnh quai tói ë mÆt tr¸i, kh©u nhiÒu ®êng cho ch¾c ch¾n. - KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS vµ - Thùc hµnh ®o, c¾t v¶i theo nhãm. nªu c¸c yªu cÇu, thêi gian thùc hµnh. - GV theo dâi vµ nh¾c nhë HS. 3. Ho¹t ®éng 3: Cñng cè. 12 - Nh¾c l¹i c¸ch c¾t, kh©u, thªu tói x¸ch tay ®¬n gi¶n. - §Ó hoµn thiÖn chiÕc tói x¸ch tay em ph¶i thùc hµnh theo tr×nh tù nµo? –––––––––––––––––––––––––––––––– KÜ thuËt Bµi 6. C¾t, kh©u, thªu, tói x¸ch tay ®¬n gi¶n (trang 23, tiÕt 2) I. Môc tiªu HS cÇn ph¶i: - BiÕt c¸ch thªu trang trÝ tói x¸ch tay ®¬n gi¶n. - Thªu trang trÝ tói x¸ch tay ®¬n gi¶n ®óng quy tr×nh, kÜ thuËt. - RÌn luyÖn ®«i bµn tay khÐo lÐo, kh¶ n¨ng s¸ng t¹o. HS yªu thÝch tù hµo s¶n phÈm cña m×nh lµm ra. II §å dïng day- häc. - MÉu thªu tói x¸ch tay. - Mét sè mÉu thªu ®¬n gi¶n. - VËt liÖu vµ dông cô cÇn thiÕt (kim, v¶i, phÊn, thíc, khung thªu...) III. Ho¹t ®éng d¹y- häc. 1. Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò - Nh¾c l¹i c¸ch lµm chiÕc tói x¸ch tay ®¬n gi¶n? - HS tr¶ lêi vµ nhËn xÐt. - GV nhËn xÐt vµ hÖ thèng l¹i tr×nh tù c¸ch lµm. 1. Ho¹t ®éng 1: HS thùc hµnh. - KiÓm tra dông cô, vËt liÖu thùc hµnh thªu mÆt tói cña HS. - Híng dÉn HS thùc hµnh. - HS ®äc yªu cÇu cÇn ®¹t cña s¶n phÈm ë cuèi bµi ®Ó thùc hiÖn cho ®óng. - Nh¾c l¹i c¸c mét sè ®iÓm cÇn lu ý khi thªu tói x¸ch tay (nh tiÕt tríc). - Nªu yªu cÇu thêi gian thùc hµnh. - HS thùc hµnh theo nhãm vµ cã thÓ trao ®æi, häc hái lÉn nhau. - Thùc hµnh vÏ mÉu thªu hoÆc in h×nh - Quan s¸t uèn n¾n hoÆc híng thªu theo ý thÝch cña c¸c em dÉn thªm cho HS cßn lóng tóng. 2. Ho¹t ®éng 2: §¸nh gi¸ s¶n phÈm. - Híng dÉn HS tù ®¸nh gi¸. - Trng bµy s¶n phÈm. + Nªu yªu cÇu cña s¶n phÈm. . - Tù ®¸nh gi¸ s¶n phÈm cña b¹n * §¸nh gi¸ s¶n phÈm cña HS: + Hoµn thµnh (A) vµ cha hoµn thµnh (B). + Hoµn thµnh sím vµ vît møc quy ®Þnh: hoµn thµnh tèt (A+). 3. Ho¹t ®éng 3: Cñng cè. - GV nhËn xÐt tinh thÇn vµ th¸i ®é, kÕt qu¶ thùc hµnh cña HS. - DÆn HS chuÈn bÞ v¶i, kim, kÐo, chØ, bót ch×, khung thªu ®Ó häc bµi: “C¾t, kh©u, thªu tói x¸ch tay ®¬n gi¶n, tiÕt 3”. –––––––––––––––––––––––––––––––– KÜ thuËt Bµi 6. C¾t, kh©u, thªu, tói x¸ch tay ®¬n gi¶n (trang 23, tiÕt 3) I. Môc tiªu HS cÇn ph¶i: 13 - BiÕt c¸ch kh©u tói x¸ch tay ®¬n gi¶n. - Kh©u tói x¸ch tay ®¬n gi¶n ®óng quy tr×nh, kÜ thuËt. - RÌn luyÖn ®«i bµn tay khÐo lÐo, kh¶ n¨ng s¸ng t¹o. HS yªu thÝch tù hµo s¶n phÈm cña m×nh lµm ra. II §å dïng day- häc. - MÉu kh©u tói x¸ch tay. - Mét sè mÉu kh©u ®¬n gi¶n. - VËt liÖu vµ dông cô cÇn thiÕt (kim, v¶i, phÊn, thíc,...) III. Ho¹t ®éng d¹y- häc. 1. Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò - Nh¾c l¹i c¸ch thªu tói x¸ch tay ®¬n gi¶n? - HS tr¶ lêi vµ nhËn xÐt. - GV nhËn xÐt vµ hÖ thèng l¹i tr×nh tù c¸ch lµm. 1. Ho¹t ®éng 1: HS thùc hµnh. - KiÓm tra dông cô, vËt liÖu thùc hµnh kh©u tói cña HS. - Híng dÉn HS thùc hµnh. - HS ®äc yªu cÇu cÇn ®¹t cña s¶n phÈm ë cuèi bµi ®Ó thùc hiÖn cho ®óng. - Nh¾c l¹i mét sè ®iÓm cÇn lu ý khi kh©u tói x¸ch tay (nh tiÕt tríc). - Nªu yªu cÇu thêi gian thùc hµnh. - HS thùc hµnh theo nhãm vµ cã thÓ trao ®æi, häc hái lÉn nhau. + Thùc hµnh gÊp, lîc, kh©u miÖng tói - Quan s¸t uèn n¾n hoÆc híng + V¹ch dÊu ®êng kh©u th©n tói vµ dÉn thªm cho HS cßn lóng tóng. kh©u th©n tói b»ng mòi kh©u thêng hoÆc kh©u ®ét. 2. Ho¹t ®éng 2: §¸nh gi¸ s¶n phÈm. - Híng dÉn HS tù ®¸nh gi¸. - Trng bµy s¶n phÈm. + Nªu yªu cÇu cña s¶n phÈm. . - Tù ®¸nh gi¸ s¶n phÈm cña b¹n * §¸nh gi¸ s¶n phÈm cña HS: + Hoµn thµnh (A) vµ cha hoµn thµnh (B). + Hoµn thµnh sím vµ vît møc quy ®Þnh: hoµn thµnh tèt (A+). 3. Ho¹t ®éng 3: Cñng cè. - GV nhËn xÐt tinh thÇn vµ th¸i ®é, kÕt qu¶ thùc hµnh cña HS. - DÆn HS chuÈn bÞ v¶i, kim, kÐo, chØ, bót ch×, khung thªu ®Ó häc bµi: “C¾t, kh©u, thªu tói x¸ch tay ®¬n gi¶n, tiÕt 4”. –––––––––––––––––––––––––––––––– KÜ thuËt Bµi 6. C¾t, kh©u, thªu, tói x¸ch tay ®¬n gi¶n (trang 23, tiÕt 4) I. Môc tiªu HS cÇn ph¶i: - BiÕt c¸ch hoµn thµnh tói x¸ch tay ®¬n gi¶n. - Hoµn thµnh tói x¸ch tay ®¬n gi¶n ®óng quy tr×nh, kÜ thuËt. - RÌn luyÖn ®«i bµn tay khÐo lÐo, kh¶ n¨ng s¸ng t¹o. HS yªu thÝch tù hµo s¶n phÈm cña m×nh lµm ra. II §å dïng day- häc. - MÉu tói x¸ch tay. 14 - VËt liÖu vµ dông cô cÇn thiÕt (kim, v¶i, phÊn, thíc,...) III. Ho¹t ®éng d¹y- häc. 1. Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò - Nh¾c l¹i c¸ch kh©u tói x¸ch tay ®¬n gi¶n? - HS tr¶ lêi vµ nhËn xÐt. - GV nhËn xÐt vµ hÖ thèng l¹i tr×nh tù c¸ch lµm. 1. Ho¹t ®éng 1: HS thùc hµnh. - KiÓm tra dông cô, vËt liÖu thùc hµnh kh©u quai tói cña HS. - Híng dÉn HS thùc hµnh. - HS ®äc yªu cÇu cÇn ®¹t cña s¶n phÈm ë cuèi bµi ®Ó thùc hiÖn cho ®óng. - Nh¾c l¹i mét sè ®iÓm cÇn lu ý khi kh©u quai tói x¸ch tay (nh tiÕt tríc). - Nªu yªu cÇu thêi gian thùc hµnh. - HS thùc hµnh theo nhãm vµ cã thÓ trao ®æi, häc hái lÉn nhau. + Thùc hµnh kh©u quai tói. - Quan s¸t uèn n¾n hoÆc híng + Kh©u lîc quai tói vµo miÖng vµ kh©u dÉn thªm cho HS cßn lóng tóng. quai tói b»ng 4 ®Õn 6 ®êng kh©u. 2. Ho¹t ®éng 2: §¸nh gi¸ s¶n phÈm. - Híng dÉn HS tù ®¸nh gi¸. - Trng bµy s¶n phÈm. + Nªu yªu cÇu cña s¶n phÈm. . - Tù ®¸nh gi¸ s¶n phÈm cña b¹n * §¸nh gi¸ s¶n phÈm cña HS: + Hoµn thµnh (A) vµ cha hoµn thµnh (B). + Hoµn thµnh sím vµ vît møc quy ®Þnh: hoµn thµnh tèt (A+). 3. Ho¹t ®éng 3: Cñng cè. - GV tæ chøc cho ®¹i diÖn HS thi bíc hoµn thµnh tói x¸ch tay ®¬n gi¶n. - DÆn HS chuÈn bÞ bµi 7: “Mét sè dông cô nÊu ¨n vµ ¨n uèng trong gia ®×nh, trang 28”. –––––––––––––––––––––––––––––––– KÜ thuËt Bµi 7. Mét sè dông cô nÊu ¨n vµ ¨n uèng trong gia ®×nh (trang 28) I. Môc tiªu HS cÇn ph¶i: - BiÕt ®Æc ®iÓm, c¸ch sö dông, b¶o qu¶n mét sè dông cô nÊu ¨n vµ ¨n uèng th«ng thêng trong gia ®×nh. - Gäi ®óng tªn mét sè dông cô vµ dïng ®óng ®óng dông cô. - Cã ý thøc b¶o qu¶n, gi÷ g×n vÖ sinh, an toµn trong qu¸ tr×nh sö dông dông cô, ®un, nÊu,¨n, uèng. II §å dïng day- häc. - GV: Mét sè dông cô. Tranh mét sè dông cô th«ng thêng. - HS: PhiÕu häc tËp. III. Ho¹t ®éng d¹y- häc. 1. Ho¹t ®éng 1: X¸c ®Þnh dông cô ®un nÊu th«ng thêng trong gia ®×nh. - GV híng dÉn HS quan s¸t tranh h×nh 1, h×nh 2 vµ h×nh 3 SGK trang - Quan s¸t vµ tr¶ lêi c©u hái SGK. 28, 29 vµ dùa vµo dông cô trong gia ®×nh m×nh ®Ó tr¶ lêi c©u hái SGK. 15 - Ghi tªn c¸c dông cô nÊu ¨n lªn - §äc l¹i tªn mét sè dông cô ®un, nÊu, b¶ng theo tõng nhãm. ¨n, uèng trong gia ®×nh. 2. Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu ®Æc ®iÓm, c¸ch sö dông, b¶o qu¶n mét sè dông cô ®un, nÊu, ¨n uèng trong gia ®×nh. - GV ph¸t phiÕu vµ nªu néi dung th¶o luËn: - Th¶o luËn Tªn c¸c T¸c Sö dông, nhãm vÒ ®Æc ®iÓm, c¸ch sö dông cô dông b¶o qu¶n dông, b¶o qu¶n cïng lo¹i mét sè dông cô BÕp ®un ®un, nÊu, ¨n Dông cô nÊu uèng trong gia Dông cô dïng ®Ó bµy ®×nh. thøc ¨n vµ ¨n uèng - §äc néi dung Dông cô c¾t, th¸i thùc SGK vµ quan s¸t phÈm tranh ®Ó t×m C¸c dông cô kh¸c th«ng tin hoµn thµnh phiÕu häc tËp - §¹i diÖn nhãm - GV nhËn xÐt. - Dïng tranh minh ho¹ ®Ó kÕt luËn tõng néi dung trong tr×nh bµy kÕt qu¶. SGK. - Nªu néi dung ghi nhí SGK, trang 30. 3. Ho¹t ®éng 3: §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp. - GV sö dông c©u hái cuèi SGK vµ néi dung bµi tr¾c nhiÖm ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña HS. - Néi dung bµi tËp tr¾c nhiÖm: + Em h·y nèi côm tõ ë cét A víi côm tõ ë cét B cho ®óng t¸c dông cña mçi côm sau: A B BÕp ®un cã t¸c dông lµm s¹ch, lµm nhá vµ t¹o h×nh thùc phÈm tríc khi chÕ biÕn. Dông cô nÊu ¨n dïng ®Ó gióp cho viÖc ¨n uèng thuËn lîi, hîp Dông cô dïng ®Ó bµy thøc vÖ sinh. ¨n vµ ¨n uèng cã t¸c dông cung cÊp nhiÖt dïng ®Ó lµm chÝn Dông cô c¾t, th¸i thùc thùc phÈm. phÈm cã t¸c dông chñ yÕu lµ - HS b¸o c¸o kÕt qu¶. - GV nhËn xÐt kÕt qu¶ tù ®¸nh gi¸ cña HS. 4. Ho¹t ®éng 4: Cñng cè. - GV nhËn xÐt tinh thÇn häc tËp cña HS. - DÆn HS chuÈn bÞ cho bµi sau: “ChuÈn bÞ nÊu ¨n” vµ t×m hiÓu ë nhµ c¸ch thùc hiÖn nÊu ¨n. –––––––––––––––––––––––––––––––– KÜ thuËt Bµi 8. ChuÈn bÞ nÊu ¨n (trang 31) I. Môc tiªu HS cÇn ph¶i: - Nªu ®îc nh÷ng c«ng viÖc chuÈn bÞ nÊu ¨n. - BiÕt c¸ch thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc nÊu ¨n. - Cã ý thøc øng dông vµo cuéc sèng ®Ó gióp gia ®×nh. II §å dïng day- häc. 16 - GV: Tranh ¶nh mét sè lo¹i thùc phÈm th«ng thêng. - HS: Mét sè lo¹i rau, dao th¸i vµ dao gät. III. Ho¹t ®éng d¹y- häc. A. KiÓm tra bµi cò. - Nªu c¸ch b¶o qu¶n mét sè dông cô nÊu ¨n trong gia ®×nh? - HS tr¶ lêi vµ nhËn xÐt, bæ sung. B. Bµi míi. 1. Ho¹t ®éng 1: X¸c ®Þnh mét sè c«ng viÖc chuÈn bÞ nÊu ¨n. - GV híng dÉn HS tr¶ lêi c©u hái. * KÕt luËn: + TÊt c¶ c¸c - §äc néi dung SGK vµ nªu tªn c¸c nguyªn liÖu ®îc sö dông trong nÊu ¨n c«ng viÖc cÇn thùc hiÖn khi chuÈn bÞ nÊu ¨n. ®îc gäi lµ thùc phÈm. + Tríc khi nÊu ¨n cÇn chuÈn bÞ: - HS tr¶ lêi. chän vµ s¬ chÕ thùc phÈm ®Ó ®¶m b¶o vÖ sinh vµ t¬i ngon. 2. Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu c¸ch thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc chuÈn bÞ nÊu ¨n. a. T×m hiÓu c¸ch chän thùc phÈm. - §äc néi dung SGK vµ quan s¸t h×nh - Môch ®Ých, yªu cÇu cña viÖc 1 SGK ®Ó tr¶ lêi c©u hái. chän thùc phÈm? - C¸ch chän thùc phÈm nh»m - HS tr¶ lêi. ®¶m b¶o ®ñ lîng, ®ñ chÊt dinh dìng trong b÷a ¨n? - C©u hái môc 1 SGK, trang 31. * KÕt luËn: néi dung chÝnh vÒ chän thùc phÈm (SGK, trang 31, 32). - Dùa vµo vèn hiÓu biÕt ®Ó nªu c¸ch chän mét sè lo¹i thùc phÈm th«ng th- GV nhËn xÐt. êng. b. T×m hiÓu vÒ c¸ch s¬ chÕ thùc phÈm. - §äc néi dung môc 2 SGK vµ quan - Nªu nh÷ng c«ng viÖc thêng lµm s¸t h×nh 2 SGK ®Ó tr¶ lêi c©u hái. tríc khi nÊu mét mãn ¨n nµo ®ã? - GV nhËn xÐt. - HS tr¶ lêi. - §Æt c©u hái dÓ HS nªu c¸ch s¬ chÕ mét sè lo¹i thùc phÈm th«ng thêng (c¸, rau c¶i, rau xanh, t«m...)? - C©u hái môc 1 SGK, trang 31. * KÕt luËn: néi dung (SGK, trang 32, 33). - Nªu môc ®Ých cña viÖc s¬ chÕ thùc phÈm (SGK, trang 32). - Th¶o luËn theo nhãm vµ ®¹i diÖn tr×nh bµy. - GV nhËn xÐt vµ chèt ho¹t ®éng 2. - Nªu néi dung ghi nhí SGK. 3. Ho¹t ®éng 3: §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp. - GV sö dông c©u hái cuèi SGK vµ néi dung bµi tr¾c nhiÖm ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña HS. - Néi dung bµi tËp tr¾c nhiÖm: + Em h·y nèi côm tõ ë cét A víi côm tõ ë cét B cho ®óng c¸ch s¬ chÕ mét sè lo¹i thùc phÈm th«ng thêng: A B 17 Khi s¬ chÕ ra xanh cÇn ph¶i gät bá líp vá, tíc x¬, röa s¹ch. Khi s¬ chÕ cñ, qu¶ cÇn ph¶i lo¹i bá nh÷ng phÇn kh«ng ¨n ®îc nh v©y, ruét, ®Çu vµ röa s¹ch. Khi s¬ chÕ c¸, t«m cÇn ph¶i dïng dao c¹o s¹ch b× vµ röa s¹ch. Khi s¬ chÕ thÞt l¬n cÇn ph¶i nÊu chÝn vµ chÕ biÕn th - HS b¸o c¸o kÕt qu¶. - GV nhËn xÐt kÕt qu¶ tù ®¸nh gi¸ cña HS. 4. Ho¹t ®éng 4: Cñng cè. - GV nhËn xÐt tinh thÇn häc tËp cña HS. - DÆn HS chuÈn bÞ cho bµi 9: “NÊu c¬m” vµ t×m hiÓu ë nhµ c¸ch thùc hiÖn nÊu c¬m ë gia ®×nh. –––––––––––––––––––––––––––––––– KÜ thuËt Bµi 9. NÊu c¬m (trang 33, tiÕt 1) I. Môc tiªu HS cÇn ph¶i: - BiÕt c¸ch nÊu c¬m b»ng bÕp ®un. - ThuÇn thôc c¸c bíc nÊu c¬m b»ng bÕp ®un. - Cã ý thøc øng dông vµo cuéc sèng ®Ó gióp gia ®×nh. II §å dïng day- häc. - GV + HS: g¹o, nåi, bÕp, dông cô ®ong g¹o, r¸, chËu, ®òa, x«. III. Ho¹t ®éng d¹y- häc. A. KiÓm tra bµi cò. - Em h·y nªu c¸c c«ng viÖc cÇn chuÈn bÞ khi thùc hiÖn nÊu ¨n? - HS tr¶ lêi vµ nhËn xÐt, bæ sung. B. Bµi míi. 1. Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu c¸c c¸ch nÊu c¬m ë gia ®×nh. - Nªu c¸c c¸ch nÊu c¬m ë gia ®×nh? - Dùa vµo thùc tÕ cuéc sèng ®Ó tr¶ lêi. * KÕt luËn: cã hai c¸ch; + NÊu b»ng soong hoÆc nåi. + NÊu b»ng nåi c¬m ®iÖn. 2. Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu c¸ch nÊu c¬m b»ng nåi, soong trªn bÕp (gäi t¾t lµ nÊu c¬m b»ng bÕp ®un). - Néi dung c©u hái trong phiÕu - HS th¶o luËn nhãm theo c¸c néi dung nh sau: c©u hái trong phiÕu + C©u hái 1 trang 33. + Nªu c¸c c«ng viÖc chuÈn bÞ nÊu c¬m b»ng bÕp ®un vµ c¸ch thùc hiÖn? + Tr×nh bµy c¸ch nÊu c¬m b»ng bÕp ®un? + Theo em muèn nÊu c¬m b»ng bÕp ®un ®¹t yªu cÊu (chÝn ®Òu, dÎo), - HS ®äc môc 1 vµ quan s¸t h×nh 1, 2, cÇn chó ý nhÊt kh©u nµo? 3 (SGK) vµ liªn hÖ thùc tÕ nÊu c¬m ë + Nªu u nhîc ®iÓm cña c¸ch nÊu gia ®×nh. c¬m b»ng bÕp ®un? - §¹i diÖn tõng nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn. - 1 - 2 HS lªn b¶ng thùc hiÖn c¸c thao - GV nhËn xÐt vµ lu ý HS : t¸c chuÈn bÞ nÊu c¬m b»ng bÕp ®un. + Nªn chän nåi ®¸y dµy. + Muèn c¬m ngon ph¶i cho lîng níc võa. 18 + Cho g¹o lóc níc ®un s«i råi (C¬m ngon nhÊt) hoÆc ngay tõ ®Çu. + Khi ®un níc vµ cho g¹o vµo nåi ph¶i ®un löa to ®Òu, gi¶m löa khi c¹n (bÕp than th× kª miÕng s¾t dµy díi ®Õ nåi, bÕp cñi th× t¾t löa vµ g¹t tµn - Nªu néi dung ghi nhí SGK, trang 37. vµo) 4. Ho¹t ®éng 4: Cñng cè. - GV nhËn xÐt tinh thÇn häc tËp cña HS. - DÆn HS chuÈn bÞ cho bµi sau: “NÊu c¬m, tiÕt 2” vµ t×m hiÓu ë nhµ c¸ch thùc hiÖn nÊu c¬m b»ng nåi c¬m ®iÖn ë gia ®×nh. –––––––––––––––––––––––––––––––– KÜ thuËt Bµi 9. NÊu c¬m (trang 35, tiÕt 2) I. Môc tiªu HS cÇn ph¶i: - BiÕt c¸ch nÊu c¬m b»ng nåi c¬m ®iÖn. - ThuÇn thôc c¸c bíc nÊu c¬m b»ng bÕp ®un. - Cã ý thøc øng dông vµo cuéc sèng ®Ó gióp gia ®×nh. II §å dïng day- häc. - GV + HS: g¹o, nåi c¬m ®iÖn, nguån ®iÖn, dông cô ®ong g¹o, r¸, chËu, ®òa, x«. III. Ho¹t ®éng d¹y- häc. A. KiÓm tra bµi cò. - Em h·y nªu c¸ch nÊu c¬m b»ng bÕp ®un? - HS tr¶ lêi vµ nhËn xÐt, bæ sung. - GV nhËn xÐt vµ lu ý HS c¸ch thæi c¬m ngon. B. Bµi míi. 1. Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu c¸ch nÊu c¬m b»ng nåi c¬m ®iÖn. - HS ®äc môc 2 vµ quan s¸t h×nh 4 (SGK). - C©u hái ®Þnh híng: + So s¸nh nh÷ng nguyªn liÖu vµ - Gièng nhau: cïng ph¶i chuÈn bÞ g¹o, dông cô cÇn chuÈn bÞ ®Ó nÊu c¬m níc s¹ch, r¸ vµ chËu ®Ó vo g¹o. b»ng nåi c¬m ®iÖn víi nÊu c¬m b»ng - Kh¸c nhau: vÒ dông cô nÊu vµ nguån cung cÊp nhiÖt khi nÊu. bÕp ®un - Nªu c¸ch nÊu c¬m b»ng nåi c¬m ®iÖn vµ so s¸nh víi c¸ch nÊu c¬m - Thùc hµnh c¸ch nÊu c¬m b»ng nåi b»ng bÕp ®un. c¬m ®iÖn. - GV nhËn xÐt vµ lu ý HS. * Lu ý: c¸ch x¸c ®Þnh lîng níc võa ®ñ b»ng c¸ch ®ong. - C¸ch san ®Òu mÆt g¹o trong nåi. - C¸ch lau kh« ®¸y nåi tríc khi nÊu. 2. Ho¹t ®éng 2: §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp. - GV sö dông c©u hái 1, 2 cuèi SGK, trang 37 ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña HS. - HS tr¶ lêi. - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña HS. 3. Ho¹t ®éng 3: Cñng cè. 19 - GV nhËn xÐt tinh thÇn häc tËp cña HS. - DÆn HS chuÈn bÞ cho bµi 10: “Luéc rau” vµ t×m hiÓu ë nhµ c¸ch thùc hiÖn luéc rau ë gia ®×nh. –––––––––––––––––––––––––––––––– KÜ thuËt Bµi 10. Luéc rau (trang 37) I. Môc tiªu HS cÇn ph¶i: - BiÕt c¸ch thùc hiÖn c¸c céng viÖc chuÈn bÞ vµ c¸c bíc luéc rau. - Luéc rau ®¶m b¶o yªu cÇu. - Cã ý thøc øng dông vµo cuéc sèng ®Ó gióp gia ®×nh. II §å dïng day- häc. - GV + HS: Tranh trong SGK vµ mét sè lo¹i rau. III. Ho¹t ®éng d¹y- häc. A. KiÓm tra bµi cò. - Em h·y nªu c¸ch nÊu c¬m b»ng bÕp ®iÖn? - HS tr¶ lêi vµ nhËn xÐt, bæ sung. - GV nhËn xÐt vµ lu ý HS c¸ch thæi c¬m ngon. B. Bµi míi. 1. Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu c¸ch thùc hiÖn c¸c céng viÖc chuÈn bÞ luéc rau. - T×m hiÓu néi dung SGK vµ qua t×m hiÓu ë gia ®×nh ®Ó nªu nh÷ng c«ng viÖc - GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn. thùc hiÖn khi luéc rau. Quan s¸t h×nh 1 ®Ó nªu tªn c¸c - GV nhËn xÐt vµ yªu cÇu HS -nguyªn liÖu vµ dông cô cÇn chuÈn bÞ ®Ó nh¾c l¹i c¸ch s¬ chÕ rau ë bµi 8. luéc rau. - Quan s¸t h×nh 2 vµ ®äc néi dung ë môc 1b ®Ó nªu c¸ch s¬ chÕ rau bÝ tríc khi luéc. - Thùc hµnh c¸ch s¬ chÕ rau. - GV quan s¸t vµ uèn n¾n HS. * Lu ý: Mét sè lo¹i rau cñ nªn röa s¹ch tríc sau ®ã míi s¬ chÕ ®Ó ®¶m b¶o kh«ng mÊt chÊt dinh dìng cña rau: c¶i b¾p, su hµo, ®Ëu c« ve... 2. Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu c¸ch luéc rau - Nªu c¸ch luéc rau cña gia ®×nh - HS tr¶ lêi vµ nhËn xÐt, bæ sung em? - §äc néi dung môc 2 kÕt hîp quan s¸t - GV chèt l¹i c¸c bíc léc rau h×nh 3 (SGK) ®Ó so s¸nh víi c¸ch luéc rau cña gia ®×nh m×nh. - Nªu néi dung ghi nhí SGK, trang 39. * Lu ý: + Khi luéc rau nªn cho nhiÒu níc, Ýt muèi, víi lo¹i rau xanh nªn dïng níc s«i ®Ó luéc. + CÇn lËt 2 - 3 lÇn ®Ó rau chÝn ®Òu. + §un to vµ ®Òu löa. + Khi rau chÝn ph¶i t·i ®Òu trªn ®Üa. 3. Ho¹t ®éng 3: §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp. - GV sö dông c©u hái 1, 2 cuèi SGK, trang 37 ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña HS. 20
- Xem thêm -