Tài liệu Giáo án kĩ thuật lớp 4 cả năm_bộ 4

  • Số trang: 77 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 54 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Kế hoạch bài học Kĩ thuật 4 VAÄT LIEÄU, DUÏNG CUÏ CAÉT, KHAÂU, THEÂU(2 tieát) Bài 1 I/ Muïc tieâu: - HS bieát ñöôïc ñaëc ñieåm, taùc duïng vaø caùch söû duïng, baûo quaûn nhöõng vaät lieäu, duïng cuï ñôn giaûn thöôøng duøng ñeå caét, khaâu theâu. - Bieát caùch vaø thöïc hieän ñöôïc thao taùc xaâu chæ vaøo kim vaø veâ nuùt chæ (guùt chæ). - Giaùo duïc yù thöùc thöïc hieän an toaøn lao ñoäng. II/ Ñoà duøng daïy- hoïc: - Moät soá maãu vaät lieäu vaø duïng cuï caét, khaâu, theâu: - Moät soá maãu vaûi (vaûi sôïi boâng, vaûi sôïi pha, vaûi hoaù hoïc, vaûi hoa, vaûi keû, vaûi traéng vaûi maøu,…) vaø chæ khaâu, chæ theâu caùc maøu. - Kim khaâu, kim theâu caùc côõ (kim khaâu len, kim khaâu, kim theâu). - Keùo caét vaûi vaø keùo caét chæ. - Khung theâu troøn caàm tay, phaán maøu duøng ñeå vaïch daáu treân vaûi, thöôùc deït thöôùc daây duøng trong caét may, khuy caøi khuy baám. - Moät soá saûn phaåm may, khaâu ,theâu. III/ Hoaït ñoäng daïy- hoïc: Tieát 1 Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân 1.OÅn ñònh: Kieåm tra duïng cuï hoïc taäp 2.Daïy baøi môùi: a) Giôùi thieäu baøi: Vaät lieäu duïng cuï caét, khaâu, theâu. b) Höôùng daãn caùch laøm: * Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn HS quan saùt vaø nhaän xeùt veà vaät lieäu khaâu, theâu. * Vaûi: Goàm nhieàu loaïi vaûi boâng, vaûi sôïi pha, xa tanh, vaûi lanh, luïa tô taèm, vaûi sôïi toång hôïp vôùi caùc maøu saéc, hoa vaên raát phong phuù. +Baèng hieåu bieát cuûa mình em haõy keå teân 1 soá saûn phaåm ñöôïc laøm töø vaûi? -Khi may, theâu caàn choïn vaûi traéng vaûi maøu coù sôïi thoâ, daøy nhö vaûi sôïi boâng, vaûi sôïi pha. -Khoâng choïn vaûi luïa, xa tanh, vaûi ni loâng… vì nhöõng loaïi vaûi naøy meàm, nhuõn, khoù caét, khoù vaïch daáu vaø khoù khaâu, theâu. * Chæ: Ñöôïc laøm töø caùc nguyeân lieäu nhö sôïi boâng, sôïi lanh, sôïi hoaù hoïc…. vaø ñöôïc nhuoäm thaønh nhieàu maøu hoaëc ñeå traéng. -Chæ khaâu thöôøng ñöôïc quaán thaønh cuoän, coøn chæ theâu thöôøng ñöôïc ñaùnh thaønh con chæ. +Keå teân 1 soá loaïi chæ coù ôû hình 1a, 1b. GV:Muoán coù ñöôøng khaâu, theâu ñeïp phaûi choïn chæ khaâu coù ñoä maûnh vaø ñoä dai phuø hôïp Trang 1 Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh -Chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp. -HS quan saùt saûn phaåm. -HS quan saùt maøu saéc. -HS keå teân moät soá saûn phaåm ñöôïc laøm töø vaûi. -HS quan saùt moät soá chæ. -HS neâu teân caùc loaïi chæ trong hình SGK. Kế hoạch bài học Kĩ thuật 4 vôùi ñoä daøy vaø ñoä dai cuûa sôïi vaûi. - GV keát luaän nhö SGK. * Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn HS tìm hieåu ñaëc ñieåm vaø caùch söû duïng keùo: * Keùo:  Ñaëc ñieåm caáu taïo: - GV cho HS quan saùt keùo caét vaûi (H.2a) vaø -HS quan saùt traû lôøi. keùo caét chæ (H.2b) vaø hoûi : +Neâu söï gioáng nhau vaø khaùc nhau cuûa keùo -Keùo caét vaûi coù 2 boä phaän chính laø löôõi keùo caét chæ, caét vaûi ? vaø tay caàm, giöõa tay caàm vaø löôõi keùo coù choát ñeå baét cheùo 2 löôõi keùo. Tay caàm cuûa keùo thöôøng uoán cong kheùp kín. Löôõi keùo saéc vaø nhoïn daàn veà phía muõi. Keùo caét chæ nhoû -GV giôùi thieäu theâm keùo baám trong boä duïng hôn keùo caét may. Keùo caét chæ nhoû hôn keùo caét vaûi. cuï ñeå môû roäng theâm kieán thöùc.  Söû duïng: -Cho HS quan saùt H.3 SGK vaø traû lôøi: -Ngoùn caùi ñaët vaøo moät tay caàm, caùc ngoùn +Caùch caàm keùo nhö theá naøo? khaùc vaøo moät tay caàm beân kia, löôõi nhoïn nhoû döôùi maët vaûi. -HS thöïc haønh caàm keùo. -GV höôùng daãn caùch caàm keùo . * Hoaït ñoäng 3: Höôùng daãn HS quan saùt vaø nhaän xeùt moät soá vaät lieäu vaø duïng cuï khaùc. -GV cho HS quan saùt H.6 vaø neâu teân caùc vaät -HS quan saùt vaø neâu teân : Thöôùc may, thöôùc daây, khung theâu troøn vaàm tay, khuy caøi, duïng coù trong hình. khuy baám,phaán may. -GV toùm taét phaàn traû lôøi cuûa HS vaø keát luaän. 3.Nhaän xeùt- daën doø: -Nhaän xeùt veà söï chuaån bò, tinh thaàn hoïc taäp cuûa HS. -HS caû lôùp. -Chuaån bò caùc duïng cuï may theâu ñeå hoïc tieát sau. Tieát 2 Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 1.OÅn ñònh lôùp vaø KTBC: Kieåm tra duïng cuï -Chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp. hoïc taäp cuûa HS. 2.Daïy baøi môùi: a)Giôùi thieäu baøi: Vaät lieäu duïng cuï caét, khaâu, theâu. b)Höôùng daãn caùch laøm: * Hoaït ñoäng 4: Höôùng daãn HS tìm hieåu ñaëc ñieåm vaø caùch söû duïng kim. -GV cho HS quan saùt H4 SGK vaø hoûi :em haõy -HS quan saùt H.4 SGK vaø traû lôøi: Kim khaâu, Trang 2 Kế hoạch bài học moâ taû ñaëc ñieåm caáu taïo cuûa kim khaâu. -GV nhaän xeùt vaø neâu ñaëc ñieåm chính cuûa kim: Kim khaâu vaø kim theâu laøm baèng kim loaïi cöùng, nhieàu côõ to, nhoû khaùc nhau, muõi kim nhoïn, saéc, ñuoâi kim deït coù loã ñeå xaâu kim. -Höôùng daãn HS quan saùt H5a, b, c SGK ñeå neâu caùch xaâu chæ vaøo kim vaø veâ nuùt chæ. -GV nhaän xeùt, boå sung. -GV neâu nhöõng ñaëc ñieåm caàn löu yù vaø thöïc hieän minh hoaï cho HS xem. -GV thöïc hieän thao taùc ñaâm kim ñaõ xaâu chæ vaøo vaûi ñeå HS thaáy taùc duïng cuûa veâ nuùt chæ. * Hoaït ñoäng 5: Thöïc haønh xaâu kim vaø veâ nuùt chæ. +Hoaït ñoäng nhoùm: 2 - 4 em/ nhoùm ñeå giuùp ñôõ laãn nhau. -GV quan saùt, giuùp ñôõ nhöõng em coøn luùng tuùng. -GV goïi moät soá HS thöïc hieän caùc thao taùc xaâu kim, nuùt chæ. -GV ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa HS. 3.Nhaän xeùt- daën doø: -Nhaän xeùt veà söï chuaån bò, tinh thaàn hoïc taäp cuûa HS. -Chuaån bò vaät lieäu, duïng cuï ñeå hoïc baøi “Caét vaûi theo ñöôøng vaïch daáu”. Bài 2 Kĩ thuật 4 kim theâu coù nhieàu côõ to, nhoû khaùc nhau nhöng ñeàu coù caáu taïo gioáng nhau. -HS quan saùt hình vaø neâu. -HS thöïc hieän thao taùc naøy. -Caû lôùp theo doõi vaø nhaän xeùt. -HS ñoïc caùch laøm ôû caùch laøm ôû SGK. -HS thöïc haønh. -HS thöïc haønh theo nhoùm. -HS nhaän xeùt thao taùc cuûa baïn. -HS caû lôùp. CAÉT VAÛI THEO ÑÖÔØNG VAÏCH DAÁU (1 tieát) I/ Muïc tieâu: - HS bieát caùch vaïch daáu treân vaûi vaø caét vaûi theo ñöôøng vaïch daáu. - Vaïch ñöôïc daáu treân vaûi vaø caét ñöôïc vaûi theo ñöôøng vaïch daáu ñuùng quy trình, ñuùng kyõ thuaät. - Giaùo duïc yù thöùc thöïc hieän an toaøn lao ñoäng. II/ Ñoà duøng daïy- hoïc: - Tranh quy trình caét vaûi theo ñöôøng vaïch daáu. - Maãu moät maûnh vaûi ñaõ ñöôïc vaïch daáu ñöôøng thaúng, ñöôøng cong baèng phaán may vaø caét daøi khoaûng 7- 8cm theo ñöôøng vaïch daáu thaúng. - Vaät lieäu vaø duïng cuï caàn thieát: - Moät maûnh vaûi coù kích thöôùc 15cm +30cm. - Keùo caét vaûi. - Phaán vaïch treân vaûi, thöôùc may (hoaëc thöôùc deït coù chia cm). III/ Hoaït ñoäng daïy- hoïc: Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Trang 3 Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Kế hoạch bài học 1.OÅn ñònh lôùp: 2.Kieåm tra baøi cuõ: Kieåm tra duïng cuï hoïc taäp. 3.Daïy baøi môùi: a)Giôùi thieäu baøi: GV giôùi thieäu vaø neâu muïc tieâu cuûa baøi hoïc. b)Höôùng daãn caùch laøm: * Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn HS quan saùt vaø nhaän xeùt maãu. -GV giôùi thieäu maãu, höôùng daãn HS quan saùt, nhaän xeùt hình daïng caùc ñöôøng vaïch daáu, ñöôøng caét vaûi theo ñöôøng vaïch daáu. -Gôïi yù ñeå HS neâu taùc duïng cuûa ñöôøng vaïch daáu treân vaûi vaø caùc böôùc caét vaûi theo ñöôøng vaïch daáu. -GV: Vaïch daáu laø coâng vieäc ñöôïc thöïc hieän khi caét,khaâu, may 1 saûn phaåm. Tuyø yeâu caàu caét, may, coù theå vaïch daáu ñöôøng thaúng, cong.Vaïch daáu ñeå caét vaûi ñöôïc chính xaùc, khoâng bò xieân leäch . * Hoaït ñoäng 2: GV höôùng daãn HS thao taùc kó thuaät * Vaïch daáu treân vaûi: -GV höôùng daãn HS quan saùt H1a,1b ñeå neâu caùch vaïch daáu ñöôøng thaúng, cong treân vaûi. -GV ñính vaûi leân baûng vaø goïi HS leân vaïch daáu. -GV löu yù : +Tröôùc khi vaïch daáu phaûi vuoát phaúng maët vaûi. +Khi vaïch daáu ñöôøng thaúng phaûi duøng thöôùc coù caïnh thaúng. Ñaët thöôùc ñuùng vò trí ñaùnh daáu 2 ñieåm theo ñoä daøi caàn caét. +Khi vaïch daáu ñöôøng cong cuõng phaûi vuoát thaúng maët vaûi. Sau ñoù veõ vò trí ñaõ ñònh. * Caét vaûi theo ñöôøng vaïch daáu: -GV höôùng daãn HS quan saùt H.2a, 2b (SGK) keát hôïp quan saùt tranh quy trình ñeå neâu caùch caét vaûi theo ñöôøng vaïch daáu. -GV nhaän xeùt, boå sung vaø neâu moät soá ñieåm caàn löu yù: +Tì keùo leân maët baøn ñeå caét cho chuaån. +Môû roäng hai löôõi keùo vaø luoàn löôõi keùo nhoû hôn xuoáng döôùi maët vaûi ñeå vaûi khoâng bò coäm leân. +Khi caét, tay traùi caàm vaûi naâng nheï leân ñeå deã luoàn löôõi keùo. Trang 4 Kĩ thuật 4 -Chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp. -HS quan saùt saûn phaåm. -HS nhaän xeùt, traû lôøi. -HS neâu. -HS quan saùt vaø neâu. -HS vaïch daáu leân maûnh vaûi -HS laéng nghe. -HS quan saùt. -HS laéng nghe. Kế hoạch bài học Kĩ thuật 4 +Ñöa löôõi keùo caét theo ñuùng ñöôøng vaïch daáu. +Chuù yù giöõ an toaøn, khoâng ñuøa nghòch khi söû duïng keùo. -Cho HS ñoïc phaàn ghi nhôù. * Hoaït ñoäng 3: HS thöïc haønh vaïch daáu vaø caét vaûi theo ñöôøng vaïch daáu. -Kieåm tra vaät lieäu duïng cuï thöïc haønh cuûa HS. -GV neâu yeâu caàu thöïc haønh: HS vaïch 2 ñöôøng daáu thaúng , 2 ñöôøng cong daøi 15cm. Caùc ñöôøng caùch nhau khoaûng 3-4cm. Caét theo caùc ñöôøng ñoù. -Trong khi HS thöïc haønh GV theo doõi,uoán naén. * Hoaït ñoäng 4: Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp. -GV ñaùnh giaù saûn phaåm thöïc haønh cuûa HS theo tieâu chuaån: +Keû, veõ ñöôïc caùc ñöôøng vaïch daáu thaúng vaø cong. +Caét theo ñuùng ñöôøng vaïch daáu. +Ñöôøng caét khoâng bò maáp moâ, raêng cöa. +Hoaøn thaønh ñuùng thôøi gian quy ñònh. -GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa HS . 4.Nhaän xeùt- daën doø: -Nhaän xeùt veà söï chuaån bò,tuyeân döông tinh thaàn hoïc taäp vaø keát quaû thöïc haønh. -GV höôùng daãn HS veà nhaø luyeän taäp caét vaûi theo ñöôøng thaèng, ñöôøng cong, ñoïc tröôùc vaø chuaån bò vaät lieäu, duïng cuï theo SGK ñeå hoïc baøi”Khaâu thöôøng”. Bài 3 -HS ñoïc phaàn ghi nhôù. -HS thöïc haønh vaïch daáu vaø caét vaûi theo ñöôøng vaïch daáu. -HS chuaån bò duïng cuï. -HS tröng baøy saûn phaåm. -HS töï ñaùnh giaù saûn phaåm cuûa mình. -HS caû lôùp. KHAÂU THÖÔØNG (2 tieát ) I/ Muïc tieâu: - HS bieát caùch caàm vaûi, caàm kim, leân kim, xuoáng kim khi khaâu vaø ñaëc ñieåm muõi khaâu, ñöôøng khaâu thöôøng. - Bieát caùch khaâu vaø khaâu ñöôïc caùc muõi khaâu thöôøng theo ñöôøng vaïch daáu. - Reøn luyeän tính kieân trì, sö kheùo leùo cuûa ñoâi baøn tay. II/ Ñoà duøng daïy- hoïc: - Tranh quy trình khaâu thöôøng. - Maãu khaâu thöôøng ñöôïc khaâu baèng len treân caùc vaûi khaùc maøu vaø moät soá saûn phaåm ñöôïc khaâu baèng muõi khaâu thöôømg. - Vaät lieäu vaø duïng cuï caàn thieát: + Maûnh vaûi sôïi boâng traéng hoaëc maøu kích 20 – 30cm. + Len (hoaëc sôïi) khaùc maøu vôùi vaûi. Trang 5 Kế hoạch bài học Kĩ thuật 4 + Kim khaâu len (kim khaâu côõ to), thöôùc may, keùo, phaán vaïch. III/ Hoaït ñoäng daïy- hoïc: Tieát 1 Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân 1.OÅn ñònh vaø KTBC: Kieåm tra duïng cuï hoïc taäp. 2.Daïy baøi môùi: a)Giôùi thieäu baøi: Khaâu thöôøng. b)Höôùng daãn caùch laøm: * Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn HS quan saùt vaø nhaän xeùt maãu. -GV giôùi thieäu maãu khaâu muõi thöôøng vaø giaûi thích: caùc muõi khaâu xuaát hieän ôû maët phaûi laø muõi chæ noåi, maët traùi laø muõi chæ laën. -GV boå sung vaø keát luaän ñaëc ñieåm cuûa muõi khaâu thöôøng: +Ñöôøng khaâu ôû maët traùi vaø phaûi gioáng nhau. +Muõi khaâu ôû maët phaûi vaø ôû maët traùi gioáng nhau, daøi baèng nhau vaø caùch ñeàu nhau. -Vaäy theá naøo laø khaâu thöôøng? * Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn thao taùc kyõ thuaät. -GV höôùng daãn HS thöïc hieän moät soá thao taùc khaâu, theâu cô baûn. -Ñaây laø baøi hoïc ñaàu tieân veà khaâu, theâu neân tröôùc khi höôùng daãn khaâu thöôøng HS phaûi bieát caùch caàm vaûi , kim, caùch leân xuoáng kim. -Cho HS quan saùt H1 vaø goïi HS neâu caùch leân xuoáng kim. -GV höôùng daãn 1 soá ñieåm caàn löu yù: +Khi caàm vaûi, loøng baøn tay traùi höôùng leân treân vaø choã saép khaâu naèm gaàn ñaàu ngoùn tay troû. Ngoùn caùi ôû treân ñeø xuoáng ñaàu ngoùn troû ñeå keïp ñuùng vaøo ñöôøng daáu. +Caàm kim chaët vöøa phaûi, khoâng neân caàm chaët quaù hoaëc loûng quaù seõ khoù khaâu. +Caàn giöõ an toaøn traùnh kim ñaâm vaøo ngoùn tay hoaëc baïn beân caïnh. -GV goïi HS leân baûng thöïc hieän thao taùc. * GV höôùng daãn kyõ thuaät khaâu thöôøng: -GV treo tranh quy trình, höôùng daãn HS quan saùt tranh ñeå neâu caùc böôùc khaâu thöôøng. -Höôùng daãn HS quan saùt H.4 ñeå neâu caùch vaïch daáu ñöôøng khaâu thöôøng. -GV höôùng daãn HS ñöôøng khaâu theo 2caùch: +Caùch 1: duøng thöôùc keû, buùt chì vaïch daáu vaø Trang 6 Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh -Chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp. -HS quan saùt saûn phaåm. -HS quan saùt maët traùi maët phaûi cuûa H.3a, H.3b (SGK) ñeå neâu nhaän xeùt veà ñöôøng khaâu muõi thöôøng. -HS ñoïc phaàn 1 ghi nhôù. -HS quan saùt H.1 SGK neâu caùch caàm vaûi, kim. -HS theo doõi. -HS thöïc hieän thao taùc. Kế hoạch bài học chaám caùc ñieåm caùch ñeàu nhau treân ñöôøng daáu. +Caùch 2: Duøng muõi kim gaåy 1 sôïi vaûi caùch meùp vaûi 2cm, ruùt sôïi vaûi ra khoûi maûnh vaûi döôïc ñöôøng daáu. Duøng buùt chì chaám caùc ñieåm caùch ñeàu nhau treân ñöôøng daáu. -Hoûi :Neâu caùc muõi khaâu thöôøng theo ñöôøng vaïch daáu tieáp theo ? -GV höôùng daãn 2 laàn thao taùc kó thuaät khaâu muõi thöôøng. -GV hoûi: khaâu ñeán cuoái ñöôøng vaïch daáu ta caàn laøm gì? -GV höôùng daãn thao taùc khaâu laïi muõi vaø nuùt chæ cuoái ñöôøng khaâu theo SGK. -GV löu yù : +Khaâu töø phaûi sang traùi. +Trong khi khaâu, tay caàm vaûi ñöa phaàn vaûi coù ñöôøng daáu leân, xuoáng nhip nhaøng. +Duøng keùo ñeå caét chæ sau khi khaâu. Khoâng döùt hoaëc duøng raêng caén chæ. -Cho HS ñoïc ghi nhôù -GV toå chöùc HS taäp khaâu caùc muõi khaâu thöôøng caùch ñeàu nhau moät oâ treân giaáy keû oâ li. 3.Nhaän xeùt- daën doø: -Nhaän xeùt veà söï chuaån bò, tinh thaàn hoïc taäp cuûa HS. -Chuaån bò caùc duïng cuï vaûi, kim, len, phaán ñeå hoïc tieát sau. Tieát 2 Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân 1.OÅn ñònh vaø KTBC: Kieåm tra duïng cuï hoïc taäp. 2.Daïy baøi môùi: a)Giôùi thieäu baøi: Khaâu thöôøng. b)Höôùng daãn caùch laøm: * Hoaït ñoäng 3: HS thöïc haønh khaâu thöôøng -Goïi HS nhaéc laïi kó thuaät khaâu muõi thöôøng. -Vaøi em leân baûng thöïc hieän khaâu moät vaøi muõi khaâu thöôøng ñeå kieåm tra caùch caàm vaûi, caàm kim, vaïch daáu. -GV nhaän xeùt, nhaéc laïi kyõ thuaät khaâu muõi thöôøng theo caùc böôùc: +Böôùc 1: Vaïch daáu ñöôøng khaâu. +Böôùc 2: Khaâu caùc muõi khaâu thöôøng theo ñöôøng daáu. -GV nhaéc laïi vaø höôùng daãn theâm caùch keát Trang 7 Kĩ thuật 4 -HS ñoïc phaàn b muïc 2, quan saùt H.5a, 5b, 5c (SGK) vaø traû lôøi. -HS theo doõi. -HS quan saùt H6a, b,c vaø traû lôøi caâu hoûi. -HS theo doõi. -HS ñoïc ghi nhôù cuoái baøi. -HS thöïc haønh. -HS caû lôùp. Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh -Chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp. -HS laéng nghe. -HS neâu. -2 HS leân baûng laøm. -HS thöïc haønh -HS thöïc haønh caù nhaân theo nhoùm. Kế hoạch bài học Kĩ thuật 4 thuùc ñöôøng khaâu. Coù theå yeâu caàu HS vöøa nhaéc laïi vöøa thöïc hieän caùc thao taùc ñeå GV uoán naén, höôùng daãn theâm. -GV chæ daãn theâm cho caùc HS coøn luùng tuùng. * Hoaït ñoäng 4: Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa HS -GV toå chöùc HS tröng baøy saûn phaåm thöïc -HS trình baøy saûn phaåm. haønh. -GV neâu caùc tieâu chuaån ñaùnh giaù saûn phaåm: -HS töï ñaùnh giaù theo tieâu chuaån . +Ñöôøng vaïch daáu thaúng vaø caùch ñeàu caïnh daøi cuûa maûnh vaûi. +Caùc muõi khaâu töông ñoái ñeàu vaø baèng nhau, khoâng bò duùm vaø thaúng theo ñöôøng vaïch daáu. +Hoaøn thaønh ñuùng thôøi gian quy ñònh. -GV gôïi yù cho HS trang trí saûn phaåm vaø choïn ra nhöõng saûn phaåm ñeïp ñeå tuyeân döông nhaèm ñoäng vieân, khích leä caùc em. -Ñaùnh giaù saûn phaåm cuûa HS . 3.Nhaän xeùt- daën doø: -Nhaän xeùt veà söï chuaån bò, tinh thaàn hoïc taäp cuûa HS. -Chuaån bò vaät lieäu, duïng cuï theo SGK ñeå hoïc baøi “Khaâu gheùp hai meùp vaûi baèng muõi khaâu thöôøng”. KHAÂU GHEÙP HAI MEÙP VAÛI BAÈNG MUÕI KHAÂU THÖÔØNG (2 tieát) Bài 4 I/ Muïc tieâu: - HS bieát caùch khaâu gheùp hai meùp vaûi baèng muõi khaâu thöôøng. - Khaâu gheùp ñöôïc hai meùp vaûi baèng muõi khaâu thöôøng. - Coù yù thöùc reøn luyeän kó naêng khaâu thöôøng ñeå aùp duïng vaøo cuoäc soáng. II/ Ñoà duøng daïy- hoïc: - Maãu ñöôøng khaâu gheùp hai meùp vaûi baèng caùc muõi khaâu thöôøng coù kích thöôùc ñuû lôùn ñeå HS quan saùt ñöôïc .Vaø moät soá saûn phaåm coù ñöôøng khaâu gheùp hai meùp vaûi(aùo, quaàn, voû goái). - Vaät lieäu vaø duïng cuï caàn thieát: + Hai maûnh vaûi hoa gioáng nhau, moãi maûnh vaûi coù kích côõ 20 x 30cm. + Len (hoaëc sôïi) chæ khaâu. + Kim khaâu len, kim khaâu chæ, thöôùc may, keùo, phaán vaïch. III/ Hoaït ñoäng daïy- hoïc: Tieát 1 Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân 1.OÅn ñònh vaø KTBC: Kieåm tra duïng cuï hoïc taäp. 2.Daïy baøi môùi: Trang 8 Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh -Chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp. Kế hoạch bài học a)Giôùi thieäu baøi: Khaâu gheùp hai meùp vaûi baèng muõi khaâu thöôøng. b)Höôùng daãn caùch laøm: * Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn HS quan saùt vaø nhaän xeùt maãu. -GV giôùi thieäu maãu khaâu gheùp hai meùp vaûi baèng muõi khaâu thöôøng vaø höôùng daãn HS quan saùt ñeå neâu nhaän xeùt (Ñöôøng khaâu laø caùc muõi khaâu caùch ñeàu nhau. Maët phaûi cuûa hai maûnh vaûi uùp vaøo nhau. Ñöôøng khaâu ôû maët traùi cuûa hai maûnh vaûi). -Giôùi thieäu moät soá saûn phaåm coù ñöôøng khaâu gheùp hai meùp vaûi. Yeâu caàu HS neâu öùng duïng cuûa khaâu gheùp meùp vaûi. -GV keát luaän veà ñaëc ñieåm ñöôøng khaâu gheùp hai meùp vaûi vaø öùng duïng cuûa noù: Khaâu gheùp hai meùp vaûi ñöôïc öùng duïng nhieàu trong khaâu, may caùc saûn phaåm.Ñöôøng gheùp coù theå laø ñöôøng cong nhö ñöôøng raùp cuûa tay aùo, coå aùo… Coù theå laø ñöôøng thaúng nhö ñöôøng khaâu tuùi ñöïng, khaâu aùo goái,… * Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn thao taùc kyõ thuaät. -GV treo tranh quy trình khaâu gheùp hai meùp vaûi baèng muõi khaâu thöôøng. -Höôùng daãn HS xem hình 1, 2, 3, (SGK) ñeå neâu caùc böôùc khaâu gheùp 2 meùp vaûi baèng muõi khaâu thöôøng. -Yeâu caàu HS döïa vaøo quan saùt H1 SGK ñeå neâu caùch vaïch daáu ñöôøng khaâu gheùp 2 meùp vaûi. -Goïi HS leân baûng thöïc hieän thao taùc vaïch daáu treân vaûi. -GV höôùng daãn HS moät soá ñieåm sau: +Vaïch daáu treân maët traùi cuûa moät maûnh vaûi. +UÙp maët phaûi cuûa hai maûnh vaûi vaøo nhau vaø xeáp cho hai meùp vaûi baèng nhau roài môùi khaâu löôïc. +Sau moãi laàn ruùt kim, caàn vuoát caùc muõi khaâu theo chieàu töø phaûi sang traùi cho ñöôøng khaâu thaät phaúng roài môùi khaâu caùc muõi khaâu tieáp theo. -Goïi 2 HS leân thöïc hieän thao taùc GV vöøa höôùng daãn. -GV chæ ra nhöõng thao taùc chöa ñuùng vaø uoán naén. -Goïi HS ñoïc ghi nhôù. -GV cho HS xaâu chæ vaøo kim, veâ nuùt chæ vaø taäp khaâu gheùp 2 meùp vaûi baèng muõi khaâu thöôøng. 3.Nhaän xeùt- daën doø: -Nhaän xeùt veà söï chuaån bò, tinh thaàn hoïc taäp cuûa HS. -Chuaån bò caùc duïng cuï ñeå hoïc tieát sau. Trang 9 Kĩ thuật 4 -HS theo doõi. -HS neâu öùng duïng cuûa khaâu gheùp meùp vaûi. -HS neâu caùc böôùc khaâu hai meùp vaûi baèng muõi khaâu thöôøng. -HS quan saùt hình vaø neâu. -HS neâu. -HS thöïc hieän thao taùc. -HS thöïc hieän. -HS nhaän xeùt. -HS ñoïc phaàn ghi nhôù ôû cuoái baøi. -HS thöïc hieän. -HS caû lôùp Kế hoạch bài học Kĩ thuật 4 Tieát 2 Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân 1.OÅn ñònh: Kieåm tra duïng cuï hoïc taäp. 2.Daïy baøi môùi: a)Giôùi thieäu baøi: Khaâu gheùp hai meùp vaûi baèng muõi khaâu thöôøng. b)Höôùng daãn caùch laøm: * Hoaït ñoäng 3: HS thöïc haønh khaâu gheùp hai meùp vaûi baèng muõi khaâu thöôøng. -GV nhaän xeùt vaø neâu laïi caùc böôùc khaâu gheùp hai meùp vaûi baèng muõi khaâu thöôøng: +Böôùc 1: Vaïch daáu ñöôøng khaâu. +Böôùc 2: Khaâu löôïc. +Böôùc 3: Khaâu gheùp hai meùp vaûi baèng muõi khaâu thöôøng. -Kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS vaø neâu thôøi gian yeâu caàu HS thöïc haønh. -GV chæ daãn theâm cho caùc HS coøn luùng tuùng vaø nhöõng thao taùc chöa ñuùng. * Hoaït ñoäng 4: Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa HS -GV toå chöùc HS tröng baøy saûn phaåm thöïc haønh. -GV neâu caùc tieâu chuaån ñaùnh giaù saûn phaåm: +Khaâu gheùp ñöôïc hai meùp vaûi theo caïnh daøi cuûa maûnh vaûi. Ñöôøng khaâu caùch ñeàu meùp vaûi. +Ñöôøng khaâu ôû maët traùi cuûa hai maûnh vaûi gheùp vaø töông ñoái thaúng. +Caùc muõi khaâu töông ñoái caùch ñeàu nhau vaø baèng nhau. +Hoaøn thaønh saûn phaåm ñuùng thôøi gian quy ñònh. -GV gôïi yù cho HS trang trí saûn phaåm vaø choïn ra nhöõng saûn phaåm ñeïp ñeå tuyeân döông nhaèm ñoäng vieân, khích leä caùc em. -Ñaùnh giaù saûn phaåm cuûa HS. 3.Nhaän xeùt- daën doø: -Nhaän xeùt veà söï chuaån bò, tinh thaàn hoïc taäp cuûa HS. -Chuaån bò vaät lieäu, duïng cuï theo SGK ñeå hoïc baøi “Khaâu ñoät thöa”. Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh -Chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp. -HS nhaéc laïi quy trình khaâu gheùp meùp vaûi.(phaàn ghi nhôù). -HS laéng nghe. -HS thöïc haønh - HS theo doõi. -HS trình baøy saûn phaåm. -HS töï ñaùnh giaù caùc saûn phaåm theo tieâu chuaån. -Caû lôùp. Bài 5 KHAÂU ÑOÄT THÖA (2 tieát ) I/ Muïc tieâu: -HS bieát caùch khaâu ñoät thöa vaø öùng duïng cuûa khaâu ñoät thöa. -Khaâu ñöôïc caùc muõi khaâu ñoät thöa theo ñöôøng vaïch daáu. Trang 10 Kế hoạch bài học Kĩ thuật 4 -Hình thaønh thoùi quen laøm vieäc kieân trì, caån thaän. II/ Ñoà duøng daïy- hoïc: -Tranh quy trình khaâu muõi ñoät thöa. -Maãu ñöôøng khaâu ñoät thöa ñöôïc khaâu baèng len hoaëc sôïi treân bìa, vaûi khaùc maøu (muõi khaâu ôû maët sau noåi daøi 2,5cm). -Vaät lieäu vaø duïng cuï caàn thieát: +Moät maûnh vaûi traéng hoaëc maøu, kích 20 x 30cm. +Len (hoaëc sôïi), khaùc maøu vaûi. +Kim khaâu len vaø kim khaâu chæ, keùo, thöôùc, phaán vaïch. III/ Hoaït ñoäng daïy- hoïc: Tieát 1 Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân 1.OÅn ñònh : Kieåm tra duïng cuï hoïc taäp. 2.Daïy baøi môùi: a)Giôùi thieäu baøi: Khaâu ñoät thöa. b)Höôùng daãn caùch laøm: * Hoaït ñoäng 1: GV höôùng daãn HS quan saùt vaø nhaän xeùt maãu. -GV giôùi thieäu maãu ñöôøng khaâu ñoät thöa, höôùng daãn HS quan saùt caùc muõi khaâu ñoät ôû maët phaûi, maët traùi ñöôøng khaâu keát hôïp vôùi quan saùt H.1 (SGK) vaø traû lôøi caâu hoûi : +Nhaän xeùt ñaëc ñieåm muõi khaâu ñoät thöa ôû maët traùi vaø maët phaûi ñöôøng khaâu ? +So saùnh muõi khaâu ôû maët phaûi ñöôøng khaâu ñoät thöa vôùi muõi khaâu thöôøng. -Nhaän xeùt caùc caâu traû lôøi cuûa HS vaø keát luaän veà muõi khaâu ñoät thöa. -GV gôïi yù ñeå HS ruùt ra khaùi nieäm veà khaâu ñoät thöa(phaàn ghi nhôù). * Hoaït ñoäng 2: GV höôùng daãn thao taùc kyõ thuaät. -GV treo tranh quy trình khaâu ñoät thöa. -Höôùng daãn HS quan saùt caùc hình 2, 3, 4, (SGK) ñeå neâu caùc böôùc trong quy trình khaâu ñoät thöa. -Cho HS quan saùt H2 vaø nhôù laïi caùch vaïch daáu ñöôøng khaâu thöôøng, em haõy neâu caùch vaïch daáu ñöôøng khaâu ñoät thöa. -Höôùng daãn HS ñoïc noäi dung cuûa muïc 2 vaø quan saùt hình 3a, 3b, 3c, 3d (SGK) ñeå traû lôøi caùc caâu hoûi veà caùch khaâu caùc muõi khaâu ñoät thöa. +Em haõy neâu caùch khaâu muõi ñoät thöa thöù nhaát, thöù hai, thöù ba, thöù tö, thöù naêm… +Töø caùch khaâu treân , em haõy neâu nhaän xeùt caùc muõi khaâu ñoät thöa. Trang 11 Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh -Chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp -HS quan saùt. -HS traû lôøi. -HS ñoïc phaàn ghi nhôù muïc 2ù. -Caû lôùp quan saùt. -HS neâu. -Lôùp nhaän xeùt. -HS ñoïc vaø quan saùt, traû lôøi caâu hoûi. Kế hoạch bài học Kĩ thuật 4 -GV höôùng daãn thao taùc baét ñaàu khaâu, khaâu muõi thöù nhaát, muõi thöù hai baèng kim khaâu len. -GV vaø HS quan saùt, nhaän xeùt. -Döïa vaøo H4, em haõy neâu caùch keát thuùc ñöôøng khaâu. * GV caàn löu yù nhöõng ñieåm sau: +Khaâu ñoät thöa theo chieàu töø phaûi sang traùi. +Khaâu ñoät thöa ñöôïc thöïc hieän theo quy taéc “luøi 1, tieán 3”, +Khoâng ruùt chæ chaët quaù hoaëc loûng quaù. +Khaâu ñeán cuoái ñöôøng khaâu thì xuoáng kim ñeå keát thuùc ñöôøng khaâu nhö caùch keát thuùc ñöôøng khaâu thöôøng. -Goïi HS ñoïc ghi nhôù. -GV keát luaän hoaït ñoäng 2. -Yeâu caàu HS khaâu ñoät thöa treân giaáy keû oâ li vôùi caùc ñieåm caùch ñeàu 1 oâ treân ñöôøng daáu. 3.Nhaän xeùt- daën doø: -Nhaän xeùt veà söï chuaån bò, tinh thaàn hoïc taäp cuûa HS. -Chuaån bò tieát sau. -HS döïa vaøo söï höôùng daãn cuûa GV ñeå thöïc hieän thao taùc. -HS neâu. -HS laéng nghe. -2 HS ñoïc. -HS taäp khaâu. -HS caû lôùp. Tieát 2 Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân 1.OÅn ñònh:Haùt. 2.Kieåm tra baøi cuõ: Kieåm tra duïng cuï cuûa HS. 3.Daïy baøi môùi: a)Giôùi thieäu baøi: Khaâu ñoät thöa. b)HS thöïc haønh khaâu ñoät thöa: * Hoaït ñoäng 3: HS thöïc haønh khaâu ñoät thöa -Hoûi: Caùc böôùc thöïc hieän caùch khaâu ñoät thöa. -GV nhaän xeùt vaø cuûng coá kyõ thuaät khaâu muõi ñoät thöa qua hai böôùc: +Böôùc 1:Vaïch daáu ñöôøng khaâu. +Böôùc 2: Khaâu ñoät thöa theo ñöôøng vaïch daáu. -GV höôùng daãn theâm nhöõng ñieåm caàn löu yù khi thöïc hieän khaâu muõi ñoät thöa. -GV kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS vaø neâu thôøi gian yeâu caàu HS thöïc haønh. -GV quan saùt uoán naén thao taùc cho nhöõng HS coøn luùng tuùng hoaëc chöa thöïc hieän ñuùng. * Hoaït ñoäng 4: Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa HS -GV toå chöùc cho HS tröng baøy saûn phaåm thöïc haønh. Trang 12 Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh -Chuaån bò duïng cuï hoïc taäp. -HS nhaéc laïi phaàn ghi nhôù vaø thöïc hieän caùc thao taùc khaâu ñoät thöa. -HS laéng nghe. -HS thöïc haønh caù nhaân. Kế hoạch bài học Kĩ thuật 4 -GV neâu tieâu chaån ñaùnh giaù saûn phaåm: +Ñöôøng vaïch daáu thaúng, caùch ñeàu caïnh daøi cuûa maûnh vaûi. +Khaâu ñöôïc caùc muõi khaâu ñoät thöa theo ñöôøng vaïch daáu. +Ñöôøng khaâu töông ñoái phaúng, khoâng bò duùm. +Caùc muõi khaâu ôû maët phaûi töông ñoái baèng nhau vaø caùch ñeàu nhau. +Hoaøn thaønh saûn phaåm ñuùng thôøi gian quy ñònh. -GV nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa HS. 4.Nhaän xeùt- daën doø: -Nhaän xeùt söï chuaån bò vaø tinh thaàn, thaùi ñoä, keát quaû hoïc taäp cuûa HS. -Höôùng daãn HS veà nhaø ñoïc tröôùc vaø chuaån bò vaät lieäu, duïng cuï theo SGK ñeå hoïc baøi “khaâu ñoät mau”. -HS tröng baøy saûn phaåm . -HS laéng nghe. -HS töï ñaùnh giaù caùc saûn phaåm theo caùc tieâu chuaån treân. -HS caû lôùp. KHAÂU ÑOÄT MAU (2 tieát ) Bài 6 I/ Muïc tieâu: -HS bieát caùch khaâu ñoät mau vaø öùng duïng cuûa khaâu ñoät mau. -Khaâu ñöôïc caùc muõi khaâu ñoät mau theo ñöôøng vaïch daáu. -Reøn luyeän tính kieân trì, caån thaän. II/ Ñoà duøng daïy- hoïc: -Tranh quy trình khaâu muõi ñoät mau. -Maãu khaâu ñoät mau ñöôïc khaâu baèng len hoaëc sôïi treân bìa, vaûi khaùc maøu muõi khaâu daøi 2cm, moät soá saûn phaåm coù ñöôøng may baèng maùy hoaëc ñöôøng khaâu ñoät mau vaø maãu khaâu gheùp hai meùp vaûi baèng muõi khaâu thöôøng cuûa baøi 4. -Vaät lieäu vaø duïng cuï caàn thieát: +Moät maûnh vaûi traéng hoaëc maøu, kích 20 x30cm. +Len (hoaëc sôïi), khaùc maøu vaûi. +Kim khaâu len, thöôùc keû, phaán vaïch. III/ Hoaït ñoäng daïy- hoïc: Tieát 1 Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 1.OÅn ñònh: Haùt. 2.Kieåm tra baøi cuõ: Kieåm tra duïng cuï hoïc -Chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp taäp. 3.Daïy baøi môùi: a)Giôùi thieäu baøi: Khaâu ñoät mau. b)Höôùng daãn caùch laøm: * Hoaït ñoäng 1: GV höôùng daãn HS quan saùt vaø nhaän xeùt maãu. Trang 13 Kế hoạch bài học -GV giôùi thieäu maãu ñöôøng khaâu ñoät mau, höôùng daãn HS quan saùt caùc muõi chæ treân maët phaûi, maët traùi cuûa maãu vaø keát hôïp vôùi quan saùt H.1a, 1b (SGK) ñeå traû lôøi caâu hoûi veà muõi khaâu ñoät mau. +Em haõy nhaän xeùt ñaëc ñieåm caùc muõi khaâu ñoät mau ôû maët traùi vaø phaûi ñöôøng khaâu ? -Coù theå veõ phoùng to hình muõi khaâu ñoät mau ñeå giuùp HS hieåu roõ hôn ñaëc ñieåm cuûa muõi khaâu ñoät mau. -GV giôùi thieäu ñöôøng may baèng maùy, höôùng daãn HS quan saùt so saùnh vaø ñaët caâu hoûi ñeå HS neâu söï gioáng, khaùc nhau cuûa ñöôøng khaâu ñoät mau vaø ñöôøng khaâu (may) baèng maùy khaâu. -GV keát luaän veà ñaëc ñieåm cuûa ñöôøng khaâu ñoät mau: ôû maët phaûi ñöôøng khaâu caùc muõi khaâu ñoät mau daøi baèng nhau vaø noái tieáp nhau gioáng nhö caùc muõi may baèng maùy khaâu. ÔÛ maët traùi, muõi khaâu sau laán leân 1/2 muõi khaâu tröôùc. -GV gôïi yù cho HS ruùt ra khaùi nieäm khaâu ñoät mau töø ñaëc ñieåm ñöôøng khaâu. -GV höôùng daãn HS quan saùt so saùnh veà ñoä khít, ñoä chaéc chaén cuûa ñöôøng khaâu gheùp hai meùp vaûi vaø baèng muõi khaâu ñoät mau. Töø ñoù, GV coù theå neâu öùng duïng cuûa khaâu ñoät mau laø khaâu ñöôïc ñöôøng khaâu chaéc, beàn. *Hoaït ñoäng 2: -GV treo tranh quy trình khaâu ñoät mau vaø tranh quy trình khaâu ñoät thöa cuûa baøi tröôùc, höôùng daãn ñeå HS ruùt ra ñieåm gioáng, khaùc nhau trong quy trình vaø kyõ thuaät khaâu ñoät thöa, khaâu ñoät mau. -Höôùng daãn HS quan saùt caùc hình 2 (SGK) ñeå traû lôøi caâu hoûi vaø höôùng daãn thao taùc keát thuùc ñöôøng khaâu ñoät mau. +Em haõy neâu caùch vaïch daáu ñöôøng khaâu. -Cho HS quan saùt H.3a, b, c, d SGK vaø traû lôøi : +Em haõy neâu caùch baét ñaàu khaâu ñoät mau. +So saùnh caùch baét ñaàu khaâu ñoät mau vaø khaâu ñoät thöa. +Döïa vaøo H3b,c,d, em haõy neâu caùch khaâu muõi ñoät mau thöù ba vaø thöù tö… +Töø caùch khaâu treân , em haõy nhaän xeùt caùch Trang 14 Kĩ thuật 4 -HS quan saùt vaø traû lôøi. -HS quan saùt. -HS traû lôøi söï gioáng vaø khaùc nhau. -HS laéng nghe. -HS ruùt ra khaùi nieäm khaâu ñoät mau theo SGK. -HS neâu: +Gioáng nhau :khaâu muõi moät vaø luøi laïi moät muõi ñeå xuoáng kim. +Khaùc nhau: veà khoaûng caùch leân kim. -HS quan saùt. -HS neâu. -HS quan saùt vaø traû lôøi caâu hoûi. Kế hoạch bài học Kĩ thuật 4 khaâu muõi ñoät mau. -GV cho HS quan saùt H.4 ñeå traû lôøi caâu hoûi: +Em haõy neâu caùch keát thuùc ñöôøng khaâu ñoät mau. -Khi höôùng daãn, GV löu yù HS moät soá ñieåm sau: +Khaâu theo chieàu töø phaûi sang traùi. +Khaâu ñoät mau theo quy taéc “luøi 1,tieán 2”. Moãi muõi khaâu ñöôïc baét ñaàu baèng caùch luøi 1 muõi ñeå xuoáng kim. Khi xuoáng kim, muõi kim ñaâm khít vaøo ñieåm ñaàu cuûa muõi khaâu tröôùc. Sau ñoù leân kim caùch vò trí vöøa xuoáng kim moät khoaûng caùch gaáp 2 laàn chieàu daøi moät muõi khaâu ôû maët phaûi vaø ruùt kim, keùo chæ leân. +Khaâu theo ñuùng ñöôøng vaïch daáu. +Khoâng ruùt chæ chaët quaù ñeå ñöôïc ñöôøng khaâu thaúng, phaúng. -GV höôùng daãn nhanh laàn 2 toaøn boä thao taùc ñeå HS bieát thöïc hieän khaâu theo quy ñònh. -Goïi HS ñoïc ghi nhôù. -GV toå chöùc cho HS taäp khaâu muõi ñoät mau treân giaáy keû oâ li vôùi chieàu daøi muõi khaâu laø -HS ñoïc ghi nhôù. moät oâ li. -HS thöïc haønh. 3.Nhaän xeùt- daën doø: -Nhaän xeùt veà söï chuaån bò, tinh thaàn hoïc taäp cuûa HS. -Tuyeân döông nhöõng HS laøm nhanh vaø ñeïp. -Chuaån bò baøi tieát sau. -HS caû lôùp. Tieát 2 Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 1.OÅn ñònh : Khôûi ñoäng. 2.Kieåm tra baøi cuõ: Kieåm tra duïng cuï cuûa -Chuaån bò duïng cuï hoïc taäp. HS. 3.Daïy baøi môùi: a)Giôùi thieäu baøi: Khaâu ñoät mau. b)HS thöïc haønh khaâu ñoät mau: * Hoaït ñoäng 3: HS thöïc haønh khaâu ñoät -HS nhaéc laïi phaàn ghi nhôù vaø thöïc hieän caùc mau. -GV goïi HS nhaéc laïi phaàn ghi nhôù vaø thöïc thao taùc khaâu ñoät mau. hieän thao taùc khaâu 3- 4 muõi khaâu ñoät mau. -GV nhaän xeùt vaø cuûng coá kyõ thuaät khaâu muõi ñoät mau qua caùc böôùc: +Böôùc 1:Vaïch daáu ñöôøng khaâu. +Böôùc 2: Khaâu caùc muõi khaâu ñoät mau theo Trang 15 Kế hoạch bài học Kĩ thuật 4 ñöôøng vaïch daáu. -GV nhaéc laïi 1 soá ñieåm caàn löu yù khi khaâu ñoät mau ñeå HS thöïc hieän ñuùng yeâu caàu. -GV toå chöùc cho HS thöïc haønh vaø neâu yeâu caàu , thôøi gian thöïc haønh. -GV quan saùt uoán naén thao taùc cho nhöõng HS coøn luùng tuùng hoaëc chöa thöïc hieän ñuùng. * Hoaït ñoäng 4: Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa HS. -GV toå chöùc cho hs tröng baøy saûn phaåm thöïc haønh. -GV neâu tieâu chuaån ñaùnh giaù saûn phaåm: +Khaâu ñöôïc caùc muõi khaâu ñoät mau theo ñöôøng vaïch daáu. +Caùc muõi khaâu töông ñoái baèng nhau vaø khít nhau. +Ñöôøng khaâu thaúng theo ñöôøng vaïch daáu vaø khoâng bò duùm. +Hoaøn thaønh saûn phaåm ñuùng thôøi gian quy ñònh. -GV nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa HS. 4.Nhaän xeùt- daën doø: -Nhaän xeùt tinh thaàn, thaùi ñoä, keát quaû hoïc taäp cuûa HS. -Höôùng daãn HS veà nhaø ñoïc tröôùc baøi môùi vaø chuaån bò vaät lieäu, duïng cuï theo SGK ñeå hoïc baøi “Khaâu vieàn ñöôøng gaáp meùp vaûi baèng muõi khaâu ñoät”. -HS laéng nghe. -HS thöïc haønh caù nhaân. -HS tröng baøy saûn phaåm. -HS töï ñaùnh giaù caùc saûn phaåm theo caùc tieâu chuaån treân. -HS caû lôùp. KHAÂU VIEÀN ÑÖÔØNG GAÁP MEÙP VAÛI BAÈNG MUÕI KHAÂU ÑOÄT (2 tieát ) Bài 7 I/ Muïc tieâu: -HS bieát caùch gaáp meùp vaûi vaø khaâu vieàn ñöôøng gaáp meùp vaûi baèng muõi khaâu ñoät thöa hoaëc ñoät mau. -Gaáp ñöôïc meùp vaûi vaø khaâu vieàn ñöôøng gaáp meùp vaûi baèng muõi khaâu ñoät thöa hoaëc ñoät mau ñuùng quy trình, ñuùng kyõ thuaät. -Yeâu thích saûn phaåm mình laøm ñöôïc. II/ Ñoà duøng daïy- hoïc: -Maãu ñöôøng gaáp meùp vaûi ñöôïc khaâu vieàn baèng caùc muõi khaâu ñoät coù kích thöôùc ñuû lôùn vaø moät soá saûn phaåm coù ñöôøng khaâu vieàn ñöôøng gaáp meùp vaûi baèng khaâu ñoät hoaëc may baèng maùy (quaàn, aùo, voû goái, tuùi xaùch tay baèng vaûi …) -Vaät lieäu vaø duïng cuï caàn thieát: +Moät maûnh vaûi traéng hoaëc maøu, kích 20 x30cm. +Len (hoaëc sôïi), khaùc vôùi maøu vaûi. +Kim khaâu len, keùo caét vaûi, thöôùc, buùt chì.. III/ Hoaït ñoäng daïy- hoïc: Trang 16 Kế hoạch bài học Kĩ thuật 4 Tieát 1 Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân 1.OÅn ñònh:Haùt. 2.Kieåm tra baøi cuõ: Kieåm tra duïng cuï hoïc taäp. 3.Daïy baøi môùi: a)Giôùi thieäu baøi: Gaáp vaø khaâu vieàn ñöôøng gaáp meùp vaûi baèng muõi khaâu ñoät . b)Höôùng daãn caùch laøm: * Hoaït ñoäng 1: GV höôùng daãn HS quan saùt vaø nhaän xeùt maãu. -GV giôùi thieäu maãu, höôùng daãn HS quan saùt, neâu caùc caâu hoûi yeâu caàu HS nhaän xeùt ñöôøng gaáp meùp vaûi vaø ñöôøng khaâu vieàn treân maãu (meùp vaûi ñöôïc gaáp hai laàn. Ñöôøng gaáp meùp ôû maët traùi cuûa maûnh vaûi vaø ñöôøng khaâu baèng muõi khaâu ñoät thöa hoaëc ñoät mau.Thöïc hieän ñöôøng khaâu ôû maët phaûi maûnh vaûi). -GV nhaän xeùt vaø toùm taét ñaëc ñieåm ñöôøng khaâu vieàn gaáp meùp. * Hoaït ñoäng 2: GV höôùng daãn thao taùc kyõ thuaät. -GV cho HS quan saùt H1,2,3,4 vaø ñaët caâu hoûi HS neâu caùc böôùc thöïc hieän. +Em haõy neâu caùch gaáp meùp vaûi laàn 2. +Haõy neâu caùch khaâu löôïc ñöôøng gaáp meùp vaûi. -GV höôùng daãn HS ñoïc noäi dung cuûa muïc 1 vaø quan saùt hình 1, 2a, 2b (SGK) ñeå traû lôøi caùc caâu hoûi veà caùch gaáp meùp vaûi. -GV cho HS thöïc hieän thao taùc gaáp meùp vaûi. -GV nhaän xeùt caùc thao taùc cuûa HS thöïc hieän. Höôùng daãn theo noäi dung SGK * Löu yù: Khi gaáp meùp vaûi, maët phaûi maûnh vaûi ôû döôùi. Gaáp theo ñuùng ñöôøng vaïch daáu theo chieàu laät maët phaûi vaûi sang maët traùi cuûa vaûi. Sau moãi laàn gaáp meùp vaûi caàn mieát kó ñöôøng gaáp. Chuù yù gaáp cuoän ñöôøng gaáp thöù nhaát vaøo trong ñöôøng gaáp thöù hai. -Höôùng daãn HS keát hôïp ñoïc noäi dung cuûa muïc 2, 3 vaø quan saùt H.3, H.4 SGK vaø tranh quy trình ñeå traû lôøi vaø thöïc hieän thao taùc. -Nhaän xeùt chung vaø höôùng daãn thao taùc khaâu löôïc, khaâu vieàn ñöôøng gaáp meùp vaûi baèng muõi khaâu ñoät. Khaâu löôïc thì thöïc hieän ôû maët traùi Trang 17 Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh -Chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp - HS quan saùt vaø traû lôøi. -HS quan saùt vaø traû lôøi. -HS ñoïc vaø traû lôøi. -HS thöïc hieän thao taùc gaáp meùp vaûi. -HS laéng nghe. -HS ñoïc noäi dung vaø traû lôøi vaø thöïc hieän thao taùc. -Caû lôùp nhaän xeùt. Kế hoạch bài học Kĩ thuật 4 maûnh vaûi. Khaâu vieàn ñöôøng gaáp meùp vaûi thì thöïc hieän ôû maët phaûi cuûa vaûi( HS coù theå khaâu baèng muõi ñoät thöa hay muõi ñoät mau). -GV toå chöùc cho HS thöïc haønh vaïch daáu, gaáp meùp vaûi theo ñöôøng vaïch daáu. -HS thöïc hieän thao taùc. 3.Nhaän xeùt- daën doø: -Nhaän xeùt veà söï chuaån bò, tinh thaàn hoïc taäp cuûa HS. Chuaån bò tieát sau. Tieát 2 Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân 1.OÅn ñònh : Khôûi ñoäng 2.Kieåm tra baøi cuõ: Kieåm tra duïng cuï hoïc taäp. 3.Daïy baøi môùi: a)Giôùi thieäu baøi: Khaâu vieàn ñöôøng gaáp meùp vaûi baèng muõi khaâu ñoät. b)HS thöïc haønh khaâu ñoät thöa: * Hoaït ñoäng 3: HS thöïc haønh khaâu vieàn ñöôøng gaáp meùp vaûi -GV goïi HS nhaéc laïi phaàn ghi nhôù vaø thöïc hieän caùc thao taùc gaáp meùp vaûi. -GV nhaän xeùt, söû duïng tranh quy trình ñeå neâu caùch gaáp meùp vaûi vaø caùch khaâu vieàn ñöôøng gaáp meùp vaûi baèng muõi khaâu ñoät qua hai böôùc: +Böôùc 1: Gaáp meùp vaûi. +Böôùc 2: Khaâu vieàn ñöôøng gaáp meùp vaûi baèng muõi khaâu ñoät . -GV nhaéc laïi vaø höôùng daãn theâm moät soá ñieåm löu yù ñaõ neâu ôû tieát 1. -GV toå chöùc cho HS thöïc haønh vaø neâu thôøi gian hoaøn thaønh saûn phaåm. -GV quan saùt uoán naén thao taùc cho nhöõng HS coøn luùng tuùng hoaëc chöa thöïc hieän ñuùng. * Hoaït ñoäng 4: Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa HS. -GV toå chöùc cho HS tröng baøy saûn phaåm thöïc haønh. -GV neâu tieâu chaån ñaùnh giaù saûn phaåm: +Gaáp ñöôïc meùp vaûi. Ñöôøng gaáp meùp vaûi töông ñoái thaúng, phaúng, ñuùng kyõ thuaät. +Khaâu vieàn ñöôïc ñöôøng gaáp meùp vaûi baèng muõi khaâu ñoät. +Muõi khaâu töông ñoái ñeàu, thaúng, khoâng bò duùm. +Hoaøn thaønh saûn phaåm ñuùng thôøi gian quy Trang 18 Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh -Chuaån bò duïng cuï hoïc taäp. -HS nhaéc laïi phaàn ghi nhôù vaø thöïc hieän caùc thao taùc gaáp meùp vaûi. -HS theo doõi. -HS thöïc haønh . -HS tröng baøy saûn phaåm . -HS töï ñaùnh giaù caùc saûn phaåm theo caùc tieâu chuaån treân. Kế hoạch bài học Kĩ thuật 4 ñònh. -GV nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa HS. 3.Nhaän xeùt- daën doø: -Nhaän xeùt söï chuaån bò, tinh thaàn hoïc taäp vaø keát quaû thöïc haønh cuûa HS. -Höôùng daãn HS veà nhaø ñoïc tröôùc vaø chuaån bò vaät lieäu, duïng cuï theo SGK ñeå hoïc baøi “Theâu -HS caû lôùp. löôùt vaën”. Bài 8 THEÂU LÖÔÙT VAËN (2 tieát ) I. Muïc tieâu: -HS bieát caùch theâu löôùt vaën vaø öùng duïng cuûa theâu löôùt vaën. -Theâu ñöôïc caùc muõi theâu löôùt vaën theo ñöôøng vaïch daáu. -HS höùng thuù hoïc taäp. II. Ñoà duøng daïy- hoïc: -Tranh quy trình theâu löôùt vaën.. -Maãu theâu löôùt vaën ñöôïc theâu baèng sôïi len treân vaûi khaùc maøu (muõi theâu daøi 2cm) maãu khaâu ñoät mau baøi 6 vaø moät soá saûn phaåm may maëc ñöôïc theâu trang trí baèng muõi theâu löôùt vaën. -Vaät lieäu vaø duïng cuï caàn thieát: +Moät maûnh vaûi sôïi boâng traéng hoaëc maøu coù kích thöôùc 20 x 30cm. +Len, chæ theâu khaùc maøu vaûi. +Kim khaâu len vaø kim theâu. +Phaán vaïch, thöôùc, keùo. III. Hoaït ñoäng daïy- hoïc: Tieát 1 Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 1. OÅn ñònh: Haùt. -Chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp. 2. Kieåm tra baøi cuõ: Kieåm tra duïng cuï hoïc taäp. 3. Daïy baøi môùi: a) Giôùi thieäu baøi: Giôùi thieäu baøi vaø neâu muïc tieâu baøi hoïc. b) Höôùng daãn caùch laøm:  Hoaït ñoäng 1: GV höôùng daãn HS quan saùt vaø nhaän xeùt maãu. -GV giôùi thieäu maãu theâu löôùt vaën, höôùng daãn HS -HS quan saùt vaø traû lôøi vaø ruùt ra khaùi nieäm quan saùt muõi theâu löôùt vaën ôû maët phaûi, maët traùi ñöôøng theâu löôùt vaën. theâu vaø quan saùt H.1a, 1b (SGK) ñeå traû lôøi caùc caâu hoûi: +Em haõy nhaän xeùt veà ñaëc ñieåm cuûa ñöôøng theâu löôùt vaën. -GV nhaän xeùt boå sung vaø neâu khaùi nieäm: Theâu löôùt Trang 19 Kế hoạch bài học vaën (hay coøn goïi theâu caønh caây, theâu vaën thöøng), laø caùch theâu ñeå taïo thaønh caùc muõi theâu goái ñeàu leân nhau vaø noái tieáp nhau gioáng nhö ñöôømg vaën thöøng ôû maët phaûi ñöôøng theâu. ÔÛ maët traùi, caùc muõi theâu noái tieáp nhau gioáng ñöôøng khaâu ñoät mau. -GV giôùi thieäu moät soá saûn phaåm ñöôïc theâu trang trí baèng caùc muõi theâu löôùt vaën ñeå HS bieát öùng duïng cuûa theâu löôùt vaën (theâu hình hoa, laù, con gioáng, theâu teân vaøo khaên tay, khaên maët, voû goái, coå aùo, ngöïc aùo..)  Hoaït ñoäng 2: GV höôùng daãn thao taùc kyõ thuaät. -GV treo tranh quy trình theâu löôùt vaën, höôùng daãn HS quan saùt tranh vaø caùc hình 2, 3, 4 SGK ñeå neâu quy trình theâu löôùt vaën. -HS quan saùt H.2 SGK ñeå traû lôøi caâu hoûi: +Em haõy neâu caùch vaïch daáu ñöôøng theâu löôùt vaën. +So saùnh giöõa caùch ñaùnh soá thöù töï treân ñöôøng vaïch daáu theâu löôùt vaën vaø ñöôøng vaïch daáu khaâu thöôøng, khaâu ñoät ngöôïc chieàu nhau. Caùc soá thöù töï treân ñöôøng vaïch daáu theâu löôùt vaën ñöôïc ghi baét ñaàu töø beân traùi. -GV cho vaøi HS leân thöïc haønh. -GV nhaän xeùt. -Höôùng daãn HS quan saùt H.3a, 3b, 3c (SGK) vaø goïi HS neâu caùch theâu muõi thöù nhaát, thöù hai. -GV thöïïc hieän thao taùc theâu muõi thöù nhaát, hai. +Döïa vaøo H3b,c,d em haõy neâu caùch theâu muõi löôùt vaën thöù ba, thöù tö, … -Goïi HS leân baûng thöïc hieän thao taùc . -Cho HS quan saùt H.4 ñeå neâu caùch keát thuùc ñöôøng theâu löôùt vaën. Kĩ thuật 4 -HS laéng nghe. -HS quan saùt saûn phaåm. -HS quan saùt tranh vaø neâu quy trình theâu. -Vaøi HS vaïch daáu ñöôøng theâu löôùt vaën vaø ghi soá thöù töï treân baûng. -HS quan saùt vaø neâu. -HS theo doõi. -HS neâu. -HS thöïc hieän theâu caùc muõi tieáp. -HS quan saùt vaø neâu caùch keát thuùc ñöôøng theâu. -HS thöïc hieän thao taùc. -GV nhaän xeùt caùc thao taùc cuûa HS thöïc hieän. Höôùng daãn theo noäi dung SGK vaø löu yù moät soá ñieåm sau: +Theâu theo chieàu töø traùi sang phaûi (ngöôïc chieàu vôùi vôùi chieàu khaâu thöôøng, khaâu ñoät). +Moãi muõi theâu löôùt vaën ñöôïc thöïc hieän theo trình töï : Ñaàu tieân caàn ñöa sôïi chæ theâu leân phía treân cuûa ñöôøng daáu (hoaëc veà phía döôùi). Duøng ngoùn traùi cuûa tay traùi ñeø sôïi chæ veà cuøng moät phía cho deã theâu. Tieáp ñoù, luøi kim veà phía phaûi ñöôøng daáu 2 muõi ñeå xuoáng kim. Cuoái cuøng, leân kim ñuùng vaøo ñieåm cuoái cuûa muõi theâu tröôùc lieàn keà, muõi kim ôû treân sôïi chæ. Ruùt chæ leân ñöôïc muõi theâu löôùt vaën. + Vò trí leân kim, xuoáng kim caùch ñeàu nhau. + Khoâng ruùt chæ quaù chaët hoaëc quaù loûng. -GV höôùng daãn caùc thao taùc laàn 2. -HS theo doõi. Trang 20
- Xem thêm -