Tài liệu Giáo án khoa học lớp 5 cả năm_cktkn_bộ 9

  • Số trang: 134 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 57 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Thöù ba,ngaøy………….thaùng…………..naêm……..2009 TUAÀN: 1 TIEÁT 1: SÖÏ SINH SAÛ N I. MUÏC TIEÂU: 1. Kieán thöùc: - Hoïc sinh nhaän ra moïi treû em ñeàu do boá , meï sinh ra vaø coù nhöõng ñaëc ñieåm gioáng vôùi boá meï cuûa mình. 2. Kó naêng: - Neâu ñöôïc yù nghóa cuûa söï sinh saûn ôû ngöôøi. 3. Thaùi ñoä: - Giaùo duïc hoïc sinh yeâu thích khoa hoïc. II. CHUAÅN BÒ: - Giaùo vieân: Boä phieáu duøng cho troø chôi “Beù laø con ai?” (ñuû duøng theo nhoùm) - Hoïc sinh: Saùch giaùo khoa, aûnh gia ñình III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc Haùt 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: - Kieåm tra SGK, ñoà duøng moân hoïc. - Neâu yeâu caàu moân hoïc. 3. Baøi môùi: Neâu muïc tieâu baøi: "Söï sinh saûn " - Hoïc sinh laéng nghe * Hoaït ñoäng 1: Troø chôi: “Beù laø con ai?” - Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân, nhoùm Phöông phaùp: Troø chôi, hoïc taäp, ñaøm thoaïi, giaûng giaûi, thaûo luaän - GV phaùt nhöõng taám phieáu baèng giaáy maøu cho - HS thaûo luaän nhoùm ñoâi ñeå choïn 1 ñaëc HS vaø yeâu caàu moãi caëp HS veõ 1 em beù hay 1 ñieåm naøo ñoù ñeå veõ, sao cho moïi ngöôøi nhìn baø meï, 1 oâng boá cuûa em beù ñoù. vaøo hai hình coù theå nhaän ra ñoù laø hai meï con hoaëc hai boá con  HS thöïc haønh veõ. - GV thu taát caû caùc phieáu ñaõ veõ hình laïi, traùo ñeàu ñeå HS chôi. - Böôùc 1: GV phoå bieán caùch chôi. - Hoïc sinh laéng nghe  Moãi HS ñöôïc phaùt moät phieáu, neáu HS nhaän ñöôïc phieáu coù hình em beù, seõ phaûi ñi tìm boá hoaëc meï cuûa em beù. Ngöôïc laïi, ai coù phieáu boá hoaëc meï seõ phaûi ñi tìm con mình.  Ai tìm ñöôïc boá hoaëc meï mình nhanh (tröôùc thôøi gian quy ñònh) laø thaéng, nhöõng ai heát thôøi gian quy ñònh vaãn chöa tìm thaáy boá hoaëc meï mình laø thua. 1 - Böôùc 2: GV toå chöùc cho HS chôi - Böôùc 3: Keát thuùc troø chôi, tuyeân döông ñoäi thaéng.  GV yeâu caàu HS traû lôøi caùc caâu hoûi: - Taïi sao chuùng ta tìm ñöôïc boá, meï cho caùc em beù? - Qua troø chôi, caùc em ruùt ra ñieàu gì? - HS nhaän phieáu, tham gia troø chôi - HS laéng nghe - Döïa vaøo nhöõng ñaëc ñieåm gioáng vôùi boá, meï cuûa mình. - Moïi treû em ñeàu do boá, meï sinh ra vaø ñeàu coù nhöõng ñaëc ñieåm gioáng vôùi boá, meï cuûa mình.  GV choát - ghi baûng: Moïi treû em ñeàu do boá, meï sinh ra vaø coù nhöõng ñaëc ñieåm gioáng vôùi boá, meï cuûa mình . - Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân, nhoùm * Hoaït ñoäng 2: Laøm vieäc vôùi SGK Phöông phaùp: Thaûo luaän, giaûng giaûi, tröïc quan - Böôùc 1: GV höôùng daãn - Yeâu caàu HS quan saùt hình 1, 2, 3 trang 5 trong SGK vaø ñoïc lôøi thoaïi giöõa caùc nhaân vaät trong hình.  Lieân heä ñeán gia ñình mình - Böôùc 2: Laøm vieäc theo caëp - Böôùc 3: Baùo caùo keát quaû - Hoïc sinh laéng nghe - HS quan saùt hình 1, 2, 3 - Ñoïc caùc trao ñoåi giöõa caùc nhaân vaät trong hình. - HS töï lieân heä - HS laøm vieäc theo höôùng daãn cuûa GV - Ñaïi dieän caùc nhoùm leân trình baøy keát quaû thaûo luaän cuûa nhoùm mình.  Yeâu caàu HS thaûo luaän ñeå tìm ra yù nghóa cuûa - HS thaûo luaän theo 2 caâu hoûi + traû lôøi: söï sinh saûn.  Haõy noùi veà yù nghóa cuûa söï sinh saûn ñoái vôùi moãi gia ñình, doøng hoï ?  Ñieàu gì coù theå xaûy ra neáu con ngöôøi khoâng coù khaû naêng sinh saûn? - GV choát yù + ghi: Nhôø coù söï sinh saûn maø caùc - Hoïc sinh nhaéc laïi theá heä trong moãi gia ñình, doøng hoï ñöôïc duy trì keá tieáp nhau . - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp * Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá - Neâu laïi noäi dung baøi hoïc. - HS neâu - HS tröng baøy tranh aûnh gia ñình vaø giôùi thieäu cho caùc baïn bieát moät vaøi ñaëc ñieåm gioáng nhau giöõa mình vôùi boá, meï hoaëc caùc thaønh vieân khaùc trong gia ñình. - GV ñaùnh giaù vaø lieân heä giaùo duïc. 4. Toång keát - daën doø: - Chuaån bò: Nam hay nöõ ? -Laéng nghe - Nhaän xeùt tieát hoïc 2 Thöù naêm,ngaøy………….thaùng……….naêm……..2009 Tieát 2 : NAM HAY NÖÕ ? I. MUÏC TIEÂU: 1. Kieán thöùc: - Hoïc sinh bieát phaân bieät ñöôïc caùc ñaëc ñieåm veà maët sinh hoïc vaø xaõ hoäi giöõa nam vaø nöõ 2. Kó naêng: - Hoïc sinh nhaän ra söï caàn thieát phaûi thay ñoåi moät soá quan nieäm xaõ hoäi veà nam vaø nöõ . 3. Thaùi ñoä: - Coù yù thöùc toân troïng caùc baïn cuøng giôùi vaø khaùc giôùi, khoâng phaân bieät baïn nam, baïn nöõ. II. CHUAÅN BÒ: - Giaùo vieân: Hình veõ trong saùch giaùo khoa, caùc taám phieáu traéng (ñeå hoïc sinh seõ vieát vaøo ñoù) coù kích thöôùc baèng 1 khoå giaáy A4 4 - Hoïc sinh: Saùch giaùo khoa III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: Hoaït ñoäng daïy 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: - Neâu yù nghóa veà söï sinh saûn ôû ngöôøi ? Hoaït ñoäng hoïc Haùt - Hoïc sinh traû lôøi: Nhôø coù khaû naêng sinh saûn maø caùc theá heä trong moãi gia ñình, doøng hoï ñöôïc duy trì keá tieáp nhau . - Giaùo vieân treo aûnh vaø yeâu caàu hoïc sinh neâu ñaëc - Hoïc sinh neâu ñieåm gioáng nhau ñieåm gioáng nhau giöõa ñöùa treû vôùi boá meï. Em ruùt ra - Taát caû moïi treû em ñeàu do boá meï sinh ñöôïc gì ? ra vaø ñeàu coù nhöõng ñaëc ñieåm gioáng vôùi boá meï mình  Giaùo vieän cho hoïc sinh nhaän xeùt, Giaùo vieân cho - Hoïc sinh laéng nghe ñieåm, nhaän xeùt 3. Baøi môùi: - Giôùi thieäu: Neâu muïc tieâu baøi hoïc -Laéng nghe * Hoaït ñoäng 1: Laøm vieäc vôùi SGK Phöông phaùp: Ñaøm thoaïi, thaûo luaän, giaûng giaûi  Böôùc 1: Laøm vieäc theo caëp - Giaùo vieân yeâu caàu 2 hoïc sinh ngoài caïnh nhau cuøng quan saùt caùc hình ôû trang 6 SGK vaø traû lôøi caùc caâu hoûi 1,2,3 - Neâu nhöõng ñieåm gioáng nhau vaø khaùc nhau giöõa baïn trai vaø baïn gaùi ? - Khi moät em beù môùi sinh döïa vaøo cô quan naøo cuûa cô theå ñeå bieát ñoù laø beù trai hay beù gaùi ?  Böôùc 2: Hoaït ñoäng caû lôùp - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp - 2 hoïc sinh caïnh nhau cuøng quan saùt caùc hình ôû trang 6 SGK vaø thaûo luaän traû lôøi caùc caâu hoûi - Ñaïi dieän hoùm leân trình baøy 3  Giaùo vieân choát: Ngoaøi nhöõng ñaëc ñieåm chung, giöõa nam vaø nöõ coù söï khaùc bieät, trong ñoù coù söï khaùc nhau cô baûn veà caáu taïo vaø chöùc naêng cuûa cô quan sinh duïc. Khi coøn nhoû, beù trai, beù gaùi chöa coù söï khaùc bieät roõ reät veà ngoaïi hình ngoaøi caáu taïo cuûa cô quan sinh duïc - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp * Hoaït ñoäng 2: Troø chôi “Ai nhanh, ai ñuùng” Phöông phaùp: Thaûo luaän, ñaøm thoaïi, thi ñua  Böùôc 1: - Giaùo vieân phaùt cho moãi caùc taám phieáu ( S 8) vaø - Hoïc sinh nhaän phieáu höôùng daãn caùch chôi  Lieät keâ veà caùc ñaëc ñieåm: caáu taïo cô theå, tính - Hoïc sinh laøm vieäc theo nhoùm Nhöõng ñaëc ñieåm chæ nöõ coù caùch, ngheà nghieäp cuûa nöõ vaø nam (moãi ñaëc ñieåm Ñaë c ñieå m hoaëc ngheà nghieäp coù caû ôû ghi vaøo moät phieáu) theo caùch hieåu cuûa baïn nam vaø nöõ Nhöõng ñaëc ñieåm chæ nam coù - Mang thai (nöõ) Kieân nhaãn Thö kí Giaùm ñoác Chaêm soùc con Maïnh meõ Ñaù boùng Coù raâu (nam) Cô quan sinh duïc taïo ra tinh truøng(nam) Cô quan sinh duïc taïo ra tröùng(nöõ) Cho con buù(nöõ) Töï tin Dòu daøng Truï coät gia ñình Laøm beáp gioûi  Gaén caùc taám phieáu ñoù vaøo baûng ñöôïc keû theo - Hoïc sinh gaén vaøo baûng ñöôïc keû saün (theo töøng nhoùm) maãu (theo nhoùm)  Böôùc 2: Hoaït ñoäng caû lôùp - Giaùo vieân yeâu caàu ñaïi dieän nhoùm baùo caùo, trình _Laàn löôït töøng nhoùm giaûi thích caùch saép baøy keát quaû xeáp _Caû lôùp cuøng chaát vaán vaø ñaùnh giaù _GV ñaùnh , keát luaän vaø tuyeân döông nhoùm thaéng cuoäc . 4-Cuûng coá: -Hs ñoïc thoâng tin-traû lôøi caâu hoûi trong SGK -Gv nhaän xeùt ñaùnh giaù 5-Daën doø: -Nhaän xeùt tieát hoïc -Chuaån bò tieát 2 4 Thöù ba,ngaøy thaùng naêm 2009 TUAÀN 2 Tieát 3 : NAM HAY NÖÕ ? I. MUÏC TIEÂU: 1. Kieán thöùc: - Hoïc sinh bieát phaân bieät ñöôïc caùc ñaëc ñieåm veà maët sinh hoïc vaø xaõ hoäi giöõa nam vaø nöõ 2. Kó naêng: - Hoïc sinh nhaän ra söï caàn thieát phaûi thay ñoåi moät soá quan nieäm xaõ hoäi veà nam vaø nöõ . 3. Thaùi ñoä: - Coù yù thöùc toân troïng caùc baïn cuøng giôùi vaø khaùc giôùi, khoâng phaân bieät baïn nam, baïn nöõ. II. CHUAÅN BÒ: - Giaùo vieân: Hình veõ trong saùch giaùo khoa, caùc taám phieáu traéng (ñeå hoïc sinh seõ vieát vaøo ñoù) coù kích thöôùc baèng 1 khoå giaáy A4 4 - Hoïc sinh: Saùch giaùo khoa III-CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY-HOÏC: Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh * Hoaït ñoäng 3: Thaûo luaän moät soá quan nieäm xaõ hoäi veà nam vaø nöõ - Hai nhoùm 1 caâu hoûi  Böôùc 1: Laøm vieäc theo nhoùm _ GV yeâu caàu caùc nhoùm thaûo luaän 1. Baïn coù ñoàng yù vôùi nhöõng caâu döôùi ñaây khoâng ? Haõy giaûi thích taïi sao ? a) Coâng vieäc noäi trôï laø cuûa phuï nöõ. b) Ñaøn oâng laø ngöôøi kieám tieàn nuoâi caû gia ñình c) Con gaùi neân hoïc nöõ coâng gia chaùnh, con trai neân hoïc kó thuaät . 2. Trong gia ñình, nhöõng yeâu caàu hay cö xöû cuûa cha meï vôùi con trai vaø con gaùi coù khaùc nhau khoâng vaø khaùc nhau nhö theá naøo ? Nhö vaäy coù hôïp lí khoâng ? 3. Lieân heä trong lôùp mình coù söï phaân bieät ñoái xöû giöõa HS nam vaø HS nöõ khoâng ? Nhö vaäy coù hôïp lí khoâng ? 4. Taïi sao khoâng neân phaân bieät ñoái xöû giöõa nam vaø nöõ ? _Töøng nhoùm baùo caùo keát quaû  Böôùc 2: Laøm vieäc caû lôùp _GV keát luaän : Quan nieäm xaõ hoäi veà nam vaø nöõ coù theå thay ñoåi. Moãi HS ñeàu coù theå goùp phaàn taïo neân söï thay ñoåi naøy baèng caùch baøy toû suy nghó vaø theå hieän baèng haønh ñoäng ngay töø trong gia ñình, trong lôùp hoïc cuûa mình . 5 4. Toång keát - daën doø - Xem laïi noäi dung baøi - Laéng nghe - Chuaån bò: “Cô theå chuùng ta ñöôïc hình thaønh nhö theá naøo ?” - Nhaän xeùt tieát hoïc Thöù naêm,ngaøy thaùng naêm 2009 TUAÀN 2 Tieát 4 : CÔ THEÅ CHUÙNG TA ÑÖÔÏC HÌNH THAØNH NHÖ THEÁ NAØO ? I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: 2. Kó naêng: Hoïc sinh nhaän bieát moãi con ngöôøi ñöôïc hình thaønh töø söï keát hôïp giöõa tröùng cuûa ngöôøi eï vaø tinh truøng cuûa boá . Hoïc sinh phaân bieät ñöôïc moät vaøi giai ñoaïn phaùt trieån cuûa thai nhi. Giaùo duïc hoïc sinh ham thích tìm hieåu khoa hoïc. 3. Thaùi ñoä: II. Chuaån bò: - Thaày: Caùc hình aûnh baøi 4 SGK - Phieáu hoïc taäp - Troø: SGK III. Caùc hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH - Haùt 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: Nam hay nöõ ? ( tt) - Neâu nhöõng ñaëc ñieåm chæ coù ôû nam, chæ coù ôû - Nam: coù raâu, coù tinh truøng nöõ? - Nöõ: mang thai, sinh con - Neâu nhöõng ñaëc ñieåm hoaëc ngheà nghieäp coù - Dòu daøng, kieân nhaãn, kheùo tay, y ôû caû nam vaø nöõ? taù, thö kí, baùn haøng, giaùo vieân, chaêm soùc con, maïnh meõ, quyeát ñoaùn, chôi boùng ñaù, hieáu ñoäng, truï coät gia ñình, giaùm ñoác, baùc só, kó sö... - Con trai ñi hoïc veà thì ñöôïc chôi, con gaùi ñi - Khoâng ñoàng yù, vì nhö vaäy laø phaân hoïc veà thì troâng em, giuùp meï naáu côm, em bieät ñoái xöû giöõa baïn nam vaø baïn coù ñoàng yù khoâng? Vì sao? nöõ... 6  Giaùo vieân cho ñieåm + nhaän xeùt. 3. Giôùi thieäu baøi môùi: “Cuoäc soáng cuûa chuùng ta ñöôïc hình thaønh nhö theá naøo?” 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 1 . Söï soáng cuûa con ngöôøi baét ñaàu töø ñaâu? * Hoaït ñoäng 1: ( Giaûng giaûi ) Phöông phaùp: Ñaøm thoaïi, giaûng giaûi, quan saùt * Böôùc 1: Ñaët caâu hoûi cho caû lôùp oân laïi baøi tröôùc: - Cô quan naøo trong cô theå quyeát ñònh giôùi tính cuûa moãi con ngöôøi? -Cô quan sinh duïc nam coù khaû naêng gì ? - Cô quan sinh duïc nö õ coù khaû naêng gì ? * Böôùc 2: Giaûng - Cô theå ngöôøi ñöôïc hình thaønh töø moät teá baøo tröùng cuûa meï keát hôïp vôùi tinh truøng cuûa boá. Quaù trình tröùng keát hôïp vôùi tinh truøng ñöôïc goïi laø thuï tinh. - Tröùng ñaõ ñöôïc thuï tinh goïi laø hôïp töû. - Hôïp töû phaùt trieån thaønh phoâi roài hình thaønh baøo thai, sau khoaûng 9 thaùng trong buïng meï, em beù sinh ra 2 . Söï thuï tinh vaø söï phaùt trieån cuûa thai nhi * Hoaït ñoäng 2: ( Laøm vieäc vôùi SGK) * Böôùc 1: Höôùng daãn hoïc sinh laøm vieäc caù nhaân Yeâu caàu hoïc sinh quan saùt caùc hình 1a, 1b, 1c, ñoïc kó phaàn chuù thích, tìm xem moãi chuù thích phuø hôïp vôùi hình naøo? - Hoïc sinh nhaän xeùt. -Laéngnghe - Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp - Hoïc sinh laéng nghe vaø traû lôøi. - Cô quan sinh duïc. - Taïo ra tinh truøng. - Taïo ra tröùng. - Hoïc sinh laéng nghe. - Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi, lôùp - Hoïc sinh laøm vieäc caù nhaân, leân trình baøy: Hình 1a: Caùc tinh truøng gaëp tröùng Hình 1b: Moät tinh truøng ñaõ chui vaøo tröùng. Hình 1c: Tröùng vaø tinh truøng keát hôïp vôùi nhau ñeå taïo thaønh hôïp töû. * Böôùc 2: GV yeâu caàu HS quan saùt H .2 , 3, - 2 baïn seõ chæ vaøo töøng hình, nhaän 4, 5 / S 11 ñeå tìm xem hình naøo cho bieát xeùt söï thay ñoåi cuûa thai nhi ôû caùc thai nhi ñöôïc 6 tuaàn , 8 tuaàn , 3 thaùng, giai ñoaïn khaùc nhau. khoaûng 9 thaùng _Yeâu caàu hoïc sinh leân trình baøy tröôùc lôùp. - Hình 2: Thai ñöôïc khoaûng 9 thaùng, ñaõ laø moät cô theå ngöôøi hoaøn chænh. - Hình 3: Thai 8 tuaàn, ñaõ coù hình daïng cuûa ñaàu , mình , tay , chaân nhöng chöa hoaøn chænh . 7  Giaùo vieân nhaän xeùt. * Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá - Hình 4: Thai 3 thaùng, ñaõ coù hình daïng cuûa ñaàu, mình , tay, chaân hoaøn thieän hôn, ñaõ hình thaønh ñaày ñuû caùc boä phaän cuûa cô theå . - Hình 5: Thai ñöôïc 5 tuaàn, coù ñuoâi, ñaõ coù hình thuø cuûa ñaàu, mình, tay, chaân nhöng chöa roõ raøng - Ñaïi dieän 2 daõy boác thaêm, traû lôøi + Söï thuï tinh laø gì? Söï soáng con ngöôøi baét - Söï thuï tinh laø hieän töôïng tröùng keát hôïp vôùi tinh truøng. Söï soáng con ñaàu töø ñaâu? ngöôøi baét ñaàu töø 1 teá baøo tröùng cuûa meï keát hôïp vôùi 1 tinh truøng cuûa boá. + Giai ñoaïn naøo ñaõ nhìn thaáy hình daïng cuûa - 3 thaùng maét, muõi, mieäng, tay, chaân? Giai ñoaïn naøo ñaõ - 9 thaùng - Thi ñua: nhìn thaáy ñaày ñuû caùc boä phaän? 5. Toång keát - daën doø: - Xem laïi baøi + hoïc ghi nhôù -Laéng nghe - Chuaån bò: “Caàn laøm gì ñeå caû meï vaø em beù ñeàu khoûe” - Nhaän xeùt tieát hoïc Thöù ba, ngaøy TUAÀN 3 Tieát 5 : thaùng naêm 2009 CAÀN LAØM GÌ ÑEÅ CAÛ MEÏ VAØ EM BEÙ ÑEÀU KHOÛE ? I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: 2. Kó naêng: 3. Thaùi ñoä: Hoïc sinh bieát neâu nhöõng vieäc neân vaø khoâng neân laøm ñoái vôùi ngöôøi phuï nöõ coù thai ñeå ñaûm baûo meï khoûe vaø thai nhi khoûe. Hoïc sinh xaùc ñònh ñöôïc nhieäm vuï cuûa ngöôøi choàng vaø caùc thaønh vieân khaùc trong gia ñình laø phaûi chaêm soùc, giuùp ñôõ giuùp ñôõ phuï nöõ coù thai. Giaùo duïc hoïc sinh coù yù thöùc giuùp ñôõ ngöôøi phuï nöõ coù thai. 8 II. Caùc hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: Cuoäc soáng cuûa chuùng ta ñöôïc hình thaønh nhö theá naøo? - Theá naøo laø söï thuï tinh? Theá naøo laø hôïp töû? Cuoäc soáng cuûa chuùng ta ñöôïc hình thaønh nhö theá naøo? HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH - Haùt - Söï thuï tinh laø hieän töôïng tröùng keát hôïp vôùi tinh truøng. - Hôïp töû laø tröùng ñaõ ñöôïc thuï tinh. - Söï soáng baét ñaàu töø 1 teá baøo tröùng cuûa ngöôøi meï keát hôïp vôùi tinh truøng cuûa ngöôøi boá. - Noùi teân caùc boä phaän cô theå ñöôïc taïo thaønh - 5 tuaàn: ñaàu vaø maét ôû thai nhi qua caùc giai ñoaïn: 5 tuaàn, 8 tuaàn, - 8 tuaàn: coù theâm tai, tay, chaân 3 thaùng, 9 thaùng? - 3 thaùng: maét, muõi, mieäng, tay, chaân - 9 thaùng: ñaày ñuû caùc boä phaän cuûa cô theå ngöôøi (ñaàu, mình, tay chaân). - Cho hoïc sinh nhaän xeùt + giaùo vieân cho ñieåm 3. Baøøi môùi: Caàn laøm gì ñeå caû meï vaø em beù -Laéng nghe ñeàu khoûe? * Hoaït ñoäng 1: Laøm vieäc vôùi SGK - Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi, caù nhaân, lôùp Phöông phaùp: Thaûo luaän, ñaøm thoaïi, giaûng giaûi - Hoïc sinh laéng nghe + Böôùc 1: Giao nhieäm vuï vaø höôùng daãn - Yeâu caàu hoïc sinh laøm vieäc theo caëp - Chæ vaø noùi noäi dung töøng hình 1, 2, 3, 4, ôû trang 12 SGK - Thaûo luaän caâu hoûi: Neâu nhöõng vieäc neân vaø khoâng neân laøm ñoái vôùi nhöõng phuï nöõ coù thai vaø giaûi thích taïi sao? - HS laøm vieäc theo hd cuûa GV. + Böôùc 2: Laøm vieäc theo caëp - HS trình baøy keát quaû laøm vieäc. + Böôùc 3: Laøm vieäc caû lôùp - Yeâu caàu caû lôùp cuøng thaûo luaän caâu hoûi: Hình Vieäc laøm naøo theå hieän söï quan taâm, chia seû Noäi dung coâng vieäc gia ñình cuûa ngöôøi choàng ñoái vôùi Neân ngöôøi vôï ñang mang thai? Vieäc laøm ñoù coù lôïi Khoâng gì? neân  Giaùo vieân choát: - Hình 1:Caùc nhoùm thöùc aên coù lôïi - Chaêm soùc söùc khoûe cuûa ngöôøi meï tröôùc khi 9 coù thai vaø trong thôøi kì mang thai seõ giuùp cho thai nhi lôùn leân vaø phaùt trieån toát. Ñoàng thôøi, ngöôøi meï cuõng khoûe maïnh, sinh ñeû deã daøng, giaûm ñöôïc nguy hieåm coù theå xaûy ra. - Chuaån bò cho ñöùa con chaøo ñôøi laø traùch nhieäm cuûa caû choàng vaø vôï veà vaät chaát laãn tinh thaàn ñeå ngöôøi vôï khoûe maïnh, thai nhi phaùt trieån toát. * Hoaït ñoäng 2 : (Thaûo luaän caû lôùp ) cho söùc khoûe cuûa baø meï vaø thai nhi - Hình 2:Moät soá thöù khoâng toát hoaëc gaây haïi cho söùc khoûe cuûa baø meï vaø thai nhi - Hình 3:Ngöôøi phuï nöõ coù thai ñang ñöôïc khaùm thai taïi cô sôû y teá - Hình 4:Ngöôøi phuï nöõ coù thai ñang gaùnh luùa vaø tieáp xuùc vôùi caùc chaát ñoäc hoùa hoïc nhö thuoác tröø saâu, thuoác dieät coû … - Hình 5 : Ngöôøi choàng ñang gaép + Böôùc 1: - yeâu caàu HS quan saùt hình 5, 6, 7 / 13 SGK thöùc aên cho vôï - Hình 6 : Ngöôøi phuï nöõ coù thai vaø neâu noäi dung cuûa töøng hình ñang laøm nhöõng coâng vieäc nheï nhö ñang cho gaø aên; ngöôøi choàng gaùnh nöôùc veà - Hình 7 : ngöôøi choàng ñang quaït cho vôï vaø con gaùi ñi hoïc veà khoe ñieåm 10 + Böôùc 2: + Moïi ngöôøi trong gia ñình caàn laøm gì ñeå theå hieän söï quan taâm, chaêm soùc ñoái vôùi phuï -HS traû lôøi - Nhaän xeùt, goùp yù nöõ coù thai ? _GV keát luaän ( 32/ SGV) * Hoaït ñoäng 3: Ñoùng vai Phöông phaùp: Thaûo luaän, thöïc haønh + Böôùc 1: Thaûo luaän caû lôùp - Yeâu caàu hoïc sinh thaûo luaän caâu hoûi trong SGK trang 13 +Khi gaëp phuï nöõ coù thai xaùch naëng hoaëc ñi treân cuøng chuyeán oâ toâ maø khoâng coøn choã ngoài, baïn coù theå laøm gì ñeå giuùp ñôõ ? + Böôùc 2: Laøm vieäc theo nhoùm + Böôùc 3: Trình dieãn tröôùc lôùp  Giaùo vieân nhaän xeùt  Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp - Hoïc sinh thaûo luaän vaø trình baøy suy nghó - Caû lôùp nhaän xeùt - Nhoùm tröôûng ñieàu khieån caùc baïn thöïc haønh ñoùng vai theo chuû ñeà: “Coù yù thöùc giuùp ñôõ ngöôøi phuï nöõ coù thai”. - Moät soá nhoùm leân trình dieãn - Caùc nhoùm khaùc xem, bình luaän vaø ruùt ra baøi hoïc veà caùch öùng xöû ñoái vôùi ngöôøi phuï nöõ coù thai. 10 - Thi ñua: (2 daõy) Keå nhöõng vieäc neân laøm vaø - Hoïc sinh thi ñua keå tieáp söùc. khoâng neân laøm ñoái vôùi ngöôøi phuï nöõ coù thai?  GV nhaän xeùt, tuyeân döông. 4. Toång keát - daën doø: - Xem laïi baøi + hoïc ghi nhôù. -Laéng nghe - Chuaån bò: “Töø luùc môùi sinh ñeán tuoåi daäy thì ” - Nhaän xeùt tieát hoïc Thöù naêm,ngaøy thaùng naêm 2009 TUAÀN 3 Tieát 6 : TÖØ LUÙC MÔÙI SINH ÑEÁN TUOÅI DAÄY THÌ I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: 2. Kó naêng: Hoïc sinh neâu ñöôïc moät soá ñaëc ñieåm chung cuûa treû em ôû giai ñoaïn: döôùi 3 tuoåi, töø 3 ñeán 6 tuoåi, töø 6 ñeán 10 tuoåi. Hoïc sinh naém ñöôïc ñaëc ñieåm vaø taàm quan troïng cuûa tuoåi daäy thì ñoái vôùi cuoäc ñôøi cuûa moãi con ngöôøi. Giaùo duïc hoïc sinh giöõ gìn söùc khoûe ñeå cô theå phaùt trieån toát. 3. Thaùi ñoä: II. Caùc hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: Caàn laøm gì ñeå caû meï vaø em beù ñeàu khoûe? - Neâu nhöõng vieäc theå hieän söï quan taâm, chia seû coâng vieäc gia ñình cuûa ngöôøi choàng ñoái vôùi ngöôøi vôï ñang mang thai? Vieäc laøm ñoù coù lôïi gì? HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH - Haùt - gaùnh nöôùc thay vôï, gaép thöùc aên cho vôï, quaït cho vôï... - Vieäc ñoù giuùp meï khoûe maïnh, sinh ñeû deã daøng, giaûm ñöôïc caùc nguy hieåm. - Vieäc naøo neân laøm vaø khoâng neân laøm ñoái - Neân: aên uoáng ñuû chaát, ñuû löôïng, vôùi ngöôøi phuï nöõ coù thai? nghæ ngôi nhieàu, traùnh lao ñoäng naëng, ñi khaùm thai thöôøng kì. - Khoâng neân: lao ñoäng naëng, duøng 11 - Cho hoïc sinh nhaän xeùt + GV cho ñieåm. - Nhaän xeùt baøi cuõ 3. Baøi môùi: Giôùi thieäu: Neâu muïc tieâu cuûa baøi hoïc 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: * Hoaït ñoäng 1: Thaûo luaän caû lôùp chaát kích thích (röôïu, ma tuùy...) - Nhaän xeùt - Hoïc sinh laéng nghe - Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp Phöông phaùp: Ñaøm thoaïi, thaûo luaän, giaûng giaûi - Söû duïng caâu hoûi SGK trang 12, yeâu caàu HS ñem caùc böùc aûnh cuûa mình hoài nhoû hoaëc nhöõng böùc aûnh cuûa caùc treû em khaùc ñaõ söu taàm ñöôïc leân giôùi thieäu tröôùc lôùp theo yeâu caàu. Em beù maáy tuoåi vaø ñaõ bieát laøm gì? - Hoïc sinh coù theå tröng baøy aûnh vaø traû lôøi: + Ñaây laø aûnh cuûa em toâi, em 2 tuoåi, ñaõ bieát noùi vaø nhaän ra ngöôøi thaân, bieát chæ ñaâu laø maét, toùc, muõi, tai... + Ñaây laø aûnh em beù 4 tuoåi, neáu mình khoâng laáy buùt vaø vôû caát caån thaän laø em veõ lung tung vaøo ñaáy ... * Hoaït ñoäng 2: Troø chôi “Ai nhanh, ai - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp ñuùng” * Böôùc 2: GV phoå bieán caùch chôi vaø luaät chôi - nhoùm naøo laøm xong tröôùc vaø ñuùng laø thaéng cuoäc . _HS ñoïc thoâng tin trong khung chöõ vaø tìm xem moãi thoâng tin öùng vôùi löùa tuoåi naøo ñaõ neâu ôû tr 14 SGK _Thö kí vieát nhanh ñaùp aùn vaøo baûng * Böôùc 2: Laøm vieäc theo nhoùm - Hoïc sinh laøm vieäc theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân, cöû thö kí ghi bieân baûn thaûo luaän nhö höôùng daãn treân. * Böôùc 3: Laøm vieäc caû lôùp - Yeâu caàu caùc nhoùm treo saûn phaåm cuûa - Moãi nhoùm trình baøy moät giai ñoaïn. mình leân baûng vaø cöû ñaïi dieän leân trình baøy. - Yeâu caàu caùc nhoùm khaùc boå sung (neáu caàn - Caùc nhoùm khaùc boå sung (neáu thieáu) thieát) -Ñaùp aùn : 1 – b ; 2 – a ; 3 _ c - Giaùo vieân toùm taét laïi nhöõng yù chính vaøo Giai ñoaïn baûng lôùp. Ñaëc ñieåm noåi baät  Giaùo vieân nhaän xeùt + choát yù Döôùi 3 tuoåi Bieát teân mình, nhaän ra mình trong göông, nhaän ra quaàn aùo, ñoà chôi... Töø 3 tuoåi ñeán 6 tuoåi Hieáu ñoäng, thích chaïy nhaûy, leo treøo, 12 thích veõ, toâ maøu, chôi caùc troø chôi, thích noùi chuyeän, giaøu trí töôûng töôïng. Töø 6 tuoåi ñeán 10 tuoåi Caáu taïo cuûa caùc boä phaän vaø chöùc naêng cuûa cô theå hoaøn chænh. Heä thoáng cô, xöông phaùt trieån maïnh. * Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh _Yeâu caàu HS ñoïc thoâng tin tr 15 SGK vaø traû lôøi caâu hoûi : - Taïi sao noùi tuoåi daäy thì coù taàm quan troïng ñaëc bieät ñoái vôùi cuoäc ñôøi cuûa moãi con ngöôøi ? Tuoåi daäy thì - Cô theå phaùt trieån nhanh caû veà chieàu cao vaø caân naëng. - Cô quan sinh duïc phaùt trieån... ÔÛ con gaùi: baét ñaàu xuaát hieän kinh nguyeät. ÔÛ con trai coù hieän töôïng xuaát tinh laàn ñaàu. - Phaùt trieån veà tinh thaàn, tình caûm vaø khaû naêng hoøa nhaäp coäng ñoàng.  Giaùo vieân nhaän xeùt vaø choát yù Tr 35/SGV 4Toång keát - daën doø: - Xem laïi baøi + hoïc ghi nhôù -Laéng nghe - Chuaån bò: “Töø tuoåi vò thaønh nieân ñeán tuoåi giaø” - Nhaän xeùt tieát hoïc Thöù ba,ngaøy thaùng naêm 2009 TUAÀN 4 Tieát 7 : TÖØ TUOÅI VÒ THAØNH NIEÂN ÑEÁN TUOÅI GIAØØ I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: Hoïc sinh neâu ñöôïc moät soá ñaëc ñieåm chung cuûa tuoåi vò thaønh nieân, tuoåi tröôûng thaønh, tuoåi trung nieân, tuoåi giaø, xaùc ñònh ñöôïc baûn thaân ñang ôû vaøo giai ñoaïn naøo. 13 2. Kó naêng: Hoïc sinh xaùc ñònh baûn thaân mình ñang ôû trong giai ñoïan naøo cuûa cuoäc ñôøi . Giaùo duïc hoïc sinh ham thích tìm hieåu khoa hoïc. 3. Thaùi ñoä: II. Chuaån bò: - GV: Moät soá hình aûnh ñuû caùc löùa tuoåi - HS: Xem tröôùc baøi ôû nhaø II. Caùc hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH - Haùt 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: Töø luùc môùi sinh ñeán tuoåi daäy thì - Boác thaêm soá lieäu traû baøi theo caùc - 2 Hs boác thaêm TLCH caâu hoûi  Neâu ñaëc ñieåm noåi baät ôû giai ñoaïn - Döôùi 3 tuoåi: bieát ñi, bieát noùi, bieát teân mình, nhaän ra quaàn aùo, ñoà chôi döôùi 3 tuoåi vaø töø 3 tuoåi ñeán 6 tuoåi? - Töø 3 tuoåi ñeán 6 tuoåi: hieáu ñoäng, giaøu trí töôûng töôïng ...  Neâu ñaëc ñieåm noåi baät ôû giai ñoaïn - 6 tuoåi ñeán 10 tuoåi: cô theå hoaøn chænh, cô töø 6 tuoåi ñeán 10 tuoåi vaø giai ñoaïn xöông phaùt trieån maïnh. - Tuoåi daäy thì: cô theå phaùt trieån nhanh, cô tuoåi daäy thì? quan sinh duïc phaùt trieån ... - Cho hoïc sinh nhaän xeùt + Giaùo vieân cho ñieåm - Nhaän xeùt baøi cuõ - Hoïc sinh laéng nghe 3. baøi môùi: GT: Neâu muïc tieâu baøi - Hoaït ñoäng nhoùm, caû lôùp * Hoaït ñoäng 1: Laøm vieäc vôùi SGK Phöông phaùp: Thaûo luaän, ñaøm thoaïi + Böôùc 1: Giao nhieäm vuï vaø höôùng - Hoïc sinh ñoïc caùc thoâng tin vaø traû lôøi caâu hoûi trong SGK trang 16 , 17 theo nhoùm daãn - Laøm vieäc theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân, + Böôùc 2: Laøm vieäc theo nhoùm cöû thö kyù ghi bieân baûn thaûo luaän nhö höôùng daãn treân + Böôùc 3: Laøm vieäc caû lôùp - Yeâu caàu caùc nhoùm treo saûn phaåm Giai ñoaïn cuûa mình treân baûng vaø cöû ñaïi dieän Ñaëc ñieåm noåi baät leân trình baøy. Moãi nhoùm chæ trình baøy 1 giai ñoaïn vaø caùc nhoùm khaùc Tuoåi vò thaønh nieân boå sung (neáu caàn thieát) - Chuyeån tieáp töø treû con thaønh ngöôøi lôùn - Phaùt trieån maïnh veà theå chaát, tinh thaàn vaø moái quan he vôùi baïn beø, xaõ hoäi.  Giaùo vieân choát laïi noäi dung laøm Tuoåi tröôûng thaønh vieäc cuûa hoïc sinh - Trôû thaønh ngöoøi lôùn, töï chòu traùch nhieäm 14 tröôùc baûn thaân, gia ñình vaø xaõ hoäi. Tuoåi trung nieân - Coù thôøi gian vaø ñieàu kieän tích luyõ kinh nghieäm soáng. Tuoåi giaø - Vaãn coù theå ñoùng goùp cho xaõ hoäi, truyeàn kinh nghieäm cho con, chaùu. * Hoaït ñoäng 2: Troø chôi “Ai? Hoï - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp ñang ôû giai ñoaïn naøo cuûa cuoäc ñôøi”? Phöông phaùp: Thaûo luaän, ñaøm thoaïi, giaûng giaûi. + Böôùc 1: Toå chöùc vaø höôùng daãn - Chia lôùp thaønh 4 nhoùm. Phaùt cho - Hoïc sinh xaùc ñònh xem nhöõng ngöôøi trong moãi nhoùm töø 3 ñeán 4 hình. aûnh ñang ôû vaøo giai ñoaïn naøo cuûa cuoäc ñôøi vaø neâu ñaëc ñieåm cuûa giai ñoaïn ñoù. - Hoïc sinh laøm vieäc theo nhoùm nhö höôùng + Böôùc 2: Laøm vieäc theo nhoùm daãn. - Caùc nhoùm cöû ngöôøi laàn löôït leân trình baøy. + Böôùc 3: Laøm vieäc caû lôùp - Caùc nhoùm khaùc coù theå hoûi vaø neâu yù kieán khaùc veà phaàn trình baøy cuûa nhoùm baïn. - Giaùo vieân yeâu caàu caû lôùp thaûo luaän caùc caâu hoûi trong SGK. + Baïn ñang ôû vaøo giai ñoaïn naøo cuûa - Giai ñoaïn ñaàu cuûa tuoåi vò thaønh nieân (tuoåi cuoäc ñôøi? daäy thì). + Bieát ñöôïc chuùng ta ñang ôû giai - Hình dung söï phaùt trieån cuûa cô theå veà ñoaïn naøo cuûa cuoäc ñôøi coù lôïi gì? theå chaát, tinh thaàn, moái quan heä xaõ hoäi, giuùp ta saün saøng ñoùn nhaän, traùnh ñöôïc sai laàm coù theå xaûy ra.  Giaùo vieân choát laïi noäi dung thaûo luaän cuûa caû lôùp. * Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá - Giôùi thieäu vôùi caùc baïn veà nhöõng - Hoïc sinh traû lôøi, chæ ñònh baát kì 1 baïn thaønh vieân trong gia ñình baïn vaø tieáp theo. cho bieát töøng thaønh vieân ñang ôû vaøo giai ñoaïn naøo cuûa cuoäc ñôøi?  GV nhaän xeùt, tuyeân döông. 4. Toång keát - daën doø: - Xem laïi baøi + hoïc ghi nhôù. -Laéng nghe - Chuaån bò: “Veä sinh tuoåi daäy thì” - Nhaän xeùt tieát hoïc 15 Thöù naêm,ngaøy………….thaùng………….naêm 2009 TUAÀN 4 Tieát 8 : VEÄ SINH TUOÅI DAÄY THÌ I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: 2. Kó naêng: 3. Thaùi ñoä: Hoïc sinh nhaän ñònh nhöõng vieäc neân laøm ñeå giöõ veä sinh cô theå ôû löùa tuoåi daäy thì Hoïc sinh xaùc ñònh nhöõng vieäc neân vaø khoâng neân laøm ñeå baûo veä söùc khoûe theå chaát vaø tinh thaàn ôû tuoåi daäy thì. Giaùo duïc hoïc sinh yù thöùc giöõ gìn veä sinh cô theå nhaát laø giai ñoaïn cô theå böôùc vaøo tuoåi daäy thì. II. Chuaån bò: - GV: Phieáu hoïc taäp-Tranh SGK - HS: SGK II. Caùc hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: Töø tuoåi vò thaønh nieân ñeán tuoåi giaø. - Giaùo vieân ñeå caùc hình nam, nöõ ôû caùc löùa tuoåi töø tuoåi vò thaønh nieân ñeán tuoåi giaø, laøm caùc ngheà khaùc nhau trong xaõ hoäi leân baøn, yeâu caàu hoïc sinh choïn vaø neâu ñaëc ñieåm noåi baät cuûa giai ñoaïn löùa tuoåi ñoù.  Giaùo vieân cho ñieåm, nhaän xeùt baøi cuõ. 3. baøi môùi: Neâu muïc tieâu cuûa baøi hoïc : “Veä sinh tuoåi daäy thì” * Hoaït ñoäng 1: Laøm vieäc vôùi phieáu hoïc taäp. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH - Haùt - Hoïc sinh neâu ñaëc ñieåm noåi baät cuûa löùa tuoåi öùng vôùi hình ñaõ choïn. - Hoïc sinh goïi noái tieáp caùc baïn khaùc choïn hình vaø neâu ñaëc ñieåm noåi baät ôû giai ñoaïn ñoù. - Hoïc sinh nhaän xeùt -Laéng nghe - Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi, lôùp Phöông phaùp: Ñaøm thoaïi, thaûo luaän, giaûng giaûi + Böôùc 1: _GV neâu vaán ñeà : - Nghe +Moà hoâi coù theå gaây ra muøi gì ? +Neáu ñoïng laïi laâu treân cô theå,ñaëc bieät laø ôû caùc choã kín seõ gaây ra ñieàu gì ? … + Vaäy ôû löùa tuoåi naøy, chuùng ta neân laøm gì ñeå giöõ cho cô theå luoân saïch s4, thôm 16 tho vaø traùnh bò muïn “tröùng caù” ? + Böôùc 2: _GV yeâu caàu moãi HS neâu ra moät yù kieán - Hoïc sinh trình baøy yù kieán ngaén goïn ñeå trình baøy caâu h3i neâu treân _GV ghi nhanh caùc yù kieán leân baûng + Neâu taùc duïng cuûa töøng vieäc laøm ñaõ keå _ Röûa maët baèng nöôùc saïch, taém röûa, treân goäi ñaàu, thay ñoåi quaàn aùo thöôøng xuyeân , … _ GV choát yù (SGV- Tr 41) * Hoaït ñoäng 2: (laøm vieäc vôùi phieáu hoïc taäp ) + Böôùc 1: _GV chia lôùp thaønh 2 nhoùm nam vaø nöõ _Nam nhaän phieáu “Veä sinh cô quan sinh duïc nam “ vaø phaùt phieáu hoïc taäp _ Nöõ nhaän phieáu “Veä sinh cô quan sinh duïc nöõ + Böôùc 2: Chöõa baøi taäp theo töøng nhoùm _Phieáu 1 :1- b ; 2 – a, b. d ; 3 – b,d _Phieáu 2 : 1 – b, c ; 2 – a, b, d ; nam, nhoùm nöõ rieâng 3–a;4-a _HS ñoïc laïi ñoïn ñaàu trong muïc Baïn caàn bieát Tr 19 / SGK thaûo luaän * Hoaït ñoäng 3:Quan saùt tranh + Böôùc 1 : (laøm vieäc theo nhoùm) _GV yeâu caàu caùc nhoùm quan saùt H 4, 5 , 6 , 7 Tr 19 SGK vaø traû lôøi caâu hoûi +Chæ vaø noùi noäi dung töøng hình +Chuùng ta neân laøm gì vaø khoâng neân laøm gì ñeå baûo veä söùc khoûe veà theå chaát vaø tinh thaàn ôû tuoåi daäy thì ? + Böôùc 2: ( laøm vieäc theo nhoùm) _GV khuyeán khích HS ñöa theâm ví duï veà nhöõng vieäc neân laøm vaø khoâng neân laøm ñeå baûo veä söùc khoeû  Giaùo vieân choát: ÔÛ tuoåi daäy thì, chuùng ta caàn aên uoáng ñuû chaát, taêng cöôøng luyeän taäp TDTT, vui chôi giaûi trí laønh maïnh; tuyeät ñoái khoâng söû duïng caùc chaát gaây nghieän nhö thuoác laù, röôïu…; khoâng xem phim aûnh hoaëc saùch baùo khoâng laønh maïnh - 4 HS taïo thaønh nhoùm trao ñoåi, traû lôøi caâu hoûi _Ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän - Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi, lôùp * HÑ 4: Troø chôi “Taäp laøm dieãn giaû” Phöông phaùp: Thaûo luaän, ñaøm thoaïi, 17 ñoùng vai + Böôùc 1: GV giao nhieäm vuï vaø hd + Böôùc 2: HS trình baøy _HS _HS _HS _HS _HS 1(ngöôøi daãn chöông trình) 2 ( baïn khöû muøi) 3 ( coâ tröùng caù ) 4 ( baïn nuï cöôøi ) 5 ( vaän ñoäng vieân ) + Böôùc 3: _GV khen ngôïi vaø neâu caâu hoûi : +Caùc em ñaõ ruùt ra ñöôïc ñieàu gì qua phaàn - HS noái tieáp phaùt bieåu yù kieán trình baøy cuûa caùc baïn ? 4. Toång keát - daën doø: - Thöïc hieän nhöõng vieäc neân laøm cuûa baøi -Laéng nghe hoïc - Chuaån bò: Thöïc haønh “Noùi khoâng ! Ñoái vôùi caùc chaát gaây nghieän “ - Nhaän xeùt tieát hoïc Thöù ba,ngaøy………….thaùng…………naêm 2009 TUAÀN 5 Tieát 9 : THÖÏC HAØNH: NOÙI “KHOÂNG !” ÑOÁI VÔÙI CAÙC CHAÁT GAÂY NGHIEÄN I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: 2. Kó naêng: 3. Thaùi ñoä: Hoïc sinh söu taàm, xöû lyù caùc thoâng tin veà taùc haïi cuûa röôïu, bia, thuoác laù, ma tuyù vaø trình baøy ñöôïc nhöõng thoâng tin ñoù. Thöïc hieän kyõ naêng töø choái khoâng söû duïng caùc chaát gaây nghieän. Giaùo duïc hoïc sinh khoâng söû duïng caùc chaát gaây nghieän ñeå baûo veä söùc khoûe vaø traùnh laõng phí. II. Chuaån bò: - GV: Phieáu HT-Tranh SGK - HS: SGK III. Caùc hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: Veä sinh tuoåi daäy thì HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH - Haùt 18  Giaùo vieân nhaän xeùt - Hoïc sinh töï ñaët caâu hoûi + HS khaùc traû lôøi 3. baøi môùi: Thöïc haønh: Noùi “Khoâng !” ñoái vôùi caùc chaát gaây nghieän - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp * Hoaït ñoäng 1: Thöïc haønh xöû lí thoâng tin Phöông phaùp: Thaûo luaän, ñaøm thoaïi + Böôùc 1: Toå chöùc vaø giao nhieäm vuï - Giaùo vieân chia lôùp thaønh 6 nhoùm - Nhoùm 1 vaø 2: Tìm hieåu vaø söu taàm caùc thoâng tin veà taùc haïi cuûa thuoác laù. - Nhoùm 3 vaø 4: Tìm hieåu vaø söu taàm caùc thoâng tin veà taùc haïi cuûa röôïu, bia - Nhoùm 5 vaø 6: Tìm hieåu vaø söu taàm caùc thoâng tin veà taùc haïi cuûa ma tuyù. - Giaùo vieân yeâu caàu caùc nhoùm taäp hôïp taøi lieäu thu thaäp ñöôïc veà töøng vaán ñeà ñeå saép xeáp laïi vaø tröng baøy. - Nhoùm tröôûng cuøng caùc baïn xöû lí + Böôùc 2: Caùc nhoùm laøm vieäc caùc thoâng tin ñaõ thu thaäp trình baøy theo daøn yù cuûa giaùo vieân. Daøn yù: - Taùc haïi ñeán söùc khoûe baûn thaân ngöôøi söû - Caùc nhoùm duøng buùt daï hoaëc caét daùn ñeå vieát toùm taét laïi nhöõng duïng caùc chaát gaây nghieän. thoâng tin ñaõ söu taàm ñöôïc treân - Taùc haïi ñeán kinh teá. giaáy khoå to theo daøn yù treân. - Taùc haïi ñeán ngöôøi xung quanh. - Töøng nhoùm treo saûn phaåm cuûa nhoùm mình vaø cöû ngöôøi trình baøy. - Caùc nhoùm khaùc coù theå hoûi vaø caùc thaønh vieân trong nhoùm giaûi ñaùp. - Döï kieán: * Huùt thuoác laù coù haïi gì? 1. Thuoác laù laø chaát gaây nghieän. 2. Coù haïi cho söùc khoûe ngöôøi huùt: beänh ñöôøng hoâ haáp, beänh tim maïch, beänh ung thö… 3. Toán tieàn, aûnh höôûng kinh teá gia ñình, ñaát nöôùc.  Giaùo vieân choát: Thuoác laù coøn gaây oâ nhieãm 4. AÛnh höôûng ñeán söùc khoûe ngöôøi xung quanh. moâi tröôøng. * Uoáng röôïu, bia coù haïi gì? 1. Röôïu, bia laø chaát gaây nghieän. 19  Giaùo vieân choát: Uoáng bia cuõng coù haïi nhö uoáng röôïu. Löôïng coàn vaøo cô theå khi ñoù seõ lôùn hôn so vôùi löôïng coàn vaøo cô theå khi uoáng ít röôïu.  Giaùo vieân choát: - Röôïu, bia, thuoác laù, ma tuùy ñeàu laø chaát gaây nghieän. Söû duïng vaø buoân baùn ma tuùy laø phaïm phaùp. - Caùc chaát gaây nghieän ñeàu gaây haïi cho söùc khoûe ngöôøi söû duïng, aûnh höôûng ñeán moïi ngöôøi xung quanh. Laøm maát traät töï xaõ hoäi. * Hoaït ñoäng 2: Troø chôi “Boác thaêm traû lôøi caâu hoûi” Phöông phaùp: Troø chôi, vaán ñaùp + Böôùc 1: Toå chöùc vaø höôùng daãn - Giaùo vieân ñeà nghò moãi nhoùm cöû 1 baïn vaøo ban giaùm khaûo vaø 3-5 baïn tham gia chôi, caùc baïn coøn laïi laø quan saùt vieân. - Chuaån bò saün 3 hoäp ñöïng phieáu. Hoäp 1 ñöïng caùc caâu hoûi lieân quan ñeán taùc haïi cuûa thuoác laù, hoäp 2 ñöïng caùc caâu hoûi lieân quan ñeán taùc haïi cuûa röôïu, bia, hoäp 3 ñöïng caùc caâu hoûi lieân quan ñeán taùc haïi cuûa ma tuùy. 2. Coù haïi cho söùc khoûe ngöôøi uoáng: beänh ñöôøng tieâu hoùa, beänh tim maïch, beänh thaàn kinh, huûy hoaïi cô baép… 3. Haïi ñeán nhaân caùch ngöôøi nghieän. 4. Toán tieàn aûnh höôûng ñeán kinh teá gia ñình, ñaát nöôùc. 5. AÛnh höôûng ñeán ngöôøi xung quanh hay gaây loän, vi phaïm phaùp luaät… * Söû duïng ma tuùy coù haïi gì? 1. Ma tuùy chæ duøng thöû 1 laàn ñaõ nghieän. 2. Coù haïi cho söùc khoûe ngöôøi nghieän huùt: söùc khoûe bò huûy hoaïi, maát khaû naêng lao ñoäng, toån haïi thaàn kinh, duøng chung bôm tieâm coù theå bò HIV, vieâm gan B  quaù lieàu seõ cheát. 3. Coù haïi ñeán nhaân caùch ngöôøi nghieän: aên caép, cöôùp cuûa, gieát ngöôøi. 4. Toán tieân, aûnh höôûng ñeán kinh teá gia ñình, ñaát nöôùc. 5. AÛnh höôûng ñeán moïi ngöôøi xung quanh: toäi phaïm gia taêng. - Hoaït ñoäng caû lôùp, caù nhaân, nhoùm - Hoïc sinh tham gia söu taàm thoâng tin veà taùc haïi cuûa thuoác laù seõ chæ ñöôïc boác thaêm ôû hoäp 2 vaø 3. Nhöõng hoïc sinh ñaõ tham gia söu taàm thoâng tin veà taùc haïi cuûa röôïu, bia chæ ñöôïc boác thaêm ôû hoäp 1 vaø 3. Nhöõng hoïc sinh ñaõ tham gia söu taàm thoâng tin veà 20
- Xem thêm -