Tài liệu Giáo án khoa học lớp 5 cả năm_cktkn_bộ 7

  • Số trang: 99 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 56 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

KHOA HOÏC SÖÏ SINH SAÛN A – Muïc tieâu : Sau moãi baøi hoïc ,HS coù khaû naêng : -Nhaân ra moãi traû em ñeàu do Boá, Meï sinh ra vaø coù nhöõng ñaëc dieåm gioáng vôùi Boá, Meï cuûa mình. -Neâu yù nghóa cuûa söï sinh saûn . B – Ñoà duøng daïy hoïc : 1 / GV :. + Boä phieáu duøng cho troø chôi”Beù laø con ai?’’. 2 / HS : SGK. TG C – Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu : Hoaït ñoäng giaùo vieân I – OÅn ñònh lôùp : II – Kieåm tra baøi cuõ : - Nhaän xeùt, III – Baøi môùi : 1- Giôùi thieäu baøi môùi :” Con ngöôøi vaø söùc khoeû.’’ 2 – Hoaït ñoäng : a) HÑ 1 : Troø chôi “Beù laø ai “ -Muïc tieâu :HS nhaän ra moãi treû em laø do boá ,meï sinh ra vaø coù nhöõng ñaëc ñieåm gioáng nhö bo,á meï cuûa mình -Phöông phaùp :Hoaït ñoäng caù nhaân . -Chuaån bò :Phöông aùn SGK -Caùch tieán haønh . +Böôùc 1 :Gv phoå bieán caùch chôi . + Böôùc 2 :GV toå chöùc cho HS chôi. + Böôùc 3 : Keát thuùc troø chôi -Tuyeân döông caùc caëp thaéng cuoäc - GV yeâu caàu HS traû lôøi caâu hoûi : +Taïi sao chuùng ta tìm ñöôïc boá, meï cho caùc em . Keát luaän : : Moïi treû em ñeàu do boá,meï sinh ra vaø coù nhöõng ñaëc ñieåm gioáng vôùi boá , meï cuûa mình. b) HÑ 2 :. Laøm vieäc vôùi SGK. -Phöông phaùp : quan saùt. -Muïc tieâu :HS neâu ñöôïc yù nghóa cuûa vieäc sinh saûn -Caùch tieán haønh. + Böôùc 1 :GV höôùng daãn 1. Yeâu caàu HS quan saùt caùc hình 1,2,3 SGK vaø ñoïc lôøi thoaïi giöõa caùc nhaân vaät trong hình . 2. Cho hai em lieân heä ñeán gia ñình mình +Böôùc 2 : laøm vieäc theo caêp. +Böôùc 3:Yeâu caàu moät soá HS triønh baøy keát quaû theo caëp tröôùc caû lôùp. Yeâu caàu HS thaûo luaän tìm ra yù nghóa cuûa Söï sinh saûn Hoaït ñoäng hoïc sinh - Haùt - HS ñeå saùch leân baøn. _Theo doõi. - HS laéng nghe _HS theo doõi .. _HS chôi - Moãi treû em laø do boá ,meï sinh ra vaø coù nhöõng ñaëc ñieåm gioáng nhö bo,á meï cuûa mình . _ Laéng nghe _Quan saùt caùc hình 1,2,3 vaø ñoïc lôøi thoaïi giöõa caùc nhaân vaät trung hình. _HS laøm vieäc theo caëp. _HS trình baøy. _HS thaûo luaän. Nhôø coù söï sinh saûn maø caùc theá heä trong moãi - Haõy noùi veà yù nghóa cuûa söï sinh saûn ñoái vôùi moãi gia ñình, doøng hoï. -Ñieàu gì coù theå xaûy ra neáu con ngöôøi khoâng coù khaû naêng sinh saûn. Keát luaän :nhôø coù söï sinh saûn maø caùc theá heä trong moãi gia ñình,doøng hoï ñöôïc duy trì keá tieáp nhau. IV – Cuûng coá : Goïi HS sinh ñoïc muïc baïn caàn bieát. V – Nhaän xeùt – daën doø : :-Nhaän xeùt tieát hoïc. . -Chuaån bò baøi nam hay nöõ. gia dình, doøng hoï ñöôïc duy trì keá tieáp nhau. -Caùc theá heä trong moãi gia ñình khoâng ñöôïc duy trì. _Hai HS ñoïc. _HS laéng nghe. _Chuaån bò moät soá tranh aûnh nam vaø nöõ. * RKN : KHOA HOÏC NAM HAY NÖÕ ? A – Muïc tieâu : Sau baøi hoïc , HS bieát : _ Phaân bieät caùc ñaëc ñieåm veà maët sinh hoïc vaø xaõ hoäi giöõa nam vaø nöõ . _ Nhaän ra söï caàn thieát phaûi thay ñoåi moät soá quan nieäm xaõ hoäi veà nam vaø nöõ . _ Coù yù thöùc toân troïng caùc ban cuøng giôùi vaø khaùc giôùi ; khoâng phaân bieät baïn nam , baïn nöõ . B – Ñoà duøng daïy hoïc 1 – GV :. :_ Hình trang 6 , 7 SGK _ Caùc taám phieáu coù noäi dung nhö trang 8 SGK 2 – HS : SGK. TG C – Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu : Hoaït ñoäng giaùo vieân I – OÅn ñònh lôùp : II – Kieåm tra baøi cuõ Söï sinh saûn _ Taïi sao chuùng ta tìm ñöôïc boá , meï cho caùc em beù ? _ Cho bieát yù nghóa cuûa söï sinh saûn ñoái vôùi moãi gia ñình doøng hoï . - Nhaän xeùt kieåm tra baøi cuõ. III – Baøi môùi : 1 – Giôùi thieäu baøi : Nam hay nöõ ? 2 – Hoaït ñoäng : a) HÑ 1 : - Thaûo luaän . Muïc tieâu : HS xaùc ñònh ñöôïc söï khaùc nhau giöõa nam vaø nöõ veà maët sinh hoïc Caùch tieán haønh : + Böôùc 1 : Laøm vieäc theo nhoùm GV yeâu caàu nhoùm tröôûng ñieøu khieån nhoùm mình thaûo luaän caùc caâu hoûi 1,2,3 SGK + Böôùc 2 : Laøm vieäc caû lôùp Ñaïi dieän töøng nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän cuûa Hoaït ñoäng hoïc sinh - Haùt - Moïi treû em ñeøu do boá , meï sinh ra ñeàu coù nhöõng ñaëc ñieåm gioáng vôùi boá , meï cuûa mình . - Nhôø coù söï sinh saûn maø caùc theù heä trong moãi gia ñình , doøng hoï ñöôïc duy trì keá tieáp nhau - HS nghe . - Thaûo luaän nhoùm ñoâi caùc caâu hoûi 1,2,3 SGK - Ñaïi dieän töøng nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän cuûa nhoùm mình - Caùc nhoùm khaùc boå sung nhoùm mình GV nhaän xeùt _ Ngoaøi nhöõng ñaëc ñieåm chung , giöõa nam vaø nöõ coù söï khaùc bieät naøo nöõa ? Keát luaän : Ngoaøi nhöõng ñaëc ñieåm chung , giöõa nam vaø nöõ coù söï khaùc bieät , trong ñoù coù söï khaùc nhau cô baûn veà caáu taïo vaø chöùc naêng cuûa cö quan sinh duïc . Khi coøn nhoû , beù trai vaø beù gaùi chöa coù söï khaùc bieät roõ reät veà ngoaïi hình caáu taïo cuûa cö quan sinh duïc . Ñeán moät ñoä tuoåi nhaát ñònh , cô quan sinh duïc môùi phaùt trieån vaø laøm cho cö theå nöõ vaø nam coù nhieàu ñieåm khaùc bieät veà maët sinh hoïc _ Neâu moät soá ñaëc ñieåm khaùc bieät giöõa nam vaø nöõ veà maët sinh hoïc b) HÑ 2 :. Troø chôi :” Ai nhanh , ai ñuùng ? “ Muïc tieâu : HS phaân bieät ñöôïc caùc ñaëc ñieåm veà maët sinh hoïc vaø xaõ hoäi giöõa nam vaø nöõ . Caùch tieán haønh : + Böôùc 1 : Toå chöùc vaø höôùng daãn GV phaùt cho moãi nhoùm caùc taám phieáu coù noäi dung nhö SGK vaø höôùng daãn HS caùch chôi . + Böôùc 2 : Caùc nhoùm tieán haønh nhö höôùng daãn ôû böôùc 1 + Böôùc 3 : Laøm vieäc caû lôùp + Böôùc 4 : GV ñaùnh giaù , keát luaän vaø tuyeân döông nhöõng nhoùm thaéng cuoäc . c) HÑ 3 : Thaûo luaän : Moät soá quan nieäm xaõ hoäi veà nam vaø nöõ Muïc tieâu : Giuùp HS : - Nhaän ra moät soá quan nieäm xaõ hoäi veà nam vaø nöõ ; söï caàn thieát phaûi thay ñoåi moät soá quan nieäm naøy . - Coù yù thöùc toân troïng caùc baïn cuøng giôùi vaø khaùc giôùi ; khoâng phaân bieät baïn nam , baïn nöõ . Caùch tieán haønh : + Böôùc 1 : Laøm vieäc theo nhoùm GV yeâu caàu caùc nhoùm thaûo luaän caùc caâu hoûi sau * Nhoùm 1 : a) Coâng vieäc noäi trôï laø cuûa phuï nöõ b) Ñaøn oâng laø ngöôøi kieám tieàn nuoâi caû gia ñình c) Con gaùi neân hoïc nöõ coâng gia chaùnh , con trai neân hoïc kó thuaät * Nhoùm 2 : Trong gia ñình , nhöõng yeâu caàu hay cö xöû cuûa cha meï vôùi con trai vaø con gaùi coù khaùc nhau khoâng vaø - Ngoaøi nhöõng ñaëc ñieåm chung giöõa nam vaø nöõ coù söï khaùc bieät , trong ñoù coù söï khaùc nhau cô baûn veà caáu taïo vaø chöùc naêng cuûa cô quan sinh duïc - HS nghe - Nam thöôøng coù raâu , cô quan sinh duïc nam taïo ra tinh truøng - Nöõ coù kinh nguyeät , cô quan sinh duïc nôõ taïo ra tröùng - HS laéng nghe . - Caùc nhoùm chôi - Ñaïi dieän moãi nhoùm trình baøy vaø giaûi thích - HS theo doõi . - Thaûo luaän vaø giaûi thích taïi sao baïn ñoàng yù hoaëc khoâng ñoàng yù - HS thaûo luaän khaùc nhau nhö theá naøo ? Nhö vaäy coù hôïp lyù khoâng * Nhoùm 3 : Lieân heä trong lôùp mình coù söï phaân bieät ñoái xöû giöõa HS nam vaø HS nöõ khoâng ? Nhö vaäy coù hôïp lyù khoâng * Nhoùm 4 : Taïi sao khoâng phaân bieät ñoái xöû giöõa nam vaø nöõ ? + Böôùc 2 : Laøm vieäc caû lôùp . - HS thaûo luaän . - HS thaûo luaän . - Töøng nhoùm baùo caùo keát quaû . - Nhoùm khaùc nhaän xeùt boå sung . - HS laéng nghe . - Nhaän xeùt söûa chöõa . Keát luaän : Quan nieäm xaõ hoäi veà nam vaø nöõ coù theå thay ñoåi . Moãi HS ñeàu coù theå goùp phaàn taïo neân söï thay ñoåi baèng caùch baøy toû suy nghó vaø theå hieän baèng haønh - 2 HS ñoïc . ñoäng ngay töø trong gia ñình , trong lôùp hoïc cuûa mình . -HS nghe IV – Cuûng coá : - Goïi HS ñoïc muïc caàn bieát . -Xem baøi tröôùc V – Nhaän xeùt – daën doø : - Nhaän xeùt tieát hoïc _Xem tröôùc baøi “Cô theå chuùng ta ñöôïc hình thaønh nhö theá naøo ? “ .* RKN : Ngaøy soaïn: KHOA HOÏC : CÔ THEÅ CHUÙNG TA ÑÖÔÏC HÌNH THAØNH NHÖ THEÁ NAØO ? A – Muïc tieâu : Sau baøi hoïc , HS coù khaû naêng : _ Nhaän bieát : Cô theå cuûa moãi con ngöôøi ñöïc hình thaønh töø söï keát hôï giöõa tröùng cuûa meï vaø tinh truøng cuûa boá . _ Phaân bieät moät vaøi giai ñoaïn phaùt trieån cuûa thai nhi . B – Ñoà duøng daïy hoïc : 1 – GV :. Hình trang 10,11 SGK. 2 – HS : SGK. TG C – Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu : Hoaït ñoäng giaùo vieân I – OÅn ñònh lôùp : I – Kieåm tra baøi cuõ : Baøi “Nam hay Nöõ” _ Ngoaøi nhöõng ñaëc ñieåm chung,giöõa nam vaø nöõ coù söï khaùc bieät naøo nöõa _ Nhaän xeùt. III – Baøi môùi : 1 – Giôùi thieäu baøi : GV vieát baøi”Cô theå chuùng ta ñöôïc hình thaønh nhö theá naøo?” 2 – Hoaït ñoäng : a) HÑ 1 : - Giaûng giaûi *Muïc tieâu: HS nhaän bieát ñöôïc moät soá töø khoa hoïc: Thuï tinh ,hôïp töû,phoâi,baøo thai. *Caùch tieán haønh Böôùc 1:GV ñaët caâu hoûi cho caû lôùp nhôù laïi baøi tröôùc Hoaït ñoäng hoïc sinh - Haùt - Ngoaøi nhöõng ñaëc ñieåm chung,giöõa nam vaø nöõ coù söï khaùc nhau cô baûn veà caáu taïo vaø chöùc naêng cuûa cô quan sinh duïc. - HS nghe . HS choïn caâu ñuùng traû lôøi. döôùi daïng caâu hoûi traéc nghieäm. Böôùc 2: GV giaûng : _Cô theå ngöôøi ñöôïc hình thaønh töø moät teá baøo tröùng cuûa meï keát hôïp vôùi tinh truøng cuûa boá.Quaù trình tröùng keát hôïp vôùi tinh truøng ñöôïc goïi laø söï thuï tinh. _Tröùng ñaõ ñöôïc thuï tinh goïi laø hôïp töû. _Hôïp töû phaùt trieån thaønh phoâi roài thaønh baøo thai,sau khoaûng 9 thaùng ôû trong buïng meï em beù seõ sinh ra. b) HÑ 2 :.Laøm vieäc vôùi SGK. *Muïc tieâu:Hình thaønh cho HS bieåu töôïng veà söï thuï tinh vaø söï phaùt trieån cuûa thai nhi. * Caùch tieán haønh: _ Böôùc 1:GV höôùng daãn HS laøm vieäc caù nhaân. _ GV yeâu caàu HS quan saùt hình 1a,1b,1c vaø ñoïc kó phaàn chuù thích trang 10 SGK ,tìm xem moãi chuù thích phuø hôïp vôùi hình naøo. _GV goïi moät soá HS trình baøy. _ Böôùc 2: GV yeâu caàu HS quan saùt 2,3,4,5 trang 11 SGK tìm xem hình naøo cho bieát thai ñöôïc 5 tuaàn,8 tuaàn.3 thaùng,khoaûng 9 thaùng. _ GV goïi moät soá HS trình baøy. _ GV nhaän xeùt: IV – Cuûng coá : _ Goïi HS ñoïc muïc baïn caàn bieát. V – Nhaän xeùt – daën doø : - Nhaän xeùt tieát hoïc . - Baøi sau:Caàn laøm gì ñeå caû meï vaø em beù ñeàu khoeû. * RKN : - HS laéng nghe. . - HS nghe. -Moät soá HS trình baøy. -Moät soá HS trình baøy. -2 em ñoïc. -HS nghe. -Xem baøi tröôùc Ngaøy soaïn: KHOA HOÏC CAÀN LAØM GÌ ÑEÅ CAÛ MEÏ VAØ EM BEÙ ÑIEÀU KHOEÛ ? A – Muïc tieâu : Sau baøi hoïc ,HS bieát: _ Neâu nhöõng vieäc neân vaø khoâng neân laøm ñoái vôùi phuï nöõ coù thai ñeå ñaûm baûo meï khoeû vaø thai nhi khoeû. _ Xaùc ñònh nhieäm vuï cuûa ngöôøi choàng vaø caùc thaønh vieân khaùc trong gia ñình laø phaûi chaêm soùc ,giuùp ñôõ phuï nöõ coù thai. _ Coù yù thöùc giuùp phuï nöõ coù thai. B – Ñoà duøng daïy hoïc : 1 – GV : Hình trang 12-13SGK. 2 – HS : SGK. TG C – Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu : Hoaït ñoäng giaùo vieân I – OÅn ñònh lôùp : Hoaït ñoäng hoïc sinh - Haùt II – Kieåm tra baøi cuõ : “Cô theå chuùng ta ñöôïc hình thaønh nhö theá naøo?” _ Cô theå chuùng ta ñöôïc hình thaønh töø ñaâu? _ Cô theå chuùng ta ñöôïc hình thaønh töø söï keát hôïp giöõa tröùng cuûa meï vaø tinh truøng cuûa boá. _ Tröùng ñaõ ñöôïc thuï tinh goïi laø hôïp töû. _ Tröùng ñaõ ñöôïc thuï tinh goïi laø gì? _ Nhaän xeùt, KTBC. III – Baøi môùi : 1 – Giôùi thieäu baøi : GV vieát baøi “Caàn laøm gì ñeå caû meï vaø em beù ñeàu khoeû? 2 – Hoaït ñoäng : a) HÑ 1 : - Laøm vieäc vôùi SGK. * Muïc tieâu: HS neâu ñöôïc nhöõng vieäc neân vaø khoâng neân laøm Vaø khoâng neân laøm ñoái vôùi phuï nöõ coù thai ñeå ñaûm baûo meï khoeû vaàthi nhi khoeû . * Caùch tieán haønh: Böôùc 1:Giao nhieäm vuï vaø höôùng daãn . GV Yeâu caàu HS laøm vieäc theo caëp: Quan saùt caùt hình 1, 2, 3, 4 trang 12 SGK ñeå traû lôøi caâu hoûi: Phuï nöõ coù thai neân vaø khoâng neân laøm gì ? Taïi sao ? _Böôùc 2:Laøm vieäc theo caëp. _ Böôùc 3; Laøm vieäc caû lôùp. Goò moät soá HS trình baøy keát quaû laøm vieäc theo caëp. _Keát luaän : Nhö muïc caàn bieát. b) HÑ 2 : Thaûo luaän caû lôùp. * Muïc tieâu:HS xaùc ñònh ñöôïc nhieäm vuï cuûa ngöôøi choøng vaø caùc thaønh vieân khaùc trong gia ñìnhlaø phaûi chaêm soùc,giuùp ñôõ phuï nöõ coù thai. * Caùch tieán haønh: _Böôùc 1: GVyeâu caàu HS quan saùt caùc hình 5,6,7 trang 13 SGK vaø neâu noäi dung cuûa töøng hình. GV nhaän xeùt. _ HS laøm vieäc theo caëp: Quan saùt caùt hình 1, 2, 3, 4 trang 12 SGK ñeå traû lôøi caâu hoûi: _ Neâên aên ñuû chaát ;ñuû löôïng; nghæ ngôi nhieàu, tinh thaàn thoaûi maùi;ñi khaùm thai ñònh kì 3 thaùng 1 laàn;tim vaùc-sin phoøng beänh vaø uoáng thuoác khi caàn theâo chæ daãn cuûa Bsó . _ Khoâng ;Duøng caùc chaát kích thích : Röôïc,thuoác laù ,ma tuyù…; traùnh lao ñoäng naëng ,tieáp xuùc caùc chaát ñoäc hoaù hoïc nhö:thuoác saâu ,thuoác coû. _HS laøm vieäc theo höôùng ñaãn cuûa GV. _ Moãi em chæ noùi veà noäi dung cuûa 1 hình. -HS nghe. -HS quan saùt caùc hình 5,6,7 trang 13 SGK vaø neâu noäi dung cuûa töøng hình. -Caùc em khaùc nhaän xeùt _ Moïi ngöôøi caàn chaêm soùc söùc khoeû cho ngöôøi meï tröôùc khi coù thai vaø trong thôøi kì mang thai seõ giuùp cho thai nhi khoeû maïnh , sinh tröôûng vaø phaùt trieån toát; ñoàng thôøi ngöôøi meï cuõng khoeû maïnh,giaûm ñöôïc nguy hieåm coù theå xaûy ra khi -Böôùc 2:GV yeâu caàu caû lôùp cuøng thaûo luaän caâu hoûi : Moïi ngöôøi trong gia ñình caàn laøm gì ñeå theå hieän söï quan taâm ‘chaêm soùc ñoái vôùi phuï nöõ coù thai. Keát luaän: Nhö muïc baïn caàn bieát. c) HÑ 3 : Ñoùng vai: * Muïc tieâu : HS coù yù thöùc giuùp ñôõ phuï nöõ coù thai. * Caùch tieán haønh: _ Böôùc 1: Thaûo luaän caû lôùp.; GV yeâu caàu HS thaûo luaän caâu hoûi trang 13 SGK : khi gaëp phuï nöõ coù thai xaùch naënghoaëc ñi treân cuøng chuyeán oâ toâ maø khoâng coøn choã ngoài , baïn coù theå laøm gì ñeå giuùp ñôõ? _ Böôùc 2: Laøm vieäc theo nhoùm . _ Böôùc 3: trình dieãn tröôùc lôùp. _GV nhaän xeùt boå sung. sinh con. _ HS thaûo luaän vaø traû lôøi. _ Nhoùm tröôûng ñieàu khieån nhoùm mình ñoùng vai theo chuû ñeà”Coù yù thöùc giuôù ñôõ phuï nöõ coù thai”. _ Moït soá nhoùm leân trình dieãn tröôc lôùp. _ Caùc nhoùm khaùc theo doõi, bình luaän vaø ruùc ra baøi hoïc veà cach öùng xöû ñoái vôùi phuï nöõ cos thai. _ 2 HS ñoïc. _ HS laùng nghe. _ Xem baøi tröôùc. IV – Cuûng coá : _Goïi HS ñoïc muïc baïn caàn bieát V – Nhaän xeùt – daën doø : - Nhaän xeùt tieát hoïc . _ Baøi sau töø luùc môùi sinh ñoái tuoåi daäy thì. * RKN : Ngaøy soaïn: KHOA HOÏC: TÖØ LUÙC MÔÙI SINH ÑEÁN TUOÅI DAÄY THÌ. A – Muïc tieâu : Sau baøi hoïc,HS bieát: _ Neâu moâtoá ñaëc ñieåmchung cuûa treû em ôû toaøn giai ñoaïn :Döôùi 3 tuoåi , Töø 3 ñeán 6 tuoåi, töø 6 ñeán 10 tuoåi. _ Neâu ñaëc ñieåm vaø taàm quan troïng cuûa tuoåi daäy thì ñoái vôùi cuoäc ñôøi cuûa moãi con ngöôøi. B – Ñoà duøng daïy hoïc : 1 – GV :.Thoâng tin vaø hình trang 14 ,15 SGK. 2_ HS Söu taàm aûnh chuïp baûn thaân luùc coøn nhoû hoaëc aûnh cuûa treû em ôû caùc löùa tuoåi khaùc nhau. TG C – Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu : Hoaït ñoäng giaùo vieân I – OÅn ñònh lôùp : II – Kieåm tra baøi cuõ : “ Caàn laøm gì ñeå caû meï vaø em beù ñeàu khoeû " _ Neâu nhöõng vieäc neân vaø khoâng neân laøm ñoái vôùi phuï nöõ coù thai ñeå ñaûm baûo meï khoeû vaø thai nhi khoeû Hoaït ñoäng hoïc sinh - Haùt - 2 em traû lôøi - Nhaän xeùt, KTBC III – Baøi môùi : 1 – Giôùi thieäu baøi : “ Töø luùc môùi sinh ñeán tuoåi daäy thì “ 2 – Hoaït ñoäng : a) HÑ 1 : - Thaûo luaän caû lôùp @Muïc tieâu: - HS neâu ñöôïc tuoåi vaø ñaëc ñieåm cuûa em beù trong aûnh ñaõ söu taàm ñöôïc . @Caùch tieán haønh: GV yeâu caàu moät soá HS ñem aûnh cuûa mình hoài nhoû hoaëc aûnh cuûa caùc treû em khaùc ñaõ söu taàm ñöôïc leân giôùi thieäu tröôùc lôùp theo yeâu caàu . _ Em beù maáy tuoåi vaø ñaõ bieát laøm gì ? b) HÑ 2 :.Troø chôi “ Ai nhanh , Ai ñuùng ? “ * Muïc tieâu: HS neâu ñöôïc moät soá ñaëc ssieåm chung cuûa treû am ôû töøng giai ñoaïn döôùi 3 tuoåi , töø 3 ñeán 6 tuoåi , töø 6 ñeán 10 tuoåi . * Chuaån bò : Chuaån bò theo nhoùm : -Moät baûng con vaø phaán hoaëc buùt vieát baûng . -Moät caùi chuoâng nhoû ( hoaëc vaät thay theá coù theå phaùt ra aâm thanh ) *Caùch tieán haønh: -Böôùc 1: GV phoå bieán caùch chôi vaø luaät chôi -Böôùc 2: Laøm vieäc theo nhoùm . -Böôùc 3: Laøm vieäc caû lôùp . GV ghi roõ nhoùm naøo laøm xong tröôùc ,nhoùm naøo laøm xong sau . Ñôïi taát caû caùc nhoùm cuøng xong .GV môùi yeâu caàu caùc em giô ñaùp aùn. -GV tuyeân döông nhöõng nhoùm thaéng cuoäc. c) HÑ 3 : Thöïc haønh. *Muïc tieâu: HS neâu ñöôïc ñaëc ñieåm vaø taàm quan troïng cuûa tuoåi daäy thì ñoái vôùi cuoäc ñôøi cuûa moãi con ngöôøi. *Caùch tieán haønh: -Böôùc 1: GV yeâu caàu HS laøm vieäc caù nhaân. Taïi saoâní tuoåi daäy thì coù taàm quan troïng ñaëc bieät ñoái vôùi cuoäc ñôøi cuûa moãi con ngöôøi ? -Böôùc 2: GV goïi moät soá HS traû lôøi caâu hoûi treân. Keát luaän: Tuoåi daäy thì coù taàm quan troïng ñaëc bieät ñoái vôùi cuoäc ñôøi cuûa moãi con ngöôøi , vì ñaây laø thôøi kì cô theå - HS nghe . - HS quan saùt . - HS ñem aûnh cuûa mình hoài nhoû hoaëc aûnh cuûa caùc treû em khaùc ñaõ söu taàm ñöôïc leân giôùi thieäu tröôùc lôùp . - Em môùi 2 tuoåi ñaõ bieát noùi vaø nhaän ra nhöõng ngöôøi thaân , ñaõ bieát haùt , muùa … - HS theo doõi . - HS laøm vieäc theo höôùng daãn cuûa GV . - Caùc nhoùm laøm xong giô ñaùp aùn. - HS ñoïc caùc thoâng tin trang 15 SGK vaø traû lôøi caâu hoûi. _ 3 HS traû lôøi: -Vì ôû tuoåi naøy cô theå phaùt trieån nhanh caû veà chieàu cao vaø caân naëng. Cô quan sinh duïc baét ñaàu phaùt trieån, con gaùi xuaát hieän kinh nguyeät, con trai coù hieän töôïng xuaát tinh. Ñoàng thôøi ôû giai ñoaïn naøy cuõng dieãn ra nhöõng bieán ñoåi veà tình caûm,suy nghó vaø moái quan heä xaõ hoäi. - HS laéng nghe. coù nhieàu thay ñoåi nhaát. Cuï theå laø: - Cô theå phaùt trieån nhanh caû veà chieàu cao vaø caân naëng. - Cô quan sinh duïc baét ñaàu phaùt trieån, con gaùi xuaát hieän kinh nguyeät, con trai coù hieän töôïng xuaát tinh. - Bieán ñoåi veà tình caûm,suy nghó vaø moái quan heä xaõ hoäi. IV / Cuûng coá : Taïi sao noùi tuoåi daäy thì coù taàm quan troïng ñaëc bieät ñoái vôùi cuoäc ñôøi cuûa moãi con ngöôøi. V / Nhaän xeùt – daën doø : - Nhaän xeùt tieát hoïc . - Baøi sau : “Töø tuoåi vò thaønh nieân ñeán tuoåi giaø”. -HS traû lôøi. - HS nghe. -Xem baøi tröôùc. * Ruùt kinh nghieäm : Ngaøy soaïn: KHOA HOÏC : TÖØ TUOÅI VÒ THAØNH NIEÂN ÑEÁN TUOÅI GIAØ A – Muïc tieâu : Sau baøi hoïc . HS bieát : _ Neâu moät soá ñaëc ñieåm chung cuûa vò thaønh nieân , tuoåi tröôûng thaønh , tuoåi giaø . _ Xaùc ñònh baûn thaân HS ñang ôû vaøo giai ñoaïn naøo cuûa cuoäc ñôøi . B – Ñoà duøng daïy hoïc : 1 – GV :._ Thoâng tin vaø hình trang 16 , 17 SGK . _ Söu taàm tranh aûnh cuûa ngöôøi lôùn ôû caùc löùa tuoåi khaùc nhau vaø laøm caùc ngheà khaùc nhau . 2 – HS : SGK. TG C – Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu : Hoaït ñoäng giaùo vieân I – OÅn ñònh lôùp : II – Kieåm tra baøi cuõ : “ Töø luùc môùi sinh ñeán tuoåi daäy thì “ _ Tuoåi daäy thì coù taàm quan troïng ñaëc bieät ñoái vôùi cuoäc ñôøi cuûa moãi con ngöôøi nhö theá naøo ? - Nhaän xeùt KTBC III – Baøi môùi : 1 – Giôùi thieäu baøi : “ Töø tuoåi vò thaønh nieân ñeán tuoåi giaø “ 2 – Hoaït ñoäng : a) HÑ 1 : - Laøm vieäc vôùi SGK . @Muïc tieâu: HS neâu ñöôïc moät soá ñaëc ñieåm chung cuûa tuoåi vò thaønh nieân , tuoåi tröôûng thaønh , tuoåi giaø . @Caùch tieán haønh: _Böôùc 1: Giao nhieäm vuï vaø höôùng daãn . GV yeâu caàu HS ñoïc caùc thoâng tin trang 16 , 17 SGK vaø thaûo luaän theo nhoùm veà ñaëc ñieåm noåi Hoaït ñoäng hoïc sinh - Haùt - 2 HS traû lôøi - HS nghe . - Thaûo luaän nhoùm ñoâi . - HS ñoïc caùc thoâng tin trang 16 , 17 SGK vaø thaûo luaän theo nhoùm veà ñaëc ñieåm noåi baät baät cuûa töøng giai ñoaïn löùa tuoåi _Böôùc 2: Laøm vieäc theo nhoùm . _ Böôùc 3: Laøm vieäc caû lôùp . GV nhaän xeùt boå sung . b) HÑ 2 :.Troø chôi : “ Ai ? Hoï ñang ôû vaøo giai ñoaïn naøo cuûa cuoäc ñôøi ? “ @Muïc tieâu: _ Cuûng coá cho HS Nhöõng hieåu bieát veà tuoåi vò thaønh nieân , tuoåi tröôûng thaønh , tuoåi giaø ñaõ hoïc ôû phaàn treân . _ HS xcs ñònh ñöôïc baûn thaân ñang ôû vaøo giai ñoaïn naøo cuûa cuoäc ñôøi . @Caùch tieán haønh: GV vaø HS cuøng söu taàm khoaûng 12-16 tranh aûnh nam , nöõ ôû caùc löùa tuoåi ,laøm caùc ngheà khaùc nhau trong xaõ hoäi . _Böôùc 1: Toå chöùc vaø höôùng daãn GV chia lôùp thaønh 4 nhoùm . Phaùt cho moãi nhoùm töø 3 ñeán 4 hình . _Böôùc 2: Laøm vieäc theo nhoùm nhö höôùng daãn treân _ Böôùc 3: Laøm vieäc caû lôùp . GV yeâu caàu thaûo luaän caâu hoûi . + Baïn ñang ôû vaøo giai ñoaïn naøo cuûa cuoäc ñôøi + Bieát ñöôïc chuùng ta ñang ôû vaøo giai ñoaïn naøo cuûa cuoäc ñôøi coù lôïi gì ? Keát luaän: _ Chuùng ta ñang ôû vaøo giai ñoaïn ñaàu cuûa tuoåi vò thaønh nieân . _ Bieát ñöôïc chuùng ta ñang ôû vaøo giai ñoaïn naøo cuûa cuoäc ñôøi seõ giuùp chuùng ta hình dung ñöôïc sôï phaùt trieån cuûa cô theå veàø theå chaát , tinh thaàn vaø moái quan heä xaõ hoäi seõ dieãn ra nhö theá naøo . Töø ñoù . chuùng ta saün saøng ñoùn nhaän vaø khoâng sôï haõi ,boái roái … IV – Cuûng coá : _ Bieát ñöôïc chuùng ta ñang ôû vaøo giai ñoaïn naøo cuûa cuoäc ñôøi coù lôïi gì V – Nhaän xeùt – daën doø : - Nhaän xeùt tieát hoïc . cuûa töøng giai ñoaïn löùa tuoåi . - Thö kí cuûa nhoùm seõ ghi yù kieán cuûa baïn vaøo baûng - HS laøm vieäc theo höôùng daãn cuûa GV . - Caùc nhoùm treo saûn phaåmcuûa nhoùm mình treân baûng vaø cöû ñaïi dieän leân trình baøy . Moãi nhoùm chæ trình baøy moät giai ñoaïn - Caùc nhoùm khaùc boå sung . - HS xaùc ñònh xem nhöõng ngöôøi trong aûnh ñang ôû vaøo giai ñoaïn naøo cuûa cuoäc ñôøi vaø neâu ñaëc ñieåm cuûa giai ñoaïn ñoù . - HS thaûo luaän nhoùm - Caùc nhoùm cöû ngöôøi laàn löôït leân trình baøy - Caùc nhoùm khaùc coù theå hoûi hoaëc neâu yù kieán khaùc veà hình aûnh maø nhoùm baïn giôùi thieäu . +Ñang ôû giai ñoaïn ñaàu tuoåi vò thaønh nieân + Seõ giuùp chuùng ta hình dung ñöôïc sôï phaùt trieån cuûa cô theå veàø theå chaát , tinh thaàn vaø moái quan heä xaõ hoäi seõ dieãn ra nhö theá naøo . - HS nghe . - HS traû lôøi . - HS laéng nghe . - Baøi sau : “ Veä sinh tuoåi daäy thì “ * RKN : - Xem baøi tröôùc . Ngaøy soaïn: KHOA HOÏC : VEÄ SINH TUOÅI DAÄY THÌ A – Muïc tieâu : Sau baøi hoïc , HS coù khaû naêng : _ Neâu nhöõng vieäc neân laøm ñeå giöõ veä sinh cô theå ôû tuoåi daäy thì . _ Xaùc ñònh nhöõng vieäc neân vaø khoâng neân laøm ñeå baûo veä söùc khoeû veà theå chaát vaø tinh thaàn ôû tuoåi daäy thì . B – Ñoà duøng daïy hoïc : 1 – GV :._ Hình trang 18 , 19 SGK _ Caùc phieáu ghi moät soá thoâng tin veà nhöõng vieäc neân laøm ñeå baûo veä söùc khoeû ôû tuoåi daäy thì TG 2 – HS : C – Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu : Hoaït ñoäng giaùo vieân I _ Oån ñònh : II _ Kieûm tra baøi cuõ : “Töø tuoåi vò thaønh nieân ñeán tuoåi giaø”. _ Töø tuoåi vò thaønh nieân ñeán tuoåi giaø coù maáy giai ñoaïn ? - Nhaän xeùt KTBC III – Baøi môùi : 1 – Giôùi thieäu baøi : “ Veä sinh ôû tuoåi daäy thì “ 2 – Hoaït ñoäng : a) HÑ 1 : - Ñoâïng naõo . @Muïc tieâu: HS neâu ñöôïc nhöõng vieäc neân laøm ñeå giöõ veä sinh cô theå ôû tuoåi daäy thì @Caùch tieán haønh: _Böôùc 1: GV giaûng vaø neâu vaàn ñeã : ÔÛ tuoåi daäy thì,caùc tuyeán moà hoâi vaø tuyeàn daàu ôûå da hoaït ñoäng maïnh . Vaäy ôû tuoåi naøy , chuùng ta neân laøm gì ñeå giöõ cho cô theå luoân saïch seõ , thôm tho vaø traùnh bò muïn “ tröùng caù “ _Böôùc 2: + GV söû duïng phöông phaùp ñoäng naõo , yeâu caàu moãi HS neâu ra moät yù kieán ngaén goïn . + GV ghi nhanh taát caû caùc yù kieán cuûa HS treân baûng + GV yeâu caàu HS neâu taùc duïng cuûa töøng vieäc laøm ñaõ keå treân GV noùi : Taát caû nhöõng vieäc laøm treân laø caàn thieát ñeå giöõ veä sinh cô theå noùi chung . Nhöng ôû löùa tuoåi daäy thì , cô quan sinh duïc môùi baét ñaàu phaùt trieån .Vì vaäy ,chuùng ta caàn phaûi bieát caùch giöõ veä sinh cô quan sinh duïc . b) HÑ 2 :. _Böôùc 1: Laøm vieäc vôùi phieáu hoïc taäp : GV chia lôùp thaønh caùc nhoùm nam vaø caùc nhoùm nöõ rieâng . Phaùt cho moãi nhoùm moät phieáu hoïc taäp Hoaït ñoäng hoïc sinh - HS haùt. - HS traû lôøi. - HS laéng nghe. - HS theo doõi . -HS neâu nhöõng vieäc laøm : röûa maët , goäi ñaàu ,taém röûa , thay quaàn aùo … - HS neâu. -Moãi nhoùm 4 em : + Nam nhaän phieáu “ Veä sinh cô quan sinh duïc nam “ +Nöõ nhaän phieáu “ Veä sinh cô quan _Böôùc 2: Chöõa baøi taäp theo töøng nhoùm nam ,nöõ rieâng GV yeâu caàu HS ñoïc ñoaïn ñaàu trong muïc baïn caàn bieát trang 19 SGK . c) HÑ 3 : Quan saùt tranh vaø thaûo luaän : @Muïc tieâu: HS xaùc ñònh ñöôïc nhöõng vieäc neân vaø khoâng neân laøm ñeå baûo veä söùc khoeû veà theå chaát vaø tinh thaàn ôû tuoåi daäy thì . @Caùch tieán haønh: _Böôùc 1: Laøm vieäc theo nhoùm GV yeâu caàu caùc nhoùm tröôûng ñieàu khieån nhoùm mình laàn löôït quan saùt caùc hình 4,5,6,7, trang 19 SGK vaø traû lôøi caùc caâu hoûi : Chæ vaø noùi noäi dung cuûa töøng hình . _ Chuùng ta neân laøm gì vaø khoâng neân laøm gì ñeå baûo veä söùc khoeû veà theå chaát _Böôùc 2: Laøm vieäc caû lôùp . _ GV khuyeán khích HS ñöa theâm nhöõng ví duï khaùc vôùi SGK veà nhöõng vieäc neân vaø khoâng neân laøm ñeå baûo veä söùc khoeû veà theå chaát vaø tinh thaàn ôû tuoåi daäy thì _ ÔÛ tuoåi daäy thì chuùng ta caàn laøm gì ? Keát luaän: Nhö muïc “ Baïn caàn bieát “ phaàn 3 trang 19 SGK d) HÑ 4 : Teøo chôi “ Taäp laøm dieãn giaû “ @Muïc tieâu : Giuùp HS heä thoáng laïi nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc veà nhöõng vieäc neân laøm ôû tuoåi daäy thì @ Caùch tieán haønh : + Böôùc 1 : GV giao nhieäm vuï vaø höôùng daãn + Böôùc 2 : HS trình baøy . + Böôùc 3 : GV khen ngôïi caùc HS ñaõ trình baøy - Nhaän xeùt boå sung. IV – Cuûng coá : Caùc em haõy söu taàm treân aûnh , saùch baùo noùi veà taùc haïi cuûa röôïu , bia , thuoác laù , ma tuyù V – Nhaän xeùt – daën doø : - Nhaän xeùt tieát hoïc .: sinh duïc nöõ “ -HS theo doõi . - 2 HS ñoïc . -HS quan saùt caùc hình 4,5,6,7, trang 19 SGK vaø traû lôøi caùc caâu hoûi : Chæ vaø noùi noäi dung cuûa töøng hình . -Caàn aên uoáng ñuû chaát , taêng cöôøng luyeän taäp theå duïc theå thao , vui chôi giaûi trí laønh maïnh ; tuyeät ñoái khoâng söû duïng caâc chaát gaây nghieän nhö thuoác laù , röôu , bia, ma tuyù ,…; khoâng xem phim aûnh hoaëc saùch baùo khoâng laønh maïnh . - Ñaïi dieän töøng nhoùm trình baøy keât quaû thaûo luaän cuûa mình . - HS ñöa theâm ví duï . - ÔÛ tuoåi daäy thì chuùng ta caàn aên uoáng ñuû chaát , taêng cöôøng luyeän taäp theå duïc theå thao , vui chôi giaûi trí laønh maïnh ; tuyeät ñoái khoâng söû duïng caùc chaát gaây nghieän nhö : thuoác laù , … khoâng xem phim aûnh hoaëc saùch baùo - HS laéng nghe . - HS laéng nghe . - 6 hs leân trình baøy moãi em ñoùng moät vai . - Veà nhaø söu taàm tranh aûnh . - HS laéng nhge . - Baøi sau : Thöïc haønh : Noùi “ Khoâng ! “ ñoái vôùi caùc chaát gaây nghieän * RKN : - Xem baøi tröôùc . Ngaøy soaïn: KHOA HOÏC : THÖÏC HAØNH : NOÙI “ KHOÂNG ! “ ÑOÁI VÔÙI CAÙC CHAÁT GAÂY NGHIEÄN A – Muïc tieâu : Sau baøi hoïc , HS coù khaû naêng : _ Xöû lí caùc thoâng tin veà taùc haïi cuûa röôïu , bia, thuoác laù , ma tuyù vaø trình baøy nhöõng thoâng tin ñoù _ Thöïc hieän kó naêng töøchoái , khoâng söû duïng caùc chaát gaây nghieän . B – Ñoà duøng daïy hoïc : 1 – GV :._ Thoâng tin vaø hình trang 21, 22, 23, SGK . _ Caùc hình aûnh vaø thoâng tin veà taùc haïi cuûa röôïu , bia , thuoác laù , ma tuyù söu taàm ñöôïc . _ Moät soá phieáu ghi caùc caâu hoûi veà taùc haïi cuûa röôïu , bia , thuoác laù , ma tuyù . 2 – HS : SGK. TG C – Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu : Hoaït ñoäng giaùo vieân I – OÅn ñònh lôùp : II – Kieåm tra baøi cuõ : “ Veä sinh ôû tuoåi daäy thì “ _ ÔÛ tuoåi daäy thì chuùng ta caàn laøm gì ? - Nhaän xeùt, KTBC III – Baøi môùi : 1 – Giôùi thieäu baøi : “ Thöïc haønh : Noùi “ Khoâng! “ ñoái vôùi caùc chaát gaây nghieän . 2 – Hoaït ñoäng : a) HÑ 1 : - Thöïc haønh xöû lí thoâng tin @Muïc tieâu: HS laäp ñöôïc baûng taùc haïi cuûa röôïu , bia, thuoác laù , ma tuyù . @Caùch tieán haønh: _Böôùc 1: HS laøm vieäc caù nhaân _Böôùc 2: Goïi moät soá HS trình baøy GV nhaän xeùt . Keát luaän: Nhö muïc baïn caàn bieát trang 21 SGK . b) HÑ 2 :.Troø chôi “ Boác thaêm traû lôøi caâu hoûi “ @Muïc tieâu: Cuûng coá cho HS nhöõng hieåu bieát veà taùc haïi cuûa thuoác laù , röôïu ,bia, ma tuyù . @Caùch tieán haønh: _Böôùc 1: Toå chöùc vaø höôùng daõn _Böôùc 2: Ñaïi dieän töøng nhoùm leân boác thaêm vaø traû lôøi caâu hoûi . _ Böôùc 3: GV theo doõi töøng nhoùm vaø cho ñieåm c) HÑ 3 : Troø chôi “ Chieác gheá nguy hieåm “ Hoaït ñoäng hoïc sinh - Haùt - 2 HS traû lôøi . - HS nghe . - HS ñoïc caùc thoâng tin vaø hoaøn thaønh baûng ôû SùGK . - Moãi HS chæ trình baøy moät yù . - HS khaùc boå sung . -HS laéng nghe . - Theo doõi - Thaûo luaän nhoùm 4 . - Ñaïi dieän töøng nhoùm leân boác thaêm vaø traû lôøi caâu hoûi . @Muïc tieâu: HS nhaän ra : Nhieàu khi bieát chaéc haønh vi naøo ñoù seõ gaây nguy hieåm cho baûn thaân hoaëc ngöôøi khaùc mf coù ngöôøi vaãn laøm . Töø ñoù , HS coù yù thöùc traùnh xa nguy hieåm . @Caùch tieán haønh: _Böôùc 1: Toå chöùc vaø höôùng daãn . Coù theå söû duïng gheá cuûa GV ñeå duøng cho troø chôi . _Böôùc 2: Toå chöùc HS chôi . _ Böôùc 3: Thaûo luaän caû lôùp . _ Em caûm thaáy theá naøo khi ñi qua chieác gheá ? _ Taïi sao khi ñi qua chieác gheá moät soá baïn ñaõ ñi chaäm lai vaø raát thaän troïng ñeå khoâng chaïm vaøo gheá ? Keát luaän: _ Troø chôi ñaõ giuùp chuùng ta lí giaûi ñöôïc taïi sao coù nhieàu ngöôøi bieát chaéc laø neáu hoï thöïc hieän moät haønh vi naøo ñoù coù theå gaây nguy hieåm cho baûn thaân hoaëc ngöôøi khaùc maø hoï vaãn laøm , thaäm chí chæ vì toø moø xem noù nguy hieåm ñeán möùc naøo . Ñieàu ñoù, cuõng töông töï nhö vieäc thöû vaø söû duïng thuoác laù , röôïu , bia, ma tuyù . _ Teøo chôi cuõng giuùp chuùng ta nhaän thaáy raêvgf , soá ngöôøi thöû nhö treân laø raát ít , ña soá moïi ngöôøi ñeàu raát thaän troïng vaø mong muoán traùnh xa nguy hieåm . c) HÑ 4 : Ñoùng vai : @ Muïc tieâu : HS bieát thöïc hieïn kó naêng töø choái , khoâng söû duïng caùc chaát gaây nghieän . _ Böôùc 1 : Thaûo luaän ? GV neâu vaán ñeà :Khi chuùng ta töø choái ai moät ñieàu gì , caùc em seõ noùi gì ? _ Böôùc 2 : Toå chöùc vaø höôùng daãn : GV chia lôùp thaønh 6 nhoùm & phaùt phieáu ghi 3 tình huoáng cho caùc nhoùm. _ Böôùc3: GV theo doõi ,giuùp ñôõ. _ Böôùc4: Trình dieãn vaø thaûo luaän. Gv neâu caâu hoûi : Vieäc töø choái huùt thuoác laù,röôïu ,bia,söû duïng ma tuyù coù deã daøng khoâng? Trong tröôøng hôïp bò doaï daãm,chuùng ta neân laøm gì? Keâùt luaän:Nhö muïc baïn caàn bieát (Trang23)SGK. IV – Cuûng coá :Caùc chaát gaây nghieän coù haïi nhö theá naøo? - HS laéng nghe. -HS chôi . - Khi ñi qua chieác gheá em raát hoài hôïp sôï chaïm vaøo gheá - Chieác gheá raát nguy hieåm vì noù ñaõ nhieãm ñieän cao theá ,ai chaïm vaøo seõ bò ñieän giaät cheát - HS laéng nghe . - Thaûo luaän vaø traû lôøi . - Thaûo luaän . -Caû nhoùm ñoïc tình huoáng,moät vaøi hoïc sinh trong nhoùm xung phong nhaän vai. -Töøng nhoùm leân ñoùng vai theo caùc tình huoáng treân. -Khoâng. -Tìm caùch töø choái,boû ñi. -Laéng nghe. -HS traû lôøi. V – Nhaän xeùt – daën doø : Laéng nghe. - Nhaän xeùt tieát hoïc . Xem baøi tröôùc. -Baøi sau” Duøng thuoác an toaøn” * RKN : Ngaøy soaïn: KHOA HOÏC: DUØNG THUOÁC AN TOAØN. A – Muïc tieâu : Sau baøi hoïc , HS coù khaû naêng : _ Xaùc ñònh khi naøo neân duøng thuoác . _ Neâu nhöõng ñieåm chuù yù khi phaûi duøng thuoác & khi mua thuoác . _ Neâu taùc haïi cuûa vieäc duøng khoâng ñuùng thuoác , khoâng ñuùng caùch & khoâng ñuùng lieàu löôïng B – Ñoà duøng daïy hoïc : 1 – GV :._ Hình trang 24 , 25 SGK . _ Coù theå söu taàm moät soá voû ñöïng & baûn höôùng daãn söû duïng thuoác . 2 – HS : SGK TG C – Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu : Hoaït ñoäng giaùo vieân I – OÅn ñònh lôùp : II – Kieåm tra baøi cuõ :” Thöïc haønh : Noùi “ Khoâng!” ñoái vôùi caùc chaát gaây nghieän . Neâu taùc haïi cuûa caùc chaátgaây ñoäc haïiâù - Nhaän xeùt, KTBC III – Baøi môùi : 1 – Giôùi thieäu baøi : “ Duøng thuoác an toaøn “ 2 – Hoaït ñoäng : a) HÑ 1 : - Laøm vieäc theo caëp . @Muïc tieâu: Khai thaùc voán hieåu bieát cuûa HS veà teân moät soá thuoác & tröôøng hôïp caàn söû duïng thuoác ñoù . @Caùch tieán haønh: _Böôùc 1: : - Laøm vieäc theo caëp . GV yeâu caàu Hslaøm vieäc theo caëp ñeå hoûi vaø traû lôøi caâu hoûi: + Baïn ñaõ duøng thuoác bao giôø chöa vaø duøng trong tröôøng hôïp naøo? _Böôùc 2: GV goïi moät soá caëp leân baûn ñeå hoûi vaø traû lôøi. GV giaûng: Khi bò beänh, chuùng ta caàn duøng thuoác ñeå chöõa trò.Tuy nhieân,neáu söû duïng thuoác khoâng ñuùng coù theå laøm beänh naëng hôn,thaäm chí coù theå gaây cheát ngöôøi b) HÑ 2 :.Thöïc haønh laøm baøi taäp trong SGK. @Muïc tieâu: Giuùp HS : _ Xaùc ñònh ñöôïc khi naøo neân duøng thuoác . _ Neâu ñöôïc nhöõng ñieåm caàn chuù yù khi phaûi duøng thuoác & khi mua thuoác . Hoaït ñoäng hoïc sinh - Haùt -HS traû lôì - HS nghe . - HS quan saùt . - HS theo doõi . -Thaûo luaän caëp. -HS traû lôøi: Khi bò beänh, chuùng ta caàn duøng thuoác ñeå chöõa trò HS laéng nghe. _ Neâu ñöôïc taùc haïi cuûa vieäc duøng khoâng ñuùng thuoác , khoâng ñuùng caùch & khoâng ñuùng lieàu löôïng @Caùch tieán haønh: _Böôùc 1:Laøm vieäc caù nhaân. GVyeâu caàu hoïc sinh laøm baøi taäp trang 24 SGK. _Böôùc 2:Chöõa baøi. GVchæ ñònh moät soá HS neâu keát quaû laøm baøi taäp caù nhaân. GV nhaän xeùt: Keát luaän:Nhö muïc baïn caàn bieát trang 25 SGK. c) HÑ 3 : Troø chôi “ Ai nhanh , A I ñuùng ? “ @Muïc tieâu: Giuùp HS khoâng chæ bieát söû duïng thuoác an toaøn maø coøn bieát caùch taän duïng giaù trò dinh döôõng cuûa thöùc aên ñeå phoøng traùnh beänh taät . @Caùch tieán haønh: _Böôùc 1:GV giao nhieäm vuï vaø höôùng daãn. GV yeâu caàu moãi nhoùm ñöa theû töø ñaõ chuaån bò saün ra vaø höôùng daãn caùch chôi. _Böôùc 2:Tieán haønh chôi. GV quan saùt xem nhoùm naøo giô nhanh vaø ñuùng. HS laøm baøi taäp trang 24 SGK. HS neâu keát quaû laøm baøi taäp caù nhaân: 1_d ; 2_c ; 3_a ; 4_b . HS laéng nghe. -HS theo doõi. -Caùc nhoùm thaûo luaän nhanh vaø vieát thöù töï löïa choïn cuûa nhoùm mình vaøo theû roài giô leân. GV tuyeân döông. IV – Cuûng coá : Yeâu caàu moät vaøi HS traû lôøi 4 caâu -4 HS traû lôøi. trang 24 SGK. V – Nhaän xeùt – daën doø : -HS laéng nghe. - Nhaän xeùt tieát hoïc : -GV daën HS noùivôùi boâ, meï nhöõng gì ñaõ hoïc trong -HS noùivôùi boâ, meï nhöõng gì ñaõ hoïc trong baøi. baøi. -Xem baøi tröôùc. Baøi sau:”Phoøng beänh soát reùt” * RKN : Ngaøy soaïn: KHOA HOÏC : PHOØNG BEÄNH SOÁT REÙT A – Muïc tieâu : Sau baøi hoïc , HS coù khaû naêng : _ Nhaän bieát moät soá daáu hieäu chính cuûa beänh soát reùt . _ Neâu taùc nhaân , ñöôøng laây truyeàn beänh soát reùt . _ Laøm cho nhaø ôû & nôi nguû khoâng coù muoãi. _ Töï baûo veä mình & nhöõng ngöôøi trong gia ñình baèng caùch nguû maøn ( ñaëc bieät maøn ñaõ ñöôïc taåm chaát dieät muoãi),maëc quaàn aùo daøi khoâng cho muoãi ñoát khi trôøi toái . _ Coù yù thöùc trong vieäc ngaên chaën B – Ñoà duøng daïy hoïc : 1 – GV :.Thoâng tin & hình trang 26, 27 SGK . 2 – HS : SGK. TG C – Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu : Hoaït ñoäng giaùo vieân I – OÅn ñònh lôùp : II – Kieåm tra baøi cuõ : “ Duøng thuoác an toaøn “ Hoaït ñoäng hoïc sinh - Haùt -Hoûi:Caùc em duøng thuoác trong tröôøng hôïp naøo? - Nhaän xeùt, KTBC III – Baøi môùi : 1 – Giôùi thieäu baøi : : “ Phoøng beänh soát reùt “ 2 – Hoaït ñoäng : a) HÑ 1 : - Laøm vieäc vôùi SGK. @Muïc tieâu:_HS nhaän bieát ñöôïc moät soá daáu hieäu chính cuûa beänh soát reùt . _ HS neâu ñöôïc taùc nhaân ñöôøng laây truyeàn cuûa beänh soát reùt . @Caùch tieán haønh: _Böôùc 1:Toå chöùc vaø höôùng daãn. GV chia nhoùm &giao nhieäm vuï cho caùc nhoùm . -Quan saùt vaø ñoïc lôøi thoaïi cuûa caùc nhaân vaät trong caùc hình 1,2 Tr. 26 SGK. Traû lôøi caùc caâu hoûi: -Neâu moät soá daáu hieäu chính cuaû beänh soát reùt ? -Beänh soát reùt nguy hieåm nhö theá naøo? -Beänh soát reùt laây truyeàn nhö theá naøo? _Böôùc 2:Laøm vieäc theo nhoùm. _ Böôùc 3:Laøm vieäc caû lôùp. GV nhaän xeùt. Keát luaän: Soát reùt laø moät beänh truyeàn nhieãm do kyù sinh truøng gaây ra.Beänh soát reùt ñaõ coù thuoác chöõa vaø thuoác phoøng. b) HÑ 2 :.Quan saùt vaø thaûo luaän. @Muïc tieâu: Giuùp HS : _ Bieát laøm cho nhaø ôû & nôi nguû khoâng coù muoãi . _ Bieát töï baûo veä mình & nhöõng ngöôøi trong gia ñình baèng caùch nguû maøn ( ñaëc bieät maøn ñaõ ñöôïc phoøng chaát dieät muoãi ) , maëc quaàn aùo daøi ñeå khoâng cho muoãi ñoát khi trôøi toái . _ Coù yù thöùc trong vieäc ngaên chaën khoâng cho muoãi sinh saûn & ñoát ngöôøi . @Caùch tieán haønh: _Böôùc 1:Thaûo luaän nhoùm. GV vieát saün caùc caâu hoûi,caùc phieáu & phaùt cho caùc nhoùm ñeå nhoùm tröôûng ñieàu khieån nhoùm mình thaûo luaän. _Böôùc 2:Thaûo luaän caû lôùp. GV yeâu caàu ñaïi dieän cuûa moãi nhoùm traû lôøi moät caâu. GV nhaän xeùt boå sung . +Neâu caùch phoøng beänh soát reùt. -HS traû lôøi. - HS nghe - HS nghe -Quan saùt vaø ñoïc lôøi thoaïi cuûa caùc nhaân vaät trong caùc hình 1,2 Tr. 26 SGK. - HS nghe . -Caùc nhoùm tröôûng ñieàu khieån nhoùm mình laøm vieäc theo höôùng daãn treân -Ñaïi dieän töøng nhoùm trình baøy keát quaû laøm vieäc cuûa nhoùm mình -Caùc nhoùm khaùc boå sung -HS laéng nghe. -HS nhaän phieáu hoïc taäp. -Ñaïi dieän cuûa moãi nhoùm traû lôøi moät caâu HS khaùc nhaän xeùt. -Caùch phoøng beänh soát reùt toát nhaát laø giöõ veä sinh nhaø ôû vaø moâi tröôøng xung quanh,dieät muoãi,boï gaäy vaø traùnh ñeå Keát luaän:. Caùch phoøng beänh soát reùt toát nhaát laø giöõ veä sinh nhaø ôû vaø moâi tröôøng xung quanh,dieät muoãi,boï gaäy vaø traùnh ñeå muoãi ñoát. IV – Cuûng coá :Yeâu caàu HS ñoïc muïc Baïn caàn bieát Tr.27 SGK. V – Nhaän xeùt – daën doø : - Nhaän xeùt tieát hoïc . -Baøi sau:”Phoøng beänh soát xuaát huyeát”. * RKN : muoãi ñoát. -2HS ñoïc -HS laéng nghe. Xem baøi tröôùc. KHOA HOÏC : PHOØNG BEÄNH SOÁT XUAÁT HUYEÁT. A – Muïc tieâu : Sau baøi hoïc,HS bieát : _ Neâu taùc nhaân ,ñöôøng laây truyeàn beänh soát xuaát huyeát . _ Nhaän ra ñöôïc söï nguy hieåm cuûa beänh soát xuaát huyeát. _ Thöïc hieän caùc caùch dieät muoãi vaø traùnh khoâng cho muoãi ñoát. _ Coù yù thöùc trong vieäc ngaên chaën khoâng cho muoãi sinh saûn vaø ñoát ngöôøi. B – Ñoà duøng daïy hoïc : 1 – GV : Thoâng tin vaø hình trang 26,27 SGK. 2 – HS : SGK. TG C – Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu : Hoaït ñoäng giaùo vieân I – OÅn ñònh lôùp : II – Kieåm tra baøi cuõ :”Phoøng beänh soát reùt”. _ Nguyeân nhaân gaây beänh soát reùt? _ Neâu caùch ñeà phoøng beänh soát reùt? - Nhaän xeùt, KTBC III – Baøi môùi : 1 – Giôùi thieäu baøi : “Phoøng beänh soát xuaát huyeát”. 2 – Hoaït ñoäng : a) HÑ 1 : Thöïc haønh laøm baøi taäp trong SGK. @Muïc tieâu: _ HS neâu ñöôïc taùc nhaân, ñöôøng beänh soát xuaát huyeát. _ HS nhaän ra ñöôïc söï nguy hieåm cuûa beänh soát xuaát huyeát. @Caùch tieán haønh: _Böôùc 1: Laøm vieäc caù nhaân. GV yeâu caàu HS ñoïc kó caùc thoâng tin,sau ñoù laøm caùc baøi taäp trang 28 SGK. _Böôùc 2: Laøm vieäc caû lôùp. GV chæ ñònh moät soá HS neâu keát quaû laøm baøi taäp caù nhaân. Keát luaän: Soát xuaát huyeát laø beänh do vi –ruùt gaây ra. Muoãi vaèn laø ñoäng vaät trung gian truyeàn beänh. Hoaït ñoäng hoïc sinh - Haùt - HS traû lôøi. - HS nghe . - HS ñoïc kó caùc thoâng tin,sau ñoù laøm caùc baøi taäp trang 28 SGK. - HS neâu keát quaû baøi taäp : 1 – b ; 2 - b ; 3 - a ; 4 - b ; 5 - b. - HS laéng nghe. Beänh soát xuaát huyeát coù dieãn bieán ngaén, beänh naëng coù theå gaây cheát ngöôøi nhanh choùng trong voøng töø 3 ñeán 5 ngaøy . Hieän nay chöa coù thuoác ñaëc trò ñeå chöõa beänh. b) HÑ 2 : Quan saùt vaø thaûo luaän. @Muïc tieâu: _ Bieát thöïc hieän caùc caùch dieät vaø traùnh khoâng cho muoãi ñoát. _ Coù yù thöùc trong vieäc ngaên chaën khoâng cho muoãi sinh saûn vaø ñoát ngöôøi. @Caùch tieán haønh: _Böôùc 1: + GV yeâu caàu caû lôùp quan saùt caùc hình 2,3,4 trang 29 SGK vaø traû lôøi caùc caâu hoûi : Chæ vaø noùi veà noäi dung cuûa töøng hình: + Haõy giaûi thích taùc duïng cuûa vieäc laøm trong töøng hình ñoái vôùi vieäc phoøng traùnh beänh soát xuaát huyeát. _Böôùc 2: GV yeâu caàu HS thaûo luaän caùc caâu hoûi : + Neâu nhöõmg vieäc neân laøm ñeå ñeà phoøng beänh soát xuaát huyeát. Gia ñình baïn thöôøng söû duïng caùch naøo ñeå dieät muoãi vaø boï gaäy? Keát luaän: Caùch phoøng beänh soát xuaát huyeát toát nhaát laø giöõ veä sinh nhaø ôû vaø moâi tröôøng xung quanh, dieät muoãi, dieät boï gaäy vaø traùnh ñeå muoãi ñoát . Caàn coù thoùi quen nguû maøn , keå caû ban ngaøy. IV – Cuûng coá : + Nguyeân nhaân naøo gaây beänh soát xuaát huyeát? + Neâu caùch phoøng beänh soát xuaát huyeát? V – Nhaän xeùt – daën doø : _ Nhaän xeùt tieát hoïc . _ Baøi sau:” Phoøng beänh vieâm naõo”. * RKN : - Caû lôùp quan saùt caùc hình 2,3,4 trang 29 SGK vaø traû lôøi caùc caâu hoûi : Chæ vaø noùi veà noäi dung cuûa töøng hình. -HS giaûi thích. - Caùch phoøng beänh soát xuaát huyeát toát nhaát laø giöõ veä sinh nhaø ôû vaø moâi tröôøng xung quanh, dieät muoãi , dieät boï gaäy vaø traùnh ñeå muoãi ñoát. - HS töï neâu. - HS laéng nghe. - HS traû lôøi. - HS laéng nghe. - HS xem baøi tröôùc. KHOA HOÏC : PHOØNG BEÄNH VIEÂM NAÕO. A – Muïc tieâu : Sau baøi hoïc, HS bieát : _ Neâu taùc nhaân, ñöôøng laây truyeàn beänh vieâm naõo. _ Nhaän ra ñöôïc söï nguy hieåm cuûa beänh vieâm naõo. _ Thöïc hieän caùc caùch tieâu dieät muoãi vaø traùnh khoâng cho muoãi ñoát. _ Coù yù thöùc trong vieäc ngaên chaënkhoâng cho muoãi sinh saûn vaø ñoát ngöôøi. B – Ñoà duøng daïy hoïc : 1 – GV :.Hình trang 30 , 31 SGK. 2 – HS : SGK. TG C – Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu : Hoaït ñoäng giaùo vieân I – OÅn ñònh lôùp : II – Kieåm tra baøi cuõ : “ Phoøng beänh soát xuaát huyeát” _ Nguyeân nhaân gaây beänh soát xuaát huyeát ? _ Neâu caùch ñeà phoøng beänh soát xuaát huyeát ? - Nhaän xeùt, KTBC III – Baøi môùi : 1 – Giôùi thieäu baøi : “Phoøng beänh vieâm naõo”. 2 – Hoaït ñoäng : a) HÑ 1 : Troø chôi”ai nhanh, ai ñuùng “. @Muïc tieâu: _ HS neâu ñöôïc taùc nhaân, ñöôøng laây truyeàn beänh vieâm naõo. _ Moät caùi chuoâng nhoû ( hoaëc vaät thay theá coù theå phaùt ra aâm thanh ). @Caùch tieán haønh: _Böôùc 1: GV phoå bieán caùch chôi vaø luaät chôi. _Böôùc 2: Laøm vieäc theo nhoùm. _ Böôùc 3: Laøm vieäc caû lôùp. GV theo doõi vaø yeâu caàu HS giô ñaùp aùn. GV tuyeân boá nhoùm thaéng cuoäc. Keát luaän: Nhö 2 phaàn ñaàu muïc Baïn caàn bieát trang 31 SGK. b) HÑ 2 :.Quan saùt vaø thaûo luaän. @Muïc tieâu: Giuùp HS : _ Bieát thöïc hieän caùc caùch tieâu dieät muoãi vaø traùnh khoâng ñeå muoãi ñoát. _ Coù yù thöùc trong vieäc ngaên chaën khoâng cho muoãi sinh saûn vaø ñoát ngöôøi. @Caùch tieán haønh: _Böôùc 1: _ GV yeâu caàu caû lôùp quan saùt caùc hình 1, 2, 3 trang 30, 31 SGK vaø traû lôøi caâu hoûi: + Chæ vaø noùi veà noäi dung cuûa töøng hình ? + Haõy giaûi thích taùc duïng cuûa vieäc laøm trong töøng hình ñoái vôùi vieäc phoøng traùnh beänh vieâm naõo ? _Böôùc 2: GV yeâu caàu HS thaûo luaän caâu hoûi: + Chuùng ta coù theå laøm gì ñeå phoøng beänh vieâm naõo? + GV nhaän xeùt boã sung. Keát luaän: Nhö 2 phaàn cuoái muïc Baïn caàn bieát Hoaït ñoäng hoïc sinh - Haùt - HS traû lôøi. - HS nghe . - HS theo doõi. - HS laøm vieäc theo höôùng daãn cuûa GV. - Caùc nhoùm laøm xong vaø giô ñaùp aùn: 1-c ; 2–d ; 3-b ; 4-a. - HS nghe . - HS quan saùt caùc hình 1, 2, 3 trang 30, 31 SGK vaø traû lôøi caâu hoûi: + H1 : Em beù nguû coù maøn, keâr caû ban ngaøy ( ñeå ngaên khoâng cho muoãi ñoát ) +H2 : Em beù ñang ñöôïc tieâm thuoác ñeå phoøng beänh vieâm naõo. - HS lieân heä thöïc teá ôû ñòa phöông ñeå traû lôøi . - HS laéng nghe.
- Xem thêm -