Tài liệu Giáo án khoa học lớp 5 cả năm_cktkn_bộ 10

  • Số trang: 80 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 164 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Gi¸o ¸n Khoa häc 5 TuÇn : 1 Ngµy so¹n : Trêng tiÓu häc Hoµnh S¬n Thø ngµy th¸ng Bµi1: Sù sinh s¶n n¨m 2008 I- môc tiªu Sau bµi häc, HS cã kh¶ n¨ng: - NhËn ra mçi trÎ em ®Òu do bè, mÑ sinh ra vµ cã nh÷ng ®Æc ®iÓm gièng víi bè, mÑ cña m×nh. - Nªu ý nghÜa cña sù sinh s¶n. - Häc sinh yªu con ngêi, x· héi, bè mÑ II- ®å dïng d¹y -häc - Bé phiÕu dïng cho trß ch¬i "bÐ lµ con ai?" - H×nh trang 4, 5 sgk. III- ho¹t ®éng d¹y -häc 1. KiÓm tra s¸ch vë häc sinh 2. Bµi míi: a) Giíi thiÖu bµi: b) Ho¹t ®éng 1: Trß ch¬i "bÐ lµ con ai?" - Gv ph¸t phiÕu cho häc sinh. - GV phæ biÕn c¸ch ch¬i - GV tæ chøc cho HS ch¬i - GV yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u hái: + T¹i sao chóng ta t×m ®îc bè, mÑ cho c¸c em bÐ? + Qua trß ch¬i, c¸c em rót ra ®îc ®iÒu g×? - GVkÕt luËn SGK c) Ho¹t ®éng 2: - GV yªu cÇu HS: + Quan s¸t c¸c h×nh 1, 2, 3 trang 4, 5 SGK vµ ®äc lêi tho¹i gi÷a c¸c nh©n vËt trong h×nh. + Liªn hÖ ®Õn gia ®×nh m×nh. + H·y nãi vÒ ý nghÜa cña sù sinh s¶n ®èi víi mçi gia ®×nh, dßng hä? + §iÒu g× cã thÓ x¶y ra nÕu con ngêi kh«ng cã kh¶ n¨ng sinh s¶n? - GV KÕt luËn: SGK 3. Cñng cè dÆn dß - Mét HS nªu kÕt luËn SGK. - GV nhËn xÐt giê häc. - HS vÒ chuÈn bÞ bµi sau. Thø - HS l¾ng nghe. - HS ch¬i. - HS tr¶ lêi c©u hái. - Mét sè HS tr¶ lêi. - HS kh¸c nhËn xÐt bæ sung. HS th¶o luËn theo cÆp, tr¶ lêi c©u hái ? ngµy th¸ng n¨m 2008 Khoa häc Bµi 2: Nam hay n÷ ? (TiÕt 1) . Môc tiªu Sau bµi häc, HS biÕt: - Ph©n biÖt c¸c ®Æc ®iÓm vÒ mÆt sinh häc vµ x· héi gi÷ nam vµ n÷. Gi¸o viªn: Hå ThÞ Hêng 1 N¨m häc 2008 - 2009 Gi¸o ¸n Khoa häc 5 - Trêng tiÓu häc Hoµnh S¬n - NhËn ra sù cÇn thiÕt ph¶i thay ®æi mét sè quan niÖm x· héi vÒ nam vµ n÷. - Cã ý thøc t«n träng c¸c b¹n cïng giíi vµ kh¸c giíi: kh«ng ph©n biÖt b¹n nam, b¹n n÷. II. §å dïng d¹y, häc - H×nh trang 6, 7 SGK -C¸c tÊm phiÕu cã néi dung nh trang 8 SGK. III- Ho¹t ®éng d¹y -häc 1. KiÓm tra bµi cò : - TrÎ em do ai sinh ra vµ cã ®Æc ®iÓm gièng ai ? - Nªu ý nghÜa cña sù sinh s¶n? 2. Bµi míi a) Giíi thiÖu bµi:: b) Ho¹t ®éng 1: - GV yªu cÇu nhãm trëng ®iÒu khiÓn - HS th¶o luËn nhãm ®«i. nhãm m×nh th¶o luËn c¸c c©u hái 1, 2, 3 - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy. trang 6 SGK. - Nhãm kh¸c nhËn xÐt bæ sung. - GV kÕt luËn: SGK + Nªu mét sè ®iÓm ®Æc biÖt gi÷a nam vµ - Nam thêng cã r©u, c¬ quan n÷ vÒ mÆt sinh häc sinh dôc nam t¹o ra tinh trïng. - N÷ cã kinh nguyÖt, c¬ quan sinh dôc n÷ t¹o ra trøng. Ho¹t ®éng 2: Trß ch¬i "Ai nhanh, Ai ®óng ?" - GV ph¸t cho mçi nhãm c¸c tÊm phiÕu Nam Nam vµ N÷ N÷ híng dÉn HS c¸ch ch¬i. -Thi xÕp c¸c tÊm phiÕu vµo b¶ng nh SGK vµ gi¶i thÝch t¹i sao l¹i s¾p xÕp nh vËy. th¶o luËn theo nhãm. - Tõng nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶ vµ GV kÕt -- HS §¹i diÖn mçi nhãm tr×nh bµy luËn. vµ gi¶i thÝch . 3- Cñng cè dÆn dß: - Nªu sù kh¸c nhau gi÷a nam vµ n÷ vÒ mÆt sinh häc? - NhËn xÐt tiÕt häc. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… TuÇn : 2 Ngµy so¹n : . Môc tiªu Thø ngµy th¸ng Khoa häc Bµi 2: Nam hay n÷ ? (TiÕt 2) n¨m 2008 Nh tiÕt 1. II. §å dïng d¹y, häc -C¸c tÊm phiÕu cã néi dung nh trang 8 SGK. Gi¸o viªn: Hå ThÞ Hêng 2 N¨m häc 2008 - 2009 Gi¸o ¸n Khoa häc 5 - Trêng tiÓu häc Hoµnh S¬n III- Ho¹t ®éng d¹y -häc 1. KiÓm tra bµi cò : - Nªu sù kh¸c nhau gi÷a nam vµ n÷ vÒ mÆt sinh häc? 2. Bµi míi a) Giíi thiÖu bµi:: b) Bµi míi: Th¶o luËn mét sè quan niÖm x· héi vÒ nam vµ n÷: *Môc tiªu: Gióp HS: - NhËn ra mét sè quan niÖm x· héi vÒ nam vµ n÷; sù cÇn thiÕt ph¶i thay ®æi mét sè quan niÖm nµy. - Cã ý thøc t«n trong b¹n cïng giíi vµ kh¸c giíi; kh«ng ph©n biÖt b¹n nam, b¹n n÷ . *C¸ch tiÕn hµnh : Bíc 1: Lµm viÖc theo nhãm - HS th¶o luËn c¸c nhãm c©u - Ph¸t phiÕu ghi c©u hái cho nhãm hái 1,2,3,4 vµ tr¶ lêi - GV yªu cÇu c¸c nhãm th¶o luËn c¸c c©u hái 1,2,3,4 - Quan niÖm x· héi vÒ nam vµ Bíc 2: Lµm viÖc c¶ líp n÷ cã thÓ thay ®æi. Mçi HS ®Òu - Tõng nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶ vµ GV cã thÓ gãp phÇn t¹o nªn sù thay kÕt luËn . ®æi nµy b»ng c¸ch bµy tá suy nghÜ vµ thÓ hiÖn b»ng hµnh ®éng ngay tõ trong gia ®×nh, trong líp häc cña m×nh 3- Cñng cè dÆn dß: - Nªu sù kh¸c nhau gi÷a nam vµ n÷ vÒ mÆt sinh häc? - NhËn xÐt tiÕt häc. ………………………………………………………………………………… Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 Khoa häc Bµi 4: C¬ thÓ chóng ta ®îc h×nh thµnh nh thÕ nµo? - Môc tiªu: Sau bµi häc, häc sinh cã kh¶ n¨ng: - NhËn biÕt: c¬ thÓ cña mçi con ngêi ®îc h×nh thµnh tõ sù kÕt hîp gi÷a trøng cña mÑ vµ tinh trïng cña bè. - Ph©n biÖt mét vµi giai ®o¹n ph¸t triÓn cña thai nhi. - Cã ý thøc b¶o vÖ c¬ thÓ - §å dïng d¹y - häc Gi¸o viªn: Hå ThÞ Hêng 3 N¨m häc 2008 - 2009 Gi¸o ¸n Khoa häc 5 - Trêng tiÓu häc Hoµnh S¬n - H×nh trang 10, 11 SGK - Ho¹t ®éng d¹y-häc 1- Bµi cò: - Nªu sù kh¸c nhau gi÷a nam vµ n÷ vÒ mÆt sinh häc ? 2. Bµi míi: a) Giíi thiÖu bµi:: - C¬ quan nµo quyÕt ®Þnh giíi tÝnh cña mçi giíi - C¬ quan sinh dôc nam, n÷ cã kh¶ n¨ng t¹o ra g× ? b) Ho¹t ®éng 1: Gi¶ng gi¶i *Môc tiªu: HS nhËn biÕt ®îc mét sè tõ khoa häc: thô tinh, hîp tö, ph«i, bµo thai. *C¸ch tiÕn hµnh : GV gi¶ng : (Nh SGK) c) Ho¹t ®éng 2: Lµm viÖc víi SGK *Môc tiªu : H×nh thµnh cho HS biÓu tîng vÒ sù thô tinh vµ ph¸ triÓn cña thai - HS quan s¸t c¸c h×nh 1a, 1b, 1c nhi. trong SGK trang 10 *C¸ch tiÕn hµnh : Bíc 1: GV híng dÉn HS lµm viÖc c¸ nh©n - GV yªu cÇu HS quan s¸t c¸c h×nh 1a, 1b, 1c vµ ®äc kÜ phÇn chó thÝch trang 10 SGK, t×m xem mçi chó thÝch phï hîp víi h×nh nµo. Bíc 2: - GV yªu cÇu HS quan s¸t c¸c h×nh 2,3,4,5 trang 11 SGK ®Ó t×m xem h×nh nµo cho biÕt thai ®îc 5 tuÇn, 8 tuÇn, 3 th¸ng, kho¶ng 9 th¸ng 3. Cñng cè dÆn dß. - NhËn xÐt tiÕt häc, - ChuÈn bÞ tiÕt sau. ………................................................................................................................ Gi¸o viªn: Hå ThÞ Hêng 4 N¨m häc 2008 - 2009 Gi¸o ¸n Khoa häc 5 TuÇn : 3 Ngµy so¹n : Trêng tiÓu häc Hoµnh S¬n Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 Khoa häc Bµi 5: cÇn lµm g× ®Ó c¶ mÑ vµ bÐ ®Òu kháe - Môc tiªu Sau bµi häc HS biÕt: - Nªu nh÷ng viÖc nªn vµ kh«ng nªn lµm ®èi víi phô n÷ cã thai ®Ó ®¶m b¶o mÑ kháe vµ thai nhi kháe. - X¸c ®Þnh nhiÖm vô cña ngêi chång vµ c¸c thµnh viªn kh¸c trong gia ®×nh lµ ph¶i ch¨m sãc,gióp ®ì phô n÷ cã thai. - Cã ý thøc gióp ®ì phô n÷ cã thai. - ®å dïng d¹y- häc - H×nh trang 12, 13 SGK - ho¹t ®éng d¹y-häc 1. KiÓm tra: - Nªu sù thô tinh? hîp tö ? - Sù ph¸t triÓn cña thai nhi ? 2. Bµi míi a) GTB b) Ho¹t déng 1: Lµm viÖc víi SGK -HS quan s¸t c¸c h×nh 1, 2, 3, - GV yªu cÇu HS lµm viÖc theo cÆp : - Quan s¸t c¸c h×nh 1, 2, 3, 4 trang 12 SGK 4 ®Ó tr¶ lêi - Mét sè HS tr×nh bµy kÕt qu¶ ®Ó tr¶ lêi c©u hái: - Phô n÷ cã thai nªn vµ kh«ng nªn lµm g×? t¹i lµm viÖc theo cÆp. mçi em chØ nãi vÒ mét néi dung cña mét sao ? h×nh. * KÕt luËn : (SGK) - HS quan s¸t c¸c h×nh 5, 6, 7 Ho¹t ®éng 2: Th¶o luËn c¶ líp trang 13 SGK ®Ó tr¶ lêi - GV yªu cÇu HS quan s¸t c¸c h×nh 5, 6, 7 trang 13 SGK vµ nªu néi dung cña tõng h×nh. - GV yªu cÇu c¶ líp cïng th¶o luËn c©u hái: + Mäi ngêi trong gia ®×nh cÇn lµm g× ®Ó thÓ hiÖn sù quan t©m, ch¨m sãc ®èi víi phô n÷ cã thai ? *KÕt luËn (Nh SGK) - Mét sè nhãm lªn tr×nh diÔn c) Ho¹t déng 3: §ãng vai tríc líp. C¸c nhãm kh¸c theo - GV yªu cÇu HS th¶o luËn c©u hái trang 13 dâi, b×nh luËn vµ rót ra bµi SGK: khi gÆp phô n÷ cã thai x¸ch nÆng hoÆc ®i häc vÒ c¸ch øng xö ®èi víi trªn cïng chuyÕn « t« mµ kh«ng cßn chç ngåi phô n÷ cã thai. 3- Cñng cè, dÆn dß: - NhËn xÐt tiÕt häc. - ChuÈn bÞ tiÕt sau. ………………………………………………………………………………… Gi¸o viªn: Hå ThÞ Hêng 5 N¨m häc 2008 - 2009 Gi¸o ¸n Khoa häc 5 - Thø ngµy Trêng tiÓu häc Hoµnh S¬n th¸ng n¨m 2008 Khoa häc Bµi 6: tõ Lóc míi sinh ®Õn tuæi dËy th× - môc tiªu - HS nªu ®îc mét sè ®Æc ®iÓm chung cña trÎ em ë tõng giai ®o¹n: díi 3 tuæi, tõ 3 ®Õn 6 tuæi, tõ 6 ®Õn 10 tuæi vµ ®Æc ®iÓm vµ tÇm quan träng cña tuæi dËy th× ®èi víi cuéc ®êi cña mçi con ngêi. - Cã ý thøc tù ch¨m sãc c¬ thÓ ë giai ®o¹n dËy th×. II- ®å dïng d¹y- häc - HS su tÇm ¶nh chôp b¶n th©n lóc cßn nhá hoÆc ¶nh cña trÎ em ë c¸c løa tuæi kh¸c nhau. III- ho¹t déng d¹y vµ häc 1. KiÓm tra: - Mäi ngêi trong gia ®×nh cÇn ph¶i lµm g× ®Ó thÓ hiÖn sù quan t©m ch¨m sãc ®èi víi phô n÷ cã thai? Gi¸o viªn: Hå ThÞ Hêng 6 N¨m häc 2008 - 2009 Gi¸o ¸n Khoa häc 5 - Trêng tiÓu häc Hoµnh S¬n 2. Bµi míi: a) Giíi thiÖu bµi: : b) Ho¹t déng 1: Th¶o luËn c¶ líp - GVyªu cÇu mét sè häc sinh ®em ¶nh cña m×nh håi nhá hoÆc cña c¸c bÐ kh¸c ®· su tÇm ®îc lªn giíi thiÖu tríc líp theo yªu cÇu. + Em bÐ mÊy tuæi vµ ®· biÕt lµm g×? b) Ho¹t ®éng 2: Trß ch¬i "ai nhanh ai ®óng?” - GV phæ biÕn c¸ch ch¬i vµ luËt ch¬i - Lµm viÖc theo nhãm - GV ghi râ nhãm nµo lµm xong tríc, nhãm nµo lµm xong sau. c) Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh GV yªu cÇu HS lµm viÖc c¸ nh©n: - §äc c¸c th«ng tin trang 15 SGK vµ tr¶ lêi c©u hái: + T¹i sao nãi tuæi dËy th× cã tÇm quan träng ®Æc biÖt ®èi víi cuéc ®êi cña mçi con ngêi? *KÕt luËn: SGK 3. Cñng cè dÆn dß: + Tuæi dËy th× ë ®é tuæi nµo? Cã tÇm quan träng ®Æc biÖt ®èi víi cuéc ®êi cña mçi con ngêi nh thÕ nµo? - NhËn xÐt tiÕt häc. - HS tù giíi thiÖu HS tr×nh bµy ®¸p ¸n. Líp nhËn xÐt, bæ sung - HS lµm viÖc theo híng dÉn cña gi¸o viªn - HS lµm viÖc c¸ nh©n. - HS liªn hÖ thùc tÕ ………………………………………………………………………………… TuÇn : 4 Ngµy so¹n : Gi¸o viªn: Hå ThÞ Hêng Thø ngµy Khoa häc 7 th¸ng n¨m 2008 N¨m häc 2008 - 2009 Gi¸o ¸n Khoa häc 5 - Trêng tiÓu häc Hoµnh S¬n Bµi 7: Tõ tuæi vÞ thµnh niªn ®Õn tuæi giµ I- Môc tiªu: Sau bµi häc häc sinh biÕt: - Nªu mét sè ®Æc ®iÓm chung cña tuæi vÞ thµnh niªn, tuæi trëng thµnh, tuæi giµ. - X¸c ®Þnh b¶n th©n häc sinh ®ang ë giai ®o¹n nµo cña cuéc ®êi. - ®å dïng d¹y häc- häc - Th«ng tin vµ h×nh trang, 16, 17 SGK. - Su tÇm tranh ¶nh cña ngêi lín ë c¸c løa tuæi kh¸c nhau vµ lµm c¸c nghÒ kh¸c nhau. - Ho¹t ®éng d¹y – häc 1. KiÓm tra: - Tuæi dËy th× cã tÇm quan träng ®Æc biÖt nh thÕ nµo? 2. Bµi míi: a) Giíi thiÖu bµi:: b) Ho¹t ®éng 1: Lµm viÖc víi SGK - GV yªu cÇu häc sinh ®äc c¸c th«ng tin trang 16, 17 SGK vµ th¶o luËn theo nhãm vÒ ®Æc HS th¶o luËn nhãm ®iÓm næi bËt cña tõng giai ®o¹n løa tuæi. GV kÕt luËn: SGK c) ho¹t ®éng 2: Trß ch¬i : " ai ? Hä ®ang ë vµo giai ®o¹n nµo cña cuéc ®êi?" - HS lµm viÖc theo nhãm GV chia líp thµnh 4 nhãm. Ph¸t cho mçi - C¸c nhãm cö ngêi lÇn lît nhãm tõ 3 ®Õn 4 h×nh. Yªu cÇu c¸c em x¸c lªn tr×nh bµy (mçi häc sinh ®Þnh xem nh÷ng ngêi trong ¶nh ®ang ë vµo chØ giíi thiÖu mét m×nh) giai ®o¹n nµo cña cuéc ®êi vµ nªu ®Æc ®iÓm cña giai ®o¹n ®ã. - C¸c nhãm kh¸c cã thÓ hái - GV yªu cÇu c¶ líp th¶o luËn c¸c c©u hái: hoÆc ý kiÕn kh¸c (nÕu + B¹n ®ang ë vµo giai ®o¹n nµo cña cuéc cã) vÒnªu h×nh ¶nh mµ nhãm ®êi ? b¹n giíi thiÖu . + BiÕt ®îc chóng ta ®ang ë vµo giai ®o¹n - Sau phÇn giíi thiÖu c¸c nµo cña cuéc ®êi cã lîi g× ? h×nh ¶nh cña c¸c nhãm kÕt - GV kÕt luËn: SGK thóc 3. Cñng cè dÆn dß: - GV cñng cè : Qua bµi häc c¸c em biÕt ®îc m×nh vµ c¸c thµnh viªn kh¸c trong gia ®×nh ®ang ë vµo giai ®o¹n nµo cña cuéc ®êi ®Ó tõ ®ã vËn dông ch¨m sãc søc kháe. - NhËn xÐt tiÕt häc. Gi¸o viªn: Hå ThÞ Hêng 8 N¨m häc 2008 - 2009 Gi¸o ¸n Khoa häc 5 - Thø ngµy Trêng tiÓu häc Hoµnh S¬n th¸ng n¨m 2008 Khoa häc Bµi 8: VÖ sinh tuæi dËy th× I- Môc tiªu Sau bµi häc, häc sinh cã kh¶ n¨ng: - Nªu nh÷ng viÖc nªn lµm ®Ó gi÷ vÖ sinh c¬ thÓ ë tuæi dËy th×. - X¸c ®Þnh nh÷ng viÖc nªn vµ kh«ng nªn lµm ®Ó b¶o vÖ søc kháe vÒ thÓ chÊt vµ tinh thÇn ë tuæi dËy th×. - Cã ý thøc tù gi¸c vÖ sinh c¬ thÓ ë tuæi dËy th×. II- §å dïng d¹y- häc - H×nh trang 18 ,19 SGK. - C¸c phiÕu ghi mét sè th«ng tin vÒ nh÷ng viÖc nªn lµm ®Ó b¶o vÖ søc kháe ë tuæi dËy th×.  , Ho¹t ®éng d¹y - häc 1. KiÓm tra: - C¸c em ®ang ë giai ®o¹n nµo cña cuéc ®êi? BiÕt ®îc chóng ta ®ang ë giai ®o¹n nµo cña cuéc ®êi cã lîi g×? 2. Bµi míi: a) GTB b) Ho¹t ®éng 1: Häc sinh nªu ®îc nh÷ng viÖc - Häc sinh liªn hÖ tr¶ nªn lµm ®Ó gi÷ vÖ sinh c¬ thÓ ë tuæi dËy th×. lêi . Gi¸o viªn gi¶ng vµ kÕt luËn: SGK c) Ho¹t ®éng 2: Lµm viÖc víi phiÕu häc tËp - GV chia líp thµnh nhãm nam- n÷ - Nam nhËn phiÕu " vÖ - Ph¸t cho mçi nhãm mét phiÕu häc tËp. sinh c¬ quan sinh dôc Ch÷a bµi tËp theo tõng nhãm nam, nhãm n÷ nam " . riªng. - N÷ nhËn phiÕu " vÖ sinh c¬ quan sinh dôc n÷ d) Ho¹t ®éng 3: Quan s¸t tranh vµ th¶o luËn ". - Chóng ta nªn lµm g× vµ kh«ng nªn lµm g× ®Ó - Nhãm trëng ®iÒu khiÓn b¶o vÖ søc kháe vÒ thÓ chÊt vµ tinh thÇn ë tuæi nhãm m×nh lÇn lît quan dËy th×? s¸t c¸c h×nh 4 , 5 , 6 , 7 Bíc 2: lµm viÖc c¶ líp trang 19 SGK vµ tr¶ lêi - GV khuyÕn khÝch HS ®a thªm nh÷ng vÝ dô 9 Gi¸o viªn: Hå ThÞ Hêng N¨m häc 2008 - 2009 Gi¸o ¸n Khoa häc 5 - Trêng tiÓu häc Hoµnh S¬n kh¸c víi SGK. c¸c c©u hái. KÕt luËn: (SGK) ®)Ho¹t ®éng 4: Trß ch¬i "TËp lµm diÔn gi¶" - GV ph¸t cho mçi häc sinh 1 phiÕu ghi râ néi dung c¸c em cÇn tr×nh bµy. - GV yªu cÇu c¸c häc sinh cßn l¹i trong líp cÇn ch¨m chó l¾ng nghe ®Ó xem rót ra ®îc ®iÒu g× qua phÇn tr×nh bµy cña c¸c b¹n. 3- Cñng cè, dÆn dß : - NhËn xÐt tiÕt häc. - ChuÈn bÞ tiÕt sau. ……………………………………………………………………………… TuÇn : 5 Ngµy so¹n : Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 Khoa häc Bµi 9: Thùc hµnh: nãi "kh«ng" ®èi víi c¸c chÊt g©y nghiÖn - Môc tiªu Sau bµi häc, häc sinh cã kh¶ n¨ng: - Xö lý c¸c th«ng tin vÒ t¸c h¹i cña rîu, bia thuèc l¸, ma tóy vµ tr×nh bµy nh÷ng th«ng tin ®ã. - Thùc hiÖn kÜ n¨ng tõ chèi, kh«ng sö dung c¸c chÊt g©y nghiÖn. - Cã ý thøc tõ chèi vµ kh«ng sö dông c¸c chÊt g©y nghiÖn. - §å dïng d¹y – häc - Th«ng tin c¸c h×nh trang 20, 21, 22, 23 SGK. - C¸c h×nh ¶nh vµ th«ng tin vÒ t¸c h¹i cña rîu, bia, thuèc l¸, ma tóy suy tÇm ®îc. Gi¸o viªn: Hå ThÞ Hêng 10 N¨m häc 2008 - 2009 Gi¸o ¸n Khoa häc 5 - Trêng tiÓu häc Hoµnh S¬n - Mét sè phiÕu ghi c¸c c©u hái vÒ t¸c h¹i cña rîu, bia, thuèc l¸, ma tóy.  , Ho¹t ®éng d¹y -häc 1. KiÓm tra: - Chóng ta kh«ng nªn lµm g× ®Ó b¶o vÖ søc kháe vÒ thÓ chÊt vµ tinh thÇn ë tuæi d¹y th× ? 2. Bµi míi a) Giíi thiÖu bµi: b) Ho¹t ®éng 1: Thùc hµnh xö lý c¸c - Mçi häc sinh tr×nh bµy mét ý. th«ng tin - Häc sinh kh¸c bæ sung. *Môc tiªu: Häc sinh lËp b¶ng t¸c h¹i cña - Häc sinh lµm viÖc c¸ nh©n : rîu, bia, thuèc l¸, ma tóy. ®äc c¸c th«ng tin trong SGK vµ - GVgäi mét sè häc sinh tr×nh bµy. hoµn thµnh b¶ng sau : KÕt luËn : SGK trang 21 T¸c h¹i cña §èi thuèc rîu ma Ho¹t ®éng 2: Trß ch¬i "Bèc th¨m tr¶ lêi víi l¸ bia tóy c©u hái" Ngêi * Môc tiªu: cñng cè cho häc sinh nh÷ng hiÓu biÕt vÒ t¸c h¹i cña thuèc l¸, rîu, bia, sö dông ma tóy. Ngêi * Nhãm c©u hái vÒ t¸c h¹i cña thuèc l¸: xung h·y chän c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt . quanh - GV ph¸t phiÕu HT. * Nhãm c©u hái vÒ t¸c h¹i cña rîu, bia: - §¹i diÖn tõng nhãm nªn bèc h·y chän c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt - GV ph¸t phiÕu HT - HS th¶o luËn vµ tr¶ th¨m vµ tr¶ lêi c©u hái ( gi¸o viªn vµ ban gi¸m kh¶o cho lêi kÕt qu¶. * Nhãm c©u hái vÒ t¸c h¹i cña ma tóy: h·y ®iÓm ®éc lËp sau ®ã céng vµo vµ lÊy ®iÓm trung b×nh ) chän c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt. 3. Cñng cè dÆn dß - Nªu t¸c h¹i cña thuèc l¸, bia rîu, ma tóy? - NhËn xÐt tiÕt häc. ………………………………………………………………………………… Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 Khoa häc Bµi 9: Thùc hµnh: nãi "kh«ng" ®èi víi c¸c chÊt g©y nghiÖn (TiÕt 2) - Môc tiªu: Nh tiÕt 1. - §å dïng - PhiÕu ghi t×nh huèng cho c¸c nhãm. - C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu 1. KiÓm tra: - Nªu t¸c h¹i cña bia, rîu, ma tóy. Gi¸o viªn: Hå ThÞ Hêng 11 N¨m häc 2008 - 2009 Gi¸o ¸n Khoa häc 5 - Trêng tiÓu häc Hoµnh S¬n 2. Bµi míi: a) Giíi thiÖu bµi: b) Ho¹t ®éng 1: Trß ch¬i "ChiÕc ghÕ nguy hiÓm" - GV yªu cÇu c¶ líp ®i ra ngoµi hµnh lang. - GV®Ó chiÕc ghÕ ë ngay tríc cöa ra vµo vµ yªu cÇu c¶ líp ®i vµo. - GV nh¾c mäi ngêi ®i qua ghÕ ph¶i cÈn thËn ®Ó kh«ng ch¹m vµo ghÕ. + Em c¶m thÊy thÕ nµo khi ®i qua chiÕc ghÕ? + T¹i sao khi ®i qua chiÕc ghÕ, mét sè b¹n ®· ®i chËm l¹i vµ rÊt thËn träng ®Ó kh«ng ch¹m vµo ghÕ? + T¹i sao cã ngêi biÕt chiÕc ghÕ rÊt nguy hiÓm mµ vÉn ®Èy b¹n vµo, lµm cho b¹n ch¹m vµo ghÕ? + T¹i sao khi bÞ x« ®Èy cã b¹n cè g¾ng tr¸nh ®Ó kh«ng bÞ ch¹m vµo ghÕ? +T¹i sao cã ngêi tù m×nh thö ch¹m tay vµo ghÕ? KÕt luËn: SGK c) Ho¹t ®éng 2: §ãng vai GV chia líp thµnh 3 hoÆc 6 nhãm tïy theo sè HS vµ ph¸t phiÕu ghi t×nh huèng cho c¸c nhãm. + ViÖc tõ chèi hót thuèc l¸, uèng rîu, bia, sö dông ma tóy cã dÔ dµng kh«ng? + Trong trêng hîp bÞ däa dÉm, Ðp buéc, chóng ta nªn lµm g×? + Chóng ta nªn t×m sù gióp ®ì cña ai nÕu kh«ng tù gi¶i quyÕt ®îc? KÕt luËn: SGK 3. Cñng cè dÆn dß. - Thùc hiÖn nh÷ng ®iÒu ®· häc. - ChuÈn bÞ tiÕt sau. - HS tr¶ lêi - HS tr¶ lêi - HS tr¶ lêi - HS tr¶ lêi - HS tr¶ lêi - C¸c nhãm ®äc t×nh huèng, mét vµi häc sinh trong nhãm xung phong nhËn vai. C¸c vai héi ý vÒ c¸ch thÓ hiÖn, c¸c b¹n kh¸c còng cã thÓ ®ãng gãp ý kiÕn. - Tõng nhãm lªn ®ãng vai theo c¸c t×nh huèng nªu trªn. ……………………………………………………………………………… TuÇn : 6 Ngµy so¹n : Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 Khoa häc Bµi 11: Dïng thuèc an toµn - Môc tiªu Sau bµi häc sinh cã kh¶ n¨ng: - X¸c ®Þnh khi nµo nªn dïng thuèc. - Nªu nh÷ng ®iÓm cÇn chó ý khi ph¶i dïng thuèc vµ khi mua thuèc. - Nªu t¸c h¹i cña viÖc dïng kh«ng ®óng thuèc, kh«ng ®óng c¸ch vµ kh«ng ®óng liÒu lîng. - §å dïng d¹y- häc - Cã thÓ su tÇm mét sè vá ®ùng vµ b¶n híng dÉn sö dông thuèc. - H×nh trang 24, 25 SGK. Gi¸o viªn: Hå ThÞ Hêng 12 N¨m häc 2008 - 2009 Gi¸o ¸n Khoa häc 5 - Trêng tiÓu häc Hoµnh S¬n - Ho¹t ®éng d¹y- häc 1. KiÓm tra: - ViÖc tõ chèi hót thuèc l¸, uèng bia, rîu, sö dông ma tóy cã dÔ dµng kh«ng? BÞ däa dÉm Ðp buéc em ph¶i lµm g× ? 2. Bµi míi a) Giíi thiÖu bµi: b) Ho¹t ®éng 1: Lµm viÖc theo cÆp B¹n ®· dïng thuèc bao giê cha vµ dïng trong trêng - Häc sinh tr¶ lêi hîp nµo? c) Ho¹t ®éng 2: Thùc hµnh lµm bµi tËp trong SGK. - GV yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp trang 24 SGK. HS lµm viÖc c¸ nh©n GV chØ ®Þnh mét sè häc sinh nªu kÕt qu¶ lµm bµi HS rót ra kÕt luËn. tËp. d) Ho¹t ®éng 3: Trß ch¬i: "ai nhanh, ai ®óng?" * Môc tiªu: gióp häc sinh kh«ng chØ biÕt c¸ch sö dông thuèc an toµn mµ cßn biÕt c¸ch tËn dông gi¸ trÞ dinh dìng cña thøc ¨n ®Ó phßng tr¸nh bÖnh tËt. - Häc sinh lµm vµo vë - Qu¶n trß lÇn lît ®äc tõng c©u hái trang 25 SGK, nh¸p c¸c th¶o luËn nhanh vµ thø tù lùa chän cña nhãm m×nh vµ ph¸t biÓu. - Líp nhËn xÐt nhãm nµo ph¸t biÓu nhanh nhÊt vµ ®óng. 3. Cñng cè dÆn dß - HS tr¶ lêi c©u hái môc thùc hµnh trang 24 SGK - NhËn xÐt tiÕt häc. ………………………………………………………………………………… : Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 Khoa häc Bµi 12: Phßng bÖnh sèt rÐt - Môc tiªu Sau bµi häc, HS cã kh¶ n¨ng: - NhËn biÕt mét sè dÊu hiÖu chÝnh cña bÖnh sèt rÐt. - Nªu t¸c nh©n, ®êng l©y truyÒn bÖnh sèt rÐt. - Lµm cho nhµ ë vµ n¬i ngñ kh«ng cã muçi. - Tù b¶o vÖ m×nh vµ nh÷ng ngêi trong gia ®×nh b»ng c¸ch ngñ mµn (®Æt biÖt mµn ®· ®îc tÈm chÊt phßng muçi), mÆc quÇn ¸o dµi ®Ó kh«ng cho muçi ®èt khi trêi tèi. - Cã ý thøc trong viÖc ng¨n chÆn kh«ng cho muçi sinh s¶n vµ ®èt ngêi. Gi¸o viªn: Hå ThÞ Hêng 13 N¨m häc 2008 - 2009 Gi¸o ¸n Khoa häc 5 - Trêng tiÓu häc Hoµnh S¬n - §å dïng d¹y - häc - Th«ng tin vµ h×nh trang 26, 27 SGK. - PhiÕu bµi tËp.  , Ho¹t ®éng d¹y – häc 1. KiÓm tra: - Khi dïng thuèc ®Æc biÖt lµ thuèc kh¸ng sinh cÇn chó ý ®iÒu g×? 2. Bµi míi. a) Giíi thiÖu bµi:. b) Ho¹t ®éng 1: Lµm viÖc víi SGK. - GVchia nhãm vµ giao nhiÖm vô cho c¸c nhãm: - HS th¶o luËn theo - Quan s¸t vµ ®äc lêi tho¹i cña c¸c nh©n vËt trong nhãm. c¸c h×mh 1, 2 trang 6 SGK. - §¹i diÖn tõng nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶; - Tr¶ lêi c¸c c©u hái: SGK nhãm kh¸c bæ sung. c) Ho¹t ®éng2: Quan s¸t vµ th¶o luËn - GV viÕt s½n c¸c c©u hái ra c¸c phiÕu vµ ph¸t cho c¸c nhãm ®Ó nhãm trëng ®iÒu khiÓn nhãm m×nh th¶o luËn. Rót ra kÕt luËn: SGK GV yªu cÇu häc sinh ®äc môc b¹n cÇn biÕt trang 27 SGK. 3. Cñng cè dÆn dß - T¸c nh©n g©y bÖnh sèt rÐt lµ g×? BÖnh sèt rÐt l©y truyÒn nh thÕ nµo? - NhËn xÐt tiÕt häc; ChuÈn bÞ tiÕt sau. - HS th¶o luËn theo nhãm. - §¹i diÖn tõng nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶; nhãm kh¸c bæ sung. ………………………………………………………………………………… TuÇn : 7 Ngµy so¹n : Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 Khoa häc Bµi 13: Phßng bÖnh sèt xuÊt huyÕt - Môc tiªu Sau bµi häc, häc sinh biÕt: - Nªu t¸c nh©n, ®êng l©y truyÒn bÖnh sèt xuÊt huyÕt. - NhËn ra sù nguy hiÓm cña bÖnh sèt xuÊt huyÕt. Gi¸o viªn: Hå ThÞ Hêng 14 N¨m häc 2008 - 2009 Gi¸o ¸n Khoa häc 5 - Trêng tiÓu häc Hoµnh S¬n - Thùc hiÖn c¸c c¸ch diÖt muçi vµ tr¸nh kh«ng ®Ó muçi ®èt. - Cã ý thøc trong viÖc ng¨n chÆn kh«ng cho muçi sinh s¶n vµ ®èt ngêi.  §å dïng d¹y -häc -Th«ng tin vµ h×nh trang 28, 29 SGK.  Ho¹t ®éng d¹y -häc 1. KiÓm tra : - Em lµm g× ®Ó ng¨n chÆn ®Ó kh«ng cho muçi ®èt ngêi ? 2. Bµi míi a) Giíi thiÖu bµi: b) Ho¹t ®éng 1: Thùc hµnh lµm bµi tËp trong SGK. GVyªu cÇu häc sinh ®äc kÜ c¸c th«ng tin sau ®ã - HS lµm viÖc c¸ nh©n vµ lµm c¸c bµi tËp trang 28 SGK. tr¶ lêi c©u hái. Theo b¹n bÖnh sèt xuÊt huyÕt cã nguy hiÓm hay kh«ng t¹i sao? - GV kÕt luËn: SGK c) Ho¹t ®éng 2: Quan s¸t vµ th¶o luËn - GV yªu cÇu c¶ líp quan s¸t h×nh 2, 3, 4 trang 29 SGK vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái: - ChØ nãi vÒ néi dung cña tõng h×nh. - H·y gi¶i thÝch t¸c dông cña viÖc lµm trong tõng h×nh ®èi víi viÖc phßng chèng bÖnh sèt xuÊt - HS lµm viÖc c¸ nh©n vµ huyÕt. tr¶ lêi c©u hái. GV yªu cÇu häc sinh th¶o luËn c¸c c©u hái: + Nªu nh÷ng viÖc nªn lµm ®Ó phßng bÖnh sèt xuÊt huyÕt. + Gia ®×nh b¹n thêng sö dông c¸ch nµo ®Ó diÖt muçi vµ bä gËy? GV kÕt luËn: C¸ch phßng bÖnh sèt xuÊt huyÕt nhÊt lµ gi÷ vÖ sinh nhµ ë vµ m«i trêng xung quanh, diÖt muçi, diÖt bä gËy vµ tr¸nh ®Ó muçi ®èt. CÇn cã thãi quen ngñ mµn, kÓ c¶ ban ngµy. - Nguy hiÓm cã thÓ g©y 3. Cñng cè dÆn dß chÕt ngêi trong vßng 3 - T¸c nh©n g©y ra bÖnh sèt xuÊt huyÕt lµ g×? ®Õn 5 ngµy. - Sèt xuÊt huyÕt cã nguy hiÓm kh«ng? T¹i sao ? - Nªu c¸ch phßng bÖnh sèt xuÊt huyÕt? - NhËn xÐt tiÕt häc. …………………………………………………………………………… : Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 Khoa häc Bµi 14: phßng bÖnh viªm n·o - Môc tiªu Sau bµi häc häc sinh biÕt: - Nªu t¸c nhËn ®êng l©y truyÒn cña bÖnh viªm n·o. NhËn ra sù nguy hiÓm cña bÖnh viªm n·o. - Thùc hiÖn c¸c c¸ch tiªu diÖt muçi vµ tr¸nh kh«ng ®Ó cho muçi ®èt. - Cã ý thøc trong viÖc ng¨n chÆn kh«ng cho muçi sinh s¶n vµ ®èt ngêi. - §å dïng d¹y - häc Gi¸o viªn: Hå ThÞ Hêng 15 N¨m häc 2008 - 2009 Gi¸o ¸n Khoa häc 5 - Trêng tiÓu häc Hoµnh S¬n - H×nh trang 30, 31 SGK. - B¶ng con, phÊn. - Ho¹t ®éng d¹y - häc 1 KiÓm tra: - BÖnh sèt xuÊt huyÕt nguy hiÓm nh thÕ nµo ? Nªu c¸ch phßng? 2. Bµi míi a) Giíi thiÖu bµi: b) Ho¹t ®éng 1: Trß ch¬i "Ai nhanh, ai ®óng?" GV phæ biÕn c¸ch ch¬i vµ luËt ch¬i. - GV ghi râ nhãm nµo lµm xong tríc nhãm nµo lµm xong sau. §îi tÊt c¶ c¸c nhãm cïng xong. GV míi yªu cÇu c¸c em gi¬ ®¸p ¸n. - GV kÕt luËn: SGK c)Ho¹t ®éng 2: Quan s¸t vµ th¶o luËn - Gi¸o viªn yªu cÇu c¶ líp quan s¸t c¸c h×nh 1, 2, 3, 4 trang 30, 31SGK vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái: + ChØ vµ nãi vÒ néi dung cña tõng h×nh? + H·y gi¶i thÝch t¸c dông cña viÖc lµm trong tõng h×nh ®èi víi viÖc phßng tr¸nh bÖnh viªm n·o? - GV yªu cÇu häc sinh th¶o luËn c©u hái : Chóng ta cã thÓ lµm g× ®Ó phßng trèng bÖnh viªm n·o? (phÇn nµy gi¸o viªn gîi ý ®Ó c¸c em liªn hÖ cho s¸t thùc tÕ ë ®Þa ph¬ng). - GV kÕt luËn: SGK 3. Cñng cè dÆn dß - NhËn xÐt tiÕt häc. - VÒ thùc hiÖn nh÷ng ®iÒu ®· häc. TuÇn : 8 Ngµy so¹n : Thø HS lµm viÖc theo nhãm - HS lµm viÖc theo híng dÉn cña GV . - Häc sinh gi¶i thÝch - Häc sinh tr¶ lêi; liªn hÖ thùc tÕ. ngµy th¸ng Khoa häc Bµi 15: Phßng bÖnh viªm gan A n¨m 2008 - Môc tiªu Sau bµi häc, häc sinh biÕt: - Nªu t¸c nh©n, ®êng l©y truyÒn bÖnh viªm gan A. - Nªu c¸ch phßng bÖnh viªm gan A. Gi¸o viªn: Hå ThÞ Hêng 16 N¨m häc 2008 - 2009 Gi¸o ¸n Khoa häc 5 - Trêng tiÓu häc Hoµnh S¬n - Cã ý thøc thùc hiÖn phßng tr¸nh bÖnh viªm gan A. - §å dïng d¹y - häc - Th«ng tin vµ h×nh trang 32, 33 SGK. - Cã thÓ su tÇm c¸c th«ng tin vÒ t¸c nh©n , ®êng l©y truyÒn vµ c¸ch phßng bÖnh viªm gan A . - Ho¹t ®éng d¹y - häc 1. KiÓm tra: Nªu t¸c nh©n g©y bÖnh viªm n·o ? BÖnh viªm n·o nguy hiÓm nh thÕ nµo ? 2. Bµi míi a) Giíi thiÖu bµi: b) Ho¹t ®éng 1: Lµm viÖc víi SGK * Môc tiªu: HS nªu ®îc t¸c nh©n, ®êng l©y truyÒn bÖnh viªm gan A - GV chia líp thµnh 4 nhãm vµ giao nhiÖm vô cho - Nhãm trëng ®iÒu c¸c nhãm: §äc lêi tho¹i cña c¸c nh©n vËt trong khiÓn nhãm m×nh lµm h×nh 1 trang 32 SGK vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái: viÖc theo híng dÉn cña + Nªu mét sè dÊu hiÖu cña bÖnh viªm gan A . gi¸o viªn. - T¸c nh©n g©y bÖnh viªm gan A lµ g×? - BÖnh viªm gan A l©y truyÒn qua ®êng nµo? c) Ho¹t ®éng 2: Quan s¸t vµ th¶o luËn. * Môc tiªu: gióp häc sinh : - Nªu ®îc c¸ch phßng bÖnh viªm gan A. - Cã ý thøc thùc hiÖn phßng tr¸nh bÖnh viªm gan A. - GV yªu cÇu häc sinh quan s¸t c¸c h×nh 2, 3, 4, 5 - §¹i diÖn tõng nhãm trang 33 SGK vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái: tr×nh bµy kÕt qu¶ lµm + ChØ vµ nãi vÒ néi dung tõng h×nh? viÖc cña nhãm m×nh. + H·y gi¶i thÝch t¸c dông cña viÖc lµm trong tõng C¸c nhãm kh¸c bæ sung. h×nh ®èi víi viÖc phßng tr¸nh bÖnh viªm gan A. + Nªu c¸c c¸ch phßng bÖnh viªm gan A. + Ngêi m¾c bÖnh viªm gan A cÇn lu ý ®iÒu g×? + B¹n cã thÓ lµm g× ®Ó phßng bÖnh viªm gan A? GV kÕt luËn: SGK 3. Cñng Nªu t¸c nh©n ®êng l©y truyÒn viªm gan A? - Thùc hiÖn ®iÒu ®· häc. ………………………………………………………………………………… ………… : Thø Gi¸o viªn: Hå ThÞ Hêng ngµy th¸ng 17 n¨m 2008 N¨m häc 2008 - 2009 Gi¸o ¸n Khoa häc 5 - Trêng tiÓu häc Hoµnh S¬n Khoa häc Bµi 16: Phßng tr¸nh HIV /AIDS - Môc tiªu Sau bµi häc, häc sinh biÕt: - Gi¶i thÝch mét c¸ch ®¬n gi¶n HIV lµ g×, AIDS lµ g×. - Nªu c¸c ®êng l©y truyÒn vµ c¸ch phßng chèng HIV/AIDS. - Cã ý thøc tuyªn truyÒn, vËn ®éng mäi ng¬× cïng phßng chèng HIV/AIDS. - §å dïng d¹y- häc - Th«ng tin vµ h×nh trang 35 SGK. - Cã thÓ su tÇm c¸c tranh ¶nh, tê r¬i, tranh cæ ®éng vµ c¸c th«ng tin vÒ HIV/AIDS. - C¸c bé phËn hái- ®¸p cã néi dung nh trang 34 SGK.  Ho¹t ®éng D¹y- Häc 1. KiÓm tra: - Nªu dÊu hiÖu viªm gan B? C¸ch phßng? 2. Bµi míi a) Giíi thiÖu bµi: : b) Ho¹t ®éng1:Trß ch¬i "Ai nhanh, ai ®óng?" - Nhãm trëng ®iÒu khiÓn * Môc tiªu: Gióp häc sinh: nhãm m×nh s¾p xÕp mçi c©u - Gi¶i thÝch ®îc mét c¸ch ®¬n gi¶n HIV lµ tr¶ lêi t¬ng øng víi 1 c©u hái d¸n vµo giÊy khæ to nhãm nµo g×, AIDS lµ g×. xong th× d¸n s¶n phÈm cña - Nªu ®êng l©y truyÒn HIV. m×nh lªn b¶ng. GV tæ chøc cho HS lµm viÖc theo nhãm. c) Häat ®éng 2: cã su tÇm th«ng tin hoÆc - §¹i diÖn nhãm lªn ch¬i. tranh ¶nh vµ triÓn l·m * Môc tiªu: gióp häc sinh: - Nªu ®îc c¸ch phßng tr¸nh HIV/ AIDS. - Cã ý thøc tuyªn truyÒn, vËn ®éng mäi - Mét sè b¹n trang chÝ vµ tr×nh bµy c¸c t liÖu mµ nhãm thu ngêi cïng phßng tr¸nh HIV/ AIDS. thËp ®îc vÒ HIV/ AIDS GV tæ chøc HS lµm viÖc theo nhãm - Mét sè b¹n kh¸c tËp nãi vÒ HS tr×nh bµy triÓn l·m . Gi¸o viªn: Hå ThÞ Hêng 18 N¨m häc 2008 - 2009 Gi¸o ¸n Khoa häc 5 - Trêng tiÓu häc Hoµnh S¬n - T×m xem th«ng tin nµo nãi vÒ c¸ch phßng nh÷ng th«ng tin su tËp ®îc. tr¸nh HIV/ AIDS th«ng tin nµo nãi vÒ c¸ch ph¸t hiÖn mét ngêi cã nhiÔm HIV hay kh«ng? - Theo b¹n cã nh÷ng c¸ch nµo ®Ó kh«ng bÞ Häc sinh tr¶ lêi nhiÔm HIV. 3. Cñng cè dÆn dß - Thùc hiÖm tuyªn truyÒn mäi ngêi phãng tr¸nh HIV qua ®êng m¸u? ………………………………………………………………………………… TuÇn : 9 Ngµy so¹n : Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 Bµi 17 th¸i ®é ®èi víi ngêi nhiÔm HIV/ AIDS - Môc tiªu Sau bµi häc häc sinh cã kh¶ n¨ng: - X¸c ®Þnh c¸c hµnh vi tiÕp xóc th«ng thêng kh«ng l©y nhiÔm HIV. - Cã th¸i ®é kh«ng ph©n biÖt ®èi sö víi ngêi bÞ nhiÔm HIV vµ gia ®×nh cña hä. - §å dïng D¹y - Häc - H×nh trang 36, 37 SGK. - GiÊy vµ bót mÇu. - Ho¹t ®éng D¹y- Häc 1. KiÓm tra: - HIV lµ g× ? Nªu c¸c ®êng l©y truyÒn cña HIV ? 2. Bµi míi a) Giíi thiÖu bµi: b) Ho¹t ®éng 1: Trß ch¬i tiÕp søc "HIV l©y truyÒn hoÆc kh«ng l©y truyÒn qua..." GV kÎ s½n trªn b¶ng hoÆc trªn giÊy khæ to 2 b¶ng cã néi dung gièng nhau nh sau: - C¸c ®éi cö ®¹i diÖn lªn ch¬i: B¶ng "HIV l©y truyÒn hoÆc kh«ng l©y lÇn lît tõng ngêi tham gia ch¬i truyÒn qua..." cña mçi ®éi lªn d¸n c¸c tÊm phiÕu m×nh rót ®îc vµo cét t¬ng C¸c hµnh vi cã C¸c hµnh vi kh«ng øng trªn b¶ng. nguy c¬ bÞ nhiÔm cã nguy c¬ l©y HIV nhiÔm HIV * C¸ch tiÕn hµnh: Bíc 1: tæ chøc vµ híng dÉn Bíc 2: tiÕn hµnh ch¬i Bíc 3: Cïng kiÓm tra Gi¸o viªn: Hå ThÞ Hêng 19 N¨m häc 2008 - 2009 Gi¸o ¸n Khoa häc 5 - Trêng tiÓu häc Hoµnh S¬n KÕt luËn: HIV kh«ng l©y truyÒn qua tiÕp xóc th«ng thêng nh b¾t tay, ¨n c¬m cïng m©m... b) Ho¹t ®éng 2: Quan s¸t vµ th¶o luËn Bíc 1: Lµm viÖc theo nhãm Bíc 2 : GV kÕt luËn - §¹i diÖn tõng nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ lµm viÖc cña nhãm m×nh; c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt bæ sung. 3. Cñng cè dÆn dß - Thùc hiÖn nh÷ng ®iÒu ®· häc. - Tuyªn truyÒn gióp ®ì nh÷ng ngêi bÖnh. ………………………………………………………………………………… : Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 Bµi 18 Phßng tr¸nh bÞ x©m h¹i , Môc tiªu Sau bµi häc, häc sinh cã kh¶ n¨ng : - Nªu mét sè t×nh huèng cã thÓ dÉn ®Õn nguy c¬ bÞ x©m h¹i vµ nh÷ng ®iÓm cÇn chó ý ®Ó phßng tr¸nh bÞ x©m h¹i. - RÌn luyÖn kÜ l¨ng øng phã víi nguy c¬ bÞ x©m h¹i. - LiÖt kª danh s¸ch nh÷ng ngêi cã thÓ tin cËy, chia sÎ, t©m sù, nhê gióp ®ì b¶n th©n khi bÞ x©m h¹i. - §å dïng d¹y- häc - H×nh trang 38, 39 SGK. - Ho¹t déng d¹y – häc 1- KiÓm trabµi cò: - T¹i sao kh«ng nªn ph©n biÖt ®èi xö ®èi víi ngêi bÞ nhiÔm HIV ? 2. Bµi míi: a) Giíi thiÖu bµi:: b) Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t vµ th¶o luËn * Môc tiªu: HS nªn ®îc mét sè t×nh huèng cã thÓ dÉn ®Õn nguy c¬ bÞ x©m h¹i vµ nh÷ng ®iÒu cÇn chó ý ®Ó phßng tr¸nh bÞ x©m h¹i. * C¸ch tiÕn hµnh: Bíc 1: GV giao nhiÖm vô cho c¸c nhãm Bíc 2: c¸c nhãm lµm viÖc theo híng dÉn trªn - GV cã thÓ ®i ®Õn c¸c nhãm gîi ý c¸c em ®a thªm c¸c t×nh huèng kh¸c víi c¸c t×nh huèng ®· vÏ trong s¸ch gi¸o khoa. Bíc 3: Lµm viÖc c¶ líp Gi¸o viªn: Hå ThÞ Hêng 20 -Nhãm trëng ®iÒu khiÓn nhãm m×nh quan s¸t c¸c h×nh 1, 2, 3 trang 38 SGKvµ trao ®æi vÒ néi dung cña tõng h×nh . - TiÕp theo nhãm trëng ®iÒu khiÓn nhãm m×nh th¶o luËn c¸c c©u hái trang 38 SGK: + Nªu mét sè t×nh huèng cã thÓ dÉn ®Õn nguy c¬ bÞ N¨m häc 2008 - 2009
- Xem thêm -