Tài liệu Giáo án khoa học lớp 4 trọn bộ_cktkn

  • Số trang: 195 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 119 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Gi¸o ¸n Khoa häc Líp 4 08-09 va 09-10 Bài 1 CON NGÖÔØI CAÀN GÌ ÑEÅ SOÁNG? I/ Muïc tieâu: Giuùp HS: - Neâu ñöôïc nhöõng ñieàu kieän vaät chaát maø con ngöôøi caàn ñeå duy trì söï soáng cuûa mình. - Keå ñöôïc nhöõng ñieàu kieän veà tinh thaàn caàn söï soáng cuûa con ngöôøi nhö söï quan taâm, chaêm soùc, giao tieáp xaõ hoäi, caùc phöông tieän giao thoâng giaûi trí … - Coù yù thöùc giöõ gìn caùc ñieàu kieän vaät chaát vaø tinh thaàn. II/ Ñoà duøng daïy- hoïc: - Caùc hình minh hoaï trong trang 4, 5 / SGK. - Phieáu hoïc taäp theo nhoùm. - Boä phieáu caét hình caùi tuùi duøng cho troø chôi “Cuoäc haønh trình ñeán haønh tinh khaùc” (neáu coù ñieàu kieän). III/ Hoaït ñoäng daïy- hoïc: Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân 1.Daïy baøi môùi: * Giôùi thieäu baøi: -Ñaây laø moät phaân moân môùi coù teân laø khoa hoïc vôùi nhieàu chuû ñeà khaùc nhau. Moãi chuû ñeà seõ mang laïi cho caùc em nhöõng kieán thöùc quyù baùu veà cuoäc soáng. -Yeâu caàu 1 HS môû muïc luïc vaø ñoïc teân caùc chuû ñeà. -Baøi hoïc ñaàu tieân maø caùc em hoïc hoâm nay coù teân laø “Con ngöôøi caàn gì ñeå soáng ?” naèm trong chuû ñeà “Con ngöôøi vaø söùc khoeû”. Caùc em cuøng hoïc baøi ñeå hieåu theâm veà cuoäc soáng cuûa mình. * Hoaït ñoäng 1: Con ngöôøi caàn gì ñeå soáng ? Muïc tieâu: HS lieät keâ taát caû nhöõng gì caùc em caàn coù cho cuoäc soáng cuûa mình.  Caùch tieán haønh:  Böôùc 1: GV höôùng daãn HS thaûo luaän nhoùm theo caùc böôùc: -Chia lôùp thaùnh caùc nhoùm, moãi nhoùm khoaûng 4 ñeán 6 HS. -Yeâu caàu: Caùc em haõy thaûo luaän ñeå traû lôøi caâu hoûi: “Con ngöôøi caàn nhöõng gì ñeå duy trì söï soáng ?”. Sau ñoù ghi caâu traû lôøi vaøo giaáy. -Yeâu caàu HS trình baøy keát quaû thaûo luaän, ghi nhöõng yù kieán khoâng truøng laëp leân baûng. NguyÔn Thi Nhung Trang 1 Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh -1 HS ñoïc teân caùc chuû ñeà. -HS chia nhoùm, cöû nhoùm tröôûng vaø thö kyù ñeå tieán haønh thaûo luaän. -Tieán haønh thaûo luaän vaø ghi yù kieán vaøo giaáy. -Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû. Ví duï: +Con ngöôøi caàn phaûi coù: Khoâng khí ñeå thôû, thöùc aên, nöôùc uoáng, quaàn aùo, nhaø ôû, baøn, gheá, giöôøng, xe coä, ti vi, … Trêng tiÓu häc TiÒn Phong 2 Gi¸o ¸n Khoa häc Líp 4 08-09 va 09-10 -Nhaän xeùt keát quaû thaûo luaän cuûa caùc nhoùm.  Böôùc 2: GV tieán haønh hoaït ñoäng caû lôùp. -Yeâu caàu khi GV ra hieäu, taát caû töï bòt muõi, ai caûm thaáy khoâng chòu ñöôïc nöõa thì thoâi vaø giô tay leân. GV thoâng baùo thôøi gian HS nhòn thôû ñöôïc ít nhaát vaø nhieàu nhaát. -Em coù caûm giaùc theá naøo ? Em coù theå nhòn thôû laâu hôn ñöôïc nöõa khoâng ? * Keát luaän: Nhö vaäy chuùng ta khoâng theå nhòn thôû ñöôïc quaù 3 phuùt. -Neáu nhòn aên hoaëc nhòn uoáng em caûm thaáy theá naøo ? -Neáu haèng ngaøy chuùng ta khoâng ñöôïc söï quan taâm cuûa gia ñình, baïn beø thì seõ ra sau ? * GV gôïi yù keát luaän: Ñeå soáng vaø phaùt trieån con ngöôøi caàn: -Nhöõng ñieàu kieän vaät chaát nhö: Khoâng khí, thöùc aên, nöôùc uoáng, quaàn aùo, caùc ñoà duøng trong gia ñình, caùc phöông tieän ñi laïi, … -Nhöõng ñieàu kieän tinh thaàn vaên hoaù xaõ hoäi nhö: Tình caûm gia ñình, baïn beø, laøng xoùm, caùc phöông tieän hoïc taäp, vui chôi, giaûi trí, … * Hoaït ñoäng 2: Nhöõng yeáu toá caàn cho söï soáng maø chæ coù con ngöôøi caàn.  Muïc tieâu: HS phaân bieät ñöôïc nhöõng yeáu toá maø con ngöôøi cuõng nhö nhöõng sinh vaät khaùc caàn ñeå duy trì söï soáng cuûa mình vôùi nhöõng yeáu toá maø chæ coù con ngöôøi môùi caàn.  Caùch tieán haønh:  Böôùc 1: GV yeâu caàu HS quan saùt caùc hình minh hoaï trang 4, 5 / SGK. -Hoûi: Con ngöôøi caàn nhöõng gì cho cuoäc soáng haèng ngaøy cuûa mình ? -GV chuyeån yù: Ñeå bieát con ngöôøi vaø caùc sinh vaät khaùc caàn nhöõng gì cho cuoäc soáng cuûa mình caùc em cuøng thaûo luaän vaø ñieàn vaøo phieáu. NguyÔn Thi Nhung Trang 2 +Con ngöôøi caàn ñöôïc ñi hoïc ñeå coù hieåu bieát, chöõa beänh khi bò oám, ñi xem phim, ca nhaïc, … +Con ngöôøi caàn coù tình caûm vôùi nhöõng ngöôøi xung quanh nhö trong: gia ñình, baïn beø, laøng xoùm, … -Caùc nhoùm nhaän xeùt, boå sung yù kieán cho nhau. -Laøm theo yeâu caàu cuûa GV. -Caûm thaáy khoù chòu vaø khoâng theå nhòn thôû hôn ñöôïc nöõa. -HS Laéng nghe. -Em caûm thaáy ñoùi khaùc vaø meät. -Chuùng ta seõ caûm thaáy buoàn vaø coâ ñôn. -Laéng nghe. -HS quan saùt. -HS tieáp noái nhau traû lôøi, moãi HS neâu moät noäi dung cuûa hình: Con ngöôøi caàn: aên, uoáng, thôû, xem ti vi, ñi hoïc, ñöôïc chaêm soùc khi oám, coù baïn beø, coù quaàn aùo ñeå maëc, xe maùy, oâ toâ, tình caûm gia ñình, caùc hoaït ñoäng vui chôi, chôi theå thao, … Trêng tiÓu häc TiÒn Phong 2 Gi¸o ¸n Khoa häc Líp 4 08-09 va 09-10  Böôùc 2: GV chia lôùp thaønh caùc nhoùm nhoû, moãi nhoùm töø 4 ñeán 6 HS, phaùt bieåu cho töøng nhoùm. -Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu cuûa phieáu hoïc taäp. -Goïi 1 nhoùm ñaõ daùn phieáu ñaõ hoaøn thaønh vaøo baûng. -Goïi caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung ñeå hoaøn thaønh phieáu chính xaùc nhaát. -Yeâu caàu HS vöøa quan saùt tranh veõ trang 3, 4 SGK vöøa ñoïc laïi phieáu hoïc taäp. -Hoûi: Gioáng nhö ñoäng vaät vaø thöïc vaät, con ngöôøi caàn gì ñeå duy trì söï soáng ? -Hôn haún ñoäng vaät vaø thöïc vaät con ngöôøi caàn gì ñeå soáng ? *GV keát luaän: Ngoaøi nhöõng yeáu toá maø caû ñoäng vaät vaø thöïc vaät ñeàu caàn nhö: Nöôùc, khoâng khí, aùnh saùng, thöùc aên con ngöôøi coøn caàn caùc ñieàu kieän veà tinh thaàn, vaên hoaù, xaõ hoäi vaø nhöõng tieän nghi khaùc nhö: Nhaø ôû, beänh vieän, tröôøng hoïc, phöông tieän giao thoâng, … * Hoaït ñoäng 3: Troø chôi: “Cuoäc haønh trình ñeán haønh tinh khaùc” Muïc tieâu: Cuûng coá nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc veà nhöõng ñieàu kieän caàn ñeå duy trì söï soáng cuûa con ngöôøi. Caùch tieán haønh: -Giôùi thieäu teân troø chôi sau ñoù phoå bieán caùch chôi. -Phaùt caùc phieáu coù hình tuùi cho HS vaø yeâu caàu. Khi ñi du lòch ñeán haønh tinh khaùc caùc em haõy suy nghó xem mình neân mang theo nhöõng thöù gì. Caùc em haõy vieát nhöõng thöù mình caàn mang vaøo tuùi. -Chia lôùp thaønh 4 nhoùm. -Yeâu caàu caùc nhoùm tieán haønh trong 5 phuùt roài mang noäp cho GV vaø hoûi töøng nhoùm xem vì sao laïi phaûi mang theo nhöõng thöù ñoù. Toái thieåu moãi tuùi phaûi coù ñuû: Nöôùc, thöùc aên, quaàn aùo. NguyÔn Thi Nhung Trang 3 -Chia nhoùm, nhaän phieáu hoïc taäp vaø laøm vieäc theo nhoùm. -1 HS ñoïc yeâu caàu trong phieáu. -1 nhoùm daùn phieáu cuûa nhoùm leân baûng. -Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung. -Quan saùt tranh vaø ñoïc phieáu. -Con ngöôøi caàn: Khoâng khí, nöôùc, aùnh saùng, thöùc aên ñeå duy trì söï soáng. -Con ngöôøi caàn: Nhaø ôû, tröôøng hoïc, beänh vieän, tình caûm gia ñình, tình caûm baïn beø, phöông tieän giao thoâng, quaàn aùo, caùc phöông tieän ñeå vui chôi, giaûi trí, … -Laéng nghe. -HS tieán haønh troø chôi theo höôùng daãn cuûa GV. -Noäp caùc phieáu veõ hoaëc caét cho GV vaø cöû ñaïi dieän traû lôøi. Ví duï: +Mang theo nöôùc, thöùc aên ñeå duy trì söï soáng vì chuùng ta khoâng theå nhòn aên hoaëc uoáng quaù laâu ñöôïc. +Mang theo ñaøi ñeå nghe döï baùo thôøi tieát. +Mang theo ñeøn pin ñeå khi trôøi toái coù theå soi saùng ñöôïc. +Mang theo quaàn aùo ñeå thay ñoåi. +Mang theo giaáy, buùt ñeå ghi laïi nhöõng gì ñaõ thaáy hoaëc ñaõ laøm. Trêng tiÓu häc TiÒn Phong 2 Gi¸o ¸n Khoa häc Líp 4 08-09 va 09-10 -GV nhaän xeùt, tuyeân döông caùc nhoùm coù yù töôûng hay vaø noùi toát. 2.Cuûng coá- daën doø: -GV hoûi: Con ngöôøi, ñoäng vaät, thöïc vaät ñeàu raát caàn: Khoâng khí, nöôùc, thöùc aên, aùnh saùng. Ngoaøi ra con ngöôøi coøn caàn caùc ñieàu kieän veà tinh thaàn, xaõ hoäi. Vaäy chuùng ta phaûi laøm gì ñeå baûo veä vaø giöõ gìn nhöõng ñieàu kieän ñoù ? -GV nhaän xeùt tieát hoïc, tuyeân döông HS, nhoùm HS haêng haùi tham gia xaây döïng baøi. -Daën HS veà nhaø hoïc baøi vaø chuaån bò baøi sau. Bài 2 +Chuùng ta caàn baûo veä vaø giöõ gìn moâi tröôøng soáng xung quanh, caùc phöông tieän giao thoâng vaø coâng trình coâng coäng, tieát kieäm nöôùc, bieát yeâu thöông, giuùp ñôõ nhöõng ngöôøi xung quanh. TRAO ÑOÅI CHAÁT ÔÛ NGÖÔØI NguyÔn Thi Nhung Trang 4 Trêng tiÓu häc TiÒn Phong 2 Gi¸o ¸n Khoa häc Líp 4 08-09 va 09-10 I/ Muïc tieâu: Giuùp HS: -Neâu ñöôïc nhöõng chaát laáy vaøo vaø thaûi ra trong quaù trình soáng haèng ngaøy cuûa cô theå ngöôøi. -Neâu ñöôïc quaù trình trao ñoåi chaát giöõa cô theå ngöôøi vôùi moâi tröôøng. -Veõ ñöôïc sô ñoà veà söï trao ñoåi chaát giöõa cô theå ngöôøi vôùi moâi tröôøng vaø giaûi thích ñöôïc yù nghóa theo sô ñoà naøy. II/ Ñoà duøng daïy- hoïc: -Caùc hình minh hoaï trang 6 / SGK. -3 khung ñoà nhö trang 7 SGK vaø 3 boä theû ghi töø Thöùc aên, Nöôùc, Khoâng khí , Phaân, Nöôùc tieåu, Khí caùc-boâ-níc III/ Hoaït ñoäng daïy- hoïc: Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân 1.OÅn ñònh lôùp: 2.Kieåm tra baøi cuõ: -Gioáng nhö thöïc vaät, ñoäng vaät, con ngöôøi caàn nhöõng gì ñeå duy trì söï soáng ? -Ñeå coù nhöõng ñieàu kieän caàn cho söï soáng chuùng ta phaûi laøm gì ? 3.Daïy baøi môùi: * Giôùi thieäu baøi: -Con ngöôøi caàn ñieàu kieän vaät chaát, tinh thaàn ñeå duy trì söï soáng. Vaäy trong quaù trình soáng con ngöôøi laáy gì töø moâi tröôøng, thaûi ra moâi tröôøng nhöõng gì vaø quaù trình ñoù dieãn ra nhö theá naøo ? Caùc em cuøng hoïc baøi hoâm nay ñeå bieát ñöôïc ñieàu ñoù. * Hoaït ñoäng 1: Trong quaù trình soáng, cô theå ngöôøi laáy gì vaø thaûi ra nhöõng gì ? Muïc tieâu: -Keå ra nhöõng gì haèng ngaøy cô theå ngöôøi laáy vaøo vaø thaûi ra trong quaù trình soáng. -Neâu ñöôïc theá naøo laø quaù trính trao ñoåi chaát. Caùch tieán haønh:  Böôùc 1: GV höôùng daãn HS quan saùt tranh vaø thaûo luaän theo caëp. -Yeâu caàu: HS quan saùt hình minh hoaï trong trang 6 / SGK vaø traû lôøi caâu hoûi: “Trong quaù trình soáng cuûa mình, cô theå laáy vaøo vaø thaûi ra nhöõng gì ?” Sau ñoù goïi HS traû lôøi (Moãi HS chæ noùi moät hoaëc hai yù). NguyÔn Thi Nhung Trang 5 Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh -HS 1 traû lôøi. -HS 2 traû lôøi. -HS nghe. -Quan saùt tranh, thaûo luaän caëp ñoâi vaø ruùt ra caâu traû lôøi ñuùng. +Con ngöôøi caàn laáy thöùc aên, nöôùc uoáng töø moâi tröôøng. +Con ngöôøi caàn coù khoâng khí aùnh saùng. +Con ngöôøi caàn caùc thöùc aên nhö: rau, cuû, quaû, thòt, caù, tröùng, … +Con ngöôøi caàn coù aùnh saùng maët trôøi. +Con ngöôøi thaûi ra moâi tröôøng phaân, nöôùc Trêng tiÓu häc TiÒn Phong 2 Gi¸o ¸n Khoa häc Líp 4 08-09 va 09-10 -GV nhaän xeùt caùc caâu traû lôøi cuûa HS. -Goïi HS nhaéc laïi keát luaän.  Böôùc 2: GV tieán haønh hoaït ñoäng caû lôùp. -Yeâu caàu HS ñoïc muïc “Baïn caàn bieát” vaø traû lôøi caâu hoûi: Quaù trình trao ñoåi chaát laø gì ? -Cho HS 1 ñeán 2 phuùt suy nghó vaø goïi HS traû lôøi, boå sung ñeán khi coù keát luaän ñuùng. * Keát luaän: -Haèng ngaøy cô theå ngöôøi phaûi laáy töø moâi tröôøng xung quanh thöùc aên, nöôùc uoáng, khí oâxy vaø thaûi ra phaân, nöôùc tieåu, khí caùc-boâ-níc. -Quaù trình cô theå laáy thöùc aên, nöôùc uoáng, khoâng khí töø moâi tröôøng xung quanh ñeå taïo ra nhöõng chaát rieâng vaø taïo ra naêng löôïng duøng cho moïi hoaït ñoäng soáng cuûa mình, ñoàng thôøi thaûi ra ngoaøi moâi tröôøng nhöõng chaát thöøa, caën baõ ñöôïc goïi laø quaù trình trao ñoåi chaát. Nhôø coù quaù trình trao ñoåi chaát maø con ngöôøi môùi soáng ñöôïc. * Hoaït ñoäng 2: Troø chôi “Gheùp chöõ vaøo sô ñoà”. -GV: Chia lôùp thaønh 3 nhoùm theo toå, phaùt caùc theû coù ghi chöõ cho HS vaø yeâu caàu: +Caùc nhoùm thaûo luaän veà sô ñoà trao ñoåi chaát giöõa cô theå ngöôøi vaø moâi tröôøng. +Hoaøn thaønh sô ñoà vaø cöû moät ñaïi dieän trình baøy töøng phaàn noäi dung cuûa sô ñoà. tieåu. +Con ngöôøi thaûi ra moâi tröôøng khí caùc-boâníc, caùc chaát thöøa, caën baõ. -HS laéng nghe. -2 ñeán 3 HS nhaéc laïi keát luaän. -2 HS laàn löôït ñoïc to tröôùc lôùp, HS döôùi lôùp theo doõi vaø ñoïc thaàm. -Suy nghó vaø traû lôøi: Quaù trình trao ñoåi chaát laø quaù trình cô theå laáy thöùc aên, nöôùc uoáng töø moâi tröôøng vaø thaûi ra ngoaøi moâi tröôøng nhöõng chaát thöøa, caën baõ. -HS laéng nghe vaø ghi nhôù. -2 ñeán 3 HS nhaéc laïi keát luaän. -Chia nhoùm vaø nhaän ñoà duøng hoïc taäp. +Thaûo luaän vaø hoaøn thaønh sô ñoà. +Nhoùm tröôûng ñieàu haønh HS daùn theû ghi chöõ vaøo ñuùng choã trong sô ñoà. Moãi thaønh vieân trong nhoùm chæ ñöôïc daùn moät chöõ. +3 HS leân baûng giaûi thích sô ñoà: Cô theå chuùng ta haèng ngaøy laáy vaøo thöùc aên, nöôùc uoáng, khoâng khí vaø thaûi ra phaân, nöôùc tieåu vaø khí caùc-boâ-níc. +Nhaän xeùt sô ñoà vaø khaû naêng trình baøy cuûa töøng nhoùm. +Tuyeân döông, trao phaàn thöôûng cho nhoùm thaéng cuoäc . * Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh: Veõ sô ñoà trao ñoåi chaát cuûa cô theå ngöôøi vôùi moâi tröôøng. Muïc tieâu: HS bieát trình baøy moät caùch saùng taïo nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc veà söï trao ñoåi chaát giöõa cô theå ngöôøi vôùi moâi tröôøng. NguyÔn Thi Nhung Trang 6 Trêng tiÓu häc TiÒn Phong 2 Gi¸o ¸n Khoa häc Líp 4 08-09 va 09-10 Caùch tieán haønh:  Böôùc 1: GV höôùng daãn HS töï veõ sô ñoà söï trao ñoåi chaát theo nhoùm 2 HS ngoài cuøng baøn. -Ñi giuùp ñôõ caùc HS gaëp khoù khaên.  Böôùc 2: Goïi HS leân baûng trình baøy saûn phaåm cuûa mình. -Nhaän xeùt caùch trình baøy vaø sô ñoà cuûa töøng nhoùm HS. - GV coù theå cho nhieàu caëp HS leân trình baøy saûn phaåm cuûa nhoùm mình. -Tuyeân döông nhöõng HS trình baøy toát. 3.Cuûng coá- daën doø: -Nhaän xeùt giôø hoïc, tuyeân döông nhöõng HS, nhoùm HS haêng haùi xaây döïng baøi. -Daën HS veà nhaø hoïc laïi baøi vaø chuaån bò baøi sau. Bài 3 -2 HS ngoài cuøng baøn tham gia veõ. -Töøng caëp HS leân baûng trình baøy: giaûi thích keát hôïp chæ vaøo sô ñoà maø mình theå hieän. -HS döôùi lôùp chuù yù ñeå choïn ra nhöõng sô ñoà theå hieän ñuùng nhaát vaø ngöôøi trình baøy löu loaùt nhaát. TRAO ÑOÅI CHAÁT ÔÛ NGÖÔØI (Tieáp theo) I/ Muïc tieâu: NguyÔn Thi Nhung Trang 7 Trêng tiÓu häc TiÒn Phong 2 Gi¸o ¸n Khoa häc Líp 4 08-09 va 09-10 Giuùp HS: -Bieát ñöôïc vai troø cuûa caùc cô quan hoâ haáp, tieâu hoaù, tuaàn hoaøn, baøi tieát trong quaù trình trao ñoåi chaát ôû ngöôøi. -Hieåu vaø giaûi thích ñöôïc sô ñoà cuûa quaù trình trao ñoåi chaát. -Hieåu vaø trình baøy söï phoái hôïp hoaït ñoäng giöõa caùc cô quan tieâu hoaù, hoâ haáp. tuaàn hoaøn. Baøi tieát trong vieäc thöïc hieän söï trao ñoåi chaát giöõa cô theå ngöôøi vaø moâi tröôøng. II/ Ñoà duøng daïy- hoïc: -Hình minh hoaï trang 8 / SGK. -Phieáu hoïc taäp theo nhoùm. III/ Hoaït ñoäng daïy- hoïc: Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân 1.OÅn ñònh lôùp: 2.Kieåm tra baøi cuõ: 1) Theá naøo laø quaù trình trao ñoåi chaát ? 2) Con ngöôøi, thöïc vaät, ñoäng vaät soáng ñöôïc laø nhôø nhöõng gì ? -Nhaän xeùt caâu traû lôøi vaø cho ñieåm HS. 3.Daïy baøi môùi: * Giôùi thieäu baøi: -Con ngöôøi, ñoäng vaät, thöïc vaät soáng ñöôïc laø do coù quaù trình trao ñoåi chaát vôùi moâi tröôøng. Vaäy nhöõng cô quan naøo thöïc hieän quaù trình ñoù vaø chuùng coù vai troø nhö theá naøo ? Baøi hoïc hoâm nay seõ giuùp caùc em traû lôøi hai caâu hoûi naøy. * Hoaït ñoäng 1: Chöùc naêng cuûa caùc cô quan tham gia quaù trình trao ñoåi chaát. Muïc tieâu: -Keå teân nhöõng bieåu hieän beân ngoaøi cuûa quaù trình trao ñoåi chaát vaø nhöõng cô quan thöïc hieän quaù trình ñoù. -Neâu ñöôïc vai troø cuûa cô quan tuaàn hoaøn trong quaù trình trao ñoåi chaát xaûy ra ôû beân trong cô theå. Caùch tieán haønh: -GV toå chöùc HS hoaït ñoäng caû lôùp. -Yeâu caàu HS quan saùt caùc hình minh hoaï trang 8 / SGK vaø traû lôøi caâu hoûi. 1) Hình minh hoaï cô quan naøo trong quaù trình trao ñoåi chaát ? 2) Cô quan ñoù coù chöùc naêng gì trong quaù trình trao ñoåi chaát ? NguyÔn Thi Nhung Trang 8 Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh -3 HS leân baûng traû lôøi caùc caâu hoûi. -HS laéng nghe. -Quan saùt hình minh hoaï vaø traû lôøi. +Hình 1: veõ cô quan tieâu hoaù. Noù coù chöùc naêng trao ñoåi thöùc aên. +Hình 2: veõ cô quan hoâ haáp. Noù coù chöùc naêng thöïc hieän quaù trình trao ñoåi khí. +Hình 3: veõ cô quan tuaàn hoaøn. Noù coù chöùc naêng vaän chuyeån caùc chaát dinh döôõng ñi ñeán taát caû caùc cô quan cuûa cô theå. +Hình 4: veõ cô quan baøi tieát. Noù coù chöùc naêng thaûi nöôùc tieåu töø cô theå ra ngoaøi moâi Trêng tiÓu häc TiÒn Phong 2 Gi¸o ¸n Khoa häc Líp 4 08-09 va 09-10 tröôøng. -Goïi 4 HS leân baûng vöøa chæ vaøo hình minh hoaï vöøa giôùi thieäu. -Nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa töøng HS. * Keát luaän: Trong quaù trình trao ñoåi chaát, moãi cô quan ñeàu coù moät chöùc naêng. Ñeå tìm hieåu roõ veà caùc cô quan, caùc em cuøng laøm phieáu baøi taäp. * Hoaït ñoäng 2: Sô ñoà quaù trình trao ñoåi chaát.  Böôùc 1: GV höôùng daãn HS thaûo luaän nhoùm theo caùc böôùc. -Chia lôùp thaønh caùc nhoùm nhoû töø 4 ñeán 6 HS, phaùt phieáu hoïc taäp cho töøng nhoùm. -Yeâu caàu: Caùc em haõy thaûo luaän ñeå hoaøn thaønh phieáu hoïc taäp. -Sau 3 ñeán 5 phuùt goïi HS daùn phieáu hoïc taäp leân baûng vaø ñoïc. Goïi caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt boå sung. -Yeâu caàu: Haõy nhìn vaøo phieáu hoïc taäp caùc em vöøa hoaøn thaønh vaø traû lôøi caùc caâu hoûi: 1) Quaù trình trao ñoåi khí do cô quan naøo thöïc hieän vaø noù laáy vaøo vaø thaûi ra nhöõng gì ? 2) Quaù trình trao ñoåi thöùc aên do cô quan naøo thöïc hieän vaø noù dieãn ra nhö theá naøo ? 3) Quaù trình baøi tieát do cô quan naøo thöïc hieän vaø noù dieãn ra nhö theá naøo ? -Nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa HS. * Keát luaän: Nhöõng bieåu hieän cuûa quaù trình trao ñoåi chaát vaø caùc cô quan thöïc hieän quaù trình ñoù laø: +Trao ñoåi khí: Do cô quan hoâ haáp thöïc hieän, laáy vaøo khí oâ-xy, thaûi ra khí caùc-boâ-níc. +Trao ñoåi thöùc aên: Do cô quan tieâu hoaù thöïc hieän: laáy vaøo nöôùc vaø caùc thöùc aên coù chöùa caùc chaát dinh döôõng caàn cho cô theå, thaûi ra chaát caën baõ (phaân). +Baøi tieát: Do cô quan baøi tieát nöôùc tieåu vaø da thöïc hieän. Cô quan baøi tieát nöôùc tieåu: Thaûi ra nöôùc tieåu. Lôùp da bao boïc cô theå: Thaûi ra moà hoâi. * Hoaït ñoäng 3: Söï phoái hôïp hoaït ñoäng giöõa NguyÔn Thi Nhung Trang 9 -HS laéng nghe. -HS chia nhoùm vaø nhaän phieáu hoïc taäp. -Tieán haønh thaûo luaän theo noäi dung phieáu hoïc taäp. -Ñaïi dieän cuûa 2 nhoùm leân baûng trình baøy, caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung. -Ñoïc phieáu hoïc taäp vaø traû lôøi. -Caâu traû lôøi ñuùng laø: 1) Quaù trình trao ñoåi khí do cô quan hoâ haáp thöïc hieän, cô quan naøy laáy khí oâxi vaø thaûi ra khí caùc-boâ-níc. 2) Quaù trình trao ñoåi thöùc aên do cô quan tieâu hoaù thöïc hieän, cô quan naøy laáy vaøo nöôùc vaø caùc thöùc aên sau ñoù thaûi ra phaân. 3) Quaù trình baøi tieát do cô quan baøi tieát nöôùc tieåu thöïc hieän, noù laáy vaøo nöôùc vaø thaûi ra nöôùc tieåu, moà hoâi. -HS laéng nghe. Trêng tiÓu häc TiÒn Phong 2 Gi¸o ¸n Khoa häc Líp 4 08-09 va 09-10 caùc cô quan tieâu hoaù, hoâ haáp, tuaàn hoaøn, baøi tieát trong vieäc thöïc hieän quaù trình trao ñoåi chaát. Muïc tieâu: Trình baøy ñöôïc söï phoái hôïp hoaït ñoäng cuûa caùc cô quan tieâu hoaù, hoâ haáp, tuaàn hoaøn, baøi tieát trong vieäc thöïc hieän söï trao ñoåi chaát ôû beân trong cô theå vaø giöõa cô theå vôùi moâi tröôøng. Caùch tieán haønh:  Böôùc 1: GV tieán haønh hoaït ñoäng caû lôùp. -Daùn sô ñoà trang 7 phoùng to leân baûng vaø goïi HS ñoïc phaàn “thöïc haønh”. -Yeâu caàu HS suy nghó vaø vieát caùc töø cho tröôùc vaøo choã chaám goïi 1 HS leân baûng gaén caùc taám theû coù ghi chöõ vaøo choã chaám trong sô ñoà. -Goïi HS nhaän xeùt baøi cuûa baïn. -Keát luaän veà ñaùp aùn ñuùng. -Nhaän xeùt, tuyeân döông caùc nhoùm thöïc hieän toát.  Böôùc 2: GV höôùng daãn HS laøm vieäc theo caëp vôùi yeâu caàu: -Quan saùt sô ñoà vaø traû lôøi caâu hoûi: Neâu vai troø cuûa töøng cô quan trong quaù trình trao ñoåi chaát. -Goïi 2 ñeán 3 caëp leân thöïc hieän hoûi vaø traû lôøi tröôùc lôùp. Goïi caùc HS khaùc boå sung neáu baïn noùi sai hoaëc thieáu. -Nhaän xeùt, tuyeân döông caùc nhoùm thöïc hieän toát. * Keát luaän: Taát caû caùc cô quan trong cô theå ñeàu tham gia vaøo quaù trình trao ñoåi chaát. Moãi cô quan coù moät nhieäm vuï rieâng nhöng chuùng ñeàu phoái hôïp vôùi nhau ñeå thöïc hieän söï trao ñoåi chaát giöõa cô theå vaø moâi tröôøng. Ñaëc bieät cô quan tuaàn hoaøn coù nhieäm vuï raát quan troïng laø laáy oâ-xy vaø caùc chaát dinh döôõng ñöa NguyÔn Thi Nhung Trang 10 -2 HS laàn löôït ñoïc phaàn thöïc haønh trang 7 / SGK. -Suy nghó vaø laøm baøi, 1 HS leân baûng gaén caùc taám theû coù ghi chöõ vaøo choã chaám cho phuø hôïp. -1 HS nhaän xeùt. -2 HS tieán haønh thaûo luaän theo hình thöùc 1 HS hoûi 1 HS traû lôøi vaø ngöôïc laïi. Ví duï: +HS 1:Cô quan tieâu hoaù coù vai troø gì ? +HS 2: Cô quan tieâu hoaù laáy thöùc aên, nöôùc uoáng töø moâi tröôøng ñeå taïo ra caùc chaát dinh döôõng vaø thaûi ra phaân. +HS 2: Cô quan hoâ haáp laøm nhieäm vuï gì ? +HS 1: Cô quan hoâ haáp laáy khoâng khí ñeå taïo ra oâxi vaø thaûi ra khí caùc-boâ-níc. +HS 1: Cô quan tuaàn hoaøn coù vai troø gì ? +HS 2: Cô quan tuaàn hoaøn nhaän chaát dinh döôõng vaø oâ-xy ñöa ñeán taát caû caùc cô quan cuûa cô theå vaø thaûi khí caùc-boâ-níc vaøo cô quan hoâ haáp. +HS 2: Cô quan baøi tieát coù nhieäm vuï gì ? +HS 1: Cô quan baøi tieát thaûi ra nöôùc tieåu vaø moà hoâi. -HS laéng nghe. Trêng tiÓu häc TiÒn Phong 2 Gi¸o ¸n Khoa häc Líp 4 08-09 va 09-10 ñeán taát caû caùc cô quan cuûa cô theå, taïo naêng löôïng cho moïi hoaït ñoäng soáng vaø ñoàng thôøi thaûi caùc-boâ-níc vaø caùc chaát thaûi qua cô quan hoâ haáp vaø baøi tieát. 3.Cuûng coá- daën doø: -Hoûi: Ñieàu gì seõ xaûy ra neáu moät trong caùc cô quan tham gia vaøo quaù trình trao ñoåi chaát ngöøng hoaït ñoäng ? - Khi moät cô quan ngöøng hoaït ñoäng thì quaù trình trao ñoåi chaát seõ khoâng dieãn ra vaø con ngöôøi seõ khoâng laáy ñöôïc thöùc aên, nöôùc uoáng, khoâng khí, khi ñoù con ngöôøi seõ cheát. -Nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa HS. -Nhaän xeùt tieát hoïc, tuyeân döông HS, nhoùm HS haêng haùi tham gia xaây döïng baøi. -Daën HS veà nhaø hoïc phaàn Baïn caàn bieát vaø veõ sô ñoà ôû trang 7 / SGK. CAÙC CHAÁT DINH DÖÔÕNG COÙ TRONG THÖÙC AÊN VAI TROØ CUÛA CHAÁT BOÄT ÑÖÔØNG Bài 4 I/ Muïc tieâu: Giuùp HS: -Phaân loaïi ñöôïc thöùc aên haèng ngaøy vaøo nhoùm thöùc aên coù nguoàn goác ñoäng vaät hoaëc nhoùm thöùc aên coù nguoàn goác thöïc vaät. -Phaân loaïi ñöôïc thöùc aên döïa vaøo nhöõng chaát dinh döôõng coù chöùa nhieàu trong thöùc aên ñoù. -Bieát ñöôïc caùc thöùc aên coù chöùa nhieàu chaát boät ñöôøng vaø vai troø cuûa chuùng. -Coù yù thöùc aên ñaày ñuû caùc loaïi thöùc aên ñeå ñaûm baûo cho hoaït ñoäng soáng. NguyÔn Thi Nhung Trang 11 Trêng tiÓu häc TiÒn Phong 2 Gi¸o ¸n Khoa häc Líp 4 08-09 va 09-10 II/ Ñoà duøng daïy- hoïc: -Caùc hình minh hoaï ôû trang 10, 11/ SGK (phoùng to neáu coù ñieàu kieän). -Phieáu hoïc taäp. -Caùc theû coù ghi chöõ: Tröùng Ñaäu Toâm Nöôùc cam Caù Söõa Ngoâ Gaø Rau caûi III/ Hoaït ñoäng daïy- hoïc: Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân 1.OÅn ñònh lôùp: 2.Kieåm tra baøi cuõ: -Goïi HS leân baûng kieåm tra baøi cuõ. 1) Haõy keå teân caùc cô quan tham gia vaøo quaù trình trao ñoåi chaát ? 2) Giaûi thích sô ñoà söï trao ñoåi chaát cuûa cô theå ngöôøi vôùi moâi tröôøng. -Nhaän xeùt cho ñieåm HS. 3.Daïy baøi môùi: * Giôùi thieäu baøi: -GV: Haõy noùi cho caùc baïn bieát haèng ngaøy, vaøo böõa saùng, tröa, toái caùc em ñaõ aên, uoáng nhöõng gì ? -GV ghi nhanh caâu traû lôøi leân baûng. -Trong caùc loaïi thöùc aên vaø ñoà uoáng caùc em vöøa keå coù chöùa raát nhieàu chaát dinh döôõng. Ngöôøi ta coù raát nhieàu caùch phaân loaïi thöùc aên, ñoà uoáng. Baøi hoïc hoâm nay chuùng ta cuõng tìm hieåu veà ñieàu naøy. * Hoaït ñoäng 1: Phaân loaïi thöùc aên, ñoà uoáng. Muïc tieâu: HS bieát saép xeáp caùc thöùc aên haèng ngaøy vaøo nhoùm thöùc aên coù nguoàn goác ñoäng vaät hoaëc nhoùm thöùc aên coù nguoàn goác thöïc vaät. -Phaân loaïi thöùc aên döïa vaøo nhöõng chaát dinh döôõng coù nhieàu trong thöùc aên ñoù. Caùch tieán haønh:  Böôùc 1: Yeâu caàu HS quan saùt hình minh hoaï ôû trang 10 / SGK vaø traû lôøi caâu hoûi: Thöùc aên, ñoà uoáng naøo coù nguoàn goác ñoäng vaät vaø thöïc vaät ? -GV treo baûng phuï ñaõ keû saün hai coät: Nguoàn goác ñoäng vaät vaø thöïc vaät. -Cho HS laàn löôït leân baûng xeáp caùc theû vaøo coät ñuùng teân thöùc aên vaø ñoà uoáng. -Goïi HS noùi teân caùc loaïi thöùc aên khaùc coù NguyÔn Thi Nhung Trang 12 Toûi taây Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh -HS traû lôøi. -HS khaùc nhaän xeùt, boå sung. -HS laàn löôït keå teân caùc loaïi thöùc aên, ñoà uoáng haèng ngaøy. Ví duï: söõa, baùnh mì, phôû, côm, mì, buùn, rau, khoai taây, caø roát, caù, thòt, ñaäu, tröùng, khoai lang, saén, cua, toâm, taùo, döa, leâ, oác, trai, heán, … -HS laéng nghe. -HS quan saùt. -HS leân baûng xeáp. Nguoàn goác Thöïc vaät Ñoäng vaät Trêng tiÓu häc TiÒn Phong 2 Gi¸o ¸n Khoa häc Líp 4 08-09 va 09-10 nguoàn goác ñoäng vaät vaø thöïc vaät. -Nhaän xeùt, tuyeân döông HS tìm ñöôïc nhieàu loaïi thöùc aên vaø phaân loaïi ñuùng nguoàn goác.  Böôùc 2: Hoaït ñoäng caû lôùp. -Yeâu caàu HS ñoïc phaàn baïn caàn bieát trang 10 / SGK. -Hoûi: Ngöôøi ta coøn caùch phaân loaïi thöùc aên naøo khaùc ? -Theo caùch naøy thöùc aên ñöôïc chia thaønh maáy nhoùm ? Ñoù laø nhöõng nhoùm naøo ? -Coù maáy caùch phaân loaïi thöùc aên ? Döïa vaøo ñaâu ñeå phaân loaïi nhö vaäy ? * GV keát luaän: Ngöôøi ta coù theå phaân loaïi thöùc aên theo nhieàu caùch: phaân loaïi theo nguoàn goác ñoù laø thöùc aên ñoäng vaät hay thöïc vaät. Phaân loaïi theo löôïng caùc chaát dinh döôõng chöùa trong moãi loaïi chia thaønh 4 nhoùm: Nhoùm thöùc aên chöùa nhieàu chaát boät ñöôøng; Chaát ñaïm; Chaát beùo; Vitamin, chaát khoaùng. Ngoaøi ra, trong nhieàu loaïi thöùc aên coøn chöùa chaát xô vaø nöôùc. -GV môû roäng: Moät soá loaïi thöùc aên coù chöùa nhieàu chaát dinh döôõng khaùc nhau neân chuùng coù theå ñöôïc xeáp vaøo nhieàu nhoùm thöùc aên khaùc nhau. Ví duï nhö tröùng, chöùa nhieàu chaát ñaïm, chaát khoaùng, can-xi, phoát pho, loøng ñoû tröùng chöùa nhieàu vi-ta-min (A, D, nhoùm B). * Hoaït ñoäng 2: Caùc loaïi thöùc aên coù chöùa nhieàu chaát boät ñöôøng vaø vai troø cuûa chuùng. Muïc tieâu: Noùi teân vaø vai troø cuûa nhöõng thöùc aên coù chöùa nhieàu chaát boät ñöôøng. Caùch tieán haønh:  Böôùc 1: GV höôùng daãn HS laøm vieäc theo nhoùm theo caùc böôùc. -Chia lôùp thaønh caùc nhoùm, moãi nhoùm NguyÔn Thi Nhung Trang 13 Ñaäu coâ ve, nöôùc cam Söõa ñaäu naønh Toûi taây, rau caûi Chuoái, taùo Baùnh mì, buùn Baùnh phôû, côm Khoai taây, caø roát Saén, khoai lang Tröùng, toâm Gaø Caù Thòt lôïn, thòt boø Cua, toâm Trai, oác EÁch Söõa boø töôi -2 HS laàn löôït ñoïc to tröôùc lôùp, HS caû lôùp theo doõi. -Ngöôøi ta coøn phaân loaïi thöùc aên döïa vaøo chaát dinh döôõng chöùa trong thöùc aên ñoù. -Chia thaønh 4 nhoùm: +Nhoùm thöùc aên chöùa nhieàu chaát boät ñöôøng. +Nhoùm thöùc aên chöùa nhieàu chaát ñaïm. +Nhoùm thöùc aên chöùa nhieàu chaát beùo. +Nhoùm thöùc aên chöùa nhieàu vitamin vaø chaát khoaùng. -Coù hai caùch ; Döïa vaøo nguoàn goác vaø löôïng caùc chaát dinh döôõng coù chöùa trong thöùc aên ñoù. -HS laéng nghe. -HS chia nhoùm, cöû nhoùm tröôûng vaø thö kyù Trêng tiÓu häc TiÒn Phong 2 Gi¸o ¸n Khoa häc Líp 4 08-09 va 09-10 khoaûng 4 ñeán 6 HS. -Yeâu caàu HS haõy quan saùt caùc hình minh hoaï ôû trang 11 / SGK vaø traû lôøi caùc caâu hoûi sau: 1) Keå teân nhuõng thöùc aên giaøu chaát boät ñöôøng coù trong hình ôû trang 11 / SGK. 2) Haèng ngaøy, em thöôøng aên nhöõng thöùc aên naøo coù chöùa chaát boät ñöôøng. 3) Nhoùm thöùc aên chöùa nhieàu chaát boät ñöôøng coù vai troø gì ? -Goïi ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän vaø caùc nhoùm khaùc boå sung cho hoaøn chænh. -Tuyeân döông caùc nhoùm traû lôøi ñuùng, ñuû. * GV keát luaän: Chaát boät ñöôøng laø nguoàn cung caáp naêng löôïng chuû yeáu cho cô theå vaø duy trì nhieát ñoä cuûa cô theå. Chaát boät ñöôøng coù nhieàu ôû gaïo, ngoâ, boät mì, … ôû moät soá loaïi cuû nhö khoai, saén, ñaäu vaø ôû ñöôøng aên.  Böôùc 2: GV höôùng daãn HS laøm vieäc caù nhaân -Phaùt phieáu hoïc taäp cho HS. -Yeâu caàu HS suy nghó vaø laøm baøi. -Goïi moät vaøi HS trình baøy phieáu cuûa mình. -Goïi HS khaùc nhaän xeùt , boå sung. 3.Cuûng coá- daën doø: -GV cho HS trình baøy yù kieán baèng caùch ñöa ra caùc yù kieán sau vaø yeâu caàu HS nhaän xeùt yù kieán naøo ñuùng, yù kieán naøo sai, vì sao ? a) Haèng ngaøy chuùng ta chæ caàn aên thòt, caù, … tröùng laø ñuû chaát. b) Haèng ngaøy chuùng ta phaûi aên nhieàu chaát boät ñöôøng. c) Haèng ngaøy, chuùng ta phaûi aên caû thöùc aên coù nguoàn goác töø ñoäng vaät vaø thöï vaät. -Daën HS veà nhaø ñoïc noäi dung Baïn caàn bieát trang 11 / SGK. -Daën HS veà nhaø trong böõa aên caàn aên nhieàu loaïi thöùc aên coù ñuû chaát dinh döôõng. -Toång keát tieát hoïc, tuyeân döông nhöõng HS haêng haùi tham gia xaây döïng baøi, pheâ bình caùc em coøn chöa chuù yù trong giôø hoïc. ñieàu haønh. -HS quan saùt tranh, thaûo luaän vaø ghi caâu traû lôøi vaøo giaáy. 1) Gaïo, baùnh mì, mì sôïi, ngoâ, mieán, baùnh quy, baùnh phôû, buùn, saén, khoai taây, chuoái, khoai lang. 2) Côm, baùnh mì, chuoái, ñöôøng, phôû, mì, … 3) Cung caáp naêng löôïng caàn thieát cho moïi hoaït ñoäng cuûa cô theå. -Nhaän phieáu hoïc taäp. -Hoaøn thaønh phieáu hoïc taäp. -3 ñeán 5 HS trình baøy. -Nhaän xeùt. -HS töï do phaùt bieåu yù kieán. +Phaùt bieåu ñuùng: c. +Phaùt bieåu sai: a, b. VAI TROØ CUÛA CHAÁT ÑAÏM VAØ CHAÁT BEÙO Bài 5 NguyÔn Thi Nhung Trang 14 Trêng tiÓu häc TiÒn Phong 2 Gi¸o ¸n Khoa häc Líp 4 08-09 va 09-10 I/ Muïc tieâu: Giuùp HS: -Keå ñöôïc teân coù chöùa nhieàu chaát ñaïm vaø chaát beùo. -Neâu ñöôïc vai troø cuûa caùc thöùc aên coù chöùa nhieàu chaát ñaïm vaø chaát beùo. -Xaùc ñònh ñöôïc nguoàn goác cuûa nhoùm thöùc aên chöùa chaát ñaïm vaø chaát beùo. II/ Ñoà duøng daïy- hoïc: -Caùc hình minh hoaï ôû trang 12, 13 / SGK (phoùng to neáu coù ñieàu kieän). -Caùc chöõ vieát trong hình troøn: Thòt boø, Tröùng, Ñaäu Haø Lan, Ñaäu phuï, Thòt lôïn, Phomaùt, Thòt gaø, Caù, Ñaäu töông, Toâm, Daàu thöïc vaät, Bô, Môõ lôïn, Laïc, Vöøng, Döøa. -4 tôø giaáy A3 trong moãi tôø coù 2 hình troøn ôû giöõa ghi: Chaát ñaïm, Chaát beùo. -HS chuaån bò buùt maøu. III/ Hoaït ñoäng daïy- hoïc: Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân 1.OÅn ñònh lôùp: 2.Kieåm tra baøi cuõ: -Goïi 2 HS leân kieåm tra baøi cuõ. 1) Ngöôøi ta thöôøng coù maáy caùch ñeå phaân loaïi thöùc aên ? Ñoù laø nhöõng caùch naøo ? 2) Nhoùm thöùc aên chöùa nhieàu chaát boät ñöôøng coù vai troø gì ? -Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS. 3.Daïy baøi môùi: * Giôùi thieäu baøi: Vai troø cuûa chaát ñaïm vaø chaát beùo. -Yeâu caàu HS haõy keå teân caùc thöùc aên haèng ngaøy caùc em aên. * Hoaït ñoäng 1: Nhöõng thöùc aên naøo coù chöùa nhieàu chaát ñaïm vaø chaát beùo ? Muïc tieâu: Phaân loaïi thöùc aên chöùa nhieàu chaát ñaïm vaø chaát beùo coù nguoàn goác töø ñoäng vaät vaø thöïc vaät. Caùch tieán haønh:  Böôùc 1: GV toå chöùc cho HS hoaït ñoäng caëp ñoâi. -Yeâu caàu 2 HS ngoài cuøng baøn quan saùt caùc hình minh hoaï trang 12, 13 / SGK thaûo luaän vaø traû lôøi caâu hoûi: Nhöõng thöùc aên naøo chöùa nhieàu chaát ñaïm, nhöõng thöùc aên naøo chöùa nhieàu chaát beùo ? -Goïi HS traû lôøi caâu hoûi: GV nhaän xeùt, boå sung neáu HS noùi sai hoaëc thieáu vaø ghi caâu traû lôøi leân baûng. NguyÔn Thi Nhung Trang 15 Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh -HS traû lôøi. -HS laéng nghe. -HS noái tieáp nhau traû lôøi: caù, thòt lôïn, tröùng, toâm, ñaäu, daàu aên, bô, laïc, cua, thòt gaø, rau, thòt boø, … -Laøm vieäc theo yeâu caàu cuûa GV. -HS noái tieáp nhau traû lôøi: Caâu traû lôøi ñuùng laø: +Caùc thöùc aên coù chöùa nhieàu chaát ñaïm laø: tröùng, cua, ñaäu phuï, thòt lôïn, caù, pho-maùt, gaø. +Caùc thöùc aên coù chöùa nhieàu chaát beùo laø: daàu aên, môõ, ñaäu töông, laïc. Trêng tiÓu häc TiÒn Phong 2 Gi¸o ¸n Khoa häc Líp 4 08-09 va 09-10  Böôùc 2: GV tieán haønh hoaït ñoäng caû lôùp. -Em haõy keå teân nhöõng thöùc aên chöùa nhieàu chaát ñaïm maø caùc em aên haèng ngaøy ? -Nhöõng thöùc aên naøo coù chöùa nhieàu chaát beùo maø em thöôøng aên haèng ngaøy. * GV chuyeån hoaït ñoäng: Haèng ngaøy chuùng ta phaûi aên caû thöùc aên chöùa chaát ñaïm vaø chaát beùo. Vaäy taïi sao ta phaûi aên nhö vaäy ? Caùc em seõ hieåu ñöôïc ñieàu naøy khi bieát vai troø cuûa chuùng. * Hoaït ñoäng 2: Vai troø cuûa nhoùm thöùc aên coù chöùa nhieàu chaát ñaïm vaø chaát beùo. Muïc tieâu: -Noùi teân vaø vai troø cuûa caùc thöùc aên chöùa nhieàu chaát ñaïm. -Noùi teân vaø vai troø cuûa caùc thöùc aên chöùa nhieàu chaát beùo. Caùch tieán haønh: -Khi aên côm vôùi thòt, caù, thòt gaø, em caûm thaáy theá naøo ? -Khi aên rau xaøo em caûm thaáy theá naøo ? * Nhöõng thöùc aên chöùa nhieàu chaát ñaïm vaø chaát beùo khoâng nhöõng giuùp chuùng ta aên ngon mieäng maø chuùng coøn tham gia vaøo vieäc giuùp cô theå con ngöôøi phaùt trieån. -Yeâu caàu HS ñoïc muïc Baïn caàn bieát trong SGK trang 13. * Keát luaän: +Chaát ñaïm giuùp xaây döïng vaø ñoåi môùi cô theå: taïo ra nhöõng teá baøo môùi laøm cho cô theå lôùn leân, thay theá nhöõng teá baøo giaø bò huyû hoaïi trong hoaït ñoäng soáng cuûa con ngöôøi. +Chaát beùo giaøu naêng löôïng vaø giuùp cô theå haáp thuï caùc vi-ta-min: A, D, E, K. * Hoaït ñoäng 3: Troø chôi “Ñi tìm nguoàn goác cuûa caùc loaïi thöùc aên” Muïc tieâu: Phaân loaïi caùc thöùc aên chöùa nhieàu chaát ñaïm vaø chaát beùo coù nguoàn goá töø ñoäng vaät vaø thöïc vaät. Caùch tieán haønh:  Böôùc 1: GV hoûi HS. +Thòt gaø coù nguoàn goác töø ñaâu ? +Ñaäu ñuõa coù nguoàn goác töø ñaâu ? -Ñeå bieát moãi loaïi thöùc aên thuoäc nhoùm naøo NguyÔn Thi Nhung Trang 16 -HS noái tieáp nhau traû lôøi. -Thöùc aên chöùa nhieàu chaát ñaïm laø: caù, thòt lôïn, thòt boø, toâm, cua, thòt gaø, ñaäu phuï, eách, … -Thöùc aên chöùa nhieàu chaát beùo laø: daàu aên, môõ lôïn, laïc rang, ñoã töông, … -Traû lôøi. -HS laéng nghe. -2 ñeán 3 HS noái tieáp nhau ñoïc phaàn Baïn caàn bieát. -HS laéng nghe. -HS laàn löôït traû lôøi. +Thòt gaø coù nguoàn goác töø ñoäng vaät. +Ñaäu ñuõa coù nguoàn goác töø thöïc vaät. -HS laéng nghe. Trêng tiÓu häc TiÒn Phong 2 Gi¸o ¸n Khoa häc Líp 4 08-09 va 09-10 vaø coù nguoàn goác töø ñaâu caû lôùp mình seõ thi xem nhoùm naøo bieát chính xaùc ñieàu ñoù nheù !  Böôùc 2: GV tieán haønh troø chôi caû lôùp theo ñònh höôùng sau: -Chia nhoùm HS nhö caùc tieát tröôùc vaø phaùt ñoà duøng cho HS. -GV vöøa noùi vöøa giô tôø giaáy A3 vaø caùc chöõ trong hình troøn: Caùc em haõy daùn teân nhöõng loaïi thöùc aên vaøo giaáy, sau ñoù caùc loaïi thöùc aên coù nguoàn goác ñoäng vaät thì toâ maøu vaøng, loaïi thöùc aên coù nguoàn goác thöïc vaät thì toâ maøu xanh, nhoùm naøo laøm ñuùng nhanh, trang trí ñeïp laø nhoùm chieán thaéng. -Thôøi gian cho moãi nhoùm laø 7 phuùt. -GV giuùp ñôõ caùc nhoùm gaëp khoù khaên vaø gôïi yù caùch trình baøy theo hình caùnh hoa hoaëc hình boùng bay.  Böôùc 3: Toång keát cuoäc thi. -Yeâu caàu caùc nhoùm caàm baøi cuûa mình tröôùc lôùp. -GV cuøng 4 HS cuûa lôùp laøm troïng taøi tìm ra nhoùm coù caâu traû lôøi ñuùng nhaát vaø trình baøy ñeïp nhaát. -Tuyeân döông nhoùm thaéng cuoäc. * Nhö vaäy thöùc aên coù chöùa nhieàu chaát ñaïm vaø chaát beùo coù nguoàn goác töø ñaâu ? 3.Cuûng coá- daën doø: -GV nhaän xeùt tieát hoïc, tuyeân döông nhöõng HS, nhoùm HS tham gia tích cöïc vaøo baøi, nhaéc nhoû nhöõng HS coøn chöa chuù yù. -Daën HS veà nhaø hoïc thuoäc muïc Baïn caàn bieát. -Daën HS veà nhaø tìm hieåu xem nhöõng loaïi thöùc aên naøo coù chöùa nhieàu vi-ta-min, chaát khoaùng vaø chaát xô. Bài 6 I/ Muïc tieâu: Giuùp HS: -Tieán haønh hoaït ñoäng trong nhoùm. -4 ñaïi dieän cuûa caùc nhoùm caàm baøi cuûa mình quay xuoáng lôùp. -Caâu traû lôøi ñuùng laø: +Thöùc aên chöùa nhieàu chaát ñaïm coù nguoàn goác töø thöïc vaät: ñaäu coâ-ve, ñaäu phuï, ñaäu ñuõa. +Thöùc aên chöùa nhieàu chaát ñaïm coù nguoàn goác ñoäng vaät: thòt boø, töông, thòt lôïn, pho-maùt, thòt gaø, caù, toâm. +Thöùc aên chöùa nhieàu chaát beùo coù nguoàn goác töø thöïc vaät: daàu aên, laïc, vöøng. +Thöùc aên chöùa nhieàu chaát beùo coù nguoàn goác ñoäng vaät: bô, môõ. -Töø ñoäng vaät vaø thöïc vaät. VAI TROØ CUÛA VI-TA-MIN, CHAÁT KHOAÙNG VAØ CHAÁT XÔ NguyÔn Thi Nhung Trang 17 -Chia nhoùm, nhaän ñoà duøng hoïc taäp, chuaån bò buùt maøu. -HS laéng nghe. Trêng tiÓu häc TiÒn Phong 2 Gi¸o ¸n Khoa häc Líp 4 08-09 va 09-10 -Keå teân ñöôïc caùc thöùc aên coù chöùa nhieàu vi-ta-min, chaát khoaùng vaø chaát xô. -Bieát ñöôïc vai troø cuûa thöùc aên coù chöùa nhieàu vi-ta-min, chaát khoaùng vaø chaát xô. -Xaùc ñònh ñöôïc nguoàn goác cuûa nhoùm thöùc aên chöùa nhieàu vi-ta-min, chaát khoaùng vaø chaát xô. II/ Ñoà duøng daïy- hoïc: -Caùc hình minh hoïa ôû trang 14, 15 / SGK (phoùng to neáu coù ñieàu kieän). -Coù theå mang moät soá thöùc aên thaät nhö: Chuoái, tröùng, caø chua, ñoã, rau caûi. -4 tôø giaáy khoå A0. -Phieáu hoïc taäp theo nhoùm. III/ Hoaït ñoäng daïy- hoïc: Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân 1.OÅn ñònh lôùp: 2.Kieåm tra baøi cuõ: Goïi 3 HS leân baûng hoûi. 1) Em haõy cho bieát nhöõng loaïi thöùc aên naøo coù chöùa nhieàu chaát ñaïm vaø vai troø cuûa chuùng ? 2) Chaát beùo coù vai troø gì ? Keå teân moät soá loaïi thöùc aên coù chöùa nhieàu chaát beùo ? 3) Thöùc aên chöùa chaát ñaïm vaø chaát beùo coù nguoàn goác töø ñaâu ? -GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS. 3.Daïy baøi môùi: * Giôùi thieäu baøi: -Yeâu caàu caùc toå tröôûng baùo caùo vieäc chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp maø GV yeâu caàu töø tieát tröôùc. -GV ñöa caùc loaïi rau, quaû thaät maø mình ñaõ chuaån bò cho HS quan saùt vaø hoûi: Teân cuûa caùc loaïi thöùc aên naøy laø gì ? Khi aên chuùng em coù caûm giaùc theá naøo ? -GV giôùi thieäu: Ñaây laø caùc thöùc aên haèng ngaøy cuûa chuùng ta. Nhöng chuùng thuoäc nhoùm thöùc aên naøo vaø coù vai troø gì ? Caùc em cung hoïc baøi hoâm nay ñeå bieát ñieàu ñoù. * Hoaït ñoäng 1: Nhöõng loaïi thöùc aên chöùa nhieàu vi-ta-min, chaát khoaùng vaø chaát xô. Muïc tieâu: -Keå teân moät soá thöùc aên chöùa nhieàu vi-ta-min, chaát khoaùng vaø chaát xô. -Nhaän ra nguoàn goác cuûa caùc thöùc aên chöùa nhieàu vi-ta-min, chaát khoaùng, chaát xô. Caùch tieán haønh:  Böôùc 1: GV tieán haønh hoaït ñoäng caëp ñoâi theo ñònh höôùng sau: NguyÔn Thi Nhung Trang 18 Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh -HS traû lôøi. -Caùc toå tröôûng baùo caùo. -Quan saùt caùc loaïi rau, quaû maø GV ñöa ra. -1 ñeán 2 HS goïi teân thöùc aên vaø neâu caûm giaùc cuûa mình khi aên loaïi thöùc aên ñoù. -HS laéng nghe. -Hoaït ñoäng caëp ñoâi. -2 HS thaûo luaän vaø traû lôøi. Trêng tiÓu häc TiÒn Phong 2 Gi¸o ¸n Khoa häc Líp 4 08-09 va 09-10 -Yeâu caàu 2 HS ngoài cuøng baøn quan saùt caùc hình minh hoaï ôû trang 14, 15 / SGK vaø noùi vôùi nhau bieát teân caùc thöùc aên coù chöùa nhieàu vi-tamin, chaát khoaùng, chaát xô. -Gôïi yù HS coù theå hoûi: Baïn thích aên nhöõng moùn aên naøo cheá bieán töø thöùc aên ñoù ? -Yeâu caàu HS ñoåi vai ñeå caû 2 cuøng ñöôïc hoaït ñoäng. -Goïi 2 ñeán 3 caëp HS thöïc hieän hoûi tröôùc lôùp. -GV nhaän xeùt, tuyeân döông nhöõng nhoùm noùi toát.  Böôùc 2: GV tieán haønh hoaït ñoäng caû lôùp. -Em haõy keå teân nhöõng thöùc aên chöùa nhieàu vita-min, chaát khoaùng, chaát xô ? -GV ghi nhanh nhöõng loaïi thöùc aên ñoù leân baûng. -GV giaûng theâm: Nhoùm thöùc aên chöùa nhieàu chaát boät ñöôøng nhö: saén, khoai lang, khoai taây, … cuõng chöùa nhieàu chaát xô. * GV chuyeån hoaït ñoäng: Ñeå bieát ñöôïc vai troø cuûa moãi loaïi thöùc aên chuùng ta cuøng tìm hieåu tieáp baøi ! * Hoaït ñoäng 2: Vai troø cuûa vi-ta-min, chaát khoaùng, chaát xô. Muïc tieâu: Neâu ñöôïc vai troø cuûa vi-ta-min, chaát khoaùng, chaát xô vaø nöôùc. Caùch tieán haønh:  Böôùc 1: GV tieán haønh thaûo luaän nhoùm theo ñònh höôùng. -GV chia lôùp thaønh 4 nhoùm. Ñaët teân cho caùc nhoùm laø nhoùm vi-ta-min, nhoùm chaát khoaùng, nhoùm chaát xô vaø nöôùc, sau ñoù phaùt giaáy cho HS. -Yeâu caàu caùc nhoùm ñoïc phaàn Baïn caàn bieát vaø traû lôøi caùc caâu hoûi sau: Ví duï veà nhoùm vi-ta-min. +Keå teân moät soá vi-ta-min maø em bieát. +Neâu vai troø cuûa caùc loaïi vi-ta-min ñoù. -2 ñeán 3 caëp HS thöïc hieän. -HS noái tieáp nhau traû lôøi, moãi HS chæ keå 1 ñeán 2 loaïi thöùc aên. -Caâu traû lôøi ñuùng laø: +Söõa, pho-maùt, giaêm boâng, tröùng, xuùc xích, chuoái, cam, gaïo, ngoâ, oác, cua, caø chua, ñu ñuû, thòt gaø, caø roát, caù, toâm, chanh, daàu aên, döa haáu, … +Caùc thöùc aên coù nhieàu chaát xô laø: Baép caûi, rau dieáp, haønh, caø roát, suùp lô, ñoã quaû, rau ngoùt, rau caûi, möôùp, ñaäu ñuõa, rau muoáng, … -HS chia nhoùm nhaän teân vaø thaûo luaän trong nhoùm vaø ghi keát quaû thaûo luaän ra giaáy. -Traû lôøi. +Vi-ta-min: A, B, C, D. +Vi-ta-min A giuùp saùng maét, Vi-ta-min D giuùp xöông cöùng vaø cô theå phaùt trieån, Vi-ta-min C choáng chaûy maùu chaân raêng, Vi-ta-min B kích thích tieâu hoaù, … +Caàn cho hoaït ñoäng soáng cuûa cô theå. +Thöùc aên chöùa nhieàu vi-ta-min coù vai troø gì ñoái vôùi cô theå ? +Neáu thieáu vi-ta-min cô theå seõ ra sao ? NguyÔn Thi Nhung Trang 19 +Bò beänh. -Traû lôøi: Trêng tiÓu häc TiÒn Phong 2 Gi¸o ¸n Khoa häc Líp 4 08-09 va 09-10 Ví duï veà nhoùm chaát khoaùng. +Keå teân moät soá chaát khoaùng maø em bieát ? +Neâu vai troø cuûa caùc loaïi chaát khoaùng ñoù ? +Neáu thieáu chaát khoaùng cô theå seõ ra sao ? Ví duï veà nhoùm chaát xô vaø nöôùc. +Nhöõng thöùc aên naøo coù chöùa chaát xô ? +Chaát xô coù vai troø gì ñoái vôùi cô theå ? -Sau 7 phuùt goïi 3 nhoùm daùn baøi cuûa mình leân baûng vaø 3 nhoùm cuøng teân boå sung ñeå coù phieáu chính xaùc.  Böôùc 2: GV keát luaän: -Vi-ta-min laø nhöõng chaát tham gia tröïc tieáp vaøo vieäc xaây döïng cô theå hay cung caáp naêng löôïng. Tuy nhieân, chuùng ta raát caàn cho hoaït ñoäng soáng cuûa cô theå. Neáu thieáu vi-ta-min, cô theå seõ bò beänh. Chaúng haïn: Thieáu vi-ta-min A seõ maéc beänh khoâ maét, quaùng gaø. Thieáu vi-tamin D seõ maéc beänh coøi xöông ôû treû em vaø loaõng xöông ôû ngöôøi lôùn. Thieáu vi-ta-min C seõ maéc beänh chaûy maùu chaân raêng. Thieáu vi-tamin B1 seõ bò phuø, … -Moät soá khoaùng chaát nhö saét, can-xi … tham gia vaøo vieäc xaây döïng cô theå. Ngoaøi ra, cô theå coøn caàn moät löôïng nhoû moät soá chaát khoaùng khaùc ñeå taïo ra caùc men thuùc ñaåy vaø ñieàu khieån hoaït ñoäng soáng. Neáu thieáu caùc chaát khoaùng, cô theå seõ bò beänh. Ví duï: Thieáu saét seõ gaây chaûy maùu. Thieáu can-xi seõ aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng cô tim, khaû naêng taïo huyeát vaø ñoâng maùu, gaây beänh coøi xöông ôû treû em vaø loaõng xöông ôû ngöôøi lôùn. Thieáu i-oát seõ sinh ra böôùu coå. -Chaát xô khoâng coù giaù trò dinh döôõng nhöng raát caàn thieát ñeå ñaûm baûo hoaït ñoäng bình thöôøng cuûa boä maùy tieâu hoaù baèng vieäc taïo thaønh phaân giuùp cô theå thaûi ñöôïc caùc chaát caën baõ ra ngoaøi. -Nöôùc chieám hai phaàn ba troïng löôïng cô theå. Nöôùc coøn giuùp cho vieäc thaûi caùc chaát thöøa, chaát ñoïc haïi ra khoûi cô theå. Vì vaäy, ñeå cung caáp ñuû nöôùc cho cô theå haèng ngaøy chuùng ta NguyÔn Thi Nhung Trang 20 +Chaát khoaùng can-xi, saét, phoát pho, … +Can xi choáng beänh coøi xöông ôû treû em vaø loaõng xöông ôû ngöôøi lôùn. Saét taïo maùu cho cô theå. Phoát pho taïo xöông cho cô theå. +Chaát khoaùng tham gia vaøo vieäc xaây döïng cô theå, taïo men tieâu hoaù, thöùc ñaåy hoaït ñoäng soáng. +Bò beänh. -Traû lôøi: +Caùc loaïi rau, caùc loaïi ñoã, caùc loaïi khoai. +Chaát xô ñaûm baûo hoaït ñoäng bình thöôøng cuûa boä maùy tieâu hoaù. -HS ñoïc phieáu vaø boå sung cho nhoùm baïn. -HS laéng nghe. Trêng tiÓu häc TiÒn Phong 2
- Xem thêm -