Tài liệu Giáo án khoa học lớp 4 cả năm_cktkn_bộ 7

  • Số trang: 35 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 136 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Khoa häc Con ngêi cÇn g× ®Ó sèng (TiÕt 1) I.Môc tiªu. - Sau bµi häc, häc sinh biÕt : + Nªu ®îc nh÷ng yÕu tè mµ con ngêi còng nh sinh vËt kh¸c cÇn ®Î duy tr× sù sèng cña m×nh. + KÓ ra mét sè ®iÒu kiÖn vËt chÊt vµ tinh thÇn mµ chØ con ngêi míi cÇn trong cuéc sèng. II. ChuÈn bÞ. - H×nh 4, 5 Sgk. - PhiÕu häc tËp. II. Ho¹t ®éng d¹y - häc 1. KiÓm tra (2- 3 phót) - Giíi thiÖu ph©n m«n khoa häc trong ch¬ng tr×nh líp 4. - Híng dÉn sö dông Sgk, c¸ch häc ph©n m«n nµy. 2. Bµi míi (27 -28 phót) a. Giíi thiÖu bµi.(1 - 2 phót) - Giíi thiÖu tranh chñ ®Ò – Hs quan s¸t néi dung tranh còng lµ néi dung chñ ®Ò. - Giíi thiÖu bµi 1: Con ngêi cÇn g× ®Ó sèng. b. Gi¶ng bµi. (25- 27 phót) * Ho¹t ®éng 1 (5 - 7 phót) - Môc tiªu: LiÖt kª tÊt c¶ nh÷ng g× c¸c em cÇn cho cuéc sèng cña m×nh. - C¸ch tiÕn hµnh: B1: ? KÓ ra nh÷ng thø em cÇn dïng hµng ngµy ®Ó duy tr× sù sèng cña m×nh. Hs lÇn lît kÓ – Gv ghi ý chÝnh lªn b¶ng. B2: Gv tæng hîp c¸c ý kiÕn cña c¸c em nÕu thiÕu bæ sung Gv kÕt luËn: Nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó con ngêi sèng vµ ph¸t triÓn lµ: - §iÒu kiÖn vËt chÊt nh: thøc ¨n, níc uèng, quÇn µo, nhµ ë, ®å dïng trong gia ®×nh, c¸c ph¬ng tiÖn ®i l¹i … - §iÒu kiÖn tinh thÇn, v¨n ho¸ x· héi : t×nh c¶m gia ®×nh, b¹n bÌ, lµng xãm, c¸c ph¬ng tiÖn hco tËp vui ch¬I gi¶I trÝ … * Ho¹t ®éng 2 : (8- 10 phót) - Môc tiªu: Hs phËn biÖt ®îc nh÷ng yÕu tè mµ con ngêi còng nh nh÷ng sinh vËt kh¸c cÇn ®Ó duy tr× sù sèng cña m×nh vêi nh÷ng yÕu tè mµ chØ cã con ngêi míi cÇn. - C¸ch tiÕn hµnh: B1: Hs lµm viÖc víi phiÕu häc tËp theo nhãm. PhiÕu häc tËp H·y ®¸nh dÊu vµo c¸c cét t¬ng øng víi nhõng yÕu tè cÇn cho sù sèng cña cong ngêi, ®éng vËt, thùc vËt. §éng n·o Lµm viÖc víi phiÕu häc tËp vµ Sgk Nhng yÕu tè cÇn cho sù sèng 1. Kh«ng khÝ 2. Níc 3. ¸nh s¸ng 4. NhiÖt ®é (ThÝch hîp víi tõng ®èi tîng) Con ngêi 5. Thøc ¨n (phï hîp víi tõng ®èi tîng) 6. Nhµ ë 7. T×nh c¶m gia ®×nh 8. S¸ch b¸o 1 §éng vËt Thùc vËt 9. Ph¬ng tiÖn giao th«ng 10. T×nh c¶m b¹n bÌ 11. QuÇn ¸o 12. Trêng häc 13. §å ch¬i B2 : Ch÷a bµi tËp c¶ líp - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn - Nhãm kh¸c bæ sung gãp ý - §¸p ¸n ®óng PhiÕu häc tËp H·y ®¸nh dÊu vµo c¸c cét t¬ng øng víi nhõng yÕu tè cÇn cho sù sèng cña cong ngêi, ®éng vËt, thùc vËt. Nhng yÕu tè cÇn cho sù sèng 1. Kh«ng khÝ 2. Níc 3. ¸nh s¸ng 4. NhiÖt ®é (ThÝch hîp víi tõng ®èi tîng) Con ngêi x x x x §éng vËt x x x x Thùc vËt x x x x 5. Thøc ¨n (phï hîp víi tõng ®èi x x x tîng) 6. Nhµ ë x 7. T×nh c¶m gia ®×nh x 8. S¸ch b¸o x 9. Ph¬ng tiÖn giao th«ng x 10. T×nh c¶m b¹n bÌ x 11. QuÇn ¸o x 12. Trêng häc x 13. §å ch¬i x B3. Th¶o luËn : ? Nh mäi sinh vËt kh¸c, con ngêi cÇn g× ®Ó duy tr× sù sèng cña m×nh. ? H¬n h¼n víi sinh vËt kh¸c, cuéc sèng con ngêi cÇn nh÷ng g×. Gv chèt: - Con ngêi, ®éng vËt thùc vËt ®Òu cÇn thøc ¨n, níc, kh«ngkhÝ, ¸nh s¸ng nhiÖt ®é thÝch hîp ®Ó duy tr× sù sèng cña m×nh. - H¬n h¼n víi sinh vËt kh¸c, cuéc sèng con ngêi cßn cÇn nhµ ë, quÇn ¸o ph¬ng tiÖn giao th«ng, nh÷ng tiÖn nghi kh¸c. Ngoµi nh÷ng yªu cÇu vÒ vËt chÊt con ngêi cÇn nh÷ng ®iÒu kiÖn vÒ tinh thÇn, v¨n hãa, x· héi. *. Ho¹t ®éng 3 : (8 – 10 phót) - Môc tiªu: Cñng cè kiÕn thøc ®· häc vÒ nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Î duy tr× sù sèng cña con ngêi. - C¸ch tiÕn hµnh: Chia líp thµnh 3 nhãm. Trß ch¬i 2 C¸ch ch¬i: mçi em cña tõng nhã viÕt 1 yÕt tè cÇn ®Ó duy tr× sù sèng cña con ngêi trong vßng 1 phót ®éi nµo viÕt nhanh, viÕt nhiÒu vµ ®óng c¸c yªu cÇu ®ã th× ®éi ®ã th¾ng. Ch¬i thö Ch¬i thËt. 3. Cñng cè (3 -5 phót) Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc Hs ghi vë. Khoa häc Trao ®æi chÊt ë ngêi (TiÕt 2) I.Môc tiªu. - Sau bµi häc, häc sinh biÕt : + KÓ ra nh÷ng g× hµng ngµy c¬ thÓ ngõ¬i lÊy vµo vµ th¶i ra trong qu¸ tr×nh sèng. + Nªu ®îc thÕ nµo lµ trao ®æi chÊt. + ViÕt hoÆc vÏ s¬ ®å sù trao ®æi chÊt gi÷a c¬ thÓ ngêi víi m«i trêng II. ChuÈn bÞ. - H×nh 6, 7 Sgk. - GiÊy khæ A4, bót d¹. II. Ho¹t ®éng d¹y - häc 1. KiÓm tra (2- 3 phót) ? Nªu nh÷ng yÕu tè ®Ó duy tr× sù sèng cho con ngêi vµ ®éng vËt. ? KÓ mét sè vËt chÊt, tinh thÇn mµ chØ con ngêi míi cÇn cho cuéc sèng. 2. Bµi míi (27 -28 phót) a. Giíi thiÖu bµi.(1 - 2 phót) b. Gi¶ng bµi. (25- 27 phót) * Ho¹t ®éng 1 (5 - 7 phót) - Môc tiªu: KÓ ra hµng ngµy c¬ thÓ ngõ¬i lÊy vµo vµ th¶i ra trong qu¸ tr×nh sèng. Nªu ®îc thÕ nµo lµ trao ®æi chÊt. - C¸ch tiÕn hµnh: B1: Hs ho¹t ®éng nhãm ®«i Quan s¸t tranh Sgk ? KÓ ra nh÷ng vÏ ë trong tranh. ? Nh÷ng thø ®ã cã vai trß g× ®èi víi ®êi sèng cña con ngêi thÓ hiÖn trong h×nh. ? Ngoµi ra cßn nh÷ng yÕu tè nµo cÇn cho con ngêi mµ kh«ng vÏ trong h×nh. ? Hµng ngµy c¬ thÓ ngõ¬i lÊy vµo vµ th¶i ra m«I trêng nh÷ng g×. Hs lÇn lît kÓ – Gv ghi ý chÝnh lªn b¶ng. B2: C¸c nhãm tr×nh bµy ý kiÕn th¶o luËn Gv kÕt luËn: - Hs ®äc môc b¹n cÇn biÕt. ? Trao ®æi chÊt lµ g×. ? nªu vai trß cña sù trao ®æi chÊt ®èi víi con ngêi, ®éng vËt, thùc vËt. Chèt: Hµng ngµy con ngêi ph¶i lÊy tõ m«i trêng thøc ¨n, níc uèng, kh«ng khÝ vµ th¶i ra ph©n níc tiÓu, c¸c – b« - nÝc ®Ó tån t¹i. - Trao ®iæi chÊt lµ qu¸ tr×nh c¬ thÓ lÊy tõ m«i trêng thøc ¨n, níc uèng, kh«ng khÝ vµ th¶i ra nh÷ng chÊt c¹n b·. - Con ngêi , thùc vËt, ®éng vËt cã sù trao ®æi chÊt míi tån t¹i ®îc. T×m hiÓu sù trao ®æi chÊt ë ngêi * Ho¹t ®éng 2 : Thùc m«i trêng (8- 10 phót) hµnh vÏ s¬ ®å sù trao ®æi chÊt gi÷a c¬ thÓ víi - Môc tiªu: Hs biÕt tr×nh bµy mét c¸ch s¸ng t¹o nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vÒ sù trao ®æi chÊt gi÷a c¬ thÓ víi m«i trêng. - C¸ch tiÕn hµnh: B1: Hs lµm viÖc theo nhãm . 3 - Tù vÏ s¬ ®å sù trao ®æi chÊt gi÷a c¬ thÓ ngêi víi m«i trêng theo tëng tîng.(Dùa vµo Sgk) - Gv gîi ý híng dÉn nhãm yÕu B2 : Ch÷a bµi tËp c¶ líp - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn - Nhãm kh¸c bæ sung gãp ý - Gv ®a ra vÏ s¬ ®å sù trao ®æi chÊt gi÷a c¬ thÓ ngêi víi m«i trêng. LÊy vµo LÊy vµo KhÝ « - xi KhÝ c¸c- b« - nÝch KhÝ « - xi C¬ ThÓ Ngêi KhÝ « - xi Ph©n Níc tiÓu, må h«i 3. Cñng cè (3 -5 phót) Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc Hs ghi vë. Khoa häc Trao ®æi chÊt ë ngêi - TiÕp theo (TiÕt 3) I.Môc tiªu. - Sau bµi häc, häc sinh biÕt : + KÓ tªn nh÷ng biÓu hiÖn bªn ngoµi cña qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt vµ nh÷ng c¬ quan thùc hiÖn qu¸ tr×nh ®ã. + Nªu ®îc vai trß cña c¬ quan tuÇn hoµn trong qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt x¶y ra ë bªn trong c¬ thÓ. + Tr×nh bµy ®îc sù phèi hîp ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan tiªu ho¸, h« hÊp, tuÇn hoµn, bµi tiÕt trong viÖc thùc hiÖn sù trao ®æi chÊt ë bªn trong c¬ thÓ vµ gi÷a c¬ thÓ víi m«i trêng. II. ChuÈn bÞ. - H×nh 8, 9 Sgk. - PhiÕu häc tËp(theo nhãm) II. Ho¹t ®éng d¹y - häc 1. KiÓm tra (2- 3 phót) ? Nªu thÕ nµo lµ qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt. ? Vai trß cña qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt ®èi víi ®êi sèng con ngêi. 2. Bµi míi (27 -28 phót) a. Giíi thiÖu bµi.(1 - 2 phót) b. Gi¶ng bµi. (25- 27 phót) 4 * Ho¹t ®éng 1 T×m hiÓu sù trao ®æi chÊt ë ngêi (12 - 15 phót) - Môc tiªu: + KÓ tªn nh÷ng biÓu hiÖn bªn ngoµi cña qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt vµ nh÷ng c¬ quan thùc hiÖn qu¸ tr×nh ®ã. + Nªu ®îc vai trß cña c¬ quan tuÇn hoµn trong qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt x¶y ra ë bªn trong c¬ thÓ. - C¸ch tiÕn hµnh: B1: Hs ho¹t ®éng nhãm ®«i Quan s¸t tranh H8 Sgk ? Nãi tªn vµ c¸c chøc n¨ng cña tõng c¬ quan. ? Trong ®ã c¬ quan nµo trùc tiÕp thùc hiÖn qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt gi÷a c¬ thÓ víi m«i trêng bªn ngoµi. Hs lÇn lît kÓ – Gv ghi ý chÝnh lªn b¶ng. B2: C¸c nhãm tr×nh bµy ý kiÕn th¶o luËn Gv kÕt luËn – Ghi ý chÝnh lªn b¶ng. Tªn c¬ Chøc n¨ng DÊu hiÖu bªn ngoµi cña quan qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt Tiªu ho¸ BiÕn ®æi thøc ¨n, níc uèng thµnh chÊt - LÊy vµo: thøc ¨n, níc dinh dìng, ngÊm vµo m¸u ®i nu«i c¬ uèng. thÓ. Th¶i ra ph©n. - Th¶i : ph©n H« hÊp HÊp thu khÝ « - xi vµ th¶i ra khÝ c¸c- LÊy vµo: khÝ « - xi. b« - nÝc. - Th¶i : khÝ c¸c – b« - nÝc Bµi tiÕt n- Läc m¸u, t¹o thµnh níc tiÓu vµ th¶i n- - Th¶i : níc tiÓu íc tiÓu íc tiÓu ra ngoµi. Gv ph©n tÝch diÔn biÕn x¶y ra bªn trong c¬ thÓ vµ vai trß cña hÖ tuÇn hoµn. Gv chèt ý chÝnh Ho¹t ®éng 2 : T×m hiÓu mèi quan hÖ gi÷a c¸c c¬ quan trong viÖc thùc hiÖn sù trao ®æi chÊt ë ngêi (10 - 12 phót) * - Môc tiªu: Tr×nh bµy ®îc sù phèi hîp ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan tiªu ho¸, h« hÊp, tuÇn hoµn, bµi tiÕt trong viÖc thùc hiÖn sù trao ®æi chÊt ë bªn trong c¬ thÓ vµ gi÷a c¬ thÓ víi m«i trêng. - C¸c tiÕn hµnh: B1: Hs lµm viÖc c¸ nh©n . - Hs nghiªn cøu s¬ ®å Sgk vµ ®iÒn tõ cßn thiÕu ®Ó hoµn chØnh s¬ ®å. - TËp tr×nh bµy mèi liªn hÖ gi÷a c¸c c¬ quan: tiªu ho¸, h« hÊp, tuÇn hoµn, bµi tiÕt trong qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt. B2 : Lµm viÖc theo cÆp - Hs trao ®æi nhãm ®«i kÕt qu¶ lµm viÖc c¸ nh©n. - Tr×nh bµy bµi lµm. - Gv nhËn xÐt bæ sung. - §¸p ¸n ®óng : Thøc ¨n níc uèng Kh«ng khÝ Tiªu ho¸ Ph©n H« hÊp ChÊt dinh dìng ¤ - xi TuÇn hoµn KhÝ c¸c b« nÝc vµ5c¸c chÊt th¶i KhÝ c¸c – b« - nÝc KhÝ c¸c- b« - nÝc ¤ - xi vµ c¸c chÊt dinh dìng C¸c chÊt th¶i TÊt c¶ c¸c c¬ quan cña c¬ thÓ Bµi tiÕt - Níc tiÓu - Må h«i 3. Cñng cè (3 -5 phót) ? Hµng ngµy, c¬ thÓ ngêi ph¶i lÊy nh÷ng g× tõ m«i trêng vµ th¶i ra m«i trêng nh÷ng g×. ? Nhê c¬ quan nµo mµ qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt ë bªn trong c¬ thÓ ®îc thùc hiÖn. ? §iÒu g× s¶y ra nÕu mét trong c¸c c¬ quan tham gia vµo qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt ngõng ho¸t ®éng. Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc Hs ghi vë. Khoa häc C¸c chÊt dinh dìng cã trong thøc ¨n. Vai trß cña chÊt bét ®êng (TiÕt 4) I.Môc tiªu. - Sau bµi häc, häc sinh biÕt : + S¾p xÕp thøc ¨n hµng ngµy vµo nhãm thøc ¨n cã nguån gèc ®éng vËt hoÆc nhãm thøc ¨n cã nguån gèc thùc vËt. + Ph©n lo¹i thøc ¨n dùa vµo nh÷ng chÊt dinh dìng cã nhiÒu trong thøc ¨n ®ã. + Nãi tªn vµ vai trß cña thøc ¨n chÊt bét ®êng. NhËn ra nguån gèc cña nh÷ng thøc ¨n chøa chÊt bét ®êng. II. ChuÈn bÞ. - H×nh 10, 11 Sgk. - PhiÕu häc tËp (theo nhãm) II. Ho¹t ®éng d¹y - häc 1. KiÓm tra (2- 3 phót) ? Hµng ngµy, c¬ thÓ ngêi ph¶i lÊy nh÷ng g× tõ m«i trêng vµ th¶i ra m«i trêng nh÷ng g×. ? Nhê c¬ quan nµo mµ qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt ë bªn trong c¬ thÓ ®îc thùc hiÖn. 2. Bµi míi (27 -28 phót) a. Giíi thiÖu bµi.(1 - 2 phót) b. Gi¶ng bµi. (25- 27 phót) * Ho¹t ®éng 1 (7 - 8 phót) - Môc tiªu: + S¾p xÕp thøc ¨n hµng ngµy vµo nhãm thøc ¨n cã nguån gèc ®éng vËt hoÆc nhãm thøc ¨n cã nguån gèc thùc vËt. + Ph©n lo¹i thøc ¨n dùa vµo nh÷ng chÊt dinh dìng cã nhiÒu trong thøc ¨n ®ã. - C¸ch tiÕn hµnh: B1: Hs nghiªn cøu Sgk – tr¶ lßi c©u hái 3/10. Th¶o luËn nhãm ®«i. ? Nãi tªn c¸c thøc ¨n ®å uèng mµ b¶n th©n c¸c em thêng dïng hµng ngµy. ? quan s¸t c¸c h×nh trong trang 10 vµ hoµn thµnh b¶ng tæng hîp sau: TËp ph©n lo¹i thøc ¨n Tªn thøc ¨n ®å uèng Rau c¶i §Ëu c« ve Thùc vËt 6 Nguån gèc §éng vËt BÝ ®ao L¹c ThÞt gµ S÷a Níc cam C¸ C¬m ThÞt l¬n T«m Hs dù vµo môc B¹n cÇn biÕt. B2: Gv yªu cÇu Hs tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn – Hs kh¸c nhËn xÐt. Gv chèt c¸ch ph©n lo¹i thøc ¨n: + Ph©n lo¹i theo nguån gèc thùc vËt. + Ph©n lo¹i theo chÊt dinh dìng cã trong thøc ¨n. * Ho¹t ®éng 2 : (10 - 12 phót) - Môc tiªu: Nãi tªn vµ vai trß cña thøc ¨n chÊt bét ®êng. - C¸c tiÕn hµnh: B1: Hs lµm viÖc theo nhãm ®«i . - Hs nghiªn cøu Sgk vµ nãi tªn c¸c chÊt bét ®êng cã trong SGK. - T×m hiÓu vai trß cña chÊt bét ®êng trong môc B¹n cÇn biÕt. B2 : Lµm viÖc theo líp ? KÓ tªn nh÷ng thøc ¨n chøa chÊt bét ®êng mµ cã trong Sgk/10. ? Nãi tªn nh÷ng thøc ¨n chøa chÊt bét ®êng mµ c¸c em ¨n hµng ngµy. ? KÓ tªn nh÷ng thøc ¨n chøa chÊt bét ®êng mµ em thÝch. ? Vai trß cña nhãm thøc ¨n chøa chÊt bét ®êng . B3 : Gv kÕt luËn ChÊt bét ®êng lµ nguån cung cÊp n¨ng lîng chñ yÕu cho c¬ thÓ. ChÊt bét ®êng cã nhiÒu ë g¹o, ng«, bét m× …. §êng còng thuéc lo¹i nµy. T×m hiÓu vai trß cña chÊt bét ®êng * Ho¹t ®éng 3 : X¸c bét ®êng (5 - 7 phót) ®Þnh nguån gèc cña c¸c thøc ¨n chøa nhiÒu chÊt - Môc tiªu: NhËn ra c¸c thøc ¨n chøa chÊt bét ®êng cã nguån gèc tõ thùc vËt. - C¸c tiÕn hµnh: B1: Hs lµm viÖc theo nhãm ®«i - §iÒn vµo phiÕu häc tËp. Néi dông phiÕu 1. Hoµn thµnh b¶ng thøc ¨n chøa chÊt bét ®êng: Thø tù Tªn thøc ¨n cã chøa chÊt bét ®êng Tõ lo¹i c©y nµo ? 1 G¹o 2 Ng« 3 B¸nh quy 4 B¸nh m× 5 M× sîi 6 Chuèi 7 Bón 8 Kho¹i lang 9 Khoai t©y 2. Nh÷ng lo¹i thøc ¨n chøa nhiÒu chÊt bét ®êng cã nguån gèc tõ ®©u. B2 : Ch÷a bµi 7 - C¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ lµm viÖc theo nhãm. - Ch÷a bµi – NhËn xÐt ®¸p ¸n ®óng C©u 1 Thø tù Tªn thøc ¨n cã chøa chÊt bét ®êng Tõ lo¹i c©y nµo ? 1 G¹o C©y lóa 2 Ng« C©y ng« 3 B¸nh quy C©y lóa m× 4 B¸nh m× C©y lóa m× 5 M× sîi C©y lóa m× 6 Chuèi C©y chuèi 7 Bón C©y lóa 8 Kho¹i lang C©y khoai lang 9 Khoai t©y C©y khoai t©y 2. Nh÷ng lo¹i thøc ¨n chøa nhiÒu chÊt bét ®êng cã nguån gèc tõ thùc vËt. 3. Cñng cè (3 -5 phót) Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc Hs ghi vë. Khoa häc Vai trß cña chÊt ®¹m, chÊt bÐo (TiÕt 5) I.Môc tiªu. - Sau bµi häc, häc sinh biÕt : - KÓ tªn mét sè thøc ¨n chøa nhiÒu ®¹m vµ mét sè thøc ¨n chøa nhiÒu chÊt bÐo. - Nªu vai trß cña chÊt b¸o vµ chÊt ®¹m ®èi víi c¬ thÓ. - X¸c ®Þnh ®îc nguån gèc cña nh÷ng thøc ¨n chøa chÊt ®¹m vµ nh÷ng thøc ¨n chøa chÊt bÐo. II. ChuÈn bÞ. - H×nh trang 12, 13 SGK II. Ho¹t ®éng d¹y - häc 1. KiÓm tra (2- 3 phót) ? Ngêi ta chia thøc ¨n thµnh nh÷ng nhãm nµo. ? Dùa vµo ®©u ngêi ta cã thÓ chia nh vËy. 2. Bµi míi a. Giíi thiÖu bµi.(1 - 2 phót) b. Gi¶ng bµi. (25- 27 phót) * Ho¹t ®éng 1 (12 - 14 phót) - Môc tiªu: - Nãi tªn vµ vai trß cña c¸c thøc ¨n chøa nhiÒu ®¹m, chÊt bÐo. - C¸ch tiÕn hµnh: B1: Lµm viÖc theo cÆp: - H quan s¸t h×nh 12, 13 SGK vµ ®äc môc b¹n cÇn biÕt vµ th¶o luËn: ? Nªu tªn thøc ¨n chøa nhiÒu ®¹m vµ chÊt bÐo. ? Nªu vai trß cña chÊt ®¹m vµ chÊt bÐo. B2. Lµm viÖc c¶ líp ? KÓ tªn c¸c thøc ¨n chøa chÊt ®¹m mµ c¸c em hµng ngµy hoÆc em thÝch ¨n. ? T¹i sao h»ng ngµy chóng ta cÇn ¨n thøc ¨n chøa nhiÒu chÊt ®¹m. ? KÓ tªn c¸c thøc ¨n chøa chÊt bÐo mµ c¸c em ¨n hµng ngµy. T×m hiÓu vai trß cña chÊt ®¹m, chÊt bÐo 8 -> G kÕt luËn: - ChÊt ®¹m tham gia x©y dùng vµ ®æi míi c¬ thÓ… - ChÊt bÐo giµu n¨ng lîng vµ gióp c¬ thÓ hÊp thu c¸c vitamin. * Ho¹t ®éng 2. X¸c ®Þnh nguån gèc cña c¸c thøc ¨n chøa nhiÒu chÊt ®¹m vµ chÊt bÐo (15-17') - Môc tiªu: Ph©n lo¹i c¸c thøc ¨n chøa nhiÒu chÊt ®¹m vµ chÊt bÐo cã nguån gèc tõ ®éng vµ thùc vËt. * C¸ch tiÕn hµnh: B1. G ph¸t phiÕu häc tËp cho H lµm viÖc c¸ nh©n Néi dung phiÕu 1. Hoµn thµnh b¶ng thøc ¨n chøa chÊt ®¹m. Thø tù 1. 2. 3. Tªn thøc ¨n chøa nhiÒu chÊt ®¹m §Ëu nµnh ThÞt lîn …….. Nguån gèc thùc vËt Nguån gèc ®éng vËt Tªn thøc ¨n chøa nhiÒu Nguån gèc ®éng Thø tù Nguån gèc thùc vËt ChÊt bÐo vËt 1. Mì lîn 2. L¹c 3. …….. B2. Ch÷a bµi tËp c¶ líp - H tr×nh bµy kÕt qu¶ lµm viÖc + H kh¸c nhËn xÐt, bæ sung. -> KÕt luËn: C¸c thøc ¨n chøa nhiÒu chÊt ®¹m, chÊt bÐo ®Òu cã nguån gèc tõ ®é vËt vµ thùc vËt. 3. Cñng cè, dÆn dß: (2 - 3') ? Nªu vai trß cña chÊt ®¹m vµ chÊt bÐo ®èi víi c¬ thÓ. - NhËn xÐt tiÕt häc. Khoa häc Vai trß cña Vi - ta - min, chÊt kho¸ng vµ chÊt x¬ (TiÕt 5) I.Môc tiªu. - Sau bµi häc, häc sinh biÕt : - KÓ tªn mét sè thøc ¨n chøa nhiÒu Vi - ta - min, chÊt kho¸ng vµ chÊt x¬ . - Nªu vai trß cña Vi - ta - min, chÊt kho¸ng vµ chÊt x¬ ®èi víi c¬ thÓ. - X¸c ®Þnh ®îc nguån gèc cña nh÷ng thøc ¨n chøa chÊt Vi - ta - min, chÊt kho¸ng vµ chÊt x¬ . II. ChuÈn bÞ. - H×nh trang 14, 15 SGK II. Ho¹t ®éng d¹y - häc 1. KiÓm tra (2- 3 phót) ? Nªu vai trß cña chÊt ®¹m vµ chÊt bÐo ®èi víi c¬ thÓ. 2. Bµi míi a. Giíi thiÖu bµi.(1 - 2 phót) b. Gi¶ng bµi. * Ho¹t ®éng 1 Thi kÓ tªn c¸c thøc ¨n cã chøa nhiÒu Vi - ta - min, chÊt kho¸ng vµ chÊt x¬ (12 - 14 phót) - Môc tiªu: + KÓ tªn mét sè thøc ¨n chøa nhiÒu Vi - ta - min, chÊt kho¸ng vµ chÊt x¬ . 9 + X¸c ®Þnh ®îc nguån gèc cña nh÷ng thøc ¨n chøa chÊt Vi - ta - min, chÊt kho¸ng vµ chÊt x¬ . - C¸ch tiÕn hµnh: B1: G kÎ s½n b¶ng sau H lµm viÖc theo nhãm: Tªn Nguån gèc Nguån gãc Chøa Chøa chÊt Chøa chÊt thøc ¨n ®éng vËt thøc vËt Vi- ta - min kho¸ng x¬ Rau c¶i x x x x ….. - Trong vßng 8 – 10 phót nhãm nµo ghi ®îc nhiÒu thøc ¨n vµ ®¸nh dÊu ®óng vµo c¸c cét th× th¾ng. B2: C¸c nhãm thùc hiÖn nhiÖm vô trªn. B3: C¸c nhãm tr×nh bµy bµi lµm – NhËn xÐt ®¸nh gi¸. Gv tuyªn d¬ng nhãm th¾ng cuéc. * Ho¹t ®éng 2. chÊt x¬ Th¶o luËn vÒ vai trß cña Vi - ta - min, chÊt kho¸ng vµ (15-17') - Môc tiªu: - Nªu vai trß cña Vi - ta - min, chÊt kho¸ng vµ chÊt x¬ ®èi víi c¬ thÓ. - C¸ch tiÕn hµnh: B1. Th¶o luËn vai trß cña Vi – ta – min. ? KÓ tªn mét sè Vi – ta – min mµ em biÕt. ? Nªu vai trß cña vi – ta – min ®ã. ? Nªu vai trß cña nhãm thøc ¨n chøa Vi – ta – min ®èi víi c¬ thÓ. => Gv kÕt luËn: Vi – ta – min lµ chÊt kh«ng tham gia trùc tiÕp vµo viÖc x©y dùng c¬ thÓ … Nh ng chóng l¹i rÊt cÇn cho ho¹t ®éng sèng cña c¬ thÓ. Nõu thiÕu Vi – ta – min c¬ thÓ sÏ bÞ bÖnh. VÝ dô: + ThiÕu Vi – ta – min A: m¾c bÖnh kh« m¾t, qu¸ng gµ. + ThiÕu Vi – ta – min D: m¾c bÖnh cßi x¬ng ë trÎ. + ThiÕu Vi – ta – min C: m¾c bÖnh ch¶y m¸u ch©n r¨ng ... + ThiÕu Vi – ta – min B1: bÞ phï … B2. Th¶o luËn vÒ vai trß cña chÊt kho¸ng. ? KÓ tªn mét sè chÊt kho¸ng mµ em biÕt. ? Nªu vai trß cña chÊt kho¸ng ®ã. => KÕt luËn: mét sè chÊt s¾t nh s¾t, can – xi tham gia vµo viÖc x©y dùng c¬ thÓ. Mét sè chÊt kho¸ng kh¸c c¬ thÓ chØ cÇn mét lîng nhá ... B3. Th¶o luËn vÒ vai trß cña chÊt x¬ vµ níc. ? T¹i sao hµng nagú chóng ta cÇn ph¶i ¨n c¸c thøc ¨n cã nhiÒu chÊt x¬. ? Hµng ngµy, chóng ta cÇn uèng kho¶ng bao nhiªn níc. V× sao. => KÕt luËn: Vai trß cña cÊt x¬, níc ®èi víi c¬ thÓ. 3. Cñng cè, dÆn dß: (2 - 3') - Hs ®äc ghi nhí Sgk. - NhËn xÐt tiÕt häc. Khoa häc T¹i sao cÇn ¨n phèi hîp nhiÒu lo¹i thøc ¨n ( tiÕt 7) I.Môc tiªu. - Sau bµi häc, häc sinh biÕt : - Gi¶i thÝch ®îc lÝ do cÇn ¨n phèi hîp nhiÒu lo¹i thøc ¨n vµ thêng xuyªn thay ®æi mãn ¨n. 10 - Nªu tªn nhãm thøc ¨n cÇn ¨n ®ñ, ¨n võa ph¶i, ¨n møc ®é, ¨n Ýt vµ ¨n h¹n chÕ. II. ChuÈn bÞ. - H×nh trang 16, 17 SGK - C¸c tÊm phiÕu ghi tªn hay tranh ¶nh c¸c lo¹i thøc ¨n. II. Ho¹t ®éng d¹y - häc 1. KiÓm tra (2- 3 phót) ? Nªu vai trß cña Vi-ta-min, chÊt kho¸ng vµ chÊt c¬. 2. Bµi míi a. Giíi thiÖu bµi.(1 - 2 phót) b. Gi¶ng bµi. Ho¹t ®éng 1 Th¶o luËn vÒ sù cÇn thiÕt ph¶i ¨n phèi hîp nhiÒu lo¹i thøc ¨n vµ thêng xuyªn thay ®æi mãn (10-12') * - Môc tiªu: Gi¶i thÝch ®îc lÝ do cÇn ¨n phèi hîp nhiÒu lo¹i thøc ¨n vµ thêng xuyªn thay ®æi mãn. - C¸ch tiÕn hµnh: B1: Th¶o luËn theo nhãm ®«i. - G cho H th¶o luËn c©u hái: ? T¹i sao chóng ta cÇn ¨n phèi hîp nhiÒu lo¹i thøc ¨n vµ thêng xuyªn thay ®æi mãn ¨n. B2: Lµm viÖc c¶ líp. - C¸c nhãm tr¶ lêi c©u hái trªn. => G kÕt luËn: kh«ng mét lo¹i thøc ¨n nµo cung cÊp ®ñ chÊt dinh dìng cho nhu cÇu c¬ thÓ -  ¨n phèi hîp nhiÒu lo¹i thøc ¨n. * Ho¹t ®éng 2: Lµm viÖc víi SGK t×m hiÓu th¸p dinh dìng c©n ®èi. (9-10') - Môc tiªu: Nèi tªn nhãm thøc ¨n cÇn ¨n ®ñ, ¨n võa ph¶i, ¨n cã møc ®é, ¨n Ýt vµ ¨n h¹n chÕ. - C¸ch tiÕn hµnh: B1. Lµm viÖc c¸ nh©n - H nghiªn cøu "Th¸p dinh dìng c©n ®èi trung b×nh cho mét ngêi mét th¸ng" B2. Lµm viÖc theo cÆp - 2 H thay nhau ®Æt c©u hái vµ tr¶ lêi: H·y nãi tªn nhãm thøc ¨n: cÇn ¨n ®ñ, ¨n võa ph¶i, ¨n cã møc ®é, ¨n Ýt vµ ¨n h¹n chÕ. B3. Lµm viÖc c¶ líp. - H b¸o c¸o kÕt qu¶ lµm viÖc díi d¹ng ®è nhau. => KÕt luËn: + C¸c thøc ¨n ®Çy ®ñ lµ: ChÊt bét, ®êng, vitamin, kho¸ng, x¬ + ¡n võa ph¶i: Thøc ¨n chøa nhiÒu chÊt ®¹m. + ¡n møc ®é: ChÊt bÐo * Ho¹t ®éng 3. Trß ch¬ ®i chî. 6-8' - Môc tiªu: biÕt lùa chän c¸c thøc ¨n cho tõng b÷a ¨n mét c¸ch phï hîp vµ cã lîi cho søc khoÎ. - C¸ch tiÕn hµnh. B1. G híng dÉn c¸ch ch¬i: - Cho H ch¬ b¸n hµng: Mét em ®ãng vai ngêi b¸n, mét em ®ãng v¸i ngêi mua (dïng phiÕu ghi tªn hay tranh ¶nh ®å ch¬i). B2: H ch¬i trß ch¬i. B3: Tõng H tham gia ch¬i sÏ giíi thiÖu tríc líp nh÷ng thøc ¨n, ®å uèng mµ m×nh ®· lùa chän cho tõng b÷a - H kh¸c nhËn xÐt. c. Cñng cè, dÆn dß: 3' ? T¹i sao cÇn ¨n phèi hîp nhiÒu lo¹i thøc ¨n. 11 - G nh¾c nhë H ¨n uèng ®ñ chÊt. Khoa häc T¹i sao cÇn ¨n phèi hîp ®¹m ®éng vËt vµ ®¹m thùc vËt ( tiÕt 8) I.Môc tiªu. - Sau bµi häc, häc sinh biÕt : - Gi¶i thÝch ®îc lÝ do cÇn ¨n phèi hîp ®¹m ®éng vËt vµ ®¹m thùc vËt. - Nªu lîi Ých cña ¨n c¸. II. ChuÈn bÞ. - H×nh trang 18, 19 SGK - PhiÕu häc tËp. II. Ho¹t ®éng d¹y - häc 1. KiÓm tra (2- 3 phót) ? T¹i sao cÇn ¨n phèi hîp nhiÒu lo¹i thøc ¨n. 2. Bµi míi a. Giíi thiÖu bµi.(1 - 2 phót) b. Gi¶ng bµi. * Ho¹t ®éng 1 Thi kÓ tªn c¸c mãn ¨n cã nhiÒu chÊt ®¹m (15-17') - Môc tiªu: LËp ra ®îc danh s¸ch tªn c¸c mãn ¨n chøa nhiÒu chÊt ®¹m. - C¸ch tiÕn hµnh: B1: Tæ chøc. - Gv chia líp thµnh 4 ®éi. - Híng dÉn luËt ch¬i: Mçi ®éi cö ra 1 thµnh viªn viÕt nhanh tªn c¸c mãn ¨n chøa nhiÒu chÊt ®¹m trong vßng 10 phót ®éi nµo viÕt ®îc nhiÒu tªn mãn ¨n chøa nhiÒu chÊt ®¹m th× ®éi ®ã th¾ng. B2: Lµm viÖc theo nhãm. - C¸c nhãm nªu tªn ®Ó cho b¹n viÕt vµo tê giÊy to. - Lu ý: ¦u tiªn cho nhãm tr×nh bµy ®Ñp nÕu c¸c ®éi cã cïng sè lîng c¸c mãn ¨n. B3: Tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn. - Gv tæng kÕt xem ®éi nµo t×m ®îc nhiÒu. - VÝ dô: gµ r¸n, c¸ kho, ®Ëu kho thÞt, mùc xµo, l¹c, canh cua, ch¸o l¬n … * Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu lÝ do cÇn ph¶i ¨n phèi hîp ®¹m ®éng vËt vµ ®¹m thùc vËt. (9-10') - Môc tiªu: + KÓ tªn mét sè mãn ¨n võa cung cÊp ®¹m ®éng vËt võa cung cÊp ®¹m thùc vËt. + Gi¶i thÝch ®îc t¹i sao kh«ng nªn chØ ¨n ®¹m ®éng vËt hoÆc chØ ¨n ®¹m thùc vËt. - C¸ch tiÕn hµnh: B1. Th¶o luËn líp. ? Tõ c¸c mãn ¨n ë trß ch¬i chØ ra mãn ¨n nµo võa chøa nhiÒu chÊt ®¹m ®éng vËt, võa chøa nhiÒu chÊt ®¹m ®éng vËt. => Gv dÉn d¾t Hs hiÓu “VËy t¹i sao chóng ta cÇn ¨n phèi hîp chÊt ®¹m ®éng vËt vµ chÊt ®¹m thùc vËt” . - Gv ®äc cho Hs th«ng tin vÒ gi¸ trÞ dinh dìng cña mét sè thøc ¨n chøa chÊt ®¹m. + ThÞt + C¸ + §Ëu + Võng, l¹c B2. - Th¶o luËn - Hs th¶o luËn c¸c c©o hái trªn. 12 - Gv chèt môc B¹n cÇn biÕt. - Hs ®äc => KÕt luËn: + Mçi lo¹i thøc ¨n cã chøa nh÷ng chÊt bæ dìng ë tØ lÖ kh¸c nhau. ¡n kÕt hîp c¶ chÊt ®¹m ®éng vËt vµ chÊt ®¹m thùc vËt …. + Ngay trong nhãm ®¹m ®éng vËt còng nªn ¨n ë møc ®é võa ph¶i. Nªn ¨n c¸ nhiÒu h¬n thÞt, v× ®¹m c¸ dÔ tiªu h¬n ®¹m thÞt: tèi thiÓu 1 tuÇn nªn ¨n 3 b÷a c¸. c. Cñng cè, dÆn dß: 3' - G nh¾c nhë H ¨n uèng ®ñ chÊt. - NhËn xÐt tiÕt häc. Khoa häc Sö dông hîp lÝ c¸c chÊt bÐo vµ muèi ¨n (tiÕt 9) I.Môc tiªu. - Sau bµi häc, häc sinh biÕt : - Gi¶i thÝch lÝ do cÇn ¨n phèi hîp chÊt bÐo cã nguån gèc ®éng vËt vµ chÊt bÐo cã nguån gèc thùc vËt. - Nãi vÒ Ých lîi cña muèi I-èt - Nªu vÒ t¸c h¹i cña thãi quen ¨n mÆn. II. ChuÈn bÞ. - H×nh trang 20, 21 SGK - Tranh ¶nh th«ng tin vÒ thùc phÈm cã cha I-èt, vai trß cña I-èt. II. Ho¹t ®éng d¹y - häc 1. KiÓm tra (2- 3 phót) ? T¹i sao cÇn ¨n phèi hîp ®¹m ®éng vËt vµ ®¹m thùc vËt 2. D¹y bµi míi. a. Giíi thiÖu bµi (1-2') b. C¸c ho¹t ®éng: * Ho¹t ®éng 1: Trß ch¬i thi kÓ tªn c¸c mãn ¨n cung cÊp nhiÒu chÊt bÐo (6-7') - Môc tiªu: LËp ra ®îc danh s¸ch tªn c¸c mãn ¨n chøa nhiÒu chÊt bÐo. - C¸ch tiÕn hµnh: B1: Tæ chøc: - G chia líp thµnh 2 ®éi. - Mçi ®éi cö ra mét ®éi trëng ®øng rót th¨m xem ®éi nµo ®îc nãi tríc. B2: C¸ch ch¬i vµ luËt ch¬i. - LÇn lît 2 ®éi thi nhau kÓ tªn c¸c mãn ¨n chøa nhiÒu chÊt bÐo. - Thêi gian ch¬i tèi ®a lµ 10 phót. - NÕu hÕt thêi gian ®éi nµo nãi chËm, nãi sai hoÆc nãi l¹i tªn mãn ¨n ®éi kia lµ thua. - NÕu hÕt 10 phót cha cã ®éi nµo thua - G cho kÕt thóc cuéc ch¬i. B3: Thùc hiÖn - Hai ®éi b¾t ®Çu ch¬i nh híng dÉn. - G bÊm ®ång hå va theo dâi cuéc ch¬i - ®¸nh gi¸ tõng ®éi ch¬i. * Ho¹t ®éng 2: Th¶o luËn vÒ ¨n phèi hîp chÊt bÐo cã nguån gèc ®éng vËt (8-10') - Môc tiªu: + BiÕt tªn mét sè mãn ¨m võa cung cÊp chÊt bÐo ®éng vËt võa cung cÊp chÊt bÐo thùc vËt. + N¾m ®îc Ých lîi cña viÖc ¨n phèi hîp ®ã. - C¸ch tiÕn hµnh: 13 H ®äc l¹i danh s¸ch c¸c mãn ¨n chøa nhiÒu chÊt bÐo ë trªn. ? Mãn ¨n nµo võa chøa chÊt bÐo ®éng vËt, võa chøa chÊt bÐo thùc vËt. ? T¹i sao chóng ta nªn ¨n phèi hîp chÊt bÐo ®éng vËt vµ chÊt bÐo thùc vËt. => G lu ý Ých lîi cho H. * Ho¹t ®éng 3: Th¶o luËn vÒ lîi Ých cña muèi I-èt vµ t¸c h¹i c¶u ¨n (7-8') - Môc tiªu: - Nãi vÒ Ých lîi cña muèi I-èt - Nªu t¸c h¹i cña thãi quen ¨n mÆn. - C¸ch tiÕn hµnh: + H giíi thiÖu t liÖu, tranh ¶nh ®· su tÇm vÒ muèi I-èt + H th¶o luËn: ? Lµm thÕ nµo ®Ó bæ sung I- èt cho c¬ thÓ ? T¹i sao kh«ng nªn ¨n mÆn. + H tr×nh bµy - H kh¸c nhËn xÐt bæ sung 3. Cñng cè, dÆn dß: (3-5') ? T¹i sao cÇn sö dông hîp lÝ c¸c chÊt bÐo ? muèi I-èt cã Ých lîi g×. - NhËn xÐt tiÕt häc. Khoa häc mÆn ¡n nhiÒu rau qu¶ chÝn Sö dông thùc phÈm s¹ch vµ an toµn (tiÕt 10) I.Môc tiªu. - Sau bµi häc, häc sinh biÕt : - Gi¶i thÝch v× sao ph¶i ¨n nhiÒu rau, qu¶ chÝn hµng ngµy. - Nªu ®îc tiªu chuÈn cña thùc phÈm s¹ch vµ an toµn. - KÓ ra c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn vÖ sinh an toµn thùc phÈm. II. ChuÈn bÞ. - H×nh trang 22, 23 SGK - S¬ ®å th¸p dinh dìng. - ChÈn bÞ theo nhãm mét sè rau cñ …, mét sè ®å hép hoÆc vá ®ß hép. II. Ho¹t ®éng d¹y - häc 1. KiÓm tra (2- 3 phót) ? T¹i sao cÇn sö dông hîp lÝ c¸c chÊt bÐo. ? Muèi I-èt cã Ých lîi g×. 2. D¹y bµi míi. a. Giíi thiÖu bµi (1-2') b. C¸c ho¹t ®éng: * Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu lÝ do cÇn ¨n nhiÒu rau vµ qu¶ chÝn (6-7') - Môc tiªu: Hs biÕt gi¶i thÝch v× sao ph¶i ¨n nhiÒu rau, qu¶ chÝn hµng ngµy. - C¸ch tiÕn hµnh: B1: Tæ chøc: - Hs quan s¸t th¸p dinh dìng nhËn xÐt: ? Sè lîng c¸c lo¹i rau qu¶ chÝn ®îc - Rau vµ qu¶ chÝn ®Òu ®îc ¨n ®ñ víi sè khuyªn dïng víi liÒu lîng nh thÕ nµo lîng nhiÒu h¬n nhãm thøc ¨n chøa trong mét th¸ng ®èi víi ngêi lín. chÊt ®¹m vµ chÊt bÐo. B2: Th¶o luËn nhãm. ? KÓ tªn mét sè lo¹i rau, qu¶ c¸c em - Hs kÓ. vÉn ¨n hµng ngµy. 14 ? Nªu Ých lîi cña viÖc ¨n rau, qu¶. - T¨ng cêng Vi- ta- min, chÊt kho¸ng cÇn thiÕt cho c¬ thÓ … - G chèt: Nªn ¨n nhiÒu rau, qu¶ ®Î cã ®ñ Vi- ta- min, chÊt kho¸ng cÇn thiÕt cho c¬ thÓ. ChÊt s¬ trong rau qu¶ cßn gióp chèng t¸o bãn. * Ho¹t ®éng 2: X¸c ®Þnh tiªu chuÈn thùc phÈm s¹ch, an toµn (8-10') - Môc tiªu: - Nªu ®îc tiªu chuÈn cña thùc phÈm s¹ch vµ an toµn. - C¸ch tiÕn hµnh: B1: - Hs ®äc môc B¹n cÇn biÕt, Quan s¸t h×nh 3, 4 / 23 (Sgk) - Th¶o luËn nhãm ®«i: Theo b¹n thÕ nµo lµ thùc phÈm an toµn ? B2: - Tõng nhãm tr×nh bµy ý kiÕn. => G lu ý gióp Hs ph©n tÝch. + Thùc phÈm ®îc coi lµ s¹ch vµ an toµn cÇn ®îc nuoi trång theo quy ®Þnh hîp vÖ sinh. + C¸c kh©u thu ho¹ch, chÕ biÕn hîp vÖ sinh. + Thùc phÈm ph¶i ®îc gi÷ chÊt dinh dìng. + Kh«ng «i thiu. + Kh«ng nhiÔm ho¸ chÊt. + Kh«ng g©y ngé ®éc … * Ho¹t ®éng 3: Th¶o luËn vÒ c¸c biÖn ph¸p gi÷u vÖ sinh an toµn thùc phÈm. (7-8') - Môc tiªu: - KÓ ra c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn vÖ sinh an toµn thùc phÈm. - C¸ch tiÕn hµnh: B1.Lµm viÖc theo nhãm (3 d·y) + D·y 1: C¸ch chon thøc ¨n t¬i, sach … c¸ch nhËn thøc ¨n «i, hÐo… + D·y 2: C¸ch chon ®å hép vµ thøc ¨n ®îc ®ãng gãi. + D·y 3: Sö dông níc s¹ch ®Î röa thùc phÈm vµ cÇn nÊu chÝn thøc ¨n. B2. + H tr×nh bµy - H kh¸c nhËn xÐt bæ sung. => Gv chèt ý chÝnh cña bµi. 3. Cñng cè, dÆn dß: (3-5') ? T¹i sao cÇ»ièn nhiÒu rau, qu¶ chÝn. ? Liªn hÖ ë nhµ hµng ngµy viÖc sö dông rau, qu¶ chÝn nh thÕ nµo. - NhËn xÐt tiÕt häc. Khoa häc Mét sè c¸ch b¶o qu¶n thøc ¨n.(TiÕt 11) I.Môc tiªu. Sau bµi häc, H cã thÓ - KÓ tªn c¸c c¸ch b¶o qu¶n thøc ¨n - Nªu vÝ dô vÒ mét sè lo¹i thøc ¨n vµ c¸ch b¶o qu¶n chóng. - Nãi vÒ nh÷ng ®iÒu cÇn chó ý khi lùa chän thøc ¨n dïng ®Ó b¶o qu¶n vµ c¸ch sö dông thøc ¨n ®· ®îc b¶o qu¶n. II. §å dïng d¹y häc - H×nh 24, 25 SGK II. Ho¹t ®éng d¹y 1. KiÓm tra (2- 3 phót) - häc 15 ? ThÕ nµo lµ thùc phÈm s¹ch vµ an toµn. ? Nªu c¸c biÖn ph¸p gi÷ vÖ sinh an toµn thùc phÈm. 2. D¹y bµi míi. a. Giíi thiÖu bµi (1-2') b. C¸c ho¹t ®éng: Ho¹t ®éng 1. T×m hiÓu c¸ch b¶o qu¶n thøc ¨n (8-9’) - Môc tiªu: KÓ tªn c¸c c¸ch b¶o qu¶n thøc ¨n. - C¸ch tiÕn hµnh: H quan s¸t h×nh 24, 25 SGK. - ChØ vµ nãi c¸ch b¶o qu¶n thøc ¨n tõng h×nh. -> G chèt: ph«i kh«, ®ãng hép, íp l¹nh, lµm m¾m, lµm møt, íp muèi… Ho¹t ®éng 2. T×m hiÓu c¬ së cña c¸c c¸ch b¶o qu¶n thøc ¨n (10-12’) - Môc tiªu: Gi¶i thÝch ®îc c¬ së khoa häc cña c¸c c¸ch b¶o qu¶n thøc ¨n. - C¸ch tiÕn hµnh: G nªu: C¸c lo¹i thøc ¨n t¬i cã nhiÒu níc vµ c¸c chÊt dinh dìng ®ã lµ m«i trêng thÝch hîp cho vi sinh vËt ph¸t triÓn v× v¹y chóng dÔ bÞ «i thiu. ? VËy muèn b¶o qu¶n thøc ¨n chóng ta ph¶i lµm nh thÕ nµo. H th¶o luËn: ? Nguyªn t¾c chung cña viÖc b¶o qu¶n - lµm cho thøc ¨n kh« ®Ó h¹n chÕ sù thøc ¨n lµ g×. ph¸t triÓn cña vi sinh vËt. ? Trong c¸c c¸ch b¶o qu¶n thøc ¨n díi - Hs nªu. ®©y c¸ch nµo lµm cho vi sinh vËt kh«ng cã ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng. ? C¸ch nµo ng¨n kh«ng cho vi a. Ph¬i kh«, níng, sÊy. sinh vËt x©m nhËp vµo thùc phÈm. b. ¦íp muèi, ng©m níc m¾m. c. §ãng hép e. C« ®Æc víi ®êng Ho¹t ®éng 3. T×m hiÓu mét sè c¸ch b¶o qu¶n thøc ¨n (8-9’) - Môc tiªu: Liªn hÖ thùc tÕ vÒ c¸ch b¶o qu¶n mét sè thøc ¨n mµ gia ®×nh ¸p dông. - C¸ch tiÕn hµnh: - Ph¸t phiÕu: - H ghi 5 lo¹i thøc ¨n vµ c¸ch b¶o qu¶n. Tªn thøc ¨n C¸ch b¶o qu¶n 1. 2. 3. 4. 5. - H tr×nh bµy -> G chèt: C¸c c¸ch trªn chØ gi÷ ®îc trong thêi gian nhÊt ®Þnh. V× vËy khi mua hµng cÇn chó ý xem: H¹n sö dông in trªn vá hép. 3. Cñng cè, dÆn dß: (3-5') - NhËn xÐt tiÕt häc. - Hs ghi vë. Khoa häc Phßng mét sè bÖnh do thiÕu dinh dìng.(TiÕt 12) 16 I.Môc tiªu. Sau bµi häc, H cã thÓ - KÓ tªn mét sè bÖnh do thiÕu chÊt dinh dìng. - Nªu c¸ch phßng tr¸nh mét sè bÖnh do thiÕu dinh dìng. II. §å dïng d¹y häc - H×nh 26, 27/ SGK II. Ho¹t ®éng d¹y - häc 1. KiÓm tra (2- 3 phót) ? Nªu mét sè c¸ch b¶o qu¶n thøc ¨n. 2. D¹y bµi míi. a. Giíi thiÖu bµi (1-2') b. C¸c ho¹t ®éng: Ho¹t ®éng 1. NhËn d¹ng mét sè bÖnh do thiÕu chÊt dinh dìng (8-11’) - Môc tiªu: - M« t¶ ®Æc ®iÓm bªn ngoµi cña trÎ bÞ bÖnh cßi x¬ng, suy dinh dìng vµ bÖnh bíu cæ. - Nªu ®îc nguyªn nh©n g©y ra c¸c bÖnh trªn. - C¸ch tiÕn hµnh: Lµm viÖc c¸c nh©n. H quan s¸t h×nh 1, 2/ 26 SGK. =>M« t¶ c¸c dÊu hiÖu bÞ bÖnh cßi x¬ng, suy dinh dìng vµ bÖnh bíu cæ. Suy nghÜ vÒ nguyªn nh©n dÉn ®Õn bÖnh trªn. - Hs nªu suy nghÜ cña m×nh => GV kÕt luËn: TrÎ em nÕu kh«ng ®îc ¨n ®ñ chÊt, ®Æc biÖt plµ chÊt ®¹m sÏ bÞ suy dinh dìng … Ho¹t ®éng 2. Th¶o luËn vÒ c¸ch phßng bÖnh do thiÕu chÊt dinh dìng (9-10’) - Môc tiªu: - KÓ tªn mét sè bÖnh do thiÕu chÊt dinh dìng. - C¸ch tiÕn hµnh: H th¶o luËn: ? Ngoµi c¸c bÖnh cßi x¬ng, suy dinh d- - bÖnh qu¸ng gµ, kh« m¾t do thiÕu Viìng, bíu cæ em cßn biÕt bÖnh thiÕu ta – min A …. dinh dìng nµo. ? Nªu c¸ch ph¸t hiÖn vµ ®Ò phßng c¸c - Hs nªu. bÖnh do thiÕu dinh dìng. => Gv chèt: c¸ch dÒ phßng bÖnh thiÕu ch©t dinh dìng… Ho¹t ®éng 3. Ch¬i trß ch¬i (8-10’) - Môc tiªu: Cñng cã c¸ kiÕn thøc ®· häc trong bµi. - C¸ch tiÕn hµnh: B1: Tæ chøc Chia líp thµnh 2 ®éi §éi trëng rót th¨m ®éi nµo ®îc nãi tríc. B2. Gv nªu c¸ch ch¬i vµ luËt ch¬i. Mét bªn nãi thiÕu chÊt, ®éi kia ph¶i nãi ®îc bÖnh m¾c ph¶i. VD: §éi 1: Nãi “ThiÕu chÊt ®¹m” §«i kia ph¶i nãi ®îc “ SÏ bÞ suy dinh dìng” …. §éi nµo nãi sai hoÆc kh«ng nãi ®îc ®éi ®ã sÏ thua. -> G tuyªn d¬ng ®éi th¨ng cuéc. 3. Cñng cè, dÆn dß: (3-5') ? Nªu c¸ch ph¸t hiÖn vµ ®Ò phßng c¸c bÖnh do thiÕu dinh dìng. - NhËn xÐt tiÕt häc. - Hs ghi vë. 17 Khoa häc Phßng bÖnh bÐo ph× (TiÕt 13) I. Môc tiªu Sau bµi häc H cã thÓ: - NhËn biÕt dÊu hiÖu vµ t¸c h¹i cña bÖnh bÐo ph× - Nªu nguyªn nh©n vµ c¸ch phßng bÖnh bÐo ph× - Cã ý thøc phßng tr¸nh bÖnh bÐo ph×. X©y dùng th¸i ®é ®óng ®èi víi ngêi bÐo ph×. II. §å dïng häc tËp - H×nh trang: 28, 29/SGK. - PhiÕu bµi tËp III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. KiÓm tra (2- 3 phót) ? Nªu c¸ch ph¸t hiÖn vµ ®Ò phßng c¸c bÖnh do thiÕu dinh dìng. - Gv nhËn xÐt cho ®iÓm. 2. D¹y bµi míi. a. Giíi thiÖu bµi (1-2') b. C¸c ho¹t ®éng: * Ho¹t ®éng 1. T×m hiÓu bÖnh bÐo ph× (7-8’) - Môc tiªu: - NhËn d¹ng dÊu hiÖu bÐo ph× ë trÎ em - Nªu ®îc t¸c h¹i cña bÖnh bÐo ph× - C¸ch tiÕn hµnh: - G chia nhãm 6 vµ ph¸t phiÕu häc tËp - H lµm viÖc víi phiÕu häc tËp - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ cña nhãm m×nh. C¸c nhãm kh¸c bæ sung. -> KÕt luËn: + Mét em bÐ cã thÓ xom lµ bÐo ph× khi cã c©n nÆng h¬n møc trung b×nh so víi chiÒu cao vµ tuæi lµ 20%, cã nh÷ng líp mì quanh ®ïi, c¸nh tay trªn vó, c»m, bÞ hôt h¬i khi g¾ng søc. + T¸c h¹i cña bÖnh bÐo ph×: m¸t sù tho¶i m¸i trong cuéc sèng, gi¶m hiÖu suÊt lao ®éng, lanh lîi trong sinh ho¹t, cã nguy c¬ bÖnh tim m¹ch.... * Ho¹t ®éng 2. Th¶o luËn vÒ nguyªn nh©n vµ c¸ch phßng bÖnh bÐo ph× (810’) - Môc tiªu: Nªu ®îc nguyªn nh©n vµ c¸ch phßng bÖnh bÐo ph×. - C¸ch tiÕn hµnh: + H th¶o luËn nhãm ®«i vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái. ? Nguyªn nh©n g©y nªn bÖnh bÐo ph× lµ g×. ? Lµm thÕ nµo ®Ó phßng tr¸nh bÐo ph×. ? CÇn ph¶i lµm g× khi em bÐ hoÆc b¶n th©n b¹n bÞ bÐo ph× hay cã nguy c¬ bÐo ph×. -> G chèt l¹i néi dung. + Nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do ¨n qu¸ nhiÒu Ýt vËn ®éng. + Khi bÞ bÐo ph× cÇn: ¨n uèng ®iÒu ®é, ®i kh¸m b¸c sÜ ®Ó ®iÒu trÞ, n¨ng vËn ®éng luyÖn tËp thÓ dôc thÓ thao. * Ho¹t ®éng 3. (10-12’) - Môc tiªu: Nªu nguyªn nh©n vµ c¸ch phßng bÖnh do ¨n thøc ¨n thõa chÊt dinh dìng. - C¸ch tiÕn hµnh: §ãng vai 18 + G chia líp lµm 4 nhãm, yªu cÇu häp nhãm th¶o luËn mét t×nh huèng: T×nh huèng 1: Em cña b¹n Hµ cã nhiÒu dÊu hiÖu bÞ bÐo ph×. Sau khi häc xong bµi nµy, nÕu lµ Hµ b¹n sÏ vÒ nhµ nè g× víi mÑ vµ b¹n cã thÓ lµm g× gióp em m×nh. T×nh huèng 2. Nga c©n nÆng h¬n ngêi b¹n cïng tuæi vµ cïng chiÒu cao nhiÒu. Nga ®ang muèn thay ®æi thãi quen ¨n vÆt, ¨n vµ uèng ®å ngät cña m×nh. NÕu lµ Nga b¹n sÏ lµm g×, nÕu hµng ngµy trong giê ra ch¬i c¸c b¹n cña Nga mêi Nga ¨n b¸nh ngät hoÆc uèng níc ngät. - C¸c nhãm th¶o luËn ®a ra t×nh huèng. - Nhãm trëng ®iÒu kiÓn c¸c b¹n ph©n vai theo t×nh huèng nhãm ®· ®Ò ra. - C¸c b¹n nhãm kh¸c gãp ý kiÕn - H lªn ®ãng vai - H kh¸c the dâi, th¶o luËn lùa chän c¸ch øng xö ®óng. 3. Cñng cè, dÆn dß: (2 -3’) ? Chóng ta ph¶i lµm g× ®Ó phßng tr¸nh bÖnh bÐo ph×. - NhËn xÐt tiÕt häc. Khoa häc Phßng mét sè bÖnh l©y qua ®êng tiªu ho¸ (TiÕt 14) I. Môc tiªu Sau bµi häc H cã thÓ: - KÓ tªn mét sè bÖnh l©y qua ®êng tiªu ho¸ vµ nhËn thøc ®îc mèi nguy hiÓm cña c¨n bÖnh nµy. - Nªu nguyªn nh©n vµ c¸ch ®Ò phßng mét sè bÖnh l©y qua ®êng tiªu ho¸. - Cã ý thøc phßng tr¸nh bÖnh .VËn dông mäi ngêi cïng thùc hiÖn. II. §å dïng häc tËp - H×nh trang: 30, 31/ SGK. - PhiÕu bµi tËp III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. KiÓm tra (2- 3 phót) ? Chóng ta ph¶i lµm g× ®Ó phßng tr¸nh bÖnh bÐo ph×. - Gv nhËn xÐt cho ®iÓm. 2. D¹y bµi míi. a. Giíi thiÖu bµi (1-2') b. C¸c ho¹t ®éng: * Ho¹t ®éng 1. T×m hiÓu mét sè bÖnh l©y qua ®êng tiªu ho¸ (7-8’) - Môc tiªu: - KÓ tªn mét sè bÖnh l©y qua ®êng tiªu ho¸ vµ nhËn thøc ®îc mèi nguy hiÓm cña c¨n bÖnh nµy. - C¸ch tiÕn hµnh: Th¶o luËn: ? Trong líp ta cã b¹n nµo bÞ ®au bông hoÆc tiªu - Hs nªu. ch¶y. ? Khi ®ã sÏ c¶m thÊy nh thÕ nµo. - Lo l¾ng, khã chÞu, mÖt, ®au … ? KÓ tªn c¸c bÖnh l©y truyÒn qua ®êng tiªu ho¸ - t¶, lÞ … kh¸c mµ em biÕt. -> Gv gi¶i thÝch: + Tiªu ch¶y: ®I ngoµi ph©n láng, nhiÒu níc tõ 3 hoÆc nhiÒu lÇn trong ngµy. + T¶: g©y ra Øa ch¶y nÆng h¬n, mÊt nhiÒu níc vµ truþ tim m¹ch .... + LÞ: TriÖu chøng chÝnh lµ ®au bông quÆn chñ yÕu ë vïng bông díi, mãt rÆn nhiÒu, ®i ngoµi nhiÒu lÇn … 19 -> KÕt luËn: C¸c bÖnh nh tiªu ch¶y, t¶, lÞ … cã thÓ g©y chÕt ngêi … * Ho¹t ®éng 2. Th¶o êng tiªu ho¸ (8-10’) luËn vÒ nguyªn nh©n vµ c¸ch phßng bÖnh l©y qua ®- - Môc tiªu: + Nªu nguyªn nh©n vµ c¸ch ®Ò phßng mét sè bÖnh l©y qua ®êng tiªu ho¸. - C¸ch tiÕn hµnh: + H th¶o luËn nhãm ®«i: Quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái. ? Nãi néi dung cña tõng h×nh. ? ViÖc lµm nµo cña c¸c b¹n trong h×nh cã thÓ dÉn ®Õn bÞ l©y qua ®êng tiªu ho¸. T¹i sao. ? ViÖc lµm nµo cña c¸c b¹n trong h×nh cã thÓ ®Ò phßng bÖnh l©y qua ®êng tiªu ho¸. T¹i sao. ? Nªu nguyªn nh©n vµ c¸ch ®Ò phßng mét sè bÖnh l©y qua ®êng tiªu ho¸. -> G chèt l¹i néi dung. * Ho¹t ®éng 3. (10-12’) - Môc tiªu: Cã ý thøc phßng tr¸nh bÖnh .VËn dông mäi ngêi cïng thùc hiÖn. - C¸ch tiÕn hµnh: B1: G chia líp lµm 4 nhãm, híng dÉn thùc hiÖn. X©y dùng cam kÕt gi÷ vÖ sinh phßng bÖnh tiªu ch¶y. Th¶o luËn t×m néi dung tuyªn truyÒn. Ph©n c«ng néi dung viªn trong nhãm. B2: Thùc hµnh. Nhãm Trëng ®iÒu hµnh nhãm lµm viÖc nh ®· híng dÉn. Gv kiÓm tra gióp ®ì nhãm yÕu. B3: - C¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶ th¶o luËn. - Nhãm kh¸c theo dâi, th¶o luËn nhËn xÐt. 3. Cñng cè, dÆn dß: (2 -3’) ? Chóng ta ph¶i lµm g× ®Ó phßng tr¸nh bÖnh tiªu ho¸. - Liªn hÖ thùc tÕ. - NhËn xÐt tiÕt häc. VÏ tranh cæ ®éng Khoa häc I. Môc B¹n c¶m thÊy thÕ nµo khi bÞ bÖnh (tiÕt 15) tiªu: Sau bµi häc H cã thÓ. - Nªu ®îc nh÷ng biÓu hiÖn cña c¬ thÓ khi bÞ bÖnh. - Nãi ngay víi cha mÑ hoÆc ngêi lín khi trong ngêi c¶m thÊy khã chÞu kh«ng b×nh thêng. II. §å dïng d¹y häc - H×nh trang: 32, 33/SGK. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. KiÓm tra (2- 3 phót) ? Nªu c¸ch phßng bÖnh l©y qua ®êng tiªu ho¸. - Gv nhËn xÐt cho ®iÓm. 2. D¹y bµi míi. a. Giíi thiÖu bµi (1-2') b. C¸c ho¹t ®éng: 20
- Xem thêm -