Tài liệu Giáo án khoa học lớp 4- cả năm

  • Số trang: 140 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 120 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

1 Đặng Thị Xuân – Trường PTCS Lê Đình huyện Lăk KEÁ HOAÏCH BAØI HOÏC Tuaàn 1 Ngaøy daïy 10 thaùng 8 naêm 2010 Teân baøi daïy : Con ngöôøi caàn gì ñeå duy trì söï soáng ? (Chuaån KTKN: 90 ; SGK : 4 ) A .MUÏC TIEÂU : (Theo chuaån KTKN) - Neâu ñöôïc con ngöôøi caàn thöùc aên , nöôùc uoáng , khoâng khí , aùnh saùng , nhieät ñoä ñeå soáng B .CHUAÅN BÒ - Hình trang 4 ,5 SGK - Phieáu hoïc taäp . C . HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : GIAÙO VIEÂN I / Môû ñaàu : - Kieåm tra ñoà duøng hoïc taäp . II / Baøi môùi 1 / giôùi thieäu baøi : - GVgiôùi thieäu vaø ghi töïa baøi 2 / Baøi giaûng Hoaït ñoäng 1 : + Muïc tieâu : HS neâu taát caû nhöõng gì caùc em caàn cho cuoäc soáng cuûa mình . Böôùc 1: Keå ra nhöõng thöù caùc em caàn duøng haèng ngaøy ñeå duy trì söï soáng . - GV ghi taát caû caùc yù kieán ñoù leân baûng . - Ruùt ra nhaän xeùt chung keát luaän . Hoaït ñoäng 2 : laøm vieäc nhoùm + Muïc tieâu : Phaân bieät yeáu toá con ngöôøi sinh vaät caàn , yeáu toá chæ coù con ngöôøi caàn . - Caùch tieán haønh : Böôùc 1 : GV phaùt phieáu hoïc taäp HOÏC SINH - HS chuaån bò - 2 HS nhaéc laïi -Laàn löôït töøng HS nôùi moät yù ngaén goïn ( aên , uoáng , quaàn , aùo …) - Caùc nhoùm laøm vieäc sau ñoù trình baøy tröôùc lôùp. Phieáu hoïc taäp Haõy ñaùnh daáu vaø caùc coät töông öùng vôùi nhöõng yeáu toá cho söï soáng con ngöôøi , ñoäng vaät , thöïc vaät : Nhöõng yeáu toá caàn cho söï soáng Con ngöôøi Ñoäng vaät Thöïc vaät 2 Đặng Thị Xuân – Trường PTCS Lê Đình huyện Lăk Nhieät ñoä khoâng khí Nöôùc AÙnh saùng Nhaø ôû Böôùc 2 : Chöõa baøi taäp caû lôùp - GV goïi ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy tröôùc lôùp keát quûa laøm vieäc vôùi phieáu hoïc taäp . Böôùc 3 : Döïa vaøo keát quaû laøm vieäc PHT traû lôøi - Nhö moïi sinh vaät khaùc con ngöôøi caàn gì ñeå duy trì söï soáng? - Hôn haún nhöõng sinh vaät khaùc con ngöôøi coøn caàn nhöõng gì ? Hoaït ñoäng 3 : - Troø chôi cuoäc haønh trình ñeán haønh tinh khaùc . + Muïc tieâu : cuûng coá kieán thöùc ñaõ hoïc - Caùch tieán haønh : Böôùc 1 : Toå chöùc thaønh 3 ñoäi chôi Böôùc 2 : Höôùng daãn caùch chôi Böôùc 3 : Tieán haønh chôi + + + + + + + + + + + + + - lôùp boå sung söûa chöõa baøi - Caàn thöùc aên, nöôùc uoáng , khoâng khí , aùnh saùng , nhieät ñoä , ñeå duy trì söï soáng . - ( HS khaù , gioûi ) - Con ngöôøi coøn caàn nhöõng ñieàu kieän veà tinh thaàn , vaên hoaù xaõ hoäi . - Caû lôùp chia nhoùm tieán haønh chôi . D . CUÕNG COÁ - DAËN DOØ : - Con ngöôøi chuùng ta caàn gì ñeå duy trì söï soáng ? - Daën HS veà nhaø hoïc thuoäc baøi xem tieáp baøi sau DUYEÄT : ( YÙ kieán goùp yù ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Toå Tröôûng Ngaøy thaùng naêm 2010 Hieäu Tröôûng Đặng Thị Xuân – Trường PTCS Lê Đình huyện Lăk 3 KEÁ HOAÏCH BAØI HOÏC Ngaøy daïy 12 thaùng 8 naêm 2010 Teân baøi daïy : Trao ñoåi chaát ôû ngöôøi ( Chuaån KTKN : 90 ; 25 SGK : 6 ) A .MUÏC TIEÂU : (Theo chuaån KTKN ) - Neâu ñöôïc nhöõng bieåu hieän veà söï trao ñoåi chaát giöõa cô theå vôùi moâi tröôøng nhö : laáy vaøo khí oâxi , thöùc aên , nöôùc uoáng . thaûi ra khí caùc boâ níc , phaân vaø nöôùc tieåu . - Hoaøn thaønh sô ñoà söï trao ñoåi chaát giöõa cô theå vôùi moâi tröôøng . Laáy vaøo Khi oâ -xi Thöùc aên Nöôùc uoáng Thaûi ra Cô theå ngöôøi Khí caùc boâ níc Phaân Nöôùc tieåu B .CHUAÅN BÒ - Hình trang 6 , 7 SGK - Buùt veõ . C . HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : GIAÙO VIEÂN HOÏC SINH - 1 – 2 HS traû lôøi I / Kieåm tra . -Con ngöôøi caàn gì ñeå soáng ? -GV nhaän xeùt - 2 HS nhaéc laïi II / Baøi môùi 1 / giôùi thieäu baøi : - GVgiôùi thieäu vaø ghi töïa baøi 2 / Baøi giaûng Hoaït ñoäng 1 : + Muïc tieâu : Keå nhöõng gì cô theå laáy vaøo vaø thaûi ra trong quaù trình soáng neâu ñöôïc theá naøo laø trao ñoåi chaát . - HS quan saùt tranh traû lôøi Böôùc 1 : GV giao nhieäm vuï HS quan saùt vaø trao ñoåi theo caëp - Keå teân nhöõng gì ñöôïc veõ trong hình 1 trang - AÙnh saùng , nöôùc , thöùc an , gaø , lôïn , vòt caûi , nhaø 6 SGK . veä sinh - Coù vai troø raát quan troïng khoâng theå thieáu ñöôïc - Nhöõng thöù ñoù coù vai troø nhö theá naøo trong ñôøi Đặng Thị Xuân – Trường PTCS Lê Đình huyện Lăk soáng con ngöôøi ? - Yeâu toá naøo caàn cho ñôøi soáng con ngöôøi maø khoâng theå hieän qua hình veõ ñöôïc ? - Vaäy tìm xem cô theå con ngöôøi laáy nhöõng gì vaø thaûi ra nhöõng gì trong quaù trình soáng ? Böôùc 2 : - GV kieåm tra vaø giuùp ñôõ caùc nhoùm Böôùc 3 : Hoaït ñoäng caû lôùp - GV nhaän xeùt Böôùc 4 : Ñoïc ñoaïn ñaàu trong muïc baïn caàn bieát vaø traû lôøi . - Trao ñoåi chaát laø gì ? 4 - Ñoù laø khoâng khí - Laáy : thöùc aên , nöôùc uoáng , khoâng khí . - Thaûi : phaân nöôùc tieåu moài hoâi ….laø nhöõng chaát caën baõ . - HS thöïc hieän nhieäm vuï cuøng vôùi baïn - HS trình baøy keát quaû laøm vieäc cuûa nhoùm . - Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt boå sung - Laø quaù trình laáy thöùc aên nöôùc uoáng töø moâi tröôøng vaø thaûi ra moâi tröôøng nhöõng chaát caën baõ . - Coù trao ñoåi chaát môùi soáng vaø phaùt trieån ñöôïc - Neâu vai troø cuûa trao ñoåi chaát ñoái vôùi con ngöôøi thöïc vaät , ñoäng vaät ? - GV nhaän xeùt keát luaän chung Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh veõ sô ñoà söï trao ñoåi chaát vôùi moâi tröôøng . + Muïc tieâu : HS trình baøy moät caùch saùng taïo Böôùc 1 : laøm vieäc theo nhoùm - GV yeâu caàu HS veõ sô ñoà söï trao ñoåi chaát giöõa cô - HS hieåu sô ñoà söï trao ñoåi chaát vaø veõ sau ñoù môû SGK quan saùt hình 2 trang 7 . theå vôùi moâi tröôøng theo töôûng töôïng . - Nhoùm laøm vieäc - Töøng nhoùm leân trình baøy kq laøm vieäc caùc HS Böùoc 2: Trình baøy saûn phaåm . khaùc nhaän xeùt . - GV nhaän xeùt saûn phaåm cuûa caùc nhoùm D . CUÕNG COÁ - DAËN DOØ : - Söï trao ñoåi chaát laø gì ? ñoäng vaät coù caàn trao ñoåi chaát khoâng ? - Daën HS veà nhaø hoïc thuoäc baøi taäp veõ sô ñoà söï trao ñoåi chaát . DUYEÄT : ( YÙ kieán goùp yù ) Đặng Thị Xuân – Trường PTCS Lê Đình huyện Lăk 5 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Ngaøy thaùng naêm 2010 Hieäu Tröôûng Toå Tröôûng KEÁ HOAÏCH BAØI HOÏC Tuaàn 2 Ngaøy daïy 17 thaùng 8 naêm 2010 Teân baøi daïy : Trao ñoåi chaát ôû ngöôøi ( tt ) (Chuaån KTKN : 91 ; SGK : 8 ) A .MUÏC TIEÂU : (Theo chuaån KTKN ) - Keå ñöôïc teân moät soá cô quan tröïc tieáp tham gia vaøo quaù trình trao ñoåi chaát ôû ngöôøi : tieâu hoùa , hoâ haáp , tuaàn hoaøn , baøi tieát . - Bieát ñöôïc neáu moät trong caùc cô quan treân ngöøng hoaït ñoäng , cô theå seõ cheát . B .CHUAÅN BÒ - Hình trang 8 ,9 SGK - Phieáu hoïc taäp . C . HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : GIAÙO VIEÂN HOÏC SINH Đặng Thị Xuân – Trường PTCS Lê Đình huyện Lăk 6 I / Kieåm tra . - 1 – 2 HS traû lôøi - Theá naøo laø trao ñoåi chaát ? - GV nhaän xeùt II / Baøi môùi 1 / giôùi thieäu baøi : - 2 HS nhaéc laïi - GVgiôùi thieäu vaø ghi töïa baøi 2 / Baøi giaûng Hoaït ñoäng 1 : xaùc ñònh nhöõng cô quan tham gia vaøo quaù trình trao ñoåi chaát ôû ngöôøi . + Muïc tieâu : Keå teân nhöõng bieåu hieän vai troø cuûa cô quan tuaàn hoaøn trong quaù trình trao ñoåi chaát . - HS quan saùt caùc hình trong SGK vaø thaûo luaän - Böôùc 1 : Quan saùt vaø thaûo luaän theo caëp theo caëp . - Cô quan tieâu hoaù , hoâ haáp , tuaâàn hoaøn , baøi tieát . - Chæ vaøo hình noùi teân caùc cô quan ? - Tieâu hoaù : tieâu hoaù thöùc aên laáy chaát dinh döôõng - Neâu chöùc naêng cuûa chuùng ? nuoâi cô theå . - Hoâ haáp : trao ñoåi khí - Tuaàn hoaøn : ñöa maùu ñeán toaøn cô theå - Baøi tieát : thaûi ra ngoaøi chaát caën baõ . - Trong caùc cô quan treân cô quan naøo tröïc tieáp trao - Tieâu hoaù , baøi tieát , hoâ haáp . ñoåi chaát vôùi moâi tröôøng ? Böôùc 2 : - HS thöïc hieän nhieäm vuï ñöôïc giao . - GV kieåm tra vaø giuùp ñôõ caùc nhoùm . Böôùc 3 : Laøm vieäc caû lôùp - Ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû . - GV toùm taét yù ghi baûng . Hoaït ñoäng 2 : TC gheùp chöõ vaøo choã chaám trong sô ñoà . - Böôùc 1 : Phaùt cho moãi nhoùm 1 sô ñoà hình 5 SGK - 4 nhoùm nhaän duïng cuï Vaø taám phieáu ghi töø coøn thieáu . - Caùch chôi : caùc nhoùm thi ñua gheùp chöõ - Böôùc 2 : Trình baøy saûn phaåm - GV nhaän xeùt . Böôùc 3 : - Trính baøy moái qua heä giöõa caùc cô quan trong cô theå trong quaù trình thöïc hieän trao ñoåi chaát cô theå vaø moâi tröôøng . Böôõc 4 : Laøm vieäc caû lôùp . - Ñieàu gì seõ saûy ra neáu moät trong caùc cô quan treân ngöøng hoaït ñoäng ? - Caùc nhoùm thöïc hieän - Caùc nhoùm treo saûn phaåm cuûa nhoùm - Cöû ñaïi dieän laøm giaùm khaûo chaám veà noäi dung vaø hình thöùc . - 1- 2 em trình baøy . - Cô theå seõ cheát . Đặng Thị Xuân – Trường PTCS Lê Đình huyện Lăk - GV keát luaän noäi dung baøi hoïc D . CUÕNG COÁ - DAËN DOØ : - Keå teân caùc cô quan tham gia vaøo quaù trình trao ñoåi chaát ? - Daën HS veà nhaø hoïc thuoäc baøi xem baøi sau . DUYEÄT : ( YÙ kieán goùp yù ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Toå Tröôûng Ngaøy thaùng naêm 2010 Hieäu Tröôûng KEÁ HOAÏCH BAØI HOÏC 7 Đặng Thị Xuân – Trường PTCS Lê Đình huyện Lăk Ngaøy daïy 19 thaùng 8 naêm 2010 Teân baøi daïy : Caùc chaát dinh döôõng coù trong thöùc aên . Vai troø cuûa chaát boät ñöôøng (Chuaån KTKN : 91 ; SGK : 10 ) A .MUÏC TIEÂU : (Theo chuaån KTKN ) - Keå teân caùc chaát dinh döôõng coù trong thöùc aên : chaát boät ñöôøng ,chaát ñaïm , chaát beùo , Vi – ta –min , chaát khoaùng . - Keå teân nhöõng thöùc aên chöùa nhieàu chaát boät ñöôøng : gaïo ,baùnh mì , khoai , ngoâ , saén … - Neâu vai troø cuûa chaát boät ñöôøng ñoái vôùi cô theå : cung caáp naêng löôïng caàn thieát cho moïi hoaït ñoäng vaø duy trì nhieät ñoä cô theå . B .CHUAÅN BÒ - Hình trang 10 ,11 SGK - Phieáu hoïc taäp . C . HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : GIAÙO VIEÂN I / Kieåm tra . -Keå teân caùc cô quan tham gia vaø quaù trính trao ñoåi chaát ? - Neâu chöùc naêng cuûa chuùng ? - GV nhaän xeùt II / Baøi môùi 1 / giôùi thieäu baøi : - GVgiôùi thieäu vaø ghi töïa baøi 2 / Baøi giaûng Hoaït ñoäng 1 Taäp phaân loaïi thöùc aên . Muïc tieâu : Saép xeàp thöùc aên haèng ngaøy vaøo nhoùm ñoäng vaät vaø thöïc vaät , phaân loaïi thöùc aên döïa vaø chaát dinh döôõng . Böôùc 1: - Caùc em seõ noùi vôùi nhau veà teân caùc loaïi thöùc aên ñoà uoáng maø baûn thaân em duøng ? - Noùi teân caùc thöùc aên ñoà uoáng coù nguoàn goác töø ñoäng vaät vaø thöïc vaät ? - Ngöôùi ta phaân loaïi thöùc aên theo caùch naøo ? HOÏC SINH - 1 – 2 HS traû lôøi - 2 HS nhaéc laïi Hoaït ñoäng nhoùm - Rau caûi ,ñaäu , thòt caù , söõa, côm , teùp bí ñau ,daäu phuï , döa haáu… - Coù nguoàn goác ñoäng vaät: thòt gaø , söõa boø , thòt lôïn,caù treâ… - Coù nguoàn goác töø thöïc vaät : rau caûi , ñaäu coâ ve , baàu möôùp , nöôùc cam …. - Döïa vaøo chaát dinh döôõng chöùa trong moãi loaïi thöùc aên . Böôùc 2 : : Laøm vieäc caû lôùp - GV goïi ñaïi dieän moät soá caëp trính baøy keát quaû caùc - Caùc nhoùm trình baøy 8 Đặng Thị Xuân – Trường PTCS Lê Đình huyện Lăk em laøm vieäc - GV keát luaän Hoaït ñoäng 2 : Tìm hieåu vai troø cuûa chaát ñöôøng boät . Muïc tieâu : noùi veà vaøi troø cuûa chaát ñöôøng boät . Böôùc 1 : Laøm vieäc vôùi SGK theo caëp - Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt boå sung - HS noùi vôùi nhau teân caùc thöùc aên chöùa nhieàu chaát boät ñöôøng ôû trang 11 SGK . Böôùc 2 : Laøm vieäc caû lôùp - Gaïo , ngoâ baùnh quy , baùnh mì , khoai taây , chuoái - Noùi teân nhöõng thöùc aên giaøu chaát ñöôøng boät coù buùn , khoai taây trong caùc hính ôû trang 11 SGK. - Keå teân caùc thöùc aên chöùa chaát boät aên haèng ngaøy ? - Côm, mì sôïi , khoai lang - Neâu teân thöùc aên chöùa chaát boät ñöôøng maø em - HS töï neâu thích ? - Cung caáp naêng , löôïng caàn thieát cho cô theå - Vai troø cuûa nhoùm thöùc aên boät ñöôøng ? - GV nhaän xeùt boå sung . Hoaït ñoäng 3 :Xaùc ñònh nguoàn goác … boät ñöôøng . Muïc tieâu : nhaän ra thöùc aên boät ñöôøng coù nguôøn goác thöïc vaät . - HS laøm vieäc theo nhoùm Böôùc 1 : GV phaùt phieáu hoïc taäp - HS trình baøy keát quaû Böôùc 2 :Chöõa baøi taäp caû lôùp D . CUÕNG COÁ - DAËN DOØ : - Keå teân caùc chaát dinh döôõng coù trong thöùc aên ? - Neâu vai troø cuûa chaát döôøng boät ñoái vôùi cô theå . - Daën HS veà nhaø hoïc thuoäc baøi xem baøi sau . DUYEÄT : ( YÙ kieán goùp yù ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Toå Tröôûng Ngaøy thaùng naêm 2010 Hieäu Tröôûng 9 10 Đặng Thị Xuân – Trường PTCS Lê Đình huyện Lăk KEÁ HOAÏCH BAØI HOÏC Tuaàn 3 Ngaøy daïy 24 thaùng 8 naêm 2010 Teân baøi daïy : Vai troø cuûa chaát ñaïm vaø chaát beùo (Chuaån KTKN : 91 ; SGK : 12 ) A .MUÏC TIEÂU : (Theo chuaån KTKN ) - Keå teân moät soá thöùc aên chöùa chaát ñaïm ( thòt caù , tröng , toâm , cua,…..) chaát beùo ( môõ , daàu ,bô ) - Neâu ñöôïc vai troø cuûa chaát ñaïm vaø chaát beùo ñoái vôùi cô theå : + chaát ñaïm giuùp xaây döïng vaø ñoåi môùi cô theå . + Chaát beùo giaøu naêng löôïng vaø giuùp cô theå haáp thuï caùc vi – ta – min A , D , E , K . B .CHUAÅN BÒ - Hình trang 12 ,13 SGK - Phieáu hoïc taäp . C . HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : GIAÙO VIEÂN I / Kieåm tra . - Neâu vai troø cuûa nhoùm thöùc aên ñöôøng boät ? - Keå teân 4 nhoùm thöùc aên maø em ñaõ hoïc ? - GV nhaän xeùt II / Baøi môùi 1 / giôùi thieäu baøi : - GVgiôùi thieäu vaø ghi töïa baøi 2 / Baøi giaûng Hoaït ñoäng 1 - Tìm hieåu vai troø cuûa chaát ñaïm vaø chaát beùo . Muïc tieâu : Noùi teân vaø neâu vai troø cuûa thöùc aên chöùa chaát ñaïm vaø chaát beùo . Böôùc 1: Laøm vieäc theo caëp - Neâu teân caùc thöùc aên chöùa nhieàu chaát ñaïm beùo trong hình 12 , 13 SGK - Tìm hieåu vai troø chaát ñaïm chaát beùo ôû muïc baïn caàn bieát 12, 13 SGK . Böôùc 2 : - Noùi teân nhöõng thöùc aên giaøu chaát ñaïm ôû hình 12 SGK . - Keå teân nhöõng thöùc aên chöùa maø em aên haøng ngaøy ,hoaëc em thích aên ? - Taïi sao haøng ngaøy caàn aên nhöõng thöùc aên chöùa nhieàu chaát ñaïm ? - Keå teân thöùc aên chöùa chaát beùo maø caùc em aên haøng ngaøy ? -Neâu vai troø cuûa nhoùm thöùc aên chöùa nhieàu chaát HOÏC SINH - 1 – 2 HS traû lôøi - 2 HS traû lôøi - 2 HS nhaéc laïi - Ñaäu naønh , thòt lôïn , tröùng gaø , vòt quay , caù toâm … - Cua , thòt lôïn , ñaäu naønh ….. - Caù , cua , thòt , tröùng gaø… - ( HS khaù , gioûi ) - Giuùp xaây döïng vaø ñoåi môùi cô theå taïo ra teá baøo môùi . - Döøa , daàu , laïc , môõ….. - ( HS khaù , gioûi ) - Chaát beùo giaøu naêng löôïng vaø Đặng Thị Xuân – Trường PTCS Lê Đình huyện Lăk beùo ? - GV nhaän xeùt vaø boå sung caâu traû lôøi Hoaït ñoäng 2 : - Xaùc ñònh nguoàn goác thöùc aên chöùa nhieáu chaát ñaïm vaø chaát beùo . Böôùc 1 : GV phaùt phieáu hoïc taäp . Böôùc 2 : Laøm vieäc caû lôùp - Moät soá HS trình baøy keát quaû laøm vieäc vôùi phieáu hoïc taäp tröôùc lôùp . Caùc nhoùm khaùc boång sung söûa baøi - GV nhaän xeùt boå sung . giuùp cô theå haáp thuï caùc vi ta min - HS laàn löôït traû lôøi caâu hoûi - HS laøm vieäc theo nhoùm TT 1 2 3 4 5 Teân thöùc aên Ñaäu naønh Thòt Rau Tröùng Caø chua Nguoàn –TV Nguoàn –ÑV + + + + + D . CUÕNG COÁ - DAËN DOØ : - Chaát ñaïm vaø chaát beùo coù vai troø nhö theá naøo ñoái vôùi cô theå . - Daën HS veà nhaø hoïc thuoäc baøi xem baøi sau . DUYEÄT : ( YÙ kieán goùp yù ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Ngaøy thaùng naêm 2010 Hieäu Tröôûng Toå Tröôûng 11 12 Đặng Thị Xuân – Trường PTCS Lê Đình huyện Lăk KEÁ HOAÏCH BAØI HOÏC Ngaøy daïy 26 thaùng 8 naêm 2010 Teân baøi daïy : Vai troø cuûa vitamin , chaát khoaùng vaø chaát xô (Chuaån KTKN : 92 SGK : 12 ) A .MUÏC TIEÂU : (Theo chuaån KTKN ) - Keå ten nhöõng thöùc aên chöùa nhieàu vi – ta –min ( caø roát , loøng ñoû tröùng , caùc loaïi rau … ) , chaát khoaùng ( thòt caù caùc loaïi rau coù laù maøu xanh thaüm , … ) vaø chaát xô ( caùc loaïi rau ) - Neâu vai troø cuûa vi ta min , chaát khoaùng vaø chaát xô ñoái vôùi cô theå ; + Vi – ta – nim raát caàn cho cô theå , neáu thieáu cô theå seõ bò beänh . + Chaát khoaùng tham gia xaây döïng cô theå , taïo men thuùc ñaåy vaø ñieàu khieån hoaït ñoäng soáng , neáu thieáu cô theå seõ bò beänh . + Chaát xô khoâng coù giaù trò dinh döôõng nhöng raát caàn ñeå ñaøm baûo hoaït ñng65 bình thöôøng cuûa boä maùy tieâu hoùa B .CHUAÅN BÒ - Hình trang 14 ,15 SGK C . HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : GIAÙO VIEÂN m tra . - Neâu vai troø cuûa chaát ñaïm ñoái vôùi cô theå ? - Chaát beùo coù vai troø nhö theá naøo doái vôùi cô theå ? - GV nhaän xeùt II / Baøi môùi 1 / giôùi thieäu baøi : - GVgiôùi thieäu vaø ghi töïa baøi 2 / Baøi giaûng Hoaït ñoäng 1 - TC thi keå teân caùc thöùc aên coù chöùa vitamin ,chaát khoaùng vaø chaát xô . Muïc tieâu : Keå teân vaø noùi ra nguoàn goác Böôùc 1: Toå chöùc vaø höôùng daãn - GV höôùng daãn HS hoaøn thieän baûng sau Böôùc 2 : Böôùc 3: Trình baøy HOÏC SINH - 1 – 2 HS traû lôøi - 2 HS traû lôøi - 2 HS nhaéc laïi - LôÙp chia laøm 4 nhoùm Teân NG NG Chöùa thöùc aên ÑV TV vitamin Rau caûi + + Chuoái + + Söõa + + + Caù + + Bí ñau + + - Caùc nhoùm thöïc hieän nhieäm vuï . Chöùa Khoaùng + + + + + Chöùa xô + + + Đặng Thị Xuân – Trường PTCS Lê Đình huyện Lăk - GV nhaän xeùt tuyeân döông . Hoaït ñoäng 2 : - Thaûo luaän veà vai troù cuûa vitamin , chaát khoaùng 13 - Caùc nhoùm trình baøy keát quaû vaø töï ñaùnh giaù so saùnh vôùi nhoùm khaùc vaø chaát xô vaø nöôùc . Muïc tieâu : Neâu ñöôïc vai troø cuûa caùc chaát noùi treân . Böôùc 1 : Thaûo luaän vai troø cuûa vitamin . - ( HS khaù , gioûi ) - Keå teân moät soá vitamin maø em bieát ? - Vitamin A ,B , C , D , E , K … - Neâu vai troø cuûa vitamin ñoù ? - Vitamin A : thieáu seõ bò khoâ maét ,quaùng gaø . D : coøi xöông ôû treû C : chaûy maùu chaân raêng . - Neâu vai troù cuûa nhoùm thöùc aên chöùa vitamin ñoái - Cung caáp naêng löôïng cho cô theå hoaït ñoäng. vôùi cô theå? Böôùc 2 : Thaûo luaän vai troø chaát khoaùng - Keå teân caùc chaát khoaùng maø em bieát ? neâu vai troø - Chaát khoaùng : saét , can xi . Thieáu saét gaây thieáu cuûa chaát ñoù ? maùu, thieáu can xi , aûnh höôûng hoaït ñoäng cuûa tim loaõng xöông . - Vai troø cuûa chaát khoaùng ñoái vôùi cô theå ? - ( HS khaù , gioûi ) - Taïo ra caùc men thuùc ñaåy vaøo - GV nhaän xeùt boå sung . ñieàu khieån caùc hoaït ñoäng cô theå . Böôùc 3: Thaûo luaän vai troø cuûa chaát xô - Taïi sao phaûi aên caùc thöc aên coù chaát xô ? - Haèng ngaøy ta caàn uoáng khoaûng bao nhieâu nöôùc ? - Giuùp cô theå thaûi ñöôïc chaát caën baõ . - Khoaûng 2 lít nöôùc . - GV nhaän xeùt boå sung D . CUÕNG COÁ - DAËN DOØ : - Neâu vai troø cuûa caùc thöùc aên chöùa vitamin ñoái vôùi cô theå ? - Daën HS veà nhaø hoïc thuoäc baøi xem baøi sau . DUYEÄT : ( YÙ kieán goùp yù ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Ngaøy thaùng naêm 2010 Hieäu Tröôûng Toå Tröôûng 14 Đặng Thị Xuân – Trường PTCS Lê Đình huyện Lăk KEÁ HOAÏCH BAØI HOÏC Tuaàn 4 Ngaøy daïy 01 thaùng 9 naêm 2009 Teân baøi daïy : Taïi sao caàn phoái hôïp nhieàu loaïi thöùc aên (Chuaån KTKN : 92 ; SGK : 16 ) A .MUÏC TIEÂU : (Theo chuaån KTKN ) - Bieát phaân bieät ñöôïc thöùc aên theo nhoùm chaát dinh döôõng . - Bieát ñöôïc ñeå coù söùc khoûe toát phaûi aên phoái hôïp nhieàu loaïi thöùc aên vaø thöôøng xuyeân thay ñoåi moùn . - Chæ vaùo baûng thaùp dinh döôõng caân ñoái vaø noùi : caàn aên ñuû nhoùm thöùc aên chöùa nhieàu chaát boät ñöôøng , nhoùm chöùa nhieàu vi- ta- min vaø chaát khoaùng : aên vöøa phaûi nhoùm thöùc aên chöùa nhieàu chaát ñaïm ; aên coù möùc ñoä nhoùm chöùa nhieàu chaát beùo ; aên ít ñöôøng vaø haïn cheá muoái . B .CHUAÅN BÒ - Hình trang 16 SGK C . HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : GIAÙO VIEÂN HOÏC SINH I / Kieåm tra . - Neâu vai troø cuûa caùc thöùc aên chöùa vitamin , keå teân - 1 – 2 HS traû lôøi caùc thöùc aên coù chöùa vitamin ? - Neâu vai troø cuûa caùc chaát khoaùng ñoái vôùi cô theå ? - 2 HS traû lôøi - GV nhaän xeùt ghi ñieåm II / Baøi môùi 1 / giôùi thieäu baøi : - 2 HS nhaéc laïi - GVgiôùi thieäu vaø ghi töïa baøi 2 / Baøi giaûng Hoaït ñoäng 1 : Thaûo luaän veà söï caàn thieát phaûi phoái hôïp nhieàu loaïi thöùc aên vaøthöôøng xuyeân thay ñoåi . Muïc tieâu : Giaûi thích söï phoái hôïp nhieàu loaïi thöùc aên vaø thöôøng xuyeân thay ñoåi . Böôùc 1 : Thaûo luaän nhoùm - HS quan saùt tranh vaø döïa vaøo hieåu bieát cuûa baûn thaân traû lôøi . - 2- 3 HS neâu - Nhaéc laïi teân moät soá thöùc aên maø em thöôøng aên ? - Neáu ngaøy naøo em cuûng aên moät vaøi moùn coá ñònh - Em caûm thaáy raát ngaùn , chaùn aên . em caûm thaáy theá naøo ? - Khoâng coù loaïi thöùc aên naøo chöùa ñaày ñuû caùc chaát - Coù loaïi thöùc aên naøo chöùa ñaày ñuû caùc chaát dinh dinh döôõng döôõng khoâng ? - Ñieàu gì seõ saûy ra neáu chuùng ta thòt maø khoâng aên - ( HS khaù , gioûi ) - Chuùng ta thaáy ngaùn vaø cô theå seõ bò taùo boùn rau quaû ? Böôùc 2 : Laøm vieäc caû lôùp - GV keát luaän Hoaït ñoäng 2 : - HS laàn löôït traû lôøi caâu hoûi treân caû lôùp nhaän xeùt söûa chöõa . Đặng Thị Xuân – Trường PTCS Lê Đình huyện Lăk Muïc tieâu : Noùi teân caùc thöùc aên ñuû, aên vöøa phaûi ,aên ít vaø haïn cheá Böôùc 1: Laøm vòeâc caø nhaân - HS nghieân cöùu thaùp dinh döôõng caân ñoái trung bình cho moät ngöôøi trong 1 thaùng . Ñaây laø thaùp dinh döôõng daønh cho ngöôøi lôùn . Böôùc 2 : Laøm vieäc theo caëp - Haõy noùi teân nhoùm thöùc aên , caàn aên ñuû ,aên vöøa phaûi , coù möùc ñoä haïn cheá ? - 2 HS thay nhau ñaët caâu hoûi vaø traû lôøi Böôùc 3 : Laøm vieäc caø lôùp - GV keát luaän - HS baùo caùo keát quaû laøm vieäc daïng ñoá nhau Hoaït ñoäng 3 :Troø chôi ñi chôï Muïc tieâu : bieát löïa choïn thöùc aên cho töøng böõa phuø hôïp . Böôùc 1 : GV höôùng daãn caùch chôi : thi keå hoaëc vieát teân caùc thöùc aên uoáng haèng ngaøy . Böôùc 2 : - Chia ba toå thi ñua voái nhau - Caû lôùp chôi nhö höôùng daãn Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt . D . CUÕNG COÁ - DAËN DOØ : - GV nhaän xeùt giôø hoïc - Daën HS neân aên uoáng ñaày ñuû chaát dinh döôõng vaø noùi vôùi cha meï veà noäi dung thaùp dinh döôõng . DUYEÄT : ( YÙ kieán goùp yù ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Ngaøy Thaùng naêm 2009 Hieäu Tröôûng Toå Tröôûng KEÁ HOAÏCH BAØI HOÏC Ngaøy daïy 3 thaùng 9 naêm 2009 15 Đặng Thị Xuân – Trường PTCS Lê Đình huyện Lăk Teân baøi daïy : 16 Taïi sao caàn phoái hôïp ñaïm ÑV vaø ñaïm TV ( Chuaån KTKN : 92 ; SGK : 18 ) A .MUÏC TIEÂU : (Theo chuaån KTKN ) - Bieát ñöôïc taïi sao caàn phoái hôïp ñaïm ñoäng vaät vaø ñaïm thöïc vaät ñeå cung caáp ñaày ñuû chaát cho cô theå . - neâu ích lôïi cuûa vieäc aên caù : ñaïm cuûa caù deå tieâu hoùa hôn ñaïm cuûa gia suùc , gia caàm . B .CHUAÅN BÒ - Hình trang 18 ,19 SGK - Phieáu hoïc taäp C . HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : GIAÙO VIEÂN I / Kieåm tra . - Taïi sao ta neân aên phoái hôïp nhieàu loaïi thöùc aên vaø thöôøng xuyeân thay ñoåi ? - GV nhaän xeùt ghi ñieåm II / Baøi môùi 1 / giôùi thieäu baøi : - GVgiôùi thieäu vaø ghi töïa baøi 2 / Baøi giaûng Hoaït ñoäng 1 : - Troø chôi keå teân caùc moùn aên chöùa nhieàu ñaïm Muïc tieâu : Laäp ra danh saùnh teân moùn aên chöùa nhieàu ñaïm . Böôùc 1 : Toå chöùc -GV chia lôùp thaønh hai ñoäi Böôùc 2 : Caùch chôi vaø luaät chôi - Thôøi gian chôi laø 7 phuùt . - Neáu chöa heát thôøi gian ñoäi naøo noùi chaäm , noùi sai laø thua cuoäc . Böôùc 3 : Thöïc hieän - GV theo doõi dieãn bieán cuoäc chôi vaø keát thuùc cuoäc chôi . - GV keát luaän tuyeân boá ñoäi thaéng cuoäc. Hoaït ñoäng 2 : Muïc tieâu : keå teân moät soá moùn aên vöøa cung caáp ñaïm ñoäng vaät vaø ñaïm thöïc vaät . Böôùc 1 : Thaûo luaän nhoùm HOÏC SINH - 2 HS traû lôøi - 2 HS nhaéc laïi - Moãi ñoäi cöû ra moät ñoäi tröôûng ra ruùt thaêm xem ñoäi naøo noùi tröôùc . - Laàn löôït hai ñoäi noùi teân thöùc aên chöùa nhieàu chaát ñaïm ( gaø raùn , möïc xaøo , laïc , canh chua….) - Hai ñoäi chôi nhö höôùng daãn - Lôùp ñoïc laïi danh saùnh caùc moùn aên . Đặng Thị Xuân – Trường PTCS Lê Đình huyện Lăk - Chæ ra moùn aên naøo chöùa ñaïm ñoäng vaät vaø ñaïm thöc vaät? - Taïi sao chuùng ta neân aên phoái hôïp ñaïm ñoäng vaät vaø ñaïm thöïc vaät ? Ñeå giaûi thích caâu hoûi naøy GV yeâu caàu HS laøm vieäc treân phieáu hoïc taäp Böôùc 2 : Laøm vieäc PHT - Ñoïc thoâng tin trong PHT traû lôøi : a . Taïi sao khoâng neân aên ñaïm ñoäng vaät hoaëc chæ aên ñaïm thöïc vaät ? b . Trong nhoùm ñaïm ñoäng vaät , taïi sao chuùng ta neân aên caù ? Böôùc 3 : - GV nhaän xeùt choát yù chính 17 - Canh chua , möïc xaøo , canh toâm , ñaäu haø lan … - Ñeå cung caáp cô theå ñaày ñuû chaát dinh döôõng - Lôùp chia nhoùm thöïc hieän - Moãi loaïi ñaïm coù chaát boå ôû tæ leä khaùc nhau , aên keát hôïp giuùp cô theå tieâu hoaù toát . - Vì ñaïm caù deå tieâu hoaù hôn ñaïm thòt , toái thieåu neân aên ba böõa caù trong 1 tuaàn . - Caùc nhoùm baùo caùo keát quaû - 2 –3 em ñoïc laïi D . CUÕNG COÁ - DAËN DOØ : - Taïi sao khoâng neân chæ aên ñaïm ñoäng vaät hay chæ aên ñaïm thöïc vaät . - Daën HS veà nhaø hoïc thuoäc baøi vaø xem baøi sau . DUYEÄT : ( YÙ kieán goùp yù ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Ngaøy Thaùng naêm 2009 Hieäu Tröôûng Toå Tröôûng Đặng Thị Xuân – Trường PTCS Lê Đình huyện Lăk KEÁ HOAÏCH BAØI HOÏC 18 Tuaàn 5 Ngaøy daïy 7 thaùng 9 naêm 2010 Teân baøi daïy : Söû duïng hôïp lí caùc chaát vaø muoái aên ( Chuaån KTKN : 92 ; SGK : 20 ) A .MUÏC TIEÂU : (Theo chuaån KTKN ) - Bieát ñöôïc caån aên phoái hôïp chaát beùo coù nguoàn goác ñoäng vaät vaø chaát beùo coù nguoàn goác thöïc vaät . - Neâu ích lôïi cuûa muoái ioát ( giuùp cô theå phaùt trieån veà theå löïc vaø trí tueä) , taùc haïi cuûa thoùi quen aên maën ( deå gaây beänh huyeát aùp cao ) B .CHUAÅN BÒ - Hình trang 20, 21 SGK C . HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : GIAÙO VIEÂN I / Kieåm tra . - Taïi sao ta neân aên phoái hôïp ñaïm ñoäng vaät vaø ñaïm thöïc vaät ? - GV nhaän xeùt ghi ñieåm II / Baøi môùi 1 / giôùi thieäu baøi : - GVgiôùi thieäu vaø ghi töïa baøi 2 / Baøi giaûng Hoaït ñoäng 1 : - Troø chôi keå teân caùc moùn aên chöùa nhieàu chaát beùo . Muïc tieâu : Laäp ra danh saùnh teân moùn aên chöùa nhieàu chaát beùo . Böôùc 1 : Toå chöùc -Chia nhoùm moãi toå choïn moät baïn ruùt thaêm xem ñoäi naøo noùi tröôùc . Böôùc 2 : Caùch chôi vaø luaät chôi - Thôøi gian chôi laø 5 phuùt . - Neáu chöa heát thôøi gian ñoäi naøo noùi chaäm , noùi sai laø thua cuoäc . Böôùc 3 : Thöïc hieän - GV theo doõi dieãn bieán cuoäc chôi vaø keát thuùc cuoäc chôi . - GV keát luaän tuyeân boá ñoäi thaéng cuoäc. Hoaït ñoäng 2 : HOÏC SINH - 2 HS traû lôøi - 2 HS nhaéc laïi - Lôùp chia 4 toå leân ruùt thaêm . - Laàn löôït hai ñoäi noùi teân thöùc aên chöùa nhieàu chaát beùo ( Gaø raùn , môõ , döøa ,….) - Hai ñoäi chôi nhö höôùng daãn Đặng Thị Xuân – Trường PTCS Lê Đình huyện Lăk 19 Thaûo luaän veà phoái hôïp chaát beùo ñoäng vaât vaø thöïc vaät . - Laäp danh saùch caùc moùn aên chöùa nhieàu chaát beùo , - HS ghi vaøo giaáy nhaùp theo yeâu caàu trình baøy keát chæ ra moùn naøo beùo ÑV moùn naøo beùo TV ? quaû - Taïi sao chuùng ta neân aên phoái hôïp chaát beùo ÑV vaø chaát beùo TV ? Hoaït ñoäng 3 : - Thaûo luaän veà lôïi ích cuûa muoái ioát - GV giôùi thieäu nhöõng tranh tö lieäu veà vai troø cuûa muoái ioát . - GV cho HS thaûo luaän - Laøm theá naøo ñeå boå sung ioát cho cô theå ? - Taïi sao khoâng neân aên maën ? - GV nhaän xeùt boå sung , ruùt ra noäi dung baøi hoïc . - ( HS khaù , gioûi ) - Ñeå ñaûm baûo cung caáp ñuû caùc loaïi chaát beùo cho cô theå . - Lôùp quan saùt tranh - Ñeå phoøng traùnh caùc roái loaïn do thieáu ioát neân aên muoái boå sung . - ( HS khaù , gioûi ) - AÊn maën coù lieân quan ñeán beänh huyeát aùp cao . - HS traû lôøi töøng caâu hoûi . - Vaøi HS ñoïc laïi D . CUÕNG COÁ - DAËN DOØ : - Taïi sao caàn aên phoái hôïp chaát beùo coù nguoàn goác ÑV vaø TV . - Daën HS veà nhaø hoïc thuoäc baøi vaø xem baøi sau . DUYEÄT : ( YÙ kieán goùp yù ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Ngaøy thaùng naêm 2010 Hieäu Tröôûng Toå Tröôûng Đặng Thị Xuân – Trường PTCS Lê Đình huyện Lăk 20 KEÁ HOAÏCH BAØI HOÏC Ngaøy daïy 9 thaùng 9 naêm 2010 Teân baøi daïy : AÊn nhieàu rau vaø quaû . Söû duïng thöïc phaãm saïch vaø an toaøn (Chuaån KTKN 93 ; SGK : 22 ) A .MUÏC TIEÂU : (Theo chuaån KTKN ) - Bieát ñöôïc haéng ngaøy aên nhieàu rau vaø quaû chín , söû duïng thöïc phaåm saïch vaø an toaøn - Neâu ñöôïc : + moät soá tieâu chuaån cuûa thöïc phaåm saïch vaø an toaøn ( Giöõ ñöôïc chaát dinh döôõng ; ñöôïc nuoâi troàng , baûo quaûn vaø cheá bieán hôïp veä sinh ; khoâng bò nhieãm khuaån , hoùa chaát ; khoâng gaây ngoä ñoäc hoaëc gaây haïi laâu daøi cho söùc khoûe con ngöôøi ) + Moät soá bieän phaùp thuïc hieän veä sinh an toaøn thöïc phaåm ( choïn thöùc aên töôi , saïch , coù giaù trò dinh döôõng , khoâng coù maøu saéc muøi vò laï ; duøng nöôùc saïch ñeå röûa thöïc phaåm ,duïng cuï vaø ñeå ñun naáu ; naáu chín thöùc aên , naáu xong neâ aên ngay ; baûo quaûn ñuùng caùch nhöõng thöùc aên chöa duùng heát ) B .CHUAÅN BÒ - Hình trang 22, 23 SGK - Sô ñoà thaùp dinh döôõng caân ñoái trang 17 SGK C . HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : GIAÙO VIEÂN I / Kieåm tra . - Taïi sao ta khoâng neân aên maën ? - Laøm theá naøo ñeå boå sung ioát cho cô theå? - GV nhaän xeùt ghi ñieåm II / Baøi môùi 1 / giôùi thieäu baøi : - GVgiôùi thieäu vaø ghi töïa baøi 2 / Baøi giaûng Hoaït ñoäng 1 : - Tìm hieåu lí do caàn aên nhieàu rau vaø quaû chín . Muïc tieâu : Bieát giaûi thích vì sao phaûi aên nhieàu rau quaû chín haèng ngay . Böôùc 1 : - Caùc loaïi rau quaû chín ñöôïc khuyeân duøng vôùi lieàu löôïng nhö theá naøo ? HOÏC SINH - 2 HS traû lôøi - 2 HS nhaéc laïi - HS xem sô ñoà thaùp dinh döôõng - Rau vaø quaû chín ñöôïc khuyeân duøng caàn aên ñuû vôùi soá löôïng nhieàu hôn nhoùm thöùc aên khaùc . Böôùc 2 :. - GV ñieàu khieån caû lôùp traû lôøi caùc caâu hoûi : - Keå teân moät soá loaïi rau , quaû caùc em vaãn aên haèng - Rau muoán , rau lang , caûi baép , döa haáu , caø chua , möôùp … ngaøy ? - ( HS khaù , gioûi ) - Giuùp cô theå choùng taùo boùn . - Neâu ích lôïi cuûa vieäc aên rau quaû ?
- Xem thêm -