Tài liệu Giáo án kể chuyện lớp 4 trọn bộ_cktkn

  • Số trang: 62 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

KEÅ CHUYEÄN Tieát 1: SÖÏ TÍCH HOÀ BA BEÅ I . MUÏC ÑÍCH, YEÂU CAÀU 1 1. Reøn kó naêng noùi : Döïa vaøo lôøi keå cuûa GV vaø tranh minh hoaï, HS keå laïi ñöôïc caâu chuyeän ñaõ nghe, coù theå phoái hôïp lôøi keå vôùi ñieäu boä, neùt maët moät caùch töï nhieân. Hieåu truyeän, bieát trao ñoåi vôùi caùc baïn veà yù nghóa caâu chuyeän : Ngoaøi vieäc giaûi thích söï hình thaønh Hoà Ba Beå, caâu chuyeän coøn ca ngôïi nhöõng con ngöôøi giaøu loøng nhaân aùi, khaúng ñònh ngöôøi giaøu loøng nhaân aùi seõ ñöôïc ñeàn ñaùp xöùng ñaùng. 2. Reøn kyõ naêng nghe: Coù khaû naêng taäp trung nghe coâ (thaày) keå truyeän, nhôù truyeän. Chaêm chuù theo doõi baïn keå truyeän. Nhaän xeùt , ñaùnh giaù ñuùng lôøi keå II . ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC - Tranh minh hoïa truyeän trong SGK (coù theå phoùng to, neáu coù ñieàu kieän) - Tranh, aûnh veà hoà Ba Beå ( neáu söu taàm ñöôïc). III – HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC A – Baøi cuõ B – Baøi môùi 1. Giôùi thieäu baøi: 2. Caùc hoaït ñoäng: THÔØI GIAN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN *Hoaït ñoäng 1:GV keå chuyeän Goòng keå thong thaû, roõ raøng; nhanh hôn ôû ñoaïn keå veà tai hoaï trong ñeâm hoäi; chaäm raõi ôû ñoaïn keát. Chuù yù nhaán gioïng nhöïng töø ngöõ gôïi taû, gôïi caûm veà hình daùng khoå sôû cuûa baø cuï aên xin, söï xuaát hieän cuûa con giao long, noãi khieáp sôï cuûa meï con baø noâng daân, noãi kinh hoaøng cuûa moïi ngöôøi khio ñaát döôùi chaân rung chuyeån, nhaø cöûa, ngöôøi vaät ñeàu chìm nghæm döôùi nöôùc… -Keå laàn 1:Sau khi keå laàn 1, GV giaûi nghóa moät soá töø khoù chuù thích sau truyeän. -Keå laàn 2:Vöøa keå vöøa chæ vaøo tranh minh hoaï phoùng to treân baûng. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH -Laéng nghe. -Hs nghe keát hôïp nhìn tranh minh hoaï, ñoïc phaàn lôøi döôùi moãi tranh trong SGK. 1 -Keå laàn 3(neáu caàn) *Hoaït ñoäng 2:Höôùng daãn hs keå truyeän, trao ñoåi veà yù nghóa caâu chuyeän -Yeâu caàu hs ñoïc yeâu caàu cuûa töøng baøi taäp. -Nhaéc nhôû hs tröôùc khi keå: +Chæ caàn keå ñuùng coát truyeän, khoâng caàn laëp laïi nguyeân vaên töøng lôøi thaày. +Keå xong caàn trao ñoåi vôùi baïn veà noäi dung vaø yù nghóa caâu chuyeän. -Cho hs keå theo nhoùm, caëp. -Cho hs keå thi tröôùc lôùp. -Toå chöùc cho hs bình choïn baïn keå toát. -Keå theo caëp vaø trao ñoåi yù nghóa caâu chuyeän. -Hs thi keå vaø caû lôùp nghe, ñaët caâu hoûi cho baïn traû lôøi. 3.Cuûng coá, daën doø: -Gv nhaän xeùt tieát hoïc, khen ngôïi nhöõng hs keå toát vaø caû nhöõng hs chaêm chuù nghe baïn keå, neâu nhaän xeùt chính xaùc. -Yeâu caàu veà nhaø keå laïi truyeän cho ngöôøi thaân, xem tröôùc noäi dung tieát sau. 2 KEÅ CHUYEÄN Tieát 2: KEÅ CHUYEÄN ÑAÕ NGHE, ÑAÕ ÑOÏC I – MUÏC ÑÍCH, YEÂU CAÀU 1. Keå laïi ñöôïc baèng ngoân ngöõ vaø caùch dieãn ñaït cuûa mình caâu chuyeän thô Naøng tieân oác ñaõ ñoïc. 2. Hieåu yù nghóa caâu chuyeän, trao ñoåi ñöôïc cuøng vôùi caùc baïn veà yù nghóa caâu chuyeän: Con ngöôøi caàn thöông yeâu, giuùp ñôõ nhau. II – ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC Tranh minh hoaï truyeän trong SGK. III – HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC A – Baøi cuõ B – Baøi môùi 1. Giôùi thieäu baøi: 2.Caùc hoaït ñoäng: THÔØI GIAN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN *Hoaït ñoäng 1:Höôùng daãn hs hieåu yeâu caàu ñeà baøi Tìm hieåu caâu chuyeän: -Gv ñoïc dieãn caûm baøi thô. -Yeâu caàu hs ñoïc ba ñoaïn thô, sau ñoù 1 s ñoïc toaøn baøi. -Caû lôùp ñoïc thaàm töøng ñoaïn thô, laàn löïôt traû lôøi nhöõng caâu hoûi : Ñoaïn 1: +Baø laõo laøm ngheà gì ñeå sinh soáng? +Baø laõo laøm gì khi baét ñöôïc oác? Ñoaïn 2: +Töø khi coù OÁc, baø laõo thaáy trong nhaø coù gì laï? Ñoaïn 3: +Khi rình xem, baø laõo nhìn thaáy gì? +Sau ñoù baø laõo laøm gì? +Caâu chuyeän keát thuùc nhö theá naøo? HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH -Ñoïc ba ñoaïn thô. -Ñoïc thaàm töøng ñoaïn vaø traû lôøi caâu hoûi. -Moø cua baét oác. -Thöông vaø thaû vaø chum. -Nhaø cuûa saïch, lôïn ñöôïc cho aên, vöôøn ñöôïc nhaët saïch coû, côm nöôùc naáu saün -Thaáy moät naøng tieân töø trong voû oác. -Ñaäp vôû voû oác, oâm laáy naøng tieân. -Baø laõo vaø naøng tieân soáng haïnh *Hoaït ñoäng 2: Hs thöïc haønh keå phuùc beân nhau. chuyeän, trao ñoåi veà yù nghóa caâu 3 THÔØI GIAN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH chuyeän a)Höôùng daãn hs keå laïi caâu chuyeän baèng lôøi cuûa mình? -Theá naøo laø keå baèng lôøi cuûa mình? -Töï keå theo trí nhôù baèng lôøi vaên xuoâi khoâng theo phaàn thô. -Vieát caùc caâu hoûi leân baûng. Môøi 1 hs keå ñoaïn 1. b)Hs keå chuyeän theo caëp hoaëc theo -Keå chuyeän theo caëp. nhoùm vaø trao ñoåi veà yù nghóa caâu chuyeän. -Keå noái tieáp vaø noùi yù nghóa caâu c)Hs keå noái tieáp nhau toaøn boä caâu chuyeän. chuyeän. *Choát yù nghóa caâu chuyeän: Caâu chuyeän noùi veà loøng thöông yeâu laãn nhau, giöõa baø laõo vaø naøng tieân OÁc. Baø laõo thöông OÁc bieán thaønh naøng tieân giuùp ñôõ baø. Caâu chuyeân cho ta yù nghóa: Con ngöôøi paûi thöông yeâu nhau, ai nhaân haäu thöông yeâu moïi ngöôøi seõ coù cuoäc soáng haïnh phuùc. 3.Cuûng coá, daën doø: -Gv nhaän xeùt tieát hoïc, khen ngôïi nhöõng hs keå toát vaø caû nhöõng hs chaêm chuù nghe baïn keå, neâu nhaän xeùt chính xaùc. -Yeâu caàu veà nhaø keå laïi truyeän cho ngöôøi thaân, xem tröôùc noäi dung tieát sau. 4 KEÅ CHUYEÄN Tieát 3: KEÅ CHUYEÄN ÑAÕ NGHE, ÑAÕ ÑOÏC I – MUÏC ÑÍCH, YEÂU CAÀU 1. Reøn kó naêng noùi: - Bieát keå töï nhieân, baèng lôøi cuûa mình moät caâu chuyeän (maåu chuyeän, ñoaïn chuyeän) ñaõ nghe, ñaõ ñoïc coù nhaân vaät, coù yù nghóa, noùi veà loøng nhaân haäu, tình caûm thöông yeâu, ñuøm boïc laãn nhau giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi. - Hieåu truyeän, trao ñoåi ñöôïc vôùi caùc baïn veà noäi dung, yù nghóa caâu chuyeän (maåu chuyeän, ñoaïn chuyeän). 2. Reøn kyõ naêng nghe: HS chaêm chuù nghe lôøi baïn keå, nhaân xeùt ñuùng lôøi keå cuûa baïn. II – ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC - Moät soá truyeän vieát veà loøng nhaân haäu (GV vaø HS söu taàm) : truyeän coå tích, nguï ngoân, truyeän danh nhaân, truyeän cöôùi, truyeän thieáu nhi, saùch Truyeän ñoïc lôùp 4 (neáu coù). - Baûng lôùp vieát Ñeà baøi. - Giaáy khoå to (hoaëc baûng phuï) vieát gôïi yù 3 trong SGK (daøn yù KC), tieâu chuaån ñaùnh giaù baøi KC. III – HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC A – Baøi cuõ B – Baøi môùi 1. Giôùi thieäu baøi: 2. Caùc hoaït ñoäng: THÔØI GIAN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH *Hoaït ñoäng 1:Höôùng daãn hs hieåu yeâu caàu ñeà baøi -Yeâu caàu hs ñoïc laïi ñeà vaø gaïch döôùi -Ñoïc vaø gaïch döôùi nhöõng töø quan nhöõng töø quan troïng cuûa ñeà. troïng:Keå laïi caâu chuyeän em ñaõ -Yeâu caàu hs ñoïc boán gôïi yù cuûa baøi ñöôïc nghe, ñöôïc ñoïc veà loøng nhaân haäu. -Ñoïc: +Neâu moät soá bieåu hieän cuûa loøng nhaân haäu. +Tìm truyeän veà loøng nhaân haäu ôû -Yeâu caàu hs laøm theo gôïi yù, hs neân ñaâu? keå caùc caâu chuyeän ngoaøi döïa treân +Keå chuyeän-trao ñoåi vôùi baïn veà yù hieåu bieát veà bieå hieän cuûa loøng nhaân nghóa caâu chuyeän. 5 THÔØI GIAN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH haäu, hs cuõng coù theå keå caùc truyeän trong saùch. Yeâu caàu hs giôùi thieäu caâu chuyeän cuûa mình. -Daùn baûng daøn baøi moät caâu chuyeän vaø nhaéc nhôû hs khi keå caàn: +Giôùi thieäu caâu chuyeän. +Keå phaûi coù ñaàu coù ñuoâi, coù dieãn bieán ,coù keát thuùc. -Vôùi nhöõng chuyeän daøi hs chæ caàn keå vaøi ñoaïn. *Hoaït ñoäng 2: Hs thöïc haønh keå chuyeän, trao ñoåi veà yù nghóa caâu chuyeän -Cho hs keå chuyeän theo caëp vaø trao ñoåi veà yù nghóa caâu chuyeän. -Cho ñaïi dieän caùc nhoùm leân thi keå. -Caùc nhoùm ñaët caâu hoûi cho nhoùm leân keå. -Toå chöùc cho hs bình choïn theo caùc tieâu chí GV neâu. -Giôùi thieäu veà caâu chuyeän mình saép keå. -Keå chuyeän theo caëp. -Hoûi ñaùp trong hs. -Binh choïn hs keå hay, keå truyeàn caûm, haáp daãn… 3.Cuûng coá, daën doø: -Gv nhaän xeùt tieát hoïc, khen ngôïi nhöõng hs keå toát vaø caû nhöõng hs chaêm chuù nghe baïn keå, neâu nhaän xeùt chính xaùc. -Yeâu caàu veà nhaø keå laïi truyeän cho ngöôøi thaân, xem tröôùc noäi dung tieát sau. 6 KEÅ CHUYEÄN Tieát 4 MOÄT NHAØ THÔ CHAÂN CHÍNH I – MUÏC ÑÍCH – YEÂU CAÀU 1. Reøn kó naêng noùi: - Döïa vaø lôøi keå cuûa GV vaø tranh minh hoaï, Hs traû lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi veà noäi dung caâu chuyeän, keå laïi ñöôïc caâu chuyeän, coù theå phoái hôïp lôøi keå vôùi ñieäu boä, neùt maët moät caùch töï nhieân. - Hieåu truyeän, bieát trao ñoåi vôùi caùc baïn veà yù nghóa caâu chuyeän (Ca ngôïi nhaø thô chaân chính, coù khí phaùch cao ñeïp, thaø cheát treân giaøn löûa thieâu, khoâng chòu khuaát phuïc cöôøng quyeàn). 2. Reøn kyõ naêng nghe: - Chaêm chuù nghe coâ (thaày) keå chuyeän, nhôù chuyeän. - Theo doõi baïn keå chuyeän, nhaän xeùt ñuùng lôøi keå cuûa baïn, keå tieáp ñöôïc lôøi baïn. II – DOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC - Tranh minh hoaï truyeän trong SGK (phoùng to tranh neáu coù ñieàu kieän). - Baûng phuï vieát saün noäi dung yeâu caàu 1 (a, b, c, d). III – HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC A – Baøi cuõ B – Baøi môùi 1. Giôùi thieäu baøi 2. Höôùng daãn hs keå chuyeän: THÔØI GIAN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN *Hoaït ñoäng 1:GV keå chuyeän Gioïng keå thong thaû, roõ raøng, nhaán gioïng nhöõng töø ngöõ mieâu taû söï baïo ngöôïc cuûa nhaø vua vaø noãi thoáng khoå cuûa nhaân daân, khí phaùch cuûa nhaø thô duõng caûm khoâng chòu khuaát phuïc söï baïo taøn. Ñoaïn cuoái keå vôùi nhòp nhanh, gioïng haøo huøng. -Keå laàn 1:Sau khi keå laàn 1, GV giaûi nghóa moät soá töø khoù chuù thích sau truyeän. -Keå laàn 2:Vöøa keå vöøa chì vaøo tranh minh hoaï phoùng to treân baûng. -Keå laàn 3(neáu caàn) *Hoaït ñoäng 2:Höôùng daãn hs keå HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH -Laéng nghe. -Hs nghe keát hôïp nhìn tranh minh hoaï, ñoïc phaàn lôøi döôùi moãi tranh trong SGK. 7 THÔØI GIAN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH truyeän, trao ñoåi veà yù nghóa caâu -Neâu vaø traû lôøi caùc caâu hoûi trong chuyeän SGK. -Yeâu caàu hs neâu vaø traû lôøi caùc caâu hoûi trong SGK. -Choát laïi caùc yù ñuùng. -Keå chuyeän theo nhoùm vaø thi keå -Yeâu caàu hs keå laïi chuyeän theo tröôùc lôùp. nhoùm vaø trao ñoåi veà yù nghóa caâu -Neâu yù nghóa caâu chuyeän. chuyeän. -Choát yù nghóa caâu chuyeän. -Toå chöùc cho hs bình choïn hs keå toát. 3.Cuûng coá, daën doø: -Gv nhaän xeùt tieát hoïc, khen ngôïi nhöõng hs keå toát vaø caû nhöõng hs chaêm chuù nghe baïn keå, neâu nhaän xeùt chính xaùc. -Yeâu caàu veà nhaø keå laïi truyeän cho ngöôøi thaân, xem tröôùc noäi dung tieát sau. 8 KEÅ CHUYEÄN Tieát 5: KEÅ CHUYEÄN ÑAÕ NGHE, ÑAÕ ÑOÏC I – MUÏC ÑÍCH, YEÂU CAÀU 1. Reøn kó naêng noùi: - Bieát keå töï nhieân, baèng lôøi cuûa mình moät caâu chuyeän (maåu chuyeän, ñoaïn truyeän) ñaõ nghe, ñaõ ñoïc noùi veà tính trung thöïc. - Hieåu truyeän, trao ñoåi ñöôïc vôùi caùc baïn veà noäi dung, yù nghóa caâu chuyeän (maåu chuyeän, ñoaïn chuyeän). 2. Reøn kyõ naêng nghe: HS chaêm chuù nghe lôøi baïn keå, nhaän xeùt ñuùng lôøi keå cuûa baïn. II – ÑOÀ DUØNG DAÏY - HOÏC - Moät soá truyeän vieát veà tính trung thöïc (GV vaø HS söu taàm ñöôïc): Truyeän coå tích, nguï ngoân, truyeän danh nhaân, truyeän cöôøi, truyeän thieáu nhi, saùch Truyeän ñoïc lôùp 4 (neáu coù). - Baûng lôùp vieát Ñeà baøi. Giaáy khoå to (hoaëc baûng phuï) vieát gôïi yù 3 trong SGK (daøn yù KC), tieâu chuaån ñaùnh giaù baøi KC. III – HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC A- Baøi cuõ B- Baøi môùi 1. Giôùi thieäu baøi 2. Höôùng daãn hs keå chuyeän: THÔØI GIAN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH *Hoaït ñoäng 1:Höôùng daãn hs hieåu yeâu caàu ñeà baøi -Yeâu caàu hs ñoïc ñeà vaø gaïch döôùi -Ñoïc yeâu caàu vaø gaïch döôùi caùc töø töø quan troïng. quan troïng:Keå laïi caâu chuyeän ñaõ nghe, ñaõ ñoïc veà tính trung thöïc. -Ñoïc caùc gôïi yù: -Yeâu caàu hs ñoïc caùc gôïi yù. +Neâu moät soá bieåu hieän cuûa tính trung thöïc. +Tìm truyeän veà tính trung thöïc ôû ñaâu? -Daùn baûng daøn yù baøi keå chuyeän. +Keå chuyeän-Trao ñoåi veà yù nghóa caâu -Yeâu caàu hs giôùi thieäu caâu chuyeän chuyeän. mình seõ keå. *Hoaït ñoäng 2: Hs thöïc haønh keå chuyeän, trao ñoåi veà yù nghóa caâu -Giôùi thieäu caâu chuyeän saép keå. 9 THÔØI GIAN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH chuyeän -Yeâu caàu hs keå chuyeän trong nhoùm, trao ñoåi veà yù nghóa caâu chuyeän. -Keå trong nhoùm vaø trao ñoåi veà yù -Cho hs thi ñua keå chuyeän tröôùc nghóa caâu chuyeän. lôùp. -Thi keå chuyeän, traû lôøi ñeå neâu yù -Cho hs ñaët caâu hoûi vaø traû lôøi laãn nghóa chuyeän. nhau. -Choát laïi caùc yù cho hs bình choïn baïn keå toát. 3.Cuûng coá, daën doø: -Gv nhaän xeùt tieát hoïc, khen ngôïi nhöõng hs keå toát vaø caû nhöõng hs chaêm chuù nghe baïn keå, neâu nhaän xeùt chính xaùc. -Yeâu caàu veà nhaø keå laïi truyeän cho ngöôøi thaân, xem tröôùc noäi dung tieát sau. 10 KEÅ CHUYEÄN Tieát 6: KEÅ CHUYEÄN ÑAÕ NGHE , ÑAÕ ÑOÏC I – MUÏC ÑÍCH, YEÂU CAÀU 1. Reøn kó naêng noùi: - Bieát keå töï nhieân, baèng lôøi cuûa mình caâu chuyeän (maåu chuyeän, ñoaïn chuyeän) mình ñaõ nghe, ñaõ ñoïc noùi veà loøng töï troïng. - Hieåu truyeän, trao ñoåi ñöôïc vôùi caùc baïn veà noäi dung, yù nghóa caâu chuyeän (maåu chuyeän, ñoaïn chuyeän). Coù yù thöùc reøn luyeän mình ñeå trôû thaønh ngöôøi coù loøng töï troïng. 2. Reøn kyõ naêng nghe: HS chaêm chuù nghe lôøi baïn keå, nhaän xeùt ñuùng lôøi keå cuûa baïn. II – ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC - Moät soá truyeän vieát veà loøng töï troïng (GV vaø HS söu taàm): truyeän coå tích, nguï ngoân, truyeän danh nhaân, truyeän cöôøi, truyeän thieáu nhi, saùch Truyeän ñoïc lôùp 4. - Baûng lôùp vieát Ñeà baøi. - Giaáy khoå to (hoaëc baûng phuï) vieát vaén taét gôïi yù 3 trong SGK (daøn yù KC), tieâu chuaån ñaùnh giaù baøi KC. III – HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC A – Baøi cuõ B – Baøi môùi 1. Giôùi thieäu baøi: 2. Höôùng daãn hs keå chuyeän: THÔØI GIAN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH *Hoaït ñoäng 1:Höôùng daãn hs hieåu yeâu caàu ñeà baøi -Yeâu caàu hs ñoïc ñeà baøi vaø gaïch -Hs ñoïc vaø gaïch döôùi caùc töø quan döôùi nhöõng töø ngöõ sau; xaùc ñònh troïng:: Keå moät caâu chuyeän veà loøng yeâu caàu cuûa ñeà. töï troïng maø em ñaõ ñöôïc nghe do oâng baø, cha meï hay ai doù keå hoaëc ñöôïc ñoïc. -Yeâu caàu 4 hs ñoïc gôïi yù 1, 2, 3, 4 . -Hs ñoïc caùc gôïi yù: theá naøo laø “töï troïng” ; tìm nhöõng caâu chuyeän veà loøng töï troïng ; keå laïi caâu chuyeän trong nhoùm , trong lôùp ; trao ñoåi vôùi -Yeâu caàu hs ñoïc gôïi yù 2:nhaéc hs baïn beø veà yù nghóa caâu chuyeän nhöõng truyeän ñöôïc neâu laøm ví duï : - Hs ñoïc truyeän:Buoåi hoïc theå duïc, vaø khuyeán khích choïn truyeän Söï tích döa haáu vaø caâu chuyeän cuûa 11 THÔØI GIAN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH ngoaøi sgk; yeâu caàu hs noái tieáp nhau giôùi thieäu teân caâu chuyeän cuûa mình :ñoù laø chuyeän moät ngöôøi quyeát taâm vöôn leân, khoâng thua keùm baïn beø hay laø ngöôøi soáng baèng lao ñoäng cuûa mình, khoâng aên baùm, döïa daãm, doái löøa ngöôøi khaùc … -Yeâu caàu hs ñoïc thaàm daøn yù cuûa baøi keå; gv daùn leân baûng daøn yù baøi keå truyeän, tieâu chuaån ñaùnh giaù baøi KC. *Hoaït ñoäng 2: Hs thöïc haønh keå chuyeän, trao ñoåi veà yù nghóa caâu chuyeän -Yeâu caàu hs keå chuyeän theo caëp : vôùi nhöõng truyeän khaù daøi chæ keå 1, 2 ñoaïn. mình : Toâi muoán keå vôùi caùc baïn caâu chuyeän “Ñoàng tieàn vaøng” ñaây laø caâu chuyeän keå veà moät chuù beù baùn dieâm tuy nhaø ngheøo nhöng raát töï troïng vaø trung thöïc, bò tai naïn vaãn nhôû em trai tìm caùch traû laïi tieàn thöøa. Truyeän naøy toâi ñoïc trong “Truyeän khuyeát danh nöôùc Anh” -Hs ñoïc thaàm gôïi yù 3. -Hs keå chuyeän theo caëp vaø trao ñoåi veà yù nghóa caâu chuyeän; chæ keå 1, 2 ñoaïn vôùi nhöõng truyeän khaù daøi ví duï: OÂng laõo aên maøy. -Hs thi keå chuyeän tröôùc lôùp vaø cuøng nhaän xeùt, tính ñieåm veà noäi dung, yù nghóa truyeän, caùch keå, khaû naêng hieåu truyeän cuûa ngöôøi keå, bình choïn caâu chuyeän hay nhaát, ngöôøi kc haáp daãn nhaát vaø ngöôøi neâu caâu hoûi hay nhaát -Yeâu caàu hs thi kc tröôùc lôùp : hs keå xong cuøng ñoái thoaïi vôùi thaày coâ vaø baïn veà noäi dung yù nghóa caâu chuyeän; gv vaø caû lôùp nhaän xeùt, tính ñieåm veà noäi dung, yù nghóa truyeän, caùch keå, khaû naêng hieåu truyeän cuûa ngöôøi keå, bình choïn caâu chuyeän hay nhaát, ngöôøi kc haáp daãn nhaát vaø ngöôøi neâu caâu hoûi hay nhaát . 3.Cuûng coá, daën doø: -Gv nhaän xeùt tieát hoïc, khen ngôïi nhöõng hs keå toát vaø caû nhöõng hs chaêm chuù nghe baïn keå, neâu nhaän xeùt chính xaùc. -Yeâu caàu veà nhaø keå laïi truyeän cho ngöôøi thaân, xem tröôùc noäi dung tieát sau. 12 KEÅ CHUYEÄN Tieát 7: LÔØI ÖÔÙC DÖÔÙI AÙNH TRAÊNG I – MUÏC ÑÍCH, YEÂU CAÀU 1. Reøn kó naêng noùi: - Döïa vaøo lôøi keå cuûa thaày (coâ) vaø tranh minh hoaï, HS keå laïi ñöôïc caâu chuyeän Lôøi öôùc döôùi aùnh traêng, phoái hôïp lôøi keå vôùi ñieäu boä, neùt maët. - Hieåu truyeän. Bieát trao ñoåi vôùi caùc baïn veà yù nghóa caâu truyeän (Nhöõng ñieàu öôùc cao ñeïp mang laïi nieàm vui, nieàm haïnh phuùc cho moïi ngöôøi). 2. Reøn kó naêng nghe: - Chaêm chuù nghe thaày (coâ) keå truyeän, nhôù truyeän. - Theo doõi baïn KC. Nhaän xeùt ñuùng lôøi keå cuûa baïn, keå tieáp ñöôïc lôøi baïn. II – ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC - Tranh minh hoaï truyeän trong SGK phoùng to (neáu coù). - Coù theå söû duïng baêng ghi aâm lôøi keå cuûa moät ngheä só hoaëc moät HS gioûi nhöng traùnh laïm duïng (daãn ñeán chuû quan, GV khoâng nhôù caâu chuyeän). III – HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC A – Baøi cuõ B – Baøi môùi 1. Giôùi thieäu baøi 2. Höôùng daãn hs keå chuyeän: THÔØI GIAN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH *Hoaït ñoäng 1:GV keå chuyeän “Lôøi öôùc döôùi traêng”: gioïng chaäm raõi, nheï nhaøng. Lôøi coâ beù trong truyeän toø moø, hoàn nhieân. Lôøi chò Ngaøn hieàn haäu, dòu daøng. -Laéng nghe. -Keå laàn 1:Sau khi keå laàn 1, GV giaûi nghóa moät soá töø khoù chuù thích sau truyeän. -Keå laàn 2:Vöøa keå vöøa chì vaøo tranh minh hoaï phoùng to treân baûng. -Keå laàn 3(neáu caàn) *Hoaït ñoäng 2:Höôùng daãn hs keå truyeän, trao ñoåi veà yù nghóa caâu chuyeän -Yeâu caàu hs ñoïc yeâu caàu cuûa caùc baøi -Hs nghe keát hôïp nhìn tranh minh hoaï, ñoïc phaàn lôøi döôùi moãi tranh trong SGK. -Keå trong nhoùm vaø trao ñoåi veà yù nghóa caâu chuyeän. 13 THÔØI GIAN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH taäp . -Thi keå tröôùc lôùp, ñaët caâu hoûi cho -Cho hs keå chuyeän theo nhoùm vaø baïn keå. trao ñoåi veà yù nghóa caâu chuyeän. -Bình choïn baïn keå toát. -Cho hs thi keå tröôùc lôùp. -Toå chöùc cho hs bình choïn baïn keå toát. 3.Cuûng coá, daën doø: -Gv nhaän xeùt tieát hoïc, khen ngôïi nhöõng hs keå toát vaø caû nhöõng hs chaêm chuù nghe baïn keå, neâu nhaän xeùt chính xaùc. -Yeâu caàu veà nhaø keå laïi truyeän cho ngöôøi thaân, xem tröôùc noäi dung tieát sau. 14 KEÅ CHUYEÄN Tieát 8: KEÅ CHUYEÄN ÑAÕ NGHE, ÑAÕ ÑOÏC IMUÏC ÑÍCH, YEÂU CAÀU 1. Reøn kó naêng noùi : - Bieát keå töï nhieân, baèng lôøi cuûa mình moät caâu chuyeän (maåu chuyeän, ñoaïn truyeän) ñaõ nghe, ñaõ ñoïc, noùi veà moät öôùc mô ñeïp hoaëc öôùc mô vieån voâng, phi lí. - Hieåu truyeän, trao ñoåi ñöôïc vôùi baïn veà noäi dung, yù nghóa caâu chuyeän (maåu chuyeän, ñoaïn chuyeän) 2. Reøn kó naêng nghe: HS chaêm chuù nghe lôøi baïn keå, nhaän xeùt ñuùng lôøi keå cuûa baïn. II – ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC - Tranh minh hoaï truyeän Lôøi öôùc mô döôùi traêng (phoùng to – neáu coù) ñeå GV kieåm tra baøi cuõ. - Moät soá baùo, saùch, truyeän vieát veà öôùc mô (GV vaø HS söu taàm ñöôïc), saùch Truyeän ñoïc lôùp 4 (neáu coù). - Baûng lôùp vieát Ñeà baøi. III – HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC A – Baøi cuõ B – Baøi môùi 1. Giôùi thieäu baøi: 2. Höôùng daãn hs keå chuyeän: THÔØI GIAN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH *Hoaït ñoäng 1:Höôùng daãn hs hieåu yeâu caàu ñeà baøi -Yeâu caàu hs ñoïc ñeà baøi vaø gaïch -Ñoïc vaø gaïch döôùi nhöõng töø quan döôùi nhöõng töø quan troïng. troïng: Haõy keå moät caâu chuyeän maø em ñöôïc nghe, ñoïc veà nhöõng öôùc mô ñeïp vaø nhöõng öôùc mô vieån voâng phi -Yeâu caàu hs ñoïc 3 gôïi yù. -Yeâu caàu hs ñoïc gôïi yù 1 vaø giôùi lí. thieäu caâu chuyeän muoán keå. Gôïi yù -Ñoïc thaàm caùc gôïi yù vaø giôùi thieäu caùc öôùc mô veà: cuoäc soáng no ñuû, caâu chuyeän mình muoán keå (coù theå haïnh phuùc; chinh phuïc thieân nhieân; laø caâu chuyeän trong SGK hoaëc caùc caâu chuyeän ngoaøi) cuoäc soáng töông lai, hoaø bình; … -Yeâu caàu hs ñoïc thaàm gôïi yù 2, 3 vaø nhaéc nhôû hs keå chuyeän phaûi ñuû 3 phaàn; keå xong caàn trao ñoåi veà yù -Ñoïc thaàm gôïi yù 2, 3 vaø chuaån bò nghóa, noäi dung caâu chuyeän. Vôùi noäi dung caâu chuyeän. 15 THÔØI GIAN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH chuyeän khaù daøi chæ caàn keå 1, 2 ñoaïn. *Hoaït ñoäng 2: Hs thöïc haønh keå chuyeän, trao ñoåi veà yù nghóa caâu chuyeän -Thöïc haønh keå chuyeän. Trao ñoåi vôùi -Yeâu caàu hs keå chuyeän theo caëp vaø nhau veà yù nghóa caâu chuyeän. trao ñoåi veà yù nghóa caâu chuyeän. -Toå chöùc cho hs bình choïn nhöõng hs keå toát. 3.Cuûng coá, daën doø: -Gv nhaän xeùt tieát hoïc, khen ngôïi nhöõng hs keå toát vaø caû nhöõng hs chaêm chuù nghe baïn keå, neâu nhaän xeùt chính xaùc. -Yeâu caàu veà nhaø keå laïi truyeän cho ngöôøi thaân, xem tröôùc noäi dung tieát sau. 16 KEÅ CHUYEÄN Tieát 9: KEÅ CHUYEÄN ÑÖÔÏC CHÖÙNG KIEÁN HOAËC THAM GIA I – MUÏC ÑÍCH, YEÂU CAÀU 1. reøn kó naêng noùi: - HS choïn ñöôïc moät caâu chuyeän veà öôùc mô ñeïp cuûa mình hoaëc cuûa baïn beø, ngöôøi thaân. Bieát saép xeáp caùc söï vieäc thaønh moät caâu chuyeän. Bieát trao ñoåi vôùi caùc baïn veà yù nghóa caâu chuyeän. - Lôøi keå töï nhieân, chaân thöïc, coù theå keát hôïp lôøi noùi vôùi cöû chæ, ñieäu boä. 2. Reøn kó naêng nghe: chaêm chuù nghe baïn keå, nhaän xeùt ñuùng lôøi keå cuûa baïn. II – ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC - Baûng lôùp vieát ñeà baøi. - Giaáy khoå to (hoaëc baûng phuï) vieát teân. + Ba höôùng xaây döïng coát truyeän:  Nguyeân nhaân laøm naûy sinh öôùc mô ñeïp.  Nhöõng coá gaéng ñeå ñaït öôùc mô.  Nhöõng khoù khaên ñaõ vöôït qua, öôùc mô ñaït ñöôïc. + Daøn yù cuûa baøi KC: Teân caâu chuyeän  Môû ñaàu: Giôùi thieäu öôùc mô cuûa em hay baïn beø, ngöôøi thaân.  Dieãn bieán:  Keát thuùc: III – HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC A – Baøi cuõ B – Baøi môùi 1. Giôùi thieäu baøi: 2. Höôùng daãn hs keå chuyeän: THÔØI GIAN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN *Hoaït ñoäng 1:Höôùng daãn hs hieåu yeâu caàu ñeà baøi -Yeâu caàu hs ñoïc ñeà baøi trong SGK vaø gaïch döôùi nhöõng töø quan troïng. *Gôïi yù keå chuyeän: a) Giuùp hs hieåu caùc höôùng xaây döïng coát truyeän -Môøi hs ñoïc gôïi yù 2. -Daùn tôø phieáu ghi caùc höôùng xaây döïng coát truyeän: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH -Ñoïc vaø gaïch döôùi caùc töø quan troïng: Keå chuyeän veà moät öôùc mô ñeïp cuûa em hoaëc cuûa ngöôøi thaân, baïn beø em. -Ñoïc gôïi yù 2 vaø caùc höôùng gôïi yù xaây döïng coát truyeän. 17 +Nguyeân nhaân laøm naûy sinh öôùc mô ñeïp. +Nhöõng coá gaéng ñeå ñaït öôùc mô. +Nhöõng khoù khaên ñaõ vöôït qua, öôùc mô ñaõ ñaït ñöôïc. -Yeâu caàu hs noùi veà höôùng vaø ñeà taøi mình xaây döïng chuyeän cuûa mình. b)Ñaët teân cho caâu chuyeän: -Môøi hs ñoïc gôïi yù 3 vaø thöïc hieän theo gôïi yù. -Daùn baûng daøn yù caâu chuyeän, nhaéc nhôû hs môû ñaàu caâu chuyeän baèng ngoâi thöù nhaát, trong caâu chuyeän em laø moät nhaân vaät coù tham gia vaøo caâu chuyeän aáy. *Hoaït ñoäng 2: Hs thöïc haønh keå chuyeän, trao ñoåi veà yù nghóa caâu chuyeän -Yeâu caàu hs keå chuyeän theo caëp. Goùp yù caùc nhoùm. -Daùn baûng tieâu chuaån ñaùnh giaù baøi keå chuyeän. -Choïn vaø vieát teân nhöõng hs keå leân baûng, yeâu caàu hs nghe vaø nhaän xeùt coù theå ñaët caâu hoûi cho baïn traû lôøi. -Bình choïn caùc caâu chuyeän hay. -Noùi veà ñeà taøi vaø höôùng xaây döïng coát truyeän cuûa mình. -Ñaët teân cho caâu chuyeän theo caëp vaø phaùt bieåu tröôùc lôùp. -Keå theo caëp. -Leân keå chuyeän traû lôøi caùc caâu hoûi cuûa baïn. -Nhaän xeùt vaø bình choïn baïn keå toát. 3.Cuûng coá, daën doø: -Gv nhaän xeùt tieát hoïc, khen ngôïi nhöõng hs keå toát vaø caû nhöõng hs chaêm chuù nghe baïn keå, neâu nhaän xeùt chính xaùc. -Yeâu caàu veà nhaø keå laïi truyeän cho ngöôøi thaân, xem tröôùc noäi dung tieát sau. Tieát 10 OÂN TAÄP GIÖÕA HOÏC KÌ I 18 KEÅ CHUYEÄN Tieát 11: BAØN CHAÂN KÌ DIEÄU I – MUÏC ÑÍCH, YEÂU CAÀU 1. Reøn kó naêng noùi: - Döïa vaøo lôøi keå cuûa GV vaø tranh minh hoaï, HS keå laïi ñöôïc caâu chuyeän Baøn chaân kì dieäu, phoái hôïp lôøi keå vôùi ñieäu boä, neùt maët. - Hieåu truyeän. Ruùt ra ñöôïc baøi hoïc cho mình töø taám göông Nguyeãn Ngoïc Kyù (bò taøn taät nhöng khao khaùt hoïc taäp, giaøu nghò löïc, coù yù chí vöôn leân neân ñaõ ñaït ñöôïc ñieàu mình mong öôùc). 2. Reøn kó naêng nghe: - Chaêm chuù nghe coâ giaùo (thaày giaùo) keå chuyeän, nhôù caâu chuyeän. - Nghe baïn KC, nhaän xeùt ñuùng lôøi keå cuûa baïn, keå tieáp ñöôïc lôøi baïn. II – ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC Caùc tranh minh hoaï truyeän trong SGK phoùng to (neáu coù). III – HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC A – Baøi cuõ B – Baøi môùi 1. Giôùi thieäu baøi 2. Höôùng daãn hs keå chuyeän: THÔØI GIAN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN *Hoaït ñoäng 1:GV keå chuyeän Gioïng keå thong thaû, chaäm raõi. Chuù yù nhaán gioïng nhöõng töø gôïi taû hình aûnh, haønh ñoäng, quyeát taâm cuûa Nguyeãn Ngoïc Kyù (thaäp thoø, meàm nhuõn, buoâng thoõng, baát ñoäng, nhoeø öôùt, quay ngoaét, co quaép…) -Keå laàn 1:Sau khi keå laàn 1, GV giaûi nghóa moät soá töø khoù chuù thích sau truyeän. -Keå laàn 2:Vöøa keå vöøa chì vaøo tranh minh hoaï phoùng to treân baûng. -Keå laàn 3(neáu caàn) *Hoaït ñoäng 2:Höôùng daãn hs keå truyeän, trao ñoåi veà yù nghóa caâu chuyeän -Cho hs keå chuyeän theo caëp. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH -Laéng nghe. -Hs nghe keát hôïp nhìn tranh minh hoaï, ñoïc phaàn lôøi döôùi moãi tranh trong SGK. -Keå theo caëp. -Keå thi tröôùc lôùp traû lôøi caùc caâu 19 THÔØI GIAN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH -Cho hs thi keå chuyeän tröôùc lôùp. hoûi cuûa caùc nhoùm khaùc. -Toå chöùc cho hs bình choïn hs keå toát. 3.Cuûng coá, daën doø: -Gv nhaän xeùt tieát hoïc, khen ngôïi nhöõng hs keå toát vaø caû nhöõng hs chaêm chuù nghe baïn keå, neâu nhaän xeùt chính xaùc. -Yeâu caàu veà nhaø keå laïi truyeän cho ngöôøi thaân, xem tröôùc noäi dung tieát sau. 20
- Xem thêm -