Tài liệu Giáo án kể chuyện bài hai bà trưng

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 240 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

TAÄP ÑOÏC – KEÅ CHUYEÄN HAI BAØ TRÖNG I. Muïc ñích, yeâu caàu 1. Taäp ñoïc: - Bieát ngaét nghæ hôi ñuùng sau caùc daáu caâu, giöõa caùc cuïm töø; böôùc ñaàu bieát ñoïc vôùi gioïng phuø hôïp vôùi dieãn bieán cuûa truyeän. - Hieåu noäi dung: Ca ngôïi tinh thaàn baát khuaát choáng giaëc ngoaïi xaâm cuûa Hai Baø Tröng vaø nhaân daân ta. - Hoïc sinh khaâm phuïc tinh thaàn baát khuaát cuûa Hai Baø Tröng. 2. Keå chuyeän: - Kể lại ñöôïc töøng ñoaïn caâu chuyeän dựa theo tranh minh họa. - Hoïc sinh theo doõi baïn keå chuyeän, nhaän xeùt, ñaùnh giaù ñuùng lôøi keå cuûa baïn. - Hoïc sinh coù yù thöùc hoïc taäp ñeå môû roäng vaø naâng cao hieåu bieát. *Tập đọc: - Ñaûm nhaän traùch nhieäm. - Giaûi quyeát vaán ñeà. *Kể chuyện: - Lắng nghe tích cực. II. Ñoà duøng daïy hoïc GV: Tranh, baûng vieát noäi dung caàn höôùng daãn ñoïc. HS: Saùch giaùo khoa. III. Hoaït ñoäng daïy- hoïc 1. Baøi cuõ: Giôùi thieäu 7 chuû ñieåm cuûa saùch tieáng Vieät lôùp 3- taäp 2. 2. Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc. (20’) Muïc tieâu: Luyeän ñoïc ñuùng töø, caâu, ñoaïn, caû baøi. - GV neâu caùch ñoïc, ñoïc maãu. - Goïi 1 HS ñoïc baøi - chuù giaûi. - Ñoïc töøng caâu. (GV theo doõi, söûa sai - Höôùng daãn phaùt aâm töø khoù). - Ñoïc ñoaïn: GV theo doõi, höôùng daãn caùch ngaét nghæ hôi. GV vaø HS giaûi nghóa töø. - Ñoïc ñoaïn trong nhoùm. Caùc nhoùm ñoïc giao löu. - Moät HS ñoïc caû baøi. Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu baøi. (15’) Muïc tieâu: HS tìm hieåu noäi dung baøi. * Giaûi quyeát vaán ñeà. - Yeâu caàu HS ñoïc ñoaïn 1. H. Neâu nhöõng toäi aùc cuûa giaëc ngoaïi xaâm ñoái vôùi daân ta? - Yeâu caàu HS ñoïc ñoaïn 2, 3. H. Hai Baø coù taøi vaø chí lôùn nhö theá naøo? H. Vì sao Hai Baø tröng khôûi nghóa? * Ñaûm nhaän traùch nhieäm. H. Tìm nhöõng chi tieát noùi leân khí theá cuûa ñoaøn quaân khôûi nghóa? - Yeâu caàu HS ñoïc ñoaïn 4. H. Keát quaû cuûa cuoäc khôûi nghóa nhö theá naøo? H. Vì sao bao ñôøi nay nhaân daân ta toân kính Hai Baø Tröng? - Yeâu caàu HS thaûo luaän, ruùt noäi dung baøi. HOAÏT ÑOÄNG HOÏC - HS theo doõi - Moät HS ñoïc. Lôùp ñoïc thaàm. - HS ñoïc noái tieáp töøng caâu. HS phaùt aâm töø khoù. - HS ñoïc theo ñoaïn. Keát hôïp giaûi nghóa töø. - HS ñoïc theo nhoùm ñoâi. - Ñaïi dieän caùc nhoùm thi ñoïc. HS nhaän xeùt. - HS ñoïc thaàm và trả lời câu hỏi. - … thaúng tay cheùm gieát daân laønh, cöôùp heát ruoäng nöông, baét daân ta leân röøng saên thuù laï, … loøng daân oaùn haän nguùt trôøi. - HS ñoïc thaàm và trả lời câu hỏi. -… gioûi voõ ngheä, nuoâi chí giaønh laïi non soâng. - … yeâu nöôùc, thöông daân, caêm thuø giaëc ñaõ gieát haïi choàng Baø Tröng Traéc vaø gaây toäi aùc vôùi nhaân daân. - … maëc giaùp phuïc thaät ñeïp, böôùc leân baønh voi raát oai phong. Ñoaøn quaân …doäi leân … - HS ñoïc thaàm và trả lời câu hỏi. -Thaønh trì cuûa giaëc laàn löôït suïp ñoå. Toâ Ñònh… quaân thuø. - …ñaõ laõnh ñaïo nhaân daân giaûi phoùng ñaát nöôùc, laø hai vò anh huøng choáng ngoaïi xaâm ñaàu tieân trong lòch söû nöôùc nhaø. Ca ngôïi tinh thaàn baát khuaát choáng giaëc ngoaïi xaâm cuûa Hai Baø Tröng vaø nhaân daân ta. TIEÁT 2: Hoaït ñoäng 3: Luyeän ñoïc laïi. (15’) Muïc tieâu: Luyeän ñoïc vôùi gioïng hay hôn. - GV höôùng daãn caùch ñoïc. GV ñoïc maãu laàn 2. - Yeâu caàu HS luyeän ñoïc theo ñoaïn. - Cho caùc nhoùm thi ñoïc. - GV nhaän xeùt vaø tuyeân döông nhoùm ñoïc hay. Hoaït ñoäng 4: Keå chuyeän. (20’) Muïc tieâu: Döïa vaøo tranh keå laïi toaøn boä caâu chuyeän. * Lắng nghe tích cực. - Goïi HS ñoïc yeâu caàu moät. - Caû lôùp laéng nghe. Theo doõi saùch giaùo khoa. - HS luyeän ñoïc theo ñoaïn. - Caùc nhoùm thi ñoïc. (HS nhaän xeùt bình choïn). - Döïa theo 4 tranh minh hoaï, keå laïi toaøn boä caâu chuyeän. - GV daùn tranh minh hoaï truyeän leân baûng, yeâu - Quan saùt tranh. caàu HS quan saùt 4 tranh öùng vôùi 4 ñoaïn truyeän. - Moät HS keå - lôùp theo doõi, nhaän xeùt. - Goïi moät HS khaù keå maãu ñoaïn moät. - GV löu yù HS coù theå keå ñôn giaûn, ngaén goïn theo tranh minh hoaï hoaëc keå saùng taïo. - HS keå trong nhoùm ñoâi. - Yeâu caàu HS keå trong nhoùm. - 2 HS thi keå tröôùc lôùp. - Yeâu caàu 2 HS keå noái tieáp tröôùc lôùp. - Caû lôùp theo doõi, bình choïn baïn keå hay nhaát. - Cho HS thi keå toaøn truyeän. - GV nhaän xeùt, tuyeân döông. 3.Cuûng coá – daën doø: H. Caâu chuyeän naøy giuùp caùc em hieåu ñöôïc ñieàu gì? - GV keát hôïp giaùo duïc HS. - Veà nhaø keå noäi dung truyeän cho baïn beø vaø ngöôøi thaân nghe.
- Xem thêm -