Tài liệu Giáo án hóa học 9 soạn 4 cột cả năm

  • Số trang: 241 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 195 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Giáo án Hóa học 9 Tuần: 01 Tiết: 01 Năm học 2012 - 2013 ÔN TẬP CHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC 8 NS: 12/8/2011 ND: 15/8/2011 A.MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Giúp HS hệ thống lại kiến thức đã được học ở lớp 8. Ôn lại khái niệm 4 loại hợp chất vô cơ. Ôn lại các công thức đã được học ở lớp 8 . 2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng lập CTHH, viết PTHH. Rèn kĩ năng làm các bài toán về nồng độ dd. 3. Thái độ: Thích thú học bộ môn HH. Nghiêm túc trong học tập. B. CHUẨN BỊ: - GV: Hệ thống bài tập câu hỏi - HS: Ôn lại các kiến thức ở lớp 8 C. PHƯƠNG PHÁP: Vấn đáp , gợi mở , thảo luận nhóm. D. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: T Hoạt động của GV Hoạt động của HS Tiểu kết G Hoạt động 1: Hệ thống hoá các loại chất đã học Mục tiêu : Giúp hs hệ thống hoá các chất đã học như ôxy ,không khí ,hyđrô ,nước .Qua đó ôn lại các khái niệm hoá học cơ bản như nguyên tử, phân tử, đơn chất, hợp chất, phản ứng hoá học, phương trình hoá học 13’ I. lý thuyết cơ bản G 1. Định nghĩa oxit, axit, V: bazơ, muối. Dù 2. Phân loại 4 hợp chất vô ng cơ. bản 3. Đọc tên hợp chất oxit, axit g HS: Các nhóm thảo luận, . ph 4. Đọc tên hợp chất bazơ, ụ muối. ghi sẵn nội du ng: K2 O, HS: Các nhóm điền vào bảng Na HS: ghi bài 2O, Ba O, Fe O, Fe3 O4, H N O3 Cấn Văn Thắm Nội THCS Đông Sơn – Chương Mỹ - Hà 1 Giáo án Hóa học 9 Năm học 2012 - 2013 ; Cu Cl2 ; Ca CO 3; Fe2 (S O4) 3; Al( N O3) 3; Mg (O H)2 ; CO 2; K3 PO 4; Ba SO 3 H2 SO 4, H2 SO 3, Na O H, K O H, Cu (O H)2 , Al( O H)3 Cấn Văn Thắm Nội THCS Đông Sơn – Chương Mỹ - Hà 2 Giáo án Hóa học 9 Năm học 2012 - 2013 , SO 2, SO 3, G V: Chi a 4 nh óm của 4 tổ: Nh óm 1, 2: Đị nh ng hĩa oxi t, axi t, baz ơ, mu ối. Nh óm 3,4 : Ph ân loạ i 4 h/c hất vô cơ. Nh óm 5,6 : Cấn Văn Thắm Nội THCS Đông Sơn – Chương Mỹ - Hà 3 Giáo án Hóa học 9 Năm học 2012 - 2013 Đọ c tên h/c hất oxi t, axi t. Nh óm 7,8 : Đọ c tên h/c hất baz ơ, mu ối. G V: Yê u cầu các nh óm thả o luậ n  Điề n vào bản g các nội du ng đã nêu Cấn Văn Thắm Nội THCS Đông Sơn – Chương Mỹ - Hà 4 Giáo án Hóa học 9 Năm học 2012 - 2013 . G V: Hư ớn g dẫn + hoà n thi ện các loạ i hợ p chấ t vô cơ: Ox it, Ax it, Ba zơ, mu ối HĐ 2: Ôn tập các công thức tính toán Mục tiêu : Giúp hs hệ thống hoá các công thức đã học và vận dụng vào làm bài tập. 12’ GV: Yêu cầu HS hãy nêu CT biến HS: nêu các CT biến đổi II. Công thức tính toán đổi giữa khối lượng và lượng chất. giữa khối lượng và lượng CT tính thể tích của chất khí chất. và các CT có liên quan m = n.M V GV: Dùng bảng phụ ghi công t n = 22,4 hức: m ct C% = m x100 + n = ?  m = ? ; M = ...?. dd V n + n = 22,4  V = ……? CM = V GV: yêu cầu HS điền vào nội dung m = V.D HS : Thực hiện theo lệnh vào bảng GV: Yêu cầu HS nêu công thức tính C% và CM và bổ sung chổ trống HS: Nêu công thức tính C% và công thức tính CM m ct + C% = m x100 mch/t =…… ; HS: Điền vào các chổ trống. dd mdd = ……… Cấn Văn Thắm Nội THCS Đông Sơn – Chương Mỹ - Hà 5 Giáo án Hóa học 9 Năm học 2012 - 2013 n + CM = V  n =………. ;V = + m = V x D => V = ……; D = HS: Nêu ghi chú và đơn vị GV: Yc HS nêu ghi chú và đơn vị HĐ 3: Hướng dẫn cách giải bài toán hoá Mục tiêu : Giúp hs vận dụng làm các bài tập tính toán hóa học. 18’ GV: Nêu cách giải bài toán Hoá 9 + Bước1: Viết PTPƯ ( chú ý lập HS: ghi cách giải bài toán CTHH ) + cân bằng PTPƯ Hoá 9 vào vở B/tập +Bước 2:Chuyển các lượng đề bài cho ( m ; V ; C% ; CM …… ) về đơn vị mol ( n) Bước 3 : Dựa theo PTHH tính m, CM, v ...... Bước 4: Chú ý dữ kiện đề bài cho - Cách tìm lượng thừa: Số mol (đề cho) : số mol (ph/t) của cả 2 chất tham gia. Nếu số mol nào lớn => HS: Thực hiện theo cách Chất đó thừa.  muốn tìm lượng giải + viết vào vở b/tập chất ta dựa vào chất th/gia vừa đủ. + Bước 5: Giải quyết các vấn đề có liên quan GV: Ghi b/tập 6/6 Sgk , Hướng dẫn HS : Làm Bt theo hướng dẫn cách giải . GV : Hoàn chỉnh III. Bài tập BT 6/6: a/ CuO + H2SO4  CuSO4 + H2O b/ 1.6 nCuO = 80 = 0.02 (mol) 20x100 nH2SO4 = 100x98 = 0.2(mol) Theo PTHH nCuO Ca(OH)2 (dd)  Kết luận: Một số oxit bazơ tác dụng với nước => dung dịch bazơ (kiềm) Lưu ý: số oxit tác dụng với nước (tothường): Na2O; CaO; K2O; BaO…. b) Tác dụng với axit: PTHH: CuO + 2HCl => CuCl2 + H2O  Kết luận: Oxit bazơ + axit  muối + nước c) Tác dụng với oxitaxit: BaO (r) + CO2 (k)  BaCO3 oxit bazơ + oxit axit muối  HĐ 1: Tìm hiểu tính chất hoá học của oxit: Mục tiêu: Biết được Oxit axit tác dụng được với nước, dung dịch bazơ, oxit bazơ và viết được các PTHH minh họa HĐ2: Tìm hiểu tính Cấn Văn Thắm Nội THCS Đông Sơn – Chương Mỹ - Hà 7 Giáo án Hóa học 9 Năm học 2012 - 2013 chất hoá học của oxitax it:HS: Nhắc lại khái niệm oxit bazơ, oxit axit. G V: Yê u cầ u HS nh ắc lại kh ái niệ m oxi t ba zơ, oxi t axi t M ục tiê u: Ox it baz ơ tác dụ Cấn Văn Thắm Nội THCS Đông Sơn – Chương Mỹ - Hà 8 Giáo án Hóa học 9 Năm học 2012 - 2013 ng đư ợc với nư ớc, du ng dịc h axi t, oxi t axi t và viế t đư ợc các PT H H HS : Cá c nh óm là m t/n ghi ệm HS : Là m TN HS : Nh ận Cấn Văn Thắm Nội THCS Đông Sơn – Chương Mỹ - Hà 9 Giáo án Hóa học 9 Năm học 2012 - 2013 xét hiệ n tượ ng: Vô i sốn g nhã o ra, toả nhi ệt dd là m cho quì tím  mà u xan h . Vậ y . Ca O p/ứ ng với nư ớc  dd baz ơ HS : Kết luậ n và viế Cấn Văn Thắm Nội THCS Đông Sơn – Chương Mỹ - Hà 10 Giáo án Hóa học 9 Năm học 2012 - 2013 t PT H H.  Kết luậ n: Mộ t số oxi t baz ơ tác dụ ng với nư ớc => du ng dịc h baz ơ (ki ềm ) PT H H: Ca O ( r) + H2 O (l) => Ca (O H)2 (dd) HS : Cấn Văn Thắm Nội THCS Đông Sơn – Chương Mỹ - Hà 11 Giáo án Hóa học 9 Năm học 2012 - 2013 Th ực hiệ n the o lện h HS : Là m thí ng hiệ m the o nh óm HS : Nh ận xét hiệ n tượ ng: Cu O mà u đe n ho à tan tro ng dd H Cl  Cấn Văn Thắm Nội THCS Đông Sơn – Chương Mỹ - Hà 12 Giáo án Hóa học 9 Năm học 2012 - 2013 dd mà u xa nh la m HS : Viế t PT H H Cu O + 2H Cl Cu Cl2 + H2 O HS : Nê u kết luậ n HS : Viế t PT PƯ : Ba O (r) + CO 2 (k) Cấn Văn Thắm Nội THCS Đông Sơn – Chương Mỹ - Hà 13 Giáo án Hóa học 9 Năm học 2012 - 2013  Ba CO 3(r) HS : Kết luậ n G V: Hư ớn g dẫn các HS là m t/n ghi ệm sau : -. Ch o vào ốn g ng hiệ m mẫ u vôi sốn g Ca O , thê m vào ốn g ng Cấn Văn Thắm Nội THCS Đông Sơn – Chương Mỹ - Hà 14 Giáo án Hóa học 9 Năm học 2012 - 2013 hiệ m 2, 3m l nư ớc, lắc nhẹ , dù ng ốn g hút nh ỏ vài giọ t chấ t lỏn g có tro ng ốn g ng hiệ m trê n vào mẫ u giấ y quì tím và qua n sát. Cấn Văn Thắm Nội THCS Đông Sơn – Chương Mỹ - Hà 15 Giáo án Hóa học 9 Năm học 2012 - 2013 G V: Yê u cầu các nh óm HS rút kết luậ n+ Viế t PT H H Lư u ý: số oxi t tác dụ ng với nư ớc (tot hư ờn g): Na 2O ; Ca O; K2 O; Ba Cấn Văn Thắm Nội THCS Đông Sơn – Chương Mỹ - Hà 16 Giáo án Hóa học 9 Năm học 2012 - 2013 O …. G V: Yê u cầu HS viế t PT H H của các oxi t baz ơ trê n với nư ớc G V: Hư ớn g dẫn các nh óm HS là m thí ng hiệ m: Ch o và o Cấn Văn Thắm Nội THCS Đông Sơn – Chương Mỹ - Hà 17 Giáo án Hóa học 9 Năm học 2012 - 2013 ốn g ng hiệ m 1: mộ t ít bột Cu O mà u đe n. . Nh ỏ và o ốn g ng hiệ m 2 → 3m l dd H Cl, lắc nh ẹ , qu an sá. t. G V: Mà u xan h la m Cấn Văn Thắm Nội THCS Đông Sơn – Chương Mỹ - Hà 18 Giáo án Hóa học 9 Năm học 2012 - 2013 là mà u của dd đồ ng ( II ) clo rua . G V: Hư ớn g dẫn HS viế t PT PƯ , Gọ i 1 HS nêu kết luậ n G V: Gi ới thi ệu : Bằ ng thự c ng hiệ m Cấn Văn Thắm Nội THCS Đông Sơn – Chương Mỹ - Hà 19 Giáo án Hóa học 9 Năm học 2012 - 2013 đã ch ứn g mi nh đư ợc rằn g: Số oxi t baz ơ (C aO, Ba O, Na 2O, K2 O... .) t/d ụn g với axi t mu  ối G V: Hư ớn g dẫn HS viế t PT PƯ , Gọ i 1 Cấn Văn Thắm Nội THCS Đông Sơn – Chương Mỹ - Hà 20
- Xem thêm -