Tài liệu Giáo án hình học 9 cả năm 2014

  • Số trang: 131 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 94 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trêng THCS Vò X¸ Gi¸o viªn: D¬ng V¨n M¹nh Ngµy so¹n: 20/ 8/ 2013 Ngµy d¹y : 23/ 8/ 2013 Ch¬ng I- hÖ thøc lîng trong tam gi¸c TiÕt 1: mét sè hÖ thøc vÒ c¹nh vµ ®êng cao trong tam gi¸c gi¸c vu«ng I- Môc tiªu: Qua bµi nµy HS cÇn: - NhËn biÕt ®îc c¸c cÆp tam gi¸c vu«ng ®ång d¹ng trong h×nh vÏ. - BiÕt thiÕt lËp c¸c hÖ thøc trong néi dung bµi häc. - BiÕt vËn dông c¸c hÖ thøc ®· häc vµo lµm bµi tËp. Häc sinh kh¸ giái vËn dông gi¶i c¸c bµi tËp n©ng cao. II- ChuÈn bÞ: GV: Thíc kÎ, ªke, b¶ng phô. HS : ¤n bµi. III- TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc líp. (1 phót) 2. KiÓm tra bµi cò. (KÕt hîp bµi míi) 3. Bµi míi. Ho¹t ®éng cña GV- HS Ho¹t ®éng 1: §Æt vÊn ®Ò Gi¸o viªn giíi thiÖu CI Ho¹t ®éng 2: HÖ thøc gi÷a c¹nh gãc vu«ng vµ h×nh chiÕu cña nã trªn c¹nh huyÒn. Gv: VÏ h×nh 1, råi giíi thiÖu c¸c kÝ hiÖu trªn h×nh vÏ. HS: Nghe vµ ghi bµi Tg 2 20 Gv: Nªu ®Þnh lÝ 1 HS: §äc néi dung ®Þnh lÝ. ? H·y chøng tá b»ng lËp luËn Gv: Híng dÉn theo s¬ ®å: b2 = ab' � AC = BC. HC 2 � AC HC  BC AC �  AHC  BAC GV: Gäi 1 hs lªn tr×nh bµy => NhËn xÐt. - T¬ng tù vÒ nhµ c/m: c2 = ac'. GV: Cho hs t×m hiÓu VD1 HS: T×m hiÓu VD1- sgk 13 GV: Híng dÉn hs Ho¹t ®éng 3: Mét sè hÖ thøc liªn quan ®Õn ®êng cao. GV: Gäi HS ®äc ®Þnh lÝ 2 HS :§äc néi dung ®Þnh lÝ 2 ? H·y vÏ h×nh, ghi GT, KL cña ®Þnh lÝ HS: VÏ h×nh ghi GT, KL. Gv: Híng dÉn HS theo s¬ ®å: 1 Ghi b¶ng 1- HÖ thøc gi÷a c¹nh gãc vu«ng vµ h×nh chiÕu cña nã trªn c¹nh huyÒn. * §Þnh lÝ 1: A b c h B c' H b' C a Ta cã: b2 = ab', c2 = ac'. Chøng minh XÐt  AHC vµ  BAC cã: Hˆ  Aˆ  900 � � ��  AHC Cˆ chung � => AC HC  BC AC �  BAC AC 2  BC.HC hay b2 = ab'. Chøng minh t¬ng tù cã: c2 = ac'. * VÝ dô 1- sgk 2- Mét sè hÖ thøc liªn quan ®Õn ®êng cao * §Þnh lÝ 2: Trêng THCS Vò X¸ h2 = b'.c' Gi¸o viªn: D¬ng V¨n M¹nh A � AH2 = BH . CH b c � AH CH  BH AH � AHB   CHA h B c' H b' C a Ta cã: h2 = b'.c' Chøng minh. XÐt  AHB vµ  CHA cã: GV: Gäi hs lªn lµm => NhËn xÐt. GV: chèt l¹i ®Þnh lÝ GV: cho hs t×m hiÓu VÝ dô 2 HS: T×m hiÓu vÝ dô 2 theo híng dÉn cña gv Hˆ 1  Hˆ 2  900 ˆ ( Cïng phô víi gãc ACB) ˆ  CAH ABH =>  AHB  CHA (g-g) AH CH => hay AH2 = BH . CH  BH AH VËy h2 = b' .c'. * VÝ dô 2 – sgk 4. LuyÖn tËp - Cñng cè. (7 phót) A. Bµi tËp dµnh cho hoc sinh: YÕu. trung b×nh TÝnh p , n , h theo m , p' vµ n'. - T×m x, y trong h×nh vÏ sau: HD: TÝnh (x + y)2 = ? => x + y =? x. (x + y) =? => x = ? B. Bµi tËp dµnh cho häc sinh: Kh¸, giái Bµi tËp 4 (SBT - Tr103) IV. Híng dÉn vÒ nhµ.(2 phót) - Häc bµi theo SGK vµ vë ghi. - Lµm bµi tËp 1, 2, 3, (SGK- 68) + 1, 2, 3 (SBT- 89). Ngµy so¹n: 21/ 8/ 2013 Ngµy d¹y : 24/ 8/ 2013 TiÕt 2: mét sè hÖ thøc vÒ c¹nh vµ ®êng cao trong tam gi¸c gi¸c vu«ng (TiÕp) I- Môc tiªu: Qua bµi nµy häc sinh cÇn: - Tõ viÖc t×m c¸c cÆp tam gi¸c ®ång d¹ng thiÕt lËp ®îc c¸c hÖ thøc : a.h = b.c vµ 1 1 1  2  2. 2 h b c 2 Trêng THCS Vò X¸ Gi¸o viªn: D¬ng V¨n M¹nh - BiÕt vËn dông c¸c hÖ thøc nµy ®Ó gi¶i mét sè bµi tËp ®¬n gi¶n vµ n©ng cao - Cã ý thøc ¸p dông kiÕn thøc vµo thùc tÕ. II- ChuÈn bÞ: GV: Thíc th¼ng, ªke, b¶ng phô HS: Häc bµi cò, ®äc bµi míi III- Ho¹t ®éng trªn líp: 1. æn ®Þnh tæ chøc líp. (1 phót) - KiÓm tra sÜ sè líp häc. B 2. KiÓm tra bµi cò. (7 phót) HS1: Cho h×nh vÏ. H TÝnh BC, AH vµ SABC? 3 C 4 A HS2: Lµm bµi tËp 4 - SGK ( 69 ) => NhËn xÐt, ®¸nh gi¸. 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV- HS Ho¹t ®éng 1: §Æt vÊn ®Ò Dùa vµo bµi Ho¹t ®éng 2: X©y dùng ®Þnh lÝ 3 GV: Sö dông bµi kiÓm tra bµi cò ? Cã c¸ch nµo kh¸c tÝnh SABC kh«ng HS: SABC = Tg 2 17 §Þnh lÝ 3: A 1 1 AB.AC = AH.BC. 2 2 b c h ? VËy tÝch AB.AC vµ AH.BC cã quan hÖ ntn? HS: Tr¶ lêi ? H·y ph¸t biÓu thµnh lêi kÕt qu¶ trªn HS: Ph¸t biÓu GV: §ã lµ néi dung ®Þnh lÝ 3 SGK. ? Cßn c¸ch nµo kh¸c chøng minh ®Þnh lÝ kh«ng HS: Dïng tam gi¸c ®ång d¹ng. ? Ta cÇn chøng minh tam gi¸c nµo GV: híng dÉn HS lËp s¬ ®å, yªu cÇu hs vÒ nhµ lµm. HS: VÒ nhµ C/m theo híng dÉn Ho¹t ®éng 3: X©y dùng ®Þnh lÝ 4 - NÕu ®Æt AH = h. H·y tÝnh h theo b,c? GV: híng dÉn HS lµm nh SGK? ? H·y ph¸t biÓu hÖ thøc trªn thµnh lêi? HS: ph¸t biÓu GV: §ã lµ néi dung ®Þnh lÝ 4 GV: Cho hs t×m hiÓu vÝ dô 3 GV: Gäi hs ®äc ®Ò bµi. ? Bµi cho biÕt yÕu tè nµo, cÇn t×m g×? HS : Tr¶ lêi - T×m hiÓu trong sgk ? Cã thÓ vËn dông ®Þnh lÝ 3 ®Ó lµm kh«ng? Ghi b¶ng B c' b' H C a Ta cã: b.c = a.h Chøng minh. Ta cã: 2 SABC = AB.AC = BC.AH => b.c = a.h.(®pcm). ?2: b.c = a.h � AC.AB = AH.BC � 10  ABC AC BC  AH AB �  HBA Ta cã: a.h = b.c => a2.h2 = b2.c2 � ( b2 + c2 ).h2 = b2.c2 � 1 1 1 1 b2  c2  2 2 � 2  2  2. 2 h b c h b .c §Þnh lÝ 4: (SGK) VÝ dô 3: (sgk) 3 Trêng THCS Vò X¸ HS : + TÝnh a = ? + ¸p dông : a.h = b.c => h = ? GV: chèt l¹i c¸c ®Þnh lÝ vµ cho HS ®äc chó ý SGK. Gi¸o viªn: D¬ng V¨n M¹nh * Chó ý: (SGK) 4. LuyÖn tËp - Cñng cè. (7 phót) A. Bµi tËp dµnh cho häc sinh: YÕu, Trung b×nh - TÝnh x, y trong h×nh vÏ sau: Ta cã: 22 = 1.x => x = 4. y2 = 22+ x2 = 4 + 16 = 20 => y = 20  2 5. B. Bµi tËp dµnh cho häc sinh: Kh¸, giái Bµi tËp 18 ( SBT – Tr105 ) 2 y x 1 IV. Híng dÉn vÒ nhµ.(2 phót) - Häc thuéc bµi vµ ghi nhí c¸c hÖ thøc ®· häc. - Lµm bµi tËp 5; 6 - SBT (90) Ngµy so¹n: 26/ 08/ 2013 Ngµy d¹y: 30/ 08/ 2013 TiÕt 3: luyÖn tËp I- Môc tiªu: - Cñng cè vµ kh¾c s©u c¸c kiÕn thøc liªn quan ®Õn hÖ thøc vÒ c¹nh vµ ®êng cao cña tam gi¸c vu«ng. - RÌn luyÖn kÜ n¨ng vËn dông c¸c hÖ thøc ®· häc vµo gi¶i mét sè d¹ng bµi tËp tÝnh ®é dµi ®o¹n th¼ng. - Cã ý thøc häc tËp vµ vËn kiÕn thøc vµo thùc tÕ. II- ChuÈn bÞ: GV: Thíc kÎ, ªke, B¶ng phô HS: Lµm bµi tËp vÒ nhµ III- Ho¹t ®éng trªn líp: 1. æn ®Þnh tæ chøc líp. (1 phót) - KiÓm tra sÜ sè líp häc. 2. KiÓm tra bµi cò. (7 phót) - HS1: Lµm bµi 5 - SGK ). - HS2: ViÕt c¸c hÖ thøc liªn hÖ gi÷a ®êng cao vµ c¸c c¹nh cña tam gi¸c vu«ng sau: m p n' n 3. Bµi míi. Ho¹t ®éng cña GV- HS m' Tg 4 Ghi b¶ng Trêng THCS Vò X¸ Gi¸o viªn: D¬ng V¨n M¹nh Ho¹t ®éng 1: LuyÖn tËp GV: Gäi hs ®äc ®Ò bµi 6 ? Bµi cho biÕt yÕu tè nµo HS : b' = 1; c' = 2 =>a 35 Bµi 6 - SGK ? Muèn tÝnh ®îc c¹nh gãc vu«ng ta ¸p dông hÖ thøc nµo? HS : b2 = a. b' ; c2 = a.c' GV: Gäi hs lªn lµm HS: kh¸c lµm vµo vë. => NhËn xÐt. Ta cã: BC = BH + CH = 1 + 2 =3. Mµ: AB2 = BH. BC = 1. 3 = 3. => AB = 3 . AC2 = HC. BC = 2. 3 = 6 => AC = 6 . GV: Treo b¶ng phô vÏ h×nh bµi 8 ? H·y quan s¸t h×nh vµ cho biÕt bµi cho g× , yªu cÇu t×m g× ? HS: Tr¶ lêi GV: Cho hs lµm - 2hs lªn b¶ng lµm - Hs kh¸c nhËn xÐt Gv: NhËn xÐt. Bµi 8 – SGK: a. x= 6 b. x= 2 y= 8 GV: Gäi hs ®äc ®Ò bµi 9 (phÇn b dµnh cho häc sinh Kh¸, giái) HS: §äc ®Ò Gv: Gäi 1 hs lªn vÏ h×nh. - HS kh¸c vÏ h×nh vµo vë => NhËn xÐt. ? Tam gi¸c DIL c©n khi nµo HS: DI= DL. ? Muèn chøng minh hai ®o¹n th¼ng b»ng nhau ta lµm ntn? HS: Tr¶ lêi GV: Híng dÉn HS theo s¬ ®å:  DIL c©n Bµi 9 - SGK : � DI = DL �  ADI =  CDL a)  DIL c©n. XÐt  ADI vµ  CDL cã: ˆ  DCL ˆ  900 (gt ) IAD AD = CD ( gt ) ˆ  CDL ˆ ( cïng phô víi gãc IDC ) ADI =>  ADI =  CDL ( g-c-g) => DI = DL. Hay  DIL c©n t¹i D. Gv: Gäi hs lªn tr×nh bµy. HS: Lªn b¶ng, hs kh¸c lµm vµ nhËn xÐt GV: NhËn xÐt. ? Muèn chøng minh tæng 1 1  2 DI DK 2 kh«ng ®æi ta lµm ntn ? HS: Suy nghÜ, tr¶ lêi ? NÕu thay DI = DL trong tæng 1 1 kh«ng ®æi.  2 DI DK 2 1 1 1 1 Ta cã: 2  = 2 (1) 2 DI DK DL DK 2 b) 1 1 th× ta cã ®iÒu g×  2 DI DK 2 Cã thÓ HD thªm: ? DK vµ DL lµ hai c¹nh g× cña tam 5 Trêng THCS Vò X¸ gi¸c nµo? HS: Gi¸o viªn: D¬ng V¨n M¹nh XÐt  DKL cã Dˆ  900 , DC lµ ®êng cao, 1 1 1 =  2 2 DL DK DC 2 nªn: ? Tæng nµy cã thay ®æi kh«ng? V× sao? HS :Tr¶ lêi GV: Gäi hs lªn tr×nh bµy - HS kh¸c lµm vµo vë. => NhËn xÐt. 1 1 1 = (2)  2 2 DL DK DC 2 Tõ (1) vµ (2) , suy ra: 1 1 1 =  2 2 DI DK DC 2 Do DC kh«ng ®æi nªn VËy 1 1 kh«ng ®æi.  2 DI DK 2 4. LuyÖn tËp - Cñng cè.(§· lµm trong bµi) IV. Híng dÉn vÒ nhµ.(2 phót) - Xem kÜ c¸c bµi tËp ®· ch÷a . - Lµm c¸c bµi tËp 7- SGK (69 ) + 10; 11; 13 - SBT (90- 91 ). 6 1 kh«ng ®æi. DC 2 Trêng THCS Vò X¸ Ngµy so¹n: 27/ 08/ 2013 Ngµy d¹y : 31/ 08/ 1013 Gi¸o viªn: D¬ng V¨n M¹nh TiÕt 4: luyÖn tËp I. Môc tiªu. 1. VÒ kiÕn thøc: Cñng cè c¸c hÖ thøc vÒ c¹nh vµ ®êng cao trong tam gi¸c vu«ng. 2. VÒ kÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng gi¶i bµi, tr×nh bµy bµi cho häc sinh. 3. VÒ th¸i ®é: Gi¸o dôc cho häc sinh ý thøc vËn dông to¸n vµo thùc tiÔn ®êi sèng. II. ChuÈn bÞ. Gv: B¶ng phô, Thíc th¼ng, ªke. Hs: ¤n tËp c¸c kiÕn thøc liªn quan. III. TiÕn tr×nh d¹y häc. 1. æn ®Þnh líp (1phót) - KiÓm tra sÜ sè líp 2. kiÓm tra bµi cò (KÕt hîp bµi) 3. Bµi míi. Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Ho¹t ®éng 1: LuyÖn tËp Tg 40 GV: §a b¶ng phô h×nh vÏ. ? Ta cã thÓ sö dông kiÕn thøc nµo ®Ó t×m x, y. HS: §Þnh lÝ Pitago vµ §lÝ 3 GV: Yªu cÇu hs nªu c«ng thøc cÇn sö dông ®Ó tÝnh x, y. ( Pi tago vµ ®Þnh lÝ 3 ) HS: Mét hs lªn b¶ng lµm - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ lµm cña hs. Néi dung Bµi 3/90-Sbt a, 7 9 x - Theo Pytago ta cã: y y2 = 72 + 92 = 130 => y = 130 - Theo hÖ thøc vÒ c¹nh vµ ®êng cao trong tam gi¸c vu«ng ta cã: GV: lu ý hs quan s¸t kÜ h×nh vÏ ®Ó t×m c¸ch gi¶i ng¾n gän x.y = 7.9 � x = GV: Cho hs lµm bµi 6 – tr90/ (sbt) ? H·y nªu gt, kl cña bµi to¸n. ? Nªu c¸ch tÝnh AH. TÝnh BC --> TÝnh AH 7.9 = y 63 130 Bµi 6/90-Sbt A 7 5 ? Ngoµi c¸ch tÝnh trªn cßn c¸ch tÝnh nµo kh¸c. ( TÝnh BC -> TÝnh BH hoÆc CH -> TÝnh AH ). ? Bµi to¸n trªn sö dông nh÷ng kiÕn thøc nµo ®Ó gi¶i ? HS: §Þnh lÝ PiTaGo , §L 1 vµ §L 3 - Mét hs lªn b¶ng B H C Gi¶i - Theo ®Þnh lÝ Pytago ta cã: BC = 52  72  74 - Theo hÖ thøc vÒ c¹nh vµ ®êng cao trong tam gi¸c vu«ng ta cã: + AH.BC = AB.AC GV: Lu ý hs kÕt qu¶ khai c¨n cho chÝnh x¸c NÕu kÕt qu¶ lÎ th× ®Ó nguyªn c¨n . � AH = AB.AC 5.7 35 = = BC 74 74 + AB2 = BC.BH GV: Chèt nh÷ng KT quan träng sö dông gi¶i BT � BH = 7 AB 2 52 25 = = BC 74 74 Trêng THCS Vò X¸ GV: Yªu cÇu hs ®äc bµi 15/T91- SBT - §a ®Ò bµi vµ h×nh vÏ lªn b¶ng phô (Dµnh cho häc sinh kh¸, giái) ? H·y tÝnh AB HS: Theo dâi ®Ò bµi, suy nghÜ c¸ch lµm Gi¸o viªn: D¬ng V¨n M¹nh + AC2 = BC.CH � CH = AC 2 72 49 = = BC 74 74 Bµi 15/91-Sbt. A B E 8m 4m DùaC 10m -  ABE cã: E = 900 BE = CD = 10m AE = AD -ED = 8 - 4m - Theo ®Þnh lÝ Pytago ta cã: AB2 = AE2 + BE2 = 42 + 102 = 116 => AB = 116 �10,77 m D ? vµo ®©u ®Ó tÝnh AB. HS: Sö dông ®Þnh lÝ Pytago, ? Trong  ABE: AE = ? BE = ?. HS: Mét em lªn b¶ng lµm bµi. 4. Cñng cè. (2 phót) - Nªu c¸c kiÕn thøc ®· vËn dông ®Ó gi¶i c¸c bµi tËp trªn? IV. Híng dÉn vÒ nhµ. (2phót) - N¾m ch¾c c¸c kiÕn thøc vÒ c¹nh vµ ®êng cao trong tam gi¸c vu«ng. - Xem l¹i c¸c bµi tËp ®· ch÷a. - BTVN: 18, 19/92-Sbt. Ngµy so¹n: 03/ 9/ 2013 Ngµy d¹y : 06/ 9/ 2013 TiÕt 5: tØ sè lîng gi¸c cña gãc nhän I. Môc tiªu. 1.VÒ kiÕn thøc: Häc sinh n¾m v÷ng c¸c c«ng thøc ®Þnh nghÜa c¸c tØ sè lîng gi¸c cña mét gãc nhän. hiÓu ®îc c¸c tØ sè nµy chØ phô thuéc vµo ®é lín cña gãc nhän  mµ kh«ng phô thuéc vµo tõng tam gi¸c vu«ng cã mét gãc b»ng  . TÝnh ®îc tØ sè lîng gi¸c cña gãc 450 vµ gãc 600 th«ng qua vÝ dô 1 vµ vÝ dô 2 2. VÒ kÜ n¨ng: BiÕt vËn dông vµo gi¶i c¸c bµi tËp ®¬n gi¶n vµ n©ng cao 3. VÒ th¸i ®é: Gi¸o dôc ý thøc häc tËp cho häc sinh. II. ChuÈn bi : Gv : B¶ng phô, thíc th¼ng, ªke, thíc ®o ®é. Hs : Thíc, ªke. §äc tríc bµi. III.TiÕn tr×nh d¹y häc. 1. æn ®Þnh líp. (1phót) - KiÓm tra sÜ sè líp häc �  A' �  90 0 ; B �  B' � 2. kiÓm tra bµi cò (5phót) Cho  ABC vµ  A’B’C’ cã A  A’B’C’ a, Chøng minh :  ABC b, ViÕt hÖ thøc tØ lÖ gi÷a c¸c c¹nh cña chóng (mçi vÕ lµ tØ sè gi÷a hai c¹nh cña cïng mét tam gi¸c) 8 Trêng THCS Vò X¸ 3. Bµi míi. Gi¸o viªn: D¬ng V¨n M¹nh Ho¹t ®éng cña GV- HS Tg Néi dung Ho¹t ®éng 1: Kh¸i niÖm tØ sè lîng gi¸c cña 18 1. Kh¸i niÖm tØ sè lîng gi¸c cña mét gãc nhän. mét gãc nhän. a, Më ®Çu. GV :VÏ ABC ( A = 900 ) => Giíi thiÖu c¹nh ®èi, c¹nh kÒ, c¹nh huyÒn cña gãc B. ? H·y nªu c¹nh ®èi, c¹nh kÒ, c¹nh huyÒn cña C. ? Hai  vu«ng ®ång d¹ng víi nhau khi nµo. HS: Tr¶ lêi - Ngîc l¹i trong hai  vu«ng ®ång d¹ng th× ?1 Cho  ABC, A = 900, B =  tØ sè gi÷a c¹nh ®èi vµ c¹nh kÒ, .... cña mét cÆp gãc nhän lµ nh nhau. AC a,   450 � 1 => Trong  vu«ng c¸c tØ sè nµy ®Æc trng AB cho ®é lín cña gãc nhän. AC Gv: Yªu cÇu Hs lµm ?1 b, Cm:   60 0 �  3 AB 0 ?   45 � ABC lµ  g×   60 0 � C = 300 AC ? Ngîc l¹i  1 h·y so s¸nh AC vµ AB. BC hay BC = 2AB � AB  AB 2 HS: Hs chøng minh theo híng dÉn cña Gv §Æt AB = a => BC = 2a GV: Híng dÉn Hs lµm phÇn b ?   60 0 � C = ? AC  BC 2  AB 2  a 3 ? So s¸nh ®é dµi AB vµ BC VËy AC  a 3  3 ? Gi¶ sö AB = a => BC, AC = ? AB AC  3 � AC  AB 3  a 3 AB AC  3 � AC  AB 3 AB §Æt AB = a � AC  a 3 � BC  2a => BC = ? ? Víi M lµ trung ®iÓm BC th×  AMB lµ  g×. V× sao? Gv: giíi thiÖu vÒ tØ sè lîng gi¸c Gäi M lµ trung ®iÓm BC 15 Ho¹t ®éng 2: §Þnh nghÜa - VÏ tam gi¸c vu«ng chøa gãc nhän  ? H·y x¸c ®Þnh c¹nh ®èi, c¹nh kÒ, c¹nh huyÒn cña gãc  --> Gv ghi chó vµo h×nh. HS: VÏ h×nh vµo vë, ghi chó thÝch vµo h×nh theo Gv GV: Giíi thiÖu ®Þnh nghÜa nh Sgk. ? TÝnh Sin  , Cos  , Tan  , Cot  øng víi h×nh trªn HS: Nªu nh©n xÐt SGK ? Gi¶i thÝch t¹i sao tØ sè lîng gi¸c cña gãc nhän lu«n d¬ng vµ Sin  < 1; Cos  < 1 HS: §é dµi c¸c c¹nh ®Òu d¬ng vµ c¹nh huyÒn lu«n lín h¬n c¸c c¹nh gãc vu«ng. ? Yªu cÇu Hs lµm ?2 GV: VÏ h×nh lªn b¶ng, yªu cÇu Hs tÝnh HS: Theo dâi h×nh vÏ, tÝnh tØ sè lîng gi¸c - hs kh¸c nhËn xÐt, söa lçi GV: Cho hs nghiªn cøu VD1, VD2 HS: T×m hiÓu VD1, VD2 sgk a BC 2a  a 2 2 � AMB ®Òu � B = 600 �   60 0 � AM  b, §Þnh nghÜa. C C¹nh HuyÒn B  C¹nh KÒ A Sin  = C¹nh ®èi/ c¹nh huyÒn Cos  = C¹nh kÒ/ c¹nh huyÒn Tan  = C¹nh ®èi/ c¹nh kÒ Cot  = C¹nh kÒ / C¹nh ®èi *NhËn xÐt: Sgk/72. 9 ?2: ViÕt tØ sè lîng gi¸c cña gãc nhän C sinC = AB : BC , cos C = AC : BC TgC = AB : AC Cotg C = AC : Trêng THCS Vò X¸ 4. LuyÖn tËp - Cñng cè. (5phót) - Bµi tËp dµnh cho häc sinh: YÕu, trung b×nh AB VD1: VD2: Gi¸o viªn: D¬ng V¨n M¹nh - Cho h×nh vÏ: SinN= MP ; Cos N= M Tan N NP = MP MN ; Cot NM NP N= MN MP P N � ? ViÕt tØ sè lîng gi¸c cña N - Bµi tËp dµnh cho häc sinh: Kh¸, giái 1. TÝnh sin 320:cos 580 ; tg700; cotg140 2. Cho tam gi¸c ABC: ¢=900, AB =3.TÝnh BC, AC ( lµm trßn ®Õn ch÷ sè thËp ph©n thø 4) IV. Híng dÉn vÒ nhµ. (1phót) - Ghi nhí c¸c c«ng thøc ®Þnh nghÜa tØ sè lîng gi¸c cña gãc nhän. - BTVN: 10, 11/76-Sgk ; 21,22/92/SBT Ngµy so¹n: 04/ 09/ 2013 Ngµy d¹y : 07 / 9/ 2013 TiÕt 6: tØ sè lîng gi¸c cña gãc nhän (tiÕp) I. Môc tiªu. KiÕn thøc: Cñng cè ®Þnh nghÜa tØ sè lîng gi¸c cña gãc nhän. - TÝnh ®îc tØ sè lîng gi¸c cña ba gãc ®Æc biÖt 300, 450, 600. N¾m ®îc c¸c hÖ thøc liªn hÖ gi÷a c¸c tØ sè lîng gi¸c cña hai gãc phô nhau. BiÕt dùng gãc khi cho biÕt mét trong c¸c tØ sè lîng gi¸c cña nã. Kü n¨ng: Cã kÜ n¨ng vËn dông gi¶i c¸c bµi tËp ®¬n gi¶n vµ n©ng cao. Th¸i ®é: CÈn thËn, chÝnh x¸c trong gi¶i to¸n. II. ChuÈn bÞ : GV: B¶ng phô, thíc th¼ng, ªke HS: ¤n tËp c«ng thøc tØ sè lîng gi¸c III .TiÕn tr×nh d¹y häc. 1. æn ®Þnh líp: (1phót) - KiÓm tra sÜ sè líp häc 2. kiÓm tra bµi cò: (7phót) Cho h×nh vÏ :  a, X¸c ®Þnh c¹nh kÒ, c¹nh huyÒn, c¹nh ®èi cña gãc  b, ViÕt c«ng thøc ®Þnh nghÜa tØ sè lîng gi¸c cña gãc nhän  Sin  = C¹nh ®èi/ C¹nh huyÒn Cos  = C¹nh kÒ/C¹nh huyÒn Tan  = C¹nh ®èi/ C¹nh kÒ Cot  = C¹nh kÒ/ C¹nh huyÒn 3. Bµi míi. 10 Trêng THCS Vò X¸ Ho¹t ®éng cña GV- HS Ho¹t ®éng 1: §Þnh nghÜa (tiÕp) Gi¸o viªn: D¬ng V¨n M¹nh Néi dung Tg 12 GV: Qua VD1, VD2 ta thÊy, cho gãc nhän ta tÝnh ®îc tØ sè lîng gi¸c. Ngîc l¹i cho tØ sè lîng gi¸c ta cã thÓ dùng ®îc gãc ®ã GV: Cho hs t×m hiÓu VD3 HS: §äc vµ t×m hiÓu VD3 ? Gi¶ sö ®· dùng ®ù¬c gãc  sao cho tan VD3: y 1 B  2 . VËy ta ph¶i tiÕn hµnh dùng ntn? 3 2 ? T¹i sao c¸ch dùng trªn ta ®îc tan  = 3 3  = x O 2 A - C¸ch dùng: Sgk/37 GV: Yªu cÇu Hs lµm ?3 ? Nªu c¸ch dùng ? Chøng minh HS: Lµm ?3 - 1hs lªn b¶ng, hs kh¸c lµm vµ nhËn xÐt - Chøng minh: Sgk/73 VD4: y 1 M 2 1 GV: Híng dÉn hs lµm bµi trªn b¶ng - Nªu chó ý, gäi hs ®äc l¹i chó ý trong Sgk HS: Mét em lªn b¶ng nªu c¸ch dùng vµ chøng minh. N - C¸ch dùng: + Dùng gãc vu«ng xOy, lÊy ®o¹n th¼ng ®¬n vÞ. + Trªn tia Oy lÊy ®iÓm M : OM = 1 + VÏ cung trßn (M;2) c¾t Ox t¹i N + Gãc ONM lµ gãc  cÇn dùng. - Chøng minh: Hs: Díi líp lµm vµo vë vµ nhËn xÐt Ho¹t ®éng 2: TØ sè lîng gi¸c cña hai gãc phô nhau x  O 13 Sin  OM 1   0,5 MN 2 Chó ý: Sgk 2. TØ sè lîng gi¸c cña hai gãc phô nhau GV: Yªu cÇu Hs lµm ?4. §a h×nh vÏ lªn b¶ng HS: Lµm ?4 ? Cho biÕt c¸c tØ sè lîng gi¸c nµo b»ng nhau. Gv: Cã thÓ chØ cho Hs kÕt qu¶ bµi 11/Sgk ®Ó minh ho¹ kÕt qu¶ trªn ? VËy khi hai gãc phô nhau c¸c tØ sè lîng gi¸c cña chóng cã mèi liªn hÖ g× � §Þnh lÝ HS: TÝnh c¸c tØ sè lîng gi¸c cña gãc  vµ A ?4 B  sin  = Cos Cos  = sin     Tan  = Cot C Cot  = Tan  * §Þnh lÝ: Sgk/74 VD5: Sgk/74 - Nªu c¸c tØ sè lîng gi¸c b»ng nhau ? Gãc 450 phô víi gãc nµo - VËy ta cã: VD6: Sgk/74 * B¶ng lîng gi¸c mét sè gãc ®Æc biÖt (Sgk/75) 11 Trêng THCS Vò X¸ sin450 = cos450 = Gi¸o viªn: D¬ng V¨n M¹nh 2 2 tan450 = cot450 = 1 ? Gãc 300 phô víi gãc nµo VD7: T×m y trong h×nh vÏ ? Tõ tØ sè lîng gi¸c cña 600 (VD2) h·y suy ra tØ sè lîng gi¸c cña gãc 300 Ta cã: Gv: Tõ c¸c VD ta cã tØ sè lîng gi¸c cña c¸c gãc ®Æc biÖt: 300, 450, 600 (®a b¶ng phô) ? Cos300 b»ng tØ sè nµo vµ cã gi¸ trÞ bao nhiªu - VËy khi biÕt gãc nhän ta còng cã thÓ tÝnh c¹nh cña tam gi¸c vu«ng Cos300 = 17 y 17 30 y => y = 17. Cos300 = 17. 3 = 14,7 2 * Chó ý: Sgk/75 GV: Nªu chó ý HS: §äc chó ý 4. LuyÖn tËp - Cñng cè. (10phót) - Bµi tËp dµnh cho häc sinh: YÕu, trung b×nh 5 Bµi 1: Cho tam gi¸c ABC , ¢=900, AB = 6, B�   .BiÕt tan   .TÝnh AC, BC 12 - Bµi tËp dµnh cho häc sinh: Kh¸, giái Bµi 2 : ViÕt thµnh tØ sè lîng gi¸c cña gãc nhá h¬n 450: sin750; cos530; sin47020’; tan620; cot82045’ Híng dÉn : dïng c«ng thøc sin  = cos(900   ) ; tan  = cot(900-  ) §¸p sè : cos150 ; sin370 ; cos42040’ ; cotg280 ; tg7015’ IV. Híng dÉn vÒ nhµ. (2phót) - N¾m v÷ng: C«ng thøc vµ c¸c tØ sè lîng gi¸c cña gãc nhän HÖ thøc liªn hÖ gi÷a tØ sè lîng gi¸c cña hai gãc phô nhau Ghi nhí b¶ng lîng gi¸c mét sè gãc ®Æc biÖt - BTVN: 12, 13, 14/76,77 Ngµy so¹n: 10/ 9/ 2013 Ngµy d¹y : 13/ 9/ 2013 TiÕt 7: luyÖn tËp I. Môc tiªu. 1.KiÕn thøc : LuyÖn cho häc sinh kÜ n¨ng dùng gãc khi biÕt mét trong c¸c tØ sè lîng gi¸c cña nã. Sö dông ®Þnh nghÜa tØ sè lîng gi¸c cña mét gãc nhän ®Ó chøng minh mét sè c«ng thøc lîng gi¸c ®¬n gi¶n. 2. KÜ n¨ng : VËn dông kiÕn thøc ®· häc ®Ó gi¶i mét sè bµi tËp ®¬n gi¶n vµ n©ng cao. 3. Th¸i ®é : CÈn thËn, chÝnh x¸c trong gi¶i to¸n. II. ChuÈn bÞ. Gv : B¶ng phô ghi c©u hái, bµi tËp. Thíc th¼ng, ªke. 12 Trêng THCS Vò X¸ Gi¸o viªn: D¬ng V¨n M¹nh Hs : ¤n lÝ thuyÕt, xem tríc bµi tËp. Thíc, ªke. III.TiÕn tr×nh d¹y häc. 1. æn ®Þnh líp: (1phót) - KiÓm tra sÜ sè líp 2. kiÓm tra bµi cò (5 phót) +Ph¸t biÓu ®Þnh lÝ vÒ tØ sè lîng gi¸c cña hai gãc phô nhau. +Ch÷a bµi 12/76-Sgk 3. Bµi míi. Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Tg Néi dung 35 Bµi 13: Dùng gãc nhän  biÕt: Ho¹t ®éng 1: LuyÖn tËp T¬ng tù Tan  = y b, Cos  = 0,6 GV: Nªu yªu cÇu cña bµi to¸n ? Nªu c¸ch dùng ? Muèn dùng cos  = 0,6 tríc tiªn ta cÇn lµm g× HS : §æi 0,6 = 3/5. ? Bíc 1 ta dùng yÕu tè nµo ? ? Muèn cã ®o¹n 3 ®v trªn c¹nh gãc vu«ng ta lµm ntn? HS: Tr¶ lêi GV: Nªu c¸ch dùng, sau ®ã mét em lªn b¶ng tr×nh bµy c¸ch dùng vµ chøng minh HS lªn b¶ng tr×nh bµy ? Chøng minh Cos  = 0,6 ( XÐt tam gi¸c vu«ng OAB ) B 1 5 + C¸ch dùng. - Dùng gãc vu«ng xOy, lÊy ®o¹nA th¼ng ®¬n vÞ. - Trªn Ox lÊy ®iÓm A: OA = 3 - VÏ cung trßn (A;5) c¾t Oy t¹i B - Gãc OAB lµ gãc  cÇn dùng + Chøng minh: x  O Ta cã: Cos  c, Tan  = 3 4 3 OA    0, 6 AB 5 y 1 3 4 B 3 Gv: Cho hs lªn b¶ng lµm . O GV: Cho h×nh vÏ tam gi¸c vu«ng ABC cã B =  , h·y chøng minh c¸c c«ng thøc cña bµi 14 - Cho Hs ho¹t ®éng theo nhãm: + Tæ1: Cm: Tan   sin  Bµi 14/77 C Cos  A Cos + Tæ2: Cm: Cot  = Sin + Tæ3: Cm: Tan  .Cot  = 1 B Sin AC / BC AC   Tan  Cos AB / BC AB VËy Tan   Sin cos  Cos AB / BC AB   Cot Sin AC / BC AC HS: Ho¹t ®éng nhãm - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy GV: NhËn xÐt bµi lµm cña c¸c nhãm GV: Híng dÉn Hs Cm: Sin2  + Cos2  = 1 2 ? Sin  = ? ? Cos2  = ? => Sin2  + Cos2  = ? ? AC2 + AB2 = ? V× sao? HS: BC2 v× dùa vµo §Þnh lÝ PiTaGo Cos Sin AC AB +) Tan  .Cot  = . 1 AB AC VËy Tan  .Cot  = 1 VËy Cot  = 2 2 AC � �AB � +) Sin + Cos = � �BC � �BC � � � � � 2 2 2 = AC  2AB  BC 2  1 BC BC 2 GV: §a ®Ò bµi 15, h×nh vÏ lªn b¶ng (Bµi tËp dµnh cho häc sinh kh¸, giái) 13 2 x  4 A Trêng THCS Vò X¸ Gi¸o viªn: D¬ng V¨n M¹nh VËy Sin2  + Cos2  = 1 Bµi 15/77-Sgk HS: Theo dâi h×nh vÏ vµ yªu cÇu cña bµi to¸n ? Gãc B vµ gãc C cã quan hÖ ntn ? BiÕt CosB = 0,8 ta suy ra ®îc tØ sè lîng gi¸c nµo cña gãc C ? Dùa vµo c«ng thøc nµo ®Ó tÝnh CosC, Tanc, CotC HS: Tr¶ lêi - Mét em lªn b¶ng lµm, díi líp lµm bµi vµo vë C B + V× B A vµ C phô nhau  SinC = CosB = 0,8 + Ta cã: Sin2C + Cos2C = 1 => Cos2C = 1 - Sin2C = 1- 0,82 = 0,36 => CosC = 0,6 ? BiÕt gi¸ trÞ TanC cã t×m ®îc CotC kh«ng? + TanC = SinC 0,8 4   CosC 0, 6 3 + CotC = CosC 0, 6 3   SinC 0,8 4 4. Cñng cè. (3phót) ? Nh¾c l¹i c¸c c«ng thøc lîng gi¸c ®· chøng minh trong bµi häc. IV. Híng dÉn vÒ nhµ. (1phót) - Xem l¹i c¸c bµi tËp ®· ch÷a. - BTVN: 16, 17/77-Sgk + 28, 29/93-Sbt Ngµy so¹n: 11/ 9/ 2013 Ngµy d¹y : 14/ 9/ 2013 TiÕt 8: híng dÉn häc sinh sö dông m¸y tÝnh cÇm tay ®Ó tÝnh tØ sè lîng gi¸c I. Môc tiªu. 1. VÒ kiÕn thøc: - Häc sinh hiÓu ®îc c¸ch sö dông m¸y tÝnh cÇm tay ®Ó tÝnh tØ sè lîng gi¸c. 2. VÒ kü n¨ng: - Sö dông thµnh th¹o vµ nhanh chãng m¸y tÝnh cÇm tay ®Ó tÝnh tØ sè lîng gi¸c. 3. VÒ t duy - th¸i ®é: - Cã kÜ n¨ng dïng m¸y tÝnh bá tói ®Ó t×m c¸c tØ sè lîng gi¸c khi cho biÕt sè ®o gãc. II. ChuÈn bÞ : Gv : BMTBT. Hs : MTBT. III.TiÕn tr×nh d¹y häc. 1. æn ®Þnh líp (1 phót): - KiÓm tra sÜ sè líp häc 2. kiÓm tra bµi cò (KÕt hîp bµi): 3. Bµi míi. Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Tg Néi dung Ho¹t ®éng 1: C¸ch t×m tØ sè lîng gi¸c cña gãc nhän cho tríc. GV: Giíi thiÖu c¸c phÝm chøc n¨ng cña m¸y tÝnh vµ c¸ch sö dông c¸c phÝm ®ã ®Ó tÝnh tØ sè lîng gi¸c cña gãc nhän. HS : Nghe vµ ®äc thªm SGK tr81-82 GV: Giíi thiÖu qua VD1 25 1. T×m tØ sè lîng gi¸c cña gãc mét nhän cho tríc. - T×m tØ sè lîng gi¸c cña gãc cho tríc b»ng MTBT (fx-500MS) VD1: (Sgk – Tr82) VD2: (Sgk- Tr82) VD3: (Sgk - Tr83) 14 Trêng THCS Vò X¸ HS: T×m hiÓu VD1 GV: Cho hs t×m hiÓu VD2, VD3 sgk Tr82 HS: §äc vµ tiÌm hiÓu GV: Gi¶i thÝch cho hs HS: Dïng m¸y tÝnh kiÓm tra - 1hs lªn b¶ng viÕt quy tr×nh bÊm phÝm GV: Cho hs lµm bµi 1 HS: Lµm bµi råi lªn b¶ng tr×nh bµy - Hs díi líp lµm vµ nhËn xÐt GV: NhËn xÐt, chèt bµi Ho¹t ®éng 2: T×m sè ®o cña gãc nhän khi biÕt mét tØ sè lîng gi¸c cña nã. Gi¸o viªn: D¬ng V¨n M¹nh Bµi1: a. T×m Sin25013’ Ên phÝm: 25 13 => Kq: 0,4261 VËy Sin25013’ = 0,4261 b. TÝnh Cos52054’ Ên phÝm: 52 54 => Kq: 0,6032 VËy Cos52054’ = 0,6032 18 GV: Yªu cÇu Hs ®äc Sgk/82- 83 HS: ®äc vµ t×m hiÓu VD 4, VD5 GV: gi¶i thÝch cho hs hiÓu thªm ? T×m  biÕt Sin  = 0,7837 b¨ng m¸y tÝnh bá tói HS: Lµm bµi - 1 hs lªn b¶ng thùc hiÖn 2. T×m sè ®o cña gãc nhän khi biÕt mét tØ sè lîng gi¸c cña nã. VD4: (Sgk - Tr83) VD5: (Sgk- Tr83) * T×m gãc  b¨ng MTBT Casio, biÕt biÕt Sin  = 0,7837 +) M¸y fx-500MS Ên phÝm: 0 7837 => kÕt qu¶ 4. Cñng cè. (9phót) 1, T×m tØ sè lîng gi¸c cña c¸c gãc sau? (dïng MTBT) a, Sin70013’ c, Tan 43010’ b, Cos25032’ d, Cot 32015’ 2, So s¸nh: a, Sin200 vµ Sin700 b, Cot 20 vµ Cot 37040’ IV. Híng dÉn vÒ nhµ. (2phót) - Xem l¹i c¸ch dïng mµy tÝnh ®Ó t×m tØ sè lîng gi¸c cña gãc nhän - Lµm bµi tËp sgk – Tr84 15 Trêng THCS Vò X¸ Gi¸o viªn: D¬ng V¨n M¹nh Ngµy so¹n:15/ 9/ 2013 Ngµy d¹y:19/ 9/ 2013 TiÕt 9: mét sè hÖ thøc vÒ c¹nh vµ gãc trong tam gi¸c vu«ng (tiÕt 1) I. Môc tiªu. KiÕn thøc: Häc sinh thiÕt lËp ®îc vµ n¾m v÷ng c¸c hÖ thøc gi÷a c¹nh vµ gãc trong mét tam gi¸c vu«ng. Kü n¨ng: Häc sinh cã kÜ n¨ng vËn dông c¸c hÖ thøc trªn ®Ó gi¶i mét sè bµi tËp. Thµnh th¹o viÖc sö dông MTBT vµ c¸ch lµm trßn sè. Th¸i ®é: VËn dông c¸c tØ sè lîng gi¸c ®Ó gi¶i mét sè bµi to¸n ®¬n gi¶n vµ n©ng cao. II. ChuÈn bÞ : Gv : B¶ng phô, thø¬c th¼ng, ªke. Hs : MTBT, thíc, ªke. III.TiÕn tr×nh d¹y häc. 1. æn ®Þnh líp(1 phót): - KiÓm tra sÜ sè líp häc 2. KiÓn tra bµi cò (5phót) Cho  ABC cã A = 900, AB = c, AC = b, BC = a. H·y viÕt c¸c tØ sè lîng gi¸c cña gãc B vµ gãc C b = CosC a c CosB = = SinC a b TanB = = CotC c c CotB = = TanC b SinB = C a b A c B 3. Bµi míi. Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Ho¹t ®éng 1: C¸c hÖ thøc. GV: Tõ hÖ thøc trªn h·y tÝnh c¸c c¹nh gãc vu«ng b, c theo c¸c c¹nh vµ gãc cßn l¹i. HS : TÝnh ra nh¸p vµ ®äc kÕt qu¶: b = a.SinB = a.CosC c = a.SinC = a.CosB b = c.TanB = c.CotC c = b.TanC = b.CotB Tg Néi dung 25 1. C¸c hÖ thøc. ?1 A b c B ? Dùa vµo c¸c hÖ thøc trªn h·y diÔn ®¹t b»ng lêi c¸c hÖ thøc ®ã. GV: §ã lµ néi dung ®Þnh lÝ vÒ hÖ thøc gi÷a c¹nh vµ gãc trong tam gi¸c vu«ng HS: Nh¾c l¹i ®Þnh lÝ Sgk/86 a *§Þnh lÝ: Sgk/86 b = a.SinB = a.CosC c = a.SinC = a.CosB b = c.TanB = c.CotC c = b.TanC = b.CotB GV: Yªu cÇu Hs ®äc to ®Ò bµi cña VD1. ? BT Cho g×? Yªu cÇu g× ? VD1 ? Nªu c¸ch tÝnh BH HS: BH = AB.Sin300 (Sgk) 16 C Trêng THCS Vò X¸ ? CÇn tÝnh g× tríc HS: CÇn tÝnh c¹nh AB ? Cã AB = 10 km, h·y tÝnh BH GV: Gäi hs nhËn xÐt bµi lµm trªn b¶ng GV: Cho Hs ®äc ®Ò trong khung ë ®Çu §4 ? H·y vÏ h×nh vµ diÔn ®¹t c¸c sè ®· biÕt ? Kho¶ng c¸ch cÇn tÝnh lµ c¹nh nµo cña tam gi¸c ABC HS: C¹nh AC ? H·y nªu c¸ch tÝnh c¹nh AC Gi¸o viªn: D¬ng V¨n M¹nh VD2: (Sgk) 4. Cñng cè. (12) - Bµi tËp dµnh cho häc sinh: yÕu, trung b×nh Bµi1: Cho h×nh vÏ (B¶ng phô) B TÝnh: AC, BC, BD AC �25.03 cm BC �32,67 cm BD �23,17 cm 21cm 40 ? Nh¾c l¹i néi dung ®Þnh lÝ vÒ c¹nh vµ gãc trong C tam gi¸c vu«ng D A - Bµi tËp dµnh cho häc sinh: Kh¸, giái Bµi 66: ( SBT - 99) � Gãc gi÷a tia s¸ng mÆt trêi vµ bãng cét cê lµ MNK � = Ta cã: tan MKN 3,5 MN �0,7292 = 4,8 MK � � MKN �3606’ VËy gãc gi÷a tia n¾ng mÆt trêi vµ bãng cét cê lµ 3606’. IV. Híng dÉn vÒ nhµ.(2phót) - N¾m ch¾c c¸c hÖ thøc - BTVN: 26/88-Sgk + 52/97-Sbt Ngµy so¹n: 16/ 9/ 2013 Ngµy d¹y : 20/ 9/ 2013 TiÕt 10: mét sè hÖ thøc vÒ c¹nh vµ gãc trong tam gi¸c vu«ng (tiÕt 2) I. Môc tiªu. KiÕn thøc: Häc sinh hiÓu ®îc thuËt ng÷ gi¶i tam gi¸c vu«ng lµ g× Kü n¨ng: Häc sinh cã kÜ n¨ng vËn dông c¸c hÖ thøc trªn trong viÖc gi¶i tam gi¸c vu«ng. Th¸i ®é: VËn dông c¸c tØ sè lîng gi¸c ®Ó gi¶i c¸c bµi tËp ®¬n gi¶n vµ n©ng cao. II. ChuÈn bÞ : Gv : B¶ng phô, MTBT, thø¬c th¼ng, ªke. Hs : MTBT, thíc, ªke. III.TiÕn tr×nh d¹y häc. 1. æn ®Þnh líp: (1 phót): - KiÓm tra sÜ sè líp häc 2. kiÓm tra bµi cò( 7phót) 17 Trêng THCS Vò X¸ Gi¸o viªn: D¬ng V¨n M¹nh ? Ph¸t biÓu ®Þnh lÝ vµ viÕt c¸c hÖ thøc vÒ c¹nh vµ gãc trong tam gi¸c vu«ng (vÏ h×nh minh häa) b = a.SinB = a.CosC c = a.SinC = a.CosB b = c.TanB = c.CotC c = b.TanC = b.CotB 3. Bµi míi. Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Ho¹t ®éng 1: Gi¶i tam gi¸c vu«ng GV: Giíi thiÖu bµi to¸n “gi¶i tam gi¸c vu«ng” ? §Ó gi¶i tam gi¸c vu«ng cÇn biÕt mÊy yÕu tè? sè c¹nh cÇn biÕt HS: CÇn biÕt Ýt nhÊt 2 yÕu tè, ph¶i biÕt Ýt nhÊt mét c¹nh GV: Yªu cÇu Hs ®äc ®Ò bµi VD3 ? Gi¶i tam gi¸c vu«ng ABC cÇn tÝnh c¹nh nµo, gãc nµo. �C � HS: CÇn tÝnh: BC, B, ? Cã thÓ tÝnh tØ sè lîng gi¸c cña gãc nµo ngay �C � tríc. T¹i chç tr×nh bµy  HS: TÝnh B, lêi gi¶i GV: Yªu cÇu Hs lµm ?2 ? Nªu c¸ch lµm ? HS: Lµm ?2 Tg Néi dung C 25 2. Gi¶i tam gi¸c vu«ng 8 VD3 Gi¶i + Theo Py-ta-go ta cã: 5 BC  AB  AC  5  8  9, 434 5 + TanC =  0, 625 8 0 �  C 32 � 900 320 580  B 2 2 2 2 ?2 VD4: GV: §a ®Ò bµi, h×nh vÏ VD4 lªn b¶ng phô ? §Ó gi¶i tam gi¸c OPQ cÇn tÝnh c¹nh nµo, gãc nµo. � , OP, OQ HS: CÇn tÝnh Q OP = PQ.cosP OQ = PQ.CosQ GV: Theo dâi, nh¾c nhë hs lµm bµi. GV: Yªu cÇu Hs lµm ?3 HS: Lµm ?3 GV: §a ®Ò bµi, h×nh vÏ lªn b¶ng, yªu cÇu hs tù gi¶i ? Cã thÓ tÝnh MN theo c¸ch nµo kh¸c HS: ®Þnh lÝ Pytago P 36 7 Gi¶i �  900  P �  900  36 0  54 0 Cã: Q Q O Theo hÖ thøc gi÷a c¹nh vµ gãc trong tam gi¸c ta cã: OP = PQ.sinQ = 7.sin540 = 5,663 OQ = PQ.sinP = 7.sin360 = 4,114 ?3 N VD5: M �  900  M �  900  510  390 L + N 2,8 + Theo hÖ thøc gi÷a c¹nh vµ gãc trong tam gi¸c vu«ng ta cã: LN = LM. TanM = 2,8. Tan510 = 3,458 + Cã: LM = MN.Cos510 51 ? H·y so s¸nh hai c¸ch tÝnh => yªu cÇu hs ®äc nhËn xÐt HS: ®äc nhËn xÐt => MN = 4. Cñng cè. (10) - Bµi tËp dµnh cho häc sinh: YÕu, trng b×nh B A LM 2,8 = �4, 49 0 cos51 cos510 *NhËn xÐt: Sgk/88 18 Trêng THCS Vò X¸ Bµi 27/88-Sgk: TÝnh a, b, c trong c¸c h×nh vÏ sau: C a, b, c = 5,774 cm a = 11,547 cm B b = 10 cm a = 11,142 cm 30 a 10 Gi¸o viªn: D¬ng V¨n M¹nh a 10 A B A c - Bµi tËp dµnh cho häc sinh: Kh¸, giái Bµi 59: ( SBT - 98) T×m x; y trong h×nh vÏ sau: 45 C b IV. Híng dÉn vÒ nhµ. (2 phót) - LuyÖn kü n¨ng gi¶i tam gi¸c vu«ng. - VTVN: 27(c,d), 28,29/88/89-Sgk Ngµy so¹n: 23/ 9/ 2013 Ngµy d¹y : 26/ 9/ 2013 TiÕt 11: LuyÖn tËp (TiÕt 1) I. Môc tiªu. - H/s biÕt vËn dông c¸c hÖ thøc trong viÖc gi¶i tam gi¸c vu«ng. - H/s ®îc thùc hµnh nhiÒu vÒ ¸p dông c¸c hÖ thøc, sö dông MTBT, lµm trßn sè. - BiÕt vËn dông c¸c hÖ thøc nµy vµ thÊy ®îc øng dông c¸c tØ sè lîng gi¸c ®Ó gi¶i c¸c bµi to¸n thùc tÕ. II. ChuÈn bÞ : Gv : B¶ng phô, thíc th¼ng. Hs : MTBT, thíc. III.TiÕn tr×nh d¹y häc. 1. æn ®Þnh líp: (1 phót): - KiÓm tra sÜ sè líp häc 2. kiÓm tra bµi cò: (10) Hs 1 :Ph¸t biÓu ®Þnh lÝ vÒ hÖ thøc gi÷a c¹nh vµ gãc trong tam gi¸c vu«ng. VÏ h×nh vµ viÕt hÖ thøc. C a b B A c Hs 2 : Gi¶i tam gi¸c vu«ng ABC vu«ng t¹i A, biÕt : �  350 a = 20 cm ; B B a = 20 cm c C 35 3. Bµi míi. A b Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Ho¹t ®éng 1: LuyÖn tËp GV: Yªu cÇu hs ®äc ®Ò bµi 28/89-Sgk ? Dùa vµo ®©u ®Ó tÝnh gãc  Tg Néi dung 30 Bµi 28/89-Sgk. 19 Trêng THCS Vò X¸ HS: TØ sè lîng gi¸c cña gãc nhän ? Ta cÇn tÝnh tØ sè lîng gi¸c nµo cña gãc Gi¸o viªn: D¬ng V¨n M¹nh Tan  = AB  7 AC 4 =>  = 60015'  HS: TØ sè tan  ? H·y tÝnh tan  , tõ ®ã suy ra gãc  HS: Cã thÓ dïng MTBT ®Ó tÝnh KQ GV: uèn n¾n nh÷ng sai sãt cho hs GV: Yªu cÇu hs ®äc ®Ò bµi 28/89-Sgk Hs: §äc to ®Ò bµi, Gv vÏ h×nh lªn b¶ng ? Muèn tÝnh gãc  ta lµm nh thÕ nµo. HS : Dïng tØ sè lîng gi¸c cos  GV: Gäi 1hs lªn b¶ng tr×nh bµy lêi gi¶i HS: Lªn b¶ng GV: Gäi Hs nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ bµi lµm cña Hs trªn b¶ng 1.75 Bµi 29/89-Sgk. A C ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ 250m 320m ~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~ ~~~ ~~~  ~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ AB 250 B   0, 7842 BC 320 �   38037 ' Cos  GV: Nªu BT 30 (Sgk- Tr89) (Bµi tËp dµnh cho hä sinh: Kh¸, giái) Bµi 30 (Sgk-Tr89) GV: kÎ BK  AC nh»m môc ®Ých g×? ? TÝnh AN ntn AN = AB . sin38 0 ? §Ó t×m AN ta cÇn lµm g× HS: T×m BK ? T×m BK ntn? HS: T¹i chç nªu c¸ch tÝnh H·y tÝnh AB ? HS : t¹i chç tr¶ lêi - T¬ng tù trªn cho HS lªn b¶ng tÝnh AC GV: chó ý «n l¹i cho hs c¸ch t×m tØ sè lîng gi¸c cña 1 gãc b»ng MTBT ? Nªu c¸c KT cÇn thiÕt ®Ó gi¶i bµi 30 ? HS: TÝnh chÊt c¹nh ®èi diÖn gãc 30 0 - TØ sè lîng gi¸c cña gãc nhän GV: Lu ý hs kÎ yÕu tè phô trong bµi tËp A K 5,5 22° B 30° C N Gi¶i KÎ BK  AC . XÐt tg KBC cã BK = BC ( BK ®èi diÖn gãc 30 0 ) 1 2 1 2 = .11 = 5,5  KBA cã : CosB = KB 5.5  AB AB =>AB = 5,5 : Cos 22 0 = 5,9 c/ XÐt tg ANC cã : AN = AC. Sin30 0 AC = AN : Sin30 0 = 3,6 : 0,5 = 7,304 cm 4. Cñng cè. (2phót) ? Ta ®· gi¶i nh÷ng d¹ng to¸n nµo. ? Dùa vµo nh÷ng kiÕn thøc nµo ®Ó gi¶i c¸c d¹ng to¸n trªn. IV. Híng dÉn vÒ nhµ (2phót) - N¾m ch¾c hÖ thøc gi÷a c¹nh vµ gãc trong tam gi¸c vu«ng. - Xem l¹i c¸c bµi tËp ®· ch÷a - BTVN: 30, 31, 32/98-Sgk 20
- Xem thêm -