Tài liệu Giáo án gdcd 9 trọn bộ_cktkn_bộ 9

  • Số trang: 72 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 120 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trêng THCS B×nh Nh©n d©n 9 Gi¸o dôc c«ng TuÇn 1 Ngµy so¹n : 3/9/07 Bµi 1 : ChÝ c«ng v« t I. Môc tiªu cÇn ®¹t - Gióp häc sinh hiÓu thÕ nµo lµ chÝ c«ng v« t, Ých lîi, ý nghÜa cña ®øc tÝnh ®ã ®èi víi cuéc sèng, x· héi - Ngêi häc sinh rÌn luyÖn nh thÕ nµo ®Ó cã chÝ c«ng v« t II. ChuÈn bÞ: - Gi¸o viªn: So¹n gi¸o ¸n, bé tranh GDCD 9 - Häc sinh: ®äc tríc bµi ë nhµ III.TiÕn tr×nh ho¹t ®éng 1.æn ®Þnh tæ chøc : 2. KiÓm tra: - KÕt hîp trong giê 3. Bµi míi: I.§Æt vÊn ®Ò 1.T×m hiÓu 1 tÊm g¬ng vÒ chÝ c«ng v« t: T« H.Thµnh Gv dÉn d¾t, nªu vÊn ®Ò - §©y lµ mét trong nh÷ng ®øc tÝnh mµ B¸c Hå ®· d¹y: CÇn, kiÖm, liªm chÝnh, chÝ c«ng v« t - Gäi häc sinh ®äc mÈu chuyÖn vÒ T« HiÕn Thµnh ? T« HiÕn Thµnh ®· cã suy nghÜ ntn trong viÖc -TÊm g¬ng s¸ng vÒ Hµ TiÕn 1Quang Trêng THCS B×nh Nh©n d©n 9 Gi¸o dôc c«ng dïng ngêi vµ gi¶i quyÕt c«ng viÖc ? T¹i sao nÕu chän ngêi lµm viÖc, T.H.T chon V.T.T¸? - §ã lµ ngêi cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao, hÕt lßng v× c«ng viÖc ? T.H.T kh«ng chän ngêi ®· hÇu h¹ m×nh chu ®¸o ->Kh«ng v× t×nh riªng mµ quªn ®i tr¸ch nhiÖm ®èi víi ®Êt níc §äc “ §iÒu mong muèn cña B¸c Hå’ ? Cïng víi sù hiÓu biÕt cña em vÒ BH em cã suy nghÜ g× vÒ cuéc ®êi vµ sù nghiÖp CM cña B¸c? ( Gv huy ®éng kh¶ n¨ng ®éc lËp suy nghÜ cña h/s) ? Theo em nh÷ng ®iÒu ®ã ®· t¸c ®éng ntn ®Õn t×nh c¶m cña nh©n d©n ta ®víi B¸c? - KÝnh yªu -> sèng, lµm viÖc theo g¬ng B¸c ? Em hiÓu thÕ nµo lµ chÝ c«ng v« t vµ t¸c dông cña nã trong ®êi sèng céng ®ång? ? ChÝ c«ng v« t lµ g×? chÝ c«ng v« t: Chñ tÞch HCM II. ChÝ c«ng v« t vµ ý nghÜa, t¸c dông ®èi víi cuéc sèng - ChÝ c«ng v« t: PhÈm chÊt, c«ng b»ng, kh«ng thiªn vÞ, gi¶i quyÕt c«ng viÖc theo lÏ ph¶i v× lîi Ých chung cña tËp thÓ vµ toµn xh - ThiÕt thùc-> ®níc giµu m¹nh, xh c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh - §îc tin cËy, kÝnh träng III. Bµi tËp Bµi 1.A( chÝ c«ng…) B( kh«ng ch.c«ng…) d,®, e a, b, c Bµi 2 Chän d, ® Bµi 3 ? ChÝ c«ng v« t ®em l¹i lîi Ých g× cho tËp thÓ a, Ph¶n ®èi ? Ngêi chÝ c«ng v« t sÏ ®îc ®ãn nhËn nh÷ng g×? b, ®ång t×nh b¹n trung - Tin cËy, kÝnh träng cña ngêi kh¸c c, ph¶n ®èi ? §Ó rÌn luyÖn phÈm chÊt chÝ c«ng v« t häc sinh Bµi 4 cÇn ph¶i lµm g×? - ñng hé, quý träng ngêi cã chÝ c«ng v« t - P2 vô lîi c¸ nh©n - Häc tËp nh÷ng ngêi cã ®/ tÝnh chÝ c«ng v« t ? T×m nh÷ng danh ng«n nãi vÒ chÝ c«ng v« t - Gäi h/s ®äc yªu cÇu bµi tËp, c¸c hµnh vi Chia 2 nhãm: N1 chän h.vi chÝ c«ng v« t N2: chän h.vi kh«ng chÝ c«ng v« t ? HS nªu yªu cÇu bµi tËp Hµ TiÕn 2Quang Trêng THCS B×nh Nh©n d©n 9 Gi¸o dôc c«ng ? T¸n thµnh ý kiÕn nµo? T¹i sao? Th¸i ®é cña em ntn trong c¸c t×nh huèng sau? ? Nªu 1 sè VD vÒ nh÷ng viÖc lµm thÓ hiÖn chÝ c«ng v« t 4. Cñng cè: gi¸o viªn kh¸i qu¸t néi dung bµi 5. HDVN - §äc bµi 2 I. Rót kinh nghiÖm: TuÇn 2 Ngµy so¹n: 6/9/07 I. Bµi 2: Tù chñ Môc tiªu bµi häc - Gióp häc sinh hiÓu thÕ nµo lµ tù chñ, ý nghÜa cña tù chñ cuéc sèng - Ngêi häc sinh rÌn luyÖn nh thÕ nµo tÝnh tù chñ II. ChuÈn bÞ: - Gi¸o viªn: So¹n gi¸o ¸n - Häc sinh: ®äc tríc bµi ë nhµ II. TiÕn tr×nh ho¹t ®éng 1. æn ®Þnh tæ chøc : 2. KiÓm tra: - ThÕ nµo lµ chÝ c«ng v« t - KÕt hîp trong giê 3. Bµi míi: Gäi H/S ®äc 2 VD SGK trang 6,7 I.Tù chñ lµ g×? - Hµ TiÕn 3Quang Lµm chñ b¶n th©n: Trêng THCS B×nh Nh©n d©n 9 Gi¸o dôc c«ng ? Bµ T©m ®· lµm g× tríc nçi bÊt h¹nh cña gia Suy nghÜ, t×nh c¶m vµ hµnh vi ®×nh cña m×nh trong moi hoµn c¶nh, ? Theo em bµ T©m lµ ngêi ntn? b×nh tÜnh, tù tin vµ biÕt ®iÒu chØnh hµnh vi ? N tõ 1 HS ngoan ®i ®Õn chç nghiÖn ngËp vµ trém c¾p ntn? T¹i soa nh vËy? ? Theo em tÝnh tù chñ biÓu hiÖn ntn? ? V× sao con ngêi cÇn biÕt tù chñ? II. ý nghÜa cña tù chñ ®èi víi mçi ngêi Con ngêi biÕt sèng ®óng ®¾n c xö cã ®¹o ®øc, cã v¨n ho¸ ? Lµ häc sinh, cÇn rÌn luyÖn tÝnh tù chñ ntn? Gäi HS ®äc y/c BT 1 Yªu cÇu H/S kÓ: Y/ C H/S th¶o luËn Y/ C H/ S viÕt ra giÊy, ktra III. Con ngêi biÕt ®øng v÷ng tríc khã kh¨n thö th¸ch  H/s : + suy nghÜ tríc khi hµnh ®éng + sau mçi viÖc lµm xem xÐt l¹i th¸i ®é, hµnh ®éng lêi nãi ®óng/ sai => rót kinh nghiÖm I. Bµi tËp Bµi 1 §ång ý: a, b, d, e Bµi 2 Bµi 3 ViÖc lµm cña H»ng thiÕu tù chñ Bµi 4 4. Cñng cè: gi¸o viªn kh¸i qu¸t néi dung bµi 5. HDVN : Hoµn chØnh bµi tËp - §äc bµi 3 Rót kinh nghiÖm: Hµ TiÕn 4Quang Trêng THCS B×nh Nh©n d©n 9 TuÇn 3 Ngµy so¹n:13/9/07 KÝ duyÖt Gi¸o dôc c«ng Bµi 3: D©n chñ vµ kû luËt A. Môc tiªu: - Häc sinh cÇn hiÓu ®îc thÕ nµo lµ d©n chñ, kû luËt; Nh÷ng biÓu hiÖn cña d©n chñ, kØ luËt trong nhµ trêng vµ trong ®êi sèng x· héi. - HiÓu ®îc ý nghÜa cña viÖc tù gi¸c thùc hiÖn nh÷ng yªu cÇu ph¸t huy d©n chñ vµ kØ luËt lµ c¬ héi, ®iÒu kiÖn ®Ó mçi ngêi ph¸t triÓn nh©n c¸ch vµ gãp phÇn x©y dùng mét x· héi c«ng b»ng, d©n chñ v¨n minh - Gióp häc sinh biÕt c¸ch giao tiÕp vµ øng xö ph¸t huy vai trß cña c«ng d©n, thùc hiÖn tèt D©n chñ, kØ luËt nh biÕt biÓu ®¹t quyÒn vµ nghÜa vô ®óng lóc, ®óng chç, biÕt gãp ý víi b¹n bÌ vµ mäi ngêi xung quanh. - BiÕt ph©n tÝch ®¸nh gi¸ c¸c t×nh huèng trong cuéc sèng x· héi thÓ hiÖn tèt tÝnh d©n chñ vµ tÝnh kØ luËt. B. ChuÈn bÞ: - GV ®äc tµi liÖu, tranh ¶nh - HS ®äc bµi míi, häc bµi cò C. TiÕn tr×nh lªn líp 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò - Em h·y ®äc mét vµi c©u tôc ng÷, ca dao nãi vÒ tÝnh tù chñ 3. Bµi míi I. §Æt vÊn ®Ò * Cã d©n chñ: - C¸c b¹n s«i næi th¶o luËn, ®Ò xuÊt chØ tiªu cô thÓ - C¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn vÊn ®Ò chung GV dÉn d¾t vµo bµi HS ®äc VD/sgk/20 Tæ chøc cho HS trao ®æi vÒ t×nh huèng SGK ? H·y nªu nh÷ng chi tiÕt thÓ hiÖn viÖc Hµ TiÕn 5Quang Trêng THCS B×nh Nh©n d©n 9 Gi¸o dôc c«ng lµm ph¸t huy d©n chñ vµ thiÕu d©n chñ trong 2 VD trªn GV chia b¶ng thµnh 2 phÇn HS tr¶ lêi vµ ®iÒn ý kiÕn c¸ nh©n vµo 2 cét HS nhËn xÐt, bæ sung GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ ? H·y ph©n tÝch sù kÕt hîp biÖn ph¸p ph¸t huy d©n chñ vµ kû luËt cña líp 9A G chia b¶ng thµnh 2 cét H tr¶ lêi vµ ®iÒn vµo 2 cét H c¶ líp tham gia gãp ý kiÕn G nhËn xÐt, bæ sung ? ViÖc lµm cña «ng gi¸m ®èc cho thÊy «ng lµ ngêi ntn? - H tr¶ lêi c¸ nh©n - H c¶ líp trao ®æi G nhËn xÐt, bæ sung ? Tõ c¸c nhxÐt trªn vÒ viÖc lµm cña líp 9A vµ cña «ng G§ em rót ra bµi häc gi - H trao ®æi, ph¸t biÓu - G nhxÐt vµ kÕt luËn - G kÕt luËn chuyÓn ý - G tæ chøc cho h/s th¶o luËn theo nhãm chia líp thµnh 3 nhãm - G giao c©u hái cho häc sinh - H cö ®¹i diÖn nhãm, th kÝ - G híng dÉn c¸c nhãm th¶o luËn ( cã gîi ý) Nhãm 1: C©u 1: Em hiÓu thÕ nµo lµ DC? C©u 2: ThÕ nµo lµ tÝnh kØ luËt? Nhãm 2: C©u 1: D©n chñ, kØ luËt thÓ hiÖn ntn? C©u 2: T¸c dông cña d©n chñ vµ kØ - Tù nguyÖn tham gia c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ - Thµnh lËp “§éi thanh niªn cê ®á”. * ThiÕu d©n chñ - C«ng nh©n kh«ng ®îc bµn b¹c, gãp ý c¸c yªu cÇu cña G§ - Søc kháe cñ c«ng nh©n gi¶m sót - CN kiÕn nghÞ c¶i thiÖn lao ®éng, ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn, nhng kh«ng ®îc chÊp nhËn. - G§: ®éc ®o¸n, chuyªn quyÒn, gia trëng II. Néi dung bµi häc 1. ThÕ nµo lµ D©n chñ, kØ luËt ? * DC lµ: - Mäi ngêi lµm chñ c«ng viÖc - Mäi ngêi ®îc viÕt ®îc cïng tham gia. - Mäi ngêi gãp ý kiÕn thùc hiÖn kiÓm tra gi¸m s¸t * KØ luËt lµ: - Tu©n theo quy luËt cña céng ®ång - Hµnh ®éng thèng nhÊt ®Ó ®¹t chÊt lîng cao 2. T¸c dông: - T¹o ra sù thèng nhÊt cao vÒ nhËn nhËn thøc, ý trÝ vµ hµnh ®éng - T¹o ®iÒu kiÖn cho sù ph¸t triÓn cña Hµ TiÕn 6Quang Trêng THCS B×nh Nh©n d©n 9 Gi¸o dôc c«ng luËt? Nhãm 3: C©u 1: V× sao trong cuéc sèng chóng ta cÇn ph¶i cã D©n chñ, kØ luËt C©u 2: Chóng ta cÇn rÌn luyÖn D©n chñ, kØ luËt ntn? - Cö ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy. - H gãp ý kiÕn. - G nhxÐt, bæ sung -> G híng dÉn, H rót ra bµi häc G tr×nh néi dung bµi häc lªn b¶ng -H ghi vµo vë - G nh¾c l¹i néi dung bµi häc - G kÕt luËn chuyÓn ý - G. HS c¶ líp ph©n tÝch c¸c hiÖn tîng trong häc tËp vµ trong cuéc sèng, c¸c quan hÖ XH - G ®a ra c¸c c©u hái - H tr¶ l¬× - G bæ sung, híng ®Õn ý ®óng mçi c¸ nh©n - XD x· héi ph¸t triÓn vÒ mäi mÆt 3. RÌn luyÖn ntn? - Mäi ngêi cÇn tù gi¸c chÊp hµnh kû luËt - C¸c c¸n bé l·nh ®¹o, c¸c tæ chøc XH t¹o ®iÒu kiÖn cho mçi c¸ nh©n ph¸t huy D©n chñ, kØ luËt - HS v©ng lêi bè mÑ thùc hiÖn quy ®Þnh cña trêng. III. Bµi tËp Bµi 1:Nh÷ng viÖc lµm thÓ hiÖn tÝnh d©n chñ ý : a,b,d 4. Cñng cè - G kh¸i qu¸t néi dung bµi häc 5. HDVN : - H vÒ nhµ häc bµi cò, ®äc tiÕp bµi tiÕp theo D. Rót kinh nghiÖm Hµ TiÕn 7Quang Trêng THCS B×nh Nh©n d©n 9 Gi¸o dôc c«ng TuÇn 4 Ngµy so¹n: 18/9/07 KÝ duyÖt Bµi 4 :B¶o vÖ hoµ b×nh A. Môc tiªu: - Häc sinh cÇn hiÓu ®îc hoµ b×nh lµ kh¸t väng cña nh©n lo¹i, mang l¹i h¹nh phóc cho con ng - HiÓu ®îc hËu qu¶, t¸c h¹i cña chiÕn tranh - Tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ hoµ b×nh chèng chiÕn tranh cña toµn nh©n lo¹i - TÝch cùc tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng v× hoµ b×nh chèng chiÕn tranh, vËn ®éng mäi ngêi cïng tham gia B. ChuÈn bÞ: - GV ®äc tµi liÖu, tranh ¶nh - HS ®äc bµi míi, häc bµi cò C. TiÕn tr×nh lªn líp 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò: - HS lªn b¶ng lµm bµi tËp 1,2 trang 11 3. Bµi míi Cho h/s th¶o luËn theo nhãm: 3 nhãm I. §Æt vÊn ®Ò - Cö ®¹i diÖn nhãm ®äc th«ng tin trong Nhãm 1 sgk 1- Sù tµn khèc cña chiÕn tranh - GV sö dông 2 bøc tranh sgk ®Ó th¶o - Gi¸ trÞ cña hoµ b×nh luËn - Sù cÇn thiÕt ng¨n chÆn chiÕn tranh vµ - G treo tranh lªn b¶ng b¶o vÖ hoµ b×nh - C¸c nhãm ®äc th«ng tin vµ xem 2 HËu qu¶ : tranh - CTTG 1 lµm 10 triÖu ngêi chÕt - G ®Æt c©u hái? - CTTG2 lµm 60 triÖu ngêi chÕt Nhãm 1: C©u 1: Em cã suy nghÜ g× khi ®äc c¸c th«ng tin vµ xem ¶nh Hµ TiÕn 8Quang Trêng THCS B×nh Nh©n d©n 9 Gi¸o dôc c«ng 2. ChiÕn tranh ®· g©y lªn hËu qu¶ g× cho con ngêi? 3. ChiÕn tranh ®· g©y hËu qu¶ g× cho trÎ em Nhãm 2 C1: V× sao ph¶i ng¨n ngõa chtranh vµ b¶o vÖ hoµ b×nh 3. Tõ 1900 -> 2000 chiÕn tranh lµm: - 2 triÖu trÎ em chÕt - 6 triÖu trÎ em th¬ngtÝch tµn phÕ - 20 triÖu trÎ em sèng b¬ v¬ - 3 tr¨m ngh×n trÎ em tuæi thiÕu niªn buéc ph¶i ®i lÝnh cÇm sóng giÕt ngêi Nhãm 2 - H tr¶ lêi C 2. CÇn ph¶i lµm g× ®Ó ng¨n ngõa ctranh vµ b¶o vÖ hoµ b×nh Nhãm 3 C1: Em cã suy nghÜ g× khi ®Õ quèc MÜ g©y ctranh ë ViÖt Nam? C2. Em rót ra bµi häc g× sau khi th¶o luËn c¸c th«ng tin vµ ¶nh - C¸c nhãm th¶o luËn - G híng dÉn c¸c nhãm tr×nh bµy - H tr×nh bµy - H nhËn xÐt - G ®¸nh gi¸, xem xÐt - G kÕt luËn chuyÓn ý - G gióp h/s hiÓu ®îc hoµ b×nh lµ g× vµ c¸c ho¹t ®éng nh»m b¶o vÖ hoµ b×nh, häc sinh liªn hÖ b¶n th©n ? ThÕ nµo lµ hoµ b×nh ? BiÓu hiÖn cña lßng yªu hoµ b×nh Nhãm 3 II. Néi dung bµi häc 1. Hoµ b×nh: - Kh«ng cã chiÕn tranh hay sung ®ét vò trang - Lµ mèi quan hÖ hiÓu biÕt t«n träng b×nh ®¼ng gi÷a c¸c quèc gia,DT, gi÷a con ngêi víi con ngêi - lµ kh¸t väng cña nh©n lo¹i 2. BiÓu hiÖn cña lßng yªu hoµ b×nh - Gi÷ g×n cuéc sèng b×nh yªn - Dïng long th¬ng lîng ®µm ph¸n ®ª gi¶i quyÕt m©u thuÉn Hµ TiÕn 9Quang Trêng THCS B×nh Nh©n d©n 9 Gi¸o dôc c«ng ? Nh©n lo¹i nãi chung vµ d©n téc ta nãi riªng ph¶i lµm g× ®Ó b¶o vÖ hoµ b×nh - GV vµ HS ®µm tho¹i theo 3 c©u hái - H tr×nh bµy, nhËn xÐt - G nhËn xÐt, bæ sung - H ghi vµo vë - kh«ng ®Ó x¶y ra chiÕn tranh sung ®ét 3. RÌn luyÖn - Toµn nh©n lo¹i cÇn ng¨n chÆn chiÕn tranh, b¶o vÖ hoµ b×nh. Lßng yªu hoµ b×nh thÓ hiÖn mäi n¬i mäi lóc gi÷a mäi ngêi - DT ®· vµ ®ang tÝch cùc v× sù nghiÖp b¶o vÖ hoµ b×nh vµ c«ng lý trªn TG - H lµm bµi tËp Bµi tËp 1/16 Bµi tËp 4/16 - H tham gia tiÓu phÈm ph©n vai vµ lêi tho¹i - H c¶ líp nhËn xÐt - G nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ III. LuyÖn tËp - H lµm bµi tËp 1,4 4. Cñng cè - G kh¸i qu¸t néi dung bµi häc 5. HDVN : - H vÒ nhµ häc bµi cò, ®äc tiÕp bµi tiÕp theo D. Rót kinh nghiÖm Hµ TiÕn10 Quang Trêng THCS B×nh Nh©n d©n 9 Gi¸o dôc c«ng TuÇn 5 Ngµy so¹n:3/10/07 KÝ duyÖt Bµi 5 : T×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc A. Môc tiªu: - HiÓu ®îc thÕ nµo lµ t×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c DT, ý nghÜa, biÓu hiÖn cô thÓ cña t×nh h÷u nghÞ - TÝch cùc tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng v× t×nh h÷u gãp phÇn gi÷a g×n b¶o vÖ t×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c níc B. ChuÈn bÞ: - GV ®äc tµi liÖu, tranh ¶nh - HS ®äc bµi míi, häc bµi cò C. TiÕn tr×nh lªn líp 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò: - Nªu c¸c ho¹t ®éng v× hoµ b×nh cña trêng cña líp cña ®Þa ph¬ng em. C¸c h×nh thøc cña ho¹t ®éng ®ã lµ g×? 3. Bµi míi G chuÈn bÞ sè liÖu, tranh ¶nh phãng to treo I. §Æt vÊn ®Ò Hµ TiÕn11 Quang Trêng THCS B×nh Nh©n d©n 9 Gi¸o dôc c«ng lªn b¶ng - G ghi sè liÖu lªn b¶ng phô, treo ¶nh lªn gãc b¶ng - Tæ chøc cho h/s th¶o luËn - HS theo dâi b¶ng sè liÖu vµ ¶nh - G ®Æt c©u hái ? Quan s¸t ¶nh vµ ®äc c¸c sè liÖu em thÊy ViÖt Nam ®· thÓ hiÖn mqh h÷u nghÞ hîp t¸c ntn ? Nªu VD mèi quan hÖ h÷u nghÞ gi÷a níc ta vµ c¸c níc mµ em biÕt - G gîi ý cho H trao ®æi - H sinh ph¸t biÓu ý kiÕn - H nhËn xÐt gãp ý - G nhËn xÐt, kÕt luËn - G kÕt luËn chuyÓn ý - Liªn hÖ thùc tÕ vÒ t×nh h÷u nghÞ - cho HS liªn hÖ ho¹t ®éng h÷u nghÞ cña níc ta víi c¸c níc nãi chung vµ cña thiÕu nhi ViÖt Nam nãi riªng - H giíi thiÖu c¸c t liÖu ®· su tÇm ®îc - G tæ chøc cho HS th¶o luËn nhãm: 3 nhãm - Giao c©u hái cho tõng nhãm Nhãm 1: ThÕ nµo lµ t×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c níc trªn thÕ giíi? Nhãm 2: ý nghÜa cña t×nh h÷u nghÞ hîp t¸c? VD minh ho¹ ? Nhãm 3: 1. §Õn th¸ng 10 ViÖt Nam cã 47 tæ chøc h÷u nghÞ song ph¬ng vµ ®a ph¬ng - Th¸ng 3- 2003 cã quan hÖ ngo¹i giao víi 167 quèc gia, trao ®æi ®¹i diÖn ngo¹i giao víi 61 quèc gia 2. Héi nghÞ cÊp cao A - ¢u tæ chøc lÇn thø 5 t¹i ViÖt Nam lµ dÞp ®Ó ViÖt Nam më réng ngo¹i giao víi c¸c níc, hîp t¸c vÒ c¸c lÜnh vùc kinh tÕ, v¨n ho¸.... II. Néi dung bµi häc 1. Kh¸i niÖm t×nh h÷u nghÞ: - lµ quan hÖ b¹n bÌ th©n thiÖn gi÷a níc nµy víi níc kh¸c 2. ý nghÜa cña t×nh h÷u nghÞ - T¹o c¬ héi ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c níc, c¸c d©n téc cïng hîp t¸c cïng ph¸t triÓn - H÷u nghÞ hîp t¸c gióp nhau cïng ph¸t triÓn kinh tÕ v¨n ho¸, gi¸o dôc, y tÕ, khoa häc kü thuËt - T¹o sù hiÓu biÕt lÉn nhau tr¸nh g©y m©u thuÉn, c¨ng th¨ng dÉn ®Õn nguy c¬ chiÕn tranh 3. ChÝnh s¸ch cña §¶ng ta vÒ hoµ Hµ TiÕn12 Quang Trêng THCS B×nh Nh©n d©n 9 Gi¸o dôc c«ng C1: ChÝnh s¸ch cña §¶ng ta ®èi víi hoµ b×nh h÷u nghÞ ? C2: Chóng ta ph¶i lµm g× ®Ó gãp phÇn x©y dùng t×nh h÷u nghÞ? - H c¸c nhãm th¶o luËn - G yªu cÇu nhãm trëng tr×nh bµy - H cö c¸c nhãm cö ®¹i diÖn tr×nh bµy - H nhËn xÐt - G gîi ý, gãp ý kiÕn, kÕt luËn néi dung cña bµi häc - H ghi vµo vë - H nh¾c laÞ néi dung bµi häc - G kÕt luËn chuyÓn ý - G tæ chøc häc sinh th¶o luËn vµ lµm bµi tËp trong sgk - H ®äc c©u hái sgk vµ H lµm bµi, tr¶ lêi, nhËn xÐt - G nhËn xÐt bæ sung b×nh: - ®óng ®¾n cã hiÖu qu¶ - chñ ®éng t¹o ra c¸c mèi quan hÖ quèc tÕ thuËn lîi - ®¶m b¶o thóc ®Èy qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña ®Êt níc - Hoµ nhËp víi c¸c níc trong qu¸ tr×nh tiÕn lªn cña nh©n lo¹i 4. Häc sinh ph¶i lµm g× - ThÓ hiÖn t×nh ®oµn kÕt víi b¹n bÌ níc ngoµi - Th¸i ®é, cö chØ, viÖc lµm vµ s t«n träng th©n thuéc trong c/s hµng ngµy III. LuyÖn tËp Bµi1/19 Nh÷ng viÖc lµm thÓ hiÖn t×nh h÷u nghÞ Bµi 2/19 Em sÏ lµm g× trong c¸c t×nh huèng sau ®©y? V× sao? 4. Cñng cè - G kh¸i qu¸t néi dung bµi häc 5. HDVN : - H vÒ nhµ häc bµi cò, ®äc tiÕp bµi tiÕp theo D. Rót kinh nghiÖm Hµ TiÕn13 Quang Trêng THCS B×nh Nh©n d©n 9 Gi¸o dôc c«ng TiÕt 13 TuÇn 13: Lý tëng sèng cña thanh niªn A. Môc tiªu: - HiÓu ®îc lý tëng sèng cña thanh niªn lµ g× - Môc ®Ých sèng cña mçi ngêi ntn - LÏ sèng cña em? - Cã kÕ ho¹ch cho viÖc thùc hiÖn lý tëng sèng B. ChuÈn bÞ: - GV ®äc tµi liÖu so¹n gi¸o ¸n, s¸ch tham kh¶o cã nh÷ng tÊm g¬ng vÒ lý tëng sèng ®Ñp ®Ï, tranh ¶nh minh ho¹ - HS ®äc bµi míi, häc bµi cò C. TiÕn tr×nh lªn líp 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò: - Lµm thÕ nµo ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt, chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ vËn dông? 3. Bµi míi GV giíi thiÖu bµi I. §Æt vÊn ®Ò - H th¶o luËn nhãm Hµ TiÕn14 Quang Trêng THCS B×nh Nh©n d©n 9 Gi¸o dôc c«ng - Gîi ý trao ®æi c¸c néi dung sau: + Nhãm 1: Trong cuéc CM gi¶i phãng d©n téc, thÕ hÖ trÎ chóng ta ®· lµm g×? Lý tëng cña thanh niªn trong giai ®o¹n lÞch sö ®ã lµ g×? - Gi¶i phãng d©n téc Nhãm 2: Trong thêi kú ®æi míi hiÖn nay, TN chóng ta ®· cã ®ãng gãp g×? - Th¶o luËn vÒ lý tëng sèng cña thanh niªn ? Lý tëng sèng cña thanh niªn hiÖn nay lµ g×? - Lµm cho d©n giµu, níc m¹nh tiÕn lªn CNXH Nhãm 3: Suy nghÜ cña b¶n th©n em vÒ lý tëng sèng cña thanh niªn qua 2 giai ®o¹n trªn? Em häc tËp ®îc g×? - H c¸c nhãm th¶o luËn cö ®¹i diÖn tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o lu©n cña m×nh, nhËn xÐt, bæ sung. -> G gîi ý HS nªu VD thùc tiÔn vÒ c¸c lÜnh vùc kh¸c ? §äc nh÷ng c©u nãi, lêi d¹y cña BH - “ Mét n¨m khëi ®Çu lµ mïa xu©n,.... víi thanh niªn ViÖt Nam - Kh«ng cã viÖc g× khã ChØ sî lßng kh«ng bÒn ? Lý tëng cña em lµ g×? T¹i sao em x¸c ®Þnh lý tëng nh vËy? ? Em sÏ lµ g× ®Ó thùc hiÖn lý tëng Êy? ? VËy ngêi cã lý tëng sèng cao ®Ñp lµ ngêi ntn? - Häc giái, thµnh ®¹t ®Ó lµm giµu cho m×nh, gia ®×nh vµ XH -> Suy nghÜ vµ hµnh ®éng kh«ng mÖt mái ®Ó thùc hiÖn lý tëng sèng cña DT , nh©n lo¹i, v× sù tiÕn bé cña b¶n th©n vµ XH lu«n v¬n tíi sù hoµn thiÖn b¶n th©n vÒ mäi mÆt Hµ TiÕn15 Quang Trêng THCS B×nh Nh©n d©n 9 Gi¸o dôc c«ng 4. Cñng cè - G kh¸i qu¸t néi dung bµi häc 5. HD : - H vÒ nhµ häc bµi cò, ®äc tiÕp bµi tiÕp theo D. Rót kinh nghiÖm Ngµy TuÇn 14 TiÕt 14 Lý tëng sèng cña thanh niªn th¸ng n¨m A. Môc tiªu: - Nh tiÕt 13 B. ChuÈn bÞ: - GV ®äc tµi liÖu so¹n gi¸o ¸n, s¸ch tham kh¶o cã nh÷ng tÊm g¬ng vÒ lý tëng sèng ®Ñp ®Ï, tranh ¶nh minh ho¹ - HS ®äc bµi míi, häc bµi cò C. TiÕn tr×nh lªn líp 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò: - Häc tËp ë nhµ trêng cã ®îc co lµ 1 néi dung cña lý tëng thanh niªn kh«ng? v× sao? - H tr¶ lêi, G nhËn xÐt, cho ®iÓm 3. Bµi míi G cho häc sinh th¶o luËn theo nhãm II. Néi dung bµi häc - Chia líp thµnh 4 nhãm: 1. Kh¸i niÖm lý tëng sèng Nhãm 1: Lý tëng sèng lµ g×? BiÓu hiÖn - C¸i ®Ých cña cuéc sèng mµ mçi ngõi cña lý tëng sèng ? kh¸t khao muèn ®¹t ®îc 2. ý nghÜa cña lý tëng sèng Nhãm 2: ý nghÜa cña viÖc x¸c ®Þnh lý - Khi lý tëng mçi ngêi phï hîp víi lý tëng sèng ? tëng chung th× hµnh ®éng cña hä gãp phÇn thùc hiÖn tèt nhiÖm vô chung - XH sÏ t¹o ®iªï kiÖn ®Ó hä thùc hiÖn lý tëng - Ngêi sèng cã lý tëng cao ®Ñp lu«n ®îc mäi ngêi t«n träng Hµ TiÕn16 Quang Trêng THCS B×nh Nh©n d©n 9 Gi¸o dôc c«ng Nhãm 3: ? Lý tëng sèng cña thanh niªn ngµy nay? 3. Lý tëng sèng cña thanh niªn ngµy nay: - XD ®Êt nø¬cVN ®éc lËp, d©n giµu níc m¹nh, XH c«ng b»ng d©n chñ, v¨n minh Nhãm 4: HS ph¶i rÌn luyÖn ntn ®Ó trë thµnh ngêi - Häc tËp, rÌn luyÖn ®Ó cã ®ñ tri thøc, sèng cã lý tëng sèng ? phÈm chÊt vµ n¨ng lùc ®Ó thùc hiÖn lý tëng - Mçi c¸ nh©n häc tËp tèt, rÌn luyÖn ®¹o ®øc lèi sèng, tham gia c¸c ho¹t ®éng x· héi - C¸c nhãm cö ®¹i diÖn tr×nh bµy - C¶ líp theo dâi nhËn xÐt - G bæ sung, kÕt luËn nhËn xÐt G kÕt luËn: - Trung thµnh víi lý tëng XHCN lµ ®ßi hái ®Æt ra nghiªm tóc ®èi víi thanh niªn. §ã kh«ng chØ lµ ®¹o ®øc, t×nh c¶m mµ thùc sù lµ mét qu¸ tr×nh rÌn luyÖn ®Ó trëng thµnh. Chóng ta ph¶i kÝnh träng, biÕt ¬n vµ häc tËp thÕ hÖ cha anh, chñ ®éng XD cho m×nh lý tëng sèng, cèng hiÕn cao nhÊt cho sù ph¸t triÓn cña XH - Th¶o luËn: Thùc tr¹ng thanh niªn hiÖn nay sèng thiÕu lý tëng hoÆc kh«ng cã lý tëng + G tæ chøc cho HS trao ®æi, th¶o luËn + HS bµy tæ ý kiÕn + Gi¸o viªn liÖt kª l¹i nh÷ng ý ®óng Sèng cã lý tëng ThiÕu Lý tëng Hµ TiÕn17 Quang Trêng THCS B×nh Nh©n d©n 9 - Vît khã trong häc tËp - VËn dông kiÕn thøc-> thùc tiÔn - N¨ng ®éng s¸ng t¹o trong c«ng viÖc - PhÊn ®Êu lµm giµu chÝnh ®¸ng cho m×nh, g® - §Êu tranh tríc mäi tiªu cùc - Tham gia ho¹t ®éng chÝnh trÞ- x· héi, b¶o vÖ, x©y dùng Tæ quèc Gi¸o dôc c«ng - Sèng û l¹i, thùc dông - Kh«ng cã hoµi b·o, íc m¬, mê nh¹t lý tëng - Sèng v× tiÒn tµi, danh väng - ¡n ch¬i, nghiÖn ngËp, cê b¹c, ®ua xe - Sèng thê ¬ víi mäi ngêi - L·ng quªn qu¸ khø, chØ biÕt hiÖn t¹i GV kÕt luËn: Lý tëng d©n giµu níc m¹nh theo con ®êng XHCN kh«ng ph¶i lµ c¸i g× trõu tîng ®èi víi thÕ hÖ trÎ ®ang lín lªn. Nã ®îc biÓu hiÖn cô thÓ vµ sinh ®éng trong ®êi sèng hµnh ngµy. Víi h/s nã ®ùoc biÓu hiÖn trong häc tËp, lao ®éng, x©y dùng tËp thÓ, rÌn luyÖn ®¹o ®øc, lèi sèng. - G híng dÉn häc sinh lµm BT1 III. Bµi tËp - Líp th¶o luËn theo nhãm BT1: - ViÖc lµm ®óng: a, c, d, ®, e, i, k - G ®¸nh gi¸, nhËn xÐt, cho ®iÓm - viÖc lµm sai: b, g, h 4. Cñng cè - ThiÕu lý tëng sèng hoÆc x¸c ®Þnh môc ®Ých kh«ng ®óng xÏ cã h¹i g×? 5. HD : - Lµm BT 2,3,4/36 - Xem tríc bµi 11 - Su tÇm g¬ng thanh niªn ViÖt Nam thùc hiÖn lý tëng sèng - H vÒ nhµ häc bµi cò, ®äc tiÕp bµi tiÕp theo D. Rót kinh nghiÖm - H tù rót ra kinh nghiÖm sau khi so s¸nh, ®èi chiÕu gi÷a ngêi cã lý tëng va ngêi kh«ng cã lý tëng Ngµy th¸ng n¨m TuÇn 15 Thùc hµnh ngo¹i kho¸ c¸c vÊn ®Ò ®Þa ph¬ng vµ c¸c néi dung ®· häc A. Môc tiªu cÇn ®¹t: - Gióp häc sinh cñng cè nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë líp 9 Hµ TiÕn18 Quang Trêng THCS B×nh Nh©n d©n 9 Gi¸o dôc c«ng - VËn dông vµo thùc tÕ ®Ó rót ra bµi häc cho b¶n th©n trong cuéc sèng; ý thøc víi häc tËp, ý thøc ®¹o ®øc - Cïng víi mäi ngõ¬i x©y dùng, t¹o lËp cuéc sèng hµng ngµy tèt ®Ñp B. ChuÈn bÞ: - GV : so¹n gi¸o ¸n, hÖ thèng c©u hái - HS : «n tËp C. TiÕn tr×nh lªn líp 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò: - kÕt hîp trong giê 3. Bµi míi HS lµm BT theo nhãm Bµi 1: Nh÷ng viÖc lµm nµo sau ®©y thÓ - C¸c ph¬ng ¸n ®óng : A,B,D hiÖn ®øc tÝnh chÝ c«ng v« t? A. Lµm viÖc v× lîi Ých chung B. Gi¶i quyÕt c«ng viÖc c«ng b»ng C. ChØ ch¨m lo cho lîi Ých cña m×nh D. Kh«ng thiªn vÞ §. Dïng tiÒn b¹c, cña c¶i cña nha níc cho viÖc c¸ nh©n C©u 2. KÓ tªn nh÷ng tÊm g¬ng tiªu - Cã thÓ lµ ®¶ng viªn, b¸n bé, hoÆc lµ 1 biÓu vÒ chÝ c«ng v« t mµ em biÕt ë ®Þa ngêi nµo ®ã em ®îc nghe kÓ hoÆc em ph¬ng biÕt C©u 3: Trong c¸c biÓu hiÖn sau, biÓu hiÖn nµo em ®· gÆp ë ®Þa ph¬ng? a) Lµm giaï = søc lao ®éng chÝnh - HS ph¸t biÓu, nhËn xÐt, gi¸o viªn h®¸ng íng dÉn, HS ph¸t hiÖn b) HiÕn ®Êt ®Ó x©y trêng häc c) LÊy ®Êt c«ng b¸n thu lîi riÖng d) Bè trÝ viªc lµm cho con, ch¸u hä hµng ®) Bá tiÒn x©y cÇu cho nh©n d©n ®i l¹i e) Trï dËp nh÷ng ngêi tèt C©u 4: ChiÕn tranh ®· g©y nªn hiÖu qu¶ ? Trong chiÕn tranh, trÎ em chÞu nh÷ng g× cho con ngêi ? hËu qu¶ g×? - ChiÕn tranh TG thø I:10 triÖu ngêi chÕt Hµ TiÕn19 Quang Trêng THCS B×nh Nh©n d©n 9 Gi¸o dôc c«ng - H th¶o luËn, rót ra bµi häc cho b¶n th©n cho mäi ngêi - Thi gi÷a c¸c tæ trong 5 phót t×m ra tæ nµo kÓ ®îc nhiÒu truyÒn thèng nhÊt - ChiÕn tranh TG thø II: 60 triÖu ngêi chÕt * TrÎ em trong chiÕn tranh: - 2 triÖu trÎ em chÕt - 6 triÖu trÎ em th¬ngtÝch tµn phÕ - 20 triÖu trÎ em sèng b¬ v¬ - 300 ngh×n trÎ em tuæi thiÕu niªn buéc ph¶i ®i lÝnh cÇm sóng giÕt ngêi C©u 5: V× sao chóng ta ph¶i ng¨n chÆn chiÕn tranh, b¶o vÖ hoµ b×nh? C©u 6. Häc sinh ph¶i lµm g× ®Ó b¶o vÖ hoµ b×nh? C©u 8: KÓ nh÷ng truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc ta? - Yªu níc - §oµn kÕt - CÇn cï trong lao ®éng - HiÕu häc - T«n s träng ®¹o - Yªu thÝch nghÖ thuËt, ca h¸t... C©u 9: ë ®Þa ph¬ng em cã nh÷ng truyÒn thèng nµo tèt ®ªp nhÊt? - Yªu níc, ®oµn kÕt..... ? Bªn c¹nh ®ã cßn nh÷ng tån t¹i, tôc lÖ cæ hñ nµo? - Bãi to¸n, ma chay, cíi xin linh ®×nh. TËp qu¸n l¹c hËu, suy nghÜ vµ nãi n¨ng tuú tiÖn, coi thêng ph¸t luËt t tëng ®Þa ph¬ng hÑp hßi 4. Cñng cè - Em ®· lµm g× ®Ó gi÷ g×n vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña DT 5. HD : - ChuÈn bÞ «n tËp kiÓm tra häc kú 1 D. Rót kinh nghiÖm - HS thùc hµnh = th¶o luËn nhãm, h¸i hoa d©n chñ Ngµy th¸ng Hµ TiÕn20 Quang n¨m
- Xem thêm -