Tài liệu Giáo án gdcd 7 cả năm_cktkn_bộ 12

  • Số trang: 56 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 120 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trường THCS Xà Phiên Tuần: Tiết: Ngày soạn: Ngày dạy Bµi 1: SèNG GI¶N DÞ I. Môc tiªu : 1. KiÕn thøc: Gióp häc sinh hiÓu thÕ nµo lµ sèng gi¶n dÞ vµ kh«ng gi¶n dÞ, T¹i sao cÇn ph¶i sèng gi¶n dÞ. 2. Kü n¨ng: Gióp häc sinh biÕt tù ®¸nh gi¸ hµnh vi cña b¶n th©n vµ cña ngêi kh¸c vÒ lèi sèng gi¶n dÞ ë mäi khÝa c¹nh: Lêi nãi, cö chØ, t¸c phong, c¸ch ¨n mÆc vµ giao tiÕp víi mäi ngêi; biÕt x©y dùng kÕ ho¹ch tù rÌn luyÖn, tù häc tËp nh÷ng tÊm g¬ng sèng gi¶n dÞ cña mäi ngêi xung quanh ®Ó trë thµnh ngêi sèng gi¶n dÞ. 3. Th¸i ®é: H×nh thµnh ë häc sinh th¸i ®é sèng gi¶n dÞ, ch©n thËt; xa l¸nh lèi sèng xa hoa, h×nh thøc. II. ChuÈn bÞ - So¹n, nghiªn cøu bµi gi¶ng. - Tranh ¶nh, c©u chuyÖn, c©u th¬, c©u ca dao, tôc ng÷ nãi vÒ lèi sèng gi¶n dÞ. III- TiÕn tr×nh lªn líp: 1. æn ®Þnh lớp 2. KiÓm tra: 3. Bµi míi: Trong cuéc sèng, chóng ta ai còng cÇn cã mét vÎ ®Ñp. Tuy nhiªn c¸i ®Ñp ®Ó cho mäi ngêi t«n träng vµ kÝnh phôc th× chóng ta cÇn cã lèi sèng gi¶n dÞ. Gi¶n dÞ lµ g×? Chóng ta t×m hiÓu ë bµi häc h«m nay. Ho¹t ®éng cña gv-hs Néi dung kiÕn thøc Hoạt động 1: Tìm hiểu truyện đọc Mục tiêu: Bước đầu HS hiểu được thế nào là sống giản dị. GV: Ph©n tÝch truyÖn ®äc, gióp hs hiÓu thÕ nµo lµ sèng gi¶n dÞ. - HS: §äc diÔn c¶m ? T×m chi tiÕt biÓu hiÖn c¸ch ¨n mÆc, t¸c phong vµ lêi nãi cña B¸c? ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch ¨n mÆc, t¸c phong vµ lêi nãi cña B¸c? - GV chèt l¹i nh÷ng néi dung chÝnh. Ho¹t ®éng 2 . Tìm hiểu về sống giản dị Mục tiêu: HS hiểu thế nào là sống giản dị, biểu hiện và ý nghĩa của sống giản dị GV: Đặt một số câu hỏi nhằm khai thác những hiểu biết của HS như: ? Em hãy tìm bhiện của lối sống giản dị. ? Biểu hiện của trái với giản dị. GDCD 7 1 Trương Thị Kim Hoa Trường THCS Xà Phiên Ho¹t ®éng cña gv-hs Néi dung kiÕn thøc ? Em hiểu thế nào là sống giản dị ? Sống giản dị có tác dụng gì trong cuộc sống. HS: trả lời GV: Kết luận, hướng dẫn học sinh ghi nhớ nội dung bài học trong SGK. Hoạt động 3: Thảo luận lớp về biện pháp rèn luyện tính giản dị Mục tiêu: HS biết cách rèn luyện để có tính giản dị. GV: nêu chủ đề của cuộc thảo luận: làm gì để có lối sống giản dị? HS: phát biểu ý kiến GV: ghi tóm tắt các ý kiến lên bảng GV: Nhận xét, bổ sung. Ho¹t ®éng 4. luyÖn tËp. Mục tiêu: nhằm giúp học sinh nắm vững nội dung bài học - HS ®äc yªu cÇu BT 1. - HS tr×nh bµy ý kiÕn. - GV nhËn xÐt I. TruyÖn ®äc: B¸c Hå trong ngµy Tuyªn ng«n ®éc lËp 1, C¸ch ¨n mÆc, t¸c phong vµ lêi nãi cña B¸c: - B¸c mÆc bé quÇn ¸o ka-ki, ®éi mò v¶i ®· ng¶ mµu, ®i dÐp cao su. - B¸c cêi ®«n hËu vÉy tay chµo. - Th¸i ®é: Th©n mËt nh cha víi con. - Hái ®¬n gi¶n: T«i nãi ®ång bµo nghe râ kh«ng? 2. NhËn xÐt: - B¸c ¨n mÆc ®¬n gi¶n kh«ng cÇu k×, phï hîp víi hoµn c¶nh cña ®Êt níc. - Th¸i ®é ch©n t×nh, cëi më, kh«ng h×nh thøc, kh«ng lÔ nghi. - Lêi nãi gÇn gòi, dÔ hiÓu, th©n th¬ng víi mäi ngêi. GDCD 7 2 Trương Thị Kim Hoa Trường THCS Xà Phiên Ho¹t ®éng cña gv-hs Néi dung kiÕn thøc * BiÓu hiÖn cña lèi sèng gi¶n dÞ. - Kh«ng xa hoa, l·ng phÝ. - Kh«ng cÇu k×, kiÓu c¸ch. - Kh«ng ch¹y theo nh÷ng nhu cÇu vËt chÊt, h×nh thøc bÒ ngoµi. -Th¼ng th¾n ch©n thËt, gÇn gòi víi mäi ngêi. *Tr¸i víi gi¶n dÞ: - Sèng xa hoa, l·ng phÝ. - Ph« tr¬ng vÒ h×nh thøc. - Häc ®ßi ¨n mÆc.- CÇu k× trong giao tiÕp. II. Néi dung bµi häc: 1. Thế nào là sống giản dị. Sèng gi¶n dÞ lµ sèng phï hîp víi ®iÒu kiÖn, hoµn c¶nh cña b¶n th©n, gia ®×nh vµ x· héi là sống đúng mực và hòa hợp với xung quanh, thể hiện sự chân thực và trong sáng từ tác phong, đi đứng, cách ăn mặc, nói năng giao tiếp đến việc sử dụng của cải vật chất. 2. Biểu hiện của lối sống giản dị Không xa hoa lãng phí; không cầu kì, kiểu cách……. 3. Phân biệt giản dị với xa hoa cầu kì - Trái với giản dị là sự xa hoa, lãng phí, cầu kì, phô trương hình thức. - Giản dị cũng không phải là sự qua loa, đại khái, cẩu thả, luộm thuộm, tùy tiện. Ví dụ: mặc quần áo xốc xếch, nói năng, xưng hô tùy tiện… 4. Ý nghĩa của sống giản dị - Đối với cá nhân: giản dị giúp đỡ tốn thời gian, sức lực vào những việc không cần thiết. - Đối với gia đình: lối sống giản dị giúp con người biết sống tiết kiệm, đem lại sự bình yên, hạnh phúc cho gia đình. - Đối với xã hội: Tạo ra mối quan hệ chan hòa, chân thành với nhau.. III. Bµi tËp: 1, Bøc tranh nµo thÓ hiÖn tÝnh gi¶n dÞ cña häc sinh khi ®Õn trêng? Tranh 3 4. Cñng cè : ? ThÕ nµo lµ sèng gi¶n dÞ? Sèng gi¶n dÞ cã ý nghÜa g×? 5. Dặn dò - Su tÇm c©u ca dao, tôc ng÷ nãi vÒ tÝnh gi¶n dÞ. - X©y dùng kÕ ho¹ch rÌn luyÖn b¶n th©n trë thµnh ngêi häc sinh cã lèi sèng gi¶n dÞ. - Nghiªn cøu bµi 2: Trung thùc. Tuần: Tiết: I. Môc tiªu bµi häc: GDCD 7 Bµi 2: TRUNG THùC 3 Ngày soạn: Ngày dạy Trương Thị Kim Hoa Trường THCS Xà Phiên 1. KiÕn thøc: Gióp HS hiÓu thÕ nµo lµ trung thùc, biÓu hiÖn cña lßng trung thùc vµ v× sao cÇn ph¶i cã lßng trung thùc. 2. Kü n¨ng: Gióp HS biÕt pbiÖt c¸c hµnh vi biÓu hiÖn tÝnh trung thùc vµ kh«ng trung thùc trong cuéc sèng hµng ngµy; BiÕt tù kiÓm tra hµnh vi cña m×nh vµ rÌn luyÖn ®Ó trë thµnh ngêi trung thùc. 3. Th¸i ®é : H×nh thµnh ë häc sinh th¸i ®é quý träng, ñng hé nh÷ng viÖc lµm trung thùc vµ ph¶n ®èi nh÷ng viÖc lµm thiÕu trung thùc. II. ChuÈn bÞ: - So¹n, nghiªn cøu bµi d¹y. - Tranh, ¶nh, c©u chuyÖn thÓ hiÖn tÝnh trung thùc. III. TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1. æn ®Þnh lớp 2. KiÓm tra bµi cñ ? ThÕ nµo lµ sèng gi¶n dÞ? Em ®· rÌn tÝnh gi¶n dÞ nh thÕ nµo? 3. Bµi míi: V× kh«ng häc bµi ë nhµ nªn ®Õn tiÕt kiÓm tra Lan ®· kh«ng lµm ®îc bµi nhng Lan ®· quyÕt t©m kh«ng nh×n bµi b¹n, kh«ng xem vë vµ xin lçi c« gi¸o. viÖc lµm cña b¹n Lan thÓ hiÖn ®øc tÝnh g× chóng ta cïng t×m hiÓu ë bµi häc h«m nay. Ho¹t ®éng cña gv-hs Ho¹t ®éng 1: Néi dung kiÕn thøc Ph©n tÝch truyÖn ®äc I. TruyÖn ®äc: Sù c«ng minh, chÝnh trùc cña mét nh©n tµi Mục tiêu: Bước đầu HS hiểu thế nào là - Kh«ng a thÝch, k×nh ®Þch, ch¬i xÊu, lµm trung thực gi¶m danh tiÕng, lµm h¹i sù nghiÖp. - HS ®äc diÓn c¶m truyÖn . - Sî danh tiÕng cña Mi-ken-l¨ng-gi¬ nèi ? Bra-man-t¬ ®· ®èi xö víi Mi-ken-l¨ng-gi¬ tiÕp lÊn ¸t m×nh. nh thÕ nµo? - O¸n hËn, tøc giËn. - C«ng khai ®¸nh gi¸ cao Bra-man-t¬ lµ ngêi ? V× sao Bran-man-t¬ cã th¸i ®é nh vËy? vÜ ®¹i. ? Mi-ken-l¨ng-gi¬ cã th¸i ®é nh thÕ nµo? - ¤ng th¼ng th¾n, t«n träng vµ nãi sù thËt, ®¸nh gi¸ ®óng sù viÖc. ? V× sao Mi-ken-l¨ng-gi¬ xö sù nh vËy? - ¤ng lµ ngêi trung thùc, t«n träng c«ng lý, ? Theo em «ng lµ ngêi nh thÕ nµo? c«ng minh chÝnh trùc. Hoạt động 2: Thảo luận lớp về tính trung thực Mục tiêu: HS hiểu thế nào là trung thực, ý nghĩa của tính trung thực; nhận biết được các biểu hiện của tính trung thực trong cuộc sống. GV: Nêu câu hỏi thảo luận: ? Hãy nêu các biểu hiện của tính trung thực mà em biết và cho biết tác dụng của chúng. *, BiÓu hiÖn cña tÝnh trung thùc - Trong häc tËp: Ngay th¼ng, kh«ng gian dèi (kh«ng quay cãp, chÐp bµi b¹n...) - Trong qhÖ víi mäi ngêi: Kh«ng nãi xÊu hay tranh c«ng, ®ç lçi cho ngêi kh¸c, dòng c¶m nhËn khuyÕt ®iÓm khi m×nh cã lçi. - Trong hµnh ®éng: B¶o vÖ lÏ ph¶i, ®Êu tranh, phª ph¸n viÖc lµm sai. *, Tr¸i víi trung thùc lµ dèi tr¸, xuyªn t¹c, bãp mÐo sù thËt, ngîc l¹i ch©n lÝ II. Néi dung bµi häc: 1. Thế nào là trung thực Trung thùc lµ lu«n t«n träng sù thËt ch©n lÝ, lÏ ? Hãy nêu những biểu hiện trái với trung ph¶i, sèng ngay th¼ng, thËt thµ vµ dòng c¶m thực và cho biết tác hại của chúng. nhËn lçi khi m×nh m¾c khuyÕt ®iÓm. Người trung thực là người không chấp nhận sự giả ? Em hiểu trung thực là gì. đối, gian lận, không vì lợi ích riêng của mình mà che giấu hoặc làm sai lệch sự thật. 2. Biểu hiện của tính trung thực Tính trung thực biểu hiện qua thái độ, GDCD 7 4 Trương Thị Kim Hoa Trường THCS Xà Phiên Ho¹t ®éng cña gv-hs Néi dung kiÕn thøc hành động, lời nói; thể hiện trong công việc, trong quan hệ với bản thân và với người khác. 3. Ý nghĩa của sống trung thực - Đối với cá nhân: giúp ta nâng cao phẩm giá, được mọi người tin yêu, kính trọng. - Đối với xã hội: làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội. ? Trung thực có tác dụng gì trong cuộc sống. III. Bµi tËp: HS: tiến hành thảo luận GV: ghi nhận ý kiến của từng nhóm và viết tóm tắt trên bảng. GV: nhận xét Hoạt động 3: Xây dựng biện pháp rèn luyện tính trung thực Mục tiêu: HS tìm biện pháp rèn luyện tính trung thực. GV: Yêu cầu mỗi học sinh tự làm bài tập d (SGK, trang 8). GV: Cho một số HS trình bày kết quả làm việc của mình. HS: trình bày GV: Mỗi người cần luôn tôn trọng sự thật, tôn trọng lẽ phải, chân lí, trung thực trong suy nghĩ, thái độ, ngôn ngữ và hành động. 4. Củng cố ? ThÕ nµo trung thùc? Biểu hiện của tính trung thực? 5. Dặn dò - Häc bµi, lµm bµi tËp - §äc kÜ bµi 3, t×m hiÓu c¸c hµnh vi cã tÝnh tù träng Tuần: Tiết: Bµi 3 : Tù TRäNG Ngày soạn: Ngày dạy Câu hỏi gợi ý b phần truyện đọc không yêu cầu học sinh trả lời I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: Gióp häc sinh hiÓu thÕ nµo lµ tù träng vµ kh«ng tù trong; V× sao cÇn ph¶i cã lßng tù träng. 2. Kü n¨ng: Gióp häc sinh biÕt tù ®¸nh gi¸ hµnh vi cña b¶n th©n vµ ngêi kh¸c vÒ nh÷ng biÓu hiÖn cña tÝnh tù träng, häc tËp nh÷ng tÊm g¬ng vÒ lßng tù träng cña nh÷ng ngêi sèng xung quanh. 3. Th¸i ®é: H×nh thµnh ë häc sinh nhu cÇu vµ ý thøc rÌn luyÖn tÝnh tù träng ë bÊt cø ®iÒu kiÖn, hoµn c¶nh nµo trong cuéc sèng. II. ChuÈn bÞ: - So¹n, nghiªn cøu bµi d¹y. GDCD 7 5 Trương Thị Kim Hoa Trường THCS Xà Phiên - C©u chuyÖn, tôc ng÷, ca dao nãi vÒ tÝnh tù träng. - Bót d¹, giÊy khæ lín. III. TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1. æn ®Þnh lớp: 2. KiÓm tra bµi cò: ? ThÕ nµo lµ trung thùc? ý nghÜa cña tÝnh trung thùc? ? Em ®· lµm g× ®Ó rÌn luyÖn tÝnh trung thùc? 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gv-hs Ho¹t ®éng 1: Ph©n tÝch truyÖn ®äc Mục tiêu: Bước đầu HS hiểu thế nào là tự trọng. - 4 HS ®äc truyÖn trong c¸ch ph©n vai. ? Hµnh ®éng cña R«-be qua c©u chuyÖn trªn? ? V× sao R«-be lµm nh vËy? ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ hµnh ®éng R«-be? Néi dung kiÕn thøc I. TruyÖn ®äc: Mét t©m hån cao thîng - Hµnh ®éng cña R«-be: + Lµ em bÐ må c«i nghÌo khæ, b¸n diªm. CÇm mét ®ång tiÒn vµng ®i ®æi lÊy tiÒn lÎ ®Ó tr¶ l¹i tiÒn thõa cho t¸c gi¶. + BÞ xe chÑt k«ng tr¶ tiÒn thõa ®îc. + Sai em ®Õn tr¶ l¹i tiÒn thõa. - Muèn gi÷ ®óng lêi høa - Kh«ng muèn ngêi kh¸c nghÜ m×nh nãi dèi, lÊy c¾p. - Kh«ng muèn ngêi kh¸c coi thêng, xóc ph¹m ®Õn danh dù, mÊt lßng tin ë m×nh. - NhËn xÐt: + Lµ ngêi cã ý thøc tr¸ch nhiÖm cao. + T«n träng m×nh, ngêi kh¸c. + Cã mét t©m hån cao thîng. II. Nội dung bài học * BiÓu hiÖn cña tù träng: Kh«ng quay cãp, gi÷ ®óng lêi høa, dòng c¶m nhËn lçi, c xö ®µng hoµng, nãi n¨ng lÞch sù, kÝnh träng thÇy c«, b¶o vÖ danh dù c¸ nh©n, tËp thÓ... * BiÓu hiÖn kh«ng tù träng: Sai hÑn, sèng bu«ng th¶, kh«ng biÕt xÊu hæ, b¾t n¹t ngêi kh¸c, nÞnh bî, luån cói, kh«ng trung thùc, dèi tr¸... Ho¹t ®éng2: Tìm hiểu về tự trong và các biểu hiện của tự trọng. Mục tiêu: HS hiểu được thế nào là tự trọng và nêu được một số biểu hiện của tự trọng trong cuộc sống. ?ViÕt c¸c hµnh vi thÓ hiÖn tÝnh tù träng vµ kh«ng tù träng. - GV chèt l¹i: Lßng tù träng biÓu hiÖn ë mäi n¬i, mäi lóc, biÓu hiÖn tõ c¸ch ¨n mÆc, c xö víi mäi ngêi. Khi cã lßng tù träng con ngêi sÏ sèng tèt ®Ñp h¬n, tr¸nh ®îc nh÷ng viÖc lµm 1. ThÕ nµo lµ tù träng xÊu cho b¶n th©n, gia ®×nh vµ x· héi - Tù träng lµ biÕt coi träng vµ gi÷ g×n phÈm ? ThÕ nµo lµ tù träng? c¸ch, biÕt ®iÒu chØnh hµnh vi c¸ nh©n cña m×nh cho phï hîp víi c¸c chuÈn mùc x· héi. - Coi trọng và giữ gìn phẩm cách là coi trọng danh dự, giá trị con người của mình; không là điều xấu có hại đến danh dự của bản thân, không chấp nhận sự xúc phạm cũng như lòng thương hại của người khác. ? BiÓu hiÖn cña tù träng? 2 BiÓu hiÖn của lòng tự trọng Biết C xö ®µng hoµng, ®óng mùc, biÕt gi÷ lêi høa vµ lu«n lµm trßn nhiÖm vô. Ho¹t ®éng 3: Thảo luận về ý nghĩa của tự trọng. Mục tiêu: HS nêu được ý nghĩa của tự trọng HS: thảo luận nhóm Vấn đề thảo luận: tự trọng giúp cho con người những gì trong cuộc sống? HS: Đại diện nhóm lên trình bày 3. Ý nghĩa của tự trọng đối vơi việc nâng GV: Nhận xét, tổng kết ý kiến cao phẩm giá con người. ? ý nghÜa cña tù träng? - Giúp con người có nghị lực vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, có ý chí vươn GDCD 7 6 Trương Thị Kim Hoa Trường THCS Xà Phiên Ho¹t ®éng cña gv-hs Néi dung kiÕn thøc lên tự hoàn thiện mình. - Tránh được những việc xấu có hại cho bản thân, gia đình và xã hội. III. Bµi tËp: Hoạt động 4: LuyÖn tËp a. Hµnh vi thÓ hiÖn tÝnh tù träng (1), (2) Mục tiêu : giúp học sinh khắc sâu nội dung bài học. - GV híng dÉn HS lµm BT a - HS tr×nh bµy bµi lµm - GV nhËn xÕt, ghi ®iÓm 4. Cñng cè . ? Em ®· lµm g× ®Ó rÌn luyÖn tÝnh tù träng? 5. DÆn dß : - Häc bµi, lµm bµi tËp c, d vµo giÊy. - Xem trước bài 4, nhận xét lớp Tuần: Tiết: Ngày soạn: Ngày dạy Bµi 4: ®¹o ®øc vµ kØ luËt Bài 4 được giảm tải không học hướng dẫn học sinh đọc thêm I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: Gióp häc sinh hiÓu ®¹o ®øc vµ kØ luËt, mèi quan hÖ gi÷a ®¹o ®øc vµ kØ luËt, ý nghÜa cña rÌn luyÖn ®¹o ®øc vµ kØ luËt ®èi víi mçi ngêi. 2. Kü n¨ng: Gióp häc sinh biÕt tù ®¸nh gi¸ hµnh vi cña mét c¸ nh©n hoÆc mét tËp thÓ theo chuÈn mùc ®¹o ®øc, ph¸p luËt ®· häc. 3. Th¸i ®é: RÌn cho häc sinh t«n träng kØ luËt vµ phª ph¸n thãi v« kØ luËt. II. ChuÈn bÞ: - So¹n vµ nghiªn cøu bµi d¹y. - Tôc ng÷, ca dao, danh ng«n vÒ ®¹o ®øc vµ kØ luËt. IIi. TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1. æn ®Þnh lớp: 2. KiÓm tra bµi cò: ? ThÕ nµo lµ tù träng? ý nghÜa? 3. Bµi míi: Vµo líp ®· ®îc 15’. C¶ líp 7A ®ang l¾ng nghe c« gi¸o gi¶ng bµi. Bçng b¹n Nam ho¶ng hèt ch¹y vµo líp vµ s÷ng l¹i nh×n c« gi¸o. C« ngõng gi¶ng bµi, c¶ líp giËt m×nh ng¬ ng¸c. B×nh t©m trë l¹i, c« gi¸o yªu cÇu Nam lïi l¹i phÝa cöa líp vµ nãi víi c¶ líp: C¸c em cã suy nghÜ g× vÒ hµnh vi cña b¹n Nam? Bµi häc h«m nay sÏ gióp chóng ta biÕt râ thªm vÒ hµnh vi cña b¹n Nam thÓ hiÖn ®øc tÝnh g×. GV ghi ®Ò. Ho¹t ®éng cña gv-hs Néi dung kiÕn thøc Ho¹t ®éng 1 :T×m hiÓu truyÖn ®äc: I. TruyÖn ®äc Mục tiêu: HS bước đầu biết được thế nào là Mét tÊm g¬ng tËn tôy v× viÖc chung đạo đức và kỉ luật. - 1HS ®äc diÔn c¶m truyÖn. - GV tæ chøc cho HS ch¬i TC “ Nhanh m¾t, GDCD 7 7 Trương Thị Kim Hoa Trường THCS Xà Phiên Ho¹t ®éng cña gv-hs Néi dung kiÕn thøc nhanh tay” b»ng c¸ch t×m phÇn ®¸p ¸n g¾n vµo c©u hái. - 3 HS ch¬i. ? KØ luËt lao ®éng ®èi víi nghÒ cña anh Hïng nh thÕ nµo? - HuÊn luyÖn vÒ kØ thuËt; D©y b¶o hiÓm. - An toµn lao ®éng; Thõng lín, ca tay, ca m¸y. - D©y ®iÖn, d©y ®iÖn tho¹i, qu¶ng c¸o ch»ng chÞt; kh¶o s¸t tríc; cã lÖnh c«ng ty míi ®îc chÆt; trùc 24/24h; lµm suèt ngµy ®ªm ma rÐt, vÊt v¶, thu nhËp thÊp. - Kh«ng ®i muén vÒ sím; vui vÎ hoµn thµnh nhiÖm vô s¼n sµng gióp ®ì ®ång ®éi; nhËn viÖc khã kh¨n, nguy hiÓm; ®îc mäi ngêi t«n träng, yªu quý. - §øc tÝnh: - Cã ®¹o ®øc. - Cã kØ luËt. II. Bµi häc. 1. Thế nào là đạo đức, kỉ luật và mối quan hệ giữa đạo đức và kỉ luật. - §¹o ®øc lµ nh÷ng quy ®Þnh, chuÈn mùc øng xö cña con ngêi víi con ngêi, víi c«ng viÖc, víi tù nhiªn vµ m«i trêng sèng ? Khã kh¨n trong nghÒ nghiÖp cña anh Hïng lµ g×? ? ViÖc lµm nµo cña anh Hïng thÓ hiÖn kØ luËt lao ®éng vµ quan t©m ®Õn mäi ngêi? - GV ®¸nh gi¸ tõng c©u ? Em thÊy anh Hïng lµ ngêi cã ®øc tÝnh g×? GV nhËn xÐt ghi ®iÓm. Ho¹t ®éng 2 :T×m hiÓu néi dung bµi häc. Mục tiêu : HS biết được thế nào là đạo đức, kỉ luật và mqhệ giữa đạo đức và kỉ luật. ? Thế nào là đạo đức, kỉ luật và mối quan được nhiều người ủng hộ và tự giác hệ giữa đạo đức và kỉ luật. thực hiện - KØ luËt: Quy ®Þnh chung cña tËp thÓ, XH mäi ngêi ph¶i tu©n theo nhằm tạo ra sự thống nhất hành động đạt chất lượng, hiệu quả trong công việc. - Mèi quan hÖ gi÷a ®¹o ®øc vµ kØ luËt : Ngêi cã ®¹o ®øc lµ ngêi tù gi¸c tu©n theo kØ luËt. Ngêi chÊp hµnh tèt kØ luËt lµ ngêi cã ®¹o ®øc. ? Nêu ý nghĩa của đạo đức và kỉ luật - HS trao ®æi 2. Ý nghĩa của đạo đức và kỉ luật - HS nhËn xÐt, tù do tr×nh bµy ý kiÕn. - Đạo đức và kỉ luật giúp con người - GV nhËn xÐt, ghi ®iÓm cho nhãm. định hướng đúng đằn trong cuộc sống ? Gi¶i thÝch c©u tôc ng÷: “Muèn trßn ph¶i cã và phát triển lành mạnh. vu«ng, muèn vu«ng ph¶i cã thíc” ®Ó kÕt luËn - Mặt khác, đạo đức và kỉ luật là nên phÇn nµy. tảng của xã hội, đảm bảo sự ổn định và - HS tr×nh bµy. - GV kÕt luËn: Muèn lµm tèt c«ng viÖc mäi phát triển bền vững của xã hội ngêi ph¶i chÊp hµnh kØ luËt. Muèn cã quan hÖ lµnh m¹nh, tè ®Ñp mäi ngêi ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh chuÈn mùc øng xö. Cã nh÷ng hµnh vi cña con ngêi võa mang tÝnh kØ luËt, ®¹o ®øc. Ho¹t ®éng : Luyện tập Mục tiêu: Nhằm củng cố lại kiến thức vứa III. Bµi tËp: học cho học sinh. RÌn luyÖn kØ n¨ng ph©n tÝch hµnh vi øng xö. a. Hµnh vi biÓu hiÖn ®¹o ®øc vµ kØ luËt lµ: - GV híng dÉn HS lµm bµi tËp a,b,c (1), (3), (4), (5), (6), (7). - HS tr×nh bµi tËp - GV nhËn xÐt 4. . Cñng cè: Nªu hµnh vi tr¸i víi kØ luËt cña mét sè b¹n HS hiÖn nay . 5. DÆn dß: - Su tÇm tôc ng÷, ca dao nãi vÒ ®¹o ®øc, kØ luËt. - Lµm bµi tËp d. §äc tríc bµi 5 (yªu th¬ng con ngêi) GDCD 7 8 Trương Thị Kim Hoa Trường THCS Xà Phiên Tuần: Tiết: Ngày soạn: Ngày dạy Bµi 5: Y£U TH¦¥NG CON NG¦êI Câu hỏi gợi ý b phần truyện đọc không yêu cầu học sinh trả lời I. Môc tiªu bµi häc: 1. KiÕn thøc: Gióp HS hiÓu thÕ nµo lµ yªu th¬ng con ngêi vµ ý nghÜa cña viÖc ®ã. 2. Kü n¨ng: Gióp HS rÌn luyÖn m×nh ®Ó trë thµnh ngêi cã lßng yªu th¬ng con ngêi, sèng cã t×nh ngêi. BiÕt x©y dùng t×nh ®oµn kÕt, yªu th¬ng tõ trong gia ®×nh ®Õn mäi ngêi xung quanh. 3. Th¸i ®é: RÌn cho HS quan t©m ®Õn mäi ngêi xung quanh, gÐt thãi thê ¬, l¹nh nh¹t vµ lªn ¸n nh÷ng hµnh vi ®éc ¸c ®èi víi con ngêi. II. ChuÈn bÞ: - So¹n vµ nghiªn cøu bµi d¹y. - TËp tranh GDCD bµi 5. III. TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1. æn dÞnh lớp 2. KiÓm tra bµi cò: ? ThÕ nµo lµ ®¹o ®øc? ThÕ nµo lµ kØ luËt? ? Nh÷ng biÓu hiÖn nµo thÓ hiÖn tÝnh ®¹o ®øc, hµnh ®éng nµo thÓ hiÖn tÝnh kØ luËt? 3. Bµi míi: Mét truyÒn thèng nh©n v¨n næi bËt cña d©n téc ta lµ: “Th¬ng ngêi nh thÓ th¬ng th©n”. ThËt vËy: Ngêi thÇy thuèc hÕt lßng ch¨m sãc, cøu ch÷a bÖnh nh©n, thÇy gi¸o, c« gi¸o ®ªm ngµy tËn tôy bªn trang gi¸o ¸n ®Ó d¹y häc sinh nªn ngêi. ThÊy ngêi gÆp khã kh¨n ho¹n n¹n, yÕu ®uèi ta ®éng viªn, an ñi, gióp ®ë... TruyÒn thèng ®¹o lý ®ã thÓ hiÖn lßng yªu th¬ng con ngêi. §ã chÝnh lµ chñ ®Ò cña tiÕt häc h«m nay. Ho¹t ®éng cña gv-hs Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu truyÖn ®äc Mục tiêu: cung cấp cho học sinh một biểu tượng về lòng nhân ái. - 1 HS ®äc diÔn c¶m truyÖn. ? B¸c Hå ®Õn th¨m gia ®×nh chÞ ChÝn thêi gian nµo? ? Hoµn c¶nh gia ®×nh chÞ ntn? Néi dung kiÕn thøc I. TruyÖn ®äc: B¸c Hå ®Õn th¨m ngêi nghÌo. - Tèi 30 tÕt n¨m Nh©m DÇn (1962). - Chång chÞ mÊt, cã 3 con nhá, con lín võa ®i häc, võa tr«ng em, b¸n rau, b¸n l¹c rang. - ¢u yÕm ®Õn bªn c¸c ch¸u xoa ®Çu, trao quµ tÕt, hái th¨m viÖc lµm, cuéc sèng cña mÑ con chÞ. ®éng r¬m rím níc m¾t ? Nh÷ng lêi nãi, cö chØ thÓ hiÖn sù quan -- Xóc B¸c suy nghÜ: §Ò xuÊt víi l·nh ®¹o thµnh t©m cña B¸c ®èi víi gia ®×nh chÞ ChÝn? phè quan t©m ®Õn chÞ vµ nh÷ng ngêi gÆp khã kh¨n. ? Th¸i ®é cña chÞ ®èi víi B¸c Hå ntn? ? Ngåi trªn xe vÒ phñ Chñ tÞch, Th¸i ®é cña - B¸c cã lßng yªu th¬ng mäi ngêi. B¸c ntn? Theo em B¸c Hå nghÜ g×? ? Nh÷ng suy nghÜ vµ hµnh ®éng cña B¸c thÓ hiÖn ®øc tÝnh g×? - HS tr¶ lêi. - GV nhËn xÐt Ho¹t ®éng 2: Liªn hÖ thùc tÕ Mục tiêu: HS biết đánh giá và tự đánh giá các hành vi, việc làm có liên quan đến lòng yêu thương con người. GV: Ngoài câu chuyện về Bác Hồ đến thăm người nghèo, các em có mẩu chuyện nào của bản thân hoặc của những người xung GDCD 7 9 Trương Thị Kim Hoa Trường THCS Xà Phiên Ho¹t ®éng cña gv-hs quanh đã thể hiện lòng yêu thương con người? GV: mời 2-3 HS kể chuyện. HS: thảo luận câu chuyện vừa kể GV: Có thể giới thiệu thêm một vài câu chuyện khác. Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu néi dung bµi häc. Mục tiêu : HS biết khái quát thành nội dung bài học. HS : thảo luận các câu hỏi sau : ThÕ nµo lµ yªu th¬ng con ngêi? Néi dung kiÕn thøc II. Bµi häc: 1. Thế nào là yêu thương con người - Yªu th¬ng con người lµ: quan t©m gióp ®ì ngêi kh¸c, Lµm nh÷ng ®iÒu tèt ®Ñp. gióp ngêi kh¸c khi hä gÆp khã kh¨n, ho¹n n¹n. - Lòng yêu thương con người bắt nguồn từ sự cảm thông, đau xót trước những khó khăn, đau khổ của người khác, mong muốn đem lại niền vui, niềm hạnh phúc cho họ. 2. BiÓu hiÖn cña lßng yªu th¬ng con ngêi - S½n sµng gióp ®ì, th«ng c¶m, chia sÎ, biÕt tha thø, cã lßng vÞ tha, biÕt hi sinh quyền lợi của bản thân cho người khác…. BiÓu hiÖn cña lßng yªu th¬ng con ngêi? 3. ý nghÜa của lòng yªu th¬ng con ngêi. - Đối với cá nhân: tình yêu thương giúp con người có thêm sức mạnh vượt qua mọi khó khăn, gian khổ trong cuộc sống; được mọi người yêu quý, kính trọng. Nêu ý nghÜa, phÈm chÊt cña yªu th¬ng - Đối với xã hội: yêu thương con người là con ngêi? truyền thống quý báu của dân tộc ta, cần HS: Đại diện nhóm lên trình bày được giữ gìn và phát huy. Lòng yêu thương GC: tóm tắt thành nội dung bài học con người góp phần làm cho xã hội lành mạnh, trong sáng. 4. Cñng cè: ? Em hiÓu c©u ca dao sau ntn? “ NhiÓu ®iÒu phñ lÊy gi¸ g¬ng Ngêi trong mét níc ph¶i th¬ng nhau cïng” 5. D¨n dß: Häc bµi, xem tríc bµi tËp ë sgk. Tuần: Tiết: Ngày soạn: Ngày dạy : Bµi 5: Y£U TH¦¥NG CON NG¦êI (tt) I. Môc tiªu bµi häc: 1. KiÕn thøc: Gióp HS hiÓu thÕ nµo lµ yªu th¬ng con ngêi vµ ý nghÜa cña nã. 2. Kü n¨ng: Gióp HS rÌn luyÖn m×nh ®Ó trë thµnh ngêi cã lßng yªu th¬ng con ngêi, sèng cã t×nh ngêi. BiÕt x©y dùng t×nh ®oµn kÕt, yªu th¬ng tõ trong gia ®×nh ®Õn mäi ngêi xung quanh. 3. Th¸i ®é: RÌn cho HS quan t©m ®Õn mäi ngêi xung quanh, ghÐt thãi thê ¬, l¹nh nh¹t vµ lªn ¸n nh÷ng hµnh vi ®éc ¸c ®èi víi con ngêi. II. ChuÈn bÞ: GDCD 7 10 Trương Thị Kim Hoa Trường THCS Xà Phiên - So¹n vµ nghiªn cøu bµi d¹y, c©u ca dao, tôc ng÷, cã néi dung yªu th¬ng con ngêi. - TËp tranh GDCD bµi 5, G¬ng tèt vÒ yªu th¬ng con ngêi. III. TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1. æn ®Þnh lớp 2. KiÓm tra bµi cò: ? ThÕ nµo lµ yªu th¬ng con ngêi? BiÓu hiÖn vµ ý nghÜa cña yªu th¬ng con ngêi? 3. Bµi míi: H«m tríc chóng ta ®· t×m hiÓu vµ biÕt ®îc thÕ nµo lµ yªu th¬ng con ngêi. H«m nay chóng ta luyÖn tËp ®Ó kh¾c s©u vÒ vÊn ®Ò nµy. Ho¹t ®éng cña gv-hs Néi dung kiÕn thøc Ho¹t ®éng 4: RÌn luyÖn kÜ n¨ng * RÌn luyÖn Th¬ng h¹i. Mục tiêu: HS được rèn luyện cách ứng xử Lßng yªu th¬ng XuÊt ph¸t tõ tÊm - §éng c¬ vô lîi c¸ thể hiện tình cảm yêu thương con người. lßng v« t trong nh©n - GV híng dÉn HS lµm vµo phiÕu häc tËp. s¸ng. Ph©n biÖt lßng yªu th¬ng vµ th¬ng h¹i? - N©ng cao gi¸ trÞ - H¹ thÊp gi¸ trÞ con ngêi con ngêi * Tr¸i víi yªu th¬ng lµ: Tr¸i víi yªu th¬ng lµ g×? HËu qu¶ cña nã? + C¨m ghÐt, c¨m thï, g¹t bá. + Con ngêi sèng víi nhau m©u thuÈn, lu«n thï hËn Quan t©m, ch¨m sãc, gióp ®ì, gÇn gòi Theo em, hµnh vi nµo sau ®©y gióp em rÌn a. nh÷ng ngêi xung quanh. luyÖn lßng con ngêi? b. BiÕt ¬n ngêi gióp ®ì, th«ng c¶m. - HS tr×nh bµy g. Tham gia ho¹t ®éng tõ thiÖn. Ho¹t ®éng 5 : Báo cáo kết quả sưu tầm tư liệu Mục tiêu : HS được trình bày kết quả sưu tần của các em, qua đó củng cố lại kiến thức cho học sinh. HS ; Lần lượt đại diện từng nhóm lên giới thiệu sản phẩm. GV : Nhận xét 4. Cñng cè: Theo em, hµnh vi nµo sau ®©y gióp em rÌn luyÖn lßng con ngêi? 5. DÆn dß: Häc kü bµi. ChuÈn bÞ: §äc tríc truyÖn bèn m¬i n¨m nghÜa nÆng t×nh s©u. Tuần: Tiết: Bµi 6: t«n s träng ®¹o Ngày soạn: Ngày dạy I. Môc tiªu bµi häc: 1. KiÕn thøc: Gióp HS hiÓu thÕ nµo lµ t«n s träng ®¹o, ý nghÜa cña t«n s träng ®¹o vµ v× sao ph¶i t«n s träng ®¹o. 2. Kü n¨ng: Gióp HS rÌn luyÖn m×nh ®Ó trë thµnh ngêi cã th¸i ®é t«n s träng ®¹o. 3. Th¸i ®é: Gióp HS biÕt phª ph¸n nh÷ng th¸i ®é vµ hµnh vi v« ¬n ®èi víi thÇy c« gi¸o. II ChuÈn bÞ: - So¹n vµ nghiªn cøu bµi d¹y. - Tôc ng÷, c©u ca dao, bµi h¸t cã néi dung nãi vÒ t«n s träng ®¹o. - GiÊy khæ to, ®Ìn chiÕu. III. TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1. æn dÞnh lớp 2 . KiÓm tra bµi cò: ? ThÕ nµo lµ yªu th¬ng con ngêi? BiÓu hiÖn vµ ý nghÜa cña yªu th¬ng con ngêi? ? Nªu nh÷ng viÖc lµm cô thÓ cña em vÒ lßng yªu th¬ng con ngêi. 3 . Bµi míi: Néi dung kiÕn thøc Ho¹t ®éng cña gv-hs I. TruyÖn ®äc: Bèn m¬i n¨m vÉn nghÜa nÆng GDCD 7 11 Trương Thị Kim Hoa Trường THCS Xà Phiên Néi dung kiÕn thøc Ho¹t ®éng cña gv-hs t×nh s©u. - Thêi gian: C¸ch 40 n¨m sau ngµy ra trêng. - Häc trß v©y quanh thÇy chµo hái th¾m thiÕt, tÆng thÇy nh÷ng bã hoa t¬i th¾m, kh«ng khÝ c¶m ®éng, thÇy trß tay b¾t mÆt, mõng, kÓ kØ niÖm, båi håi, lu luyÕn. - Nãi lªn lßng biÕt ¬n thÇy gi¸o cò cña m×nh. II. Néi dung bµi häc: 1. Thế nào là tôn sư trọng đạo - Tôn trọng, kính yêu và biết ơn đối với thầy cô giáo ở mọi nơi, mọi lúc. - Coi trọng và làm theo những điều thầy cô dạy bảo. - Có những hành động đền đáp công ơn của thầy cô giáo. 2. BiÓu hiÖn của tôn sư trọng đạo: Cư xử có lễ độ, vâng lời thầy cô giáo; thực hiện tốt nhiệm vụ của người học sinh, làm cho thầy cô vui lòng… 3. ý nghÜa của tôn sư trọng đạo: - Đối với bản thân: tôn trọng và làm theo lới dạy của thầy cô sẽ giúp ta tiến bộ, trở nên người có ích cho gia đình và xã hội. - Đối với xã hội: Tôn sư trọng đạo giúp các thầy cô giáo làm tốt trách nhiêm nặng nề và vẻ vang của mình là đào tạo nên những lớp người ; lao động trẻ tuổi đóng góp cho sự tiến bộ của xã hội. - Tôn sư trọng đạo là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, chúng ta cần giữ gìn và phát huy. III. Bµi tËp: Không thầy đố mày làm nên GDCD 7 12 Trương Thị Kim Hoa Trường THCS Xà Phiên Néi dung kiÕn thøc Ho¹t ®éng cña gv-hs Muốn sang thì bắc cầu kiều Muốn con hay chữ thì yêu kính thầy. Ho¹t ®éng 1:T×m hiÓu truyÖn Mục tiêu: HS nêu được các biểu hiện và bước đầu hiểu thế nào là tôn sư trọng đạo. - 1HS ®äc diÔn c¶m truyÖn. - C¶ líp th¶o luËn. ? Cuéc gÆp gì gi÷a thÇy vµ trß trong truyÖn cã g× ®Æc biÖt vÒ thêi gian. ? Nh÷ng chi tiÕt nµo trong truyÖn chøng tá sù biÕt ¬n cña häc trß cò ®èi víi thÇy B×nh. ? HS kÓ nh÷ng kØ niÖm vÒ nh÷ng ngµy thÇy gi¸o d¹y nãi lªn ®iÒu g×? GV: Chốt lại những ý chính thể hiện tôn sư trọng đạo. Ho¹t ®éng 2 : Trao đổi những kỉ niệm, kí ức về thầy cô giáo cũ. Mục tiêu : Phát triển ở HS cảm xúc và biểu tượng về tình cảm thầy trò và công ơn của thầy, cô giáo. GV : yêu cầu HS kể về những kỉ niệm tốt đẹp đối với thầy cô và cả những điều trăn trở, ân hận về những thiếu sót, cư xử không đúng với thầy, cô giáo. GV và HS trao đổi những suy nghĩ cảm nhận của bản thân. GV : Tôn sư trọng đạo là truyền thống quý báu của dân tộc mà chúng ta cần giữ gìn và phát huy. Ho¹t ®éng 3: Tìm hiểu nội dung bài học Mục tiêu : HS hiểu rõ nội dung bài học. GV : yêu cầu HS tìm những ví dụ biểu hiện tôn sư trọng đạo và thiếu tôn sư trọng đạo của HS ngày nay. ? T«n s Träng ®¹o lµ g×? ? Nªu nh÷ng biÓu hiÖn cña t«n s träng ®¹o? ? ý nghÜa cña t«n s träng ®¹o? GDCD 7 13 Trương Thị Kim Hoa Trường THCS Xà Phiên Néi dung kiÕn thøc Ho¹t ®éng cña gv-hs Ho¹t ®éng 4. LuyÖn tËp Mục tiêu : Nhằm giúp HS khắc sâu kiến thức để áp dụng vào thực tế cuộc sống. T×m mét sè c©u ca dao, tôc ng÷ nãi vÒ t«n s träng ®¹o? - HS nªu, GV bæ sung. - GV kÕt luËn: Chóng ta kh«n lín nh ngµy nay, phÇn lín lµ nhê sù d¹y dç cña thÇy, c« gi¸o. C¸c thÇy c« gi¸o kh«ng nh÷ng gióp ta mở mang trÝ tuÖ mµ gióp chóng ta biÕt ph¶i sèng sao cho ®óng víi ®¹o lµm con, ®¹o lµm trß, lµm ngêi. V× vËy chóng ta ph¶i cã bæn phËn lµ ch¨m häc, ch¨m lµm; v©ng lêi thÇy c« gi¸o, lÔ ®é víi mäi ngêi. 4. Cñng cè: ? Gi¶i thÝch nghÜa cña c©u tôc ng÷: “Kh«ng thÇy ®è mµy lµm nªn”. 5. Híng dÉn häc ë nhµ: - Lµm bµi tËp c SGK - ChuÈn bÞ: §äc tríc truyÖn “mét buæi lao ®éng” Tuần: Tiết: Ngày soạn: Ngày dạy Bµi 7: ®oµn kÕt, t¬ng trî Câu hỏi gợi ý c phần truyện đọc không yêu cầu học sinh trả lời I. Môc tiªu bµi häc: 1. KiÕn thøc: Gióp häc sinh hiÓu thÕ nµo lµ ®oµn kÕt, t¬ng trî; ý nghÜa cña ®oµn kÕt, t¬ng trî trong mèi quan hÖ gi÷a mäi ngêi víi nhau trong cuéc sèng. 2. Kü n¨ng: Gióp häc sinh biÕt tù ®¸nh gi¸ m×nh vÒ nh÷ng biÓu hiÖn ®oµn kÕt, t¬ng trî. 3. Th¸i ®é: RÌn thãi quen biÕt ®oµn kÕt, th©n ¸i vµ gióp ®ì b¹n bÌ, hµng xãm, l¸ng giÒng. II. ChuÈn bÞ: 1, GV: - So¹n vµ nghiªn cøu bµi d¹y. - Tôc ng÷, c©u ca dao, truyÖn vÒ ®oµn kÕt t¬ng trî. 2, HS: - §äc tríc bµi ë nhµ. III. TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1. æn đÞnh lớp: 2. KiÓm tra bµi cò: ? ThÕ nµo lµ t«n s träng ®¹o? ý nghÜa cña t«n s träng ®¹o? 3 . Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gv-hs Ho¹t ®éng 1 :T×m hiÓu truyÖn ®äc: Mục tiêu : HS hiểu thế nào là đoàn kết, tương trợ. - GV híng dÉn häc sinh đọc theo vai. + 1HS ®äc lêi dÉn. + 1HS ®äc lêi tho¹i cña B×nh. + 1HS ®äc lêi tho¹i cña Hoµ. - GV híng dÉn HS ®µm tho¹i. ? Khi lao ®éng san s©n bãng, líp 7A ®· gÆp ph¶i khã kh¨n g×? GDCD 7 Néi dung kiÕn thøc I. TruyÖn ®äc: §oµn kÕt t¬ng trî - Khã kh¨n: Khu ®Êt khã lµm, cã nhiÒu m« ®Êt cao, rÔ ch»ng chÞt, líp cã nhiÒu b¹n n÷. Ngõng tay.... cïng lµm. - C¸c cËu nghÜ mét lóc sang bªn bän m×nh ¨n cam, ¨n mÝa råi cïng lµm. 7B lÊy mÝa, cam cho 7A ¨n. 14 Trương Thị Kim Hoa Trường THCS Xà Phiên Ho¹t ®éng cña gv-hs ? Khi thÊy c«ng viÖc cña líp 7A cha hoµn thµnh, B×nh líp trëng 7B sang gÆp Hoµ líp trëng 7A nãi g×? ? Tríc c©u nãi vµ viÖc lµm cña líp 7B, líp trëng 7B tá th¸i ®é nh thÕ nµo? ? H·y t×m nh÷ng h×nh ¶nh, c©u nãi thÓ hiÖn sù gióp ®ì nhau cña hai líp. ? Nh÷ng viÖc lµm Êy thÓ hiÖn ®øc tÝnh g× cña c¸c b¹n líp 7B? Ho¹t ®éng 2: Tìm hiểu về đoàn kết tương trợ và các biểu hiện. Mục tiêu : HS biết được thế nào là đoàn kết tương trợ và các biểu hiện của đoàn kết tương trợ trong cuộc sống. GV :Cho học sinh thảo luận một trong các vấn đề sau thể hiện sự đoàn kết tương trợ của em: + Trong gia đình. Trong trường, lớp + Trong xã hội. HS : Thảo luận GV : nhận xét, tổng kết ý kiến của HS. ? §oµn kÕt , T¬ng trî lµ g×? Néi dung kiÕn thøc - Cïng ¨n mÝa, ¨n cam vui vÎ, B×nh vµ Hoµ kho¸c tay nhau cïng bµn kÕ ho¹ch. Kh«ng khÝ vui vÎ, th©n mËt. - C¶m ¬n c¸c cËu ®· gióp ®ì bän m×nh. - Tinh thÇn ®oµn kÕt, t¬ng trî. II. Nội dung bài học. 1. Thế nào là đoàn kết tương trợ - Đoàn kết , tương trợ là sự thông cảm, chia sẽ và có việc làm cụ thể giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn. - Trong cuộc sống học tập, lao động, vui chơi giải trí….con người luôn có mối quan hệ với nhau. - Đoàn kết, tương trợ không phải là sự kết bè kéo cánh, a dua hoặc bao che cho cái xấu, đi ngược lại lợi ích chung. 2. Biểu hiện của đoàn kết, tương trợ trong Nêu biểu hiện của đoàn kết, tương trợ trong cuộc sống. cuộc sống? Nhân dân ta đoàn kết chống giặc Pháp, giặc Mĩ xâm lược, họa sinh khá giúp đỡ học sinh yếu hơn mình… Hoạt động 3: Đóng vai về đoàn kết tương trợ Mục tiêu: HS biết đoàn kết tương trợ bạn bè trong học tập và cuộc sống hằng ngày. Tình huống: Nhà Huy nghè, neo người, mẹ lại bị ốm. Huy phải nghỉ học ở nhà mấy hôm để chăm sóc mẹ. Là bạn cùng lớp với Huy, em sẽ là gì? HS: đóng vai ? Đoàn kết tương trợ có ý nghĩa như thế nào. GV: Nhận xét, rút ra nội dung bài học. 3. Ý nghĩa của đoàn kết, tương trợ - Giúp chúng ta dễ dàng hòa nhập, hợp tác với mọi người và được mọi người yêu quý. - Giúp ta có thêm sức mạnh vượt qua khó khăn, thực hiện được mục đích của mình. - Đoàn kết, tương trợ là truyền thống quý báu của dân tộc ta. 4. Cñng cè: - Nêu biểu hiện của đoàn kết, tương trợ trong cuộc sống? - Nêu ý nghĩa của đoàn kết, tương trợ? GDCD 7 15 Trương Thị Kim Hoa Trường THCS Xà Phiên 5. Híng dÉn häc ë nhµ: - Häc kÜ bµi, lµm bµi tËp d SGK . - §äc tríc truyÖn: “ H·y tha lçi cho em”. Tuần: Tiết: Ngày soạn: Ngày dạy KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GDCD 7 Cấp độ Nhận biết Thông hiểu Cấp độ thấp Tên chủ đề 1. Sống giản dị Số câu: Số điểm: Tỉ lệ% 2. Yêu thương con người Kể được một số biểu hiện của lối sống giản dị Số câu:1 Số điểm:1.5 Số câu:1 Số điểm:1 3. Đoàn kết, tương trợ Hiểu được thế nào là Đoàn kết, tương trợ. dụng Cộng Cấp độ cao Phân biệt được giản dị với xa hoa cầu kì, phô trương hình thức với lượm thuộm cẩu thả. Số câu: Số điểm: Số câu:1 Số điểm:1.5 Số câu: Số điểm: Nêu được các biểu hiện của lòng yêu thương con người. Số câu: Số điểm: Tỉ lệ% GDCD 7 Vận Số câu:2 Số điểm: 3 Tỉ lệ:30% Biết thể hiện lòng yêu thương đối với mọi người xung quanh bằng những việc làm cụ thể. Số câu: Số điểm: Số câu:1 Số điểm:2 Số câu: Số điểm: Số câu:2 Số điểm: 3 Tỉ lệ:30% Biết Đoàn kết, tương trợ với bạn bè, mọi người trong học tập, sinh hoạt tập thể 16 Trương Thị Kim Hoa Trường THCS Xà Phiên và trong cuộc sống. Số câu: Số điểm: Tỉ lệ% Số câu:1 Số điểm:1.5 Số câu: Số điểm: Số câu:1 Số điểm:2.5 Số câu: Số điểm: Số câu:2 Số điểm: 4 Tỉ lệ:40% ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN : GDCD 7 Câu 1: Nêu biểu hiện của sống giản dị. Trái với sống giản dị là gì? Mỗi biểu hiện cho 1 ví dụ ( 3 điểm) Câu 2: Nêu biểu hiện của lòng yêu thương con người. Em thể hiện lòng yêu thương đối với mọi người xung quanh như thế nào?(ông bà, cha mẹ, bạn bè…)(3 điểm). Câu 3: Thế nào là đoàn kết, tương trợ? Em thể hiện đoàn kết, tương trợ với bạn bè, mọi người trong học tập, sinh hoạt tập thể và trong cuộc sống như thế nào?(4 điểm). ĐÁP ÁN 1. Biểu hiện - Không xa hoa lãng phí - Không cầu kì kiểu cách Trái với sống giản dị: sự xa hoa lãng phí, cầu kì, phô trương hình thức…. Ví dụ: 2. Biểu hiện: - Sẳn sàng giúp đỡ, chia sẽ những khó khăn, bất hạnh của người khác. - Dìu dắt, nâng đỡ những người có lầm lỗi, giúp họ tìm ra con đường đúng đắn. - Biết hi sinh quyền lợi của bản thân cho người khác. Em thể hiện lòng yêu thương những người xung quanh: - Với ông bà, cha mẹ: yêu thương, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ. - Với mọi người xung quanh: luôn gần gũi, cư xử ân cần, chu đáo, tránh làm điều ác, điều xấu. 3. Là sự thông cảm, chia sẽ có việc làm cụ thể giúp đỡ nhau khi găp khó khăn. - Quan tâm, tôn trọng mọi người, giúp đỡ những người găp khó khăn. - Có quan hệ thân ái trong tập thể, đối xử bình đẳng với bạn bè. - Không gây xích mích, không chia bè phái, tránh lôi kéo nhau vào những việc xấu. GDCD 7 17 Trương Thị Kim Hoa Trường THCS Xà Phiên Tuần: Tiết: Ngày soạn: Ngày dạy Bµi 8: khoan dung I. Môc tiªu bµi häc: 1. KiÕn thøc: Gióp HS hiÓu thÕ nµo lµ khoan dung vµ thÊy ®ã lµ mét phÈm chÊt ®¹o ®øc cao ®Ñp; hiÓu ý nghÜa của lßng khoan dung trong cuéc sèng vµ c¸ch rÌn luyÖn ®Ó cã lßng khoan dung. 2. Kü n¨ng: RÌn cho HS biÕt l¾ng nghe vµ hiÓu ngêi kh¸c, biÕt chÊp nhËn vµ tha thø, c xö tö tÕ víi mäi ngêi, sèng cëi më, th©n ¸i, biÕt nhêng nhÞn. 3. Th¸i ®é: RÌn cho HS quan t©m vµ t«n träng mäi ngêi, kh«ng mÆc c¶m, kh«ng ®Þnh kiÕn hÑp hßi. II. ChuÈn bÞ: - SGk, SGV , c¸c t×nh huèng, mÈu chuyÖn cã liªn quan , c¸c c©u ca dao , tôc ng÷. - Tranh ¶nh, c©u chuyÖn liªn quan III. TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1. æn đÞnh lớp 2. Kiểm tra bài cũ 3. Bµi míi Ho¹t ®éng cña gv-hs Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu truyÖn ®äc Mục tiêu : HS hiểu thế nào là khoan dung, những biểu hiện của khoan dung. - HS ®äc truyÖn theo lèi ph©n vai. - HS th¶o luËn c¸ nh©n. ? Th¸i ®é lóc ®Çu cña Kh«i ®èi víi c« gi¸o nh thÕ nµo? ? C« gi¸o V©n ®· cã th¸i ®é nh thÕ nµo tríc th¸i ®é cña Kh«i? Néi dung kiÕn thøc I. TruyÖn ®äc: 1. Th¸i ®é cña Kh«i: - Lóc ®Çu: §øng dËy, nãi to. 2. C« V©n: §øng lÆng ngêi, m¾t chíp, mÆt ®á  t¸i, r¬i phÊn, xin lçi HS. - C« tËp viÕt. - Tha lçi cho HS. - Sau ®ã: Cói ®Çu, r¬m rím níc m¾t, giäng nghÌn nghÑn, xin lçi c«. - Chøng kiÕn c¶nh c« tËp viÕt - C« V©n kiªn tr×, cã lßng khoan dung, ®é l? Th¸i ®é cña Kh«i sau ®ã nh thÕ nµo? îng. => Bµi häc: ? V× sao Kh«i cã sù thay ®æi ®ã? ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ viÖc lµm vµ th¸i ®é Kh«ng nªn véi vµng, ®Þnh kiÕn khi nhËn xÐt ngêi kh¸c. cña c« V©n? ? Em rót ra bµi häc g× qua c©u chuyÖn trªn? - BiÕt chÊp nhËn vµ tha thø cho ngêi kh¸c. Ho¹t ®éng 2: Cách ứng xử thể hiện lòng GDCD 7 18 Trương Thị Kim Hoa Trường THCS Xà Phiên Ho¹t ®éng cña gv-hs Néi dung kiÕn thøc khoan dung. Mục tiêu: HS biết cách ứng xử thể hiện lòng khoan dung. GV: chia nhóm, thảo luận các câu hỏi sau: ? Làm thế nào để hiểu và thông cảm với bạn bè nhiều hơn. ? Tại sao phải biết lắng nghe và chấp nhận ý kiến của người khác. ? Phải làm gì khi có sự hiểu lầm, bất hòa trong tập thể. ? Khi bạn có khuyết điểm ta nên xử sự như II. Bµi häc: thế nào. 1. Thế nào là khoan dung HS: thảo luận - Khoan dung có nghĩa là rộng lòng tha thứ. GV: Tổng kết ý kiến của học sinh. Người có lòng khoan dung luôn tôn trọng ? ThÕ nµo lµ lßng khoan dung? và thông cảm với người khác, biết tha thứ cho người khác khi họ hối hận và sửa chữa lỗi lầm. - Tôn trọng người khác là tôn trọng cá tính, sở thích, thói quen, ….là thái độ công bằng, vô tư, không định kiến hẹp hòi; không đối xử nghiệt ngã, gay gắt. 2. Biểu hiện của lòng khoan dung ? Biểu hiện của lòng khoan dung Ôn tồn thuyết phục, góp ý giúp bạn sửa lỗi, nhường nhịn bạn bè, em nhỏ….. 3. Ý nghĩa của lòng khoan dung - Đối với cá nhân: khoan dung là một đức ?ý nghÜa cña lßng khoan dung? tính quý báu. Người có lòng khoan dung được mọi người yêu mến, tin cậy và có ? Em hiÓu c©u tôc ng÷: “§¸nh kÎ ch¹y ®i nhiều bạn tốt. kh«ng ai ®¸nh kÎ ch¹y l¹i” nh thÕ nµo? - Đối với xã hội: nhờ có lòng khoan dung, - HS tr×nh bµy. cuộc sống xã hội và quan hệ giữa mọi người - GV nhËn xÐt, kÕt luËn. trở nên lành mạnh, thân ái, dễ chịu Hoạt động 3: Đóng vai thể hiện lòng khoan dung. Mục tiêu: HS biết xử lí tình huống thực tế về lòng khoan dung. Tình huống: Giờ ra chơi, Linh đang uống nước ở hành lang thì Việt chơi đuổi nhau chay xô tới, va vào làm đổ cốc nước, ướt hết cả áo của Linh. Linh nên ứng xử NTN trong tình huống đó. HS: thảo luận III. Bµi tËp: GV: nhận xét việc làm của HS. C©u ®óng: a, c, d, ®, e. Ho¹t ®éng 4: HS lµm bµi tËp . Mục tiêu: giúp HS khắc sâu kiến thức HS lµm bµi tËp vµo phiÕu häc tËp. a, Nªn tha thø lçi nhá cho b¹n. b, Khoan dung lµ nhu nhîc. c. CÇn biÕt l¾ng nghe ý kiÕn cña ngêi kh¸c. d, Kh«ng nªn bá qua mäi lçi lÇm cña b¹n. ®, Khoan dung lµ c¸ch ®èi x÷ ®óng ®¾n kh«n GDCD 7 19 Trương Thị Kim Hoa Trường THCS Xà Phiên Ho¹t ®éng cña gv-hs Néi dung kiÕn thøc ngoan. e, Kh«ng nªn chÊp nhËn tÊt c¶ mäi ý kiÕn, quan ®iÓm cña ngêi kh¸c. - GV nhËn xÐt. 4. Cñng cè: Thế nào là khoan dung? Biểu hiện của lòng khoan dung? 5. Dặn dò Về nhà học bài và làm các bài tập SGK, xem trước bài mới. Tuần: Tiết: Ngày soạn: Ngày dạy Bµi 9: x©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸ I. Môc tiªu bµi häc: 1. KiÕn thøc: Gióp HS bíc ®Çu hiÓu néi dung cña viÖc x©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸; 2. Kü n¨ng: HS ph©n biÖt ®îc c¸c biÓu hiÖn ®óng, kh«ng ®óng cña c¸c gia ®×nh trong viÖc XD nÕp sèng v¨n ho¸. 3. Th¸i ®é: Quý träng gia ®×nh, bíc ®Çu thÊy ®îc bæn phËn cña m×nh trong viÖc XD g®×nh v¨n ho¸. II. ChuÈn bÞ: - So¹n vµ nghiªn cøu bµi d¹y. - Tranh vÒ gia ®×nh, phiÕu häc tËp c¸ nh©n. III. TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1. æn đÞnh lớp 2. Kiểm tra bài cũ 3. Bµi míi Tèi thø b¶y c¶ gia ®×nh Mai ®ang trß chuyÖn sau b÷a c¬m tèi th× b¸c tæ trëng tæ d©n phè ®Õn ch¬i. Bè mÑ vui vÎ mêi b¸c ngåi, Mai lÔ phÐp chµo b¸c. Sau mét håi trß chuyÖn, b¸c ®øng lªn ®a cho mÑ Mai giÊy chøng nhËn gia ®×nh v¨n ho¸ vµ dÆn dß, nh¾c nhë gia ®×nh Mai cè g¾ng gi÷ v÷ng danh hiÖu ®ã. Khi b¸c tæ trëng ra vÒ, Mai véi hái mÑ: “ MÑ ¬i gia ®×nh v¨n ho¸ cã nghÜa lµ g× h¶ mÑ?” §Ó gióp b¹n Mai vµ c¸c em hiÓu nh thÕ nµo lµ gia ®×nh v¨n ho¸, chóng ta cïng t×m hiÓu bµi häc h«m nay. Ho¹t ®éng cña gv-hs Néi dung kiÕn thøc I. TruyÖn ®äc: Mét gia ®×nh v¨n ho¸. - 3 ngêi. Lµ mét gia ®×nh v¨n ho¸ tiªu biÓu. GDCD 7 20 Trương Thị Kim Hoa
- Xem thêm -