Tài liệu Giáo án gdcd 6 cả năm_cktkn_bộ 12

  • Số trang: 73 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 116 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

TiÕt 1. Bµi 1. tù ch¨m sãc, rÌn luyÖn th©n thÓ So¹n ngµy 15/ 8/ 2013 A. Môc tiªu bµi häc: 1.Kiến thức: - HiÓu ®îc th©n thÓ, søc khoÎ lµ tµi s¶n quý nhÊt cña mçi ngêi, cÇn ph¶i tù ch¨m sãc, rÌn luyÖn ®Ó ph¸t triÓn tèt. - HiÓu ý nghĩa của việc tự chăm sóc sức khoẻ, rèn luyện thân thể. - Nªu ®îc c¸ch tù ch¨m sãc, rÌn luyÖn th©n thÓ cña b¶n th©n 2/ Kỹ năng: - BiÕt nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ hµnh vi tù ch¨m sãc, rÌn luyÖn th©n thÓ cña b¶n th©n vµ cña ngêi kh¸c. - Biết ®a ra c¸nh xö lý phï hîp trong c¸c t×nh huèng ®Ó tù ch¨m sãc, rÌn luyÖn th©n thÓ. - Biết ®Æt kÕ ho¹ch tù ch¨m sãc, rÌn luyÖn th©n thÓ cña b¶n th©n vµ thùc hiÖn theo kÕ ho¹ch ®ã. 3/ Thái độ: - Học sinh có ý thức thường xuyên rèn luyện thân thể, giữ gìn và chăm sóc sức khoẻ cho bản thân. B. Tµi liÖu vµ ph¬ng tiÖn. - KÕ ho¹ch bµi häc, tµi liÖu cã liªn quan. - Bé tranh líp 6 liªn quan ®Õn bµi häc. C. Ph¬ng ph¸p. - Ph¬ng ph¸p vÊn ®¸p, th¶o luËn nhãm, tæ chøc trß ch¬i. D. TiÕn tr×nh d¹y häc. 1. æn ®Þnh líp . 2. Giíi thiÖu bµi: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Ho¹t ®éng 1. Häc sinh hiÓu ®îc th©n thÓ, søc khoÎ lµ tµi s¶n quý nhÊt cña mçi ngêi, cÇn ph¶i tù ch¨m sãc, rÌn luyÖn ®Ó ph¸t triÓn tèt. * TruyÖn ®äc: Mïa hÌ k× diÖu - Gäi 2 HS ®äc truyÖn ë môc ®v® sgk . - Minh ? TruyÖn kÓ vÒ ai? ThÊp nhÊt líp ? Minh ®îc giíi thiÖu ntn? mong íc cña + + mong muèn cã chiÒu cao Minh lµ g×? -> ch©n tay r¾n ch¾c, d¸ng ®i nhanh nhÑn, ? §îc thÇy híng dÉn, sau mïa hÌ n¨m Êy, tr«ng nh cao h¼n lªn ®iÒu k× diÖu nµo ®· ®Õn víi Minh? Minh ®i tËp b¬i, kh«ng n¶n chÝ, ko nghØ ? V× sao Minh cã ®îc ®iÒu k× diÖu Êy? buæi tËp nµo. - Minh h»ng ngµy luyÖn tËp thÓ dôc. Híng tr¶ lêi: GV: Chia nhãm th¶o luËn, thêi gian 5 phót *- Nhãm 1: + gi÷ g×n vÖ sinh c¸ nh©n - Nhãm 1. §Ó cho søc khoÎ ngµy mét tèt + ¨n uèng ®iÒu ®é h¬n, chóng ta cÇn ph¶i lµm g×? h»ng ngµy luyÖn tËp TDTT - Nhãm 2. §Ó kh«ng bÞ bÖnh, ta ph¶i lµm + Nhãm 2: + ¨n uèng s¹ch sÏ g×? + cè g¾ng rÌn luyÖn ®Ó cã søc khoÎ tèt + gi÷ g×n vÖ sinh c¸ nh©n tuÇn 1 Gv: Nh÷ng viÖc lµm ®ã chÝnh lµ chóng ta ®· biÕt tù ch¨m sãc, rÌn luyÖn th©n thÓ ®Ó cã søc khoÎ tèt. ? VËy, v× sao ph¶i cã th©n thÓ, søc khoÎ tèt? ®Ó cã th©n thÓ, søc khoÎ tèt ta ph¶i lµm g×? 1 1. Th©n thÓ, søc khoÎ lµ quý nhÊt ®èi víi mçi con ngêi, kh«ng g× cã thÓ thay thÕ ®îc, v× vËy ph¶i biÕt gi÷ g×n, tù ch¨m sãc, rÌn luyÖn ®Ó cã th©n thÓ, søc kháe tèt. - HS lÊy VD: mïa hÌ mÆc ®å máng tho¸ng…. ? Em h·y lÊy vÝ dô vÒ nh÷ng ngêi biÕt gi÷ - Chóng ta cÇn tÝch cùc phßng bÖnh. Khi g×n søc kháe, th©n thÓ tèt? m¾c bÖnh, ph¶i tÝch cùc ch÷a cho khái ? §Ó ko bÞ bÖnh tËt hoÆc ko may m¾c bÖnh, bÖnh ta ph¶i lµm g×? Ho¹t ®éng 2. HiÓu ý nghĩa của việc tự Nhãm 1 Nhãm 2 chăm sóc sức khoẻ, rèn luyện thân thể. siªng t¾m nh¸c t¾m Gv: Tæ chøc trß ch¬i tiÕp søc chÞu khã uèng lêi ¨n - Nhãm 1. T×m biÓu hiÖn tù ch¨m sãc, rÌn thuèc luyÖn th©n thÓ? uèng ®iÒu ®é - lêi vËn ®éng - Nhãm 2. T×m biÓu hiÖn lèi sèng tr¸i víi tù -- ¨n lao ®éng võa søc - ng¹i häc TD ch¨m sãc, rÌn luyÖn th©n thÓ? ... ... ->HT, L§ hiÖu qu¶, -> L§, HT kÐm, ( Thêi gian 5 phót) thÇn l¹c quan, ch¸n n¶n, mÖt mái ? Nh÷ng ngêi biÕt tù ch¨m sãc rÌn luyÖn tinh vui vÎ th©n thÓ th× gióp hä ®iÒu g× trong häc tËp, lao ®éng? tinh thÇn cña hä ra sao? 2. ý nghĩa của việc tự chăm sóc sức khoẻ, ? Ngîc l¹i th× sao? ? Søc khoÎ gióp chóng ta ®iÒu g×? rèn luyện thân thể. - MÆt thÓ chÊt: gióp chóng ta cã mét c¬ thÓ kháe m¹nh, c©n ®èi, cã søc chÞu ®ùng dÎo dai, thÝch nghi ®îc víi mäi sù biÕn ®æi cña m«i trêng vµ do ®ã lµm viÖc, häc tËp cã hiÖu qu¶. - MÆt tinh thÇn: thÊy s¶ng kho¸i, sèng l¹c quan, yªu ®êi. 3. C¸ch tù ch¨m sãc, rÌn luyÖn th©n thÓ Ho¹t ®éng 3. Nªu ®îc c¸ch tù ch¨m sãc, cña b¶n th©n. rÌn luyÖn th©n thÓ cña b¶n th©n - gi÷ g×n vÖ sinh c¸ nh©n ? B¶n th©n em cÇn ph¶i lµm g× ®Ó ch¨m sãc, - ¨n uèng sinh ho¹t ®iÒu ®é, ®¶m b¶o vÖ rÌn luyÖn th©n thÓ tèt? sinh, ®óng giê giÊc. - kÕt hîp häc tËp, nghØ ng¬i hîp lÝ - LuyÖn tËp TDTT thêng xuyªn - phßng bÖnh cho b¶n th©n, khi thÊy cã bÖnh th× kÞp thêi ®i kh¸m bÖnh vµ ch÷a bÖnh. Kh¾c phôc thãi quen cã h¹i nh ngñ dËy muén, ¨n nhiÒu chÊt kÝch thÝch, ®å t¸i sèng, ®Ó s¸ch qu¸ gÇn khi ®äc… 3. LuyÖn tËp, cñng cè. GV tæ chøc, híng dÉn HS lµm BT SGK. Bµi a. §¸nh dÊu vµo c¸c hµnh vi 1, 2, 3, 5. Bµi b. Nêu tác hại của việc nghiện thuốc lá, uống rượu bia? - Gây ung thư phổ - Ô nhiễm không khí - Gây mất trật tự... 4. §¸nh gi¸. GV đưa ra các tình huống HS lựa chọn ý kiến đúng. -Bố mẹ sáng nào cũng tập thể dục. -Vì sợ muộn học nên Hà ăn cơm vội vàng. -Tuấn thích mùa Đông vì ít phải tắm. GV: Nhận xét kết luận 5. Ho¹t ®éng tiÕp nèi. - VÒ häc thuéc bµi, lµm bµi tËp cßn l¹i. - ChuÈn bÞ bµi “ Siªng n¨ng, kiªn tr×” 2 E. Phần bổ sung, rút kinh nghiệm: tuÇn 2, 3. TiÕt 2.3 . Bµi 2. siªng n¨ng, kiªn tr× So¹n ngµy 18/ 8/ 2013 A. Môc tiªu bµi häc. 1/ Kiến thức: - Giúp học sinh hiểu thế nào là siêng năng, kiên trì. - HiÓu ®îc ý nghÜa cña siªng n¨ng kiªn tr×. 2/ Kỹ năng: - Tù ®¸nh gi¸ ®îc hµnh vi cña b¶n th©n vµ ngêi kh¸c vÒ siªng n¨ng, kiªn tr× trong häc tËp, trong lao ®éng.. - BiÕt siªng n¨ng , kªn tr× trong häc tËp, lao ®éng vµ c¸c ho¹t ®éng sèng hµnh ngµy 3/Thái độ: - Quý träng nh÷ng ngêi siªng n¨ng, kiªn tr×, kh«ng ®ång t×nh víi nh÷ng biÓu hiÖn cña sù lêi biÕng, hay n¶n lßng. B. Tµi liÖu vµ ph¬ng tiÖn. - KÕ ho¹ch bµi häc, tµi liÖu cã liªn quan. C. Ph¬ng ph¸p. - Ph¬ng ph¸p vÊn ®¸p, th¶o luËn nhãm, tæ chøc trß ch¬i. D. TiÕn tr×nh d¹y häc. 1/Ổn định tổ chức, kiểm tra bài cũ: - Muốn có sức khoẻ tốt chúng ta cần phải làm gì?. - Hãy trình bày kế hoạch tập luyện TDTT? - Hãy kể một vài việc làm chứng tỏ em biết chăm sóc sức khoẻ cho bản thân? 2/ Bài mới. Một người luôn thành công trong các lĩnh vực của cuộc sống thì không thể thiếu được đức tính siêng năng kiên trì. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tác dụng của đức tính siêng năng kiên trì. Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Hoạt động 1. T×m hiÓu kh¸i niÖm siªng n¨ng, kiªn tr×. * TruyÖn ®äc: B¸c Hå tù häc ngo¹i ng÷ GV: Gọi Học sinh đọc truyện “ Bác Hồ tự học ngoại ngữ” - Nãi ®îc mét sè tiÕng níc ngoµi: Ph¸p, ? Qua truyÖn trªn, em thÊy B¸c Hå ®îc giíi Anh, Nga, TQ... thiÖu ntn? + cè tù häc thªm 2h ? B¸c Hå ®· tù häc tiÕng níc ngoµi nh thÕ + tõ ko hiÓu, nhê ngêi Ph¸p gi¶ng hé nµo? + mçi ngµy viÕt 10 tõ tiÕng Ph¸p vµo tay + ë Anh: buæi s¸ng sím, buæi chiÒu mang s¸ch, bót ra vên hoa ®Ó häc + ngµy nµo nghØ th× ®Õn häc tiÕng Anh víi gi¸o s + tõ nµo ko hiÓu, tra tõ ®iÓn, nhê ngêi th¹o gi¶i thÝch, ghi vµo sæ tay. -> cÇn cï, tù gi¸c, miÖt mµi, lµm thêng ? Qua viÖc häc ®ã, ta cã NX g× vÒ c¸ch häc xuyªn, ®Òu ®Æn. vµ th¸i ®é häc tËp cña B¸c? GV: C¸ch häc ®ã cho thÊy B¸c lµ ngêi siªng n¨ng. 1. Siªng n¨ng lµ ®øc tÝnh cña con ngêi ? VËy, em hiÓu siªng n¨ng lµ g×? biÓu hiÖn ë sù cÇn cï, tù gi¸c, miÖt mµi, lµm viÖc thêng xuyªn, ®Òu ®Æn. ? Trong qu¸ tr×nh häc, b¸c gÆp khã kh¨n g×? 3 - Ko cã tiÒn - lµm viÖc vÊt v¶: tõ 4h s¸ngg9h tèi - Võa lµm kiÕm sèng, võa häc ? Dï khã kh¨n nhng B¸c cã n¶n chÝ ko? - Ko, quyÕt t©m lµm ®Õn cïng. GV: §iÒu ®ã thÓ hiÖn ®øc tÝnh kiªn tr× cña 2. Kiªn tr× lµ sù quyÕt t©m lµm ®Õn cïng, B¸c. kh«ng bá dë gi÷a chõng dï cã gÆp khã ? Em hiÓu kiªn tr× lµ g×? kh¨n, gian khæ. 3. LuyÖn tËp, cñng cè. * Bµi tËp. GV tæ chøc, híng dÉn HS lµm BT cuèi bµi. Bµi a. §¸nh dÊu vµo c¸c hµnh vi 1, 2. 4. Ho¹t ®éng tiÕp nèi. - VÒ häc thuéc bµi, t×m nh÷ng biÓu hiÖn tr¸i víi siªng n¨ng, kiªn tr× vµ nh÷ng biÓu hiÖn thÓ hiÖn sù siªng n¨ng, kiªn tr×. HÕt tiÕt 1, chuyÓn tiÕt 2. * æn ®Þnh líp. KTBC: ? ThÕ nµo lµ siªng n¨ng, kiªn tr×?  D¹y bµi míi.  Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Hoạt động 2. HS hiÓu ®îc ý nghÜa cña siªng n¨ng kiªn tr×. Nhãm 1 Nhãm 2 Chia nhãm tæ chøc trß ch¬i, thêi gian 5 phót chÞu khã nh¸c nhëi - Nhãm 1. T×m biÓu hiÖn siªng n¨ng, kiªn tù gi¸c lêi biÕng tr×? - cÈu th¶ - Nhãm 2. T×m biÓu hiÖn tr¸i víi siªng - miÖt mµi - lµm viÖc thêng - ch¸n chêng n¨ng, kiªn tr×? xuyªn - ng¹i khã ... ... -> thµnh c«ng -> c«ng viÖc tr× trÖ, ? Nh÷ng ngêi kh«ng siªng n¨ng, kiªn tr× th× trong c«ng viÖc, kh«ng cã hiÖu qu¶, kÕt qu¶ c«ng viÖc nh thÕ nµo? ? Nh÷ng ngêi siªng n¨ng, kiªn tr× th× hä thu trong cuéc sèng, ®ãi nghÌo, ¨n b¸m giµu cã, XD cuéc ngêi kh¸c ®îc Ých lîi g×?? sèng Êm no, h¹nh phóc. ? Siªng n¨ng, kiªn tr× gióp chóng ta ®iÒu g×? 3. Siªng n¨ng, kiªn tr× sÏ gióp con ngêi thµnh c«ng trong c«ng viÖc, trong cuéc sèng. ? Em hãy kể tên những danh nhân mà em - Nhà bác học Lê Quý Đôn, GS – bác sĩ biết nhờ có đức tính siêng năng, kiên trì đã Tôn Thất Tùng, nhà nông học Lương Đình thành công xuất sắc trong sự nghiệp của Của, nhà bác học Niutơn... mình? ? Trong lớp chúng ta bạn nào nào có đức - HS: Liên hệ những học sinh có kết quả học tập cao trong lớp. tính siêng năng, kiên trì trong học tập? GV: Ngày nay có rất nhiều những doanh nhân, thương binh, thanh niên...thành công trong sự nghiệp của mình nhờ đức tính siêng năng, kiên trì. ? Tìm những câu TN, CD, DN nói về - Có công mài sắt, có ngày nên kim. - Miệng nói tay làm. SNKT. - Kiến tha lâu cñng đầy tổ. 4 - Cần cù bù khả năng. - Tay làm, hàm nhai. - Mưa lâu thấm đất - Phải cần cù tự giác làm việc không ngại ? Theo em cần làm gì để trở thành người khó ngại khổ, cụ thể: + Trong học tập: đi học chuyên cần, chăm SNKT? chỉ học, làm bài, có kế hoạch học tập.. + Trong lao động: Chăm làm việc nhà, không ngại khó miệt mài với công việc. + Trong các hoạt động khác: ( kiên trì luyện tập TDTT, đáu tranh phòng chốngTNXH, bảo vệ môi trường...) 3. LuyÖn tËp, cñng cè. - Vì sao phải siêng năng kiên trì? Cho ví dụ?. - GV: Yêu cầu học sinh nhắc lại biểu hiện của tính siêng năng, kiên trì, ý nghĩa và những biểu hiện trái với tính siêng năng, kiên trì. 4, §¸nh gi¸. - GV: Em tự đánh giá mình đã siêng năng kiên trì hay chưa qua những biểu hiện sau: + Học bài cũ + Làm bài mới + Chuyên cần + Rèn luyện thân thể * BT tình huống: Chuẩn bị cho giờ kiểm tra văn ngày mai, Tuấn đang ngồi ôn bài thì Nam và Hải đến rủ đi đánh điện tử. Nếu em là Tuấn em sẽ làm gì? ( Cho hs chơi sắm vai ) HS: Tiến hành sắm vai GV: Hướng dẫn cho HS nhận xét và sau chốt lại. 5. Ho¹t ®éng tiÕp nèi. - VÒ häc thuéc bµi, lµm BT cßn l¹i - ChuÈn bÞ bµi “ TiÕt kiÖm” E. Phần bổ sung, rút kinh nghiệm: tuÇn 4 TiÕt 4. Bµi 3 tiÕt kiÖm So¹n ngµy 01/ 9/ 2014 A. Môc tiªu bµi häc. 1.Về kiến thức - Nªu được thế nào là tiết kiệm. - HiÓu ®îc ý nghĩa của tiết kiệm. - Mọi công dân có trách nhiệm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 2. Thái độ - Ưa thích lối sống tiết kiệm, không thích sống xa hoa, lãng phí. - Có ý thức chấp hành PL và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 3. Kĩ năng - Biết nhận xét đánh giá việc sử dụng sách vở, đồ dùng, tiền của, thời gian của bản thân và của người khác. - Biết đưa ra cách xử lý phù hợp, thể hiện tiết kiệm đồ dùng, tiền bạc, thời gian, công sức trong các tình huống. - Biết sử dụng sách vở, đồ dùng, tiền bạc, thời gian một cách hợp lý, tiết kiệm. - HS biết sử dụng tiết kiệm tài sản của gia đình, nhà trường, lớp và của xã hội. 5 */Các kỹ năng sống cơ bản cần được giáo dục: Kĩ năng tư duy phê phán, kĩ năng tìm và xử lí thông tin B. Tµi liÖu vµ ph¬ng tiÖn. -GV: So¹n bµi, những mẩu chuyện về tấm gương tiết kiệm. Những vụ án làm thất thoát tài sản của Nhà nước, nhân dân. Tục ngữ, ca dao, danh ngôn nói về tiết kiệm. -HS: Soạn bài, chuẩn bị tài liệu, đồ dùng cần thiết. C. Ph¬ng ph¸p. - Ph¬ng ph¸p vÊn ®¸p, th¶o luËn nhãm, tæ chøc trß ch¬i. D. TiÕn tr×nh d¹y häc. 1/Ổn định tổ chức, kiểm tra bài cũ: - Nêu và phân tích câu tục ngữ nói về siêng năng mà em biết? ®äc 3 c©u TN nãi sù lêi biÕng? - Ý nghĩa của đức tính siêng năng, kiên trì? 2/ Bài mới. Mỗi ngày đi học bạn Lan được mẹ cho 5000 tiền ăn sáng, nhưng bạn chỉ mua hết 3000. Số tiền còn lại bạn ®Ó dµnh lại để mua sách vở. GV: Em nhận xét gì về việc làm của bạn Lan? Việc làm đó thể hiện đức tính gì? HS: Trả lời cá nhân. Qua tình huống trên GV chuyển ý vào bài mới. Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng 1. HS nªu được thế nào là tiết kiệm. -Gọi học sinh đọc truyện “ Thảo và Hà” ? Thảo và Hà có xứng đáng để được mẹ thưởng tiền không? Vì sao? ? Thảo có suy nghĩ gì khi được mẹ thưởng tiền? Ho¹t ®éng cña trß * TruyÖn ®äc: Thảo và Hà -Thảo và Hà rất xứng đáng để được mẹ thưởng tiền.Vì đã thi đậu vào lớp 10 - Thảo thấy nhà còn khó khăn, mẹ làm lông vất vả, gạo trong nhà đã hết nên không nhận tiền của mẹ để đi chơi. ? Hà có những suy nghĩ gì trước và sau khi - Trước khi đến nhà Thảo: Đòi mẹ thưởng tiền để đi liên hoan với các bạn. đến nhà Thảo? - Sau đó: Hà thấy bạn rất thương mẹ nên cũng đã thấy ân hận, thương mẹ hơn, tự hứa là không vòi tiền mẹ nữa và biết tiết kiệm trong tiêu dùng hằng ngày. ? Qua câu chuyện trên đôi lúc em thấy mình giống Hà hay Thảo? - Thảo rất hiếu thảo và biết tiết kiệm, yêu ? Việc làm của Thảo thể hiện đức tính gì?. thương mẹ. GV: Đưa ra tình huống sau: HS: Giải quyết và rút ra kết luận tiết kiệm là gì? Tình huống 1: Lan sắp xếp thời gian học tập rất khoa học, không lãng phí thời gian vô ích, để kết quả học tập tốt. Tình huống 2: Bác Dũng làm ở xí nghiệp may mặc. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, 6 bác phải nhận thêm việc để làm. Mặc dù vậy bác vẫn có thời gian ngủ trưa, thời gian giải trí và thăm bạn bè. Tình huống 3: Chị Mai học lớp 12, trường xa nhà. Mặc dù bố mẹ chị muốn mua cho chị một chiếc xe đạp mới nhưng chị không đồng ý. Tình huống 4: Anh em nhà bạn Đức rất ngoan, mặc dù đã lớn nhưng vẫn mặc áo quần cũ của anh trai. 1- Khái niệm: Tiết kiệm là biết sử dụng ? Qua tìm hiểu truyện đọc và các tình đúng mức, hợp lí của cải vật chất, thời huống trên, em hiểu tiết kiệm là gì ? gian, sức lực của mình và của người khác. ? Biểu hiện của tiết kiệm là gì? - Biết kiềm chế những ham muốn thấp hèn. - Xa lánh lối sống đua đòi, ăn chơi hoang phí. Hoạt động 2: Tìm hiểu ý nghĩa của tiết - Sắp xếp việc làm khoa học tránh lãng phí kiệm: ?Chúng ta cần phải tiết kiệm những gì? Cho ví dụ?. - của cải, tiền bạc, vật chất - thời gian - sức lực ? Những hành vi biểu hiện trái ngược với -Tiêu xài hoang phí tiền bạc cha mẹ, của tiết kiệm? nhà nước. -Làm thất thoát tài sản, tiền của Nhà nước. -Tham ô, tham nhũng -Không tiết kiệm thời gian, la cà hàng quán, bớt xén thời gian làm việc tư. -Hoang phí sức khỏe vào những cuộc chơi vô bổ… ?Đảng và Nhà nước ta đã có lời kêu gọi tiết - “Tiết kiệm là quốc sách” . kiệm như thế nào? -> vi phạm PL, bị xử lí đúng theo quy định ? Nếu cán bộ, công chức làm thất thoát tài của PL. sản, tiền của Nhà nước, tham ô, tham nhũng thì bị xử lí ntn? - HS tự lấy VD: ? Em đã tiết kiệm như thế nào trong gia + Giữ gìn quần áo, sách vở để có thể dùng đình, ở lớp, ở trường và ở ngoài xã hội? được lâu dài. + Tiết kiệm tiền ăn sáng. + Sắp xếp thời gian để vừa học tốt vừa giúp đỡ bố mẹ - Quyên góp ủng hộ …. ? Trường em đã có những phong trào nào * Trái với tiết kiệm là: xa hoa, lãng phí, thể hiện sự tiết kiệm? keo kiệt, hà tiện... ? Trái với tiết kiệm là gì? 2. Ý nghĩa: - Về đạo đức: Đây là phẩm chất tốt đẹp, ? Sống tiết kiệm có ích lợi gì? thể hiện sự quý trọng kết quả lao động của mình và của xã hội, quý trọng mồ hôi, 7 công sức, trí tuệ của con người. - Về kinh tế: Giúp ta tích luỹ vốn để phát triển kinh tế gia đình, kinh tế đất nước. - Về văn hoá: Tiết kiệm thể hiện lối sống có văn hoá ? Tìm CD, TN nói về tiết kiệm - Được mùa chớ phụ ngô khoai Đến khi thất bát lấy ai bạn cùng - Nên ăn có chừng, dùng có mực - Chẳng lo trước, ắt luỵ sau - Ít chắt chiu hơn nhiều phung phí. GV: Rèn luyện tiết kiệm là đã góp phần vào lợi ích xã hội. 3. LuyÖn tËp, cñng cè. - GV: Yêu cầu học sinh nhắc lại: Tiết kiệm là gì? Tiết kiệm thì bản thân, gia đình, xã hội có lợi ích gì? Mỗi HS cần thực hành tiết kiệm ntn? 4. Đánh giá. GV tæ chøc, híng dÉn HS lµm BT cuèi bµi. Bµi a. Đáp án đúng :1,3,4 HS: Đọc truyện "chú heo rô bốt" ( sbt) 5. Ho¹t ®éng tiÕp nèi. - Học bài, Làm các bài tập b,c,SGK/10 - Xem trước bài 4 :LỄ ĐỘ - Đọc và tìm hiểu truyện “Em Thuỷ” E. Phần bổ sung, rút kinh nghiệm: TUẦN 5. Tiết 5. Ngày soạn: 12/9/2014 BÀI 4: LỄ ĐỘ A- Mục tiêu bài học. 1.Về kiến thức - Hiểu được thế nào là lễ độ và những biểu hiện của lễ độ. - Ý nghĩa của việc cư xử lễ độ đối với mọi người. 2. Thái độ: Đồng tình ủng hộ các hành vi cư xử lễ độ với mọi người; không đồng tình với những hành vi thiếu lễ độ. 3. Kĩ năng - Có thể tự đánh giá được hành vi của mình, của người khác về lễ độ trong giao tiếp, ứng xử. - Biết đưa ra cách ứng xử phù hợp thể hiện lễ độ trong các tình huống giao tiếp. - Biết cư xử lễ độ với mọi người xung quanh. * Các kỹ năng sống cơ bản cần giáo dục: -Kĩ năng giao tiếp, -KN tư duy phê phán, -KN tự tin B-Phương pháp: Thảo luận nhóm, động não, đóng vai. C-Phương tiện: -GV: Những mẩu truyện về tấm gương lễ độ. Tục ngữ, ca dao, danh ngôn nói về lễ độ. 8 -HS: Soạn bài, chuẩn bị tài liệu, đồ dùng cần thiết. D- Tiến trình tổ chức hoạt động dạy học: 1-Kiểm tra bài cũ: - Thế nào là tiết kiệm? Em đã thực hành tiết kiệm như thế nào? -Tìm những hành vi trái với tiết kiệm, và hậu quả của nó? 2-Bài mới: GV: -Trước khi đi học, ra khỏi nhà, việc đầu tiên em thường làm là gì? - Đến trường, khi thầy cô giáo vào lớp, việc đầu tiên em làm là gì? HS: Trả lời cá nhân. GV: Những hành vi trên thể hiện điều gi? HS: Những hành vi trên thể hiện đức tính lễ độ. Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß HĐ1: Tìm hiểu khái niệm lễ độ và những biểu hiện của lễ độ. GV. Gọi Hs đọc truyện “Em Thuỷ” ? Thuỷ đã làm gì khi khách đến nhà? -Bạn Thuỷ giới thiệu khách với bà -Nhanh nhẹn kéo ghế mời khách ngồi -Mời bà và khách uống trà - Xin phép bà nói chuyện -Vui vÎ kể chuyện học, các hoạt động ở lớp của liên đội - Thuỷ tiễn khách và hẹn gặp lại ?Khi anh Quang xin phép ra về, Thuỷ có hành - Thuỷ tiễn anh ra tận ngõ và nói : “Lần động gì? Em nói như thế nào. sau có dịp mời anh đến nhà em chơi”. ? Em có suy nghĩ gì về cách cư xử của Thuỷ? - Thuỷ nhanh nhẹn, lịch sự khi tiếp GV: Thuỷ là một HS ngoan cư xử đúng mực, khách, biết tôn trọng bà và khách. lễ phép. Đó chính là đức tính lễ độ trong con - Làm vui lòng khách, để lại ấn tượng tốt đẹp người Thuỷ. 1. Lễ độ là gì? ?Thế nào là lễ độ? Là cách cư xử đúng mực của mỗi người trong khi giao tiếp với người khác. *Thảo luận nhóm. GV chia HS thành nhóm nhỏ thảo luận theo 2. Biểu hiện; nd sau: - Tìm hành vi thể hiện lễ độ và thiếu lễ độ, ở - Đi xin phép, về chào hỏi, gọi dạ, bảo vâng ; Nói năng nhẹ nhàng ; Tôn trọng, trường, ở nhà, ở nơi công cộng... HS thảo luận, đại diện nhóm trình bày, nhận hoà nhã, quý mến, niềm nở đối với người khác. xét, bổ sung sau đó GV chốt lại. - Biết chào hỏi, thưa gửi, cám ơn, xin lỗi... ? Có người cho rằng đ/víi kẻ xấu không cần phải lễ độ, em có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao? * Hoạt động 2: Tìm hiểu ý nghÜa cuả lÔ ®é: - Vô lễ, hçn láo, thiếu văn hóa. 9 -> mäi ngêi dÔ hiÓu lÇm, x« x¸t, ®¸nh nhau… 3. Ý nghĩa: - Giúp cho quan hệ giữa con người với con người tốt đẹp hơn. - Góp phần làm cho xã hội văn minh tiến bộ. *. Cách rèn luyện: - Học hỏi các quy tắc ứng xử, cách cư xử có văn hoá. - Tự kiểm tra hành vi thái độ của bản thân và có cách điều chỉnh phù hợp. - Tránh xa và phê phán thái độ vô lễ. ?Trái với lễ độ là gì? GV: Tìm những hành vi tương ứng với thái độ Thái độ Hành vi - Vô lễ - Cải lại bố mẹ. - Lời ăn tiếng nói - Lời nói hành động cộc thiếu văn hoá. lốc, xấc xược, xâm phạm đến mọi người. - Ngông nghênh. - Cậy học giỏi, nhiều tiền của, học làm sang ? Sèng thiÕu lÔ ®é cã t¸c h¹i g×? Ngîc l¹i sèng lÔ ®é cã ý nghÜa g×? Liên hệ thực tế và rèn luyện đức tính lễ độ. ? Theo em cần phải làm gì để trở thành người sống có lễ độ? 3. LuyÖn tËp, cñng cè. - GV: Yêu cầu học sinh nhắc lại: LÔ ®é lµ g×? BiÓu hiÖn cña lÔ ®é? ý nghÜa cña lÔ ®é? GV: yêu cầu HS: Nêu những câu ca dao, TN, DN nói về lễ độ. - Đi hỏi về chào 10 - Học ăn, học nói, học gói, học mở - Lời nói chẳng mất tiền mua Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. - Kính lão đắc thọ. - Lời chào cao hơn mâm cç 4. Đánh giá. GV tæ chøc, híng dÉn HS lµm BT a, b cuèi bµi. Bµi b. - Chó b¶o vÖ gäi b¹n Thanh l¹i vµ nãi nh vËy v×: §©y lµ c¬ quan, ai vµo còng ph¶i tu©n thñ néi quy, quy ®Þnh cña c¬ quan nh: xuÊt tr×nh giÊy tê, cÇn gÆp ai, vÒ viÖc g× ph¶i tr×nh bµy râ rµng víi ngêi b¶o vÖ. - B¹n Thanh c xö cßn thiÓu lÔ ®é: kh«ng chµo chó b¶o vÖ, tù tiÖn vµo c¬ quan, tr¶ lêi cha lÔ phÐp víi ngêi lín tuæi. - NÕu em lµ Thanh: chµo chó, xin lçi chó, tr×nh bµy lÝ do mong chó th«ng c¶m. Bài tập c : Tiên học lễ, hậu học văn. + Muốn trở thành người công dân tốt điều trước hết là phải học đạo dức, lễ phép sau đó mới học đến văn hoá, kiến thức như Bác Hồ đã nói : “Có tài mà không có đức là người vô dụng”. 5. Ho¹t ®éng tiÕp nèi. - Học bài, làm các bài tập còn lại ở sgk - Xem trước bài 5. E. Phần bổ sung, rút kinh nghiệm: Ngày soạn: 14/9/2014 TUÇN 6. Tiết 6 BÀI 5: TÔN TRỌNG KỈ LUẬT I/ Mục tiêu bài học: 1/ Kiến thức: - Giúp HS hiểu thế nào là tôn trọng kỉ luật, nªu ®îc ý nghĩa cña tôn trọng kỉ luật. - BiÕt ®îc t«n träng kØ luËt lµ tr¸ch nhiÖm cña mçi thµnh viªn trong g®, tËp thÓ, x· héi. - Tôn trọng kỉ luật là cơ sở để hướng tới tôn trọng PL 2/ Kĩ năng: - HS biết tự đánh giá hành vi của bản thân và của người khác về ý thức, thái độ tôn trọng kỉ luật. - BiÕt chÊp hµnh tèt nÒ nÕp trong gia ®×nh,néi quy cña nhµ trêng vµ nh÷ng quy ®Þnh chung cña ®êi sèng céng ®ång, nh¨c nhë b¹n bÌ, anh chÞ em cïng thùc hiÖn. - Biết tôn trọng kỉ luật và tôn trọng PL trong những biểu hiện cụ thể * C¸c kü n¨ng sèng c¬ b¶n cÇn gi¸o dôc: - KN t duy phª ph¸n. - KN ph©n tÝch so s¸nh. 3/ Thái độ: - T«n träng kû luËt vµ t«n träng nh÷ng ngêi biÕt chÊp hµnh tèt kû luËt. II/ Phương pháp: - Kích thích tư duy - Giải quyết vấn đề. - Thảo luận nhóm.... III/ Ph¬ng tiÖn. 1/ Giáo viên: SGK, SGV, SBT GDCD 6. Tình huống, tấm gương thực hiện tốt kỉ luật... 2/ Học sinh: Xem trước nội dung bài học. 11 IV/ Tiến trình lên lớp: 1/ Kiểm tra bài cũ - Lễ độ là gì? Cho ví dụ và đưa ra hai cách giải quyết của người có lễ độ và thiếu lễ độ. - Em hiểu thế nào là: " Tiên học lễ hậu học văn". 2/ Bài mới. GV:Theo em chuyện gì sẽ xãy ra nếu: - Trong nhà trường không có tiếng trống quy định giờ vào học, giờ chơi.... - Trong cuộc họp không có người chủ toạ. - Ra đường mọi người không tuân theo quy tắc giao thông... Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß HOẠT ĐỘNG 1: T×m hiÓu thÕ nµo lµ t«n träng kû luËt GV: Cho HS đọc truyện trong SGK “ Giữ luật lệ chung” Hướng dẫn học sinh cách đọc ? Bác Hồ đã tôn trọng những quy định chung - Bỏ dép trước khi bước vào chùa như thế nào? - Bác đi theo sự hướng dẫn của các vị sư. - Bác đến mỗi gian thờ thấp hương. - Bác chấp hành tín hiệu đèn GT - Bác nói: “ Phải gương mẫu, chấp hành luật lệ GT” GV: Sau khi HS trả lời, gv nhấn mạnh: Mặc dù là chủ tịch nước, nhưng mọi cử chỉ của Bác đã thể hiện sự tôn trọng luật lệ chung được đặt ra cho tất cả mọi người. GV: Hướng dẫn học sinh liên hệ thực tế. * HOẠT ĐỘNG 3 LUYỆN TẬPở gia đình : Ngủ dậy đúng giờ. + Đồ đạc để ngăn nắp, đúng nơi quy định. + Đi học và về nhà đúng giờ. + Hoàn thành công việc gia đình giao cho - ở nhà trường : + Vào lớp đúng giờ, trật tự nghe giảng bài, làm đủ bài tập, mặc đồng phục. + Đi giày dép có quai hậu. + Không vứt rác, vẽ bậy lên bàn... - Ngoài xã hội : Thực hiện nếp sống văn minh, không hút thuốc lá, giữ gìn TT chung, đoàn kết, Bảo vệ môi trường- AT GT- Bảo vệ của công. - HS: Việc tôn trọng kỷ luật là tự mình thực hiện quy định chung - Thực hiện mọi lúc, mọi nơi. - Kỉ luật là những quy định chung của tập thể, của các tổ chức xã hội 1. Tôn trọng kỉ luật là biết tự giác chấp 12 hành những quy định chung của tập thể, của các tổ chức xã hội ở mọi nơi, mọi lúc; chÊp hµnh mäi sù ph©n c«ng cña tËp thÓ nh líp häc, c¬ quan , doanh nghiÖp... - Tham gia sinh hoạt Đội một cách bắt buộc. - Thấy tín hiệu đèn đỏ dừng lại vì sợ mäi người chê trách. - kh«ng ®i häc ®óng giê - hót thuèc trong líp häc - kh«ng ®eo kh¨n quµng - nghØ häc v« lÝ do - nãi c¾t lêi ngêi kh¸c … - lµm ¶nh hëng ®Õn ngêi kh¸c, kh«ng tho¶i m¸i, x· héi rèi ren… - Thùc hiÖn ®óng néi quy líp häc: ®i häc ®óng giê, kh«ng lµm viÖc riªng trong giê hä- T«n träng quy ®Þnh níi c«ng céng: ko vøt r¸c bõa b·i, ko hót thuèc l¸ trong phßng häp, nghiªm tóc trong héi häp… 2. Ý nghĩa: - T«n träng vµ tù gi¸c tu©n theo kØ luËt, con ngêi sÏ c¶m thÊy thanh thản, vui vẻ, s¸ng t¹o trong học tập, lao động. - Nhê t«n träng kØ luËt, gia đình vµ xã hội míi có nền nếp, kỉ cương, míi cã thÓ duy tr× vµ ph¸t triÓn. - Sai, v× bÊt cø ë ®©u còng ph¶i t«n träng kØ luËt, dï lµ ngêi nhiÒu tuæi hay Ýt tuæi ®Õn nhµ ngêi kh¸c còng ph¶i hiÓu nÒn nÕp cña mçi nhµ mµ cã c¸ch c xö phï hîp… - T«n träng kû luËt lµ tr¸ch nhiÖm cña mçi thµnh viªn trong gia ®×nh, tËp thÓ, x· héi. ? Em h·y kÓ nh÷ng viÖc lµm thÓ hiÖn sù tôn trọng kỷ luật ở trong gia đình, nhà trường, xã hội ? 13 GV: Qua các việc làm cụ thể của các bạn đã thực hiện tôn trọng kỷ luật , các em có nhận xét gì? ? Phạm vi thực hiện thế nào? ? Theo em kỷ luật là gì?. ? Thế nào là tôn trọng kỉ luật? HOẠT ĐỘNG 2: Nªu ®îc ý nghĩa cña tôn trọng kỉ luật. BiÕt ®îc t«n träng kØ luËt lµ tr¸ch nhiÖm cña mçi thµnh viªn trong g®, tËp thÓ, x· héi. ? Em hãy lấy ví dụ về hành vi không tự giác thực hiện kỷ luật. ? NÕu kh«ng t«n träng kØ luËt nh vËy th× cã t¸c h¹i nh thÕ nµo? ? Nêu các biểu hiện tôn trọng kỉ luật ở nhà trường, gia đình, nơi công cộng? ? Tôn trọng kỉ luật cã Ých lîi g× cho b¶n th©n vµ XH? 14 GV: Tôn trọng kỉ luật là cơ sở để hướng tới tôn trọng PL. ? Theo em, mçi ngêi chØ cÇn TTKL ë trêng, c¬ quan, n¬i c«ng céng lµ ®ñ råi, ®iÒu ®ã ®óng hay sai? V× sao? ? T«n träng kû luËt lµ tr¸ch nhiÖm cña nh÷ng ai? 3/ Củng cố: Yêu cầu HS khái quát nội dung toàn bài. 4. Đánh giá. GV tæ chøc, híng dÉn HS lµm BT a, b cuèi bµi. Bài tập a: Hành vi thể hiện tính kỷ luật: 2,6,7 Bài tập b Không . Vì tôn trọng kỷ luật là chấp hành những qui định chung trong mọi tình huống, đó chính là bước đầu sống tuân theo pháp luật mà pháp luật là do nhà nước đặt ra để quản lý xã hội, tất cả mọi người phải tuân theo nhằm làm cho xã hội có trật tự, kỷ cương. NÕu m×nh ko t«n träng KL th× ngêi kh¸c sÏ bÞ mÊt tù do, em h×nh dung xem nÕu ai còng ko TTKL (ai còng ®i xe ko theo lµn ®êng, ai còng nãi chuyÖn trong líp häc) th× sÏ ntn?... BT: Trong những câu thành ngữ sau, câu nào nói về tôn trọng kỉ luật: 1. đất có lề, quê có thói. 2. Nước có vua, chùa có bụt. 3. Ăn có chừng, chơi có độ. 4. Ao có bờ, sông có bến. 5. Dột từ nóc dột xuống. 6. Nhập gia tuỳ tục. 7. Phép vua thua lệ làng. 8. Bề trên ăn ở chẳng kỉ cương Cho nên kẻ dưới lập đường mây mưa. 5. Ho¹t ®éng tiÕp nèi. - Học bài, làm các bài tập còn lại ở sgk - Xem trước bài 6. - Xem trước bài 6. *Phần bổ sung, rút kinh nghiệm: Soạn ngày 20/9/2014 TUẦN 7. Tiết 7 BÀI 6: BIẾT ƠN A. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: - Giúp HS hiểu thế nào là biết ơn. - Nêu được ý nghĩa của lòng biết ơn. - Mọi tổ chức, cá nhân có trách nhiệm vận động, chăm sóc, giúp đỡ người có công với cách mạng và thân nhân của họ bằng nhiều hình thức, nội dung thiết thực 15 2. Kĩ năng: - Biết nhận xét, đánh giá sự biết ơn ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo của bản thân và bạn bè xung quanh. - Biết đưa ra cách ứng xử phù hợp thể hiện sự biết ơn trong các tình huống cụ thể. - Biết thể hiện sự biết ơn ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo, các anh hùng, liệt sĩ… của bản thân bằng những việc cụ thể. - Biết chăm sóc, giúp đỡ người có công với cách mạng và thân nhân của họ. Biết vận động và tổ chức chăm sóc, giúp đỡ người có công với cách mạng và thân nhân của họ. * Các kỹ năng sống cơ bản cần giáo dục: - Kü n¨ng t duy phª ph¸n , ®¸nh gi¸ hµnh vi cña b¶n th©n vµ ngêi kh¸c vÒ lßng biÕt ¬n. - Kü n¨ng thu thËp vµ sö lý th«ng tin. 3. Thái độ: - Quý trọng những người ®· quan t©m gióp ®ì m×nh. - Tr©n träng, ñng hé nh÷ng hµnh vi thÓ hiÖn lßng biÕt ¬n. - Tôn trọng PL về tôn trọng, giúp đỡ người có công với cách mạng và thân nhân của họ. B. Phương pháp: - Kích thích tư duy - Giải quyết vấn đề. - §éng n·o. - Thảo luận nhóm.... C. Chuẩn bị 1. Giáo viên: SGK, SGV, SBT GDCD 6. Tranh ảnh, 2. Học sinh: Bài hát, cd,tn,dn theo chủ đề bài học. D. Tiến trình lên lớp: 1. æn ®Þnh líp, kiÓm tra sÜ sè. 1. ổn dịnh tổ chức, kiểm tra 15 phút: Đề thi cho chủ đề “Tôn trọng kỉ luật” I. Khung ma trận. Mức độ Nhận biết Thông hiểu TN TL ND chuẩn KTKN 1. Hiểu thế nào là Nhớ tôn trọng kỉ luật. chính xác khái niệm tôn trọng kỉ luật. Số câu 1 Số điểm 1.0 Tỉ lệ 10 2. Nêu được ý nghĩa Nhớ của tôn trọng kỉ chính xác luật. ý nghĩa của tôn trọng kỉ luật TN TL Vận dụng Mức thấp Mức cao Tổng 1 1.0 10 16 đúng với nội dung đã học. 1 4.0 40 Giải thích được tôn trọng kỉ luật là trách nhiệm của tất cả mọi người.Đưa ra 2 1 4.0 40 việc làm của bản thân thể hiện tôn trọng kỉ luật trong gia đìnhSố câu Số điểm Tỉ lệ Số câu Số điểm Tỉ lệ 3. BiÕt ®îc t«n träng kØ luËt lµ tr¸ch nhiÖm cña mçi thµnh viªn trong g®, tËp thÓ, x· héi. Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % 1 1.0 10 1 4.0 40 1 3.0 30 1 2.0 20 2 5.0 50 1 3.0 30 1 2.0 20 4 10 100 II. Đề bài. Câu 1.(1.0 điểm). Điền những từ ngữ còn thiếu vào chỗ chấm sao cho đúng với khái niệm đã học. Tôn trọng kỉ luật là biết ……………………………………………… những quy định chung của tập thể, của các tổ chức xã hội ở mọi nơi, mọi lúc; chÊp hµnh ………………………………………………………… nh líp häc, c¬ quan, doanh nghiÖp. Câu 2. (4.0 điểm). Trình bày ý nghĩa của tôn trọng kỉ luật? Câu 3. (3.0 điểm). Theo em, mçi ngêi chØ cÇn tôn trọng kỉ luật ë trêng, c¬ quan, n¬i c«ng céng lµ ®ñ råi, ®iÒu ®ã ®óng hay sai? V× sao? Câu 4. (2.0 điểm). Em hãy kể 2 việc làm của bản thân thể hiện tôn trọng kỉ luật trong gia đình. III. Đáp án và hướng dẫn chấm. Câu 1.(1.0 điểm). HS điền đúng mỗi cụm từ cho 0.5 điểm. Thứ tự điền là : - tự giác chấp hành - mäi sù ph©n c«ng cña tËp thÓ Câu 2. (4.0 điểm). - T«n träng vµ tùc gi¸c tu©n theo kØ luËt, con ngêi sÏ c¶m thÊy thanh thản, vui vẻ, s¸ng t¹o trong học tập, lao động. (2 điểm) - Nhê t«n träng kØ luËt, gia đình vµ xã hội míi có nền nếp, kỉ cương, míi cã thÓ duy tr× vµ ph¸t triÓn. (2 điểm) 17 Câu 3. (3.0 điểm). - Sai, v× bÊt cø ë ®©u còng ph¶i t«n träng kØ luËt, dï lµ ngêi nhiÒu tuæi hay Ýt tuæi ®Õn nhµ ngêi kh¸c còng ph¶i hiÓu nÒn nÕp cña mçi nhµ mµ cã c¸ch c xö phï hîp…(2 điểm) - T«n träng kû luËt lµ tr¸ch nhiÖm cña mçi thµnh viªn trong gia ®×nh, tËp thÓ, x· héi.(1 điểm) Câu 4. (2.0 điểm). HS kể đúng mỗi việc làm cho 1 điểm. B. Tù luËn (9 ®iÓm). 2. Bài mới. -Vµo bµi: Các em hãy cho biết chủ đề của những ngày kỉ niệm sau :Ngày 10-3; ngày 8-3; ngày 27-7; ngày 20-10; ngày 20-11... Gv. Những ngày trên nhắc nhở chúng ta nhớ đến: Vua Hùng có công dựng nước; Nhớ công lao những người đã hy sinh cho độc lập dân tộc; nhớ công lao thầy cô và công lao của bà, của mẹ. Đúng vậy, truyền thống của dân tộc ta là sống có tình, có nghĩa, thuỷ chung, tr ước sau như một. trong các mối quan hệ, sự biết ơn là một trong những nét đẹp c ủa truyền thống ấy. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh HĐ 1:T×m hiÓu thÕ nµo lµ biÕt ¬n: GV: Gọi HS đọc truyện sgk. ? Thầy giáo Phan đã giúp chị Hồng những - Rèn viết tay phải. việc gì?. - thầy khuyên" Nét chữ là nết người". ? Chị Hồng đã có những việc làm và ý nghĩ - Ân hận vì làm trái lời thầy. gì đối với thầy? - Quyết tâm rèn viết tay phải. - Luôn nhớ lời dạy của thầy. - Sau 20 năm chị tìm được thầy và viết thư thăm hỏi và mong có dịp được đến thăm thầy. ? Ý nghĩ và việc làm của chị Hồng nói lên - Chị Hồng biết ơn sự chăm sóc dạy dỗ của đức tính gì?. thầy.Vì nhờ thầy mà Hồng có được cuộc sống ngày hôm nay. Gv: Theo em biết ơn là gì?. 1. Thế nào là biết ơn? Biết ơn là: sự bày tỏ thái độ trân trọng, tình cảm và những việc làm đền ơn đáp nghĩa đối với những người đã giúp đỡ mình, những người có công với dân tộc, đất nước. HS: Thảo luận nhóm. ( gv chia lớp thành các nhóm nhỏ- theo bàn). Phát phiếu học tập cho các em ? Chúng ta cần biết ơn những ai? Vì sao? - Chúng ta cần biết ơn: Tổ tiên, ông bà, Các nhóm trình bày, nhận xét, bổ sung, sau người giúp đỡ chúng ta lúc khó khăn, anh đó gv chốt lại ( gv chuẩn bị ở bảng phụ). hùng liệt sĩ, ĐCSVN và Bác Hồ, các dân tộc trên thế giới. - Vì họ là những người sinh thành, nuôi dưỡng ta, mang đến điều tốt lành cho ta, có công BVTQ đem lại ĐL-TD. V/c và TT để XD và BV đất nước. ? Trái với biết ơn là gì? - Trái với biết ơn là vô ơn, bạc nghĩa, đua 18 đòi, ăn chơi trên mồ hôi công sức của người khác... ? Em thử đoán xem điều gì có thể xảy ra đối - mọi người sẽ căm ghét họ, lúc khó khăn sẽ với những người vô ơn, bội nghĩa?. ko giúp đỡ... ? Hãy kể những việc làm của em thể hiện sự biết ơn? ( ông bà, cha mẹ, Thầy cô giáo, những người đã giúp đỡ mình, các anh hùng liệt sỹ.....) * H§2: T×m hiÓu ý nghÜa cña lßng biÕt ¬n: GV: Từ xưa, cha ông ta đã luôn đề cao lòng biết ơn. Lòng biết ơn tạo nên lối sống nhân hậu, thuỷ chung của dân tộc và tạo nên sức mạnh cho các thế hệ nối tiếp nhau chiến đấu xây dựng đát nước. Lòng biết ơn là biểu hiện tình người , nét đẹp, phẩm chất đạo đức con người. Gv: Vì sao phải biết ơn?. 2. Ý nghĩa của lßng biết ơn: ? Tìm ca dao ,tục ngữ nói về biết ơn - Ăn giấy bỏ bìa - Ăn tám lạng, trả nữa cân - Lên non mới biết non cao Nuôi con mới biết công lao mẹ thầy. - Một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu mới là đạo con ? Phải rèn luyện lòng biết ơn như thế nào? ? Lấy ví dụ thực tế những việc làm biết ơn GV: Lưu ý phân biệt biết ơn với ban ơn (việc làm biết ơn của các em phải xuất phát từ sự tự giác. - Biết ơn là một trong những nét đẹp truyền thống của dân tộc ta. - Tạo nên mối quan hệ tốt đẹp, lành mạnh giữa con người với con người. - Lòng biết ơn làm đẹp nhân cách con người * Cách rèn luyện: - Trân trọng, luôn ghi nhớ công ơn của người khác đối với mình. - Làm những việc thể hiện sự biết ơn như: Thăm hỏi, chăm sóc, giúp đỡ, tặng quà, tham gia quyên góp, ủng hộ.... - Phê phán sự vô ơn, bội nghĩa diễn ra trong cuộc sống hằng ngày. 3. Luyện tập, củng cố Yêu cầu HS khái quát nội dung toàn bài. Gv: Theo em cần làm gì để tỏ lòng biết ơn? 4. Đánh giá. BT: Trong những câu ca dao tục ngữ sau câu nào nói về lòng biết ơn?. 1. Ăn cháo đá bát 2. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. 3. Công cha như núi Thái sơn 19 Nghĩa mẹ như nước trong nguờn chảy ra. 4. Uống nước nhớ nguồn 5. Mẹ già ở tấm lều tranh Sớm thăm tối viếng mới đành dạ con 6. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người 7 Qua cầu rút ván. BT3: HS th¶o luËn vµ tr¶ lêi Gv: Hãy hát một bài hát thể hiện lòng biết ơn? ( nếu còn thời gian gv đọc truyện " Có 1 HS như thế" ( sbt/19) cho cả lớp nghe) 5. HĐ tiếp nối. - Học bài, làm bài tập b, c SGK/19. - Xem trước bài 7, sưu tầm tranh ảnh về cảnh đẹp thiên nhiên. Đ. Đánh giá, điều chỉnh bài soạn. TUẦN 8 Tiết 8 Ngày soạn: 28/9/2014 BÀI 7: YÊU THIÊN NHIÊN SỐNG HOÀ HỢP VỚI THIÊN NHIÊN A. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: - Nªu ®îc thÕ nµo lµ yªu vµ sèng hoµ hîp víi thiªn nhiªn - HiÓu ®îc v× sao ph¶i yªu vµ sèng hoµ hîp víi thiªn nhiªn - Nêu được một số biÖn ph¸p cÇn lµm ®Ó bảo vệ thiên nhiên. 2. Kĩ năng: - BiÕt nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ hµnh vi cña b¶n th©n vµ ngêi kh¸c ®èi víi thiªn nhiªn. - BiÕt c¸ch sèng hoµ hîp víi thiªn nhiªn, thÓ hiÖn t×nh yªu ®èi víi thiªn nhiªn. - BiÕt b¶o vÖ thiªn nhiªn vµ tham gia c¸c ho¹t ®éng tuyªn truyÒn, vËn ®éng mäi ngêi b¶o vÖ thiªn nhiªn. * C¸c kü n¨ng sèng c¬ b¶n cÇngi¸o dôc: - KN gi¶i quyÕt vÊn ®Ò - KN t duy phª ph¸n, ®¸nh gi¸ hµnh vi - KN ®¶m nhËn tr¸ch nhiÖm ®Ó gi÷ g×n, b¶o vÖ thiªn nhiªn 3. Thái độ: - Yªu thiªn nhiªn, tÝch cùc b¶o vÖ thiªn nhiªn - Ph¶n ®èi nh÷nh hµnh vi ph¸ ho¹i thiªn nhiªn. B. Phương pháp: - Kích thích tư duy - Giải quyết vấn đề. - Tổ chức trò chơi - Thảo luận nhóm.... C. Chuẩn bị của GV và HS. 1. Giáo viên: SGK, SGV, SBT GDCD 6. Tranh ảnh, 2. Học sinh: Sưu tầm tranh ảnh về thiên nhiên. D. Tiến trình lên lớp: 1. Khëi ®éng: -Kiểm tra bài cũ: Thế nào là biết ơn? Vì sao phải biết ơn? Chúng ta cần biết ơn những ai?. 20
- Xem thêm -