Tài liệu Giáo án gdcd 6 cả năm_cktkn_bộ 10

  • Số trang: 53 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 120 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tuần : Tiết: Trường THCS Xà Phiên Bµi 1: tù ch¨m sãc, rÌn luyÖn th©n THỂ Ngày soạn: Ngày dạy: I. Môc tiªu bµi häc 1.VÒ kiÕn thøc - Gióp häc sinh hiÓu biÕt nh÷ng biÓu hiÖn cña viÖc tù ch¨m sãc søc khoÎ, rÌn luyÖn th©n thÓ. - ý nghÜa cña viÖc tù ch¨m sãc søc khoÎ, rÌn luyÖn th©n thÓ. 2. Th¸i ®é Cã ý thøc thêng xuyªn tù rÌn luyÖn th©n thÓ. 3. KÜ n¨ng - BiÕt tù ch¨m sãc vµ tù rÌn luyÖn th©n thÓ. - BiÕt vËn ®éng mäi ngêi cïng tham gia vµ hëng øng phong trµo thÓ dôc, thÓ thao (TDTT). II. Ph¬ng ph¸p Th¶o luËn nhãm, gi¶i quyÕt t×nh huèng, tæ chøc trß ch¬i. III.Tµi liÖu, ph¬ng tiÖn Tranh ¶nh bµi 6 trong bé tranh GDCD do c«ng ti ThiÕt bÞ Gi¸o dôc I s¶n xuÊt, giÊy khæ Ao, bót d¹ , tôc ng÷ ca dao nãi vÒ søc khoÎ vµ ch¨m sãc søc khoÎ. IV.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. æn ®Þnh lớp 2. Kiểm tra bài cũ 3. Bµi míi. Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS Noäi Dung I.T×m hiÓu bµi (truyÖn ®äc) Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu truyện đọc Mïa hÌ nµy Minh ®îc ®i tËp b¬i vµ biÕt Mục tiêu: HS hiểu sức khỏe là vốn quý của con người, b¬i. cách chăm sóc, giữ gìn sức khỏe. - Minh ®îc thÇy gi¸o Qu©n híng dÉn c¸ch Gv: Cho häc sinh ®äc truyÖn “Mïa hÌ k× diÖu” tËp luyÖn TT HS: Tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: - Con ngêi cã søc khoÎ th× míi tham gia tèt a.§iÒu k× diÖu nµo ®· ®Õn víi Minh trong mïa hÌ võa qua? c¸c ho¹t ®éng nh: häc tËp, lao ®éng, vui b.V× sao Minh cã ®îc ®iÒu k× diÖu Êy? ch¬i, gi¶i trÝ... c.Søc khoÎ cã cÇn cho mçi ngêi kh«ng? V× sao? GV: Tæ chøc cho häc sinh tù liªn hÖ b¶n th©n... HS: C¸ nh©n tù giíi thiÖu h×nh thøc tù ch¨m sãc, gi÷ g×n søc khoÎ vµ rÌn luyÖn th©n thÓ. II. Nội dung bài học Ho¹t ®éng 2: Th¶o luËn về sự cần thiết của søc khoÎ 1. Hiểu thân thể, sức khỏe là tài sản Mục tiêu: HS thấy được sự cần thiết của sức khỏe đối với quý nhất của mỗi người, cần phải tự con người. chăm sóc, rèn luyện để phát triển tốt. Nhãm 1: Chñ ®Ò “søc khoÎ ®èi víi häc tËp” Thân thể, sức khỏe là quý nhất đối với Nhãm 2: Chñ ®Ò “Søc khoÎ ®èi víi lao ®éng” Nhãm 3: Chñ ®Ò “Søc khoÎ víi vui ch¬i, gi¶i trÝ” mỗi con người, không gì có thể thay thế HS: sau khi c¸c nhãm th¶o luËn xong , cö ®¹i diÖn cña được, vì vậy phải biết giữ gìn, tự chăm sóc, nhãm m×nh lªn tr×nh bµy, rèn luyện để có thân thể, sức khỏe tốt. GV : Nhận xét 2. ý nghÜa cña viÖc ch¨m sãc søc khoÎ, tù rÌn luyÖn th©n thÓ. - Mặt thể chất: giúp chúng ta có một cơ GDBV môi trường: môi trường trong sạch ảnh hưởng tốt đến sức khỏe của con người. Cần giữ gìn vệ sinh cá nhân, thể khỏe mạnh, cân đối, có sức chịu đựng làm trong sạch môi trường sống ở gia đình, trường học, dẻo dai, thích nghi được với mọi sự biến đổi của môi trường và do đó làm việc, học khu dân cư.VD: Không vứt rác, khạc nhổ bừa bãi…. GV: Híng dÉn häc sinh bæ sung ý kiÕn vÒ hËu qu¶ cña tập có hiệu quả. viÖc kh«ng rÌn luyÖn tèt søc khoÎ. - Mặt tinh thần: thấy sảng khoái, sống lạc quan, yêu đời. 3. Cách tự chăm sóc, rèn luyện thân thể của bản thân. - Giữ gìn vệ sinh cá nhân; ăn uống, sinh GDCD 6 1 Trương Thị Kim Hoa Trường THCS Xà Phiên Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS Noäi Dung hoạt điều độ,đảm bảo vệ sinh, đúng giờ Hoạt động 3: Nêu gương giấc; kết hợp học tập, làm việc, nghỉ ngơi Mục tiêu: HS nêu được những gương tốt về tự chăm sóc, hợp lí…….. rèn luyện thân thể. - Cách khắc phục những thiếu sót, những HS : Mỗi học sinh nêu 1 gương tốt về tự chăm sóc, rèn thói quen có hại.Ví dụ: ngủ dậy muộn, ăn luyện thân thể trong lớp, trong trường. nhiều chất kích thích….. GV; Kết luận về việc cần học tập, làm theo những gương tốt vừa nêu. 4. Củng cố.(10/) Cho häc sinh lµm bµi tËp sau: Häc sinh ®¸nh dÊu X vµo ý kiÕn ®óng. ¨n uèng ®iÒu ®é ®ñ dinh dìng. ¨n uèng kiªn khem ®Ó gi¶m c©n. ¨n thøc ¨n cã chøa c¸c lo¹i kho¸ng chÊt... th× chiÒu cao ph¸t triÓn. Nªn ¨n c¬m Ýt, ¨n vÆt nhiÒu. H»ng ngµy luyÖn tËp TDTT. Phßng bÖnh h¬n ch÷a bÖnh VÖ sinh c¸ nh©n kh«ng liªn quan ®Õn søc khoÎ. Hót thuèc l¸ cã h¹i cho søc khoÎ. Khi m¾c bÖnh tÝch cùc ch÷a bÖnh triÖt ®Ó GV: Sau khi häc sinh lµm bµi tËp xong, gv chèt l¹i néi dung kiÕn thøc lªn b¶ng 5. DÆn dß:(3/) - Bµi tËp vÒ nhµ: b. d (sgk trang 5). - Su tÇm tôc ng÷ ca dao nãi vÒ søc khoÎ. TuÇn: Tiết: Ngµy so¹n: Ngày dạy: Bµi 2 : Siªng n¨ng, kiªn tr× Gợi ý c phần truyện đọc không yêu cầu học sinh trả lời I. Môc tiªu bµi häc 1.VÒ kiÕn thøc - Häc sinh n¾m ®îc thÕ nµo lµ siªng n¨ng,kiªn tr× vµ c¸c biÓu hiÖn cña siªng n¨ng, kiªn tr×. - ý nghÜa cña siªng n¨ng, kiªn tr×. 2. Th¸i ®é QuyÕt t©m rÌn luyÖn tÝnh siªng n¨ng, kiªn trì trong häc tËp, lao ®éng vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c. 3. KÜ n¨ng - Cã kh¶ n¨ng tù rÌn luyÖn ®øc tÝnh siªng n¨ng. - kÕ ho¹ch vît khã, kiªn tr×, bÒn bØ trong häc tËp, lao ®éng vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c... ®Ó trë thµnh ngêi tèt. II.Ph¬ng ph¸p GDCD 6 2 Trương Thị Kim Hoa Trường THCS Xà Phiên Th¶o luËn nhãm, gi¶i quyÕt t×nh huèng, tæ chøc trß ch¬i. III.Tµi liÖu, ph¬ng tiÖn Bµi tËp tr¾c nghiÖm, chuyÖn kÓ vÒ c¸c tÊm g¬ng danh nh©n, bµi tËp t×nh huèng. Tranh ¶nh bµi 6 trong bé tranh GDCD do c«ng ti ThiÕt bÞ Gi¸o dôc s¶n xuÊt. IV.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. æn ®Þnh lớp 2. KiÓm tra bµi cò: - H·y kÓ mét viÖc lµm chøng tá em biÕt tù ch¨m sãc søc khoÎ b¶n th©n? - H·y tr×nh bµy kÕ ho¹ch tËp luyÖn TDTT? 3. Bµi míi. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Néi dung cÇn ®¹t I. T×m hiÓu bµi (truyÖn ®äc) Ho¹t ®éng 1: T×m hiểu truyện đọc.(13/) Mục tiêu: HS được việc siêng năng, kiên trì sẽ đem lại kết quả tốt trong công việc và cuộc sống. GV: Gäi 1 ®Õn 2 ®äc truyÖn “B¸c Hå tù häc ngo¹i ng÷” cho c¶ líp cïng nghe vµ dïng bót g¹ch ch©n nh÷ng chi tiÕt cÇn lu ý trong c©u truyÖn (tríc khi gi¸o viªn ®Æt c©u hái) GV:Yªu cÇu häc sinh tr¶ lêi c©u hái sau: C©u 1: B¸c Hå cña chóng ta biÕt mÊy thø tiÕng? HS: Tr¶ lêi theo phÇn g¹ch ch©n trong SGK. GV bæ sung thªm: B¸c cßn biÕt tiÕng §øc, ý, NhËt... Khi ®Õn níc nµo B¸c còng häc tiÕng níc ®ã. C©u 2: B¸c ®· tù häc nh thÕ nµo? HS: B¸c häc thªm vµo 2 giê nghØ (ban ®ªm) B¸c nhê thuû thñ gi¶ng bµi, viÕt 10 tõ míi vµo c¸nh tay, võa lµm võa häc;... GV: NhËn xÐt... cho ®iÓm C©u 3: B¸c ®· gÆp khã kh¨n g× trong häc tËp? HS: B¸c kh«ng ®îc häc ë trêng líp, B¸c lµm phô bÕp trªn - B¸c Hå cña chóng ta ®· cã lßng quyÕt tµu, thêi gian lµm viÖc cña B¸c tõ 17 – 18 tiÕng ®ång hå, t©m vµ sù kiªn tr×. tuæi cao B¸c vÉn häc. - §øc tÝnh siªng n¨ng ®· gióp B¸c thµnh GV: Bæ sung: B¸c häc ngo¹i ng÷ trong lóc B¸c võa lao c«ng trong sù nghiÖp. ®éng kiÕm sèng võa t×m hiÓu cuéc sèng c¸c níc, t×m hiÓu ®êng lèi c¸ch m¹ng... C©u 4: C¸ch häc cña B¸c thÓ hiÖn ®øc tÝnh g×? C¸ch häc cña B¸c thÓ hiÖn ®øc tÝnh siªng n¨ng, kiªn tr×. II. Néi dung bµi häc. GV: NhËn xÐt vµ cho häc sinh ghi 1. ThÕ nµo lµ siªng n¨ng, kiªn tr×. Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu kh¸i niÖm siªng n¨ng, kiªn tr×. - Siêng năng thể hiện sự cần cù,tự giác, Mục tiêu: HS hiểu được ý nghĩa của siêng năng, kiên trì miệt mài trong công việc, làm việc một trong học tập. GV: Em h·y kÓ tªn nh÷ng danh nh©n mµ em biÕt nhê cã cách thường xuyên, đều đặn, không tiếc ®øc tÝnh siªng n¨ng, kiªn tr× ®· thµnh c«ng xuÊt s¾c trong công sức. sù nghiÖp cña m×nh. - Kiên trì là quyết tâm làm đến cùng, HS: Nhµ b¸c häc Lª Quý §«n, GS – b¸c sÜ T«n ThÊt không bỏ dở giữa chừng mặc dù có khó Tïng, nhµ n«ng häc L¬ng §×nh Cña, nhµ b¸c häc Niut¬n... GV: Hái trong líp häc sinh nµo cã ®øc tÝnh siªng n¨ng, khăn, gian khó hoặc trở ngại. - Trái với siêng năng là lười biếng, không kiªn tr× trong häc tËp? HS: Liªn hÖ nh÷ng häc sinh cã kqu¶ häc tËp cao trong líp. muốn làm việc, hay lần lữa, trốn tránh GV: Ngµy nay cã rÊt nhiÒu nh÷ng doanh nh©n, th¬ng binh, công việc, ỷ lại vào người khác hoặc đùn thanh niªn...thµnh c«ng trong sù nghiÖp cña m×nh nhê ®øc đẩy việc cho người khác. tãnh siªng n¨ng, kiªn tr×. - Trái với kiên trì là hay nản lòng, chóng chán, làm được đến đâu hay đến đó, không quyết tâm và thường không đạt được mục đích gì cả. 4. Củng cố HS: Lµm bµi tËp ttr¾c nghiÖm sau: (®¸nh dÊu x vµo ý kiÕn mµ em ®ång ý):(5/) Ngêi siªng n¨ng: - Lµ ngêi yªu lao ®éng. GDCD 6 3 Trương Thị Kim Hoa Trường THCS Xà Phiên - MiÖt mµi trong c«ng viÖc. - Lµ ngêi chØ mong hoµn thµnh nhiÖm vô. - lµm viÖc thêng xuyªn, ®Òu ®Æn. - Lµm tèt c«ng viÖc kh«ng cÇn khen thëng. - Lµm theo ý thÝch, gian khæ kh«ng lµm. - LÊy cÇn cï ®Ó bï cho kh¶ n¨ng cña m×nh. - Häc bµi qu¸ nöa ®ªm. GV: Sau khi häc sinh tr¶ lêi, gv ph©n tÝch vµ lÊy vÝ dô cho häc sinh hiÓu. HS: L¾ng nghe vµ ph¸t biÓu thÕ nµo lµ siªng n¨ng, kiªn tr×.(3/) GV: NhËn xÐt vµ kÕt luËn: 5. Dặn dò (2/) VÒ nhµ lµm bµi tËp a, b trong s¸ch gi¸o khoa. Xem trước bài mới, nhận xét lớp. TuÇn: Tiết: Ngµy so¹n: Ngày dạy: Bµi 2 : Siªng n¨ng, kiªn tr× (tt) I. Môc tiªu bµi häc 1.VÒ kiÕn thøc - Häc sinh n¾m ®îc thÕ nµo lµ siªng n¨ng,kiªn tr× vµ c¸c biÓu hiÖn cña siªng n¨ng, kiªn tr×. - ý nghÜa cña siªng n¨ng, kiªn tr×. 2. Th¸i ®é QuyÕt t©m rÌn luyÖn tÝnh siªng n¨ng, kiªn trØtong häc tËp, lao ®éng vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c. 3. KÜ n¨ng - Cã kh¶ n¨ng tù rÌn luyÖn ®øc tÝnh siªng n¨ng. - Ph¸c th¶o dîc kÕ ho¹ch vît khã, kiªn tr×, bÒn bØ trong häc tËp, lao ®éng vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c... ®Ó trë thµnh ngêi tèt. II. Ph¬ng ph¸p Th¶o luËn nhãm, gi¶i quyÕt t×nh huèng, tæ chøc trß ch¬i. III.Tµi liÖu, ph¬ng tiÖn Bµi tËp tr¾c nghiÖm, chuyÖn kÓ vÒ c¸c tÊm g¬ng danh nh©n, bµi tËp t×nh huèng. Tranh ¶nh bµi 6 trong bé tranh GDCD do c«ng ti ThiÕt bÞ Gi¸o dôc I s¶n xuÊt. IV.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. KiÓm tra bµi cò. ? ThÕ nµo lµ siªng n¨ng, kiªn tr×? 3. Bµi míi. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Néi dung cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu biÓu hiÖn siªng n¨ng, kiªn tr×. Mục tiêu: HS biết được những biểu hiện siêng năng, kiên trì và không siêng năng kiên trì trong học tập và cuộc sống. GV: chia nhãm ®Ó häc sinh th¶o luËn theo 3 chñ ®Ò: Chñ ®Ò 1: BiÓu hiÖn cña siªng n¨ng, kiªn tr× trong häc tËp. Chñ ®Ò 2: BhiÖn cña siªng n¨ng, kiªn tr× trong lao ®éng. Chñ ®Ò 3: BiÓu hiÖn cña siªng n¨ng, kiªn tr× trong c¸c ho¹t ®éng x· héi kh¸c. HS: Th¶o luËn xong cö nhãm trëng ghi kÕt qu¶ lªn b¶ng. GV: Chia b¶ng thµnh 3 phÇn víi 3 chñ ®Ò: Häc tËp Lao ®éng Ho¹t ®éng kh¸c - §i häc chuyªn cÇn - Ch¨m chØ lµm viÖc nhµ - Kiªn tr× luyÖn TDTT - Ch¨m chØ lµm bµi - Kh«ng bá dë c«ng viÖc - Kiªn tr× ®Êu tranh phßng chèng tÖ GDCD 6 4 Trương Thị Kim Hoa Trường THCS Xà Phiên Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Néi dung cÇn ®¹t - Cã kÕ ho¹ch häc tËp - Kh«ng ng¹i khã n¹n x· hé. - Bµi khã kh«ng n¶n chÝ - MiÖt mµi víi c«ng viÖc - B¶o vÖ m«i trêng. - tù gi¸c häc - TiÕt kiÖm - §Õn víi ®ång bµo vïng s©u, vïng - Kh«ng ch¬i la cµ - t×m tßi, s¸ng t¹o xa, xo¸ ®ãi, gi¶m nghÌo, d¹y chö. - §¹t kÕt qu¶ cao GV: §Æt c©u hái t×m nh÷ng c©u ca dao, tôc ng÷ liªn quan ®Õn ®øc tÝnh siªng n¨ng, kiªn tr×: HS:- Tay lµm hµm nhai - Siªng lµm th× cã 2. Ý nghĩa của siêng năng, kiên trì - MiÖng nãi tay lµm Siêng năng, kiên trì giúp con người thành - Cã c«ng mµi s¾t cã ngµy nªn kim công trong công việc, trong cuộc sống. - KiÕn tha l©u còng ®Çy tæ - CÇn cï bï kh¶ n¨ng - Con người muốn tồn tại, phải siêng năng, GV: NhËn xÐt vµ cho ®iÓm. kiên trì lao động để làm ra của cải, xây Rót ra ý nghÜa:(10/) dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. - Ngược lại, nếu không chịu khó, kiên trì GV: Gîi ý ®Ó häc sinh nªu nh÷ng biÓu hiÖn tr¸i víi ®øc tÝnh siªng n¨ng, kiªn tr× qua bµi tËp: §¸nh dÊu x vµo cét t- trong lao động thì sẽ đói nghèo và không ¬ng øng. đạt được mục đích gì, trở thành kẻ ăn bám Hµnh vi Kh«ng Cã gia đình và xã hội. - CÇn cï chÞu khã x - Lêi biÕng, û l¹i - Tù gi¸c lµm viÖc - ViÖc h«m nay chí ®Ó ngµy mai - UÓ o¶i, chÓnh m¶ng x - CÈu th¶, hêi hît x - §ïn ®Èy, trèn tr¸nh x - Nãi Ýt lµm nhiÒu x Ho¹t ®éng 2: LuyÖn tËp kh¾c s©u kiÕn thøc, h×nh thµnh th¸i ®é vµ còng cè hµnh vi. (10 /) Mục tiêu: giúp học sinh khắc sâu kiến thức nội d bài học GV: Gäi 1 häc sinh lªn b¶ng lµm bµi tËp (a) §¸nh dÊu x vµo t¬ng øng thÓ hiÖn tÝnh siªng n¨ng, kiªn tr×. - S¸ng nµo Lan còng dËy sím quÐt nhµ 3. LuyÖn tËp. - Hµ ngµy nµo còng lµm thªm bµi tËp Bµi tËp a,b - GÆp bµi tËp khã B¾c kh«ng lµm - H»ng nhê b¹n lµm hé trùc nhËt - Hïng tù tù gi¸c nhÆt r¸c trong líp - Mai gióp mÑ nÊu c¬m, ch¨m sãc em Bµi tËp b. Trong nh÷ng c©u tôc ng÷, thµnh ng÷ sau c©u nµo nãi vÒ sù siªng n¨ng, kiªn tr×. - Khen nÕt hay lµm, ai khen nÕt hay ¨n - N¨ng nhÆt, chÆt bÞ - §æ må h«i s«i níc m¾t - LiÖu c¬m, g¾p m¾m - Lµm ruéng ..., nu«i t»m ¨n c¬m ®øng - Siªng lµm th× cã, siªng häc th× hay 4. Còng cè (2/) Nh¾c l¹i biÓu hiÖn cña tÝnh siªng n¨ng, kiªn tr×, ý nghÜa 5. Dặn dò - Su tÇm ca dao, tôc ng÷, truyÖn cêi nãi vÒ ®øc tÝnh siªng n¨ng, kiªn tr×. - Xem tríc bµi 3: TiÕt kiÖm. GDCD 6 5 Trương Thị Kim Hoa Trường THCS Xà Phiên TuÇn: Tiết: Ngµy so¹n: Ngày dạy: Bµi 3 : tiÕt kiÖm I. Môc tiªu bµi häc 1.VÒ kiÕn thøc - HiÓu ®îc thÕ nµo lµ tiÕt kiÖm. - BiÕt ®îc nh÷ng biÓu hiÖn cña tiÕt kiÖm trong cuéc sèng vµ ý nghÜa cña tiÕt kiÖm. 2. Th¸i ®é BiÕt quý träng ngêi tiÕt kiÖm, gi¶n dÞ, phª ph¸n lèi sèng xa hoa l·ng phÝ. 3. KÜ n¨ng - Cã thÓ tù ®¸nh gi¸ m×nh ®· cã ý thøc vµ thùc hiÖn tiÕt kiÖm cha. - Thùc hiÖn tiÕt kiÖm chi tiªu, thêi gian, c«ng søc cña c¸ nh©n, gia ®×nh vµ x· héi. II.Ph¬ng ph¸p Th¶o luËn nhãm, gi¶i quyÕt t×nh huèng, ®µm tho¹i. III.Tµi liÖu, ph¬ng tiÖn Nh÷ng mÈu truyÖn vÒ tÊm g¬ng tiÕt kiÖm. Nh÷ng vô ¸n lµm thÊt tho¸t tµi s¶n cña Nhµ níc, nh©n d©n, tôc ng÷, ca dao, danh ng«n nãi vÒ tiÕt kiÖm. IV.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. KiÓm tra bµi cò: (3 /) - Nªu vµ ph©n tÝch c©u tôc ng÷ nãi vÒ siªng n¨ng mµ em biÕt? - ý nghÜa cña ®øc tÝnh siªng n¨ng, kiªn tr×? 3. Bµi míi. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Néi dung cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 1: Khai th¸c truyÖn ®äc I. T×m hiÓu bµi Mục tiêu: HS hiểu thế nào là tiết kiệm, những biểu hiện của tiết kiệm, ý nghĩa của tiết kiệm. HS: §äc truyÖn “Th¶o vµ Hµ” GV: §Æt c©u hái: - Th¶o cã ®øc tÝnh tiÕt kiÖm. - Th¶o vµ Hµ cã xøng ®¸ng ®Ó mÑ thëng tiÒn kh«ng? - Hµ ©n hËn v× viÖc lµm cña m×nh. Hµ cµng - Th¶o cã suy nghÜ g× khi ®îc mÑ thëng tiÒn? th¬ng mÑ h¬n vµ høa sÏ tiÕt kiÖm. - ViÖc lµm cña Th¶o thÓ hiÖn ®øc tÝnh g×? - Ph©n tÝch diÔn biÕn suy nghÜ cña Hµ tríc vµ sau khi ®Õn nhµ Th¶o? - Suy nghÜ cña Hµ thÕ nµo? HS: Suy nghÜ vµ tr¶ lêi. GV: ph©n tÝch thªm vµ yªu cÇu häc sinh liªn hÖ b¶n th©n: Qua c©u truyÖn trªn em thÊy m×nh cã khi nµo gièng Hµ hay Th¶o? II. Nội dung bài học Ho¹t ®éng 2: Ph©n tÝch néi dung bµi häc 1. ThÕ nµo lµ tiÕt kiÖm Mục tiêu: HS hiểu rõ thêm ý nghĩa của tiết kiệm - TiÕt kiÖm lµ biÕt sö dông mét c¸ch hîp GV: §a ra c¸c t×nh huèng sau: lÝ, ®óng møc cña c¶i vËt chÊt, thêi gian, søc HS: Gi¶i thÝch vµ rót ra kÕt luËn tiÕt kiÖm lµ g×? lùc cña m×nh vµ ngêi kh¸c. GDBVMT:Tiết kiệm của cải vật chất và TNTN là góp - Hà tiện, keo kiệt là sử dụng của cải, phần bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng đồ dùng làm tiền bạc một cách hạn chế quá đáng dưới bằng các chất khó phân hủy( đồ dùng bằng ni lông, đồ mức cần thiết. nhựa…) - Xa hoa, lãng phí là tiêu phí của cải, - Khai thác hợp lí , tiết kiệm các nguồn tài nguyên( rừng, tiền bạc, sức lực, thời gian quá mức cần động vật, khoáng sản..), tiết kiệm nước sạch. T×nh huèng 1: Lan x¾p xÕp thêi gian häc tËp rÊt khoa häc, thiết. 2. Ý nghĩa của sống tiết kiệm kh«ng l·ng phÝ thêi gian v« Ých, ®Ó kÕt qu¶ häc tËp tèt. T×nh huèng 2: B¸c Dòng lµm ë xÝ nghiÖp may mÆc. V× - Về đạo đức: đây là một phẩm chất tốt hoµn c¶nh gia ®×nh khã kh¨n, b¸c ph¶i nhËn thªm viÖc ®Ó đẹp, thể hiện sự quý trọng kết quả lao động lµm. MÆc dï vËy b¸c vÉn cã thêi gian ngñ tra, thêi gian của mình và của xã hội, quý trọng mồ hôi, gaØi trÝ vµ th¨m b¹n bÌ. T×nh huèng 3: ChÞ Mai häc líp 12, trêng xa nhµ. MÆc dï công sức, trí tuệ của con người. GDCD 6 6 Trương Thị Kim Hoa Trường THCS Xà Phiên Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Néi dung cÇn ®¹t bè mÑ chÞ muèn mua cho chÞ mét chiÕc xe ®¹p míi nhng - Về kinh tế: tiết kiệm giúp ta tích lũy vốn chÞ kh«ng ®ång ý. T×nh huèng 4: Anh em nhµ b¹n §øc rÊt ngoan, mÆc dï ®· để phát triển kinh tế gia đình, kinh tế đất nước. lín nhng vÉn mÆc ¸o quÇn cò cña anh trai. GV: Rót ra kÕt luËn tiÕt kiÖm lµ g× - Về văn hóa: Tiết kiệm thể hiện lối sống GV: §a ra c©u hái. TiÕt kiÖm th× b¶n th©n, gia ®×nh vµ x· có văn hóa. héi cã lîi Ých g×? Hoạt động 3: chơi trò chơi “ tiết kiệm và không tiết kiệm” Mục tiêu: HS phân biệt được những biểu hiện của tiết kiệm và không tiết kiệm. HS: Cử 2 đội chơi, mỗi đội từ 6 đến 10 người được phát nhiều mảnh giấy trắng nhỏ. Đội 1: Mỗi người viết vào mỗi mảnh giấy một biểu hiện tiết kiệm. Đội 2: Mỗi người viết vào mỗi mảnh giấy một biểu hiện không tiết kiệm. Hs còn lại của lớp làm trọng tài và nhận xét, đánh giá. GV: Nhận xét , tuyên dương tinh thần của 2 đội . 4: Củng cè GV: Häc sinh lµm bµi tËp sau: ®¸nh dÊu x vµo T¬ng øng víi thµnh ng÷ nãi vÒ tiÕt kiÖm. - ¡n ph¶i dµnh, cã ph¶Ø kiÖm - TÝch tiÓu thÇnh ®¹i - N¨ng nhÆt chÆt bÞ - ¡n ch¾c mÆc bÒn 5. Dặn dò: Häc sinh vÒ nhµ lµm c¸c bµi tËp trong sgk xem tríc bµi 4 tríc khi dÕn líp, nhận xét lớp TuÇn: Tiết: Bµi 4 : lÔ ®é Ngµy so¹n: Ngày dạy: Câu hỏi c phần gợi ý truyện đọc không yêu cầu học sinh trả lời I. Môc tiªu bµi häc 1.VÒ kiÕn thøc - HiÓu ®îc thÕ nµo lµ lÔ ®é vµ nh÷ng biÓu hiÖn cña lÔ ®é. - ý nghÜa vµ sù cÇn thiết cña viÖc rÌn luyÖn tÝnh lÔ ®é. 2. Th¸i ®é T«n träng quy t¾c øng xö cã v¨n ho¸ cña lÔ ®é. 3. KÜ n¨ng - Cã thÓ tù ®¸nh gi¸ ®îc hµnh vi cña m×nh, tõ ®ã ®Ò ra ph¬ng híng rÌn luyÖn tÝnh lÔ ®é - RÌn luyÖn thãi quen giao tiÕp cã lÔ ®é víi ngêi trªn, kiÒm chÕ nãng n¶y víi b¹n bÌ vµ nh÷ng ngêi xung quanh m×nh. II. Ph¬ng ph¸p GDCD 6 7 Trương Thị Kim Hoa Trường THCS Xà Phiên Th¶o luËn nhãm, gi¶i quyÕt t×nh huèng, ®µm tho¹i. III.Tµi liÖu, ph¬ng tiÖn Nh÷ng mÈu truyÖn vÒ tÊm g¬ng lÔ ®é. Tôc ng÷, ca dao, danh ng«n nãi vÒ lÔ ®é. IV.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. KiÓm tra bµi cò: (3 /) Ch÷a bµi tËp a, b trong sgk. 3. Bµi míi. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Néi dung Ho¹t ®éng 1: Khai th¸c néi dung cña truyÖn ®äc I. T×m hiÓu néi dung truyÖn ®äc. - Thuû nhanh nhÑn, khÐo lÐo, lÞch sù khi GV: Học sinh ®äc truyÖn “Em thuû” trong sgk, tiÕp kh¸ch kh¸ch. GV: - Lu ý c¸c c©u héi tho¹i gi÷a Thuû vµ ngêi kh¸ch. - Em h·y kÓ l¹i nh÷ng viÖc lµm cña Thuû khi kh¸ch - BiÕt t«n träng bµ vµ kh¸ch. - Lµm vui lßng kh¸ch vµ ®Ó l¹i Ên tîng tèt ®Õn nhµ. ®Ñp. GV: - Em nhËn xÐt c¸ch c xö cña Thuû - Nh÷ng hµnh vi, viÖc lµm cña Thuû thÓ hÞªn ®øc tÝnh g×? - Thuû thÓ hiÖn lµ mét häc sinh ngoan, lÔ ®é. II. Nội dung bài học Ho¹t ®éng 2: Ph©n tÝch kh¸i niÖm lÔ ®é Mục tiêu: HS hiểu thế nào là lễ độ, ý nghĩa của lễ độ 1. ThÕ nµo lµ lÔ ®é LÔ ®é lµ c¸ch c xö ®óng mùc cña mçi trong cuộc sống. ngêi trong khi giao tiÕp víi ngêi kh¸c. GV: §a ra 3 t×nh huèng vµ yªu cÇu häc sinh nhËn xÐt vÒ BiÓu hiÖn cña lÔ ®é qua lời nói, cử chỉ, c¸ch c xö, ®øc tÝnh cña c¸c nh©n vËt trong t×nh huèng. dáng điệu, nét mặt…. GV: Cho biÕt thÕ nµo lµ lÔ ®é GV: ChuyÓn ý sang môc (b) b»ng c¸ch ®a ra 3 chñ ®Ò ®Ó 2. Ý nghĩa của việc cư xử lễ độ đối với häc sinh th¶o luËn. Nhãm 1: Chñ ®Ò lùa chon møc ®é biÓu hiÖn sù lÔ ®é phï mọi người. - Lễ độ thể hiện sự tôn trọng, sự quan tâm hîp víi c¸c ®èi tîng: §èi tîng BiÓu hiÖn, th¸i ®é đối với mọi người. - ¤ng bµ, cha mÑ. - T«n kÝnh, biÕt ¬n, v©ng - Lễ độ là biểu hiện của người có văn hóa, - Anh chÞ em trong gia lêi. ®×nh. - Quý träng, ®oµn kÕt, hoµ có đạo đức, có lòng tự trọng, do đó được mọi người quý mến. - Chó b¸c, c« d×. thuËn. - Ngêi giµ c¶, lín tuæi. - Quý träng, gÇn gòi. - Làm cho quan hệ giữa mọi người trở nên - KÝnh träng, lÔ phÐp. tốt đẹp, xã hội văn minh, tiến bộ. Nhãm 2: Th¸i ®é Hµnh vi - V« lÔ. - C·i l¹i bè mÑ - Lêi ¨n tiÕng nãi thiÕu - Lêi nãi, hµnh ®éng céc v¨n ho¸ lèc, xÊc xîc, xóc ph¹m ®Õn - Ng«ng nghªnh mäi ngêi. CËy häc giái, nhiÒu tiÒn cña, cã ®Þa vÞ x· héi, häc lµm sang. Nhãm 3: §¸nh dÊu X vµo « trèng ý kiÕn ®óng: - LÔ ®é gióp quan hÖ b¹n bÌ tèt h¬n. - LÔ ®é thÓ hiÖn ngêi cã ®¹o ®øc tèt. - LÔ ®é lµ viÖc riªng cña c¸ nh©n. - Kh«ng lÔ ®é víi kÎ xÊu. - Sèng cã v¨n ho¸ lµ cÇn ph¶i lÔ ®é. GV: NhËn xÐt, kÕt luËn GV: Em lµm g× ®Ó trë thµnh ngêi cã ®øc tÝnh lÔ ®é? HS: Tr¶ lêi Hoạt động 3: Đóng vai về việc cư xử với người già Mục tiêu: HS biết cách cư xử đúng đối vời người già GV: Nêu tình huống đóng vai: Một cụ già ở nông thôn ra Hà Nội hỏi thăm một bạn HS đường đi đến bệnh viện III. Bài tập Làm bài tập a SGK Bạch Mai. Bạn HS đó sẽ ứng xử như thế nào? HS: Làm việc theo 2 bạn ngồi cạnh nhau. GDCD 6 8 Trương Thị Kim Hoa Trường THCS Xà Phiên Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Néi dung GV: mời 2 hs đóng vai thể hiện tình huống trên. HS: Nêu cách cư xử phù hợp. GV: Hoan nghênh kết quả làm việc của HS và dặn dò các em vận dụng các điều học được vào cuộc sống hằng ngày. 4. Củng cố, (2 /) ThÕ nµo lµ lÔ ®é, biÓu hiÖn cña lÔ ®é, ý nghÜa vµ c¸ch rÌn luyÖn trë thµnh ngêi cã ®øc tÝnh lÔ ®é. 5. Dặn dò Häc sinh vÒ nhµ lµm c¸c bµi tËp trong sgk, xem tríc bµi 5, nhận xét lớp. TuÇn: Tiết: Ngµy so¹n: Ngày dạy: Bµi 5: t«n träng kØ luËt I. Môc tiªu bµi häc 1.VÒ kiÕn thøc - Häc sinh hiÓu thÕ nµo lµ t«n träng kØ luËt. - ý nghÜa vµ sù cÇn thiÕt cña t«n träng kØ luËt. 2. Th¸i ®é Cã ý thøc tù ®¸nh gi¸ hµnh vi cña b¶n th©n vµ cña ngêi kh¸c vÒ ý thøc kØ luËt, cã th¸i ®é t«n träng kØ luËt. 3. KÜ n¨ng - Cã kh¶ n¨ng rÌn luyÖn tÝnh kØ luËt vµ nh¾c nhë ngêi kh¸c cïng thùc hiÖn. - Cã kh¶ n¨ng ®Êu tranh chèng c¸c biÓu hiÖn vi ph¹m kØ luËt. II. Ph¬ng ph¸p Th¶o luËn nhãm, gi¶i quyÕt t×nh huèng, ®µm tho¹i. III.Tµi liÖu, ph¬ng tiÖn Nh÷ng mÈu truyÖn vÒ tÊm g¬ng t«n träng kØ luËt. Tôc ng÷, ca dao, danh ng«n nãi vÒ t«n träng kØ luËt IV.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. KiÓm tra bµi cò: (3 /) Ch÷a bµi tËp a trang 13 sgk. Liªn hÖ b¶n th©n em ®· cã nh÷ng hµnh vi lÔ ®é nh thÕ nµo trong cuéc sèng, ë gia ®×nh, trêng häc. 3. Bµi míi. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Néi dung Ho¹t ®éng 1: Híng dÉn häc sinh ®äc truyÖn vµ khai I. T×m hiÓu bµi (truyÖn ®äc). th¸c néi dung truyÖn ®äc. GV; Cho häc sinh ®äc truyÖn trong sgk sau ®ã th¶o luËn nhãm. ? Qua c©u truyÖn B¸c Hå ®· t«n träng nh÷ng quy ®Þnh chung nh thÕ nµo?, nªu c¸c viÖc lµm cña B¸c: HS: Cö ®¹i diÖn tr¶ lêi, c¸c nhãm kh¸c bæ sung: - MÆc dï lµ Chñ tÞch níc,nhng mäi cö chØ GV: Chèt l¹i : mÆc dï lµ chñ tÞch níc nhng mäi cö chØ cña cña B¸c ®· thÓ hiÖn sù t«n träng luËt lÖ B¸c... chung ®ùoc ®Æt ra cho tÊt c¶ mäi ngêi. Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu, ph©n tÝch néi dung kh¸i niÖm t«n träng kØ luËt. II. Nội dung bài học 1. ThÕ nµo lµ t«n träng kØ luËt Mục tiêu: HS có ý thức tôn trọng những quy định chung GDCD 6 9 Trương Thị Kim Hoa Trường THCS Xà Phiên Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Néi dung của tập thể, cộng đồng. Tôn trọng kỉ luật là biết tự giác chấp hành GV: Yªu cÇu häc sinh tù liªn hÖ xem b¶n th©n m×nh ®· những quy định chung của tập thể, của các thùc hiÖn viÖc t«n träng kØ luËt cha: tổ chức xã hội ở mọi nơi, mọi lúc; chấp HS: Liªn hÖ vµ tr¶ lêi... hành mọi sự phân công của tập thể như lớp học, cơ quan, doanh nghiệp…. Trong gia ®×nh Trong nhµ trêng Ngoµi x· héi - Ngñ dËy ®óng giê. - Vµo líp ®óng giê. - NÕp sèng v¨n minh. - §å ®¹c ®Ó ng¨n n¾p. - Lµm ®ñ bµi tËp.- MÆc ®ång phôc. - Kh«ng hót thuèc l¸. - §i häc vµ vÒ nhµ ®óng giê. - §i giµy, dÐp quai hËu - Gi÷ g×n trËt tù chung. - Thùc hiÖn ®óng giê tù häc. - Kh«ng vøt r¸c, vÏ bÈn lªn bµn. - §oµn kÕt. - K ®äc truyÖn trong giê häc. - Trùc nhËt ®óng ph©n c«ng. - ®¶m b¶o néi quy tham quan. - H thµnh c«ng viÖc g®×nh giao. - §¶m b¶o giê giÊc. - B¶o vÖ m«i trêng. - Cã kØ luËt häc tËp. - B¶o vÖ cña c«ng. GV: qua c¸c viÖc lµm cô thÓ cña c¸c b¹n trong c¸c trêng Ví dụ: thực hiện đúng nội quy trường học hîp trªn em cã nhËn xÐt g×? ( đi học đúng giờ, xếp hàng vào lớp có trật HS: ViÖc t«n träng kØ luËt lµ tù m×nh thùc hiÖn c¸c quy tự, trong lớp chăm chú học tập, không làm ®Þnh chung. GV: Ph¹m vi thùc hiÖn thÕ nµo? việc riêng). HS: Mäi lóc, mäi n¬i. 2. Ý nghĩa của tôn trọng kỉ luật GV: ThÕ nµo lµ t«n träng kØ luËt? - Đối với bản thân: tôn trọng và tự giác HS: Tr¶ lêi... tuân theo kỉ luật, con người sẽ cảm thấy GV: NhËn xÐt vµ cho häc sinh ghi. ? H·y lÊy vÝ dô vÒ hµnh vi kh«ng tù gi¸c thùc hiÖn kØ luËt? thanh thản, vui vẻ, sáng tạo trong học tập, HS: - ... lao động. GV: ViÖc t«n träng kØ luËt cã ý nghÜa g×? - Đối với gia đình và xã hội: Nhờ tôn trọng HS: - ... kỉ luật, gia đình và xã hội mới có nề nếp, kỉ cương, mới có thể duy trì và phát triển. 3. Trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình thể hiện tôn trọng kỉ luật. Học sinh cần biết đâu cũng có kỉ luật, mọi người , dù ở cương vị nào, lứa tuổi nào Ho¹t ®éng 3: LuyÖn tËp n©ng cao nhËn thøc vµ rÌn cũng phải tuân theo kỉ luật; không phải chỉ luyÖn sù t«n träng kØ luËt. Mục tiêu: Rèn luyện ý thức cho học sinh trong việc tôn ở trong nhà trường hay cơ quan mới có kỉ luật. trọng kỉ luật. Bµi tËp: §¸nh dÊu x vµo nh÷ng thµnh ng÷ nãi vÒ kØ luËt: III. LuyÖn tËp: - §Êt cã lÒ, quª cã thãi. - Níc cã vua, chïa cã bôt. - ¡n cã chõng, ch¬i cã ®é. - Ao cã bê, s«ng cã bÕn. - C¸i khã bã c¸i kh«n. - Dét tõ nãc dét xuèng. 4. Củng cố (2 /) Häc sinh nh¾c l¹i néi dung bµi häc 5. Dặn dò - Lµm c¸c bµi tËp trong sgk, xem tríc bµi 6 - Nhận xét lớp GDCD 6 10 Trương Thị Kim Hoa Trường THCS Xà Phiên TuÇn: Tiết: I. Môc tiªu bµi häc Bµi 6 : biÕt ¬n Ngµy so¹n: Ngày dạy: 1.VÒ kiÕn thøc - Häc sinh hiÓu thÕ nµo lµ biÕt ¬n vµ biÓu hiÑn cña lßng biÕt ¬n. - ý nghÜa vµ sù cÇn thiÕt cña viÖc rÌn luyÖn lßng biÕt ¬n. 2. Th¸i ®é §óng møc trong tù ®¸nh gi¸ hµnh vi cña b¶n th©n vµ ngêi kh¸c vÒ lßng biÕt ¬n. Phª ph¸n nh÷ng hµnh vi v« ¬n, b¹c bÏo, v« lÔ víi mäi ngêi. 3. KÜ n¨ng Tù nguyÖn lµm nh÷ng viÖc thÓ hiÖn sù biÕt ¬n ®èi víi «ng bµ cha mÑ, thÇy c« gi¸o vµ mọi ngêi.. II. Ph¬ng ph¸p Th¶o luËn nhãm, gi¶i quyÕt t×nh huèng, ®µm tho¹i. III. Tµi liÖu, ph¬ng tiÖn Tranh bµi 6 trong bé tranh GDCD 6 (2 tranh) tôc ng÷, ca dao, danh ng«n nãi vÒ lßng biÕt ¬n. IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. æn ®Þnh lớp 2. KiÓm tra bµi cò: 3. Bµi míi. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu truyÖn ®äc. GV: Cho HS ®äc SGK vµ khai th¸c c¸c t×nh tiÕt trong truyÖn (yªu cÇu c¶ líp cïng lµm viÖc) GV: ThÇy gi¸o Phan ®· gióp chÞ Hång nh thÕ nµo? HS: RÌn viÕt tay ph¶i, thÇy khuyªn “NÐt ch÷ lµ nÕt ngêi”. GV: ViÖc lµm cña chÞ Hång? (¢n hËn v× lµm tr¸i lêi thÇy. QuyÕt t©m rÌn viÕt tay ph¶i.) GV: ý nghÜ cña chÞ Hång? HS: - Lu«n nhí kØ niÖm vµ lêi d¹y cña thÇy. Sau 20 n¨m chÞ t×m ®îc thÇy vµ viÕt th th¨m hái thÇy. Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu néi dung bµi häc: Mục tiêu: HS hiểu thế nào là biết ơn, ý nghĩa của biết ơn trong cuộc sống. GV: Tæ chøc líp th¶o luËn nhãm. Chia líp thµnh 4 nhãm th¶o luËn 4 néi dung GV ®· chuÈn bÞ trong phiªud häc tËp. HS: - Th¶o luËn theo néi dung phiÕu häc tËp díi sù híng dÉ cña GV. - Cö ®¹i diÖn cña nhãm lªn tr×nh bµy - GV: chèt l¹i nh÷ng ý chÝnh: GV: Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu nh÷ng biÓu hiÖn tr¸i víi lßng biÕt ¬n. HS: trả lời Hoạt động 3: Thảo luận về các biểu hiện của sự biết ơn trong cuộc sống. Mục tiêu: HS biết được các việc làm thể hiện sự biết ơn trong cuộc sống. GV: Nêu vấn đề thảo luận: hãy nêu những việc làm của em thể hiện sự biết ơn: + Đối với những người trong gia đình. + Đối với bạn bè, thầy, cô giáo. + Đối với những người đã giúp đỡ mình, mang lại những điều tốt đẹp cho mình. GV: chia nhóm, yêu cầu mỗi nhóm thảo luận một vấn đề. GDCD 6 11 Néi dung I. T×m hiÓu bµi (truyÖn ®äc). - ThÇy gi¸o Phan ®· d¹y dç chÞ Hång c¸ch ®©y 20 n¨m, chÞ vÉn nhí vµ tr©n träng. - chÞ ®· thÓ hiÖn lßng biÕt ¬n thÇy – mét truyÒn thèng ®¹o ®øc cña d©n téc ta. II. Nội dung bài học 1. ThÕ nµo lµ biÕt ¬n - Biết ơn là sự bày tỏ thái độ trân trọng, tình cảm và những việc làm đền ơn đáp nghĩa với những người đã giúp đỡ mình, với những người có công với dân tộc, đất nước. - Lòng biết ơn thể hiện ở thái độ, tình cảm, lời nói, cử chỉ đến hành động đền ơn đáp nghĩa, quan tâm, giúp đỡ, làm những điều tốt đẹp cho người mà mình biết ơn. 2. Ý nghĩa của lòng biết ơn Lòng biết ơn tạo nên mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người. Trương Thị Kim Hoa Trường THCS Xà Phiên Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Néi dung HS: Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận, các nhóm khác nhận xét bổ sung. GV: Nhận xét, tổng kết ý kiến của học sinh, rút ra cần phải thể hiện sự biết ơn, điều đó tạo nên mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người. Hoạt động 4: Xây dựng kế hoạch chào mừng ngày 20/11 Mục tiêu: HS biết lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch công việc thể hiện lòng biết ơn đối với các thầy cô giáo. Hs: làm việc theo nhóm, nhiệm vụ của các nhóm là lập 1 kế hoạch chào mừng ngày 20/11 bằng việc làm thiết thực. HS: Đại diện các nhóm trình bày, các bạn trong lớp nhận xét, bổ sung. GV: Nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của các nhóm. 4.Củng cố: (5 /) Thế nào là sự biết ơn và ý nghĩa của lòng biết ơn. 5. Dặn dò - Lµm c¸c bµi tËp trong sgk, xem tríc bµi 7 - Nhận xét lớp. TuÇn: Tiết: Ngµy so¹n: Ngày dạy: Bµi 7 : yªu thiªn nhiªn, sèng hoµ hîp víi thiªn nhiªn I. Môc tiªu bµi häc 1.VÒ kiÕn thøc - BiÕt thiªn nhiªn bao gåm nh÷ng g×, hiÓu ®îc vai trß cña thiªn nhiªn ®èi víi cuéc sèng mçi ngêi vµ cña nh©n lo¹i. GDCD 6 12 Trương Thị Kim Hoa Trường THCS Xà Phiên - HiÓu t¸c h¹i viÖc ph¸ ho¹i thiªn nhiªn mµ con ngêi ®ang ph¶i g¸nh chÞu. 2. Th¸i ®é Gi÷ g×n b¶o vÖ m«i trêng thiªn nhiªn, t«n träng, yªu quý thiªn nhiªn vµ cã nhu cÇu gÇn gòi víi thiªn nhiªn. 3. KÜ n¨ng - BiÕt ng¨n chÆn kÞp thêi nh÷ng hµnh vi v« t×nh hay cè ý ph¸ ho¹i m«i trêng thiªn nhiªn, x©m h¹i ®Õn c¶nh ®Ñp cña thiªn nhiªn. II. Ph¬ng ph¸p Th¶o luËn nhãm, gi¶i quyÕt t×nh huèng, ®µm tho¹i. Lu ý: NÕu cã ®iÒu kiÖn nªn tæ chøc d¹y häc ë ngoµi trêi, vên sinh th¸i... III.Tµi liÖu, ph¬ng tiÖn LuËt b¶o vÖ m«i trêng cña níc ta, tranh ¶nh, bµi b¸o nãi vÒ vÊn ®Ò m«i trêng thiªn nhiªn... IV.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. KiÓm tra bµi cò: (3 /) GV: cho häc sinh lµm bµi tËp tr¾c nghiÖm ®· chuÈn bÞ tõ tríc trªn giÊy R«cki hoÆc m¸y chiÕu. 3. Bµi míi. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Ho¹t ®éng 1: Khai th¸c truyÖn ®äc GV: Gäi 1 ®Õn 2 häc sinh ®äc truyÖn trong sgk ? Nh÷ng t×nh tiÕt nãi vÒ c ®Ñp cña quª h¬ng ®Êt níc? - ë Qu¶ng b×nh cã nh÷ng c¶nh ®Ñp nµo? - thiªn nhiªn lµ g×? HS: th¶o luËn, ph¸t biÓu ý kiÕn Ho¹t ®éng 2: Th¶o luËn ph©n tÝch vai trß cña thiªn nhiªn ®èi víi con ngêi. Mục tiêu: HS biết được vai trò của thiên nhiên đối với cuộc sống của con người. GV: ®Æt c©u hái vÒ nh÷ng hµnh vi ph¸ ho¹i thiªn nhiªn, vai trß cña thiªn nhiªn... Ho¹t ®éng 3: Th¶o luËn nhãm vÒ tr¸ch nhiÖm cña mçi häc sinh. Mục tiêu: HS biết được trách nhiệm của bản thân mình đối với môi trường. GV: - B¶n th©n mçi ngêi ph¶i lµm g×? cã th¸i ®é ra sao ®èi víi thiªn nhiªn? HS: Th¶o luËn theo nhãm, cö ®¹i diÖn tr×nh bµy, c¸c nhãm kh¸c bæ sung. GV: KÕt luËn: GDCD 6 13 I. TruyÖn ®äc Néi dung II. Néi dung bµi häc. 1. Thế nào là yêu và sống hòa hợp với thiên nhiên. - Các biểu hiện đặc trưng của yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên: sống gần gũi, gắn bó với thiên nhiên; tôn trọng và bảo vệ thiên nhiên, không làm những điều có hại cho thiên nhiên; biết khai thác từ thiên nhiên những gì có lợi cho con người và khắc phục, hạn chế những tác hại do thiên nhiên gây ra. - Nêu được một số ví dụ như: bảo vệ rừng, ngăn chặn hành vi phá rừng; trồng và chăm sóc cây xanh; lợi dụng sức nước của các dòng sông để làm thủy điện…. 2. Vì sao phải yêu và sống hòa hợp với thiên nhiên - Vai trò của thiên nhiên đối với chất lượng cuộc sống của con người: thiên nhiên cung cấp cho con người những thứ cần thiết cho cuộc sống, đáp ứng nhu cầu tinh thần của con người; thiên nhiên chính là môi trường sống của con người…. - Thiên nhiên bị tàn phá sẽ làm ô nhiễm môi trường, mất cân bằng sinh thái, gây ra những hậu quả nặng nề mà con người phải gánh chịu. 3. Biện pháp cần làm để bảo vệ thiên nhiên. Trồng và chăm sóc cây xanh; khai thác rừng Trương Thị Kim Hoa Trường THCS Xà Phiên Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Néi dung có kế hoạch, kết hợp giữa khai thác và trồng rừng; bảo vệ các loài động vật, không đánh bắt hải sản bằng phương pháp hủy duyệt ( nổ mìn, xung điện….). 4. Còng cè, - Híng dÉn häc sinh lµm bµi tËp a. Sau ®ã nh¾c l¹i néi dung bµi häc. - Híng dÉn häc sinh lµmm c¸c bµi tËp cßn l¹i, xem tríc bµi 8. 5. Dặn dò - Về nhà học bài và làm các bài tập sách giáo khoa. - Xem trước bài mới, nhận xét lớp. TuÇn: Tiết: Ngµy so¹n: Ngày dạy: KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GDCD 6 Cấp độ Nhận biết Thông hiểu Cấp độ thấp Tên chủ đề 1. Tự chăm sóc, rèn luyện thân thể Số câu: Số điểm: GDCD 6 Vận dụng Cộng Cấp độ cao Nêu cách tự chăm sóc, rèn Biết nhận xét, luyện thân thể đánh giá những của bản thân. hành vi tự chăm sóc, rèn luyện thân thể của bản thân và của người khác. Số câu:1 Số điểm:1.5 Số câu: Số điểm: Số câu:1 Số điểm:1.5 14 Số câu: Số điểm: Số câu:2 Số điểm: 3 Trương Thị Kim Hoa Trường THCS Xà Phiên Tỉ lệ% Tỉ lệ:30% 2. lễ độ Số câu: Số điểm: Tỉ lệ% 3. yêu thiên nhiên sống hòa hợp với thiên nhiên Số câu: Số điểm: Biết đưa ra cách ứng xử phù hợp thể hiện lễ độ trong các tình huống g tiếp. Số câu:1 Số điểm:2 Số câu:1 Số điểm:2 Số câu: Số điểm: Số câu:2 Số điểm: 4 Tỉ lệ:40% Số câu:1 Số điểm:1.5 Số câu: Số điểm: Số câu:2 Số điểm: 3 Tỉ lệ:30% Biết bảo vệ thiên nhiên và tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động mọi người bảo vệ thiên nhiên. Nêu được 1 số biện pháp cần làm để bảo vệ thiên nhiên. Số câu: Số điểm: Tỉ lệ% Hiểu được ý nghĩa của việc cư xử lễ độ đối với mọi người. Số câu:1 Số điểm:1.5 Số câu: Số điểm: ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN : GDCD 6 Câu 1: hãy nêu những việc cần làm để tự chăm sóc, rèn luyện thân thể. Theo em, những hành vi nào là có hạ cho sức khỏe.(3 điểm). Câu 2: Tại sao nói lễ độ có ý nghĩa trong giao tiếp với mọi người. cho ví dụ về cách ứng xử khi gặp khách của cha mẹ đến chơi, khi ở nơi công cộng.(4 điểm). Câu 3: nêu một số biện pháp cần làm để bảo vệ thiên nhiên. Những việc làm nào là biết bảo vệ thiên nhiên.(3 điểm). ĐÁP ÁN 1. Những việc cần làm để tự chăm sóc, rèn luyện thân thể: - Giữ gìn vệ sinh cá nhân ( vệ sinh răng miệng, tai, mũi ,họng, mắt) - Ăn uống,sinh hoạt điều độ, đảm bảo hợp vệ sinh, đúng giờ giấc. - Kết hợp học tập, làm việc, nghỉ ngơi hợp lí. - Luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên. - Phòng bệnh cho bản thân. Hành vi có hại: ngủ dậy muộn, ăn nhiều chất kích thích, ăn đồ tái sống, để sách quá gần khi đọc. 2. Thể hiện sự tôn trọng sự quan tâm đối với mọi người. - Là người có văn hóa, có đạo đức, có lòng tự trọng, được mọi người quý mến - Làm cho quan hệ giữa mọi người trở nên tốt đẹp, xã hội văn minh, tiến bộ. GDCD 6 15 Trương Thị Kim Hoa Trường THCS Xà Phiên Ví dụ: 3. Biện pháp bảo vệ thiên nhiên: - Trồng và chăm sóc cây xanh - Khai thác rừng có kế hoạch, kết hợp giữa khai thác và trồng rừng. - Bảo vệ các loại động vật, không đánh bắt hải sản bằng phương pháp hủy diệt (nổ mìn, xung điện) * Việc làm bảo vệ thiên nhiên: -Không phá hoại cây cối, giữ sạch các nguồn nước. -Giải thích để mọi người hiểu lợi ích, vai trò của thiên nhiên. -Vận động bạn bè tham gia các hoạt động bảo tồn thiên nhiên. TuÇn: Tiết: Ngµy so¹n: Ngày dạy: Bµi 8 : sèng chan hoµ víi mäi ngêi I. Môc tiªu bµi häc 1.VÒ kiÕn thøc - Gióp häc sinh hiÓu nh÷ng biÓu hiÖn cña ngêi biÕt sèng chan hoµ vµ nh÷ng biÓu hiÖn kh«ng biÕt sèng chan hoµ víi mäi ngêi xung quanh. - HiÓu ®îc lîi Ých cña viÖc sèng chan hoµ vµ biÕt cÇn ph¶i x©y dùng quan hÖ tËp thÓ, b¹n bÌ sèng chan hoµ, cëi më. 2. Th¸i ®é Cã nhu cÇu sèng chan hoµ víi tËp thÓ líp, trêng, víi mäi ngêi trong céng ®ång vµ muèn gióp ®ì b¹n bÌ ®Ó x©y dùng tËp thÓ ®oµn kÕt. 3. KÜ n¨ng - Cã kÜ n¨ng gtiÕp, øng xử cëi më, hîp lÝ víi mäi ngêi, tríc hÕt lµ cha mÑ, anh em, b¹n bÌ, thÇy c« gi¸o. - Cã kÜ n¨ng ®¸nh gi¸ b¶n th©n vµ mọi ngêi xung quanh trong giao tiÕp thÓ hiÖn biÕt sèng chan hoµ hoÆc cha biÕt sèng chan hoµ. II. Ph¬ng ph¸p Th¶o luËn nhãm, gi¶i quyÕt t×nh huèng, ®µm tho¹i. III. Tµi liÖu, ph¬ng tiÖn Su tÇm bµi b¸o, tranh ¶nh theo chñ ®Ò, c¸c mÈu truyÖn... IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. KiÓm tra bµi cò: (5 /) 3. Bµi míi. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu truyÖn ®äc: HS: §äc truyÖn GDCD 6 16 I. TruyÖn ®äc Néi dung Trương Thị Kim Hoa Trường THCS Xà Phiên Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Néi dung GV: Qua truyÖn em cã suy nghÜ g× vÒ B¸c Hå? T×nh tiÕt - B¸c Hå th¨m gia ®×nh, ®êi sèng bµ con; mêi nµo trong truyÖn nãi lªn ®iÒu ®ã? cô ¨n c¬m, nghØ ng¬i; cho xe ®a cô vÒ... HS: Tr¶ lêi - B¸c sèng chan hoµ, ©n cÇn, quan t©m ®Õn GV: KÕt luËn l¹i nh÷ng ý chÝnh. mäi ngêi mét c¸ch chu ®¸o. - KÝnh träng B¸c. Dï lµ mét vÞ Chñ tÞch níc, B¸c vÉn quan t©m ®Õn ngêi giµ, ®ång bµ cña m×nh. -> CÇn ph¶i biÕt quan t©m ®Õn nh÷ng ngêi xung quanh m×nh. II. Néi dung bµi häc Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu néi dung bµi häc 1. Biểu hiện của sống chan hòa với mọi Mục tiêu: HS bước đầu hiểu thế nào là sống chan hòa người. với mọi người. - Các biểu hiện của sống chan hòa với mọi GV: Cho häc sinh th¶o luËn nhãm theo néi dung c©u hái: người là luôn gần gũi, quan tâm đến mọi - ThÕ nµo lµ sèng chan hoµ víi mäi ngêi? - V× sao cÇn ph¶i sèng chan hoµ víi moi ngêi? §iÒu ®ã người, không xa lánh, không tạo ra sự cách ®em l¹i lîi Ých g×? biệt với mọi người. HS: Th¶o luËn, cö ®¹i diÖn lªn hïng biÖn tríc líp, c¸c Ví dụ: có thái độ vui vẻ khi tiếp xúc với nhãm kh¸c nghe, bæ sung. mọi người; cùng học tập, làm việc với mọi GV: Chèt l¹i nh÷ng ý chÝnh: Hoạt động 3: Đàm thoại về biểu hiện và ý nghĩa của người; sẵn sàng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, giúp đỡ nhau trong cuộc sống… sống chan hòa với mọi người - Trái với sống chan hòa với mọi người là Mục tiêu: HS biết rõ hơn các biểu hiện và ý nghĩa của tách biệt, khép kín, xa lánh mọi người. sống chan hòa với mọi người. 2. Ý nghĩa của việc sống chan hòa với mọi người. - Đối với bản thân: được mọi người quý mến, giúp đỡ. - Đối với xã hội: sống chan hòa góp phần Hoạt động 4: Thảo luận biện pháp rèn luyện để sống vào việc xây dựng mối quan hệ xã hội tốt chan hòa với mọi người. đẹp. Mục tiêu: HS tìm ra được những biện pháp rèn luyện để sống chan hòa với mọi người. GV: giới thiệu chủ đề cuộc thảo luận: những biện pháp rèn luyện để sống chan hòa với mọi người. ? Phải làm gì để có thể sống chan hòa được với mọi người. ? Hãy cho biết một vài biện pháp rèn luyện để có thể sống chan hòa với mọi người. HS: Tiến hành thảo luận GV: ghi tóm tắt các ý kiến lên bảng. 4. Củng cố Em cho biÕt ý kiÕn vÒ c¸c hµnh vi sau: - B¸c An lµ bé ®éi, b¸c lu«n vui vÎ víi mäi ngêi. - C« gi¸o Hµ ë tËp thÓ lu«n chia sÏ suy nghÜ víi mäi ngêi. - Vî chång chó Hïng giµu cã nhng kh«ng quan t©m ®Õn hä hµng ë quª. - B¸c Hµ lµ tiÕn sü, suèt ngµy lo nghiªn cøu kh«ng quan t©m ®Õn ai. - Bµ An cã con giµu cã nhng kh«ng chÞu ®ãng gãp cho ho¹t ®éng tõ thiÖn. - Chó H¶i l¸i xe «m biÕt gióp ®ì ngêi nghÌo. 5. Dặn dò - Híng dÉn häc sinh lµm c¸c bµi tËp a, b, d - Híng dÉn häc sinh th¶o luËn gi¶i quyÕt bµi tËp c. - Híng dÉn häc sinh su tÇm ca dao, tôc ng÷ nãi vÒ viÖc sèng chan hoµ víi mäi ngêi, xem tríc bµi 9. GDCD 6 17 Trương Thị Kim Hoa Trường THCS Xà Phiên TuÇn: Tiết: Bµi 9 : lÞch sù, tÕ nhÞ Ngµy so¹n: Ngày dạy: Bài tập a SGK không yêu cầu học sinh làm I. Môc tiªu bµi häc 1.VÒ kiÕn thøc - Gióp häc sinh hiÓu nh÷ng biÓu hiÖn cña lÞch sù, tÕ nhÞ trong cuéc sèng hµnh ngµy. - HiÓu ®îc lÞch sù, tÕ nhÞ lµ biÓu hiÖn cña v¨n ho¸ trong giao tiÕp. - Häc sinh hiÓu ®îc ý nghÜa cña lÞc sù, tÕ nhÞ trong cuéc sèng hµng ngµy. 2. Th¸i ®é Cã ý thøc rÌn luyÖn cö chØ, hµnh vi, sö dung ng«n ng÷ sao cho lÞch sù, tÕ nhÞ, mong muèn x©y dùng tËp thÓ líp ®oµn kÕt, gióp ®ì lÉn nhau. 3. KÜ n¨ng - BiÕt tù kiÓm tra hµnh vi cña b¶n th©n vµ biÕt nhËn xÐt, gãp ý cho b¹n bÌ khi cã nh÷ng hµnh vi øng xö lÞch sù, tÕ nhÞ vµ thiÕu lÞch sù, tÕ nhÞ. - Cã kÜ n¨ng ®¸nh gi¸ b¶n th©n vµ méi ngêi xung quanh trong giao tiÕp thÓ hiÖn biÕt sèng chan hoµ hoÆc cha biÕt sèng chan hoµ. II. Ph¬ng ph¸p Th¶o luËn nhãm, gi¶i quyÕt t×nh huèng, ®µm tho¹i. III. Tµi liÖu, ph¬ng tiÖn Su tÇm bµi b¸o, tranh ¶nh theo chñ ®Ò, c¸c mÈu truyÖn... IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. KiÓm tra bµi cò: (3 /) GV: Liªn hÖ b¶n th©n víi chñ ®Ò bµi “sèng chan hoµ víi méi ngêi” 3. Bµi míi. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Ho¹t ®éng 1: Ph©n tÝch t×nh huèng Mục tiêu: HS hiểu thế nào là lịch sự, tế nhị GV: - H·y nhËn xÐt hµnh vi cña nh÷ng b¹n ch¹y vµo líp khi thÇy gi¸o ®ang gi¶ng bµi? - ®¸nh gi¸ hµnh vi cña b¹n TuyÕt? - NÕu lµ em, em sÏ xö sù nh thÕ nµo? v× sao? HS: Th¶o luËn nhãm GV: Gîi ý: + Phª b×nh g¾t gao tríc líp trong giê sinh ho¹t. + Phª b×nh kÞp thêi ngay lóc ®ã. + Nh¾c nhë nhÑ nhµng khi tan häc. + Coi nh kh«ng cã chuyÖn g× vµ tù rót ra bµi häc cho b¶n th©n. + Cho r»ng lµ häc sinh th× sÏ thÕ nªn kh«ng nh¾c g×. + Ph¶n ¸nh ngay víi GV chñ nhiÖm. HS: Ph©n tÝch u nhîc ®iÓm cña tõng c¸ch øng xö. GV: NÕu em ®Õn häp líp, häp ®éi muén mµ ngêi ®iÒu GDCD 6 18 Néi dung I. t×nh huèng: SGK - B¹n kh«ng chµo: v« lÔ, thiÕu lÞch sù, thiÕu tÕ nhÞ. - B¹n chµo rÊt to: thiÕu lÞch sù, kh«ng tÕ nhÞ. - B¹n TuyÕt: lÔ phÐp, khiªm tèn, biÕt lçi...lÞch sù, tÕ nhÞ. - NhÊt thiÕt ph¶i xin lçi v× ®· ®Õn muén. - Cã thÓ kh«ng cÇn xin phÐp vµo líp mµ nhÑ nhµng vµo. Trương Thị Kim Hoa Trường THCS Xà Phiên Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh khiÓn buæi häp ®ã cïng tuæi hoÆc Ýt tuæi h¬n em, em sÏ xö sù nh thÕ nµo? HS: Tr¶ lêi... Ho¹t ®éng2: X©y dùng néi dung bµi häc Mục tiêu: HS phân biệt được hành vi lịch sự, tế nhị với thiếu lịch sự, tế nhị. GV: - LÞch sù, tÕ nhÞ biÓu hiÖn ë nh÷ng hµnh vi nµo? - LÞch sù, tÕ nhÞ cã kh¸c nhau kh«ng? HS: Tr¶ lêi... GV: KÕt luËn: Néi dung II. Néi dung bµi häc 1. Thế nào là lịch sự, tế nhị - Lịch sự, tế nhị thể hiện ở thái độ, lời nói và hành vi giao tiếp. - Thể hiện sự hiểu biết những phép tắc, những quy định chung của xã hội trong quan hệ giữa người với người. - Thể hiện sự tôn trong người giao tiếp và những người xung quanh. Ví dụ: biết chào hỏi, giới thiệu, tự giới thiệu, cảm ơn, xin lỗi……. 2. Ý nghĩa của lịch sự, tế nhị trong gia đình, với mọi người xung quanh. - Giao tiếp lịch sự, tế nhị thể hiện là người có văn hóa, có đạo đức, được mọi người quý mến. - Góp phần xây dựng mối quan hệ tốt đẹp Hoạt động 3: Đóng vai thể hiện cách ứng xử lịch sự, tế giữa người với người, làm mọi người cảm thấy dễ chịu, giúp bản thân dễ hòa hợp, cộng nhị. Mục tiêu: HS biết ứng xử lịch sự, tế nhị và hiểu sự cần tác với mọi người. thiết của lịch sự, tế nhị. GV: Nêu tình huống Tình huống 1: Em sẽ ứng xử như thế nào khi bạn của mẹ đến chơi mà mẹ em lại vắng nhà? Tình huống 2: Em sẽ là gì khi thấy các bạn cùng lớp đang trêu một bạn bị khuyết tật? GV: chia hs thành những nhóm nhỏ HS: Các nhóm lần lượt đóng vai GV: Người lịch sự, tế nhị, luôn luôn tôn trọng, chân thành với mọi người, không phân biệt đối với người giao tiếp. Đồng thời, phải nhã nhặn, lễ độ. Khéo léo trong giao tiếp, ứng xử. Ho¹t ®éng 4: Bài tập III. Bài tập GV: Híng dÉn häc sinh lµm bµi tËp trong sgk HS: lµm bµi tËp theo nhãm sau ®ã cö ®¹i diÖn lªn tr×nh bµy. c¸ nhãm kh¸c theo dâi, bæ sung ... 4. Củng cố: Thế nào là lịch sự, tế nhị? Cho ví dụ? 5. Dặn dò - Về nhà làm các bài tập SGK còn lại. - Xem trước bài mới, nhận xét lớp. TuÇn: Tiết: GDCD 6 19 Ngµy so¹n: Ngày dạy: Trương Thị Kim Hoa Trường THCS Xà Phiên Bµi 10 : tÝch cùc, tù gi¸c trong ho¹t ®éng tËp thÓ vµ Trong ho¹t ®éng x· héi Chỉ cần nêu được thế nào là tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội I. Môc tiªu bµi häc 1.VÒ kiÕn thøc Gióp häc sinh hiÓu nh÷ng biÓu hiÖn tÝch cù vµ tù gi¸c trong ho¹t ®éng tËp thÓ vµ trong ho¹t ®éng x· héi; hiÓu t¸c dông cña viÖc tÝch cùc,tù gi¸c tham gia c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ vµ ho¹t ®éng x· héi. 2. Th¸i ®é Cã ý thøc lËp kÕ ho¹ch c©n ®èi gi÷a nhiÖm vô häc tËp, tham gia ho¹t ®éng tËp thÓ cña líp, ®éi vµ c¸c ho¹t ®éng x· héi kh¸c. 3. KÜ n¨ng - BiÕt tù gi¸c tÝch cùc chñ ®äng trong häc tËp vµ c¸c ho¹t ®éng x· héi, quan t©m lo l¾ng ®Õn c«ng viÖc cña tËp thÓ... II. Ph¬ng ph¸p Th¶o luËn nhãm, gi¶i quyÕt t×nh huèng, ®µm tho¹i. III. Tµi liÖu, ph¬ng tiÖn Su tÇm bµi b¸o, tranh ¶nh theo chñ ®Ò, c¸c mÈu truyÖn..., tÊm g¬ng nh÷ng häc sinh lµm nhiÒu viÖc tèt. IV.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. KiÓm tra bµi cò: (3 /) GV: Em hiÓu thÕ nµo lµ lÞch sù, tÕ nhÞ?, Ôm lµm g× ®Ó lu«n lµ ngêi lÞch sù, tÕ nhÞ? 3. Bµi míi. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Ho¹t ®éng 1: Khai th¸c néi dung truyÖn ®äc. GV: - Cho hs ®äc truyÖn “§iÒu íc cña tr¬ng QuÕ Chi” - Tæ chøc líp th¶o luËn nhãm Néi dung th¶o luËn: - Nh÷ng t×nh tiÕt nµo chøng tá Tr¬ng QuÕ Chi tÝch cùc, tù gi¸c tham gia h ®éng tËp thÓ vµ ho¹t ®éng x· héi? - Nh÷ng t×nh tiÕt n»ochngs minh Tr¬ng QuÕ Chi tù gi¸c tham gia gióp ®ì bè mÑ, b¹n bÌ xung quanh? - Em ®¸nh gi¸ Tr¬ng QuÕ chi lµ ngêi b¹n nh thÕ nµo? Cã ®øc tÝnh g× ®¸ng häc hái? - §éng c¬ nµo gióp Tr¬ng QuÕ Chi ho¹t ®éng tÝch cùc, tù gi¸c nh vËy? HS: - Th¶o lu©n theo nhãm vµ néi dung GV ®a ra. - Cö ®¹i diÖn lªn tr×nh bµy, c¸c nhãm kh¸c theo giái, bæ sung ý kiÕn. GV: KÕt luËn: Ho¹t ®éng 2: Rót ra néi dung bµi häc Mục tiêu: HS biết được lợi ích của việc tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và hoạt động xã hội. GV: Tõ c©u truyÖn trªn em hiÓu thÕ nµo lµ tÝch cùc vµ tù gi¸c? HS: Tr¶ lêi GV: Nhận xét, bổ sung GDCD 6 20 I. Truyªn ®äc Néi dung - ¦íc m¬ trë thµnh con ngoan trß giỏi. - ¦íc m¬ sím trë thµnh nhµ b¸o: thÓ hiÖn sím x¸c ®Þnh lÝ tëng nghÒ nghiÖp cña cuéc ®êi. - Nh÷ng íc m¬ ®ã trë thµnh ®éng c¬ cña nh÷ng hµnh ®éng tù gi¸c, tÝch cùc ®¸ng ®îc häc tËp, noi theo. III Néi dung bµi häc 1. Thế nào là tích cự, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội. - TÝch cùc lµ lu«n lu«n cè g¾ng vît khã, kiªn tr× häc tËp , lµm viÖc vµ rÌn luyÖn. - Tù gi¸c lµ chñ ®éng lµm viÖc, häc tËp kh«ng cÇn ai nh¾c nhë, gi¸m s¸t. - Các biểu hiện cơ bản của tính tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể, hoạt động xã hội như: tham gia đầy đủ các hoạt động; hứng thú và nhiệt tình…….. - Phân biệt những biểu hiện tích cực, tự giác với lười biếng, không tự giác trong việc tham gia hoạt động tập thể, hoạt động xã hội như: trốn tránh nhiệm vụ, ngại khó không tham gia…… 2. Ý nghĩa của việc tích cực, tự giác tham gia hoạt động tập thể, hoạt động xã Trương Thị Kim Hoa
- Xem thêm -