Tài liệu Giáo án dạy hè lớp 1 lên lớp 2

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 436 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

Giáo án hè 2012 - Tuần 1 Lê Thị Kim Thúy Tuần 1: SS: ……… Vắng: ……………………………. Thứ hai ngày 2 tháng 7 năm 2012 Kĩ năng sống Nghe và thảo luận về truyền thống nhà trường ____________________________________________ Luyện đọc Cái trống trường em I. Môc tiªu: - §äc tr¬n c¶ bµi. §äc ®óng c¸c tõ ng÷: trống, trường, ngẫm nghĩ, nghiêng đầu. B­íc ®Çu biÕt nghØ h¬i ë cuèi mçi dßng th¬, khæ th¬. - HiÓu néi dung bµi: Thể hiện tình cảm thân ái, gắn bó của bạn học sinh với cái trống trường và trường học. - GD HS yêu thích trường lớp, quý mến bạn bè. II.§å dïng d¹y häc: - Phiếu ghi bài đọc. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: 1. Ổn định tổ chức 2. D¹y häc bµi míi: a. Giíi thiÖu bµi: b. H­íng dÉn HS luyÖn ®äc: * GV ®äc mÉu lÇn 1: * HD luyÖn ®äc. . LuyÖn ®äc tiÕng, tõ ng÷: - Trong bµi cã nh÷ng tiÕng nµo khi ph¸t ©m cÇn chó ý? - GV viÕt: trống, trường, ngẫm nghĩ, nghiêng đầu. - HS luyÖn ®äc c¸ nh©n, d·y, líp. . LuyÖn ®äc c©u. - Mçi HS ®äc 1 dßng th¬ theo h×nh thøc nèi tiÕp.(2 vßng) . LuyÖn ®äc ®o¹n, bµi. - Häc sinh ®äc nèi tiÕp tõng khæ th¬. - 3 HS ®äc toµn bµi. - C¶ líp ®äc ®ång thanh. 1 Giáo án hè 2012 - Tuần 1 - Häc sinh thi ®äc. - GV nhËn xÐt, ghi ®iÓm. c. ¤n c¸c vÇn ương, iêng: Lê Thị Kim Thúy * T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ương, iêng * Nói câu chứa tiếng có vần ương d. T×m hiÓu bµi ®äc - Mùa hè cái trống có làm việc không ? - Bạn học sinh xưng hô và trò chuyện với cái trống như thế nào ? - Mùa hè cái trống làm bạn với ai ? - Tìm những từ ngữ tả tình cảm, hoạt động của cái trống ? - Bài thơ nói lên tình cảm gì của bạn học sinh đối với ngôi trường ? - GV chốt nội dung bài: Bài thơ thể hiện tình cảm thân ái, gắn bó của bạn học sinh với cái trống trường và trường học. - Häc sinh ®äc lại bài. - GV nhËn xÐt cho ®iÓm. 3. Cñng cè - DÆn dß: - NhËn xÐt giê häc. VÒ chuÈn bÞ bµi sau: Đẹp mà không đẹp _____________________________________________ Chính tả Cái trống trường em I. Mục tiêu: - Nghe viết lại chính xác, không mắc lỗi hai khổ thơ cuối trong bài: Cái trống trường em. - Biết cách trình bày một bài thơ 4 chữ. - Điền đúng l/n; nghỉ/nghĩ vào chỗ chấm. II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ viết nội dung bài chính tả và bài tập. III. Các hoạt động dạy học 1. Kiểm tra bài cũ: 2. Dạy học bài mới. a. Giới thiệu bài:- GV nêu yêu cầu giờ học và nêu tên bài. Học sinh đọc lại tên bài. b. Hướng dẫn học sinh viết bài. - Gv đọc mẫu lần 1. - 2, 3 học sinh đọc bài. - Học sinh tìm những tiếng khó viết : lặng im, mừng, Kìa, Giọng vang, …. - GV cho học sinh phân tích các tiếng khó sau đó viết vào bảng con. - Học sinh viết bài. 2 Giáo án hè 2012 - Tuần 1 - GV đọc cho học sinh soát lỗi. - GV chấm một số bài, nhận xét bài viết. c. Bài tập. * Bµi 1: Điền l hay n vào chỗ chấm? .....ặng im bệnh .....ặng .....ặng trĩu .....ặng lẽ *Bµi 2: Điền nghỉ hay nghĩ vào chồ chấm? ….. ngơi ..... ngợi suy ….. ….. hè 3.Cñng cè, dÆn dß: - Nhận xét giờ học. Dặn học sinh về luyện viết chính tả. _________________________________________________ Luyện viết Chữ hoa: C, S, L I. Môc tiªu: - Giúp HS bước đầu viết đúng được chữ hoa: C, S, L cỡ nhỏ. - Giáo dục HS tính cẩn thận. II. §å dïng d¹y häc: - Bảng phụ viết sẵn nội dung bài viết. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. KiÓm tra bµi cò: 2. D¹y häc bµi míi. a. GT bài: Học sinh đọc nội dung bài viết. GV nêu yêu cầu giờ học. b. Hướng dẫn viết chữ hoa. - Hướng dẫn học sinh quan sát và nhận xét. + Học sinh quan sát chữ mẫu. + Nhận xét về số lượng các nét, kiểu nét. GV hướng dẫn quy trình viết. - Học sinh viết bảng con. Nhận xét. c. Hướng dẫn viết vở. - Học sinh đọc nội dung bài viết. - GV hướng dẫn viết vở. - GV chấm bài, nhận xét. 3. Củng cố, dặn dò: - Nhận xét giờ học. Dặn học sinh về luyện viết. 3 Lê Thị Kim Thúy Giáo án hè 2012 - Tuần 1 SS: ……… Vắng: ……………………………. Lê Thị Kim Thúy Thứ ba ngày 3 tháng 7 năm 2012 Toán Phép cộng các số với 1, 2 (không nhớ) I. Môc tiªu: Giúp học sinh: - Hệ thống lại các phép tính đã học trong các bảng cộng trong năm học hình thành các phép cộng với 1; 2 (không nhớ). - Biết cộng các số tròn chục, các số có hai chữ số. - Biết giải toán có lời văn. II.§å dïng d¹y häc: - Phiếu ghi bài tập. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: 1. Ổn định tổ chức 2. D¹y häc bµi míi: a. Giíi thiÖu bµi: b. H­íng dÉn HS thành lập các phép tính cộng với 1; 2 1+ 1=2 6 + 1= 7 1+ 2=3 5 + 2 = 7 2+ 1=3 7 + 1= 8 2+ 2=4 6 + 2 = 8 3+ 1=4 8 + 1= 9 3+ 2=5 7 + 2 = 9 4+ 1=5 9 + 1 = 10 4+ 2=6 8 + 2 = 10 5+ 1=6 - HS luyện học thuộc lòng c. Luyện tập Bài 1: Tính: 7+1= 8+2= 40 + 20 = 30 + 10 = 15 + 40 = 1+7= 2+8= 20 + 40 = 10 + 30 = 7 + 42 = Bài 2: Số? 5 + ….. = 7 50 + ….. = 70 10 + ….. = 50 15 + ….. = 16 34 + ….. = 36 2 + ….. = 9 70 + ….. = 90 30 + ….. = 50 ….. + 40 = 50 ….. + 50 = 52 Bài 3: Lan có 5 nhãn vở. Hải có 2 nhãn vở. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu nhãn vở? Bài 4: Bình có 15 viên bi. Tuấn cho Bình thêm 1 chục viên bi. Hỏi Bình có tất cả bao nhiêu viên bi? Bài 5: Cường có 40 viên bi, An có 20 viên bi, Hùng có 10 viên bi. Hỏi cả ba bạn có bao nhiêu viên bi? 4 Giáo án hè 2012 - Tuần 1 Lê Thị Kim Thúy Bài 6: Trả lời câu hỏi: a) Số liền sau của 48 là bao nhiêu? b) Số liền sau của 65 là bao nhiêu? c) Số liền sau của 79 là bao nhiêu? d) Số nào có số liền sau là 45? 3. Củng cố - Dặn dò: Nhận xét giờ học, dặn dò HS. Giao BTVN: Bài 1: Đặt tính rồi tính: 7+2 8+1 40 + 20 37 + 21 13 + 2 1 + 14 Bài 2: Số? 20 + ….. = 30 23 + ….. = 43 ….. + 12 = 34 40 + ….. = 50 50 + ….. = 62 ….. + 45 = 55 Bài 3: Bảo có 30 viên bi. Mai cho Tuấn thêm 1 chục viên bi. Hỏi Bảo có tất cả bao nhiêu viên bi? _________________________________________________ Toán Phép trừ các số đi 1, 2 (không nhớ) I. Môc tiªu: Giúp học sinh: - Hệ thống lại các phép tính đã học trong các bảng trừ trong năm học hình thành các phép trừ đi 1; 2 (không nhớ). - Biết trừ các số tròn chục, các số có hai chữ số. - Biết giải toán có lời văn. II.§å dïng d¹y häc: - Phiếu ghi bài tập. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: 1. Ổn định tổ chức 2. D¹y häc bµi míi: a. Giíi thiÖu bµi: b. H­íng dÉn HS thành lập các phép tính trừ đi 1; 2 2–1 = 1 7 – 1= 6 3–2 = 1 7 – 2 = 5 3–1 = 2 8 – 1= 7 4–2 = 2 8 – 2 = 6 4–1 = 3 9 – 1= 8 5–2 = 3 9 – 2 = 7 5–1 = 4 10 – 1 = 9 6–2 = 4 10 – 2 = 8 6–1 = 5 - HS luyện học thuộc lòng c. Luyện tập 5 Giáo án hè 2012 - Tuần 1 Lê Thị Kim Thúy Bài 1: Đặt tính rồi tính: 80 – 20 50 – 20 17 – 2 35 – 12 43 – 22 40 - 10 50 - 10 45 - 1 56 - 21 67 - 12 Bài 2: Số? 40 - ….. = 20 70 – 20 = ….. ….. – 20 = 50 47 - ….. = 26 39 - ….. = 27 30 - ….. = 20 40 - ….. = 30 ….. – 5 = 14 54 - ….. = 43 ….. – 21 = 33 Bài 3: Bình có 15 nhãn vở, Bình cho Nam 2 nhãn vở. Hỏi Bình còn lại b.n nhãn vở? Bài 4: Nhà em nuôi được 35 con gà, trong đó có 2 chục con gà mái. Hỏi nhà em nuôi được bao nhiêu con gà trống? Bài 5: Trả lời câu hỏi: a) Số liền trước của 48 là bao nhiêu? b) Số liền trước của 65 là bao nhiêu? c) Số liền trước của 80 là bao nhiêu? d) Số nào có số liền trước là 45? 3. Củng cố - Dặn dò: Nhận xét giờ học, dặn dò HS. Giao BTVN: Bài 1: Điền dấu >; <; = ? 40 + 20 ….. 20 + 40 87 – 21 ….. 98 – 20 90 – 20 ….. 90 - 10 75 – 2 ….. 67 - 7 Bài 2: Tính: 90cm – 20cm – 10cm = 69cm – 2cm – 20cm = 74cm – 20cm – 12cm = 34cm – 20cm – 1cm = Bài 3: Bình cho Nam 20 viên bi thì mỗi bạn đều có 55 viên bi. Hỏi lúc đầu Bình có bao nhiêu viên bi? _________________________________________________ Kĩ năng sống (2 tiết) Nghe và thảo luận về truyền thống nhà trường _______________________________________________________________________ SS: ……… Vắng: ……………………………. Thứ năm ngày 5 tháng 7 năm 2012 Kĩ năng sống An toàn và nguy hiểm _________________________________________________ 6 Giáo án hè 2012 - Tuần 1 Lê Thị Kim Thúy Luyện đọc Đẹp mà không đẹp I. Môc tiªu: - §äc tr¬n c¶ bµi. §äc ®óng c¸c tõ ng÷: liền gọi, tường trắng, leo núi, vẽ bẩn, …. B­íc ®Çu biÕt đọc phân vai theo từng nhân vật trong bài. - HiÓu néi dung bµi: Nhắc nhở học sinh biết thể hiện cái đẹp đúng chỗ. - GD HS biết giữ gìn trường lớp sạch, đẹp. II.§å dïng d¹y häc: - Phiếu ghi bài đọc. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: 1. Ổn định tổ chức 2. D¹y häc bµi míi: a. Giíi thiÖu bµi: b. H­íng dÉn HS luyÖn ®äc: * GV ®äc mÉu lÇn 1: * HD luyÖn ®äc. . LuyÖn ®äc tiÕng, tõ ng÷: - Trong bµi cã nh÷ng tiÕng nµo khi ph¸t ©m cÇn chó ý? - GV viÕt: liền gọi, tường trắng, leo núi, vẽ bẩn, ….. - HS luyÖn ®äc c¸ nh©n, d·y, líp. . LuyÖn ®äc c©u. . LuyÖn ®äc ®o¹n, bµi. - Häc sinh ®äc nèi đoạn. - 3 HS ®äc toµn bµi. - C¶ líp ®äc ®ång thanh. - Häc sinh thi ®äc. - GV nhËn xÐt, ghi ®iÓm. c. ¤n c¸c vÇn ep, et: * T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ep, et * Nói câu chứa tiếng có vần ep d. T×m hiÓu bµi ®äc - Hùng vẽ gì lên bức tường? - Tại sao bác Thành vừ khen lại vừa chê? - GV chốt nội dung bài: Bài đọc nhắc nhở chúng ta biết thể hiện cái đẹp đúng chỗ. - Häc sinh ®äc lại bài. - GV nhËn xÐt. 3. Cñng cè - DÆn dß: - NhËn xÐt giê häc. VÒ chuÈn bÞ bµi sau: Cô giáo lớp em 7 Giáo án hè 2012 - Tuần 1 Lê Thị Kim Thúy Âm nhạc Giáo viên chuyên bộ môn soạn giảng _____________________________________________ Mĩ thuật Giáo viên chuyên bộ môn soạn giảng SS: ……… Vắng: ……………………………. Thứ sáu ngày 6 tháng 7 năm 2012 Kĩ năng sống An toàn và nguy hiểm _____________________________________________ Toán Luyện tập I. Môc tiªu: Giúp học sinh củng cố lại: - Kĩ năng cộng, trừ với 1, 2. Số liền trước, liền sau. - Giải toán có lời văn. II.§å dïng d¹y häc: - Phiếu ghi bài tập. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: 1. Ổn định tổ chức 2. D¹y häc bµi míi: a. Giíi thiÖu bµi: b. H­íng dÉn HS ôn tập Bài 1: Tính: 45cm – 21cm = 17cm + 2cm = Bài 2: Điền dấu >; <; =? 45 – 40 ..... 23 34 + 21 ..... 54 Bài 3: Số? Số liền trước 40cm + 15cm – 20cm = 78cm – 30cm – 21cm = 78cm – 8cm + 12cm = 65cm + 2cm – 21cm = 56 + 12 ..... 65 + 21 17 + 2 ..... 17 – 2 Số đã biết 56 70 49 8 Số liền sau Giáo án hè 2012 - Tuần 1 Lê Thị Kim Thúy Bài 4: Lớp em có 28 bạn đăng kí hoạt động hè. Trong đó có 12 bạn đăng kí vào câu lạc bộ Âm nhạc + mĩ thuật, các bạn còn lại đăng kí vào câu lạc bộ thể chất. Hỏi lớp em có bao nhiêu bạn yêu thích câu lạc bộ thể chất? Bài 5: Trên cành cây có 7 con chim đậu. Một người đi săn bắn trúng 1 con rơi xuống đất. Việt nói: “Trên cành cây còn lại 6 con chim đậu.”Hà nói: “Trên cành cây không còn con chim nào cả”. Việt nói đúng hay Hà nói đúng? 3. Củng cố - Dặn dò: Nhận xét giờ học, dặn dò HS. Giao BTVN: Bài 1: Tính 15cm – 2cm + 21cm = 20cm + 34cm – 21cm = 42cm + 21 cm – 30cm = 4cm + 45cm – 12cm = Bài 2: Số? 40 + ..... = 45 45 > 40 + ..... > 43 68 - ..... = 47 37 < ..... + 24 < 35 Bài 3: Liên có 45 viên bi, Liên cho Cần 2 chục viên bi. Hỏi Liên còn lại bao nhiêu viên bi? _________________________________________________ Chính tả Đàn kiến nó đi I. Mục tiêu: - Nghe viết lại chính xác, không mắc bài : Đàn kiến nó đi - Biết cách trình bày một bài thơ 4 chữ. - Điền đúng l/n vào chỗ chấm. II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ viết nội dung bài chính tả và bài tập. III. Các hoạt động dạy học 1. Kiểm tra bài cũ: 2. Dạy học bài mới. a. Giới thiệu bài: - GV nêu yêu cầu giờ học và nêu tên bài. Học sinh đọc lại tên bài. b. Hướng dẫn học sinh viết bài. - Gv đọc mẫu lần 1. - 2, 3 học sinh đọc bài. - Học sinh tìm những tiếng khó viết : ngược, xuôi, cắm đầu, sóng bước, rối tinh, kiến nọ, …. - GV cho học sinh phân tích các tiếng khó sau đó viết vào bảng con. - Học sinh viết bài. - GV đọc cho học sinh soát lỗi. - GV chấm một số bài, nhận xét bài viết. c. Bài tập. 9 Giáo án hè 2012 - Tuần 1 * Bµi 1: Điền l hay n vào chỗ chấm? .....ọ mực Lê Thị Kim Thúy .....ọ hoa người .....ọ người kia .....ọ lem 3.Cñng cè, dÆn dß: - Nhận xét giờ học. Dặn học sinh về luyện viết chính tả. _________________________________________________ Luyện viết Chữ hoa: E, Ê I. Môc tiªu: - Giúp HS bước đầu viết đúng được chữ hoa: E, Ê cỡ nhỏ. - Giáo dục HS tính cẩn thận. II. §å dïng d¹y häc: - Bảng phụ viết sẵn nội dung bài viết. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. KiÓm tra bµi cò: 2. D¹y häc bµi míi. a. GT bài: Học sinh đọc nội dung bài viết. GV nêu yêu cầu giờ học. b. Hướng dẫn viết chữ hoa. - Hướng dẫn học sinh quan sát và nhận xét. + Học sinh quan sát chữ mẫu. + Nhận xét về số lượng các nét, kiểu nét. GV hướng dẫn quy trình viết. - Học sinh viết bảng con. Nhận xét. c. Hướng dẫn viết vở. - Học sinh đọc nội dung bài viết. - GV hướng dẫn viết vở. - GV chấm bài, nhận xét. 3. Củng cố, dặn dò: - Nhận xét giờ học. Dặn học sinh về luyện viết. Lương Tài, ngày ….. tháng ….. năm 2012 Duyệt giáo án ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… BÀI TẬP TRÊN LỚP 10 Giáo án hè 2012 - Tuần 1 Lê Thị Kim Thúy c. Luyện tập Bài 1: Tính: 7+1= 8+2= 40 + 20 = 30 + 10 = 15 + 40 = 1+7= 2+8= 20 + 40 = 10 + 30 = 7 + 42 = Bài 2: Số? 5 + ….. = 7 50 + ….. = 70 10 + ….. = 50 15 + ….. = 16 34 + ….. = 36 2 + ….. = 9 70 + ….. = 90 30 + ….. = 50 ….. + 40 = 50 ….. + 50 = 52 Bài 3: Lan có 5 nhãn vở. Hải có 2 nhãn vở. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu nhãn vở? Bài 4: Bình có 15 viên bi. Tuấn cho Bình thêm 1 chục viên bi. Hỏi Bình có tất cả bao nhiêu viên bi? Bài 5: Cường có 40 viên bi, An có 20 viên bi, Hùng có 10 viên bi. Hỏi cả ba bạn có bao nhiêu viên bi? Bài 6: Trả lời câu hỏi: e) Số liền sau của 48 là bao nhiêu? f) Số liền sau của 65 là bao nhiêu? g) Số liền sau của 79 là bao nhiêu? h) Số nào có số liền sau là 45? BÀI TẬP VỀ NHÀ 3. Củng cố - Dặn dò: Nhận xét giờ học, dặn dò HS. Giao BTVN: Bài 1: Đặt tính rồi tính: 7+2 8+1 40 + 20 37 + 21 13 + 2 1 + 14 Bài 2: Số? 20 + ….. = 30 23 + ….. = 43 ….. + 12 = 34 40 + ….. = 50 50 + ….. = 62 ….. + 45 = 55 Bài 3: Bảo có 30 viên bi. Mai cho Tuấn thêm 1 chục viên bi. Hỏi Bảo có tất cả bao nhiêu viên bi? _________________________________________________ BÀI TẬP TRÊN LỚP Bài 1: Đặt tính rồi tính: 80 – 20 50 – 20 17 – 2 35 – 12 43 – 22 40 - 10 50 - 10 45 - 1 56 - 21 67 - 12 Bài 2: Số? 40 - ….. = 20 70 – 20 = ….. ….. – 20 = 50 47 - ….. = 26 39 - ….. = 27 30 - ….. = 20 40 - ….. = 30 ….. – 5 = 14 54 - ….. = 43 ….. – 21 = 33 Bài 3: Bình có 15 nhãn vở, Bình cho Nam 2 nhãn vở. Hỏi Bình còn lại b.n nhãn vở? Bài 4: Nhà em nuôi được 35 con gà, trong đó có 2 chục con gà mái. Hỏi nhà em nuôi được bao nhiêu con gà trống? Bài 5: Trả lời câu hỏi: a) Số liền trước của 48 là bao nhiêu? 11 Giáo án hè 2012 - Tuần 1 Lê Thị Kim Thúy e) Số liền trước của 65 là bao nhiêu? f) Số liền trước của 80 là bao nhiêu? g) Số nào có số liền trước là 45? BÀI TẬP VỀ NHÀ Bài 1: Điền dấu >; <; = ? 40 + 20 ….. 20 + 40 87 – 21 ….. 98 – 20 90 – 20 ….. 90 - 10 75 – 2 ….. 67 - 7 Bài 2: Tính: 90cm – 20cm – 10cm = 69cm – 2cm – 20cm = 74cm – 20cm – 12cm = 34cm – 20cm – 1cm = Bài 3: Bình cho Nam 20 viên bi thì mỗi bạn đều có 55 viên bi. Hỏi lúc đầu Bình có bao nhiêu viên bi? _________________________________________________ 12
- Xem thêm -