Tài liệu Giáo án dạy dân ca quan học lớp 9

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 111 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Gi¸o ¸n Quan hä 9 NguyÔn ThÞ BÝch Gi¸o ¸n d¹y h¸t d©n ca Quan hä Líp 9 Ngµy so¹n: 19/11/2013 Ngµy d¹y: 22/11/2013 Bµi 1 LÒ lèi h¸t Quan hä (Bài 1-trang 40) i. Môc tiªu: - HS biÕt vÒ lÒ lèi h¸t Quan hä - HS ph©n biÖt ®îc thÕ nµo lµ h¸t chóc ,h¸t mõng; h¸t thê; h¸t héi; h¸t canh vµ kü n¨ng h¸t Quan hä. - Qua néi dung bµi häc híng c¸c em cã ý thøc gi÷ g×n b¶o vÖ, b¶o tån nh÷ng lµn ®iÖu d©n ca QH vµ di s¶n vµ VHQH. ii. ChuÈn bÞ : 1. GV : - Nghiªn cøu néi dung - Su tÇm h×nh ¶nh, video - M¸y nghe nh¹c 2. HS : Ngiªn cøu bµi, SGK,Vë iii. TiÕn tr×nh lªn líp: 1.¤n ®Þnh tc: GV kiÓm tra sÜ sè líp v¾ng hay ®ñ 2.KTBC: 3.Bµi míi: Bµi h«m nay c« giíi thiÖu víi c¸c em c¸c h×nh thøc h¸t Quan hä nh sau. H§ cña GV GV ghi b¶ng GV chØ ®Þnh GV hái GV tr×nh Néi dung H§ cña HS ND4.Lề lối ca hát Quan họ (Bài 1-trang 40) HS ghi bµi HS ®äc 8P HS tr¶ lêi -§äc Tµi liÖu d©n ca- Bài 1-trang 40 Trong SH VHQH cã mÊy h×nh thøc h¸t phæ biÕn? Giíi thiÖu thuyÕt tõng h×nh thøc h¸t ®ã? 1. H¸t chóc, h¸t mõng: sc kháe, nhµ míi… 2. H¸t thê: ë ®×nh lµng, ca ngîi c¸c vÞ thÇn 3. H¸t héi: Nam n÷ mêi nhau ®I héi, t×m b¹n vui xu©n, giao duyªn 4. H¸t canh: Lµ h¸t ®èi ®¸p, tæ chøc vµo ban ®ªm, bªn nµy vÕ ra, bªn kia ®èi l¹i. B¾t ®Çu tõ giäng lÒ lèi, GV hái giäng vÆt, gi· b¹n. ? Tr×nh bµy kü n¨ng h¸t QH? GV ®iÒu khiÓn - Ph¶I tu©n thñ giäng lÌ lèi, h¸t ®«I, kh«ng nh¹c ®Öm, n÷ HS nghe Gi¸o ¸n Quan hä 9 NguyÔn ThÞ BÝch h¸t vÕ tríc, nam ®èi sau. Giäng h¸t ph¶I ®¶m b¶o Vang- c¶m nhËn giai ®iÖu RÒn-NÒn-NÈy. cña bµi h¸t - GV cho HS nghe, xem 1 canh h¸t 4.Cñng cè, dÆn dß - Nªu c¸c h×nh thøc h¸t Quan hä? - H¸t Quan hä cÇn cã nh÷ng kü n¨ng nµo. - Xem tríc bµi NghÒ ch¬i Quan hä. Ngµy so¹n: 19/11/2013 Ngµy d¹y: 22/11/2013 Bµi 2 Nghề chơi Quan hä. (Bài 2-trang 43) i. Môc tiªu: - HS hiÓu h¸t Quan hä lµ mét nghÒ ch¬i. - HS biÕt h¸t Quan hä kh«ng ph¶i lµ lo¹i d©n ca lao ®éng mµ lµ h¸t trong vui ch¬i gi¶i trÝ trong ngµy héi hÌ. - Qua néi dung bµi häc híng c¸c em cã ý thøc gi÷ g×n b¶o vÖ, b¶o tån nh÷ng lµn ®iÖu d©n ca QH vµ di s¶n vµ VHQH. ii. ChuÈn bÞ : Gi¸o ¸n Quan hä 9 NguyÔn ThÞ BÝch 1. GV : - Nghiªn cøu néi dung - Su tÇm h×nh ¶nh, video - M¸y nghe nh¹c 2. HS : Ngiªn cøu bµi, SGK,Vë iii. TiÕn tr×nh lªn líp: 1.¤n ®Þnh tc: GV kiÓm tra sÜ sè líp v¾ng hay ®ñ 2.KTBC: 3.Bµi míi: Em hiÓu g× vÒ nghÒ ch¬i Quan hä? Bµi h«m nay chóng ta cïng t×m hiÓu. H§ cña GV Néi dung GV ghi b¶ng GV chØ ®Þnh GV hái GV thuyÕt HS l¾ng nghe tr×nh GV hái H§ cña HS HS ghi bµi HS ®äc, theo dâi HS tr¶ lêi, ghi bµi HS tr¶ lêi Vµ ghi bµi HS theo dâi GV thuyÕt tr×nh GV ®iÒu khiÓn Nghề chơi Quan hä - HS ®äc Tµi liÖu d©n ca ?- Ch¬i Quan hä cã ph¶i lµ mét nghÒ kh«ng? v× sao? -> Ph¶I - v× ph¶i cã n¨ng khiÕu vµ tËp luyÖn c«ng phu míi thµnh ngêi ch¬i cã sù tinh vµ têng ?- H¸t Quan hä cã ph¶i lµ h×nh thøc h¸t vui ch¬i gi¶i HS theo dâi, c¶m nhËn Gi¸o ¸n Quan hä 9 trÝ kh«ng? - > Kh«ng Muèn trë thµnh liÒn anh, liÒn chÞ trong bän Quan hä, ®ßi hái ë ngêi ch¬i nh÷ng g×? -> Ph¶i chuyªn t©m víi lèi ch¬i, c¸ch ch¬i, häc n÷a, häc m·i dÓ trau dåi, tÝch tòy thªm kinh nghiÖm, vèn liÕng. Ngêi ch¬i ®· kÕt b¹n víi nhau th× kh«ng ®îc bá b¹n, ph¶i coi nhau nh hä hµng. Nh vËy ch¬i Quan hä thÓ hiÖn trong mäi khÝa c¹nh øng xö, võa ®Ó gi¶I trÝ vui kháe, lµnh m¹nh, c©n b»ng sinh th¸i, t¨ng thªm trÝ tuÖ, kü n¨ng , kü s¶o. GV cho häc sinh nghe 1, 2 lµn ®iÖu Quan hä hoÆc xem video. NguyÔn ThÞ BÝch Gi¸o ¸n Quan hä 9 NguyÔn ThÞ BÝch 4.Cñng cè, dÆn dß - Nªu vµi nÐt hiÓu biÕt vÒ nghÒ ch¬i Quan hä? - Xem tríc bµi B¶o tån vµ ph¸t huy lÔ héi truyÒn thèng. Ngµy so¹n: 19/11/2013 Ngµy d¹y: 22/11/2013 Bµi 3 B¶o tån vµ ph¸t huy lÔ héi truyÒn thèng. (Bài 3-trang 45) i. Môc tiªu: - HS hiÓu h¸t Quan hä lµ mét nghÒ ch¬i. - HS biÕt h¸t Quan hä kh«ng ph¶i lµ lo¹i d©n ca lao ®éng mµ lµ h¸t trong vui ch¬i gi¶i trÝ trong ngµy héi hÌ. Gi¸o ¸n Quan hä 9 NguyÔn ThÞ BÝch - Qua néi dung bµi häc híng c¸c em cã ý thøc gi÷ g×n b¶o vÖ, b¶o tån nh÷ng lµn ®iÖu d©n ca QH vµ di s¶n vµ VHQH. ii. ChuÈn bÞ : 1. GV : - Nghiªn cøu néi dung - Su tÇm h×nh ¶nh, video - M¸y nghe nh¹c 2. HS : Ngiªn cøu bµi, SGK,Vë iii. TiÕn tr×nh lªn líp: 1.¤n ®Þnh tc: GV kiÓm tra sÜ sè líp v¾ng hay ®ñ 2.KTBC: 3.Bµi míi: Em hiÓu g× vÒ nghÒ ch¬i Quan hä? Bµi h«m nay chóng ta cïng t×m hiÓu. H§ cña GV GV ghi b¶ng GV chØ ®Þnh GV hái GV thuyÕt tr×nh GV hái Néi dung Nghề chơi Quan hä - HS ®äc Tµi liÖu d©n ca ?- Ch¬i Quan hä cã ph¶i lµ mét nghÒ kh«ng? v× sao? -> Ph¶I - v× ph¶i cã n¨ng khiÕu vµ tËp luyÖn c«ng phu míi thµnh ngêi ch¬i cã sù tinh vµ têng H§ cña HS HS ghi bµi HS ®äc, theo dâi HS tr¶ lêi, ghi bµi HS l¾ng ?- H¸t Quan hä cã ph¶i lµ h×nh thøc h¸t vui ch¬i gi¶i trÝ nghe kh«ng? HS tr¶ lêi - > Kh«ng Vµ ghi bµi Muèn trë thµnh liÒn anh, liÒn chÞ trong bän Quan hä, ®ßi hái ë ngêi ch¬i nh÷ng g×? -> Ph¶i chuyªn t©m víi lèi ch¬i, c¸ch ch¬i, häc n÷a, häc GV thuyÕt m·i dÓ trau dåi, tÝch tòy thªm kinh nghiÖm, vèn liÕng. Ngêi HS theo dâi ch¬i ®· kÕt b¹n víi nhau th× kh«ng ®îc bá b¹n, ph¶i coi tr×nh nhau nh hä hµng. HS theo GV ®iÒu khiÓn Nh vËy ch¬i Quan hä thÓ hiÖn trong mäi khÝa c¹nh øng xö, võa ®Ó gi¶I trÝ vui kháe, lµnh m¹nh, c©n b»ng sinh th¸i, t¨ng dâi, c¶m nhËn thªm trÝ tuÖ, kü n¨ng , kü s¶o. GV cho häc sinh nghe 1, 2 lµn ®iÖu Quan hä hoÆc xem video. Gi¸o ¸n Quan hä 9 NguyÔn ThÞ BÝch 4.Cñng cè, dÆn dß - Nªu vµi nÐt hiÓu biÕt vÒ nghÒ ch¬i Quan hä? Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: Häc h¸t bµi: Cßn duyªn i. Môc tiªu: - HS biÕt bµi h¸t lµ bµi d©n ca QH BN - HS h¸t ®óng lêi ca, giai ®iÖu vµ thÓ hiÖn ®óng chç luyÕn - Qua néi dung bµi häc híng c¸c em cã t×nh c¶m yªu mÕn nh÷ng lµn ®iÖu d©n ca vµ cã ý thøc gi÷ g×n b¶o vÖ. ii. ChuÈn bÞ : Gi¸o ¸n Quan hä 9 1. GV : §µn, b¨ng nh¹c bµi h¸t M¸y nghe nh¹c 2. HS : thanh ph¸ch, Vë h¸t d©n ca. iii. TiÕn tr×nh lªn líp: H§ cña GV GV ghi b¶ng GV thuyÕt tr×nh GV lu ý - GV ph©n c©u. NguyÔn ThÞ BÝch Néi Dung Häc h¸t: Cßn duyªn Bµi h¸t nãi vÒ t×nh c¶m cña c¸c liÒn anh, liÒn chÞ QH. §Æc biÖt nãi nªn c¸i duyªn cña c¸c liÒn chÞ khi cßn kh«ng (cha cã chång). Khi h¸t gâ vµo nh÷ng tõ g¹ch ch©n. - HS nghe b¨ng nh¹c: 2 lÇn - Bµi h¸t chia lµm 3 træ Mçi træ chia lµm 5 c©u Khi h¸t kÕt thóc, c©u cuèi træ 3 h¸t lÆp l¹i 2 lÇn. LÇn 2 h¸t ran... GV ®µn - LuyÖn thanh: GV híng dÉn - TËp tõng træ: - GV d¹y truyÒn - Mçi c©u GV h¸t mÉu 2-3 lÇn cho HS nghe vµ c¶m nhËn sau ®ã b¾t nhÞp cho HS h¸t, häc sinh khÈu h¸t ®îc c©u 1 th× chuyÓn sang c©u tiÕp theo. . KÕt nèi mãc xÝch c¸c c©u træ 1. - TËp træ 2, træ 3 t¬ng tù - GV híng dÉn. - Tr×nh bµy hoµn chØnh: KÕt nèi 3 træ víi nhau - Chó ý c¸c ©m luyÕn, h¸t ®Öm h tõ i, ¬, a..h¸t vang vµ n¶y. - Chia nhãm - HS tËp theo lèi cuèn chiÕu cho ®Õn hÕt bµi. - HS h¸t c¶ bµi: 1 lÇn GV nghe nhËn xÐt - HS h¸t theo d·y bµn: 2 lÇn- gv nhËn xÐt vµ söa l¹i c¸c ©m HS h¸t sai. - LuyÖn tËp theo nhãm thùc hiÖn khi h¸t kÕt hîp gâ ph¸ch: 3 nhãm, mçi nhãm tr×nh bµy mét træ. GV nghe söa sai - Chia líp lµm 2 nhãm Nam vµ n÷ h¸t ®èi GV híng dÉn ®¸p. GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸. -HS h¸t c¶ bµi 1 lÇn GVsña ©m cßn sai. GV kiÓm tra 1-2 HS tr×nh bµy. Cñng cè Häc thuéc bµi h¸t Su tÇm vµ tËp h¸t thªm c¸c bµi d©n ca QH B¾c DÆn dß Ninh. H§ cña HS HS theo dâi - HS nghe vµ c¶m nhËn. - HS nhËn biÕt ®¸nh dÊu - HS luyÖn thanh. - HS tËp h¸t. - HS thùc hiÖn. HS tr×nh bµy HS ®¸nh dÊu, thùc hiÖn HS thùc hiÖn HS ghi nhí.
- Xem thêm -