Tài liệu Giáo án dạy dân ca quan học lớp 6

  • Số trang: 6 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 54 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Gi¸o ¸n d¹y h¸t d©n ca quan hä 6 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: Bµi 1: Giai tho¹i thñy tæ Quan hä (Bµi 1/trang 9) i. Môc tiªu: - HS hiÓu biÕt vÒ nguån gèc QH qua giai tho¹i thñy tæ QH BN - HS biÕt vÒ ®Òn thê §øc vua bµ - thñy tæ Quan hä ë Lµng DiÒm - Qua néi dung bµi häc híng c¸c em cã ý thøc gi÷ g×n b¶o vÖ nh÷ng di s¶n VHQH. ii. ChuÈn bÞ : 1. GV : - Nghiªn cøu néi dung - Su tÇm h×nh ¶nh. 2. HS : Ngiªn cøu bµi, SGK,Vë iii. TiÕn tr×nh lªn líp: 1.¤n ®Þnh tc: GV kiÓm tra sÜ sè líp v¾ng hay ®ñ 2.KTBC: 3.Bµi míi: H«m nay chóng ta sÏ t×m hiÓu vÒ giai tho¹i thñy tæ Quan hä. H§ cña GV Néi dung H§ cña HS GV ghi b¶ng HS ghi bµi ND. Giai tho¹i thñy tæ Quan hä GV chØ ®Þnh - HS ®äc Bµi 1-SGK/trang9(Tµi liÖu d©n ca) HS ®äc GV hái HS tr¶ lêi - Theo giai tho¹i, Thñy tæ Quan hä lµ ai? -Bµ cã ®Æc ®iÓm g× kh¸c biÖt so víi ngêi b×nh th- HS ghi bµi êng? - Bµ ®îc Vua ®Æt tªn lµ g×? ->Nµng Nhò H¬ng - Bµ ®îc phong chøc g×?->chøc §Ò lÜnh tø thµnh - §Òn thê bµ ë ®©u? Gäi lµ g×? GV treo (chiÕu) tranh ¶nh vÒ ®Òn thê §øc vua bµ. -> §Òn thê §øc Vua bµ-Thñy tæ Quan hä, ë lµng DiÒm - BN GV giíi thiÖu HS quan s¸t 4.Cñng cè, dÆn dß - Giai tho¹i thñy tæ Quan hä lµ ai? - Su tÇm mét sè bµi h¸t Quan hä vµ h×nh ¶nh sinh ho¹t VHQH. Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: Bµi 2: Trang phôc Quan hä n÷ (Bµi 2/trang 11) i. Môc tiªu: - HS hiÓu biÕt vÒ trang phôc Quan hä n÷ - HS ph©n biÖt ®îc ¸o mí ba, mí b¶y, n¨m th©n, tø th©n... vµ nh÷ng phô kiÖn ®i kÌm. 1 - Qua néi dung bµi häc híng c¸c em cã ý thøc gi÷ g×n b¶o vÖ nh÷ng trang phôc Quan hä. ii. ChuÈn bÞ : 1. GV : - Nghiªn cøu néi dung - Su tÇm h×nh ¶nh. 2. HS : Ngiªn cøu bµi, SGK,Vë iii. TiÕn tr×nh lªn líp: 1.¤n ®Þnh tc: GV kiÓm tra sÜ sè líp v¾ng hay ®ñ 2.KTBC: 3.Bµi míi: H«m nay chóng ta sÏ t×m hiÓu vÒ trang phôc Quan hä n÷. H§ cña GV Néi dung GV ghi b¶ng Trang phôc cña c¸c liÒn chÞ QH B¾c Ninh lµ trang GV thuyÕt tr×nh phôc lÔ héi cña PNVN xa. Nhng ®îc t¹o d¸ng , c¸ch t©n mµu s¾c lµm ®Ñp h¬n lªn: VD ¸o mí ba, mí b¶y; ¸o n¨m th©n, ®i kÌm víi nã lµ yÕm GV chØ ®Þnh -HS ®äc SGK - GV treo tranh ¶nh mét sè trang phôc QH n÷ 2 H§ cña HS HS ghi bµi HS nghe HS ®äc 1. ¸o mí ba, mí b¶y HS quan s¸t HS quan s¸t GV hái HS tr¶ lêi ?-ThÕ nµo lµ ¸o mí ba? Mí b¶y? - Lµ ba, hoÆc b¶y ¸o lång vµo nhau. GV giíi thiÖu, ?- C¸ch mÆc thø tù c¸c ¸o nh thÕ nµo? ph©n tÝch/ h/¶ - ¸o ngoµi v¶i the, ®en hoÆc tam giang, ¸o hai mµu ®á, , ¸o ba mµu c¸nh sen hoÆc hå thñy, th¾t nót d¶i yÕm t¹o thµnh mí bÈy. 2. ¸o n¨m th©n GV hái ?-¸o n¨m th©n cã ®Æc ®iÓm nh thÕ nµo? GV giíi thiÖu, -> May ghÐp tõ 2 khæ v¶i. lng 2 m¶nh, v¹t tríc ph©n tÝch/ h/¶ bªn tr¸I 2 th©n, v¹t 4 chÐo tõ cæ tíi n¸ch tay ph¶i., GV ghi khi mÆc dïng th¾t lng buéc l¹i. GV hái 3.YÕm: YÕm cã cÊu t¹o nh thÕ nµo? C¸ch mÆc? -> Gåm 3 phÇn: Cæ, th©n , d¶i. MÆc bªn trong, thêng mµu ®á vµ hoa hiªn 4.Cñng cè, dÆn dß - KÓ tªn mét sè trang phôc Quan hä n÷ mµ em biÕt? - Su tÇm mét sè bµi h¸t Quan hä. Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: Bµi 3: Trang phôc Quan hä n÷ (TiÕp) (Bµi 3/trang 13) i. Môc tiªu: - HS hiÓu biÕt vÒ trang phôc Quan hä n÷ 3 HS quan s¸t HS tr¶ lêi HS quan s¸t HS ghi bµi HS tr¶ lêi - HS ph©n biÖt ®îc nãn quai thao, kh¨n má qu¹ vµ mét sè trang søc kh¸c. - Qua néi dung bµi häc híng c¸c em cã ý thøc gi÷ g×n b¶o vÖ nh÷ng trang phôc Quan hä. ii. ChuÈn bÞ : 1. GV : - Nghiªn cøu néi dung - Su tÇm h×nh ¶nh. 2. HS : Nghiªn cøu bµi, SGK, Vë iii. TiÕn tr×nh lªn líp: 1.¤n ®Þnh tc: GV kiÓm tra sÜ sè líp v¾ng hay ®ñ 2.KTBC: 3.Bµi míi: H«m nay chóng ta sÏ t×m hiÓu thªm vÒ trang phôc Quan hä n÷. H§ cña GV GV ghi b¶ng GV hái H§ cña HS HS ghi bµi 1.Nãn quai thao Em nµo cã thÓ nªu hiÓu biÕt cña m×nh vÒ nãn quai HS tr¶ lêi thao? theo ý hiÓu GV giíi thiÖu HS quan s¸t h/¶, ph©n tÝch GV thuyÕt HS nghe tr×nh GV chØ ®Þnh GV hái GV ghi b¶ng GV chØ ®Þnh GV hái GV ghi b¶ng GV chØ ®Þnh Néi dung - HS ®äc SGK ?-Nãn quai thao cã ph¶i nãn ba tÇm kh«ng?- Kh«ng ?-Em h·y giíi thiÖu vµi nÐt vÒ nãn quai thao? ->Lµ trang phôc kh«ng thÓ thiÕu cña thiÕu n÷ quan hä xa vµ nay ®Ó ®i trÈy héi. Kh©u b»ng l¸ non, líp l¸ máng. Gi÷a nãn cã h×nh hoa l¸, cã g¬ng í gi÷a. ->D©y buéc nãn gäi lµ quai thao lµm b»ng d©y t¬, ®Çu cã tua buéc ->Nãn cßn cã t¸c dông gióp liÒn chÞ h¸t vang, rÒn, nÒn n¶y µ c©u h¸t khái bÞ tan lo·ng ®i. 2. Kh¨n má qu¹ - HS ®äc SGK - Em h·y giíi thiÖu vÒ kh¨n má qu¹ vµ c¸ch ®éi? -> Lµm b»ng v¶i th©m, ®en, l¸ng. KÝch thíc 60x60. ->§éi kh¨n vÊn mµu ®á, ®éi vu«ng kh¨n mµu ®en gÊp ®«i theo ®êng chÐo lªn, ®Ó hÐ vÊn, m¸i tãc rÏ gi÷a t¹o thµnh má qu¹ . 4 HS ®äc HS tr¶ lêi HS theo dâi, ghi bµi HS ghi bµi HS ®äc HS tr¶ lêi. HS ghi bµi HS ®äc 3. Nh÷ng trang søc kh¸c HS tr¶ lêi. -HS ®äc SGK ?- Ngoµi nh÷ng trang phôc kh¨n, ¸o, nãn..nh÷ng liÒn chÞ cßn cã trang phôc nµo kh¸c? GV kÕt luËn -> DÐp cong mòi b»ng da tr©u; v¸y lôa, v¸y såi; thøt HS theo dâi lng; khuyªn vµng xµ tÝch, èng v«i, vµ c¬i ®ùng trÇu. =>Nh÷ng trang phôc trªn lµm t¨ng thªm sù duyªn d¸ng, dÞu dµng cña nh÷ng c« g¸i QH. 4.Cñng cè, dÆn dß - Em h·y kÓ tªn nh÷ng trang phôc cña c¸c liÒn chÞ Quan hä? - Su tÇm mét sè bµi h¸t Quan hä. GV hái Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: Häc bµi h¸t: Mêi níc (Kh¸ch ®Õn ch¬i nhµ ) i. Môc tiªu: - HS biÕt bµi Mêi níc (Kh¸ch ®Õn ch¬i nhµ) lµ bµi D©n ca QH BN - HS h¸t ®óng lêi ca, giai ®iÖu vµ thÓ hiÖn ®óng chç luyÕn - Qua néi dung bµi häc híng c¸c em cã t×nh c¶m yªu mÕn nh÷ng lµn ®iÖu d©n ca vµ cã ý thøc gi÷ g×n b¶o vÖ. ii. ChuÈn bÞ : 1. GV : §µn, b¨ng nh¹c bµi Kh¸ch ®Õn ch¬i nhµ M¸y nghe nh¹c 2. HS : thanh ph¸ch, Vë h¸t d©n ca. iii. TiÕn tr×nh lªn líp: 1. æn ®Þnh 2. KiÓm tra: Vë h¸t d©n ca 3. Bµi míi H§ cña GV Néi Dung H§ cña HS Häc h¸t : Mêi níc - D©n ca Quan hä - GV ghi b¶ng B¾c Ninh. - HS nghe vµ c¶m - HS nghe b¨ng nh¹c: 2 lÇn vµ më b¨ng. Bµi h¸t thêng h¸t khi ®ãn chµo kh¸ch quý, thÓ nhËn. GV thuyÕt tr×nh hiÖn t×nh c¶m cña ngêi Quan hä mÕn kh¸ch. Khi h¸t gâ vµo nh÷ng tõ g¹ch ch©n. - GV ph©n c©u. 5 - Bµi h¸t Mêi níc chia lµm 3 træ Træ 1: chia lµm 3 c©u Træ 2, 3: chia lµm 4 c©u GV ®µn GV híng dÉn - LuyÖn thanh: - GV d¹y truyÒn - TËp tõng træ: khÈu - Mçi c©u GV h¸t mÉu 2-3 lÇn cho HS nghe vµ c¶m nhËn sau ®ã b¾t nhÞp cho HS h¸t, häc sinh h¸t ®îc c©u 1 th× chuyÓn sang c©u tiÕp theo. KÕt nèi mãc xÝch c¸c c©u træ 1. - GV híng dÉn. - TËp træ 2, træ 3 t¬ng tù - Tr×nh bµy hoµn chØnh: KÕt nèi 3 træ víi nhau - Chó ý c¸c ©m luyÕn, h¸t ®Öm h tõ i, ¬, a..h¸t vang vµ n¶y. - HS tËp theo lèi cuèn chiÕu cho ®Õn hÕt bµi. - HS h¸t c¶ bµi: 1 lÇn GV nghe nhËn xÐt - HS h¸t theo d·y bµn: 2 lÇn-GV nhËn xÐt vµ söa l¹i c¸c ©m HS h¸t sai. - Chia nhãm - LuyÖn tËp theo nhãm thùc hiÖn khi h¸t kÕt hîp gâ ph¸ch . GV nghe söa sai - Chia líp lµm ba nhãm : Mçi nhãm h¸t mét træ, GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸. GV kiÓn tra -HS h¸t c¶ bµi 1 lÇn GVsöa ©m cßn sai. GV kiÓm tra 1 vµi HS tr×nh bµy. 4.Cñng cè.DÆn dß. - Bµi h¸t thêng ®îc h¸t khi nµo? - Häc thuéc bµi h¸t - Su tÇm mét vµi bµi h¸t Quan hä. 6 - HS nhËn biÕt ®¸nh dÊu trong SGK - HS luyÖn thanh. - HS tËp h¸t. - HS thùc hiÖn. HS thùc hiÖn HS ghi nhí.
- Xem thêm -