Tài liệu Giáo án công nghệ 9 cả năm_cktkn_bộ 9_2

  • Số trang: 88 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 44 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Giáo án C«ng nghÖ 9 Hồng Bạo GV:Kỷ Ngµy so¹n: 24- 08- 2011 TuÇn 1 TiÕt 1. Bµi 1: Giíi thiÖu nghÒ ®iÖn d©n dông I. Môc tiªu bµi häc: - BiÕt ®îc vÞ trÝ, vai trß cña nghÒ ®iÖn d©n dông ®èi víi ®êi sèng vµ s¶n xuÊt. - BiÕt ®îc mét sè th«ng tin c¬ b¶n vÒ nghÒ ®iÖn d©n dông. - BiÕt ®îc mét sè biÖn ph¸p an toµn ®iÖn trong nghÒ ®iÖn d©n dông. II. ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: - SGK, SGV, giáo án. - Tranh ¶nh vÒ nghÒ ®iÖn d©n dông. B¶n m« t¶ nghÒ ®iÖn d©n dông, SGK, kÕ ho¹ch bµi d¹y, tham kh¶o thùc tÕ ®Þa ph¬ng, b¶ng phô 2. Häc sinh: T×m hiÓu néi dung bµi, SGK, tham kh¶o thùc tÕ ®Þa ph¬ng, tµi liÖu tham kh¶o, soạn bài trước. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y hoc. 1. æn ®Þnh tæ chøc líp: 1 phút 2. KiÓm tra bµi cò: KT sù chuÈn bÞ SGK, vë ghi cña HS 3. Bµi gi¶ng míi. H§1: GV giíi thiÖu bµi: 1 phút Trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, nghÒ ®iÖn gãp phÇn ®Èy nhanh tèc ®é c«ng nghiÖp ho¸ x· héi chñ nghÜa, ngêi thî ®iÖn cã mÆt trong c¸c c¬ s¬ s¶n xuÊt vµ söa ch÷a c¬ khÝ, thiÕt bÞ ®iÖn tõ quy m« nhá ®Õn quy m« lín. S¶n phÈm cña nghÒ ®iÖn chiÕm mét tû lÖ kh¸ cao trong thùc tiÔn. ChÝnh v× vËy, nghÒ ®iÖn cã mét vÞ trÝ then chèt vµ quyÕt ®Þnh trong nghµnh ®iÖn nãi chung, nã cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kh«ng nh÷ng ë thµnh phè mµ cßn ë n«ng th«n, miÒn nói. Víi ®Æc ®iÓm vµ tÇm quan träng cña nghÒ ®iÖn nh vËy, chóng ta cïng nghiªn cøa bµi míi: “ Giíi thiÖu nghÒ ®iÖn d©n dông’’. Néi dung Ho¹t ®éng cña GV I. Vai trß, vÞ trÝ cña nghÒ ®iÖn d©n dông trong sx vµ ®êi sèng. NghÒ ®iÖn d©n dông rÊt ®a d¹ng ho¹t ®éng trªn - HS th¶o luËn, t×m hiÓu 1 Ho¹t ®éng cña HS Giáo án C«ng nghÖ 9 Hồng Bạo lÜnh vùc ®iÖn n¨ng phôc vô sx, lao ®éng vµ ®s. Gãp phÇn thóc ®Èy cn ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc H§2: Tìm hiểu Vai trß, vÞ trÝ cña nghÒ ®iÖn d©n dông trong sx vµ ®êi sèng.(5 phút) - Cho HS th¶o luËn, t×m hiÓu néi dung th«ng tin SGK. - Gäi ®¹i diÖn mét nhãm tr×nh bÇy, nhãm kh¸c bæ sung. - GV kÕt luËn, gi¶i thÝch: NghÒ ®iÖn d©n dông rÊt ®a d¹ng ho¹t ®éng trªn lÜnh vùc ®iÖn n¨ng phôc vô sx, lao ®éng vµ ®s. Gãp phÇn thóc ®Èy cn ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc II. §Æc ®iÓm vµ yªu cÇu cña nghÒ. 1. §èi tîng l® cña nghÒ ®iÖn d©n dông. - Nguån ®iÖn < 380V. - M¹ng ®iÖn trong nhµ - C¸c thiÕt bÞ ®ãng c¸t, ®iÒu khiÓn, lÊy ®iÖn. - C¸c thiÕt bÞ ®o lêng. - C¸c ®å dïng ®iÖn. - VËt liÖu ®iÖn. GV:Kỷ néi dung th«ng tin SGK - §¹i diÖn mét nhãm tr×nh bÇy, nhãm kh¸c bæ sung. - Nghe, ghi vë - Tr¶ lêi dựa vào th«ng tin SGK - Liªn hÖ thùc tÕ lÊy VD + Nghe, ghi nhí 2. Néi dung lao ®éng cña - c¸c nhãm th¶o luËn ®iÒn nghÒ ®iÖn d©n dông. b¶ng theo mÇu sgk - L¾p ®Æt m¹ng ®iÖn trong - §¹i diÖn mét nhãm tr×nh nhµ, m¹ng ®iÖn sx. - L¾p ®Æt c¸c TB phôc vô bày, nhãm kh¸c bæ sung. sx vµ sinh ho¹t. - Nghe, ghi vë - B¶o dìng, vËn hµnh, söa ch÷a m¹ng ®iÖn, TB§, §D§. 2 Giáo án C«ng nghÖ 9 Hồng Bạo GV:Kỷ - Nghe, ghi nhí 3. §iÒu kiÖn lµm viÖc: - Lµm viÖc ngoµi trêi. - Lµm viÖc trong nhµ. - Thêng ph¶i ®i lu ®éng. - Nguy hiÓm v× lµm viÖc gÇn khu vùc cã ®iÖn. - Th¶o luËn lµm bµi tËp phÇn II.3 SGK.trang 6 rót ra ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña nghÒ ®iÖn d©n dông - §¹i diÖn mét nhãm tr×nh bÇy vµo b¶ng phô, nhãm kh¸c bæ sung. - Nghe, quan s¸t, ghi vë - Nghe, ghi nhí 4. Y/c cña nghÒ ®iÖn d©n dông: -VÒ kiÕn thøc: Cã tr×nh ®é THCS trë lªn, cã kiÕn thøc vÒ KT§ - VÒ kü n¨ng: Cã kü n¨ng ®o lêng, sö dông, s÷a ch÷a, l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ ®iÖn vµd m¹ng ®iÖn - Th¸i ®é: Yªu thÝch c«ng viÖc, cã ý thøc an toµn ®iÖn... - Søc khoÎ: Cã søc khoÎ tèt. - T×m hiÓu th«ng tin SGK, nªu c¸c yªu cÇu cña nghÒ ®iÖn d©n dông - Nghe, quan s¸t - LÊy VD 5. TriÓn väng cña nghÒ - Liªn hÖ thùc tÕ tr¶ lêi - Lu«n ph¸t triÓn ®Ó phôc c©u hái vô CNH, H§H ®Êt níc 6. Nh÷ng n¬i ®µo t¹o nghÒ: - Ngµnh ®iÖn cña c¸c trêng kü thuËt vµ d¹y nghÒ. - C¸c trung t©m KÜ thuËt tæng hîp- híng nghiÖp. - C¸c trung t©m D¹y nghÒ - HS th¶o luËn liªn hÖ thùc tÕ nªu c¸c n¬i ®µo t¹o nghÒ. - Nghe, ghi nhí 3 Giáo án C«ng nghÖ 9 Hồng Bạo GV:Kỷ cÊp huyÖn vµ t nh©n 7. Nh÷ng n¬i H§ cña nghÒ. - Trong c¬ quan, xÝ nghiÖp, c¸c hé gia ®×nh - Liªn hÖ thùc tÕ tr¶ lêi tiªu thô ®iÖn.... - C¸c c¬ së söa ch÷a l¾p - Nghe, ghi vë ®Æt vÒ diÖn d©n dông. H§3: Tìm hểu §Æc ®iÓm vµ yªu cÇu cña nghÒ. (32 phút) - Cho biÕt ®èi tîng l® cña nghÒ ®iÖn d©n dông? - LÇn lît gäi HS lÊy VD, Gv nhËn xÐt - Cho c¸c nhãm th¶o luËn ®iÒn b¶ng theo mÇu sgk - Gäi ®¹i diÖn mét nhãm tr×nh bày, nhãm kh¸c bæ sung. - GV kÕt luËn, gi¶i thÝch: - L¾p ®Æt m¹ng ®iÖn trong nhµ, m¹ng ®iÖn sx. - L¾p ®Æt c¸c TB phôc vô sx vµ sinh ho¹t. - B¶o dìng, vËn hµnh, söa ch÷a m¹ng ®iÖn, TB§, §D§. - GV lÊy VD - Y/c HS lµm bµi tËp phÇn II.3 SGK.trang 6 ®Ó rót ra ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña nghÒ ®iÖn d©n dông. - Gäi ®¹i diÖn mét nhãm 4 Giáo án C«ng nghÖ 9 Hồng Bạo GV:Kỷ tr×nh bÇy vµo b¶ng phô, nhãm kh¸c bæ sung. - GV kÕt luËn, gi¶i thÝch: - Lµm viÖc ngoµi trêi. - Lµm viÖc trong nhµ. - Thêng ph¶i ®i lu ®éng. - Nguy hiÓm v× lµm viÖc gÇn khu vùc cã ®iÖn. - GV lÊy VD - Híng dÉn HS t×m hiÓu th«ng tin SGK nªu c¸c yªu cÇu cña nghÒ ®iÖn d©n dông. - GV lÊy mét vµi VD - Gäi HS lÊy VD tiÕp theo - NghÒ ®iÖn d©n dông cã triÓn väng kh«ng? T¹i sao? - Cho HS th¶o luËn liªn hÖ thùc tÕ nªu c¸c n¬i ®µo t¹o nghÒ. - GV lÊy VD - Em h·y cho biÕt nh÷ng n¬i ho¹t ®éng cña nghÒ? - GV bæ sung 4. Cũng cố: 3 phút - Gäi 2 HS ®äc phÇn ghi nhí SGK Câu1. Em hãy cho biết nội dung lao động của nghề điện dân dụng? 5 Giáo án C«ng nghÖ 9 Hồng Bạo GV:Kỷ Câu2. NghÒ ®iÖn d©n dông cã triÓn väng kh«ng? T¹i sao? Câu3. Để trở thành người thợ điện, cần phải phấn đấu và rèn luyện như thế nào về học và sức khỏe? 5. Nhận xét- dặn dò: 3 phút - Nhận xét về thái độ học tập của HS. - Dặn dò: về nhà học bài, tìm hiểu nội dung bài 2, soạn bài . Câu 1.H·y kÓ tªn mét sè lo¹i d©y dÉn ®iÖn mµ em biÕt? Câu 2.T¹i sao d©y dÉn ®iÖn l¹i cã nhiÒu mÇu kh¸c nhau? Câu 3.Lùa chän d©y dÉn ®iÖn dùa vµo yÕu tè nµo? Câu 4.Trong qu¸ tr×nh sö dông cÇn chó ý nh÷ng g×? T¹i sao? ----------------------------------------------------------------------------------------- 6 Giáo án C«ng nghÖ 9 Hồng Bạo GV:Kỷ Ngµy so¹n: 01- 09- 2011 TuÇn 2 TiÕt 2. Bµi 2: vËt liÖu ®iÖn dïng trong l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn trong nhµ I. Môc tiªu bµi häc: - BiÕt ®îc cÊu t¹o, c«ng dông cña d©y dÉn ®iÖn dïng trong m¹ng ®iÖn d©n dông - BiÕt sö dông d©y dÉn ®iÖn ®óng yªu cÇu kü thuËt, ®óng môc ®Ých - N©ng cao ý thøc sö dông vËt liÖu ®iÖn II. ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: SGK, GA,SGV, kÕ ho¹ch bµi d¹y, vËt mÉu, b¶ng phô, h×nh vÏ 2. Häc sinh: Häc bµi cò vµ t×m hiÓu néi dung bµi míi, soạn bài. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y hoc. 1. æn ®Þnh tæ chøc líp: 1 phút 2. KiÓm tra bµi cò: 5 phút Câu 1. Cho biÕt néi dung l/® cña nghÒ ®iÖn d©n dông? Câu 2. Để trở thành người thợ điện, cần phải phấn đấu và rèn luyện như thế nào về học và sức khỏe? 3. Bµi gi¶ng míi. H§1: GV giíi thiÖu bµi( 1 phút) Ho¹t ®éng cña GVHo¹t Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ®éng cña HSNéi dung Néi dung - Tr¶ lêi c©u hái dùa vµo quan s¸t thùc tÕ. - Th¶o luËn lµm bµi tËp dùa vµo vËt mÉu - §¹i diÖn 1 nhãm tr×nh bÇy, nhãm kh¸c nhËn xÐt. - Quan s¸t, ghi vë 7 Giáo án C«ng nghÖ 9 Hồng Bạo GV:Kỷ - Nghe, quan s¸t ghi nhí - HS quan s¸t vËt mÉu vµ h×nh vÏ t×m hiÓu cÊu t¹o - 1 HS lªn b¶ng tr×nh bÇy cÊu t¹o dùa vµo h×nh vÏ vµ vËt mÉu, HS cßn l¹i quan s¸t, - Nghe, quan s¸t ghi cÊu t¹o - Liªn hÖ thùc tÕ tr¶ lêi c©u hái - Nghe, quan s¸t, t×m hiÓu néi dung s¬ ®å. - Tr¶ l;êi c©u hái. - Nghe, quan s¸t, ghi nhí. - Liªn hÖ thùc tÕ tr¶ lêi c©u hái. - Nghe, ghi vào vỡ H§2: Tìm hiểu dây dẫn điện: ( 13 phút) - H·y kÓ tªn mét sè lo¹i d©y dÉn ®iÖn mµ em 8 Giáo án C«ng nghÖ 9 Hồng Bạo GV:Kỷ biÕt? - Y/c lµm viÖc theo cÆp : Lµm bµi tËp ph©n lo¹i d©y dÉn trong SGK. Tr 9 vµ lµm bµi tËp ®iÒn vµo chç trèng dùa vµo vËt mÉu - Gäi ®¹i diÖn 1 nhãm tr×nh bÇy, nhãm kh¸c nhËn xÐt - GV tæng kÕt díi d¹ng s® + GV: NhÊn m¹nh ®iÓm kh¸c nhau gi÷a lâi vµ sîi : Lâi lµ phÇn trong cña d©y, lâi cã thÓ mét sîi hay nhiÒu sîi.(dùa vµo vËt mÉu) - Cho HS quan s¸t vËt mÉu vµ h×nh vÏ - Gäi 1 HS lªn b¶ng tr×nh bÇy cÊu t¹o dùa vµo h×nh vÏ vµ vËt mÉu - GV kÕt luËn. - T¹i sao d©y dÉn ®iÖn l¹i cã nhiÒu mÇu kh¸c nhau? - Dïng h×nh vÏ giíi thiÖu 9 Giáo án C«ng nghÖ 9 Hồng Bạo GV:Kỷ kh¸i qu¸t vÒ m¹ng ®iÖn trong nhµ vµ ®å dïng ®iÖn trong nhµ (vÞ trÝ l¾p ®Æt, P) - Lùa chän d©y dÉn ®iÖn dùa vµo yÕu tè nµo? - GV lÊy VD - Trong qu¸ tr×nh sö dông cÇn chó ý nh÷ng g×? T¹i sao? - GV kÕt luËn. I. D©y dÉn ®iÖn. 1. Phân loại: D©y dÉn ®iÖn D©y trÇn D©y bäc D©y ®¬n D©y ®«i D©y 1sîi D©y nhiÒu sîi 2. CÊu t¹o d©y dÉn ®iÖn Gåm hai phÇn - Vá c¸ch ®iÖn. - Lâi d©y: Lµm b»ng ®ång hoÆc nh«m, ®îc chÕ t¹o b»ng mét sîi hay nhiÒu sîi bÖn víi nhau. 10 Giáo án C«ng nghÖ 9 Hồng Bạo GV:Kỷ - Vá: Gåm mét líp hay nhiÒu líp b»ng cao suhay nhùa tæng hîp . 3. Sö dông d©y dÉn ®iÖn. - CÇn lùa chän d©y dÉn ®óng theo thiÕt kÕ cña m¹ng ®iÖn - Trong qu¸ trình sử dông cÇn thêng xuyªn kiÓm tra vá c¸ch ®iÖn cña d©y dÉn II. D©y c¸p ®iÖn 1. CÊu t¹o: Gåm 3 phÇn: - Lâi = Cu hoÆc Al - Vỏ = cao su, PVC... - Vá b¶o vÖ gåm nhiÒu líp nh giÊy tÈm nhùa ®êng, giÊy tÈm dÇu c¸p, b¨ng chØ b¶o vÖ.... H§3: Tìm hiểu dây cáp điện: (14 phút) - HS quan s¸t vËt mÉu - Cho HS quan s¸t vËt vµ h×nh vÏ mÉu vµ h×nh vÏ - 1 HS lªn b¶ng tr×nh - Gäi 1 HS lªn b¶ng tr×nh bÇy cÊu t¹o dùa vµo bÇy cÊu t¹o dùa vµo h×nh h×nh vÏ vµ vËt mÉu, HS vÏ vµ vËt mÉu cßn l¹i quan s¸t - Nghe, quan s¸t ghi vë - Liªn hÖ bµi cò vµ vËt - GV kÕt luËn. mÉu tr¶ lêi c©u hái - D©y c¸p ®iÖn kh¸c d©y - HS chú ý, lắng nghe dÉn ®iÖn ë ®iÓm nµo? - GV gi¶i thÝch dùa vµo vËt mÉu 2. Sö dông: - Dïng ®Ó l¾p ®Æt ®êng - Liªn hÖ thùc tÕ tr¶ lêi d©y h¹ ¸p tõ líi ®iÖn ph©n - Trong thùc tÕ ngêi ta c©u hái phèi ®Õn m¹ng ®iÖn trong dïng d©y c¸p ®iÖn ë ®©u ? - Nghe, quan s¸t, ghi vë nhµ. 11 Giáo án C«ng nghÖ 9 Hồng Bạo GV:Kỷ - Chän d©y c¸p ®iÖn c¨n - GV dïng h×nh vÏ ®Ó gi¶i - Liªn hÖ thùc tÕ vµ cø vµo It¶i, Ulíi, vÞ trÝ l¾p thÝch th«ng tin SGK tr¶ lêi Chọn d©y c¸p ®iÖn c¨n ®Æt - Nghe, quan s¸t, ghi cø vµo yÕu tè nµo? nhí - GV lÊy VD III. VËt liÖu ®iÖn - VËt liÖu c¸ch ®iÖn ph¶i ®¶m b¶o: c¸ch ®iÖn tèt, chÞu nhiÖt tèt, chèng Èm tèt, ®é bÒn c¬ häc cao (§iÖn trë suÊt=188-1013 Ωm) - VD: ªb«nÝt sø, mi ca, nhùa H§4: Tìm hiểu vật liệu dẫn điện:( 7 phút) - Tr¶ lêi c©u hái - Theo em thÕ nµo lµ vËt liÖu c¸ch ®iÖn? - Tr¶ lêi c©u hái dùa vµo - VËt liÖu c¸ch ®iÖn ph¶i hiÓu biÕt vµ th«ng tin ®¶m b¶o yªu cÇu g×? SGK - T×m hiÓu th«ng tin - Híng dÉn HS t×m hiÓu b¶ng 12 vµ chän ®¸p ¸n vµ chän ®¸p ¸n ®óng trong b¶ng 12 SGK. - 1 HS tr¶ lêi, HS kh¸c - Gäi mét HS tr¶ lêi, HS nhËn xÐt. kh¸c nhËn xÐt. - Nghe, quan s¸t, ghi vë - GV kÕt luËn dùa vµo b¶ng phô - Nghe, quan s¸t, ghi - Gäi HS lÊy thªm mét sè nhí VD - HS lªn b¶ng ph©n biÖt - Dïng mét sè mÉu vËt vËt liÖu dÉn ®iÖn vµ vËt liÖu dÉn ®iÖn vµ c¸ch ®iÖn liÖu c¸ch ®iÖn gäi HS lªn b¶ng ph©n biÖt vËt liÖu dÉn ®iÖn vµ vËt liÖu c¸ch ®iÖn 4. Cũng cố: 3 phút Câu 1.H·y kÓ tªn mét sè lo¹i d©y dÉn ®iÖn mµ em biÕt? Câu 2.T¹i sao d©y dÉn ®iÖn l¹i cã nhiÒu mÇu kh¸c nhau? Câu 3.Lùa chän d©y dÉn ®iÖn dùa vµo yÕu tè nµo? Câu 4.Trong qu¸ tr×nh sö dông cÇn chó ý nh÷ng g×? T¹i sao? Câu 5. Hãy mô tả cấu tạo của cáp điện và dây dẫn điện của mạng điện trong nhà. So sánh sự khác nhau của dây cáp điện và dây dẫn điện? Câu6. Thế nào là vật liệu dẫn điện? 5. Nhận xét- dặn dò: 2 phút - Nhận xét về thái độ học tập của HS. - Dặn dò: về nhà học bài, tìm hiểu nội dung bài 3 phÇn I , soạn bài . 12 Giáo án C«ng nghÖ 9 Hồng Bạo GV:Kỷ Câu 1. KÓ tªn c¸c lo¹i ®ång hå ®o ®iÖn mµ em biÕt? Câu 2. Ph©n lo¹i ®ång hå ®o ®iÖn ta thêng dùa vµo ®©u? Ngµy so¹n: 08- 09- 2010 TuÇn 3 TiÕt 3 Bµi 3: dông cô dïng trong l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn I. Môc tiªu bµi häc: - BiÕt ®îc c«ng dông, ph©n lo¹i mét sè ®ång hå ®o ®iÖn - Gi¶i thÝch ®îc c¸c ký hiÖu c¬ b¶n ghi trªn ®ång hå ®o ®iÖn - Yªu thÝch m«n häc II. ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: SGK, GA,SGV, kÕ ho¹ch bµi d¹y, b¶ng phô, mét sè lo¹i ®ång hå ®o ®iÖn 2. Häc sinh: T×m hiÓu néi dung bµi, SGK, ®äc tµi liÖu tham kh¶o, soạn bài. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y hoc. 1. æn ®Þnh tæ chøc líp: 1 phút 2. KiÓm tra bµi cò: 5 phút Cau1. Nªu cÊu t¹o cña d©y c¸p ®iÖn. øng dông cña d©y c¸p ®iÖn trong m¹ng ®iÖn sinh ho¹t? Câu2. Thế nào là vật liệu dẫn điện? 3. Bµi gi¶ng míi. H§1: GV giíi thiÖu bµi : 1phút Néi dung Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS I. §ång hå ®o ®iÖn. Ho¹t ®éng 2: Tìm hiểu 1. C«ng dông cña ®ång đồng hồ đo điện: ( 17 hå ®o ®iÖn: phút) - Liªn hÖ thùc tÕ, tµi liÖu - KÓ tªn c¸c lo¹i ®ång hå tham kh¶o tr¶ lêi c©u ®o ®iÖn mµ em biÕt? hái - Nghe, quan s¸t ghi - GV bæ sung ghi b¶ng. nhí - Nghe, quan s¸t, th¶o - Dïng b¶ng phô híng luËn ®iÒn kÕt qu¶ vµo dÉn HS th¶o luËn ®iÒn kÕt phiÕu bµi tËp theo mÉu - §ång hå ®o ®iÖn dïng qu¶ vµo phiÕu bµi tËp theo b¶ng 3.1 SGK mÉu b¶ng 3.1 SGK ®Ó ®o: U, I, R, P, KWh. 13 Giáo án C«ng nghÖ 9 Hồng Bạo - Nhê cã ®ånh hå ®o ®iÖn ta biÕt ®îc t×nh tr¹ng lµm viÖc cña thiÕt bÞ, ph¸t hiÖn ®îc nh÷ng hiÖn tîng kh«ng b×nh thêng cña m¹ch ®iÖn, thiÕt bÞ ®iÖn ®å dïng ®iÖn. 2. Ph©n lo¹i ®ång hå ®o ®iÖn. Dùa vµo ®¹i lîng ®o: §ång hå ®o ®iÖn Ampe kÕ O¸t kÕ V«n kÕ §¹i lîng ®o Dßng ®iÖn: A C«ng suÊt ®iÖn: W §iÖn ¸p: V §iÖn n¨ng: KWh §iÖn trë: R GV:Kỷ - Gäi ®¹i diÖn mét nhãm lªn b¶ng tr×nh bÇy, nhãm kh¸c bæ sung, nhËn xÐt - Nhê cã ®ång hå ®o ®iÖn ta biÕt ®îc nh÷ng g×? - GV lÊy VD chøng minh - GV kết luận - Ph©n lo¹i ®ång hå ®o ®iÖn ta thêng dùa vµo ®©u? - Dïng b¶ng phô híng dÉn HS th¶o luËn ®iÒn néi dung b¶ng 3.2 SGK - §¹i diÖn mét nhãm lªn b¶ng tr×nh bÇy, nhãm kh¸c bæ sung - Tr¶ lêi c©u hái dựa vào sgk. - Nghe, quan s¸t ghi nhí - Nghe, ghi vào vở - Tr¶ lêi c©u hái dựa vào sgk. - Nghe, quan s¸t, th¶o luËn ®iÒn kÕt qu¶ vµo ¤m kÕ §ång hå v¹n phiÕu bµi tËp theo mÉu §o: R, U, A, V n¨ng - Gäi ®¹i diÖn mét nhãm b¶ng 3.2 SGK lªn b¶ng tr×nh bÇy, nhãm - §¹i diÖn mét nhãm kh¸c bæ sung, nhËn xÐt lªn b¶ng tr×nh bÇy, nhãm kh¸c bæ sung, 3. Mét sè kÝ hiÖu cña - GV bæ sung ghi b¶ng. nhËn xÐt ®ång hå ®o ®iÖn: Tªn gäi KÝ hiÖu - Nghe, quan s¸t ghi vào C«ng t¬ Ampe kÕ O¸t kÕ V«n kÕ C«ng t¬ ¤m kÕ CÊp chÝnh x¸ §iÖn ¸p thö c¸ch ®iÖn (2KV) Ph¬ng ®Æt ®ång hå A W V KWh Ω 0,1; 0,5... (2KV) ->;  Néi dung - Cho HS quan s¸t vËt mÉu, ghi l¹i c¸c kÝ hiÖu vµo giÊy . GV bæ sung - Dïng b¶ng phô híng dÉn HS lªn b¶ng ®iÒn tªn gäi cña c¸c KH. HS kh¸c nhËn xÐt bæ sung - D vËt mÉu gi¶i thÝch. - Gäi HS gi¶i thÝch trªn vËt mÉu - GV kết luận Ho¹t ®éng cña GV - Quan s¸t t×m hiÓu néi dung H3.4 SGK. 14 vở. - Quan s¸t vËt mÉu, ghi l¹i c¸c kÝ hiÖu vµo giÊy - HS lªn b¶ng ®iÒn tªn gäi cña c¸c KH. HS kh¸c nhËn xÐt bæ sung - Nghe, quan s¸t - HS gi¶i thÝch trªn vËt mÉu - HS nghe, ghi vào vở Ho¹t ®éng cña HS Giáo án C«ng nghÖ 9 Hồng Bạo GV:Kỷ - HS th¶o luËn ®iÒn néi dung b¶ng 3.4 SGK vµo giÊy nh¸p. - §¹i diÖn mét nhãm lªn ®iÒn b¶ng phô. Nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung - Nghe, quan s¸t ghi vë - Nghe, quan s¾t n¾m v÷ng ph¬ng ph¸p sö dông tõng dông cô. - HS lÇn lît lªn b¶ng thao t¸c l¹i, HS cßn l¹i quan s¸t II. Dông cô c¬ khÝ 1. Thíc d©y: §o chiÒu dµi vÞ trÝ l¾p ®Æt d©y dÉn, têng trÇn cÇn ®i d©y... 2. Thíc cÆp: §o ®êng kÝnh d©y dÉn ®iÖn, kÝch thíc lç, chiÒu s©u lç... 3. Tua vÝt: Dïng ®Ó th¸o l¾p vÝt b¶ng ®iÖn, vÝt thiÕt bÞ ®iÖn ®å dïng ®iÖn. 15 Giáo án C«ng nghÖ 9 Hồng Bạo GV:Kỷ 4. Pan me: §o ®êng kÝnh d©y dÉn ®iÖn 5. Bóa: Dïng ®Ó ®ãng ®inh, vÝt... 6. Cu s¾t: Cu c¾t èng c¸ch ®iªn. 7. K×m ®iÖn, k×m tuèt d©y..: Dïng ®Ó c¾t d©y dÉn ®iÖn, tuèt d©y, gi÷ d©y khi nèi, uÊn d©y dÉn khi nèi.... 8. Khoan: Dïng ®Ó khoan b¶ng ®iÖn, têng... Ho¹t ®éng 2: Tìm hioeeur dụng cụ cơ khí: (16 phút) - Híng dÉn HS quan s¸t néi dung b¶ng 3.4 SGK. - Cho HS th¶o luËn ®iÒn néi dung b¶ng 3.4 SGK vµo giÊy nh¸p. - Gäi ®¹i diÖn mét nhãm lªn ®iÒn b¶ng phô. Nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung - GV nhËn xÐt. - GV lÇn lît thao t¸c mÉu 16 Giáo án C«ng nghÖ 9 Hồng Bạo GV:Kỷ c¸ch sö dông tõng dông cô. - LÇn lît gäi HS lªn b¶ng thao t¸c l¹i. GV quan s¸t uốn n¾n 4. Cũng cố: 3 phút -GV Dïng b¶ng phô tæng kÕt l¹i bµi häc. Câu1. KÓ tªn c¸c lo¹i ®ång hå ®o ®iÖn mµ em biÕt? Câu2. Ph©n lo¹i ®ång hå ®o ®iÖn ta thêng dùa vµo ®©u? 5 . Nhận xét- dặn dò: 3 phút - Nhận xét về thái độ học tập của HS. - Dặn dò: về nhà học bài, tìm hiểu nội dung bài 4, chuẩn bị BCTH cho tiết sau. ----------------------------------------------------------------------------------------- 17 Giáo án C«ng nghÖ 9 Hồng Bạo GV:Kỷ Ngày so¹n:15- 09- 2011 TuÇn: 4 TiÕt: 4 Bµi 4: Thùc hµnh sö dông ®ång hå ®o ®iÖn (TiÕt 1 ) I. Môc tiªu bµi thùc hµnh. - BiÕt ®îc mét sè kÝ hiÖu ghi trªn ®ång hå ®o ®iÖn - BiÕt ®îc chøc n¨ng cña mét sè lo¹i ®ång hå ®o ®iÖn- HiÓu ®îc c¸c ®ai lîng ®o vµ thang ®o trªn ®ång hå v¹n n¨ng. - N©ng cao ý thøc lao ®éng khoa häc theo quy tr×nh. II. ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: SGK, GA, SGV, kÕ ho¹ch bµi d¹y, mét sè lo¹i ®ång hå ®o ®iÖn, b¶ng phô. 2. Häc sinh: Häc bµi cò vµ t×m hiÓu bµi míi, chuẩn bị trước BCTH. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc. 1. æn ®Þnh tæ chøc: 1 phút 2. KiÓm tra bµi cò: 5 phút Câu 1. Nªu c«ng dông mét sè ®ång hå ®o ®iÖn? Câu 2. KÓ tªn mét sè lo¹i ®ång hå ®o ®iÖn? 3. Bµi gi¶ng míi: H§1: GV giíi thiÖu bµi : 1 phút Néi dung Ho¹t ®éng cña GV I. ChuÈn bÞ: Ho¹t ®éng 2: ChuÈn bÞ:( 3 II. Néi dung thùc hµnh. 1. T×m hiÓu ®ång hå ®o ®iÖn. - T×m hiÓu c¸c kÝ hiÖu ®îc ghi trªn ®ång hå Ampe kÕ, V«n kÕ, §ång hå v¹n n¨ng. - Chøc n¨ng cña tõng lo¹i ®ång hå: §o ®¹i lîng g× - T×m hiÓu ®ai lîng ®o vµ thang ®o. - T×m hiÓu c¸c bé phËn chÝnh, nóm ®iÒu chØnh... Ho¹t ®éng cña HS phút) - Nghe, quan s¸t, ghi - GV dïng vËt mÉu giíi nhí thiÖu c¸c dông cô, thiÕt bÞ, vËt liÖu cÇn cho giê TH. Ho¹t ®éng 3: Néi dung thùc hµnh.( 5 phút) - GV dïng vËt mÉu, b¶ng phô híng dÉn HS c¸c néi dung cÇn thùc hµnh. Ph¬ng ph¸p thùc hµnh. C¸c sai háng khi tiÕn hµnh thùc hµnh 18 - Nghe, quan s¸t n¾m v÷ng c¸c néi dung cÇn thùc hµnh. Ph¬ng ph¸p thùc hµnh. C¸c sai háng khi tiÕn hµnh thùc hµnh Giáo án C«ng nghÖ 9 Hồng Bạo GV:Kỷ III. Thùc hµnh. Ho¹t ®éng 4: Thùc Theo néi dung trªn (Theo hµnh.( 20 phút) nhãm ) - Giao néi dung TH cho HS. - Ph©n c«ng vÞ trÝ TH - Ph¸t dông cô, thiÕt bÞ cho c¸c nhãm. - Cho c¸c nhãm tiÕn hµnh thùc hµnh. GV quan s¸t gióp ®ì IV. §¸nh gi¸ kÕt qu¶. Ho¹t ®éng 5: §¸nh gi¸ kÕt qu¶.(5 phút) - Gäi ®¹i diÖn c¸c nhãm lªn b¸o c¸o kÕt qu¶ dùa vµo vËy mÉu - GV bæ sung - HS nhËn néi dung thùc hµnh. - HS nhËn vÞ trÝ TH. - C¸c nhãm nhËn dông cô, thiÕt bÞ TH. - C¸c nhãm tiÕn hµnh thùc hµnh díi sù gióp ®ì cña GV - ®¹i diÖn c¸c nhãm lªn b¸o c¸o kÕt qu¶ dùa vµo vËy mÉu - Nghe, quan s¸t ghi nhí 4. Cũng cố: 3 phút - GV nhËn xÐt chung vÒ giê thùc hµnh: ý thøc TH, kÕt qu¶ thùc hµnh... - Thu l¹i dông cô, thiÕt bÞ thùc hµnh cña c¸c nhãm và thu BCTH, cho làm vệ sinh phòng thực hành. 5. Nhận xét- dặn dò: 2 phút - Nhận xét về thái độ học tập của HS. - Dặn dò: HS về nhµ häc bµi vµ t×m hiÓu néi dung phÇn cßn l¹i. Giê sau thùc hµnh ®o ®iÖn trë b»ng ®ång hå v¹n n¨ng. (TiÕt 2) Ngày so¹n: 21- 09- 2011 TuÇn: 5 TiÕt: 5 Bµi 4: Thùc hµnh: sö dông ®ång hå ®o ®iÖn (TiÕt 2 ) I. Môc tiªu bµi thùc hµnh. - BiÕt c¸ch ®o ®iÖn trë b»ng ®ång hå v¹n n¨ng - §o ®îc ®iÖn trë cña ®Ìn sîi ®èt - N©ng cao ý thøc lao ®éng khoa häc theo quy tr×nh, yªu thÝch m«n häc. II. ChuÈn bÞ: 19 Giáo án C«ng nghÖ 9 Hồng Bạo GV:Kỷ 1. Gi¸o viªn: SGK, GA, SGV, kÕ ho¹ch bµi d¹y, đồng hồ vạn năng, mét sè lo¹i ®Ìn sîi ®èt, h×nh vÏ, b¶ng phô, công tơ điện. 2. Häc sinh: Häc bµi cò vµ t×m hiÓu bµi míi, chuẩn bị trước BCTH. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc. 1. æn ®Þnh tæ chøc: 1 phút 2. KiÓm tra bµi cò: 3 phút Câu1. Nªu c«ng dông cña ®ång hå v¹n n¨ng? 3. Bµi gi¶ng míi: H§1: GV giíi thiÖu bµi : 1 phút Néi dung Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS I. ChuÈn bÞ: Ho¹t ®éng 2: ChuÈn bÞ:( 4 phút) - GV dïng vËt mÉu giíi - Nghe, quan s¸t, ghi thiÖu c¸c dông cô, thiÕt nhí bÞ, vËt liÖu cÇn cho giê TH. II. Néi dung thùc hµnh. 1. §o ®iÖn trë cña mét sè - Nghe, quan s¸t n¾m ®Ìn sîi ®«t. - b1: VÆn nóm ®iÒu chØnh v÷ng c¸c néi dung cÇn vÒ Ω vµ ë vÞ trÝ thang ®o thùc hµnh. Ph¬ng ph¸p thùc hµnh. C¸c sai háng x100 khi tiÕn hµnh thùc hµnh - b2: ChËp hai que ®o vµo nhau vµ chØnh kim ®ång hå vÒ 0 - b3: §Æt hai ®Çu que ®o vµo hai ®Çu sîi ®èt cña ®Ìn - b4: §äc gi¸ trÞ ®iÖn trë ghi trªn mÆt ®ång hå nh©n víi hÖ sè (x100) ta ®îc gi¸ trÞ ®iÖn trë cña sîi ®èt ®Ìn ®ã Ho¹t ®éng 3: Néi dung thùc hµnh.( 8 phút ) - GV dïng vËt mÉu, h×nh vÏ híng dÉn HS c¸c néi dung cÇn thùc hµnh. Ph¬ng ph¸p thùc hµnh. C¸c sai háng khi tiÕn hµnh 20
- Xem thêm -