Tài liệu Giáo án công nghệ 9 cả năm_cktkn_bộ 5

  • Số trang: 76 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 86 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 9 - N¨m häc 2011 - 2012 Ngµy so¹n: 16/8/2011 Ngµy d¹y 20/8/2011 Bµi 1 TiÕt 2 3 4 Líp 9A 9B 9C TiÕn ®é §óng PPCT Giíi thiÖu nghÒ ®iÖn d©n dông Ghi chó ( TiÕt 1) I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: Häc sinh nhËn biÕt ®îc vÞ trÝ, ®¸nh gi¸ ®îc vai trß cña nghÒ ®iÖn d©n dông ®èi víi s¶n xuÊt vµ ®êi sèng. 2. KÜ n¨ng: BiÕt c«ng viÖc, 3. Th¸i ®é: Cã ý thøc b¶o vÖ an toµn ®iÖn cho ngêi vµ thiÕt bÞ. H×nh thµnh nh©n c¸ch ngêi thî ®iÖn d©n dông cÇn cã. II. ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: 1. GV: Nghiªn cøu kü néi dung yªu cÇu cña bµi - B¶n m« t¶ nghÒ ®iÖn d©n dông vµ c¸c s¸ch tham kh¶o - C¸c tranh ¶nh vÒ nghÒ ®iÖn d©n dông 2. HS: Nghiªn cøu kü néi cña dung bµi häc, cã thÓ chuÈn bÞ mét sè bµi h¸t, bµi th¬ vÒ nghÒ ®iÖn. III. Tæ chøc d¹y vµ häc 1. KiÓm tra: H·y cho biÕt ®iÖn cã nh÷ng tiÖn Ých g× trong cuéc sèng sinh ho¹t gia ®×nh em? 2.Giíi thiÖu bµi häc. ( 3’ ) Nh÷ng tiÖn Ých mµ n¨ng lîng ®iÖn mang l¹i cho con ngêi rÊt cã gi¸ trÞ. NghÒ ®iÖn d©n dông ngµy nay gi¶i quyÕt rÊt nhiÒu lao ®éng, h¬n n÷a ®©y lµ nghÒ g¾n liÒn víi ®êi sèng con ngêi. §Ó biÕt vai trß cña nghÒ ®iÖn d©n dông, c«ng viÖc cña nghÒ gióp c¸c em ®Þnh híng chän nghÒ trong t¬ng lai c« cïng c¸c em ®i häc bµi ®Çu tiªn cña nghÒ ®iÖn d©n dông. Ho¹t ®éng cña GV & HS Néi dung cÇn ®¹t H§1. T×m hiÓu vÒ nghÒ ®iÖn d©n dông ( 5’) I.Vai trß, vÞ trÝ cña nghÒ ®iÖn d©n GV: Cho häc sinh ®äc phÇn I cho häc sinh ho¹t dông trong s¶n xuÊt vµ trong ®êi ®éng nhãm theo néi dung sau: sèng. Thi tiÕp søc: "liÕt kª nh÷ng nghµnh, nghÒ cè sö - Trong s¶n xuÊt còng nh trong ®êi dông n¨ng lîng ®iÖn." sèng hÇu hÕt c¸c ho¹t ®éng ®Ìu g¾n liÒn víi viÖc sö dông ®iÖn n¨ng. HS: chia lµm hai ®éi GV: Th«ng qua kÕt qu¶ 2 ®éi : H·y nªu vai trß, - NghÒ ®iÖn gãp phÇn ®Èy nhanh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ cña vÞ trÝ cña ngÒ ®iÖn d©n dông? ®Êt níc. GV: chèt kiÕn thøc H§2. T×m hiÓu ®Æc ®iÓm vµ yªu cÇu cña II. §Æc ®iÓm vµ yªu cÇu cña nghÒ 1. §èi tîng lao ®éng cña nghÒ ®iÖn nghÒ.( 30’ ) GV: Cho häc sinh ho¹t ®éng nhãm theo néi d©n dông. dung sau: - T×m hiÓu ®èi tîng, néi dung lao ®éng cña nghÒ ®iÖn. HS: Ho¹t ®éng nhãm sau 5 phót ®¹i diÖn nhãm 2. Néi dung lao ®éng cña nghÒ ®iÖn tr×nh bµy néi dung. d©n dông. HS: tù rót ra chÝnh kiÕn. GV: C«ng viÖc l¾p ®Æt ®êng d©y cung cÊp ®iÖn SGK thêng ®îc tiÕn hµnh trong m«i trêng nh thÕ GV: Lª ThÞ Thu Hµ - THCS Hoµng §éng 1 Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 9 - N¨m häc 2011 - 2012 nµo? HS: Ho¹t ®éng nhãm sau 5 phót ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy néi dung. GV: Bæ sung vµ kÕt luËn. GV: Cho häc sinh ho¹t ®éng nhãm theo néi dung sau: GV: Cho häc sinh ®äc phÇn 4 SGK. GV: T×m hiÓu yªu cÇu cña nghÒ ®èi víi ngêi lao ®éng. - KiÕn thøc. - Kü N¨ng: - Th¸i ®é: - Søc khoÎ: GV: Bæ sung vµ kÕt luËn. 3. §iÒu kiÖn lµm viÖc cña nghÒ ®iÖn d©n dông. SGK 4.Yªu cÇu cña nghÒ ®iÖn ®èi víi ngêi lao ®éng. - KiÕn thøc: Tèi thiÓu ph¶i cã tr×nh ®é v¨n ho¸ 9/12. - Kü n¨ng: sö dông, b¶o dìng, söa ch÷a l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn, trong nhµ... - Th¸i ®é: An toµn lao ®éng, khoa GV: Cho häc sinh ho¹t ®éng nhãm vÒ sù ph¸t häc, kiªn tr×. - Søc khoÎ: §¶m b¶o søc khoÎ, triÓn cña nghÒ ®iÖn trong t¬ng lai… kh«ng bÖnh tËt… HS: Ho¹t ®éng nhãm, ®¹i diÖn nhãm tr¶ lêi GV: Bæ sung vµ kÕt luËn 5.TriÓn väng cña nghÒ. GV: Em h·y cho biÕt nghÒ ®iÖn ®îc ®µo t¹o, ®îc ho¹t ®éng ë nh÷ng ®©u? HS: Th¶o luËn tr¶ lêi… GV: Bæ sung vµ kÕt luËn 6. Nh÷ng n¬i ®µo t¹o nghÒ. Ho¹t ®éng 3. Cñng cè ( 5’ ) - Häc sinh lµm bµi tËp trong SBT 7.Nh÷ng n¬i ho¹t ®éng nghÒ. D. Híng dÉn häc bµi ë nhµ vµ chuÈn bÞ bµi tiÕp theo ( 2’ - VÒ nhµ c¸c em häc bµi vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi bµi ®äc vµ xem tríc bµi 2 SGK. GV: Lª ThÞ Thu Hµ - THCS Hoµng §éng 2 Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 9 - N¨m häc 2011 - 2012 Ngµy so¹n: 23/8/2011 Ngµy d¹y 27/8/2011 Bµi 2 TiÕt 2 3 4 Líp 9A 9B 9C TiÕn ®é §óng PPCT Ghi chó VËt liÖu ®iÖn dïng trong l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn trong nhµ ( TiÕt 2) A. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: +Häc sinh nhËn biÕt ®îc mét sè vËt liÖu dïng trong l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn trong nhµ. +Th«ng hiÓu c¸ch sö dông mét sè vËt liÖu th«ng dông +Häc sinh ph©n tÝch ®îc c¸ch dïng d©y c¸p ®iÖn, d©y dÉn ®iÖn trong nhµ 2. Kü n¨ng: + BiÕt sö dông ®îc mét sè vËt liÖu th«ng dông trong thùc tÕ. +Th«ng th¹o viÖc sö dông d©y dÉn ®iÖn, d©y c¸p ®iÖn, vËt liÖu c¸ch ®iÖn 3.Th¸i ®é: Cã ý thøc b¶o qu¶n nh÷ng vËt liÖu ®iÖn trong nhµ B.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: - GV: Nghiªn cøu kü néi dung yªu cÇu cña bµi - ChuÈn bÞ mét sè mÉu d©y dÉn ®iÖn vµ c¸p ®iÖn, mét sè vËt c¸ch ®iÖn cña m¹ng ®iÖn. - ChuÈn bÞ phiÕu häc tËp. - HS: Nghiªn cøu kü néi cña dung bµi häc , su tÇm thªm mét sè mÉu vÒ vËt liÖu ®iÖn cña m¹ng ®iÖn. C. Tæ chøc d¹y vµ häc 1. KiÓm tra: - Nªu vai trß vÞ trÝ cña nghÒ ®iÖn d©n dông? - NÕu em lùa chän nghÒ nµy, em cÇn ph¶i hµnh ®éng nh thÕ nµo? 2. Giíi thiÖu bµi häc Yªu cÇu c¸c em l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn trong phßng häc em cÇn chuÈn bÞ nh÷ng vËt liÖu, thiÕt bÞ g×? Chóng ta lùa chän thiÕt bÞ, vËt liÖu ph¶i c¨n cø vµo ®©u bµi h«m nay tr¶ lêi c©u hái ®ã. Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung ghi b¶ng H§1.T×m hiÓu d©y dÉn ®iÖn I.D©y dÉn ®iÖn 1.Ph©n lo¹i GV: Em h·y kÓ tªn mét sè lo¹i d©y dÉn ®iÖn mµ em biÕt? HS: Nghiªn cøu tr¶ lêi HS: NhËn xÐt rót ra kÕt luËn. GV: Cho häc sinh quan s¸t H2.1 ho¹t ®éng - Tranh h×nh 2.1 ( MÉu vËt ) nhãm lµm bµi tËp vµo b¶ng 2.1 Trong 5 phót. §¹i diÖn nhãm ®øng lªn tr×nh bµy. HS: NhËn xÐt rót ra kÕt luËn. GV: Cho häc sinh lµm bµi tËp ®iÒn vµo chç trèng ®Ó häc sinh tr¸ch nhÇm gi÷a lâi vµ sîi, §¹i diªn häc sinh tr×nh bµy bµi: HS: NhËn xÐt rót ra kÕt luËn. GV: Lª ThÞ Thu Hµ - THCS Hoµng §éng 3 Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 9 - N¨m häc 2011 - 2012 GV: Cho HS quan s¸t mÉu vËt D©y dÉn ®iÖn gåm mÊy phÇn? Lâi, vá d©y dÉn ®iÖn thêng lµm b»ng g×? HS: Tr¶ lêi GV: Em h·y cho biÕt t¹i sao líp vá c¸ch ®iÖn cña d©y dÉn ®iÖn thêng cã mµu s¾c kh¸c nhau? HS: Tr¶ lêi GV: Khi thiÕt kÕ l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn trong nhµ t¹i sao ngêi c«ng nh©n ph¶i lùa chän d©y dÉn ®iÖn theo thiÕt kÕ cña m¹ng ®iÖn? HS: Nghiªn cøu tr¶ lêi GV: Híng dÉn häc sinh ®äc kÝ hiÖu cña d©y dÉn bäc c¸ch ®iÖn M( nxf ) GV: Cho h/s ®äc trªn d©y dÉn ®iÖn vµ gi¶i thÝch H§2. T×m hiÓu vÒ d©y c¸p ®iÖn. GV:Cho HS quan s¸t mÉu d©y c¸p ®iÖn su tÇm, cña b¶ng d©y mÉu Em hiÓu d©y c¸p ®iÖn lµ d©y ntn? HS: Tr¶ lêi. GV: §a ra mét sè mÉu d©y dÉn vµ c¸p Cho häc sinh quan s¸t vµ ph©n biÖt ®îc hai lo¹i ®ã?Nªu cÊu t¹o cña c¸p ®iÖn HS: Lµm viÖc theo nhãm, quan s¸t vµ m« t¶ cÊu t¹o cña d©y c¸p ®iÖn HS: §¹i diÖn nhãm lÇn lît tr×nh bµy HS: NhËn xÐt vµ rót ra kÕt luËn GV: Lâi c¸p thêng lµm b»ng nh÷ng vËt liÖu g×? HS: Tr¶ lêi GV: Vá c¸ch ®iÖn thêng lµm b»ng nh÷ng vËt liÖu g×? HS: Tr¶ lêi GV: Cho häc sinh liªn hÖ thùc tÕ ®Ó cã thÓ kÓ ra c¸p ®iÖn ®îc dïng ë ®©u? HS: Nghiªn cøu tr¶ lêi GV: Cho häc sinh quan s¸t h×nh 2.4 vµ ®Æt c©u hái ®èi víi m¹ng ®iÖn trong nhµ d©y c¸p ®iÖn ®îc l¾p ®Æt ë ®©u? HS: Quan s¸t nghiªn cøu tr¶ lêi 2.CÊu t¹o cña d©y dÉn ®iÖn ®îc bäc c¸ch ®iÖn. - Gåm 2 phÇn chÝnh lµ phÇn lâi vµ vá c¸ch ®iÖn. 3.Sö dông d©y dÉn ®iÖn. - M( nxF ) + M: Lµ lâi ®ång. + n: Lµ sè lâi d©y. + F: Lµ tiÕt diÖn cña lâi d©y dÉn. II. D©y c¸p ®iÖn - D©y c¸p ®iÖn gåm nhiÒu d©y dÉn ®îc bäc c¸ch ®iÖn.. 1. CÊu t¹o. - CÊu t¹o gåm: 3 phÇn chÝnh; + Lâi c¸p + Vá c¸ch ®iÖn + Vá b¶o vÖ 2.Sö dông c¸p ®iÖn. - H×nh 2.4 - LÊy ®iÖn tõ m¹ng h¹ ¸p vµo nhµ. III. VËt liÖu c¸ch ®iÖn - §¶m b¶o cho m¹ng ®iÖn lµm viÖc ®¹t hiÖu qu¶ vµ an toµn cho ngêi vµ thiÕt bÞ. H§3. T×m hiÓu vÒ vËt liÖu c¸ch ®iÖn GV: Em hiÓu thÕ nµo lµ vËt liÖu c¸ch ®iÖn? - C¸ch ®iÖn cao, chèng Èm, chÞu nhiÖt tèt… HS: Nghiªn cøu tr¶ lêi GV: T¹i sao trong l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn l¹i ph¶i dïng nh÷ng vËt c¸ch ®iÖn? HS: Nghiªn cøu tr¶ lêi GV: Nh÷ng vËt c¸ch ®iÖn nµy ph¶i ®¹t nh÷ng yªu cÇu g×? HS: Nghiªn cøu tr¶ lêi GV: Cho h/s lµm bµi tËp trong SGK ®Ó hiÓu râ thªm vËt liÖu c¸ch ®iÖn cña m¹ng GV: Lª ThÞ Thu Hµ - THCS Hoµng §éng 4 Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 9 - N¨m häc 2011 - 2012 ®iÖn trong nhµ. Ho¹t ®éng 3: Cñng cè - Gi¶i quyÕt c¸c t×nh huèng sö dông d©y c¸p ®iÖn ë phßng häc, vËt liÖu c¸ch ®iÖn ë líp häc. D. Híng dÉn häc bµi ë nhµ vµ chuÈn bÞ bµi tiÕp theo - Yªu cÇu häc sinh lµm ®îc mét b¶n su tËp d©y c¸p, d©y dÉn, vËt c¸ch ®iÖn trong m¹ng ®iÖn trong nhµ vµ m« t¶ ®îc cÊu cña mét sè vËt mÉu trong b¶n su tËp ®ã. - VÒ nhµ häc bµi ®äc vµ xem tríc Bµi 3 SGK. GV: Lª ThÞ Thu Hµ - THCS Hoµng §éng 5 Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 9 - N¨m häc 2011 - 2012 Ngµy so¹n: 6/9/2010 Ngµy d¹y 7/9/2010 9/9/2010 Bµi 3 TiÕt 5 1,3,4 Líp 9A1 9A3, 9A2, 9A4 TiÕn ®é §óng PPCT §óng PPCT Ghi chó Dông cô dïng trong l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn TiÕt 3 A. Môc tiªu: - KiÕn thøc: Th«ng hiÓu c«ng dông cña mét sè ®ång hå ®o ®iÖn, c¸c dông cô c¬ khÝ Ph©n tÝch t¸c dông cña c¸c lo¹i ®ång hå ®o ®iÖn, c¸c dông cô c¬ khÝ - KÜ n¨ng: Th«ng th¹o sö dông c¸c dông cô c¬ khÝ - Th¸i ®é: Cã ý thøc cÈn thËn khi sö dông ®ång hå ®o ®iÖn, c¸c dông cô c¬ khÝ B. ChuÈn bÞ GV- Gi¸o ¸n, mét sè ®ång hå ®o ®iÖn nh v«n kÕ, ampe kÕ, c«ng t¬, ®ång hå v¹n n¨ng, c¸c dông cô c¬ khÝ - ¶nh chôp c¸c lo¹i ®ång hå sö dông trªn c¸c ®å dïng ®iÖn - Bµi tËp nhãm HS- Vë ghi, ®äc vµ nghiªn cøu tríc bµi häc C. Tæ chøc d¹y vµ häc 1. KiÓm tra. - Nªu øng dông cña d©y c¸p ®iÖn? - BiÕt râ chÊt c¸ch ®iÖn, cÊp ®iÖn ¸p cña c¸p ®iÖn nh»m môc ®Ých g×? 2 Bµi míi §èi víi nghÒ ®iÖn d©n dông viÖc sö dông c¸c dông cô c¬ khÝ, c¸c ®ång hå ®o ®iÖn nh thÕ nµo cho hiÖu qu¶ ? ®Ó tr¶ lêi c©u hái nµy chóng ta cïng ®i häc bµi 3. Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß H§1: T×m hiÓu ®ång hå ®o ®iÖn GV: Cho HS nhËn c¸c lo¹i ®ång hå - Gäi tªn ®ång hå - C«ng dông cña nã. HS: KÓ ra mét sè ®ång hå ®o ®iÖn,c«ng dông… GV: Yªu cÇu em kh¸c bæ sung.. §Ó hiÓu râ h¬n GV cho HS ho¹t ®éng nhãm lµm vµo b¶ng 3.1 SGK HS: §¹i diÖn tõng nhãm nhËn xÐt chÐo GV: KÕt luËn GV: Lª ThÞ Thu Hµ - THCS Hoµng §éng Néi dung ghi b¶ng I. §ång hå ®o ®iÖn 1. C«ng dông cña ®ång hå ®o ®iÖn. - Nhê cã ®ång hå ®o ®iÖn, chóng ta cã thÓ biÕt ®îc t×nh tr¹ng lµm viÖc cña c¸c thiÕt bÞ ®iÖn, ph¸n ®o¸n ®îc nguyªn nh©n h háng, sù cè kü thuËt… 6 Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 9 - N¨m häc 2011 - 2012 GV: T¹i sao ngêi ta ph¶i l¾p v«n kÕ vµ ampe kÕ trªn vá m¸y biÕn ¸p? HS: Tr¶ lêi GV: C«ng t¬ ®iÖn ®îc l¾p ë m¹ng ®iÖn trong nhµ víi môc ®Ých g×? HS: Tr¶ lêi GV: Híng dÉn vµ rót ra kÕt luËn H§2: T×m hiÓu c¸ch ph©n lo¹i ®ång hå ®o ®iÖn GV: Ngêi ta dùa vµo ®¹i lîng cÇn ®o mµ ph©n lo¹i ®ång hå ®o ®iÖn theo b¶ng 3 - 2 GV: Treo b¶ng cho HS quan s¸t, ph¸t phiÕu häc tËp cho tõng nhãm ®iÒn nh÷ng ®¹i lîng cÇn ®o.. HS: §¹i diÖn tõng nhãm nhËn xÐt chÐo- kÕt luËn H§3: T×m hiÓu vÌ kÝ hiÖu ®ång hå ®o ®iÖn GV: Cho häc sinh t×m hiÓu kÝ hiÖu trªn ®ång hå GV: Gäi HS lªn b¶ng ®äc c¸c kÝ hiÖu VD: V«n kÕ thang ®o 6V, cÊp chÝnh x¸c 2,5 th× sai sè tuyÖt ®èi lín nhÊt lµ: 6 x 2,5 = 0.15 V 100 GV: Chia nhãm HS trang bÞ cho mçi nhãm mét c¸i ®ång hå ®o ®iÖn vµ gi¶i thÝch c¸c kÝ hiÖu ghi trªn mÆt ®ång hå HS: Ph¸t biÓu- kÕt luËn H§1.T×m hiÓu dông cô c¬ khÝ. GV: Chia líp thµnh nh÷ng nhãm nhá tõ 2- 4 häc sinh. GV: Cho c¸c nhãm lµm lµm bµi tËp. H·y ®iÒn tªn vµ c«ng dông cña nh÷ng dông cô c¬ khÝ vµo nh÷ng « trèng trong b¶ng HS: Lµm viÖc theo nhãm HS : §¹i diªn nhãm tr×nh bµy bµi lµm. HS: nhËn xÐt chÐo bµi lµm GV: §a ra mét sè dông cô c¬ khÝ th«ng thêng ®Ó häc sinh nhËn biÕt nªu c«ng dông cña c¸c dông cô c¬ khÝ ®ã. Ho¹t ®éng 2: Cñng cè - Lµm bµi tËp ë SBT - Hoµn thiÖn b¶ng theo yªu cÇu: Tªn dông cô c¬ khÝ C¸ch sö dông dông cô c¬ khÝ trong l¾p GV: Lª ThÞ Thu Hµ - THCS Hoµng §éng 2. Ph©n lo¹i ®ång hå ®o ®iÖn - Treo ®¸p ¸n ®óng B¶ng 3 – 2 3. Mét sè kÝ hiÖu cña ®ång hå ®o ®iÖn - Treo b¶ng 3 – 3 II. Dông cô c¬ khÝ. - B¶ng 3- 4 Mét sè dông cô c¬ khÝ SGK. 7 Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 9 - N¨m häc 2011 - 2012 ®Æt ®iÖn m¹ng Ho¹t ®éng 4: Cñng cè - Lµm bµi tËp SBT - T¹i sao trong n¨m qua (2009) Së ®iÖn lùc thay toµn bé míi c«ng t¬ ®iÖn cho tõng hé gia ®×nh? D. Híng dÉn häc bµi ë nhµ vµ chuÈn bÞ bµi tiÕp theo. - N¾m ch¾c c¸ch tÝnh sai sè - Xem tríc phÇn II GV: Lª ThÞ Thu Hµ - THCS Hoµng §éng 8 Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 9 - N¨m häc 2011 - 2012 Ngµy so¹n: 6/9/2010 Ngµy d¹y 14/9 19/9 Bµi 4 TiÕt 5 1,3,4 Líp 9A1 9A3, 9A2, 9A4 TiÕn ®é §óng PPCT §óng PPCT Ghi chó Thùc hµnh sö dông ®ång hå ®o ®iÖn TiÕt 4 A. Môc tiªu: KiÕn thøc- Ph©n tÝch ®îc t¸c dông cña ®ång hå ®o ®iÖn KÜ n¨ng: - Th«ng th¹o viÖc ®o, kiÓm tra c¸c ®¹i lîng ®iÖn b»ng ®ång hå ®o ®iÖn Th¸i ®é -RÌn tÝnh cÈn thËn, khoa häc vµ an toµn. B.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: + GV: Nghiªn cøu kü néi dung yªu cÇu cña bµi 3 bµi 4 SGK - Nghiªn cøu, tham kh¶o nh÷ng tµi liÖu cã néi dung liªn quan. - ChuÈn bÞ: Ampe kÕ ®iÖn – tõ ( thang ®o 1A) V«n kÕ ®iÖn – tõ ( thang ®o 300V) , o¸t kÕ, «m kÕ, ®ång hå v¹n n¨ng c«ng t¬ ®iÖn. - K×m ®iÖn, tua vÝt, bót thö ®iÖn, d©y dÉn. - Nguån ®iÖn xoay chiÒu 220V. + HS: Nghiªn cøu kü néi cña dung bµi häc C. Tæ chøc d¹y vµ häc 1. KiÓm tra - Nªu c«ng dông cña ampekÕ, V, W? 2. Bµi míi Muèn kiÓm tra ®iÖn n¨ng cña gia ®×nh, cêng ®é dßng diÖn, hiÖu ®iÖn thÕ cña c¸c thiÕt bÞ ®iÖn ta dùa vµo chØ sè cña ®ång hå ®o. VËy c¸ch sö dông ®ång hå ®o ®iÖn nh thÕ nµo cho khoa häc, chÝnh x¸c ®¶m b¶o an toµn an toµn cho ®ång hå ®o ®iÖn chÝnh lµ néi dung bµi häc h«m nay. Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß H§1.Híng dÉn ban ®Çu GV:Nªu môc tiªu, yªu cÇu cña bµi thùc hµnh vµ néi quy thùc hµnh. * Môc tiªu: - Ph©n tÝch ®îc t¸c dông cña ®ång hå ®o ®iÖn - Th«ng th¹o viÖc ®o, kiÓm tra c¸c ®¹i lîng ®iÖn b»ng ®ång hå ®o ®iÖn * KiÕn thøc liªn quan - ý nghÜa c¸c kÝ hiÖu. - ý nghÜa c¸c thang ®o. - C¸ch m¾c c¸c lo¹i ®ång hå ®o ®iÖn. * Quy tr×nh thùc hµnh * Néi quy: - Thùc hµnh theo ®óng néi dung, nhãm ®îc ph©n c«ng - Cã ý thøc b¶o qu¶n ®å dïng thùc hµnh, mîn tr¶ ®å dïng theo yªu cÇu cña GV. - Chó ý an toµn ®iÖn vµ tæ chøc kØ luËt cao trong khi thùc hµnh. * GV: Nªu râ tiªu chÝ ®¸nh gi¸: + Ghi ®óng, gi¶i thÝch ®îc c¸c kÝ hiÖu ghi trªn mÆt ®ång hå cña nhãm. GV: Lª ThÞ Thu Hµ - THCS Hoµng §éng Néi dung ghi b¶ng KiÕn thøc liªn quan: - ý nghÜa kÝ hiÖu: ®Ó biÕt ®¹i lîng ®o cña ®ång hå ®o ®iÖn. - ý nghÜa thang ®o: giíi h¹n ®o cña ®ång hå ®o ®iÖn. - C¸ch m¾c c¸c lo¹i ®ång hå ®o ®iÖn. AmpekÕ: M¾c nèi tiÕp vµo thiÕt bÞ cÇn ®o V«n kÕ: M¾c song song víi vËt cÇn ®o C«ng t¬ ®iÖn: M¾c vµo 2 d©y pha sau cÇu dao chÝnh cña gia ®×nh §ång hå v¹n n¨ng: Sö dông 9 Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 9 - N¨m häc 2011 - 2012 + §¶m b¶o ®óng thêi gian quy ®Þnh giê thùc hµnh: 15 phót + Th¸i ®é thùc hµnh ®¶m b¶o an toµn vµ vÖ sinh m«i trêng.( mîn, tr¶, b¶o qu¶n ®ång hå ®o ®iÖn) *GV: Lµm mÉu Tªn §H KÝ hiÖu ý nghÜa AmpekÕ §o ®¹i lîng dßng ®iÖn 1 chiÒu MÆt ®ång hå ®Æt 1 gãc 450víi MP A §o Cêng ®é d×ng ®iÖn theo môc ®Ých cña tõng c«ng viÖc. * Quy tr×nh thùc hµnh 1-T×m kÝ hiÖu ghi trªn mÆt ®ång hå 2- Ghi l¹i kÝ hiÖu 3- Gi¶i thÝch ý nghÜa c¸c kÝ hiÖu 4- ViÕt s¬ ®å l¾p ®Æt c¸c lo¹i ®ång hå ®o ®iÖn A *GV: chia nhãm thùc hµnh: líp chia lµm 6 nhãm nhá 1. T×m hiÓu ®ång hå ®o ®iÖn. H§2. Híng dÉn thêng xuyªn - GV uèn n¾n c¸c thao t¸c cho häc sinh( chó ý c¸ch viÕt s¬ ®å l¾p ®Æt c¸c ®ång hå ®iÖn, c¸c kÝ hiÖu trong s¬ ®å..) GV: nh¾c nhë HS lµm theo ®óng quy tr×nh. GV: Theo dâi c¸c nhãm thùc hµnh. H§ 3.Híng dÉn kÕt thóc GV yªu cÇu HS dõng c«ng viÖc - Thu dän ®å dïng, dông cô - Tr¶ ®å dïng dông cô. - Trng bµy s¶n phÈm theo nhãm( bµi b¸o c¸o cña nhãm) - §¸nh gi¸ chÐo gi÷a c¸c nhãm. Thang ®iÓm - Ghi ®ñ c¸c kÝ hiÖu, ®óng c¸c kÝ hiÖu 3 ®iÓm - Gi¶i thÝch ®óng cã ý nghÜa: 3 ®iÓm - VÖ sinh n¬i thùc hµnh(mîn tr¶ dông cô ®óng thêi gian) 3 ®iÓm - ý thøc thùc hµnh: 1 ®iÓm. GV:- NhËn xÐt th¸i ®é c¸c nhãm HS thùc hµnh D. Híng dÉn häc bµi ë nhµ vµ chuÈn bÞ bµi tiÕp theo. - VÒ nhµ thùc hµnh tËp ®äc c¸c thang ®o trªn mÆt ®ång hå, c¸c kÝ hiÖu, thao t¸c ®o. - §äc vµ xem tríc phÇn 2 sö dông ®ång hå v¹n n¨ng GV: Lª ThÞ Thu Hµ - THCS Hoµng §éng 10 Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 9 - N¨m häc 2011 - 2012 GV: Lª ThÞ Thu Hµ - THCS Hoµng §éng 11 Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 9 - N¨m häc 2011 - 2012 Ngµy so¹n: 15/9/2010 Ngµy d¹y 22/9 24/9 Bµi 4 TiÕt 5 1,3,4 Líp 9A1 9A3, 9A2, 9A4 TiÕn ®é §óng PPCT §óng PPCT Ghi chó Thùc hµnh sö dông ®ång hå ®o ®iÖn TiÕt 5 A. Môc tiªu: + KiÕn thøc: - BiÕt ®îc chøc n¨ng cña ®ång hå v¹n n¨ng - BiÕt c¸ch sö dông ®ång hå v¹n n¨ng +Kü n¨ng - §o ®îc ®iÖn trë cña ®o¹n d©y, kiÓm tra ®îc ho¹t ®éng cña TB§ + Th¸i ®é: - Lµm viÖc cÈn thËn, khoa häc vµ an toµn. B.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: - GV: Nghiªn cøu kü néi dung yªu cÇu cña bµi 3 bµi 4 SGK - Nghiªn cøu, tham kh¶o nh÷ng tµi liÖu cã néi dung liªn quan. - ChuÈn bÞ: Ampe kÕ ®iÖn – tõ ( thang ®o 1A) V«n kÕ ®iÖn – tõ ( thang ®o 300V) , o¸t kÕ, «m kÕ, ®ång hå v¹n n¨ng c«ng t¬ ®iÖn. - K×m ®iÖn, tua vÝt, bót thö ®iÖn, d©y dÉn. - Nguån ®iÖn xoay chiÒu 220V. - HS: Nghiªn cøu kü néi cña dung bµi häc C. Tæ chøc d¹y vµ häc 1. KiÓm tra: KiÓm tra sù chuÈn bÞ vËt liÖu dông cô cña häc sinh. 2. Giíi thiÖu bµi häc: Sau khi ®· biÕt ý nghÜa c¸c kÝ hiÖu, c«ng dông, ®¹i lîng ®o, thang ®o cña 1 sè ®ång hå ®o ®iÖn. Trong tiÕt thùc hµnh h«m nay, c¸c em biÕt c¸ch ®o cêng ®é dßng ®iÖn, hiÖu ®iÖn thÕ, ®iÖn trë cña m¹ch ®iÖn b»ng ®ång hå v¹n n¨ng. GV: Lª ThÞ Thu Hµ - THCS Hoµng §éng 12 Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung ghi b¶ng H§1.Híng dÉn ban ®Çu Gi¸o ¸n nghÖ 9 - N¨m häc 2011 - 2012 *Môc tiªuc«ng bµi häc - T×m hiÓu chøc n¨ng ®o ®iÖn trë cña ®ång hå v¹n n¨ng. - C¸ch ®o ®iÖn trë b»ng ®ång hå v¹n n¨ng  KiÕn thøc liªn quan *KiÕn thøc liªn quan - KÝ hiÖu trªn mÆt ®ång hå - C¬ cÊu ®o cña ®ång hå v¹n n¨ng *Qui tr×nh thùc hµnh * Néi quy giê thùc hµnh - Thùc hµnh theo ®óng néi dung, nhãm ®îc ph©n c«ng - Cã ý thøc b¶o qu¶n ®å dïng thùc hµnh, mîn tr¶ ®å dïng theo yªu cÇu cña GV. - Chó ý an toµn ®iÖn vµ tæ chøc kØ luËt cao trong khi thùc hµnh. * Lµm mÉu §H VN KÝ hiÖu Ý nghÜa - Thang  §o ®iÖn trë ®o Ph¬ng ®Æt dông cô VÏ s¬ ®å c¸ch ®o ®iÖn trë. * Tiªu chÝ ®¸nh gi¸: - M« t¶ cÊu t¹o ngoµi cña ®ång hå v¹n n¨ng. - ChØ ra c¸c ®¹i lîng, thang ®o ®iÖn trë cña ®ång hå v¹n n¨ng. - Cã ý thøc lµm viÖc khoa häc, ®óng qui tr×nh * Chia nhãm: Líp lµm 6 nhãm H§2: Híng dÉn thêng xuyªn(15 phót) - GV uèn n¾n c¸c thao t¸c cho häc sinh( chó ý c¸ch viÕt s¬ ®å ®o §TVN, c¸c kÝ hiÖu cña §HVN..) GV: nh¾c nhë HS lµm theo ®óng quy tr×nh. GV: Theo dâi c¸c nhãm thùc hµnh. H§ 3.Híng dÉn kÕt thóc GV yªu cÇu HS dõng c«ng viÖc - Thu dän ®å dïng, dông cô - Tr¶ ®å dïng dông cô. - Trng bµy s¶n phÈm theo nhãm( bµi b¸o c¸o cña nhãm) - §¸nh gi¸ chÐo gi÷a c¸c nhãm. Thang ®iÓm - Nªu cÊu t¹o cña §HVN: 3 ®iÓm - Ghi ®ñ c¸c kÝ hiÖu, ®óng thang ®o, s¬ ®å ®o: 3 ®iÓm -GV: VÖ Lª sinh tr¶ dông ThÞn¬i Thuthùc Hµ hµnh(mîn - THCS Hoµng §éngcô ®óng thêi gian) 3 ®iÓm - ý thøc thùc hµnh: 1 ®iÓm. GV:- NhËn xÐt th¸i ®é c¸c nhãm HS thùc 2.Sö dông ®ång hå v¹n n¨ng Qui tr×nh thùc hµnh + T×m kÝ hiÖu trªn ®ång hå v¹n n¨ng + Thang ®o ®iÖn trë + C¸ch dïng c¾m d©y ®o + §o ®iÖn trë 13 Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 9 - N¨m häc 2011 - 2012 D. Híng dÉn häc bµi ë nhµ vµ chuÈn bÞ bµi tiÕp theo. - VÒ nhµ thùc hµnh tËp ®äc c¸c thang ®o trªn mÆt ®ång hå, c¸c kÝ hiÖu, thao t¸c ®o. - §äc vµ xem tríc phÇn 3 sö dông ®ång hå v¹n n¨ng GV: Lª ThÞ Thu Hµ - THCS Hoµng §éng 14 Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 9 - N¨m häc 2011 - 2012 Ngµy so¹n: 20/9/2010 Ngµy d¹y 29/9/2010 1/10/2010 Bµi 4 TiÕt 5 1,3,4 Líp 9A1 9A3, 9A2, 9A4 TiÕn ®é §óng PPCT §óng PPCT Ghi chó Thùc hµnh: sö dông ®ång hå ®o ®iÖn ( TiÕt 6 ) A. Môc tiªu: + KiÕn thøc: - BiÕt ®îc chøc n¨ng cña mét sè ®ång hå ®o ®iÖn - BiÕt c¸ch sö dông mét sè ®ång hå th«ng dông. + Kü n¨ng: - §o ®îc ®iÖn n¨ng tiªu thô cña m¹ch ®iÖn +Th¸i ®é: -Lµm viÖc cÈn thËn, khoa häc vµ an toµn. B.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: - GV: Nghiªn cøu kü néi dung yªu cÇu cña bµi 3 bµi 4 SGK - Nghiªn cøu, tham kh¶o nh÷ng tµi liÖu cã néi dung liªn quan. - ChuÈn bÞ: Ampe kÕ ®iÖn – tõ ( thang ®o 1A) V«n kÕ ®iÖn – tõ ( thang ®o 300V) , o¸t kÕ, «m kÕ, ®ång hå v¹n n¨ng c«ng t¬ ®iÖn. - K×m ®iÖn, tua vÝt, bót thö ®iÖn, d©y dÉn. - Nguån ®iÖn xoay chiÒu 220V. - HS: Nghiªn cøu kü néi cña dung bµi häc C. Tæ chøc d¹y vµ häc 1. KiÓm tra: KiÓm tra sù chuÈn bÞ vËt liÖu dông cô cña häc sinh. 2. Giíi thiÖu bµi häc. §Ó kh¾c s©u kiÕn thøc vµ h×nh dung l¹i toµn bé tr×nh tù thùc hµnh ®o ®iÖn trë b»ng ®ång hå v¹n n¨ng. Trong giê thùc hµnh h«m nay nhiÖm vô cña c¸c em ghi vµo b¸o c¸o nh÷ng c«ng viÖc ®· lµm, vµ cho chÝnh kiÕn cña nhãm m×nh sau khi giê thùc hµnh kÕt thóc. Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung ghi b¶ng Híng dÉn ban ®Çu * Môc tiªu giê thùc hµnh - §o ®îc ®iÖn trë cña d©y dÉn, c¸c TB§ b»ng ®ång hå v¹n n¨ng. - Cã ý thøc lµm viÖc khoa häc * KiÕn thøc liªn quan * KiÕn thøc liªn quan. - §iÖn trë cña d©y dÉn ®iÖn: (U=I.R) theo ®Þnh luËt ¤m ®· häc , b¶n chÊt *Qui tr×nh thùc hµnh mçi ®o¹n d©y dÉn ®iÖn ®Òu cã ®iÖn trë( néi ®iÖn trë- ®Æc trng cho sù ng¨n *Lµm mÉu c¶n dßng ®iÖn ®i qua nã)=> Mçi thiÕt - GV thùc hµnh ®o mÉu theo quy tr×nh bÞ ®iÖn ®Òu cã ®iÖn trë( v× ®Òu ®îc sö * Tiªu chÝ ®¸nh gi¸ dông c¸c vËt liÖu dÉn ®iÖn) do vËy - Thùc hiÖn ®óng theo quy tr×nh: 2,5 ®iÓm ®iÖn trë lµ mét trong nh÷ng ®¹i lîng - §óng thêi gian( chÝnh x¸c): 2,5 ®iÓm ®o ®Ó kiÓm tra sù ho¹t ®éng cña thiÕt GV: Lª ThÞ Thu Hµ - THCS Hoµng §éng 15 Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 9 - N¨m häc 2011 - 2012 - ý thøc tÝch cùc: 2,5 ®iÓm - Mîn tr¶ dông cô an toµn: 2,5 ®iÓm *Néi qui giê thùc hµnh - Thùc hµnh theo nhãm - Thùc hiÖn theo ®óng quy tr×nh. - B¶o qu¶n dông cô - Tr¶ dông cô ®óng khÈu lÖnh. - Cã ý thøc tÝch cùc trong giê thùc hµnh *Chia nhãm - Chia líp thµnh 6 nhãm nhá. Híng dÉn thêng xuyªn - GV uèn n¾m tõng thao t¸c cña HS - Chó ý c¸ch ®äc, c¸ch ®Æt dông cô ®o, c¸ch ®o ( ®Ó ®iÖn trë c¬ thÓ kh«ng ¶nh hëng ®Õn ®iÖn trë cña vËt cÇn ®o) Híng dÉn kÕt thóc - GV yªu cÇu c¸c nhãm ®æi chÐo kiÓm tra sau ®ã dùa theo tiªu chÝ ®Ó chÊm ®iÓm - GV nhËn xÐt sau buæi thùc hµnh. Cñng cè. H·y cho biÕt ®©u lµ quy tr×nh ®óng cña ®o ®iÖn trë b»ng ®ång hå v¹n n¨ng. 1- ®a que 2 ®o vµo 2 ®Çu cuén ®iÖn trë 2- §äc kÕt qu¶ trªn thang ®o 3- HiÖu chØnh kh«ng. 4- C¾m que ®o vµo ®ång hå bÞ ®iÖn=> NÕu ®iÖn trë b»ng h»ng sè th× thiÕt bÞ hay d©y dÉn ho¹t ®éng tèt NÕu ®iÖn trë kh«ng x¸c ®Þnh(gi¸ trÞ rÊt lín) bÞ ch¸y, chËp ë ®o¹n nµo ®ã. - Nguyªn t¾c khi ®o ®iÖn trë ( C¾t ®iÖn tríc khi ®o) - C¸ch ®Æt que ®o ®Ó KT c¸c TB ë b¶ng 4-4SGK/21. * Qui tr×nh thùc hµnh B1 : chän thang ®o ®iÖn trë B2: C¾m que ®o vµo ®ång hå B3: §iÒu chØnh nóm 0 B4: §o ®iÖn trë B5: Ghi l¹i kÕt qu¶ vµo b¸o c¸o( chØ sè x thang ®o) D. Híng dÉn häc bµi ë nhµ vµ chuÈn bÞ bµi tiÕp theo. - VÒ nhµ thùc hµnh tËp ®äc c¸c thang ®o trªn mÆt ®ång hå, c¸c kÝ hiÖu, thao t¸c ®o. - §äc vµ xem tríc bµi 5 chuÈn bÞ dông cô vËt liÖu ®Ó giê sau thùc hµnh. Ngµy so¹n: 25/9/2010 Ngµy d¹y 6/10 8/10 Bµi 5 TiÕt 5 1,3,4 Líp 9A1 9A3, 9A2, 9A4 TiÕn ®é §óng PPCT §óng PPCT Ghi chó Thùc Hµnh nèi d©y dÉn ®iÖn TiÕt 7 A. Môc tiªu: + KiÕn thøc: - BiÕt c¸c yªu cÇu cña mèi nèi d©y dÉn ®iÖn - HiÓu ®îc c¸c ph¬ng ph¸p nèi vµ c¸ch ®iÖn d©y dÉn ®iÖn. + Kü n¨ng - Nèi vµ c¸ch ®iÖn ®îc c¸c lo¹i mèi nèi d©y dÉn ®iÖn +Th¸i ®é: -Lµm viÖc cÈn thËn, kiªn tr×, khoa häc vµ an toµn. B.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: - GV: Nghiªn cøu kü néi dung bµi trong SGK vµ SGV - Nghiªn cøu, tham kh¶o nh÷ng tµi liÖu cã néi dung liªn quan. GV: Lª ThÞ Thu Hµ - THCS Hoµng §éng 16 Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 9 - N¨m häc 2011 - 2012 - ChuÈn bÞ: Tranh vÏ quy tr×nh nèi d©y dÉn ®iÖn, mét sè mÉu c¸c lo¹i mèi nèi - Dông cô: K×m c¾t d©y,k×m má nhän, k×m trßn, tua vÝt, má hµn. - VËt liÖu: D©y dÉn ®iÖn lâi mét sîi, lâi nhiÒu sîi, giÊy r¸p, b¨ng c¸ch ®iÖn, nhùa th«ng, thiÕc hµn… - HS: Nghiªn cøu kü néi cña dung bµi häc C. Tæ chøc d¹y vµ häc 1. KiÓm tra - HS!: H·y nªu thao t¸c ®o ®iÖn trë b»ng ®ång hå v¹n n¨ng? - HS2: Nªutªn c¸c dông cô c¬ khÝ dïng l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn? 2. Bµi míi §Ó l¾p ®Æt thµnh c«ng m¹ng ®iÖn sinh ho¹t hay bÊt kú m¹ng ®iÖn nµo, kh©u nèi d©y dÉn ®ãng vai trß quan träng trong viÖc truyÒn t¶i vµ an toµn ®iÖn cña m¹ng ®iÖn. VËy cã nh÷ng kÜ thuËt nèi d©y dÇn nµo? Quy tr×nh thùc hiÖn nèi d©y dÉn nh thÕ nµo? Sö dông nh÷ng dông cô c¬ khÝ nµo ®Î nèi d©y dÉn?. §Ó tr¶ lêi cho c©u nh÷ng c©u hái nµy c« cïng c¸c em häc bµi 5. Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung ghi b¶ng H§1: Híng dÉn ban ®Çu I.Dông cô, vËt liÖu vµ thiÕt bÞ. GV: Nªu néi quy thùc hµnh. - SGK. GV: Nªu môc tiªu bµi thùc hµnh, yªu cÇu ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hµnh trªn 3 tiªu chÝ: + C¸c mèi nèi ®¹t yªu cÇu kü thuËt. + Nèi d©y dÉn theo ®óng quy tr×nh vµ thao t¸c ®óng kü thuËt. +Lµm viÖc nghiªm tóc, ®¶m b¶o an toµn lao ®éng vµ vÖ sinh m«i trêng. GV: Chia líp ra lµm 4 nhãm. H§2.Híng dÉn thêng xuyªn GV: giao cho nhãm 1 bé 5 lo¹i mèi nèi mÉu GV: Giao nhiÖm vô cho c¸c nhãm: GV: Cho häc sinh quan s¸t h×nh 5.1 sgk vÒ c¸c lo¹i mèi nèi d©y dÉn ®iÖn GV: Híng dÉn häc sinh ph©n lo¹i mçi nèi mÉu theo h×nh vÏ trong s¸ch. GV: Híng dÉn häc sinh nhËn xÐt c¸c mèi nèi mÉu ®Ó rót ra kÕt luËn vÒ yªu cÇu kü thuËt II.Néi dung vµ tr×nh tù thùc hµnh. 1.Mét sè kiÕn thøc bæ trî a. C¸c lo¹i mèi nèi d©y dÉn ®iÖn - Mèi nèi th¼ng - Mèi nèi ph©n nh¸nh - Mèi nèi dïng phô kiÖn b.Yªu cÇu mèi nèi. - DÉn ®iÖn tèt. - Cã ®é bÒn c¬ häc cao. - An toµn ®iÖn GV: Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu quy - §¶m b¶o vÒ mÆt mü thuËt. tr×nh chung nèi d©y dÉn ®iÖn vµ gi¶i thÝch 2.Quy tr×nh nèi d©y dÉn ®iÖn. t¹o sao l¹i kh«ng ®¶o thø tù c¸c bíc trong quy tr×nh. GV: Mèi nèi d©y dÉn ®iÖn cã nh÷ng yªu Bãc vá c¸ch ®iÖn - Lµm s¹ch lâi - Nèi cÇu g×? Nh÷ng yªu cÇu ®ã thÓ hiÖn trong d©y - KiÓm tra mèi nèi - Hµn mèi nèi c¸c bíc cña quy tr×nh nèi d©y ntn? - C¸ch ®iÖn mèi nèi. HS: Tr¶ lêi GV: Bæ sung vµ kÕt luËn: + Bãc vá c¸ch ®iÖn vµ lµm s¹ch lâi ®Ó mèi nèi dÉn ®iÖn tèt. GV: Lª ThÞ Thu Hµ - THCS Hoµng §éng 17 Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 9 - N¨m häc 2011 - 2012 + Hµn mèi nèi ®Ó lµm t¨ng ®é bÒn c¬ häc cho mèi nèi vµ t¨ng kh¶ n¨ng dÉn ®iÖn. + Bäc c¸ch ®iÖn ®Ó ®¶m b¶o an toµn ®iÖn. TH nèi nèi tiÕp d©y dÉn ®iÖn GV: Giao dông cô thùc hµnh cho mçi nhãm GV: Giao nhÞªm vô thùc hµnh. GV: Thao t¸c mÉu bíc 3 quy tr×nh bãc vá c¸ch ®iÖn lµm s¹ch lâi; nèi d©y. GV: Thùc hiÖn thao t¸c mÉu vµ híng dÉn ban ®Çu cho tõng c«ng ®o¹n cña quy tr×nh nèi d©y, lu ý lçi thêng m¾c ph¶i. Bíc1: Bãc vá c¸ch ®iÖn - Bãc c¾t v¸t h×nh 5.2 - Bãc ph©n ®o¹n h×nh 5.3 Bíc 2: Lµm s¹ch lâi. - H×nh 5.4 SGK. HS: Thùc hµnh gi¸o viªn quan s¸t vµ h- Bíc 3: Nèi d©y íng dÉn thêng xuyªn cho tõng nhãm vµ tíi tõng häc sinh. GV: Yªu cÇu häc sinh quan s¸t l¹i mèi a.Nèi nèi tiÕp d©y dÉn lâi 1 sîi. nèi mÉu vµ gi¶i thÝch cho c¸c em nhËn biÕt sù kh¸c nhau cña hai mèi nèi. - Uèn gËp lâi. GV: Thùc hiÖn thao t¸c mÉu vµ híng dÉn - VÆn xo¾n ban ®Çu cho tõng c«ng ®o¹n cña quy tr×nh - KiÓm tra mèi nèi nèi d©y, lu ý lçi thêng m¾c ph¶i. HS: Thùc hµnh gi¸o viªn quan s¸t vµ h- b Nèi nèi tiÕp d©y dÉn lâi nhiÒu sîi. íng dÉn thêng xuyªn cho tõng nhãm - Bãc vá c¸ch ®iÖn vµ lµm s¹ch lâi. vµ tíi tõng häc sinh. - Lång lâi. Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn kÕt thóc GV:Híng dÉn häc sinh tù ®¸nh gi¸ vµ - VÆn xo¾n. ®¸nh gi¸ chÐo kÕt qu¶ thùc hµnh theo c¸c - KiÓm tra mèi nèi. tiªu chÝ. + Lµm cã ®óng quy tr×nh kh«ng? + Thêi gian hoµn thµnh lµ bao nhiªu phót? + C¸c mèi nèi cã ®¹t tiªu chuÈn kü thuËt kh«ng? + Th¸i ®é tham gia thùc hµnh ntn? GV:Tæng kÕt, nhËn xÐt qu¸ tr×nh häc tËp cña c¸c nhãm vµ tõng häc sinh. D. Híng dÉn häc bµi ë nhµ vµ chuÈn bÞ bµi tiÕp theo. - VÒ nhµ tËp thùc hµnh c¸c thao t¸c sao cho ®óng yªu cÇu kü thuËt, mèi nèi sao cho ch¾c, tiÕp sóc tèt, cã ®é an toµn ®iÖn vµ thÈm mü cao. - ChuÈn bÞ d©y dÉn ®iÖn, giÊy gi¸p, k×m, b¨ng dÝnh… ®Ó giê sau thùc hµnh. GV: Lª ThÞ Thu Hµ - THCS Hoµng §éng 18 Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 9 - N¨m häc 2011 - 2012 Ngµy so¹n: 6/10/2010 Ngµy d¹y 13/10/2010 15/10/2010 TiÕt 5 1,3,4 Líp 9A1 9A3, 9A2, 9A4 TiÕn ®é §óng PPCT §óng PPCT Ghi chó thùc hµnh nèi d©y dÉn ®iÖn ( TiÕt 8 ) A. Môc tiªu: - KiÕn thøc: Sau khi häc song häc sinh biÕt c¸c yªu cÇu cña mèi nèi d©y dÉn ®iÖn - HiÓu ®îc c¸c ph¬ng ph¸p nèi vµ c¸ch ®iÖn d©y dÉn ®iÖn. -Kü n¨ng: Nèi vµ c¸ch ®iÖn ®îc c¸c lo¹i mèi nèi d©y dÉn ®iÖn -Th¸i ®é: Lµm viÖc cÈn thËn, kiªn tr×, khoa häc vµ an toµn. B.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: - GV: Nghiªn cøu kü néi dung bµi trong SGK vµ SGV - Nghiªn cøu, tham kh¶o nh÷ng tµi liÖu cã néi dung liªn quan. - ChuÈn bÞ: Tranh vÏ quy tr×nh nèi d©y dÉn ®iÖn, mét sè mÉu c¸c lo¹i mèi nèi - Dông cô: K×m c¾t d©y,k×m má nhän, k×m trßn, tua vÝt, má hµn. - VËt liÖu: D©y dÉn ®iÖn lâi mét sîi, lâi nhiÒu sîi, giÊy r¸p, b¨ng c¸ch ®iÖn, nhùa th«ng, thiÕc hµn… - HS: Nghiªn cøu kü néi cña dung bµi häc C. Tæ chøc d¹y vµ häc 1.KiÓm tra: Yªu cÇu nhãm trëng kiÓm tra vËt liÖu, ®ß dïng cña c¸c HS trong nhãm b¸o c¸o GV : NhËn xÐt sù chuÈn bÞ cña HS 2. Bµi míi: §Ó thùc hiÖn c¸c mèi nèi ph©n nh¸nh sao cho ®¶m b¶o bÒn, ch¾c, ®Ñp kh«ng bÞ gÊy gËp khi l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn? H«m nay chóng ta cïng thùc hiÖn mèi nèi ph©n nh¸nh hai d©y dÉn Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung ghi b¶ng Híng dÉn ban ®Çu. ChuÈn bÞ vµ nªu môc tiªu bµi thùc hµnh. A. ChuÈn bÞ dông cô, vËt liÖu: GV: Chia líp ra lµm 4 nhãm. - SGK. GV: Nªu néi quy thùc hµnh. GV: Nªu môc tiªu bµi thùc hµnh, yªu cÇu ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hµnh trªn 3 tiªu chÝ: + C¸c mèi nèi ®¹t yªu cÇu kü thuËt. + Nèi d©y dÉn theo ®óng quy tr×nh vµ thao t¸c ®óng kü thuËt. +Lµm viÖc nghiªm tóc, ®¶m b¶o an toµn lao ®éng vµ vÖ sinh m«i trêng. Híng dÉn thêng xuyªn H§2.T×m hiÓu mèi nèi ph©n nh¸nh. GV: Giao dông cô thùc hµnh cho mçi nhãm GV: Giao nhÞªm vô thùc hµnh. GV: Thao t¸c mÉu bíc 3 quy tr×nh bãc vá c¸ch ®iÖn lµm s¹ch lâi; nèi d©y. GV: Thùc hiÖn thao t¸c mÉu vµ híng dÉn ban ®Çu cho tõng c«ng ®o¹n cña quy tr×nh nèi d©y, lu ý lçi thêng m¾c ph¶i. GV: Lª ThÞ Thu Hµ - THCS Hoµng §éng a. Thùc hµnh mèi nèi rÏ. * Mèi nèi lâi mét sîi. - Uèn gËp lâi. - VÆn xo¾n. - KiÓm tra mèi nèi. 19 Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 9 - N¨m häc 2011 - 2012 HS: Thùc hµnh gi¸o viªn quan s¸t vµ híng dÉn thêng xuyªn cho tõng nhãm vµ tíi tõng häc sinh. * Nèi d©y lâi nhiÒu sîi: GV: Thùc hiÖn thao t¸c mÉu vµ híng dÉn ban - Bãc vá c¸ch ®iÖn. ®Çu cho tõng c«ng ®o¹n cña quy tr×nh nèi d©y, - Nèi d©y. - KiÓm tra mèi nèi. lu ý lçi thêng m¾c ph¶i. HS: Thùc hµnh gi¸o viªn quan s¸t vµ híng dÉn thêng xuyªn cho tõng nhãm vµ tíi tõng häc sinh. T×m hiÓu nèi d©y dïng phô kiÖn. GV: Híng dÉn häc sinh lµm mét sè mèi d©y b. Nèi d©y b»ng phô kiÖn. víi c¸c thiÕt bÞ: c«ng t¾c ®iÖn æ c¾m ®iÖn vµ * Nèi d©y b»ng vÝt: - Lµm khuyªn kÝn hép nèi d©y. HS: TiÕn hµnh lµm viÖc theo nhãm nhá, nèi - Lµm khuyªn hë d©y c«ng t¾c ®iÖn, æ c¾m ®iÖn vµ hép nèi d©y - Nèi d©y. * Nèi b»ng ®ai èc, nèi d©y. díi sù gi¸m s¸t cña GV. GV: KiÓm tra s¶n phÈm vµ chuÈn bÞ cho häc - Lµm ®Çu nèi th¼ng. - Nèi d©y dÉn. tËp bµi sau. - KiÓm tra mèi nèi. Híng dÉn kÕt thóc GV:Híng dÉn häc sinh tù ®¸nh gi¸ vµ ®¸nh gi¸ chÐo kÕt qu¶ thùc hµnh theo c¸c tiªu chÝ. + Lµm cã ®óng quy tr×nh kh«ng? + Thêi gian hoµn thµnh lµ bao nhiªu phót? + C¸c mèi nèi cã ®¹t tiªu chuÈn kü thuËt kh«ng? + Th¸i ®é tham gia thùc hµnh ntn? GV:Tæng kÕt, nhËn xÐt qu¸ tr×nh häc tËp cña c¸c nhãm vµ tõng häc sinh. D. Híng dÉn vÒ nhµ vµ chuÈn bÞ bµi tiÕp theo. - VÒ nhµ tËp thùc hµnh c¸c thao t¸c sao cho ®óng yªu cÇu kü thuËt, mèi nèi sao cho ch¾c, tiÕp sóc tèt, cã ®é an toµn ®iÖn vµ thÈm mü cao. - ChuÈn bÞ d©y dÉn ®iÖn, giÊy gi¸p, k×m, b¨ng dÝnh… ®Ó giê sau thùc hµnh. GV: Lª ThÞ Thu Hµ - THCS Hoµng §éng 20
- Xem thêm -