Tài liệu Giáo án công nghệ 9 cả năm_cktkn_bộ 3

  • Số trang: 63 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 44 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Ngµy so¹n: TiÕt 1. Bµi 1 giíi thiÖu nghÒ trång c©y ¨n qu¶ I./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: - BiÕt ®îc vai trß, vÞ trÝ, ®Æc ®iÓm cña nghÒ trång c©y ¨n qu¶ trong ®êi sèng kinh tÕ vµ s¶n xuÊt. * Kü n¨ng: -N¾m ®îc ®Æc ®iÓm vµ yªu cÇu, triÓn väng ph¸t triÓn cña nghÒ. * Th¸i ®é: - Yªu thÝch nghÒ trång c©y ¨n qu¶. II./ ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: B¶ng sè liÖu ph¸t triÓn cña nghÒ trång c©y ¨n qu¶ ë ®Þa ph¬ng. 2. Häc sinh: SGK ®å dïng häc tËp. KiÕn thøc liªn quan iii./tiÕn tr×nh d¹y häc. 1) æn ®Þnh 2) KiÓm tra bµi cò : Kh«ng 3) Bµi míi : Ho¹t ®éng cña gv- hs Néi dung Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu vai trß, I. Vai trß, vÞ trÝ cña nghÒ nhiÖm vô cña nghÒ trång c©y ¨n qu¶. trång c©y ¨n qu¶: - Em h·y kÓ tªn mét sè gièng c©y ¨n qu¶ cã gi¸ trÞ ë níc ta mµ em biÕt? - H·y quan s¸t H1/SGK - Cho líp H§ nhãm tõng bµn ®Ó tr¶ lêi vai trß vµ vÞ trÝ cña nghÒ trång c©y ¨n - Cung cÊp cho ngêi tiªu dïng. - Cung nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp chÕ qu¶ trong cuéc sèng vµ s¶n xuÊt? biÕn ®å hép, níc gi¶i kh¸t. - H·y liªn hÖ t¹i gia ®×nh em trång c©y - Cung cÊp hµng ho¸ cho xuÊt khÈu. II. §Æc ®iÓm vµ yªu cÇu cña ¨n qu¶ cã vai trß nh thÕ nµo? Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu ®Æc ®iÓm vµ nghÒ: 1. §Æc ®iÓm cña nghÒ: yªu cÇu cña nghÒ. - §èi tîng lao ®éng: Lµ c¸c lo¹i c©y ¨n - Cho häc sinh ®äc th«ng tin phÇn II qu¶ l©u n¨m cã gi¸ trÞ dinh dìng vµ kinh tÕ cao. trong SGK. - Néi dung lao ®éng: Bao gåm c¸c c«ng - §èi tîng lao ®éng cña nghÒ lµ g×? viÖc Nh©n gièng, lµm ®Êt, gieo trång, - H·y kÓ tªn c¸c c«ng viÖc lao ®éng ch¨m bãn, thu ho¹ch, b¶o qu¶n, chÕ biÕn. cña nghÒ? - Dông cô lao ®éng: Dao, cuèc, kÐo c¾t cµnh, xÎng, b×nh tíi. - H·y nªu tªn c¸c dông cô dïng cho - §iÒu kiÖn lao ®éng: nghÒ trång c©y ¨n qu¶? + Lµm viÖc thêng xuyªn ngoµi trêi. - NghÒ trång c©y ¨n qu¶ cã ®iÒu kiÖn + TiÕp xóc trùc tiÕp víi ho¸ chÊt. lao ®éng nh thÕ nµo? + T thÕ lµm viÖc lu«n thay ®æi. GV tæng hîp c¸c ý kiÕn vµ kÕt luËn - S¶n phÈm: C¸c lo¹i qu¶. 2. Yªu cÇu cña nghÒ ®èi víi ngêi lao - Quan s¸t H2 vµ cho biÕt s¶n phÈm ®éng. cña nghÒ lµ nh÷ng lo¹i qu¶ nµo? - Ph¶i cã tri thøc vÒ khoa häc sinh häc, - NghÒ trång c©y ¨n qu¶ cã nh÷ng yªu ho¸ häc, kü thuËt n«ng nghiÖp, am hiÓu cÇu g×? thùc tiÔn s¶n xuÊt. Cã kü n¨ng c¬ b¶n vÒ 1 - T¹i sao ph¶i cã nh÷ng yªu cÇu nh vËy? - Trong nh÷ng yªu cÇu ®ã th× yªu cÇu nµo lµ quan träng nhÊt? GV nhÊn m¹nh yªu cµu vÒ tri thøc vµ ph¶i yªu nghÒ nghÒ trång c©y ¨n qu¶. - Ph¶i yªu nghÒ, yªu thiªn nhiªn, cÇn cï, chÞu khã, ham häc hái, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o. Cã kh¶ n¨ng quan s¸t, theo dâi sù sinh trëng, ph¸t triÓn cña c©y. - Cã søc khoÎ tèt, dÎo dai, thÝch nghi víi c«ng viÖc ho¹t ®éng ngoµi trêi … Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu triÓn väng III. TriÓn väng cña nghÒ: ph¸t triÓn cña nghÒ: HiÖn nay nghÒ trång c©y ¨n qu¶ ®ang - HiÖn nay nghÒ trång c©y ¨n qu¶ ®ang ®îc khuyÕn khÝch ph¸t triÓn nh»m t¹o cã xu thÕ ph¸t triÓn nh thÕ nµo? GV cho HS xem b¶ng sè liÖu vÒ nghÒ thªm viÖc lµm vµ thu nhËp cho ngêi lao ®éng, s¶n xuÊt nhiÒu hµng ho¸ cho ngêi trång c©y ¨n qu¶ tiªu dïng, nguyªn liÖu, hµng xuÊt khÈu. 4. Cñng cè: - GV hÖ thèng phÇn träng t©m cña bµi. - Cho HS ®äc phÇn ghi nhí trong SGK. - GV nªu c©u hái cñng cè bµi ? Nªu vai trß cña nghÒ trång c©y ¨n qu¶ ? §Æc ®iÓm cña nghÒ trång c©y ¨n qu¶ 5. DÆn dß: - VÒ nhµ häc bµi, t×m hiÓu vÒ mét sè ®Æc ®iÓm cña c©y ¨n qu¶ ë ®Þa ph¬ng -ChuÈn bÞ néi dung cho bµi häc sau. Ngµy so¹n: 8 / 9 / 2013 Ngµy gi¶ng: TiÕt 2 . Bµi 2 mét sè vÊn ®Ò chung vÒ c©y ¨n qu¶ (T1) I./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: - BiÕt ®îc ®îc gi¸ trÞ cña viÖc trång c©y ¨n qu¶, ®Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu ngo¹i c¶nh cña c©y ¨n qu¶. * Kü n¨ng: - VËn dông vµo t×m hiÓu thùc tÕ ë gia ®×nh, ®Þa ph¬ng. * Th¸i ®é: - Yªu thÝch nghÒ trång c©y ¨n qu¶, ham t×m hiÓu thùc tÕ. II./ ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: -Nghiªn cøu SGK tµi liÖu tham kh¶o -Tranh 1 sè gièng c©y ¨n qu¶ 2. Häc sinh: - §äc tríc néi dung SGK -KiÕn thøc liªn quan Iii./ tiÕn tr×nh d¹y - häc. 1. æn ®Þnh æn ®Þnh tæ chøc: 2.KiÓm tra bµi cò: ? Nªu vai trß cña nghÒ trång c©y ¨n qu¶ 3.Bµi míi: 2 Ho¹t ®éng cña gv- hs Néi dung Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu gi¸ trÞ cña viÖc trång c©y ¨n qu¶. - Cho HS ®äc néi dung trong SGK. - H·y cho biÕt gi¸ trÞ nµo lµ quan träng nhÊt? V× sao? GV Hd nªu c¸c gi¸ trÞ cho VD -Nguån nguyªn liÖu cho c¸c nhµ m¸y chÕ biÕn, lµ hµng ho¸ xuÊt khÈu cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao. V× nghÒ trång c©y ¨n qu¶ ngoµi c¸c gi¸ trÞ trªn th× môc ®Ých chÝnh lµ ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ). Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu ®Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu ngo¹i c¶nh cña c©y ¨n qu¶ - Cho häc sinh ®äc th«ng tin phÇn 1 trong SGK. - Cho HS quan s¸t 1 c©y ¨n qu¶ thùc tÕ. - H·y kÓ tªn c¸c bé phËn cña c©y? - H·y ph©n biÖt ®iÓm gièng vµ kh¸c nhau gi÷a hai lo¹i rÔ? I. gi¸ trÞ cña viÖc trång c©y ¨n qu¶: - Gi¸ trÞ dinh dìng. - Mét sè bé phËn cña mét sè c©y cã kh¶ n¨ng ch÷a bÖnh th«ng thêng. - Nguån nguyªn liÖu cho c¸c nhµ m¸y chÕ biÕn, lµ hµng ho¸ xuÊt khÈu cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao. - Cã t¸c dông b¶o vÖ m«i trêng sinh th¸i, b¶o vÖ ®Êt. II. §Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu ngo¹i c¶nh cña c©y ¨n qu¶: 1. §Æc ®iÓm thùc vËt: a. RÔ: Cã hai lo¹i - RÔ mäc th¼ng xuèng ®Êt -RÔ cäc) gióp cho c©y ®øng v÷ng, hót níc, chÊt dinh dìng nu«i c©y. GV HD HS t×m hiÓu nh ND SGK cho - RÔ mäc ngang, nhá vµ nhiÒu cã t¸c VD minh ho¹ dông hót níc, chÊt dinh dìng nu«i c©y. b. Th©n: §a phÇn c©y ¨n qu¶ lµ th©n gç, nhng còng cã mét sè lµ th©n th¶o, mÒm - H·y kÓ tªn mét sè lo¹i c©y ¨n qu¶ kh«ng ph¶i lµ th©n gç? -Chuèi, thanh long, dõa …) - H·y cho biÕt t¸c dông cña tõng lo¹i hoa? -Hoa ®ùc thô phÊn, Hoa c¸i vµ hoa lìng tÝnh kÕt qu¶) - H·y cho biÕt c©y ¨n qu¶ ph¶i chÞu nh÷ng t¸c ®éng ngo¹i c¶nh nµo? - NÕu nhiÖt ®é cao hoÆc thÊp qu¸ th× c©y cã hiÖn tîng g×? - Lîng ma ph©n bè nh thÕ nµo lµ hîp lý? - Cã lo¹i c©y ¨n qu¶ nµo a bãng r©m hay kh«ng? c. Hoa: Nh×n chung cã 3 lo¹i hoa. - Hoa ®ùc - Hoa c¸i. - Hoa lìng tÝnh. d. Qu¶ vµ h¹t: - Nh×n chung cã nhiÒu lo¹i qu¶. - Sè lîng, mµu s¾c, h×nh d¹ng cña h¹t tuú thuéc vµo lo¹i qu¶. 2. Yªu cÇu ngo¹i c¶nh. a. NhiÖt ®é: Víi nhiÒu lo¹i c©y kh¸c nhau nªn nhiÖt ®é thÝch hîp cho tõng lo¹i c©y kh¸c nhau -250C – 300C). b. §é Èm vµ lîng ma: - §é Èm kh«ng khÝ 80 – 90% - Lîng ma 1000 – 2000mm ph©n bè ®Òu trong n¨m. c. ¸nh s¸ng: §a sè c©y ¨n qu¶ lµ c©y a ¸nh s¸ng. d. ChÊt dinh dìng: CÇn cung cÊp ®Çy ®ñ chÊt dinh dìng theo c¸c thêi kú ®Ó cã n¨ng suÊt, chÊt lîng cao. e. §Êt: ThÝch hîp víi c¸c lo¹i ®Êt cã tÇng dµy, kÕt cÊu tèt, nhiÒu chÊt dinh dìng, Ýt chua, dÔ tho¸t níc. 3 - Lo¹i ®Êt nµo thÝch hîp nhÊt cho c©y ¨n qu¶? -§Êt dá Bazan, ®Êt phï sa). HS ®äc t×m hiÓu ND SGK tr¶ lêi GV kÕt luËn c¸c ND liªn hÖ c¸c VD 4. Cñng cè: - GV hÖ thèng phÇn träng t©m cña bµi. - Cho HS ®äc phÇn ghi nhí trong SGK. 5. DÆn dß: - VÒ nhµ häc bµi, tr¶ lêi c©u hái 1 cuèi bµi - §äc tríc vµ chuÈn bÞ néi dung cho bµi häc sau phÇn III,IV IV. RóT KINH NGHIÖM …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………….. *********************************************** Ngµy so¹n: 8 / 09/2013 Ngµy gi¶ng: 14/9 / 2013 TiÕt 3 . Bµi 2 mét sè vÊn ®Ò chung vÒ c©y ¨n qu¶ (-T2) I./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: - BiÕt ®îc ®îc kü thuËt trång vµ ch¨m sãc c©y ¨n qu¶.C¸ch thu ho¹ch b¶o qu¶n * Kü n¨ng: -VËn dông vµo t×m hiÓu thùc tÕ ë gia ®×nh, ®Þa ph¬ng. * Th¸i ®é: -Yªu thÝch nghÒ trång c©y ¨n qu¶ II./ ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: -Nghiªn cøu SGK tµi liÖu tham kh¶o -B¶ng 2/ SGK. 2. Häc sinh: - T×m hiÓu ®Æc ®iÓm vÒ c©y ¨n qu¶ ë ®Þa ph¬ng iii./ tiÕn tr×nh d¹y - häc. 1. æn ®Þnh æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò : ? Nªu gi¸ trÞ cña viÖc trång c©y ¨n qu¶ 3. Bµi míi Ho¹t ®éng cña gv- hs Néi dung III. kü thuËt trång vµ ch¨m sãc c©y ¨n qu¶: 1. Gièng c©y. - C©y ¨n qu¶ nhiÖt ®íi. - Cho líp ho¹t ®éng nhãm theo bµn ®Ó - C©y ¨n qu¶ «n ®íi. ®iÒn tªn c¸c lo¹i c©y ¨n qu¶ vµo b¶ng 2 - C©y ¨n qu¶ ¸ nhiÖt ®íi trong SGK? GV cho VD thªm mçi lo¹i - Cã nh÷ng ph¬ng ph¸p nh©n gièng c©y 2. Nh©n gièng: - Nh©n gièng b»ng ph¬ng ph¸p h÷u tÝnh ¨n qu¶ nµo? nh gieo b»ng h¹t. 4 Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu kü thuËt trång vµ ch¨m sãc c©y ¨n qu¶.. - H·y kÓ tªn mét sè ph¬ng ph¸p nh©n gièng v« tÝnh mµ em biÕt? GV nªu PP phæ biÕn - Nh©n gièng b»ng ph¬ng ph¸p v« tÝnh nh gi©m, chiÕt, ghÐp, t¸ch chåi, nu«i cÊy m«. 3. Trång c©y ¨n qu¶: - T¹i sao khi trång c©y ¨n qu¶ ph¶i cÇn a. Thêi vô: biÕt ®Õn thêi vô? - MiÒn b¾c: - T¹i sao l¹i ph¶i trång vµo c¸c th¸ng + Vô xu©n: Tõ th¸ng 2 ®Õn th¸ng 4. trªn? + Vô thu: Tõ th¸ng 8 ®Õn th¸ng 10. - MiÒn nam: §Çu mïa ma -th¸ng 4-5). - Trång c©y theo kho¶ng c¸ch nhÊt ®Þnh b. Kho¶ng c¸ch trång: cã t¸c dông g×? - T¹i sao khi ®µo hè cÇn ®Ó riªng líp c. §µo hè, bãn ph©n lãt: ®Êt mÆt ra 1 bªn? - Cho häc sinh ®äc quy tr×nh trång c©y GV HD thªm qua c¸c VD minh ho¹ - Cho HS ®äc néi dung phÇn ch¨m sãc. - Lµm cá d¹i cã t¸c dông g×? - T¹i sao ph¶i bãn ph©n thóc? Bãn vµo nh÷ng thêi k× nµo? - Khi nµo ta nªn tíi níc cho c©y? d. Trång c©y: C©y ¨n qu¶ ®îc trång theo quy tr×nh: §µo hè trång Bãc vá bÇu §Æt c©y vµo hè LÊp ®Êt Tíi níc. 4. Ch¨m sãc: a. Lµm cá, vun xíi b. Bãn ph©n thóc: c. Tíi níc: - H·y cho biÕt thÕ nµo lµ t¹o h×nh, söa d. T¹o h×nh, söa cµnh: cµnh? - T¸c dông cña viÖc lµm nµy? e. Phßng trõ s©u bÖnh: - H·y kÓ c¸c c¸ch mµ ë nhµ em dïng ®Ó phßng trõ s©u bÖnh? - Khi sö dông chÊt ®iÒu hoµ sinh trëng g. Sö dông chÊt ®iÒu hoµ sinh trëng: ta cÇn lu ý ®iÒu g×? IV./ Thu ho¹ch – B¶o qu¶n Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu c¸ch thu – ChÕ biÕn: 1. Thu ho¹ch: ho¹ch, b¶o qu¶n vµ chÕ biÕn s¶n - C¸c lo¹i qu¶ cã vá máng, mäng níc phÈm qu¶. nªn dÔ bÞ dËp níc bëi vËy khi thu ho¹ch HS ®äc nghiªn cøu ND SGK cÇn nhÑ nhµng, tr¸nh dËp n¸t. -Khi thu ho¹ch cÇn lu ý g× ? - Qu¶ h¸i vÒ ®îc lµm s¹ch, ph©n lo¹i vµ ®Ó n¬i r©m m¸t. 2. B¶o qu¶n : - Sö lÝ b»ng ho¸ chÊt tia phãng x¹, hoÆc b¶o qu¶n l¹nh - Khi b¶o qu¶n cÇn lu ý ®iÒu g×? 3. ChÕ biÕn : -Tuú theo lo¹i qu¶ mµ chÕ biÕn - Cã nh÷ng c¸ch chÕ biÕn nµo ? GV Nªu c¸c lu ý khi thu ho¹ch,b¶o qu¶n,chÕ biÕn 4. Cñng cè: - GV hÖ thèng phÇn träng t©m cña bµi. - Cho HS ®äc phÇn ghi nhí trong SGK. 5 5. DÆn dß: - VÒ nhµ häc bµi tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi. - ChuÈn bÞ néi dung cho bµi 3 IV. RóT KINH NGH£M …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… *************************************** Ngµy so¹n: / / / 2013 TiÕt 4. Bµi 3 C¸c ph¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ¨n qu¶ (T1) I./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: - BiÕt ®îc ®îc kü thuËt x©y dùng vêi ¬m c©y ¨n qu¶. * Kü n¨ng: - BiÕt ®îc ®Æc ®iÓm vµ yªu cÇu kü thuËt cña ph¬ng ph¸p nh©n gièng h÷u tÝnh. * Th¸i ®é: - Yªu thÝch nghÒ trång c©y ¨n qu¶ II./ ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: - Nghiªn cøu SGK tµi liÖu tham kh¶o - H×nh 4 phãng to 2. Häc sinh: - §äc tríc ND bµi 3 - KiÕn thøc liªn quan Iii./ tiÕn tr×nh d¹y - häc. 1. æn ®Þnh æn ®Þnh tæ chøc . 2.KiÓm tra bµi cò : H·y kÓ tªn c¸c c«ng viÖc ch¨m sãc c©y ¨n qu¶? 3. Bµi míi : Ho¹t ®éng cña gv- hs Néi dung Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu c¸ch x©y dùng vên ¬m c©y ¨n qu¶. - Cho HS biÕt ®îc ¬m c©y lµ mét kh©u quan träng trong sù ph¸t triÓn cña nghÒ trång c©y ¨n qu¶. + Lµ n¬i chän läc, båi dìng c¸c gièng tèt. + Lµ n¬i sö dông c¸c ph¬ng ph¸p nh©n gièng ®Ó s¶n xuÊt c©y gièng. - §Ó cã vên ¬m hîp lý ta ph¶i chän nh÷ng tiªu chuÈn nµo? - HS t×m hiÓu Nd SGK tr¶ lêi I. X©y dùng vên ¬m c©y ¨n qu¶ 1. Chän ®Þa ®iÓm: - GÇn vên trång, n¬i tiªu thô vµ thu¹n tiÖn cho viÖc vËn chuyÓn. - GÇn nguån níc tíi. - §Êt nµo lµ thÝch hîp nhÊt cho ¬m c©y - §Êt vên ¬m ph¶i tho¸t níc, b»ng ph¼ng, tÇng ®Êt mÆt dÇy, ®é mµu mì ¨n qu¶? GV nh¾c l¹i c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó cao, ®é chua tuú lo¹i c©y. chon lµm vên ¬m cho VD 6 - Cho HS quan s¸t H4 trong SGK. 2. ThiÕt kÕ vên ¬m: - H·y cho biÕt vên ¬m thêng thiÕt kÕ lµm mÊy phÇn? §îc chia lµm 3 khu: - H·y cho biÕt ý nghÜa, c«ng dông cña - Khu c©y gièng. c¸c khu trong vên ¬m? - Khu nh©n gièng. GV ph©n tÝch ®Æc ®iÓm c¸c khu cho vÝ - Khu lu©n canh. dô liªn hÖ thùc tÕ. GV nªu tÇm quan träng cña 3 khu trªn ii./ C¸c ph¬ng ph¸p nh©n Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu c¸c ph¬ng gièng c©y ¨n qu¶: ph¸p nh©n gièng c©y ¨n qu¶.. - H·y cho biÕt u, nhîc ®iÓm cña ph¬ng 1. Ph¬ng ph¸p nh©n gièng h÷u tÝnh: ph¸p nh©n gièng h÷u? - §©y lµ ph¬ng ph¸p t¹o c©y con b»ng h¹t. - Cho HS biÕt c¸c trêng hîp sö dông - Sö dông ph¬ng ph¸p nµy cÇn lu ý: ph¬ng ph¸p nµy: + Ph¶i biÕt ®îc ®Æc tÝnh chÝn cña h¹t + Gieo h¹t lÊy c©y lµm gèc ghÐp. + Dïng ®èi víi lo¹i c©y cha cã ph- ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý. + Khi gieo h¹t trªn luèng hoÆc trong ¬ng ph¸p nh©n gièng nµo kh¸c. + Gièng c©y ®a ph«i ®Ó gi÷ ®îc ®Æc bÇu ®Êt ph¶i tíi níc, phñ r¬m r¹ ®Ó gi÷ Èm, ch¨m sãc thêng xuyªn. tÝnh cña c©y mÑ. GV gi¶i thÝch ®©y lµ ph¬ng ph¸p ®îc sö dông nh©n gièng ë thêi ®iÓm ®Çu Ýt ®îc sö dông ®Ó nh©n gièng lµm c©y con gièng ®i trång ë c¸c vên trång. 4. Cñng cè: - GV hÖ thèng phÇn träng t©m cña bµi. - Cho HS ®äc phÇn ghi nhí trong SGK. - GV lu ý c¸ch lËp vên ¬m 5. DÆn dß: - VÒ nhµ häc bµi,t×m hiÓu c¸ch lËp vên ¬m ë ®Þa ph¬ng - ChuÈn bÞ néi dung môc II.2 cho bµi häc sau. - T×m hiÓu c¸c ph¬ng ph¸p nh©n gièng v« tÝnh ë ®Þa ph¬ng IV. RóT KINH NGHIÖM ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... .............................................................................................................................. *************************************** Ngµy so¹n: .../.../2013 Ngµy gi¶ng :9A... : .../ ... / 2013 TiÕt 5. Bµi 3 C¸c ph¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ¨n qu¶ (T2) I./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: - BiÕt ®îc c¸c ph¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ¨n qu¶. * Kü n¨ng: - N¾m ®îc ®Æc ®iÓm vµ yªu cÇu kü thuËt cña ph¬ng ph¸p nh©n gièng v« tÝnh. * Th¸i ®é: - Yªu thÝch nghÒ trång c©y ¨n qu¶ II./ ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: 7 Nghiªn cøu SGK tµi liÖu tham kh¶o Tranh vÏ: C¸c ph¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ¨n qu¶. 2. Häc sinh: T×m hiÓu tríc néi dung môc II.2 bµi3 KiÕn thøc liªn quan IV./ tiÕn tr×nh d¹y - häc. 1.æn ®Þnh æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò ? Nªu u nhù¬c ®iÓm cña ph¬ng ph¸p nh©n gièng h÷u tÝnh 3. Bµi míi : Ho¹t ®éng cña gv- hs Néi dung Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi häc. Muèn ph¸t triÓn nghÒ trång c©y ¨n qu¶ nhanh, ®¹t hiÖu kinh tÕ ph¶i cã nhiÒu GV giíi thiÖu ND bµi häc gièng c©y ¨n qu¶ tèt, khoÎ m¹nh, s¹ch bÖnh, chÊt lîng cao. Muèn vËy cÇn cã nh÷ng ph¬ng ph¸p nh©n gièng phï hîp vµ hiÖu qu¶. Ii. C¸c ph¬ng ph¸p nh©n Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu c¸c ph¬ng gièng c©y ¨n qu¶ ph¸p nh©n gièng c©y ¨n qu¶ (TiÕp) - Cho HS quan s¸t h×nh vÏ c¸c ph¬ng 2. Ph¬ng ph¸p nh©n gièng v« tÝnh: ph¸p nh©n gièng v« tÝnh. a. ChiÕt cµnh: Lµ ph¬ng ph¸p nh©n - H·y quan s¸t h×nh vµ cho biÕt ®Æc gièng b»ng c¸ch t¸ch cµnh tõ c©y mÑ ®iÓm cña ph¬ng ph¸p chiÕt cµnh? ®Ó t¹o c©y con. - Cµnh chiÕt cã 1-2 n¨m tuæi, ®êng kÝnh HS tr¶ lêi theo néi dung SGK 1-1,5cm, kh«ng s©u bÖnh, n»m gi÷a tÇng - Cµnh chiÕt nªn chän nh thÕ nµo cho t¸n. ®¶m b¶o? - Thêi vô thÝch hîp: Vô thu, xu©n ®èi víi miÒn b¾c, ®Çu mïa ma ®èi víi miÒn - H·y cho biÕt thêi vô cña chiÕt nam. cµnh? - H·y quan s¸t h×nh vµ cho biÕt ®Æc ®iÓm cña ph¬ng ph¸p gi©m cµnh? GV nh¾c l¹i ®Æc ®iÓm cña ph¬ng ph¸p chiÕt cµnh nªu nh÷ng lu ý khi thùc hiÖn cho vÝ dô minh ho¹ HS QS tranh vÏ t×m hiÓu néi dung SGK tr¶ lêi c©u hái: - Cµnh gi©m nªn chän nh thÕ nµo cho ®¶m b¶o? - H·y cho biÕt thêi vô cña gi©m cµnh? GV cho vÝ dô ph©n tÝch ®Æc ®iÓm - H·y quan s¸t h×nh vµ cho biÕt ®Æc ®iÓm cña ph¬ng ph¸p ghÐp? - Cho HS ho¹t ®éng nhãm ®Ó t×m hiÓu. + §Æc ®iÓm cña c¸c ph¬ng ph¸p ghÐp? + C¸c lu ý khi sö dông ph¬ng ph¸p ghÐp? + Thêi vô ghÐp? b. Gi©m cµnh: Lµ ph¬ng ph¸p nh©n gièng dùa trªn kh¶ n¨ng h×nh thµnh rÔ phô cña c¸c ®o¹n cµnh -HoÆc c¸c ®o¹n rÔ) ®· c¾t rêi khái c©y mÑ. xuyªn gi÷ Èm cho mÆt l¸ vµ ®Êt. c. GhÐp: Lµ ph¬ng ph¸p g¾n mét ®o¹n cµnh -Cµnh) hay m¾t -Chåi) lªn gèc cña mét c©y cïng hä ®Ó t¹o nªn mét c©y míi. C1: GhÐp cµnh: Lµ c¸ch ¸p dông cho c¸c lo¹i c©y ¨n qu¶ khã lÊy m¾t. * GhÐp ¸p: C¸ch ghÐp nµy cã tØ lÖ sèng cao nhng c«ng phu vµ tØ lÖ nh©n gièng thÊp. * GhÐp chÎ bªn: * GhÐp nªm: Thêng ¸p dông cho c¸c lo¹i c©y ¨n qu¶ nh: Nh·n, æi, mÝt … 8 - Cho c¸c nhãm tr¶ lêi c¸c c©u hái C2: GhÐp m¾t: Lµ c¸ch ghÐp phæ biÕn vµo vë theo néi dung t×m hiÓu trong cho nhiÒu lo¹i c©y ¨n qu¶. SGK. * GhÐp cña sæ: C¸ch ghÐp nµy cã tØ lÖ sèng cao, thêng ¸p dông cho c¸c lo¹i c©y to nh nh·n, v¶Ø … * GhÐp ch÷ T, I. * GhÐp m¾t nhá cã gç. GV híng dÉn HS trªn h×nh vÏ vµ nh¾c l¹i c¸c ®Æc ®iÓm cho vÝ dô nªu ph¬ng ph¸p ghÐp ®ang sö dông phæ biÕn 4. Cñng cè: - GV hÖ thèng phÇn träng t©m cña bµi. - Cho HS ®äc phÇn ghi nhí trong SGK. 5. DÆn dß: - VÒ nhµ häc bµi tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi - ChuÈn bÞ dông cô vËt liÖu cho giê thùc hµnh sau nh môc I bµi IV. RóT KINH NGHIÖM ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... .............................................................................................................................. *********************************** Ngµy so¹n: 28/09/2013 Ngµy gi¶ng : 9A2 : 30/9/2013 9A1 : ..../10/2013 TiÕt 6 . Bµi 4 Thùc hµnh Gi©m cµnh (T1) I./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: - BiÕt c¸ch gi©m cµnh theo c¸c thao t¸c kü thuËt. * Kü n¨ng: - Lµm ®îc c¸c thao t¸c cña quy tr×nh thùc hµnh. * Th¸i ®é: - Yªu thÝch m«n häc, cã ý thøc tù gi¸c thùc hµnh ®¶m b¶o vÖ sinh an toµn TH II./ ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: - Tranh vÏ c¸c ph¬ng ph¸p nh©n - Khay nhùa. gièng c©y ¨n qu¶. - KÐo c¾t cµnh. - Dao nhá s¾c. . 2. Häc sinh: - §Êt ®Ó gi©m cµnh. - Tói bÇu PE. , cµnh gi©m Iii./ tiÕn tr×nh d¹y - häc. 1. æn ®Þnh æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra: 15 phót §Ò bµi: *Tr¾c nghiÖm :H·y chän ph¬ng ¸n mµ em cho lµ sai trong c¸c c©u sau: 9 C¸c ph¬ng ph¸p ghÐp m¾t lµ: a. GhÐp m¾t nhá cã gç. b. GhÐp cöa sæ. c. GhÐp ch÷ I. d. GhÐp ch÷ T. e. GhÐp ¸p. * Tù luËn: ? ThÕ nµo lµ chiÕt cµnh. 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gv- hs Néi dung Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu c¸c dông cô .I. Dông cô vµ vËt liÖu: vµ vËt liÖu cÇn cã cho bµi. - KÐo c¾t cµnh, dao nhá s¾c. - GV giíi thiÖu c¸c dông cô vµ vËt liÖu - Thuèc kÝch thÝch ra rÔ. cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh - Khay nhùa. - GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS - §Êt bét cã trén c¸t s¹ch. - Cµnh gi©m. Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu quy tr×nh II. quy tr×nh thùc hµnh: thùc hµnh. - Cho HS quan s¸t quy tr×nh trong Quy tr×nh bao gåm 4 bíc: SGK. - H·y cho biÕt ®Ó gi©m mét cµnh ®óng B1: C¾t cµnh gi©m: quy tr×nh kü thuËt cÇn theo mÊy bíc? - Dïng dao s¾c c¾t v¸t cµnh gi©m cã ®- Cho HS quan s¸t H10.a - Lu ý HS thêi vô gi©m tèt nhÊt -MB: êng kÝnh 0,5 cm thµnh tõng ®o¹n 5-7 Vô thu vµ vô xu©n; MN vµo ®Çu mïa cm, trªn cµnh gi©m cã 2-4 l¸. - Bá ngän vµ cµnh s¸t th©n c©y mÑ, c¾t ma) T¹i sao ph¶i c¾t bít phiÕn l¸? -Gi¶m sù bít phiÕn l¸. B2: Xö lý cµnh gi©m. tho¸t h¬i níc) Nhóng cµnh gi©m vµo thuèc kÝch - Cho HS quan s¸t H10.b vµ ®äc c¸c thÝch ra rÔ víi ®é s©u 1-2 cm, trong thêi gian 5-10 gi©y. Sau ®ã vÈy cho kh«. yªu cÇu khi xö lý cµnh gi©m? B3: C¾m cµnh gi©m. - GV lµm thao t¸c cho HS quan s¸t. - C¾m cµnh gi©m h¬i chÕch so víi mÆt - Cho HS quan s¸t H10.c vµ ®äc c¸c luèng ®Êt hoÆc c¸t víi ®é s©u 3-5cm, kho¶ng c¸ch c¸c cµch lµ 5x5 hoÆc yªu cÇu khi c¾m cµnh gi©m? - GV lµm c¸c thao t¸c cho HS quan 10x10 - NÕu c¾m vµo bÇu th× mçi bÇu c¾m 1 s¸t. cµnh vµ xÕp bÇu c¹nh nhau. B4: Ch¨m sãc cµnh gi©m. - Tíi níc thêng xuyªn díi d¹ng s¬ng mï ®¶m b¶o ®Êt, c¸t ®ñ ®é Èm. - Cho HS quan s¸t H11.d - Ta cã thÓ lµm nh÷ng c«ng viÖc g× ®Ó - Phun thuèc trõ nÊm vµ vi khuÈn. - Sau 15 ngµy nÕu thÊy rÏ mäc nhiÒu vµ ch¨m sãc cµnh gi©m?. h¬i chuyÓn tõ mµu tr¾ng sang vµng th× chuyÓn ra vên ¬m hoÆc bÇu ®Êt. 4. Cñng cè: - GV nh¾c l¹i c¸c bíc tiÕn hµnh gi©m cµnh theo quy tr×nh. - Cho häc sinh nh¾c l¹i quy tr×nh. - Cho ®¹i diÖn 1-2 HS lªn lµm l¹i c¸c thao t¸c. 5. DÆn dß: - VÒ nhµ häc bµi. Thùc hµnh t¹i gia ®×nh nÕu cã ®iÒu kiÖn 10 - ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c dông cô, vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh giê sau. IV. RóT KINH NGHIÖM …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ******************************** Ngµy so¹n: 5/10/2013 Ngµy gi¶ng: 9A2: 7/10/2013/2007 TiÕt 7 . Bµi 4 Thùc hµnh gi©m cµnh (T2) I./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: - BiÕt c¸ch gi©m cµnh theo c¸c thao t¸c kü thuËt. * Kü n¨ng: - Lµm ®îc c¸c thao t¸c cña quy tr×nh thùc hµnh. * Th¸i ®é: - Cã ý thøc kû luËt, trËt tù, vÖ sinh, an toµn lao ®éng trong vµ sau khi thùc hµnh. II./ ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: - Tranh vÏ c¸c ph¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ¨n qu¶. - KÐo c¾t cµnh. - Khay nhùa. 2. Häc sinh: - §Êt bét cã trén c¸t s¹ch. - Cµnh gi©m. - Dao nhá s¾c. - B×nh tíi cã hoa sen. III./ tiÕn tr×nh d¹y- häc: 1. æn ®Þnh æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra bµi cò: H·y kÓ tªn c¸c bíc cña quy tr×nh gi©m cµnh? 3. Bµi míi Ho¹t ®éng cña gv- hs Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi thùc hµnh. - GV nªu môc tiªu bµi thùc hµnh. - GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS , giíi thiÖu ND giê thùc hµnh Ho¹t ®éng 2: æn ®Þnh tæ chøc thùc hµnh. - GV cho HS nh¾c l¹i c¸c dông cô, vËt liÖu cÇn cã cho bµi. - GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh. - Ph©n nhãm vµ chia khu vùc lµm thùc hµnh cña c¸c nhãm. - Cho c¸c nhãm trëng lªn nhËn dông cô, vËt liÖu ®Ó lµm thùc hµnh. Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh. - GV lµm mÉu tõng bíc cña quy tr×nh thùc Néi dung I. ChuÈn bÞ: - Lµm ®îc c¸c thao t¸c kü thuËt trong viÖc gi©m cµnh. - §¶m b¶o an toµn trong khi thùc hµnh. II. æn ®Þnh tæ chøc thùchµnh: - HS ®a ra sù chuÈn bÞ cña m×nh. - Thµnh lËp nhãm theo ph©n c«ng. - NhËn dông cô, vËt liÖu cho nhãm. III. TiÕn hµnh: 11 hµnh cho HS quan s¸t. - Lu ý: Trong ®iÒu kiÖn khÝ hËu níc ta, thêng ¸p dông ph¬ng ph¸p xö lý nhanh chÊt kÝch thÝch ra rÔ ë nång ®é ho¸ chÊt cao tõ 2000 - 8000ppm (Tïy tõng lo¹i c©y), víi thêi gian tõ 5 - 10 gi©y. ppm là viết tắt từ parts per million (một phần triệu) tức là 1mg/1000000mg. Hoặc 1ppm = 1mg/l = 1mg/kg = 1mg/1000g - Cho 1 - 2 häc sinh nh¾c l¹i quy tr×nh gi©m cµnh. - Cho c¸c nhãm tiÕn hµnh lµm thùc hµnh t¹i khu vùc ®îc ph©n c«ng. - Thêng xuyªn theo dâi, uèn n¾n nh÷ng sai sãt cña häc sinh trong khi lµm thùc hµnh. - Híng dÉn thu dän, vÖ sinh khu vùc thùc hµnh. Ho¹t ®éng 4: §¸nh gi¸ kÕt qu¶. - Gi¸o viªn ®a ra c¸c tiªu chÝ ®Ó c¸c nhãm tù ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña nhau. - TiÕn hµnh lµm theo c¸c bíc ®· ®îc quan s¸t: B1: C¾t cµnh gi©m: B2: Xö lý cµnh gi©m. B3: C¾m cµnh gi©m. B4: Ch¨m sãc cµnh gi©m. IV. §¸nh gi¸ kÕt qu¶: C¸c tiªu chÝ ®Ó ®¸nh gi¸: - Sù chuÈn bÞ dông cô, vËt liÖu. - Thùc hiÖn quy tr×nh. - Thêi gian hoµn thµnh. - Sè lîng cµnh gi©m ®îc. - C¸c nhãm ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ chÐo cña nhau theo c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ cña GV ®a ra. 4. Cñng cè: - GV nhËn xÐt chung vÒ giê häc cña c¶ líp. -Nªu c¸c u, nhîc ®iÓm cña c¸c nhãm, nguyªn nh©n. - Cho ®iÓm c¸c nhãm. 5. DÆn dß: - VÒ nhµ lµm l¹i c¸c bíc cña quy tr×nh gi©m cµch. - §äc tríc néi dung chuÈn bÞ dông cô vËt liÖu cho bµi. Thùc hµnh: ChiÕt cµnh. IV. RóT KINH NGHIÖM ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... .......... ****************************************** Ngµy so¹n: 11/10/2013 Ngµy gi¶ng:14/10/2013 TiÕt 8 . Bµi 5 Thùc hµnh chiÕt cµnh (T1) I./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: - BiÕt c¸ch chiÕt cµnh theo c¸c thao t¸c kü thuËt. * Kü n¨ng: - Lµm ®îc c¸c thao t¸c cña quy tr×nh thùc hµnh. * Th¸i ®é: - Cã ý thøc kû luËt, trËt tù, vÖ sinh, an toµn lao ®éng trong vµ sau khi thùc hµnh. II./ ChuÈn bÞ: 1) Gi¸o viªn: - Tranh vÏ c¸c ph¬ng ph¸p nh©n - Khay nhùa. 12 gièng c©y ¨n qu¶. - Dao nhá s¾c. - KÐo c¾t cµnh. 2) Häc sinh: - §Êt ®Ó bã bÇu. Dao nhá s¾c. - M¶nh P.E ®Ó bã bÇu. - D©y buéc. Cµnh chiÕt. Iii./ tiÕn tr×nh d¹y - häc. 1) æn ®Þnh tæ chøc: 2) KiÓm tra bµi cò: Nªu ®Æc ®iÓm cña ph¬ng ph¸p nh©n gièng b»ng c¸ch chiÕt cµnh? 3) Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV - HS. Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi thùc hµnh. - GV nªu môc tiªu bµi thùc hµnh. Néi dung I. Môc tiªu: - N¾m ®îc c¸c thao t¸c kü thuËt trong viÖc gi©m cµnh. - Yªu thÝch m«n häc, t×m hiÓu thùc tÕ. II. Dông cô vµ vËt liÖu: - KÐo c¾t cµnh, dao nhá s¾c. Ho¹t ®éng 2: Giíi thiÖu c¸c dông cô - Khay nhùa, d©y buéc. vµ vËt liÖu cÇn cã cho bµi. - M¶nh P.E ®Ó bã bÇu. - GV giíi thiÖu c¸c dông cô vµ vËt liÖu - Thuèc kÝch thÝch ra rÔ cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh - §Êt ®Ó bã bÇu, cµnh chiÕt. III. quy tr×nh thùc hµnh: Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu quy tr×nh thùc hµnh. - Cho HS quan s¸t quy tr×nh trong SGK. - H·y cho biÕt ®Ó chiÕt mét cµnh ®óng - Quy tr×nh bao gåm 5 bíc: quy tr×nh kü thuËt cÇn theo mÊy bíc? B1: Chän cµnh chiÕt: - Cho HS quan s¸t H11.a - H·y cho biÕt chän cµnh chiÕt nh thÕ - Cµnh mËp, cã 1 – 2 n¨m tuæi, ®êng nµo lµ tèt nhÊt? - Lu ý HS thêi vô chiÕt tèt nhÊt -MB: kÝnh tõ 0,5 – 1,5 cm. Vô thu vµ vô xu©n; MN vµo ®Çu mïa - N»m gi÷a tÇng t¸n vµ v¬n ra ¸nh s¸ng, kh«ng bÞ s©u bÖnh. ma) - Cho HS quan s¸t H11.b vµ ®äc c¸c B2: Khoanh vá. - Dïng dao khoanh vá cµnh chiÕt ë vÞ yªu cÇu khi khoanh vá? trÝ c¸ch ch¹c cµnh tõ 10 - 15 cm. - GV lµm thao t¸c cho HS quan s¸t. - Lu ý HS khi khoanh vá cÇn dïng dao - §é dµi phÇn khoanh tõ 1,5 - 2,5 cm. - Bãc hÕt líp vá råi c¹o s¹ch phÇn vá s¾c, tr¸nh lµm dËp phÇn vá cßn l¹i. - Gi¶i thÝch cho HS t¹i sao ph¶i c¹o líp tr¾ng s¸t phÇn gç råi ®Ó kh«. vá tr¾ng s¸t phÇn gç -Cho rÔ ra nhanh). B3: Trén hçn hîp bã bÇu. - T¹i sao ph¶i trén ®Êt mïn, bÌo t©y vµo Trén 2/3 ®Êt víi 1/3 mïn, bÌo t©y, chÊt hçn hîp bã bÇu? - Lµm ®Êt ®îc t¬i xèp, kÝch thÝch ra rÔ vµ lµm Èm tíi 70% ®é gi÷ ®îc ®é Èm, rÔ ph¸t triÓn thuËn lîi). Èm b·o hoµ. B4: Bã bÇu. - Cho HS quan s¸t H11.c - GV lµm c¸c thao t¸c cho HS quan s¸t. - B«i thuèc kÝch thÝch ra rÔ vµo vÕt c¾t khoanh vá ë phÝa trªn hoÆc trén cïng víi ®Êt bã bÇu. - T¹i sao bäc bÇu b»ng PE trong mµ - Bã gi¸ thÓ bÇu vµo vÞ trÝ chiÕt cho ®Òu, kh«ng ph¶i l¹i kh¸c? -TiÖn cho viÖc hai ®Çu nhá dÇn. PhÝa ngoµi bäc m¶nh PE trong råi buéc hai ®Çu. quan s¸t ra rÔ cña cµnh chiÕt). - KÝch thíc bÇu tuú thuéc vµo lo¹i c©y, ®êng kÝnh cµnh chiÕt. B5: C¾t cµnh chiÕt: - Cho HS quan s¸t H11.c 13 - Cho HS quan s¸t mét cµnh chiÕt thùc - Sau 30 - 60 ngµy quan s¸t bÇu ®Êt thÊy ®· cã rÔ. rÔ xuÊt hiÖn vµ cã mµu vµng ngµ th× c¾t cµnh chiÕt ra khái c©y. - Bãc vá PE bã bÇu råi ®em gi©m ë vên ¬m. 4) Cñng cè: - GV nh¾c l¹i c¸c bíc tiÕn hµnh bã bÇu theo quy tr×nh. - Cho häc sinh nh¾c l¹i quy tr×nh. - Cho ®¹i diÖn 1-2 HS lªn lµm l¹i c¸c thao t¸c. 5) DÆn dß: - VÒ nhµ häc bµi. - ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c dông cô, vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh giê sau. IV. RóT KINH NGHIÖM ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... .... TiÕt 9: Bµi 5 Ngµy so¹n:12/10/2010 Thùc hµnh chiÕt cµnh (TiÕt 2) I./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: -BiÕt c¸ch chiÕt cµnh theo c¸c thao t¸c cña quy tr×nh kü thuËt. * Kü n¨ng: - Lµm ®îc c¸c thao t¸c cña quy tr×nh thùc hµnh. * Th¸i ®é: - Cã ý thøc kû luËt, trËt tù, vÖ sinh, an toµn lao ®éng trong vµ sau khi thùc hµnh. II./ ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: - Tranh vÏ c¸c ph¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ¨n qu¶. - KÐo c¾t cµnh. - Khay nhùa. 2. Häc sinh: - §Êt ®Ó bã bÇu. - Cµnh chiÕt. - Dao nhá s¾c. - M¶nh PE trong, d©y buéc.. Iii./ tiÕn tr×nh d¹y - häc. 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra bµi cò: H·y kÓ tªn c¸c bíc cña quy tr×nh chiÕt cµnh? H·y kÓ tªn mét sè lo¹i c©y ¨n qu¶ sö dông ph¬ng ph¸p chiÕt cµnh? 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV - HS. Néi dung Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi thùc I. Môc tiªu: - Lµm ®îc c¸c thao t¸c kü thuËt trong hµnh. viÖc chiÕt cµnh. - GV nªu môc tiªu bµi thùc hµnh. - §¶m b¶o an toµn trong khi thùc hµnh. II. æn ®Þnh tæ chøc thùc Ho¹t ®éng 2: æn ®Þnh tæ chøc thùc hµnh: hµnh. 14 - GV cho HS nh¾c l¹i c¸c dông cô, vËt liÖu cÇn cã cho bµi. - GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh. - Ph©n nhãm vµ chia khu vùc lµm thùc hµnh cña c¸c nhãm. - Cho c¸c nhãm trëng lªn nhËn dông cô, vËt liÖu ®Ó lµm thùc hµnh. Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh. - GV lµm mÉu tõng bíc cña quy tr×nh thùc hµnh cho HS quan s¸t. - Lu ý: Trong ®iÒu kiÖn khÝ hËu níc ta, thêng ¸p dông ph¬ng ph¸p xö lý nhanh chÊt kÝch thÝch ra rÔ ë nång ®é ho¸ chÊt cao tõ 2000 - 8000ppm -Tïy tõng lo¹i c©y) - Cho 1 - 2 häc sinh nh¾c l¹i quy tr×nh gi©m cµnh. - Cho c¸c nhãm tiÕn hµnh lµm thùc hµnh t¹i khu vùc ®îc ph©n c«ng. - Thêng xuyªn theo dâi, uÊn n¾n nh÷ng sai sãt cña häc sinh trong khi lµm thùc hµnh. - Híng dÉn thu dän, vÖ sinh khu vùc thùc hµnh. - HS ®a ra sù chuÈn bÞ cña m×nh. - Thµnh lËp nhãm theo ph©n c«ng. - NhËn dông cô, vËt liÖu cho nhãm. III. TiÕn hµnh: - TiÕn hµnh lµm theo c¸c bíc ®· ®îc quan s¸t: B1: Chän cµnh chiÕt: B2: Khoanh vá. B3: Trén hçn hîp bã bÇu. B4: Bã bÇu. B5: C¾t cµnh chiÕt. IV. §¸nh gi¸ kÕt qu¶: C¸c tiªu chÝ ®Ó ®¸nh gi¸: - Sù chuÈn bÞ dông cô, vËt liÖu. - Thùc hiÖn quy tr×nh. Ho¹t ®éng 4: §¸nh gi¸ kÕt qu¶. - Thêi gian hoµn thµnh. - Gi¸o viªn ®a ra c¸c tiªu chÝ ®Ó c¸c - Sè lîng cµnh chiÕt ®îc. nhãm tù ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña nhau. - C¸c nhãm ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ chÐo cña nhau theo c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ cña GV ®a ra. 4. Cñng cè: - GV nhËn xÐt chung vÒ giê häc cña c¶ líp. -Nªu c¸c u, nhîc ®iÓm cña c¸c nhãm, nguyªn nh©n. - Cho ®iÓm c¸c nhãm. 5. DÆn dß: - VÒ nhµ lµm l¹i c¸c bíc cña quy tr×nh gi©m cµch. - §äc tríc néi dung cho bµi “Thùc hµnh: GhÐp”. Ngµy so¹n: 19/10/2013 Ngµy gi¶ng: 21/10/2013 TiÕt 10. Bµi 6 Thùc hµnh GhÐp cµnh (TiÕt 1) I. Môc tiªu: * KiÕn thøc: BiÕt c¸ch ghÐp ®o¹n cµnh theo c¸c thao t¸c kü thuËt. * Kü n¨ng: Lµm ®îc c¸c thao t¸c cña quy tr×nh thùc hµnh. * Th¸i ®é: Cã ý thøc kû luËt, trËt tù, vÖ sinh, an toµn lao ®éng trong vµ sau khi thùc hµnh. II. ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: - Tranh vÏ c¸c ph¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ¨n qu¶. - KÐo c¾t cµnh. - Khay nhùa. 15 2. Häc sinh: - C©y lµm gèc ghÐp. - D©y buéc. - Cµnh ghÐp. - Tói PE trong ®Ó bäc ngoµi. - Dao nhá s¾c. Iii. tiÕn tr×nh d¹y - häc. 1.æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra: Nªu ®Æc ®iÓm cña ph¬ng ph¸p nh©n gièng b»ng c¸ch ghÐp? 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV - HS. Néi dung Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi thùc hµnh. - GV nªu môc tiªu bµi thùc hµnh. I. Môc tiªu: - BiÕt quy tr×nh ghÐp cµnh. - N¾m ®îc c¸c thao t¸c kü thuËt trong viÖc ghÐp cµnh. - §¶m b¶o an toµn trong giê häc. Ho¹t ®éng 2: Giíi thiÖu c¸c dông cô vµ II. Dông cô vµ vËt liÖu: - KÐo c¾t cµnh, dao nhá s¾c. vËt liÖu cÇn cã cho bµi. - Khay nhùa, d©y buéc. - GV giíi thiÖu c¸c dông cô vµ vËt liÖu - M¶nh P.E ®Ó bäc ngoµi. cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh - Cµnh ghÐp, gèc, m¾t ghÐp, III. quy tr×nh thùc hµnh: Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu quy tr×nh thùc 1. GhÐp ®o¹n cµnh hµnh. - Cho HS quan s¸t quy tr×nh trong SGK. B1: Chän vµ c¾t cµnh ghÐp: - H·y cho biÕt ®Ó ghÐp mét cµnh ®óng B2: Chän vÞ trÝ ghÐp vµ c¾t gèc ghÐp: B3: GhÐp ®o¹n cµnh: quy tr×nh kü thuËt cÇn theo mÊy bíc? B4: KiÓm tra sau khi ghÐp: - Cho HS quan s¸t H12. - H·y cho biÕt chän cµnh ghÐp nh thÕ nµo lµ tèt nhÊt? - Lu ý HS thêi vô chiÕt tèt nhÊt -MB: Vô thu vµ vô xu©n; MN vµo ®Çu mïa ma) - Cho HS quan s¸t H13. vµ ®äc c¸c yªu cÇu khi ghÐp cµnh? - GV lµm c¸c thao t¸c cho HS quan s¸t. - Ph©n c«ng vÞ trÝ cho c¸c nhãm lµm thùc hµnh. - Ph¸t dông cô cho c¸c nhãm. - KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña c¸c nhãm. - Cho c¸c nhãm lµm thùc hµnh theo néi dung®· híng dÉn. - Thêng xuyªn kiÓm tra vµ híng dÉn c¸c nhãm. 4. Cñng cè: - Cho c¸c nhãm tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ chÐo nhau theo c¸c tiªu chÝ cña gi¸o viªn ®a ra. C¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸: + Sù chuÈn bÞ cña c¸ nhãm. 16 + Sè lîng ghÐp ®îc. + Theo quy tr×nh thùc hµnh. + VÖ sinh, an toµn lao ®éng. 5. DÆn dß: - VÒ nhµ häc bµi. - ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c dông cô, vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh giê sau. IV. RóT KINH NGHIÖM ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... .............................................................................................................................. ************************************ Ngµy so¹n:27/10/2013 Ngµy gi¶ng: 9A2: 28/10/2013 9A1: ............ TiÕt 11. Bµi 6 Thùc hµnh ghÐp (TiÕt 2) I./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: - BiÕt c¸c thao t¸c cña quy tr×nh kü thuËt ghÐp m¾t. * Kü n¨ng: - Lµm ®îc c¸c thao t¸c cña quy tr×nh thùc hµnh ghÐp m¾t nhá cã gç. * Th¸i ®é: - Cã ý thøc kû luËt, trËt tù, vÖ sinh, an toµn lao ®éng trong vµ sau khi thùc hµnh. II./ ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: - Tranh vÏ c¸c ph¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ¨n qu¶. - KÐo c¾t cµnh. - Khay nhùa. 2. Häc sinh: - Cµnh , m¾t ®Ó ghÐp. - Dao nhá s¾c. - D©y buéc. Iii./ tiÕn tr×nh d¹y - häc. 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra bµi cò: H·y kÓ tªn c¸c bíc cña quy tr×nh ghÐp cµnh? H·y kÓ tªn mét sè lo¹i c©y ¨n qu¶ sö dông ph¬ng ph¸p ghÐp cµnh? 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV - HS. Néi dung Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi thùc hµnh. - GV nªu môc tiªu bµi thùc hµnh. I. Môc tiªu: - Lµm ®îc c¸c thao t¸c kü thuËt trong viÖc ghÐp m¾t nhá cã gç. - §¶m b¶o an toµn trong khi thùc hµnh. Ho¹t ®éng 2: æn ®Þnh tæ chøc thùc hµnh. - Cho HS quan s¸t quy tr×nh trong SGK. - H·y cho biÕt ®Ó ghÐp m¾t nhá cã gç ®óng quy tr×nh kü thuËt cÇn theo mÊy bíc? - Cho HS quan s¸t H13. - H·y cho biÕt chän cµnh ghÐp nh thÕ nµo lµ tèt nhÊt? - Lu ý HS thêi vô chiÕt tèt nhÊt -MB: Vô II. æn ®Þnh tæ chøc thùc hµnh: - HS ®a ra sù chuÈn bÞ cña m×nh. - Thµnh lËp nhãm theo ph©n c«ng. - NhËn dông cô, vËt liÖu cho nhãm. 17 thu vµ vô xu©n; MN vµo ®Çu mïa ma) - Cho HS quan s¸t H14. vµ ®äc c¸c yªu cÇu khi ghÐp cµnh? - GV lµm c¸c thao t¸c cho HS quan s¸t. III. TiÕn hµnh: GhÐp m¾t nhá cã gç: Ho¹t ®éng 3: TiÕn hµnh: B1: Chän vÞ trÝ vµ t¹o miÖng ghÐp: - Ph©n c«ng vÞ trÝ cho c¸c nhãm lµm thùc B2: C¾t m¾t ghÐp: B3: GhÐp m¾t: hµnh. B4: KiÓm tra sau khi ghÐp: - Ph¸t dông cô cho c¸c nhãm. - KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña c¸c nhãm. - Cho c¸c nhãm lµm thùc hµnh theo néi dung®· híng dÉn. - Thêng xuyªn kiÓm tra vµ híng dÉn c¸c nhãm. - GV cho HS nh¾c l¹i c¸c dông cô, vËt liÖu cÇn cã cho bµi. - GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh. - Ph©n nhãm vµ chia khu vùc lµm thùc hµnh cña c¸c nhãm. - Cho c¸c nhãm trëng lªn nhËn dông cô, IV. §¸nh gi¸ kÕt qu¶: vËt liÖu ®Ó lµm thùc hµnh. C¸c tiªu chÝ ®Ó ®¸nh gi¸: Ho¹t ®éng 4: §¸nh gi¸ kÕt qu¶. - Sù chuÈn bÞ dông cô, vËt liÖu. - Gi¸o viªn ®a ra c¸c tiªu chÝ ®Ó c¸c nhãm - Thùc hiÖn quy tr×nh. tù ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña nhau. - Thêi gian hoµn thµnh. - Sè lîng ghÐp ®îc. - C¸c nhãm ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ chÐo cña - §¶m b¶o vÖ sinh vµ anh toµn trong nhau theo c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ cña GV ®a giê häc ra. 4. Cñng cè: - GV nhËn xÐt chung vÒ giê häc cña c¶ líp. -Nªu c¸c u, nhîc ®iÓm cña c¸c nhãm, nguyªn nh©n. - Cho ®iÓm c¸c nhãm. 5. DÆn dß: - VÒ nhµ lµm l¹i c¸c bíc cña quy tr×nh ghÐp m¾t nhá cã gç. - ChuÈn bÞ cho giê sau. IV. RóT KINH NGHIÖM ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ............................................................................................................................... ************************************** Ngµy so¹n: 3 /11/2013 Ngµy gi¶ng: 9A2: 4/11/2013 : 9A1: ..../11/2013 TiÕt 12. Bµi 6 Thùc hµnh ghÐp (TiÕt 3) I./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: - BiÕt c¸c thao t¸c ghÐp kiÓu ch÷ T theo quy tr×nh kü thuËt. * Kü n¨ng: - Lµm ®îc c¸c thao t¸c cña quy tr×nh ghÐp ch÷ T. * Th¸i ®é: - Cã ý thøc kû luËt, trËt tù, vÖ sinh, an toµn lao ®éng trong vµ sau khi thùc hµnh. II./ ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: 18 - Tranh vÏ c¸c ph¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ¨n qu¶. - KÐo c¾t cµnh. - Khay nhùa. 2. Häc sinh: - Cµnh , m¾t ®Ó ghÐp. - Dao nhá s¾c. - D©y buéc. Iii./ C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc. 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra: H·y kÓ tªn c¸c bíc cña quy tr×nh ghÐp m¾t nhá cã gç? 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV - HS. Néi dung Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi thùc I. Môc tiªu: - Lµm ®îc c¸c thao t¸c kü thuËt trong hµnh. viÖc ghÐp ch÷ T. - GV nªu môc tiªu bµi thùc hµnh. - §¶m b¶o an toµn trong khi thùc hµnh. II. æn ®Þnh tæ chøc thùc Ho¹t ®éng 2:æn ®Þnh tæ chøc thùc hµnh: hµnh. - Cho HS quan s¸t quy tr×nh trong SGK. - H·y cho biÕt ®Ó ghÐp ch÷ T ®óng quy - HS ®a ra sù chuÈn bÞ cña m×nh. - Thµnh lËp nhãm theo ph©n c«ng. tr×nh kü thuËt cÇn theo mÊy bíc? - Cho HS quan s¸t H14. - H·y cho biÕt chän cµnh ghÐp nh thÕ - NhËn dông cô, vËt liÖu cho nhãm. nµo lµ tèt nhÊt? - Lu ý HS thêi vô chiÕt tèt nhÊt -MB: Vô thu vµ vô xu©n; MN vµo ®Çu mïa ma) - Cho HS quan s¸t H14. vµ ®äc c¸c yªu cÇu khi ghÐp cµnh? - GV lµm c¸c thao t¸c cho HS quan s¸t. III. TiÕn hµnh: * GhÐp ch÷ T: Ho¹t ®éng 3: TiÕn hµnh: B1: Chän vÞ trÝ vµ t¹o m¾t ghÐp: - Ph©n c«ng vÞ trÝ cho c¸c nhãm lµm B2: C¾t m¾t ghÐp: B3: GhÐp m¾t: thùc hµnh. B4: KiÓm tra sau khi ghÐp: - Ph¸t dông cô cho c¸c nhãm. - KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña c¸c nhãm. - Cho c¸c nhãm lµm thùc hµnh theo néi dung®· híng dÉn. - Thêng xuyªn kiÓm tra vµ híng dÉn c¸c nhãm. - GV cho HS nh¾c l¹i c¸c dông cô, vËt liÖu cÇn cã cho bµi. - GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh. - Ph©n nhãm vµ chia khu vùc lµm thùc hµnh cña c¸c nhãm. - Cho c¸c nhãm trëng lªn nhËn dông IV. §¸nh gi¸ kÕt qu¶: C¸c tiªu chÝ ®Ó ®¸nh gi¸: cô, vËt liÖu ®Ó lµm thùc hµnh. - Sù chuÈn bÞ dông cô, vËt liÖu. Ho¹t ®éng 4: §¸nh gi¸ kÕt qu¶. - Thùc hiÖn quy tr×nh. - Gi¸o viªn ®a ra c¸c tiªu chÝ ®Ó c¸c - Thêi gian hoµn thµnh. nhãm tù ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña nhau. - Sè lîng ghÐp ®îc. - §¶m b¶o vÖ sinh vµ anh toµn trong - C¸c nhãm ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ chÐo cña nhau theo c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ cña GV giê häc 19 ®a ra. 4. Cñng cè: - GV nhËn xÐt chung vÒ giê häc cña c¶ líp. -Nªu c¸c u, nhîc ®iÓm cña c¸c nhãm, nguyªn nh©n. - Cho ®iÓm c¸c nhãm. 5. DÆn dß: - VÒ nhµ lµm l¹i c¸c bíc cña quy tr×nh gi©m cµch. - ChuÈn bÞ cho giê sau. IV. RóT KINH NGHIÖM ................................................................................................................................... ................................................................................................................................. Ngµy so¹n: 09/11/2013 Ngµy gi¶ng: 9A2:11/11/2013 ; 9A1:.../11/2013 TiÕt 13: kiÓm tra thùc hµnh .I. Môc tiªu: * KiÕn thøc: - HS: n¾m ®îc c¸c quy tr×nh thùc hµnh vÒ ghÐp ®o¹n cµnh, ghÐp ch÷ T. * Kü n¨ng: - HS: BiÕt c¸c thao t¸c kÜ thuËt cña quy tr×nh ghÐp ®o¹n cµnh, ghÐp ch÷ T. BiÕt c¸ch lùa chon cµnh hîp lÝ, chän thêi ®iÓm thÝch hîp ®Ó trång c©y. * Th¸i ®é: - Cã ý thøc tù gi¸c häc tËp, yªu thÝch nghÒ trång c©y ¨n qu¶. II. ChuÈn bÞ: GV: Nghiªn cøu SGK, ra ®Ò HS: ¤n l¹i c¸c néi dung bµi thùc hµnh ®· häc. III. Ma trận thiết kế đề kiển tra. Đề I: Chủ đề Nhận biết LT TH GhÐp ®o¹n cành Thông hiểu LT TH 1 4 Vận dụng LT TH Tổng 1 4 1 1 6 Tổng 1 1 4 6 2 6 10 Đề II: Chủ đề Nhận biết LT TH Thông hiểu LT TH Vận dụng LT TH Tổng 20
- Xem thêm -