Tài liệu Giáo án công nghệ 9 cả năm_cktkn_bộ 2

  • Số trang: 52 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Giáo án công nghệ 9 Trường THCS Quỳnh Thiện Ngày soạn :18.8.2013 Tiết : 1 Bµi 1 Giíi thiÖu nghÒ ®iÖn d©n dông I. Môc tiªu: * KiÕn thøc: Sau khi häc song häc sinh biÕt ®îc vÞ trÝ, vai trß cña nghÒ ®iÖn d©n dông ®èi víi s¶n xuÊt vµ ®êi sèng. - BiÕt ®îc mét sè th«ng tin c¬ b¶n vÒ nghÒ ®iÖn d©n dông. - BiÕt ®îc mét sè biÖn ph¸p an toµn lao ®éng trong nghÒ ®iÖn d©n dông. * Kü n¨ng: BiÕt c¸ch b¶o vÖ an toµn ®iÖn cho ngêi vµ thiÕt bÞ. * Th¸i ®é: Th¸i ®é häc tËp nghiªm tóc, hîp t¸c x©y dng bµi. II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: - GV: Nghiªn cøu kü néi dung yªu cÇu cña bµi - B¶n m« t¶ nghÒ ®iÖn d©n dông vµ c¸c s¸ch tham kh¶o - C¸c tranh ¶nh vÒ nghÒ ®iÖn d©n dông - HS: Nghiªn cøu kü néi cña dung bµi häc , cã thÓ chuÈn bÞ mét sè bµi h¸t, bµi th¬ vÒ nghÒ ®iÖn. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc 1/: 2. KiÓm tra bµi cò: 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß H§1. Giíi thiÖu bµi häc GV: Chia líp thµnh nh÷ng nhãm nhá.. H§2. T×m hiÓu vÒ nghÒ ®iÖn d©n dông GV: Cho häc sinh ®äc phÇn I cho häc sinh ho¹t ®éng nhãm theo néi dung sau: - T×m hiÓu néi dung nghÒ ®iÖn ®©n dông. HS: Ho¹t ®éng nhãm sau 5 phót ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy néi dung. GV Bæ sung vµ kÕt luËn nh÷ng ý chÝnh. H§3. T×m hiÓu ®Æc ®iÓm vµ yªu cÇu cña nghÒ. GV: Cho häc sinh ho¹t ®éng nhãm theo néi dung sau: - T×m hiÓu néi dung lao ®éng cña nghÒ ®iÖn. HS: Ho¹t ®éng nhãm sau 5 phót ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy néi dung. GV Bæ sung vµ kÕt luËn nh÷ng ý chÝnh. GV: cho h/s nghiªn cøu lµm bµi tËp trong SGK GV: KÕt luËn. GV: C«ng viÖc l¾p ®Æt ®êng d©y cung cÊp ®iÖn thêng ®îc tiÕn hµnh trong m«i trêng nh thÕ nµo ? HS: Ho¹t ®éng nhãm sau 5 phót ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy néi dung. GV: Bæ sung vµ kÕt luËn. GV: Bùi Văn Trinh Néi dung I.Vai trß, vÞ trÝ cña nghÒ ®iÖn d©n dông trong s¶n xuÊt vµ trong ®êi sèng. - Trong s¶n xuÊt còng nh trong ®êi sèng hÇu hÕt c¸c ho¹t ®éng ®Òu g¾n liÒn víi viÖc sö dông ®iÖn n¨ng. - NghÒ ®iÖn gãp phÇn ®Èy nhanh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ cña ®Êt níc. II. §Æc ®iÓm vµ yªu cÇu cña nghÒ 1. §èi tîng lao ®éng cña nghÒ ®iÖn d©n dông. 2. Néi dung lao ®éng cña nghÒ ®iÖn d©n dông. - L¾p dÆt m¹ng ®iÖn s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t. - L¾p ®Æt thiÕt bÞ phôc vô s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t. - B¶o dìng vËn hµnh, söa ch÷a , kh¾c phôc sù cè x¶y ra trong m¹ng ®iÖn, c¸c thiÕt bÞ ®iÖn. 3. §iÒu kiÖn lµm viÖc cña nghÒ ®iÖn d©n dông. - Bao gåm: + ViÖc l¾p ®Æt ®êng d©y söa ch÷a , hiÖu chØnh c¸c thiÕt bÞ trong m¹ng ®iÖn thêng ph¶i tiÕn hµnh : ngoµi trêi , trªn cao, lu ®éng , gÇn khu vùc cã ®iÖn. + C«ng t¸c b¶o dìng , söa ch÷a vµ hiÖu chØnh c¸c thiÕt bÞ ®iÖn thêng ®îc tiÕn hµnh trong nhµ, trong ®iÒu kiÖn m«i trêng b×nh thêng. Tổ KHTN Giáo án công nghệ 9 GV: Cho häc sinh ho¹t ®éng nhãm theo néi dung sau: GV: Cho häc sinh ®äc phÇn 4 SGK. GV: T×m hiÓu yªu cÇu cña nghÒ ®èi víi ngêi lao ®éng. - KiÕn thøc. - Kü N¨ng: - Th¸i ®é: - Søc khoÎ: GV: Bæ sung vµ kÕt luËn. GV: Cho häc sinh ho¹t ®éng nhãm vÒ sù ph¸t triÓn cña nghÒ ®iÖn trong t¬ng lai HS: Ho¹t ®éng nhãm, ®¹i diÖn nhãm tr¶ lêi GV: Bæ sung vµ kÕt luËn GV: Em h·y cho biÕt nghÒ ®iÖn ®îc ®µo t¹o ë nh÷ng ®©u? HS: Th¶o luËn tr¶ lêi GV: Bæ sung vµ kÕt luËn GV: Em h·y cho biÕt nghÒ ®iÖn ®îc ho¹t ®éng ë nh÷ng ®©u? HS: Th¶o luËn tr¶ lêi GV: Bæ sung vµ kÕt luËn Trường THCS Quỳnh Thiện 4.Yªu cÇu cña nghÒ ®iÖn ®èi víi ngêi lao ®éng. - KiÕn thøc: Tèi thiÓu ph¶i cã tr×nh ®é v¨n ho¸ 9/12. - Kü n¨ng: sö dông, b¶o dìng, söa ch÷a l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn, trong nhµ... - Th¸i ®é: An toµn lao ®éng, khoa häc, kiªn tr×. - Søc khoÎ: §¶m b¶o søc khoÎ, kh«ng bÖnh tËt 5.TriÓn väng cña nghÒ. 6. Nh÷ng n¬i ®µo t¹o nghÒ. + Ngµnh ®iÖn trong c¸c trêng kÜ thuËt vµ d¹y nghÒ. + Trung t©m kÜ thuËt tæng hîp híng nghiÖp. + C¸c trung t©m d¹y nghÒ c¸c huyÖn vµ t nh©n. 7.Nh÷ng n¬i ho¹t ®éng nghÒ. 4. Cñng cè vµ d¨n dß - GV: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶, khªn thëng c¸c nhãm, c¸ nh©n tÝch cùc tham gia ho¹t ®éng häc tËp. - VÒ nhµ c¸c em häc bµi vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi bµi ®äc vµ xem tríc bµi 2 SGK. Tuần :2 Tiết : 2 Ngày soạn :25.8.2012 Ngày dạy :27.8.2012 Bµi 2 VËt liÖu ®iÖn dïng trong l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn trong nhµ I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: Sau khi häc song häc sinh biÕt ®îc mét sè vËt liÖu dïng trong l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn trong nhµ. - BiÕt c¸ch sö dông mét sè vËt liÖu th«ng dông - Kü n¨ng: NhËn biÕt ®îc mét sè vËt liÖu th«ng dông trong thùc tÕ. - Th¸i ®é: Th¸i ®é häc tËp nghiªm tóc, hîp t¸c x©y dng bµi. II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: - GV: Nghiªn cøu kü néi dung yªu cÇu cña bµi ChuÈn bÞ mét sè mÉu d©y dÉn ®iÖn vµ c¸p ®iÖn, mét sè vËt c¸ch ®iÖn cña m¹ng ®iÖn. - HS: Nghiªn cøu kü néi cña dung bµi häc , su tÇm thªm mét sè mÉu vÒ vtj liÖu ®iÖn cña m¹ng ®iÖn. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc 1/: 2. KiÓm tra bµi cò: ? Nªu nh÷ng yªu cÇu cña nghÒ ®iÖn d©n dông ®èi víi ngîi lao ®éng? 3. Bµi míi: GV: Bùi Văn Trinh Tổ KHTN Giáo án công nghệ 9 Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß H§ 1.Giíi thiÖu bµi häc H§ 2.T×m hiÓu d©y dÉn ®iÖn GV: Em h·y kÓ tªn mét sè lo¹i d©y dÉn ®iÖn mµ em biÕt? HS: Nghiªn cøu tr¶ lêi. GV: NhËn xÐt Rót ra kÕt luËn. GV: Cho häc sinh quan s¸t H2.1 ho¹t ®éng nhãm lµm bµi tËp vµo b¶ng 2.1 Trong 5 phót. §¹i diÖn nhãm ®øng lªn tr×nh bµy. GV: NhËn xÐt Rót ra kÕt luËn. GV: Cho häc sinh lµm bµi tËp ®iÒn vµo chç trèng ®Ó häc sinh tr¸ch nhÇm gi÷a lâi vµ sîi, §¹i diªn häc sinh tr×nh bµy bµi: GV: NhËn xÐt Rót ra kÕt luËn. GV: D©y dÉn ®iÖn gåm mÊy phÇn? Lâi d©y dÉn ®iÖn thêng lµm b»ng g×? HS: Tr¶ lêi GV: NhËn xÐt GV: Vá c¸ch ®iÖn thêng lµm b»ng chÊt liÖu g×? HS: Tr¶ lêi GV: NhËn xÐt GV: Em h·y cho biÕt t¹i sao líp vá c¸ch ®iÖn cña d©y dÉn ®iÖn thêng cã mµu s¾c kh¸c nhau? HS: Tr¶ lêi Trường THCS Quỳnh Thiện Néi dung I.D©y dÉn ®iÖn 1.Ph©n lo¹i - Mét sè lo¹i d©y dÉn ®iÖn: d©y trÇn, d©y dÉn bäc c¸ch ®iÖn, d©y dÉn nhiÒu sîi. - Tranh h×nh 2.1 ( MÉu vËt ) - Cã nhiÒu lo¹i d©y dÉn: Dùa vµo líp vá c¸ch ®iÖn, d©y dÉn ®iÖn ®îc chia thµnh d©y trÇn vµ d©y bäc c¸ch ®iÖn. - Theo vËt liÖu lµm lâi, d©y dÉn ®iÖn cã c¸c lo¹i d©y ®ång vµ d©y nh«m . - Dùa vµo sè lâi vµ sè sîi cña lâi cã d©y mét lâi, d©y nhiÒu lâi, d©y lâi mét sîi vµ lâi nhiÒu sîi. 2. CÊu t¹o cña d©y dÉn ®iÖn ®îc bäc c¸ch ®iÖn. - Gåm 2 phÇn chÝnh lµ phÇn lâi vµ vá c¸ch ®iÖn. 3. Sö dông d©y dÉn ®iÖn. - Lu ý: + Lu chän d©y dÉn khi thiÕt kÕ vµ l¾p GV: Khi thiÕt kÕ l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn trong nhµ ®Æt m¹ng ®iÖn trong nhµ. t¹i sao ngêi c«ng nh©n ph¶i lùa chän d©y dÉn + Sö dông d©y dÉn ®iÖn trong cuéc sèng h»ng ngµy. ®iÖn theo thiÕt kÕ cña m¹ng ®iÖn? HS: Nghiªn cøu tr¶ lêi - M( nxF ) GV: Híng dÉn häc sinh ®äc kÝ hiÖu cña d©y + M: Lµ lâi ®ång. dÉn bäc c¸ch ®iÖn M( nxf ) + n: Lµ sè lâi d©y. GV: Cho h/s ®äc trªn d©y dÉn ®iÖn. + F: Lµ tiÕt diÖn cña lâi d©y dÉn. H§ 3. T×m hiÓu vÒ d©y c¸p ®iÖn. GV: Em hiÓu d©y c¸p ®iÖn lµ d©y ntn ? HS: Tr¶ lêi. GV: §a ra mét sè mÉu d©y dÉn vµ c¸p Cho häc sinh quan s¸t vµ ph©n biÖt ®îc hai lo¹i ®ã? HS: Lµm viÖc theo nhãm, quan s¸t vµ m« t¶ cÊu t¹o cña d©y c¸p ®iÖn? HS: §¹i diÖn nhãm lÇn lît tr×nh bµy GV: NhËn xÐt vµ rót ra kÕt luËn II. D©y c¸p ®iÖn - D©y c¸p ®iÖn gåm nhiÒu d©y dÉn ®îc bäc c¸ch ®iÖn.. 1. CÊu t¹o. - CÊu t¹o gåm: 3 phÇn chÝnh; + Lâi c¸p: thêng lµm b»ng ®ång hoÆc nh«m, + Vá c¸ch ®iÖn: thêng lµm b»ng cao su, + Vá b¶o vÖ: GV: Lâi c¸p thêng lµm b»ng nh÷ng vËt liÖu GV: Bùi Văn Trinh Tổ KHTN Giáo án công nghệ 9 Trường THCS Quỳnh Thiện g×? HS: Tr¶ lêi GV: Vá c¸ch ®iÖn thêng lµm b»ng nh÷ng vËt liÖu g×? HS: Tr¶ lêi GV: Cho häc sinh liªn hÖ thùc tÕ ®Ó cã thÓ kÓ ra c¸p ®iÖn ®îc dïng ë ®©u ? HS: Nghiªn cøu tr¶ lêi GV: Cho häc sinh quan s¸t h×nh 2.4 vµ ®Æt c©u hái ®èi víi m¹ng ®iÖn trong nhµ d©y c¸p ®iÖn ®îc l¾p ®Æt ë ®©u? HS: Quan s¸t nghiªn cøu tr¶ lêi GV: Em hiÓu thÕ nµo lµ vËt liÖu c¸ch ®iÖn? HS: Nghiªn cøu tr¶ lêi GV: NhËn xÐt KÕt luËn. GV: T¹i sao trong l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn l¹i ph¶i dïng nh÷ng vËt c¸ch ®iÖn? HS: Nghiªn cøu tr¶ lêi GV: Nh÷ng vËt c¸ch ®iÖn nµy ph¶i ®¹t nh÷ng yªu cÇu g×? HS: Nghiªn cøu tr¶ lêi GV: Cho h/s lµm bµi tËp trong SGK ®Ó hiÓu râ thªm vËt liÖu c¸ch ®iÖn cña m¹ng ®iÖn trong nhµ. 2. Sö dông c¸p ®iÖn. - C¸c lo¹i c¸p ®îc dïng ®Ó truyÒn t¶I ®iÖn tõ nh÷ng nhµ m¸y ph¸t ®iÖn cho nh÷ng hé ®«ng ngêi; truyÒn biÕn ¸p, c¸p ngÇm, - H×nh 2.4 - LÊy ®iÖn tõ m¹ng h¹ ¸p vµo nhµ. III. VËt liÖu c¸ch ®iÖn VD: sø, gç, cao su, lu ho¸, chÊt c¸ch ®iÖn tæng hîp, - §¶m b¶o cho m¹ng ®iÖn lµm viÖc ®¹t hiÖu qu¶ vµ an toµn cho ngêi vµ thiÕt bÞ. - C¸ch ®iÖn cao, chèng Èm, chÞu nhiÖt tèt 4. Cñng cè vµ dÆn dß 5/: - GV: Gîi ý häc sinh tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi - Yªu cÇu häc sinh lµm ®îc mét b¶n su tËp d©y c¸p, d©y dÉn, vËt c¸ch ®iÖn trong m¹ng ®iÖn trong nhµ vµ m« t¶ ®îc cÊu cña mét sè vËt mÉu trong b¶n su tËp ®ã. - VÒ nhµ häc bµi ®äc vµ xem tríc Bµi 3 SGK ………………………………………………………………………………………………. Tuần :3 Tiết : 3 Ngày soạn :01.9.2012 Ngày dạy :3.9.2012 Bµi 3 Dông cô dïng trong l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn I. Môc tiªu: - HiÓu:C«ng dông cña mét sè ®ång hå ®o ®iÖn. - Ph©n biÖt ®îc c¸c lo¹i ®ång hå ®o ®iÖn th«ng thêng. - VËn dông ®o ®¹i lîng ®iÖn trong thùc tÕ gia ®×nh nguån 1 chiÒu còng nh xoay chiÒu II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß:1. Gi¸o viªn; - ThÇy: Gi¸o ¸n, tranh vÏ ®ång hå ®o ®iÖn, mét sè ®ång hå ®o ®iÖn nh v«n kÕ, ampe kÕ, c«ng t¬, ®ång hå v¹n n¨ng - Trß:-Vë ghi, ®äc vµ nghiªn cøu tríc bµi häc III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc 1/: 2. KiÓm tra bµi cò: ? Nªu d©y dÉn cña d©y c¸p ®iÖn ? Nªu vÝ dô vÒ mét sè vËt liªu c¸ch ®iÖn ? 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung H§ 1: Giíi thiÖu bµi häc. - §èi víi nghÒ ®iÖn, ®éng hå ®o ®iÖn ®îc sö GV: Bùi Văn Trinh Tổ KHTN Giáo án công nghệ 9 Trường THCS Quỳnh Thiện dông rÊt réng r·i vµ ®ãng vai trß rÊt quan träng. H§ 2: T×m hiÓu ®ång hå ®o ®iÖn GV: Em h·y kÓ tªn c¸c ®ång hå ®o ®iÖn mµ em biÕt? HS: KÓ ra mét sè ®ång hæ ®o ®iÖn th«ng dông GV: Yªu cÇu em kh¸c bæ sung.. §Ó hiÓu râ h¬n GV cho HS ho¹t ®éng nhãm lµm vµo b¶ng 3.1 SGK HS: §¹i diÖn tõng nhãm nhËn xÐt chÐo GV: T¹i sao ngêi ta ph¶i l¾p v«n kÕ vµ ampe kÕ trªn vá m¸y biÕn ¸p? HS: §Ó kiÓm tra trÞ sè ®Þnh møc cña c¸c ®¹i lîng ®iÖn cña m¹ng ®iÖn. GV: C«ng t¬ ®iÖn ®îc l¾p ë m¹ng ®iÖn trong nhµ víi môc ®Ých g×? HS: ®o ®iÖn n¨ng tiªu thô. GV: Híng dÉn vµ rót ra kÕt luËn - Nhê cã ®ång hå ®o ®iÖn, chóng ta cã thÓ biÕt ®îc t×nh tr¹ng lµm viÖc cña c¸c thiÕt bÞ ®iÖn, ph¸n ®o¸n ®îc nguyªn nh©n h háng, sù cè kü thuËt H§ 3: T×m hiÓu c¸ch ph©n lo¹i ®ång hå ®o ®iÖn: GV: Ngêi ta dùa vµo ®¹i lîng cÇn ®o mµ ph©n lo¹i ®ång hå ®o ®iÖn theo b¶ng 3 - 2 GV: Treo b¶ng cho HS quan s¸t, ph¸t phiÕu häc tËp cho tõng nhãm ®iÒn nh÷ng ®¹i lîng cÇn ®o.. HS: §¹i diÖn tõng nhãm nhËn xÐt chÐo. GV: NhËn xÐt tõng nhãm rót ra kÕt luËn.. Cho häc sinh t×m hiÓu kÝ hiÖu trªn ®ång hå ? GV: Gäi HS lªn b¶ng ®äc c¸c kÝ hiÖu VD: V«n kÕ thang ®o 6V, cÊp chÝnh x¸c 2,5 th× sai sè tuyÖt ®èi lín nhÊt lµ: 6 x 2,5 0,15V 100 I. §ång hå ®o ®iÖn 1. C«ng dông cña ®ång hå ®o ®iÖn. - Mét sè lo¹i ®«ng hå ®o ®iÖn: Ampe kÕ, O¸t kÕ, V«n kÕ, C«ng t¬, §ång hå v¹n n¨ng, ¤m kÕ. - §¹i long cÇn ®o cña ®ång hå ®o ®iÖn: Cêng ®é dßng ®iÖn, ®iÖn trë m¹ch ®iÖn, c«ng suÊt tiªu thô cña m¹ch ®iÖn, ®iÖn n¨ng tiªu thô cña ®å dïng ®iÖn, ®iÖn ¸p. - C«ng dông: Nhê cã ®ång hå ®o ®iÖn, chóng ta cã thÓ biÕt ®îc t×nh tr¹ng lµm viÖc cña c¸c thiÕt bÞ ®iÖn, ph¸n ®o¸n ®îc nguyªn nh©n h háng, sù cè kü thuËt 2. Ph©n lo¹i ®ång hå ®o ®iÖn - Treo ®¸p ¸n ®óng B¶ng 3 – 2 3. Mét sè kÝ hiÖu cña ®ång hå ®o ®iÖn - Treo b¶ng 3 - 3 GV: Chia nhãm HS trang bÞ cho mçi nhãm mét c¸i ®ång hå ®o ®iÖn vµ gi¶i thÝch c¸c kÝ hiÖu ghi trªn mÆt ®ång hå HS: Ph¸t biÓu GV: Rót ra kÕt luËn H§ 2.T×m hiÓu dông cô c¬ khÝ. GV: Chia líp thµnh nh÷ng nhãm nhá tõ 2- 4 häc sinh GV: Cho c¸c nhãm lµm lµm bµi tËp. H·y ®iÒn tªn vµ c«ng dông cña nh÷ng dông cô c¬ khÝ vµo nh÷ng « trèng trong b¶ng HS: Lµm viÖc theo nhãm HS : §¹i diªn nhãm tr×nh bµy bµi lµm. HS: nhËn xÐt chÐo bµi lµm GV: nhËn xÐt rót ra kÕt luËn GV: §a ra mét sè dông cô c¬ khÝ th«ng thêng GV: Bùi Văn Trinh II. Dông cô c¬ khÝ. 1) Thíc: dïng ®Ó ®o kÝch thíc , kho¶ng c¸ch cÇn l¾p ®Æt ®iÖn. 2) Thíc cÆp: dïng ®Ó ®o kÝch thíc bao ngoµi c¶u mét vËt h×nh cÇu, trô , kÝch thíc c¸c lç, chiÒu s©u c¶u c¸c lç, bËc 3) Panme: Lµ dông cô ®o chÝnh x¸c , cã thÓ ®o ®îc sù chªnh lÖch kÝch thíc tíi 1/100 mm. 4) Tuèc n¬ vÝt: dïng ®Ó th¸o l¾p èc vÝt b¾t d©y dÉn, cã 2 lo¹i: 4 c¹nh vµ 2 c¹nh. 5) Bóa: ®Ó ®ãng t¹o lùc khi cÇn g¸n c¸c thiÕt bÞ lªn têng trÇn nhµ ngoµi ra Tổ KHTN Giáo án công nghệ 9 ®Ó häc sinh nhËn biÕt nªu c«ng dông cña c¸c dông cô c¬ khÝ ®ã. Trường THCS Quỳnh Thiện cßn ®Ó nhæ ®inh. 6) dïng ®Ó ca c¾t c¸c lo¹i nèng nhùa , èng kim lo¹i theo kÝch thíc yªu cÇu. 7) K×m: dïng ®Ó c¾t d©y dÉn thoe chiÒu dµi ®· ®Þnh , ®Ó tuèt d©y vµ gi÷ d©y dÉn khi cÇn nèi. 8) Khoan m¸y: ®Ó khoan lç trªn gç hoÆc bª t«ng ®Ó l¾p ®Æt d©y dÉn , thiÖt bÞ ®iÖn. 4. Cñng cè vµ dÆn dß 4/: - GV: Gäi 1- 2 h/s ®äc phÇn ghi nhí SGK a. DÉn trªn líp. - Lµm bµi tËp ë cuèi bµi b. Híng dÉn vÒ nhµ. - VÒ nhµ häc bµi vµ lµm bµi tËp cuèi bµi - §äc vµ xem tríc bµi 4 SGK. ……………………………………………………………………………………………….. Tuần :4 Tiết : 4 ®iÖn Ngày soạn :8.9.2012 Ngày dạy :10.9.2012 Bµi 4 Thùc hµnH : sö dông ®ång hå ®o ®iÖn I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: Sau khi häc song häc sinh biÕt ®îc chøc n¨ng cña mét sè ®ång hå ®o - BiÕt c¸ch sö dông mét sè ®ång hå th«ng dông. - §o ®îc ®iÖn n¨ng tiªu thô cña m¹ch ®iÖn - Kü n¨ng: Lµm viÖc cÈn thËn, khoa häc vµ an toµn. - Th¸i ®é: Th¸i ®é häc tËp nghiªm tóc, hîp t¸c x©y dng bµi. II. ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: - GV: Nghiªn cøu kü néi dung yªu cÇu cña bµi 3 bµi 4 SGK - Nghiªn cøu, tham kh¶o nh÷ng tµi liÖu cã néi dung liªn quan. - ChuÈn bÞ: Ampe kÕ ®iÖn – tõ ( thang ®o 1A) V«n kÕ ®iÖn – tõ ( thang ®o 300V) , o¸t kÕ, «m kÕ, ®ång hå v¹n n¨ng c«ng t¬ ®iÖn. - K×m ®iÖn, tua vÝt, bót thö ®iÖn, d©y dÉn. - Nguån ®iÖn xoay chiÒu 220V. - HS: Nghiªn cøu kü néi cña dung bµi häc III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc 1/: 2. KiÓm tra bµi cò: 5/ ? Em h·y nªu tªn vµ c«ng dông cña dông cô c¬ khÝ trong b¶ng 3- 4? 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß H§ 1. Giíi thiÖu bµi häc: H§ 2.ChuÈn bÞ vµ nªu yªu cÇu bµi thùc hµnh. GV: chia nhãm thùc hµnh GV:Nªu môc tiªu, yªu cÇu cña bµi thùc hµnh vµ néi quy thùc hµnh. GV: Nªu râ tiªu chÝ ®¸nh gi¸: + KÕt qu¶ thùc hµnh + Thùc hiÖn ®óng quy tr×nh thùc hµnh, thao GV: Bùi Văn Trinh Néi dung I. Dông cô vµ vËt liÖu cÇn thiÕt. - (SGK) Tổ KHTN Giáo án công nghệ 9 Trường THCS Quỳnh Thiện t¸c chÝnh x¸c. + Th¸i ®é thùc hµnh ®¶m b¶o an toµn vµ vÖ sinh m«i trêng. H§ 3. T×m hiÓu ®ång hå ®o ®iÖn - GV: giao cho c¸c nhãm ®ång hå ®o ®iÖn: ampe kÕ, v«n kÕ, c«ng t¬ ®iÖn GV: Giao nhiÖm vô thùc hµnh cho c¸c nhãm. GV: Dïng phiÕu häc tËp yªu cÇu häc sinh gi¶i thÝch ý nghÜa cña kÝ hiÖu trªn mÆt ®ång hå ®o ®iÖn. HS: Lµm viÖc theo nhãm theo c¸c néi dung sau: + §äc vµ gi¶i thÝch nh÷ng kÝ hiÖu ghi trªn mÆt ®ång hå ®o ®iÖn. + Chøc n¨ng cña ®ång hå ®o ®iÖn ®o ®¹i lîng g×? HS: ®o ®iÖn n¨ng tiªu thô.. + T×m hiÓu chøc n¨ng cña c¸c nóm ®iÒu khiÓn cña ®ång hå ®o ®iÖn. + §o ®iÖn ¸p cña nguån ®iÖn thùc hµnh. II. Néi dung vµ tr×nh tù thùc hµnh 1. T×m hiÓu ®ång hå ®o ®iÖn. 4. Cñng cè vµ Híng dÉn vÒ nhµ 4/ . GV: Híng dÉn häc sinh tù ®¸nh vµ ®¸nh gi¸ chÐo gi÷a c¸c nhãm kÕt qu¶ thùc hµnh theo tiªu chÝ ®· ®Æt ra tríc khi bíc vµo thùc hµnh. - KÕt qu¶ ®o - Tr×nh tù vµ thao t¸c ®o - VÒ nhµ thùc hµnh tËp ®äc c¸c thang ®o trªn mÆt ®ång hå, c¸c kÝ hiÖu, thao t¸c ®o. - §äc vµ xem tríc phÇn 2 sö dông ®ång hå. ……………………………………………………………………………………………….. Tuần :5 Tiết : 5 ®iÖn Ngày soạn :15.9.2012 Ngày dạy :17.9.2012 Bµi 4 TH sö dông ®ång hå ®o ®iÖn ( TiÕp ) I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: Sau khi häc song häc sinh biÕt ®îc chøc n¨ng cña mét sè ®ång hå ®o - BiÕt c¸ch sö dông mét sè ®ång hå th«ng dông. - §o ®îc ®iÖn n¨ng tiªu thô cña m¹ch ®iÖn - Kü n¨ng: Lµm viÖc cÈn thËn, khoa häc vµ an toµn. - Th¸i ®é: Th¸i ®é häc tËp nghiªm tóc, hîp t¸c x©y dng bµi. II. ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: - GV: Nghiªn cøu kü néi dung yªu cÇu cña bµi 3 bµi 4 SGK - Nghiªn cøu, tham kh¶o nh÷ng tµi liÖu cã néi dung liªn quan. - ChuÈn bÞ: Ampe kÕ ®iÖn – tõ ( thang ®o 1A) V«n kÕ ®iÖn – tõ ( thang ®o 300V) , o¸t kÕ, «m kÕ, ®ång hå v¹n n¨ng c«ng t¬ ®iÖn. - K×m ®iÖn, tua vÝt, bót thö ®iÖn, d©y dÉn. - Nguån ®iÖn xoay chiÒu 220V. - HS: Nghiªn cøu kü néi cña dung bµi häc III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc 1/: 2. KiÓm tra bµi cò: 3. Bµi míi: GV: Bùi Văn Trinh Tổ KHTN Giáo án công nghệ 9 Trường THCS Quỳnh Thiện Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß H§ 1. Giíi thiÖu bµi häc: KiÓm tra sù chuÈn bÞ vËt liÖu dông cô cña häc sinh. Giíi thiÖu bµi häc . H§ 2.T×m hiÓu c¸ch sö dông ®ång hå ®o ®iÖn: GV: chia nhãm thùc hµnh GV:Nªu môc tiªu, yªu cÇu cña bµi thùc hµnh vµ néi quy thùc hµnh. GV: Nªu râ tiªu chÝ ®¸nh gi¸: HS: Lµm viÖc theo nhãm theo nh÷ng néi dông sau: GV: Gäi häc sinh gi¶i thÝch nh÷ng kÝ hiÖu ghi trªn mÆt c«ng t¬ ®iÖn HS: LÇn lît lªn ®äc KH GV: Cho häc sinh nghiªn cøu s¬ ®å m¹ch ®iÖn c«ng t¬ ®iÖn trong SGK. GV: M¹ch ®iÖn cã bao nhiªu phÇn tö ? KÓ tªn nh÷ng phÇn tö ®ã? HS: Lµm vµo b¶ng SGK (19) GV: Nguån ®iÖn ®îc nèi víi nh÷ng ®Çu nµo cña c«ng t¬ ®iÖn ? HS: Nguån ®iÖn ®îc nèi víi ®Çu 1 vµ 3 cña c«ng t¬ ®iÖn. GV: Phô t¶i ®îc nèi víi ®Çu nµo cña c«ng t¬ ®iÖn? HS: Phô t¶i ®îc nèi víi ®Çu 2 vµ 4 cña c«ng t¬ ®iÖn. GV: Dùa vµo kÕt qu¶ ph©n tÝch m¹ch ®iÖn c«ng t¬ ®iÖn ë trªn GV híng dÉn häc sinh nèi m¹ch ®iÖn theo s¬ ®å m¹ch ®iÖn c«ng t¬ h×nh 4-2 SGK. GV: Híng dÉn häc sinh, lµm mÉu cachs ®o ®iÖn n¨ng tiªu thô cña m¹ch ®iÖn theo c¸c bíc sau: + §äc vµ ghi chØ sè cña c«ng t¬ tríc khi tiÕn hµnh ®o. + Quan s¸t t×nh tr¹ng lµm viÖc cña c«ng t¬. + TÝnh kÕt qu¶ tiªu thô ®iÖn n¨ng sau 30/ - HS: TiÕn hµnh ®o ®iÖn n¨ng GV: §i tíi c¸c nhãm ®Ó híng dÉn chi tiÕt, gi¶i ®¸p th¾c m¾c. Néi dung 2.Thùc hµnh sö dông ®ång hå ®o ®iÖn. a.§o ®iÖn n¨ng tiªu thô cña m¹ch ®iÖn b»ng c«ng t¬ ®iÖn. Sè TT Tªn c¸c phÇn tö 1 C«ng t¬ 2 Ampe kÕ 3 Phô t¶i 4 5 - S¬ ®å m¹ch ®iÖn h×nh 4-2 SGK. 4. Cñng cè: 2/ GV: Híng dÉn häc sinh tù ®¸nh vµ ®¸nh gi¸ chÐo gi÷a c¸c nhãm kÕt qu¶ thùc hµnh theo tiªu chÝ ®· ®Æt ra tríc khi bíc vµo thùc hµnh. - KÕt qu¶ ®o - Tr×nh tù vµ thao t¸c ®o 5. Híng dÉn vÒ nhµ 2/ . - VÒ nhµ thùc hµnh tËp ®äc c¸c thang ®o trªn mÆt ®ång hå, c¸c kÝ hiÖu, thao t¸c ®o. - §äc vµ xem l¹i phÇn 2 sö dông ®ång hå ®Ó giê sau viÕt b¸o c¸o thùc hµnh. ……………………………………………………………………………………………… Tuần :6 Tiết : 6 GV: Bùi Văn Trinh Bµi 4 Ngày soạn :22.9.2012 Ngày dạy :24.9.2012 Tổ KHTN Giáo án công nghệ 9 Trường THCS Quỳnh Thiện TH sö dông ®ång hå ®o ®iÖn ( TiÕp ) I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: Sau khi häc song häc sinh biÕt ®îc chøc n¨ng cña mét sè ®ång hå ®o ®iÖn - BiÕt c¸ch sö dông mét sè ®ång hå th«ng dông. - §o ®îc ®iÖn n¨ng tiªu thô cña m¹ch ®iÖn - Kü n¨ng: Lµm viÖc cÈn thËn, khoa häc vµ an toµn. - Th¸i ®é: Th¸i ®é häc tËp nghiªm tóc, hîp t¸c x©y dng bµi. II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: - GV: Nghiªn cøu kü néi dung yªu cÇu cña bµi 3 bµi 4 SGK Nghiªn cøu, tham kh¶o nh÷ng tµi liÖu cã néi dung liªn quan. - HS: Nghiªn cøu kü néi cña dung bµi häc III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc 1/: 2. KiÓm tra bµi cò: 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß H§ 1. Giíi thiÖu bµi häc: H§ 2.ViÕt b¸o c¸o thùc hµnh GV: Cho häc sinh viÕt b¸o c¸o thùc hµnh theo néi dung ®· thùc hµnh cña bµi tríc theo mÉu sau: B¸o c¸o thùc hµnh ®o ®iÖn n¨ng tiªu thô cña m¹ch ®iÖn Néi dung ghi b¶ng IV. B¸o c¸o thùc hµnh: B¸o c¸o thùc hµnh ®o ®iÖn n¨ng tiªu thô cña m¹ch ®iÖn Hä vµ Tªn: 1:………………………. Hä vµ Tªn:………………….... 2:……………………….. 1:…………………………... 3:………………………. 2:……………………………... Líp: 9………………….. 3:………………………………. Líp: 9…………. GV: ChÐp mÉu b¸o c¸o thùc hµnh lªn b¶ng häc sinh lµm bµi; HS : ChÐp mÉu b¸o c¸o thùc hµnh. GV: Bùi Văn Trinh ChØ sè c«ng t¬ tríc khi ®o ChØ sè c«ng t¬ sau khi ®o Sè vßng quay Tổ KHTN §iÖn n¨ng tiªu thô Giáo án công nghệ 9 Trường THCS Quỳnh Thiện 4. Cñng cè: 2/ - GV: Híng dÉn häc sinh tù ®¸nh vµ ®¸nh gi¸ chÐo gi÷a c¸c nhãm kÕt qu¶ thùc hµnh theo tiªu chÝ ®· ®Æt ra tríc khi bíc vµo thùc hµnh. - KÕt qu¶ ®o. - Tr×nh tù vµ thao t¸c ®o. 5. Híng dÉn vÒ nhµ 1/ . - VÒ nhµ thùc hµnh tËp ®äc c¸c thang ®o trªn mÆt ®ång hå, c¸c kÝ hiÖu, thao t¸c ®o. - §äc vµ xem tríc bµi 5 chuÈn bÞ dông cô vËt liÖu ®Ó giê sau thùc hµnh. ………………………………………………………………………………………………. Tuần :7 Ngày soạn :29.9.2012 Tiết : 7 Ngày dạy :01.10.2012 Bµi 5 TH: nèi d©y dÉn ®iÖn I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: Sau khi häc song häc sinh biÕt c¸c yªu cÇu cña mèi nèi d©y dÉn ®iÖn - HiÓu ®îc c¸c ph¬ng ph¸p nèi vµ c¸ch ®iÖn d©y dÉn ®iÖn. - Nèi vµ c¸ch ®iÖn ®îc c¸c lo¹i mèi nèi d©y dÉn ®iÖn - Kü n¨ng: Lµm viÖc cÈn thËn, kiªn tr×, khoa häc vµ an toµn. - Th¸i ®é: Th¸i ®é häc tËp nghiªm tóc, hîp t¸c x©y dng bµi. II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: - GV: - ChuÈn bÞ: Tranh vÏ quy tr×nh nèi d©y dÉn ®iÖn, mét sè mÉu c¸c lo¹i mèi nèi - Dông cô: K×m c¾t d©y,k×m má nhän, k×m trßn, tua vÝt, má hµn. - VËt liÖu: D©y dÉn ®iÖn lâi mét sîi, lâi nhiÒu sîi, giÊy r¸p, b¨ng c¸ch ®iÖn, - HS: Nghiªn cøu kü néi cña dung bµi häc III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc 1/: 2. KiÓm tra bµi cò: 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung H§ 1: Giíi thiÖu bµi häc: H§ 2: ChuÈn bÞ vµ nªu môc tiªu bµi thùc hµnh. GV: Chia líp ra lµm 4 nhãm. GV: Nªu néi quy thùc hµnh. GV: Nªu môc tiªu bµi thùc hµnh, yªu cÇu ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hµnh trªn 3 tiªu chÝ: + C¸c mèi nèi ®¹t yªu cÇu kü thuËt. + Nèi d©y dÉn theo ®óng quy tr×nh vµ thao t¸c ®óng kü thuËt. +Lµm viÖc nghiªm tóc, ®¶m b¶o an toµn lao GV: Bùi Văn Trinh I.Dông cô, vËt liÖu vµ thiÕt bÞ. - SGK. Tổ KHTN Giáo án công nghệ 9 ®éng vµ vÖ sinh m«i trêng. H§ 3.T×m hiÓu mèi nèi d©y dÉn ®iÖn. GV: giao cho nhãm 1 bé 5 lo¹i mèi nèi mÉu GV: Giao nhiÖm vô cho c¸c nhãm: GV: Cho häc sinh quan s¸t h×nh 5.1 sgk vÒ c¸c lo¹i mèi nèi d©y dÉn ®iÖn GV: Híng dÉn häc sinh ph©n lo¹i mçi nèi mÉu theo h×nh vÏ trong s¸ch. GV: Híng dÉn häc sinh nhËn xÐt c¸c mèi nèi mÉu ®Ó rót ra kÕt luËn vÒ yªu cÇu kü thuËt H§ 4.T×m hiÓu quy tr×nh chung nèi d©y dÉn ®iÖn. GV: Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu quy tr×nh chung nèi d©y dÉn ®iÖn vµ gi¶i thÝch t¹o sao l¹i kh«ng ®¶o thø tù c¸c bíc trong quy tr×nh. GV: Mèi nèi d©y dÉn ®iÖn cã nh÷ng yªu cÇu g×? Nh÷ng yªu cÇu ®ã thÓ hiÖn trong c¸c bíc cña quy tr×nh nèi d©y ntn? HS: DÉn ®iÖn tèt. Cã ®é bÒn c¬ häc cao. An toµn ®iÖn. §¶m b¶o vÒ mÆt mü thuËt GV: Bæ sung vµ kÕt luËn: + Bãc vá c¸ch ®iÖn vµ lµm s¹ch lâi ®Ó mèi nèi dÉn ®iÖn tèt. + Hµn mèi nèi ®Ó lµm t¨ng ®é bÒn c¬ häc cho mèi nèi vµ t¨ng kh¶ n¨ng dÉn ®iÖn. + Bäc c¸ch ®iÖn ®Ó ®¶m b¶o an toµn ®iÖn. H§ 5. TH nèi nèi tiÕp d©y dÉn ®iÖn GV: Giao dông cô thùc hµnh cho mçi nhãm GV: Giao nhÞªm vô thùc hµnh. GV: Thao t¸c mÉu bíc 3 quy tr×nh bãc vá c¸ch ®iÖn lµm s¹ch lâi; nèi d©y. GV: Thùc hiÖn thao t¸c mÉu vµ híng dÉn ban ®Çu cho tõng c«ng ®o¹n cña quy tr×nh nèi d©y, lu ý lçi thêng m¾c ph¶i. HS: Thùc hµnh gi¸o viªn quan s¸t vµ híng dÉn thêng xuyªn cho tõng nhãm vµ tíi tõng häc sinh. GV: Yªu cÇu häc sinh quan s¸t l¹i mèi nèi mÉu vµ gi¶i thÝch cho c¸c em nhËn biÕt sù kh¸c nhau cña hai mèi nèi. GV: Thùc hiÖn thao t¸c mÉu vµ híng dÉn ban ®Çu cho tõng c«ng ®o¹n cña quy tr×nh nèi d©y, lu ý lçi thêng m¾c ph¶i. HS: Thùc hµnh gi¸o viªn quan s¸t vµ híng dÉn thêng xuyªn cho tõng nhãm vµ tíi tõng häc sinh. Trường THCS Quỳnh Thiện II.Néi dung vµ tr×nh tù thùc hµnh. 1.Mét sè kiÕn thøc bæ trî: a. C¸c lo¹i mèi nèi d©y dÉn ®iÖn: - Mèi nèi th¼ng - Mèi nèi ph©n nh¸nh - Mèi nèi dïng phô kiÖn b.Yªu cÇu mèi nèi. - DÉn ®iÖn tèt. - Cã ®é bÒn c¬ häc cao. - An toµn ®iÖn. - §¶m b¶o vÒ mÆt mü thuËt. 2.Quy tr×nh nèi d©y dÉn ®iÖn. Bãc vá c¸ch ®iÖn  Lµm s¹ch lâi  Nèi d©y  KiÓm tra mèi nèi  Hµn mèi nèi  C¸ch ®iÖn mèi nèi. Bíc1: Bãc vá c¸ch ®iÖn. - Bãc c¾t v¸t h×nh 5.2 - Bãc ph©n ®o¹n h×nh 5.3 Bíc 2: Lµm s¹ch lâi. - H×nh 5.4 SGK. Bíc 3: Nèi d©y a. Nèi nèi tiÕp d©y dÉn lâi 1 sîi. - Uèn gËp lâi. - VÆn xo¾n - KiÓm tra mèi nèi b. Nèi nèi tiÕp d©y dÉn lâi nhiÒu sîi. - Bãc vá c¸ch ®iÖn vµ lµm s¹ch lâi. - Lång lâi. - VÆn xo¾n. - KiÓm tra mèi nèi. 4. Cñng cè. 2/ GV:Híng dÉn häc sinh tù ®¸nh gi¸ vµ ®¸nh gi¸ chÐo kÕt qu¶ thùc hµnh theo c¸c tiªu chÝ. + Lµm cã ®óng quy tr×nh kh«ng? + Thêi gian hoµn thµnh lµ bao nhiªu phót? + C¸c mèi nèi cã ®¹t tiªu chuÈn kü thuËt kh«ng? + Th¸i ®é tham gia thùc hµnh ntn? GV:Tæng kÕt, nhËn xÐt qu¸ tr×nh häc tËp cña c¸c nhãm vµ tõng häc sinh. 5. Híng dÉn vÒ nhµ1/. - VÒ nhµ tËp thùc hµnh c¸c thao t¸c sao cho ®óng yªu cÇu kü thuËt, mèi nèi sao cho ch¾c, tiÕp sóc tèt, cã ®é an toµn ®iÖn vµ thÈm mü cao. - ChuÈn bÞ d©y dÉn ®iÖn, giÊy gi¸p, k×m, b¨ng dÝnh ®Ó giê sau thùc hµnh. GV: Bùi Văn Trinh Tổ KHTN Giáo án công nghệ 9 Trường THCS Quỳnh Thiện ……………………………………………………………………………………………… Tuần :8 Tiết : 8 Ngày soạn :6.10.2012 Ngày dạy :8.10.2012 Bµi 5 Thùc hµnh: nèi d©y dÉn ®iÖn ( TiÕt 2 ) I. Môc tiªu: a) KiÕn thøc: - Sau khi häc song häc sinh biÕt c¸c yªu cÇu cña mèi nèi d©y dÉn ®iÖn - HiÓu ®îc c¸c ph¬ng ph¸p nèi vµ c¸ch ®iÖn d©y dÉn ®iÖn. - Nèi vµ c¸ch ®iÖn ®îc c¸c lo¹i mèi nèi d©y dÉn ®iÖn b) Kü n¨ng: Lµm viÖc cÈn thËn, kiªn tr×, khoa häc vµ an toµn. c) Th¸I ®é: Nghiªm tóc trong thùc hµnh, dän dÑp vÖ sinh líp häc sau khi thùc hµnh. II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: - GV: Nghiªn cøu kü néi dung bµi trong SGK vµ SGV - Nghiªn cøu, tham kh¶o nh÷ng tµi liÖu cã néi dung liªn quan. - Dông cô: K×m c¾t d©y,k×m má nhän. - VËt liÖu: D©y dÉn ®iÖn lâi mét sîi, lâi nhiÒu sîi, giÊy r¸p, b¨ng c¸ch ®iÖn, - HS: Nghiªn cøu kü néi cña dung bµi häc III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc 1’: 2. KiÓm tra bµi cò: 5’ ? Nªu yªu cÇu cña mèi nèi d©y dÉn ®iÖn vµ quytr×nh nèi d©y dÉn ®iÖn ? 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß H§1: ChuÈn bÞ vµ nªu môc tiªu bµi thùc hµnh. GV: Chia líp ra lµm 4 nhãm. GV: Nªu néi quy thùc hµnh. GV: Nªu môc tiªu bµi thùc hµnh, yªu cÇu ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hµnh trªn 3 tiªu chÝ: + C¸c mèi nèi ®¹t yªu cÇu kü thuËt. + Nèi d©y dÉn theo ®óng quy tr×nh vµ thao t¸c ®óng kü thuËt. +Lµm viÖc nghiªm tóc, ®¶m b¶o an toµn lao ®éng vµ vÖ sinh m«i trêng. H§2.T×m hiÓu mèi nèi ph©n nh¸nh. GV: Giao dông cô thùc hµnh cho mçi nhãm GV: Giao nhÞªm vô thùc hµnh. GV: Thao t¸c mÉu bíc 3 quy tr×nh bãc vá c¸ch ®iÖn lµm s¹ch lâi; nèi d©y. GV: Thùc hiÖn thao t¸c mÉu vµ híng dÉn ban ®Çu cho tõng c«ng ®o¹n cña quy tr×nh nèi d©y, lu ý lçi thêng m¾c ph¶i. HS: Thùc hµnh gi¸o viªn quan s¸t vµ híng dÉn thêng xuyªn cho tõng nhãm vµ tíi tõng häc sinh. GV: Thùc hiÖn thao t¸c mÉu vµ híng dÉn ban ®Çu cho tõng c«ng ®o¹n cña quy tr×nh nèi d©y, lu ý lçi thêng m¾c ph¶i. HS: Thùc hµnh gi¸o viªn quan s¸t vµ híng dÉn thêng xuyªn cho tõng nhãm vµ tíi tõng häc sinh. H§3.T×m hiÓu nèi d©y dïng phô kiÖn. GV: Híng dÉn häc sinh lµm mét sè mèi d©y víi c¸c thiÕt bÞ: c«ng t¾c ®iÖn æ c¾m ®iÖn vµ hép nèi d©y. GV: Bùi Văn Trinh Néi dung A. ChuÈn bÞ dông cô, vËt liÖu: - SGK. a. Thùc hµnh mèi nèi rÏ. * Mèi nèi lâi mét sîi. - Uèn gËp lâi. - VÆn xo¾n. - KiÓm tra mèi nèi. * Nèi d©y lâi nhiÒu sîi: - Bãc vá c¸ch ®iÖn. - Nèi d©y. - KiÓm tra mèi nèi. b. Nèi d©y b»ng phô kiÖn. * Nèi d©y b»ng vÝt: - Lµm khuyªn kÝn - Lµm khuyªn hë Tổ KHTN Giáo án công nghệ 9 HS: TiÕn hµnh lµm viÖc theo nhãm nhá, nèi d©y c«ng t¾c ®iÖn, æ c¾m ®iÖn vµ hép nèi d©y díi sù gi¸m s¸t cña GV. GV: KiÓm tra s¶n phÈm vµ chuÈn bÞ cho häc tËp bµi sau. Trường THCS Quỳnh Thiện - Nèi d©y. * Nèi b»ng ®ai èc, nèi d©y. - Lµm ®Çu nèi th¼ng. - Nèi d©y dÉn. - KiÓm tra mèi nèi. 4. Cñng cè. 3/ GV:Híng dÉn häc sinh tù ®¸nh gi¸ vµ ®¸nh gi¸ chÐo kÕt qu¶ thùc hµnh theo c¸c tiªu chÝ. + Lµm cã ®óng quy tr×nh kh«ng? + Thêi gian hoµn thµnh lµ bao nhiªu phót? + C¸c mèi nèi cã ®¹t tiªu chuÈn kü thuËt kh«ng? + Th¸i ®é tham gia thùc hµnh ntn? GV:Tæng kÕt, nhËn xÐt qu¸ tr×nh häc tËp cña c¸c nhãm vµ tõng häc sinh. 5. Híng dÉn vÒ nhµ 1/. - VÒ nhµ tËp thùc hµnh c¸c thao t¸c sao cho ®óng yªu cÇu kü thuËt, mèi nèi sao cho ch¾c, tiÕp sóc tèt, cã ®é an toµn ®iÖn vµ thÈm mü cao. - ChuÈn bÞ d©y dÉn ®iÖn, giÊy gi¸p, k×m, b¨ng dÝnh, má hµn, thiÕc ®Ó giê sau thùc hµnh. ……………………………………………………………………………………………… Tuần :9 Tiết : 9 Ngày soạn :13.10.2012 Ngày dạy :15.10.2012 Bµi 5 Thùc hµnh: nèi d©y dÉn ®iÖn ( TiÕp ) I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: Sau khi häc song häc sinh biÕt c¸c yªu cÇu cña mèi nèi d©y dÉn ®iÖn - HiÓu ®îc c¸c ph¬ng ph¸p nèi vµ c¸ch ®iÖn d©y dÉn ®iÖn. - Nèi vµ c¸ch ®iÖn ®îc c¸c lo¹i mèi nèi d©y dÉn ®iÖn - Kü n¨ng: Lµm viÖc cÈn thËn, kiªn tr×, khoa häc vµ an toµn. II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: - GV: Nghiªn cøu kü néi dung bµi trong SGK vµ SGV - Nghiªn cøu, tham kh¶o nh÷ng tµi liÖu cã néi dung liªn quan. - Dông cô: K×m c¾t d©y,k×m má nhän, k×m trßn, tua vÝt, má hµn. - VËt liÖu: D©y dÉn ®iÖn lâi mét sîi, lâi nhiÒu sîi, giÊy r¸p, b¨ng c¸ch ®iÖn, nhùa th«ng, thiÕc hµn - HS: Nghiªn cøu kü néi cña dung bµi häc III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc 1/: 2. KiÓm tra bµi cò: ? Nªu quy tr×nh chung thùc hiÖn mèi nèi ? 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß H§1: ChuÈn bÞ vµ nªu môc tiªu bµi thùc hµnh. GV: Nªu néi quy thùc hµnh. GV: Nªu môc tiªu bµi thùc hµnh + C¸c mèi nèi ®¹t yªu cÇu kü thuËt. + Nèi d©y dÉn theo ®óng quy tr×nh vµ thao t¸c ®óng kü thuËt. +Lµm viÖc nghiªm tóc, ®¶m b¶o an toµn lao ®éng vµ vÖ sinh m«i trêng. GV: Bùi Văn Trinh Néi dung ghi b¶ng B.ChuÈn bÞ dông cô, vËt liÖu. - SGK. Tổ KHTN Giáo án công nghệ 9 Trường THCS Quỳnh Thiện H§2.T×m hiÓu c¸ch ®iÖn mèi nèi. GV: Híng dÉn hä sinh c¸ch ®iÖn mèi nèi b. C¸ch ®iÖn mèi nèi. b»ng b¨ng dÝnh c¸ch ®iÖn H×nh 5 -12 GV: Thùc hiÖn thao t¸c mÉu vµ híng dÉn H×nh 5 - 13 ban ®Çu cho tõng c«ng ®o¹n cña quy tr×nh nèi d©y, lu ý lçi thêng m¾c ph¶i. HS: Chän trong c¸c mèi nèi thùc hµnh bäc b¨ng dÝnh c¸ch ®iÖn gi¸o viªn quan s¸t vµ híng dÉn thêng xuyªn cho tõng nhãm vµ tíi tõng häc sinh. 4. Cñng cè. 3/ GV:Híng dÉn häc sinh tù ®¸nh gi¸ bµi Lµm cã ®óng quy tr×nh kh«ng? + Thêi gian hoµn thµnh lµ bao nhiªu phót? + C¸c mèi nèi cã ®¹t tiªu chuÈn kü thuËt kh«ng? + Th¸i ®é tham gia thùc hµnh ntn? GV:Tæng kÕt, nhËn xÐt qu¸ tr×nh häc tËp cña c¸c nhãm vµ tõng häc sinh. 5. Híng dÉn vÒ nhµ 2/. - VÒ nhµ tËp thùc hµnh c¸c thao t¸c sao cho ®óng yªu cÇu kü thuËt, mèi nèi sao cho ch¾c, tiÕp sóc tèt, cã ®é an toµn ®iÖn vµ thÈm mü cao. - ChuÈn bÞ d©y dÉn ®iÖn, giÊy gi¸p, k×m, b¨ng dÝnh, má hµn, thiÕc ®Ó giê sau thùc hµnh. ………………………………………………………………………………………………. Tuần :10 Ngày soạn :20.10.2012 Tiết : 10 Ngày dạy :22.10.2012 KiÓm tra th I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: KiÓm tra nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ vËt liÖu ®iÖn, c¸c dông cô dïng trong m¹ng ®iÖn gia ®×nh. - §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh ®Ó tõ ®ã gi¸o viªn biÕt híng ®iÒu chØnh ph¬ng ph¸p cho phï hîp. II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: - ThÇy: §Ò thi, ®¸p ¸n, c¸ch chÊm ®iÓm. - Trß: «n tËp nh÷ng phÇn ®· häc, chuÈn bÞ giÊy kiÓm tra. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc:1/ 2. KiÓm tra: Câu 1 : Hãy thưc hiện mối nối thẳng (rẽ nhánh) dây dẫn lõi một sơi ? Câu 2 : Gia đình A có các loại đồ dùng điện với tổng công suất là 24 kw. Nếu gia đình A sử dụng hết các loại đồ dùng điện mỗi ngày 2h thì điện năng tiêu thụ của gia đinh đó trong tháng (30 ngày / tháng)là bao nhiêu ? Câu1 a) Yªu cÇu mèi nèi: - DÉn ®iÖn tèt: §iÖn trë mèi nèi nhá ®Ó dßng ®iÖn truyÒn qua dÕ dµng. Muèn vËy, c¸c mÆt tiÕp xóc ph¶i s¹ch, diÖn tÝch tiÕp xóc ®ñ lín vµ mèi nèi ph¶i chÆt. - Cã ®é bÒn c¬ häc cao: Ph¶i chÞu ®ùoc søc kÐo, c¾t vµ sù rung chuyÓn. - An toµn ®iÖn: §îc c¸ch ®iÖn tèt, mèi nèi kh«ng s¾c ®Ó tr¸nh lµm thñng líp b¨ng c¸ch ®iÖn. - §¶m b¶o vÒ mÆt mÜ thuËt: Mèi nèi pahØ gän vµ ®Ñp. 6đ GV: Bùi Văn Trinh Tổ KHTN Giáo án công nghệ 9 Câu2 Trường THCS Quỳnh Thiện - Điện năng tiêu thụ của các đồ dùng điện được xác định - A = P*t Điện năng tiêu thụ của các đồ dùng điện trong một ngày là A = 24*2= 48 kwh Điện năng tiêu thụ của các đồ dùng điện trong một tháng là 48*30 =1440 kwh 4® IV : Tông kết và dăn dò. GV . Thu sản phẩm về nhà chấm Nhận xét tiết kiểm tra HS . thu dọn vệ sinh và nạp sản phẩm Đọc trước bài 6 sgk Tuần :11 Tiết :11 Ngày soạn :27.10.2012 Ngày dạy :29.10.2012 Bµi 6 Thùc hµnh: l¾p m¹ch ®iÖn b¶ng ®iÖn I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: Sau khi häc song häc sinh hiÓu ®îc quy tr×nh l¾p ®Æt m¹ch ®iÖn, b¶ng ®iÖn. - VÏ ®îc s¬ ®å l¾p ®Æt m¹ch ®iÖn,b¶ng ®iÖn. - L¾p ®îc b¶ng ®iÖn gåm 2 cÇu ch×, mét æ c¾m ®iÖn vµ mét c«ng t¾c ®iÒu khiÓn mét bãng ®Ìn ®óng quy tr×nh vµ yªu cÇu kü thuËt. - Kü n¨ng: Lµm viÖc cÈn thËn, kiªn tr×, khoa häc vµ an toµn. II. ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: - GV: Nghiªn cøu kü néi dung bµi trong SGK vµ SGV. - HS: Nghiªn cøu kü néi cña dung bµi häc. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc 1/: 2. KiÓm tra bµi cò: ( Kh«ng cã ) GV: Bùi Văn Trinh Tổ KHTN Giáo án công nghệ 9 Trường THCS Quỳnh Thiện 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung H§1: T×m tßi ph¸t hiÖn kiÕn thøc míi. GV: Giíi thiÖu bµi häc. GV: Nªu môc tiªu bµi thùc hµnh, néi quy thùc hµnh. - Chia nhãm thùc hµnh: mçi nhãm 4-5 häc sinh. I.Dông cô, vËt liÖu vµ thiÕt bÞ. - SGK. H§2: T×m hiÓu chøc n¨ng cña b¶ng ®iÖn GV: Cho häc sinh quan s¸t h×nh 6.1 kÕt hîp víi m¹ch ®iÖn thùc tÕ ë líp häc vµ m« t¶ theo yªu cÇu sau: GV: Em h·y liÖt kª nh÷ng thiÕt bÞ ®îc l¾p ®Æt trªn b¶ng ®iÖn? Tr×nh bµy chøc n¨ng cña thiÕt bÞ ®ã trong m¹ch ®iÖn? HS: Nghiªn cøu tr¶ lêi. II. Néi dung vµ tr×nh tù thùc hµnh. 1.T×m hiÓu chøc n¨ng cña b¶ng ®iÖn - M¹ng ®iÖn trong nhµ thêng cã hai lo¹i b¶ng ®iÖn: b¶ng ®iÖn chÝnh vµ b¶ng ®iÖn nh¸nh… - Nh÷ng thiÕt bÞ ®îc l¾p trªn b¶ng ®iÖn: +) CÇu ch×: b¶o vÖ m¹ch ®iÖn, tr¸nh ®o¶n m¹ch. +) æ c¾m: dïng ®Ó ®a ®iÖn vµo dông cô dïng ®iÖn. +) C«ng t¬: dïng ®Ó nèi hoÆc c¾t dông cô ®iÖn víi nguån ®iÖn ( n < 500V ) +) CÇu dao: dïng ®Ó ®ãng c¾t m¹ch ®iÖn b»ng tay ®¬n gi¶n, ®îc sö dông trong c¸c m¹ch ®iÖn cã ®iÖn ¸p nguån cung cÊp ®Õn 200V ( ®iÖn 1 chiÒu ) vµ ®Õn 300V ( ®iÖn xoay chiÒu). +) ¸pt«m¸t: lµ khÝ cô ®iÖn dïng ®Ó tù ®éng c¾t m¹ch ®iÖn, b¶o vÖ qu¸ t¶i, ng¾t m¹ch vµ sôt ¸p… GV: B¶ng ®iÖn trong líp häc lµ b¶ng ®iÖn chÝnh hay b¶ng ®iÖn nh¸nh cña hÖ thèng ®iÖn cña trêng häc? HS: lµ b¶ng ®iÖn nh¸nh… GV: Em h·y m« t¶ b¶ng ®iÖn nh¸nh cña m¹ng ®iÖn nhµ em ? HS: gåm 2 cÇu ch×, 2 æ c¾m, 1 c«ng t¾c ®iÒu khiÓn, 1 bãng ®Ìn. GV: Rót ra kÕt luËn vÒ vai trß, chøc n¨ng b¶ng ®iÖn trong m¹ng ®iÖn trong nhµ: b¶ng ®iÖn trong nhµ dïng dÓ ph©n phèi ®iÓu khiÓn nguån n¨ng lîng ®iÖn cho m¹ng ®iÖn vµ nh÷ng ®å dïng ®iÖn. 2.VÏ s¬ ®å l¾p ®Æt m¹ch ®iÖn. a. S¬ ®å nguyªn lý: - S¬ ®å h×nh 6-2. H§3: T×m hiÓu s¬ ®å l¾p ®Æt m¹ch ®iÖn. GV: Cho häc sinh quan s¸t mét sè s¬ ®å ®iÖn cho häc sinh nhËn biÕt, ph©n biÖt s¬ ®å nguyªn lý vµ s¬ ®å l¾p ®Æt m¹ch ®iÖn. HS: Lµm viÖc theo nhãm ®Ó t×m hiÓu s¬ ®å nguyªn lý vµ s¬ ®å l¾p ®Æt b¶ng ®iÖn, tr¶ lêi c©u hái. GV: M¹ch ®iÖn, b¶ng ®iÖn gåm nh÷ng phÇn tö g×? Chóng ®îc nèi víi nhau nh thÕ nµo? b. VÏ s¬ ®å l¾p ®Æt m¹ch ®iÖn. HS: Gåm 2 cÇu ch×, 1 æ c¾m, 1 c«ng t¾c ®iÒu khiÓn, 1 bãng ®Ìn. CÇu ch×, - VÏ ®êng c«ng t¾c ®îc nèi tiÕp víi dông cô dïng ®iÖn. æ c¾m, bãng ®Ìn ®îc m¾c d©y nguån. song song víi nguån ®iÖn HS: Lµm viÖc theo nhãm ®Ó vÏ s¬ ®å l¾p - X¸c ®Þnh ®Æt m¹ch ®iÖn, gi¸o viªn híng dÉn vÞ trÝ ®Ó häc sinh vÏ. b¶ng ®iÖn, GV: Gi¶i thÝch cho häc sinh hiÓu tõ mét s¬ bãng ®Ìn ®å nguyªn lý, chóng ta cã thÓ x©y dùng ®îc mét s¬ ®å l¾p ®Æt vµ ph¶i tuú thuéc vµo môc ®Ých ngêi sö dông. GV: Bùi Văn Trinh Tổ KHTN Giáo án công nghệ 9 Trường THCS Quỳnh Thiện - X¸c ®Þnh vÞ trÝ c¸cthiÕt bÞ ®iÖn trªn b¶ng ®iÖn. - VÏ ®êng d©y dÉn ®iÖn theo s¬ ®å nguyªn lý. 4. Cñng cè 2/: - GV: Híng dÉn häc sinh tù ®¸nh gi¸ theo kÕt qu¶ bµi häc theo tiªu chÝ ®· nªu. 5. Híng dÉn vÒ nhµ 1/. - VÒ nhµ tËp vÏ s¬ ®å nguyªn lý vµ s¬ ®å l¾p ®Æt, chuÈn bÞ dông cô, vËt liÖu ®Ó giê sau thùc hµnh l¾p b¶ng ®iÖn. ………………………………………………………………………………………… Tuần :12 Tiết : 12 Ngày soạn :27.10.2012 Ngày dạy :05.11.2012 Bµi 6 Thùc hµnh: l¾p m¹ch ®iÖn b¶ng ®iÖn ( TiÕp) I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: Sau khi häc song häc sinh hiÓu ®îc quy tr×nh l¾p ®Æt m¹ch ®iÖn, b¶ng ®iÖn. - VÏ ®îc s¬ ®å l¾p ®Æt m¹ch ®iÖn, b¶ng ®iÖn. - L¾p ®îc b¶ng ®iÖn gåm 2 cÇu ch×, mét æ c¾m ®iÖn vµ mét c«ng t¾c ®iÒu khiÓn mét bãng ®Ìn ®óng quy tr×nh vµ yªu cÇu kü thuËt. - Kü n¨ng: Lµm viÖc cÈn thËn, kiªn tr×, khoa häc vµ an toµn. II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: - GV: Nghiªn cøu kü néi dung bµi trong SGK vµ SGV - VËt liÖu: B¶ng ®iÖn d©y dÉn ®iÖn, giÊy r¸p, b¨ng dÝnh c¸ch ®iÖn, 1 bãng ®Ìn. - ThiÕt bÞ: 1 cÇu ch×, 1 æ c¾m ®iÖn, mét c«ng t¾c ®iÖn - Dông cô: K×m c¾t d©y, k×m má nhän, k×m trßn, tua vÝt, bót thö ®iÖn. - HS: Nghiªn cøu kü néi cña dung bµi häc. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc 1/: 2. KiÓm tra bµi cò: ( Kh«ng cã ) 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß H§1. Giíi thiÖu bµi häc: GV: Nªu môc tiªu bµi thùc hµnh, néi quy thùc hµnh. - Chia nhãm thùc hµnh: mçi nhãm 4-5 häc sinh. C¸c nhãm trëng kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ hoÆc nhËn dông cô, vËt liÖu thiÕt bÞ cho bµi thùc hµnh. H§2.T×m hiÓu c¸ch l¾p ®Æt m¹ch ®iÖn b¶ng ®iÖn. GV: Bùi Văn Trinh Néi dung 3. L¾p ®Æt m¹ch ®iÖn b¶ng ®iÖn. Tổ KHTN Giáo án công nghệ 9 Sau khi x©y dùng ®îc s¬ ®å l¾p ®Æt m¹ch ®iÖn. GV: Híng dÉn häc sinh tiÕn hµnh c¸c bíc cña quy tr×nh l¾p ®Æt m¹ch ®iÖn, b¶ng ®iÖn. Bíc 1. V¹ch dÊu: GV: Híng dÉn häc sinh c¸ch bè trÝ thiÕt bÞ trªn b¶ng ®iÖn, v¹ch dÊu c¸c lç khoan. HS: Quan s¸t vµ lµm theo sù híng dÉn cña gi¸o viªn. Bíc2: Khoan lç b¶ng ®iÖn. GV: Híng dÉn häc sinh c¸ch chän mòi khoan cho lç luån d©y vµ lç vÝt, khoan chÝnh x¸c lç khoan vµ th¼ng. HS: Quan s¸t vµ lµm theo sù híng dÉn cña gi¸o viªn. Bíc3: Nèi d©y thiÕt bÞ ®iÖn cña b¶ng ®iÖn. GV: Híng dÉn häc sinh nèi d©y c¸c thiÕt bÞ trªn b¶ng ®iÖn vµ ®i ra ®Ìn, nèi d©y ®óng s¬ ®å, mèi nèi ®óng yªu cÇu kü thuËt. HS: Quan s¸t vµ lµm theo sù híng dÉn cña gi¸o viªn. Bíc4: L¾p thiÕt bÞ vµo b¶ng ®iÖn. GV: Híng dÉn häc sinh c¸ch vÝt cÇu ch×, c«ng t¾c vµ æ c¾m vµo vÞ trÝ ®· ®îc ®¸nh dÊu trªn b¶ng ®iÖn HS: Quan s¸t vµ lµm theo sù híng dÉn cña gi¸o viªn. Bíc 5: KiÓm tra. GV: Híng dÉn häc sinh l¾p ®Æt thiÕt bÞ vµ ®i d©y ®óng s¬ ®å m¹ch ®iÖn, nèi nguån, vËn hµnh thöi m¹ch ®iÖn, bót thöi ®iÖn. HS: Quan s¸t vµ lµm theo sù híng dÉn cña gi¸o viªn. GV: Nãi râ cho häc sinh hiÓu khi thùc hiÖn lµm mÉu nh÷ng thao t¸c h×nh thµnh kü n¨ng míi cho häc sinh. HS: Lµm viÖc theo nhãm tiÕn hµnh l¾p ®Æt b¶ng ®iÖn theo quy tr×nh. GV: Lu ý cho häc sinh vÒ an toµn lao ®éng. sau Trường THCS Quỳnh Thiện * Bíc1: V¹ch dÊu. * Bíc2: Khoan lç b¶ng ®iÖn. * Bíc3: Nèi d©y thiÕt bÞ ®iÖn cña b¶ng ®iÖn. *Bíc4: L¾p thiÕt bÞ vµo b¶ng ®iÖn. * Bíc5: KiÓm tra. C¸c c«ng ®o¹n V¹ch dÊu Khoan lç b¶ng ®iÖn §i d©y m¹ch ®iÖn L¾p thiÕt bÞ ®iÖn vµo b¶ng ®iÖn KiÓm tra ND c«ng viÖc - Bè trÝ thiÕt bÞ trªn b¶ng ®iÖn. - V¹ch dÊu c¸c lç khoan. - Chän mòi khoan cho lç luån vµ lç vÝt (F5 vµ F2). - Khoan. - Nèi d©y c¸c t.bÞ trªn b¶ng ®iÖn. - Nèi d©y ra ®Ìn. Dông cô - Thíc mòi v¹ch hoÆc bót ch×. Yªu cÇu kÜ thuËt - Bè trÝ t.bÞ hîp lý. - V¹ch dÊu chÝnh x¸c. - Mòi khoan. - M¸y khoan. - Khoan chÝnh x¸c lç khoan. - Lç khoan th¼ng. - K×m tuèt d©y. - K×m trßn, k×m ®iÖn, b¨ng dÝnh. - Nèi d©y ®óng s¬ ®å. - Mèi nèi ®óng yªu cÇu kÜ thuËt. - L¾p thiÖt ®óng vÞ trÝ. - C¸c thiÕt bÞ ®îc l¾p ch¾c ®Ñp. - VÝt cÇu ch×, c«ng t¸c vµ æ c¾m vµo c¸c vÞ trÝ ®îc ®¸nh dÊu trªn b.®iÖn. - L¾p ®Æt t.bÞ vµ ®i d©y ®óng s¬ ®å m¹ch ®iÖn. - Nèi nguån. - VËn hµnh thö m¹ch ®iÖn. - Tuèc n¬ vÝt. - K×m. - Bót thö ®iÖn. - M¹ch ®iÖn ®óng s¬ ®å. - m¹ch ®iÖn lµm viÖc tèt, ®óng yªu cÇu kÜ thuËt. 4. Cñng cè 3/: - GV: Híng dÉn häc sinh tù ®¸nh gi¸ theo kÕt qu¶ bµi häc theo tiªu chÝ ®· nªu. - GV: NhËn xÐt bµi thùc hµnh vÒ tinh thÇn th¸i ®é t¸c phong lµm viÖc, thùc hiÖn an toµn lao ®éng… 5. Híng dÉn vÒ nhµ 2/: - VÒ nhµ tËp vÏ s¬ ®å nguyªn lý vµ s¬ ®å l¾p ®Æt, chuÈn bÞ dông cô, vËt liÖu ®Ó giê thùc hµnh l¾p b¶ng ®iÖn. …………………………………………………………………………………………….. Tuần :13 Ngày soạn :27.10.2012 Tiết : 13 Ngày dạy :12.11.2012 Bµi 6 GV: Bùi Văn Trinh Tổ KHTN Giáo án công nghệ 9 Trường THCS Quỳnh Thiện TH: l¾p m¹ch ®iÖn b¶ng ®iÖn ( TiÕp) I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: Sau khi häc song häc sinh hiÓu ®îc quy tr×nh l¾p ®Æt m¹ch ®iÖn ,b¶ng ®iÖn. - VÏ ®îc s¬ ®å l¾p ®Æt m¹ch ®iÖn, b¶ng ®iÖn. - L¾p ®îc b¶ng ®iÖn gåm 2 cÇu ch×, mét æ c¾m ®iÖn vµ mét c«ng t¾c ®iÒu khiÓn mét bãng ®Ìn ®óng quy tr×nh vµ yªu cÇu kü thuËt. - Kü n¨ng: Lµm viÖc cÈn thËn, kiªn tr×, khoa häc vµ an toµn. II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: - GV: Nghiªn cøu kü néi dung bµi trong SGK vµ SGV - VËt liÖu: B¶ng ®iÖn d©y dÉn ®iÖn, giÊy r¸p, b¨ng dÝnh c¸ch ®iÖn, 1 bãng ®Ìn. - ThiÕt bÞ: 2 cÇu ch×, 1 æ c¾m ®iÖn, mét c«ng t¾c ®iÖn - Dông cô: K×m c¾t d©y, k×m má nhän, k×m trßn, tua vÝt, bót thö ®iÖn. - HS: Nghiªn cøu kü néi cña dung bµi häc III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc 1/: 2. KiÓm tra bµi cò: ( Kh«ng cã ) 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß H§1.T×m tßi ph¸t hiÖn kiÕn thøc míi. GV: Giíi thiÖu bµi häc GV: Nªu môc tiªu bµi thùc hµnh, néi quy thùc hµnh. - Chia nhãm thùc hµnh: mçi nhãm 4-5 häc sinh. C¸c nhãm trëng kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ hoÆc nhËn dông cô, vËt liÖu thiÕt bÞ cho bµi thùc hµnh. H§2.T×m hiÓu c¸ch l¾p ®Æt m¹ch ®iÖn b¶ng ®iÖn. Sau khi x©y dùng ®îc s¬ ®å l¾p ®Æt m¹ch ®iÖn. GV: Híng dÉn häc sinh tiÕn hµnh c¸c bíc cña quy tr×nh l¾p ®Æt m¹ch ®iÖn, b¶ng ®iÖn theo c¸c bíc sau: Bíc1: V¹ch dÊu. Bíc2: Khoan lç b¶ng ®iÖn. Bíc3: Nèi d©y thiÕt bÞ ®iÖn cña b¶ng ®iÖn. Bíc4: L¾p thiÕt bÞ vµo b¶ng ®iÖn Bíc 5: KiÓm tra. GV: Nãi râ ,lµm mÉu nh÷ng thao t¸c h×nh thµnh kü n¨ng mìi cho häc sinh. HS: Lµm viÖc theo nhãm tiÕn hµnh l¾p ®Æt m¹ch ®iÖn, b¶ng ®iÖn theo quy tr×nh GV: Quan s¸t sù lµm viÖc cña häc sinh vµ lu ý l¹i cho häc sinh vÒ an toµn lao ®éng khi l¾p ®Æt, ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c cña s¬ ®å nguyªn lý. Néi dung 3.L¾p ®Æt m¹ch ®iÖn b¶ng ®iÖn( tiÕp). * Bíc1: V¹ch dÊu. * Bíc2: Khoan lç b¶ng ®iÖn * Bíc3: Nèi d©y thiÕt bÞ ®iÖn cña b¶ng ®iÖn. *Bíc4: L¾p thiÕt bÞ vµo b¶ng ®iÖn * Bíc5: KiÓm tra. III. §¸nh gi¸. - ChÊt lîng s¶n phÈm thùc hµnh - Thùc hiÖn theo quy tr×nh 4. Cñng cè 2/: - GV: Híng dÉn häc sinh tù ®¸nh gi¸ theo kÕt qu¶ bµi häc theo tiªu chÝ ®· nªu. - GV: NhËn xÐt bµi thùc hµnh vÒ tinh thÇn th¸i ®é t¸c phong lµm viÖc, thùc hiÖn an toµn lao ®éng… 5. Híng dÉn vÒ nhµ 2/. - VÒ nhµ tËp vÏ s¬ ®å nguyªn lý vµ s¬ ®å l¾p ®Æt, chuÈn bÞ dông cô, vËt liÖu ®Ó giê sau thùc hµnh l¾p b¶ng ®iÖn. GV: Bùi Văn Trinh Tổ KHTN Giáo án công nghệ 9 Trường THCS Quỳnh Thiện ................................................................................................................................................ Tuần :14 Ngày soạn :17.11.2012 Tiết : 14 Ngày dạy :21.11.2012 Bµi 7: Thùc hµnh: l¾p m¹ch ®iÖn ®Ìn èng huúnh quang I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: Sau khi häc song häc sinh hiÓu ®îc nguyªn lý lµm viÖc cña m¹ch ®iÖn ®Ìn èng huúnh quang. - VÏ ®îc s¬ ®å l¾p ®Æt ®Ìn èng huúnh quang. - L¾p ®Æt ®îc ®Ìn èng huúnh quang ®óng quy tr×nh vµ yªu cÇu kü thuËt. - Kü n¨ng: Lµm viÖc cÈn thËn, kiªn tr×, khoa häc vµ an toµn. II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: - GV: Nghiªn cøu kü néi dung bµi trong SGK vµ SGV - VËt liÖu: B¶ng ®iÖn d©y dÉn ®iÖn, giÊy r¸p, b¨ng dÝnh c¸ch ®iÖn, 1 bãng ®Ìn. - ThiÕt bÞ: 2 cÇu ch×, 1 æ c¾m ®iÖn, mét c«ng t¾c ®iÖn - Dông cô: K×m c¾t d©y,k×m má nhän, k×m trßn, tua vÝt, bót thö ®iÖn. - HS: Nghiªn cøu kü néi cña dung bµi häc. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc 1/: 2. KiÓm tra bµi cò: ( Lång trong bµi häc ) 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß H§1: T×m tßi ph¸t hiÖn kiÕn thøc míi. GV: Giíi thiÖu bµi häc GV: Nªu môc tiªu bµi thùc hµnh, néi quy thùc hµnh. - Chia nhãm thùc hµnh: mçi nhãm 4-5 häc sinh. C¸c nhãm trëng kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ hoÆc nhËn dông cô, vËt liÖu thiÕt bÞ cho bµi thùc hµnh. H§2: T×m hiÓu s¬ ®å l¾p ®Æt m¹ch ®iÖn. GV: Cho HS quan s¸t s¬ ®å h×nh (7-1 ). Sau ®ã cho c¸c nhãm th¶o luËn, t×m hiÓu, ph©n tÝch s¬ ®å nguyªn lý m¹ch ®iÖn theo néi dung…. GV: M¹ch ®iÖn gåm bao nhiªu phÇn tö, gäi tªn vµ nªu chøc n¨ng cña c¸c phÇn tö ®ã ? HS: gåm c¸c phÇn tö: cÇu ch×, c«ng t¾c, chÊn lu, t¾c te, bãng ®Ìn…. GV: C¸c phÇn tö nèi víi nhau nh thÕ nµo? HS: … state nèi song song víi bãng ®Ìn sau ®ã nèi nèi tiÕp víi chÊn lu, c«ng t¸c, cÇu ch×. GV: KÕt luËn Néi dung I. Dông cô, vËt liÖu vµ thݪt bÞ. - ( SGK ). II. Néi dung vµ tr×nh tù thùc hµnh 1.VÏ s¬ ®å l¾p ®Æt. a. T×m hiÓu s¬ ®å nguyªn lý m¹ch ®iÖn ®Ìn èng huúnh quang. b.VÏ s¬ ®å l¾p ®Æt m¹ch ®iÖn. GV: Híng dÉn häc sinh vÏ s¬ ®å l¾p ®Æt ®Ìn èng huúnh quang. HS: VÏ díi sù gi¸m s¸t cña gi¸o viªn H§3: T×m hiÓu lËp b¶ng dù trï dông cô, vËt liÖu vµ thiÕt bÞ. GV: Híng dÉn cho häc sinh c¸ch dù trï vËt liÖu, thiÕt bÞ vµ dông cô cÇn cho bµi thùc hµnh. GV: Bùi Văn Trinh 2.LËp b¶ng dù trï dông cô, vËt liÖu vµ thiÕt bÞ. TT Tªn dông cô,vËt liÖu vµ thiÕt bÞ Sè lîng Tổ KHTN Yªu cÇu kü thuËt
- Xem thêm -