Tài liệu Giáo án công nghệ 9 cả năm_cktkn_bộ 17

  • Số trang: 121 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 76 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

NS: 18/ 8/2012 NG: 21/8/2012 PhÇn Mét  VÏ Kü ThuËt Ch¬ng I: B¶n vÏ c¸c khèi h×nh häc TiÕt 1(B.1): Vai trß cña b¶n vÏ kü thuËt trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng A. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: BiÕt ®îc vai trß cña b¶n vÏ kü thuËt trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng. 2. Kü n¨ng: BiÕt ®îc kh¸i niÖm vÒ b¶n vÏ kü thuËt. 3. Th¸i ®é: Cã nhËn thøc ®óng víi viÖc häc tËp bé m«n vÏ kü thuËt. BiÕt b¶o vÖ m«i trêng. B. Ph¬ng ph¸p – ph¬ng tiÖn:: 1. Ph¬ng ph¸p: Nªu gi¶i quyÕt vÊn ®Ò; th¶o luËn nhãm 2. Ph¬ng tiÖn: a. Gi¸o viªn: Mét sè b¶n vÏ kü thuËt vµ c¸c ®å dïng d¹y häc b. Häc sinh: KiÕn thøc liªn quan C. tiÕn tr×nh Ho¹t ®éng d¹y häc: I. Tæ chøc: 8A: 8B: 8C: II. KiÓm tra bµi cò: KiÓm tra ®å dïng häc tËp cña häc sinh; quy ®Þnh bé m«n III. Bµi míi: * §Æt vÊn ®Ò: Trong giao tiÕp hµng ngµy, con ngêi thêng dïng c¸c ph¬ng tiÖn kh¸c nhau ®Ó diÔn ®¹t t tëng, t×nh c¶m vµ truyÒn ®¹t th«ng tin. VËy c¸c em thÊy qua H1.1 con ngêi thêng dïng c¸c ph¬ng tiÖn g×? Ho¹t ®éng cña GV & HS Néi dung kiÕn thøc Ho¹t ®éng 1: Kh¸i niÖm vÒ b¶n vÏ kü thuËt GV: Cho HS ®äc th«ng tin SGK (Tr.29/B.8) HS: T×m hiÓu th«ng tin GV: §a ra kh¸i niÖm b¶n vÏ KT Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu b¶n vÏ KT ®èi víi s¶n xuÊt.  - GV cho HS quan s¸t H1.1/SGK I. Kh¸i niÖm vÒ b¶n vÏ kü thuËt: - BVKT tr×nh bµy c¸c th«ng tin kü thuËt cña s¶n phÈm díi d¹ng c¸c h×nh vÏ vµ c¸c kÝ hiÖu theo c¸c quy t¾c thèng nhÊt vµ vÏ theo tØ lÖ - Ph©n lo¹i: + B¶n vÏ c¬ khÝ; + B¶n vÏ x©y dùng II. B¶n vÏ kÜ thuËt ®èi víi s¶n xuÊt  - H·y cho biÕt c¸c h×nh a, b, c, d cã ý nghÜa g×?  - Cho häc sinh quan s¸t H1.2/SGK vµ h·y cho biÕt c¸c h×nh cã liªn quan víi nhau nh thÕ nµo?  - §Ó cã mét s¶n phÈm ®Õn tay ngêi tiªu dïng th× s¶n phÈm ®ã ®îc lµm ra nh thÕ nµo?  - GV: Ngêi c«ng nh©n khi chÕ t¹o c¸cs¶n phÈm hoÆc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh th× ph¶i c¨n cø vµo c¸i gØ?   GV nhÊn m¹nh tÇm quan träng cña b¶n vÏkü thuËt ®èi víi ®êi sèng - Ngêi thiÕt kÕ ph¶i diÔn t¶ chÝnh x¸c h×nh d¹ng vµ kÕt cÊu cña s¶n phÈm, vµ ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin vÒ thiÕt kÕ: KÝch thíc, vËt liÖu, yªu cÇu kü thuËt… - C¸c th«ng tin nµy ®îc tr×nh bµy theo c¸c quy t¾c thèng nhÊt b»ng b¶n vÏ kü thuËt  KL: B¶n vÏ kü thuËt lµ ng«n ng÷ chung dïng trong kü thuËt Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu b¶n vÏ kü thuËt ®èi III. B¶n vÏ kü thuËt ®èi víi ®êi víi ®êi sèng sèng - Cho HS quan s¸t H1.3/SGK - B¶n vÏ KT lµ tµi liÖu cÇn thiÕt cho - H·y cho biÕt ý nghÜa cña c¸c h×nh. mçi s¶n phÈm hoÆc thiÕt bÞ ®iÖn. - Muèn sö dông an toµn c¸c ®å dïng vµ c¸c - §Ó sö dông mét c¸ch hiÖu qu¶ vµ thiÕt bÞ ®iÖn th× ta cÇn ph¶i lµm g× ? an toµn th× mâi thiÕt bÞ ph¶i kÌm theo b¶n chØ dÉn hoÆc h×nh vÏ. Ho¹t ®éng 4: T×m hiÓu vÒ b¶n vÏ dïng IV. B¶n vÏ dïng trong c¸c lÜnh trong c¸c lÜnh vùc kü thuËt. vùc kü thuËt: - Cho häc sinh quan s¸t H1.4/SGK - Mçi lÜnh vùc kü thuËt ®Òu cã lo¹i - H·y cho biÕt b¶n vÏ ®îc sö dông trong c¸c b¶n vÏ cña ngµnh m×nh. lÜnh vùc kü thuËt nµo? IV. Cñng cè: - Cho häc sinh ®äc phÇn ghi nhí trong SGK - HÖ thèng phÇn träng t©m cña bµi, ®Æt c©u hái vÒ b.vÖ m«i trêng øng dông vµo bµi häc. V. Híng dÉn h/s häc ë nhµ: - Häc bµi vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái trong SGK. - §äc tríc néi dung bµi 2/SGK Ngµy.... th¸ng... n¨m 2012 KÝ duyÖt Tæ Trëng NS: 18/8/2012 NG:22/8/2012 TiÕt 2(b.2) H×nh chiÕu A. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - BiÕt kh¸i niÖm vÒ h×nh chiÕu; nhËn biÕt vÞ trÝ c¸c h.c cña vËt thÓ trªn b¶n vÏ KT 2. Kü n¨ng: - NhËn biÕt ®îc c¸c h×nh chiÕu cña vËt thÓ trªn b¶n vÏ kü thuËt. - §äc ®îc vÞ trÝ c¸c h×nh chiÕu trªn b¶n vÏ KT 3. Th¸i ®é: - RÌn tÝnh t duy logÝc, biÕt b¶o vÖ m«i trêng. B. PH¦¥NG PH¸P- PH¦¥NG TIÖN: 1. Ph¬ng ph¸p: Nªu gi¶i quyÕt vÊn ®Ò; th¶o luËn nhãm 2. Ph¬ng tiÖn: a. Gi¸o viªn: ChuÈn bÞ c¸c vËt mÉu nh: Bao diªm, khèi h×nh hép ch÷ nhËt, b×a cøng gÊp thµnh ba mÆt ph¼ng chiÕu. b. Häc sinh: ChuÈn bÞ c¸c vËt mÉu khèi h×nh hép ch÷ nhËt, kiÕn thøc liªn quan C. tiÕn tr×nh H§ d¹y häc: I. Tæ chøc: 8A: 8B: 8C: II. KiÓm tra bµi cò: HS1 : B¶n vÏ KT lµ g×? KÓ tªn 1 sè b¶n vÏ mµ em biÕt HS2 : Nªu vai trß cña b¶n vÏ kü thuËt ®èi víi c¸c lÜnh vùc trong cuéc sèng? III. Bµi míi: * §Æt vÊn ®Ò: Trong cuéc sèng, khi ¸nh s¸ng chiÕu vµo mét vËt th× nã t¹o ra bãng (h×nh) trªn mÆt ®Êt, mÆt têng. Ngêi ta gäi ®ã lµ h×nh chiÕu. VËy bµi häc ngµy h.nay chóng ta sÏ cïng nhau ®i t×m hiÓu vÒ h×nh chiÕu. Ho¹t ®éng cña GV & HS Néi dung kiÕn thøc Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu kh¸i niÖm vÒ h×nh I. Kh¸i niÖm vÒ h×nh chiÕu: chiÕu Trong h/v: AA’ gäi lµ tia chiÕu - Cho HS quan s¸t H×nh 2.1 vµ tr¶ lêi c©u hái: Mp chøa A’ lµ mp chiÕu - Khi mét vËt ®îc ¸nh s¸ng chiÕu vµo nã in lªn mÆt ph¼ng cã hiÖn tîng g×? * Kh¸i niÖm: H×nh chiÕu lµ h×nh cña vËt thÓ  GV nhÊn m¹nh: H×nh nhËn ®îc trªn mÆt nhËn ®îc trªn mÆt ph¼ng chiÕu. ph¼ng ®ã gäi lµ h×nh chiÕu cña vËt thÓ. - Dïng ®Ìn pin chiÕu lªn vËt mÉu ®Ó HS thÊy ®îc mèi liªn hÖ gi÷a tia s¸ng vµ bãng cña vËt ®ã. GV: Cïng HS t×m hiÓu kh¸i niÖm mp chiÕu; tia chiÕu Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu kh¸i niÖm c¸c phÐp chiÕu - Cho HS quan s¸t H×nh 2.2 ®Æt c©u hái: - C¸c em cho biÕt vÒ ®Æc ®iÓm c¸c tia chiÕu trong c¸c h×nh a, b vµ c - GV nhÊn m¹nh: §Æc ®iÓm c¸c tia chiÕu kh¸c nhau cho ta c¸c phÐp chiÕu kh¸c nhau. - GV: Nªu c¸c hiÖn tîng tù nhiªn vÒ ®Æc ®iÓm cña c¸c tia chiÕu: ph©n kú, song song … - H·y cho biÕt trong nh÷ng trêng hîp nµo th× chóng ta sö dông phÐp chiÕu nµo? II. C¸c phÐp chiÕu: * §Æc ®iÓm c¸c tia chiÕu: - PhÐp chiÕu xuyªn t©m: C¸c tia chiÕu xuÊt ph¸t tõ mét ®iÓm. - PhÐp chiÕu song song: C¸c tia chiÕu song song víi nhau. - PhÐp chiÕu vu«ng gãc: C¸c tia chiÕu song víi nhau vµ vu«ng gãc víi vËt thÓ * C«ng dông cña c¸c phÐp chiÕu: - PhÐp chiÕu vu«ng gãc dïng ®Ó vÏ c¸c h×nh chiÕu vu«ng gãc. - PhÐp chiÕu xuyªn t©m vµ phÐp chiÕu song song dïng ®Ó vÏ h×nh biÓu diÔn ba chiÒu bæ xung cho c¸c h×nh chiÕu vu«ng gãc trªn b¶n vÏ kü thuËt. Ho¹t ®éng 3a: T×m hiÓu vÒ c¸c mÆt ph¼ng chiÕu. - H·y quan s¸t H2.3/SGK vµ h·y chØ ra vÞ trÝ cña c¸c m¾t ph¼ng chiÕu so víi vËt thÓ? - GV cho HS quan s¸t m« h×nh ba mÆt ph¼ng chiÕu. Ho¹t ®éng 3b: T×m hiÓu vÒ c¸c h×nh chiÕu vu«ng gãc vµ vÞ trÝ c¸c h×nh chiÕu trªn b¶n vÏ. - GV cho HS quan s¸t H 2.4 vµ gi¶i thÝch tªn gäi c¸c h×nh chiÕu t¬ng øng víi c¸c híng chiÕu. - H×nh chiÕu n»m trªn mÆt ph¼ng nµo th× lÊy tªn h×nh chiÕu cña mÆt ph¼ng ®ã. - V× sao ph¶i dïng nhiÒu h×nh chiÕu ®Ó biÓu diÔn vËt thÓ mµ kh«ng dïng mét h×nh chiÕu? Ho¹t ®éng 4: T×m hiÓu vÒ vÞ trÝ c¸c h×nh chiÕu - H·y quan s¸t H2.5/SGK vµ h·y cho biÕt vÞ trÝ cña c¸c h×nh chiÕu trªn b¶n vÏ ®îc x¾p xÕp nh thÕ nµo? - Cho HS ®äc néi dung phÇn chó ý trong SGK. III. C¸C H×NH CHIÕU VU¤NG GãC 1) C¸c mÆt ph¼ng chiÕu: - MÆt chÝnh diÖn gäi lµ mp chiÕu ®øng. - MÆt n»m ngang gäi lµ mp chiÕu b»ng. - MÆt c¹nh bªn ph¶i gäi lµ mp chiÕu c¹nh. 2) C¸c h×nh chiÕu: - H×nh chiÕu ®øng cã híng chiÕu tõ tríc tíi. - h×nh chiÕu b»ng cã híng chiÕu tõ trªn xuèng. - H×nh chiÕu c¹nh cã híng chiÕu tõ tr¸i sang. - Ngêi ta ph¶i dïng ba mÆt ph¼ng chiÕu nh mét kh«ng gian ba chiÒu ®Ó thÓ hiÖn chÝnh x¸c vËt thÓ ë mäi gãc ®é. IV. VÞ trÝ c¸c h×nh chiÕu: - H×nh chiÕu b»ng n»m ë phÝa díi h×nh chiÕu ®øng. - H×nh chiÕu c¹nh n»m ë phÝa bªn ph¶i h×nh chiÕu ®øng. IV. Cñng cè: - Cho HS ®äc néi dung phÇn ghi nhí trong SGK. - GV hÖ thèng l¹i phÇn träng t©m cña bµi, ®Æt c©u hái lµm thÕ nµo ®Ó b¶o vÖ m«i trêng. V. Híng dÉn vÒ nhµ: - Häc bµi vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái trong SGK. - Lµm bµi tËp SGK/10 vµ 11. Ngµy.... th¸ng... n¨m 2012 KÝ duyÖt Tæ Trëng NS: 26/8/ 2012 NG: / 8/2012 TiÕt 3(B.4) B¶n vÏ c¸c khèi ®a diÖn A. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: NhËn d¹ng ®îc c¸c khèi ®a diÖn thêng gÆp: h×nh hép ch÷ nhËt, h×nh l¨ng trô ®Òu, h×nh chãp ®Òu. 2. Kü n¨ng: §äc ®îc b¶n vÏ vËt thÓ cã d¹ng h×nh hép ch÷ nhËt, h×nh l¨ng trô ®Òu vµ h×nh chãp ®Òu. 3. Th¸i ®é: RÌn tÝnh tëng tîng kh«ng gian, t duy logÝc, b¶o vÖ m«i trêng. B. PH¦¥NG PH¸P- PH¦¥NG TIÖN: 1. Ph¬ng ph¸p: Nªu gîi më vÊn ®Ò; nhãm nhá 2. Ph¬ng tiÖn: a. Gi¸o viªn: C¸c khèi ®a diÖn nh h×nh hép ch÷ nhËt, h×nh l¨ng trô ®Òu, h×nh chãp ®Òu b. Häc sinh: ChuÈn bÞ c¸c mÉu vËt (bao diªm, hép thuèc l¸), kiÕn thøc liªn quan, vµ c¸c ®å dïng häc tËp nh bót ch×, thíc kÎ. C. TIÕN TR×NH H§ D¹Y HäC: I. Tæ chøc: 8A: 8B : 8C: II. KiÓm tra bµi cò: H·y lµm bµi tËp/SGK/10-11 III. Bµi míi: * §Æt vÊn ®Ò: C¸c tiÕt tríc, chóng ta ®· nghiªn cøu vÒ h×nh chiÕu cña vËt thÓ cßn h«m nay chóng ta ®i s©u vµo c¸c khèi ®a diÖn ®Ó gióp c¸c em nhËn d¹ng vµ ®äc ®îc b¶n vÏ vÒ chóng. Ho¹t ®éng cña GV & HS Néi dung kiÕn thøc Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu khèi ®a diÖn I. Khèi ®a diÖn: - GV cho HS quan s¸t tranh, m« h×nh c¸c khèi ®a diÖn vµ ®Æt c©u hái: - C¸c em cho biÕt c¸c khèi h×nh häc trªn * Kh¸i niÖm: Khèi ®a diÖn ®îc bao bäc ®îc bao bäc bëi c¸c h×nh g×? bëi c¸c h×nh ®a gi¸c ph¼ng. - GV nh¾c l¹i kiÕn thøc vÒ ®a gi¸c ph¼ng. - H·y kÓ thªm mét sè vËt thªt cã d¹ng c¸c khèi ®a diÖn mµ em biÕt? Ho¹t ®éng 2a: T×m hiÓu vÒ h×nh hép II. H×nh hép ch÷ nhËt: ch÷ nhËt: a) ThÕ nµo lµ h×nh hép ch÷ nhËt? - Cho HS quan s¸t H4.2/SGK. - H·y cho biÕt khèi ®a diÖn ®ã ®îc bao - Kh¸i niÖm: Lµ khèi hép ®îc bao bäc bäc bëi h×nh g×? bëi s¸u h×nh ch÷ nhËt ph¼ng. - Trªn khèi ®ã cã ghi c¸c kÝch thíc nµo? - Trªn khèi hép cã c¸c kÝch thíc: + h: ChiÒu cao. + b: ChiÒu réng. + a: ChiÒu dµi. Ho¹t ®éng 2b: T×m hiÓu vÒ h×nh chiÕu b) H×nh chiÕu cña h×nh hép ch÷ nhËt cña h×nh hép ch÷ nhËt: - GV ®Æt mÉu vËt h×nh hép ch÷ nhËt trong m« h×nh ba mÆt ph¼ng chiÕu b»ng b×a cøng vµ ®Æt c©u hái: H×nh H×nh KÝch thH×nh + Khi ta chiÕu h×nh hép ch÷ nhËt nµy chiÕu d¹ng íc lªn mÆt ph¼ng chiÕu ®øng th× h×nh chiÕu 1 §øng Ch÷ nhËt h, a ®øng cña nã lµ h×nh g×? 2 B»ng Ch÷ nhËt b + KÝch thíc cña h×nh chiÕu ph¶n ¸nh 3 C¹nh Ch÷ nhËt a, h kÝch thíc nµo cña h×nh ch÷ nhËt? - GV cho HS lµm t¬ng tù ®èi víi c¸c h×nh chiÕu b»ng vµ h×nh chiÕu c¹nh. - GV cho HS ®iÒn kÕt qu¶ vµo B¶ng 4.1 vµ ghi l¹i kÕt qu¶ lªn b¶ng. - H·y diÔn t¶ b»ng lêi? Ho¹t ®éng 3a: T×m hiÓu vÒ h×nh l¨ng III. H×nh l¨ng trô ®Òu trô ®Òu: a) ThÕ nµo lµ h×nh l¨ng trô ®Òu ? - Cho HS quan s¸t H4.4/SGK. - H·y cho biÕt khèi ®a diÖn ®ã ®îc bao Kh¸i niÖm: Lµ khèi hép ®îc bao bäc bëi bäc bëi h×nh g×? ®¸y lµ hai h×nh ®a gi¸c ®Òu b»ng nhau vµ - Trªn khèi ®ã cã ghi c¸c kÝch thíc nµo? c¸c mÆt bªn lµ c¸c h×nh ch÷ nhËt b»ng nhau. - Trªn khèi hép cã c¸c kÝch thíc: + h: ChiÒu cao l¨ng trô. + b: ChiÒu cao ®¸y. + a: ChiÒu cao l¨ng trô. Ho¹t ®éng 3b: T×m hiÓu vÒ h×nh chiÕu b) H×nh chiÕu cña h×nh l¨ng trô ®Òu: cña h×nh l¨ng trô ®Òu: - GV ®Æt mÉu vËt h×nh L¨ng trô ®Òu H×nh H×nh KÝch thH×nh trong m« h×nh ba mÆt ph¼ng chiÕu b»ng chiÕu d¹ng íc b×a cøng vµ ®Æt c©u hái: 1 §øng Ch÷ nhËt h + Khi ta chiÕu h×nh chãp ®Òu nµy lªn Tam gi¸c 2 B»ng b, a mÆt ph¼ng chiÕu ®øng th× h×nh chiÕu ®Òu ®øng cña nã lµ h×nh g×? 3 C¹nh Ch÷ nhËt b, h + KÝch thíc cña h×nh chiÕu ph¶n ¸nh kÝch thíc nµo cña h×nh L¨ng trô ®Òu? - GV cho HS lµm t¬ng tù ®èi víi c¸c h×nh chiÕu b»ng vµ h×nh chiÕu c¹nh. - GV cho HS ®iÒn kÕt qu¶ vµo B¶ng 4.2 vµ ghi l¹i kÕt qu¶ lªn b¶ng. - H·y diÔn t¶ b»ng lêi? Ho¹t ®éng 4a : T×m hiÓu vÒ h×nh chãp ®Òu: - Cho HS quan s¸t H4.5/SGK. - H·y cho biÕt khèi ®a diÖn ®ã ®îc bao bäc bëi h×nh g×? - Trªn khèi ®ã cã ghi c¸c kÝch thíc nµo? Ho¹t ®éng 4b: T×m hiÓu vÒ h×nh chiÕu cña h×nh l¨ng trô ®Òu: - GV ®Æt mÉu vËt h×nh chãp ®Òu trong m« h×nh ba mÆt ph¼ng chiÕu b»ng b×a cøng, vµ ®Æt c©u hái: + Khi ta chiÕu h×nh chãp ®Òu nµy lªn mÆt ph¼ng chiÕu ®øng th× h×nh chiÕu ®øng cña nã lµ h×nh g×? + KÝch thíc cña h×nh chiÕu ph¶n ¸nh kÝch thíc nµo cña h×nh chãp ®Òu? - GV cho HS lµm t¬ng tù ®èi víi c¸c h×nh chiÕu b»ng vµ h×nh chiÕu c¹nh. - GV cho HS ®iÒn kÕt qu¶ vµo B¶ng 4.3 vµ ghi l¹i kÕt qu¶ lªn b¶ng. - H·y diÔn t¶ b»ng lêi? IV. H×nh chãp ®Òu: a) ThÕ nµo lµ h×nh chãp ®Òu ? Kh¸i niÖm: Lµ khèi hép ®îc bao bäc bëi ®¸y lµ ®a gi¸c ®Òu vµ c¸c mÆt bªn lµ c¸c tam gi¸c c©n b»ng nhau, cã chung ®Ønh. - Trªn khèi hép cã c¸c kÝch thíc: + h: ChiÒu cao h×nh chãp. + a: ChiÒu dµi c¹nh ®¸y. b) H×nh chiÕu cña h×nh chãp ®Òu: H×nh H×nh chiÕu 1 §øng 2 B»ng 3 C¹nh H×nh d¹ng Tam gi¸c c©n Vu«ng Tam gi¸c c©n KÝch thíc h, a a h, a IV. Cñng cè: - Chó ý: Ngêi ta thêng dïng hai h×nh chiÕu ®Ó biÓu diÖn h×nh l¨ng trô hoÆc h×nh chãp: Mét h×nh chiÕu thÓ hiÖn mÆt bªn vµ chiÒu cao, mét h×nh chiÕu thÓ hiÖn h×nh d¹ng vµ kÝch thíc ®¸y. - Cho HS ®äc phÇn ghi nhí trong SGK. V. Híng dÉn h/s häc ë nhµ: - Häc bµi, tr¶ lêi c©u hái trong SGK. - Lµm bµi tËp vÒ nhµ. - ChuÈn bÞ dông cô häc tËp cho giê thùc hµnh Bµi 3 + Bµi 5/SGK Ngµy.... th¸ng... n¨m 2012 KÝ duyÖt Tæ Trëng NS: 26/8/2012 NG: /8/2012 TiÕt 4(B.3+5): thùc hµnh H×nh chiÕu cña vËt thÓ vµ ®äc b¶n vÏ c¸c khèi ®a diÖn a. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: BiÕt ®îc sù liªn quan gi÷a híng chiÕu vµ h×nh chiÕu; c¸ch bè trÝ c¸c h×nh chiÕu ë trªn b¶n vÏ. 2. Kü n¨ng: §äc ®îc b¶n vÏ c¸c h×nh chiÕu cña vËt thÓ cã d¹ng c¸c khèi ®a diÖn. 3. Th¸i ®é: Ph¸t huy trÝ tëng tîng kh«ng gian, cã ý thøc vÖ sinh b¶o vÖ m«i trêng. B. PH¦¥NG PH¸P- PH¦¥NG TIÖN: 1. Ph¬ng ph¸p: Nªu gîi më vÊn ®Ò; nhãm nhá, trao ®æi nhãm 2. Ph¬ng tiÖn: a. Gi¸o viªn: ChuÈn bÞ m« h×nh c¸c vËt thÓ, vËt mÉu. b. Häc sinh: ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp, giÊy A4, c¸c dông cô vÏ C. TIÕN TR×NH H§ D¹Y HäC: I. Tæ chøc: 8A: 8B : 8C: II. KiÓm tra bµi cò: - GV yªu cÇu HS1 cho biÕt : + ThÕ nµo lµ h×nh hép ch÷ nhËt? + Mçi h×nh chiÕu thÓ hiÖn c¸c kÝch thíc nµo cña h×nh hép? - HS2 ch÷a BT ( Sgk tr.19 ) a) B¶n vÏ h×nh chiÕu 1: BiÓu diÔn h×nh chãp côt, cã ®¸y lµ h×nh vu«ng. B¶n vÏ h×nh chiÕu 2: BiÓu diÔn h×nh l¨ng trô, cã ®¸y lµ h×nh vu«ng. B¶n vÏ h×nh chiÕu 3: BiÓu diÔn vËt thÓ cã phÇn díi lµ h×nh chãp côt, phÇn trªn lµ h×nh hép ch÷ nhËt. b) B¶ng 4.4: VËt thÓ A B C B¶n vÏ 1 2 3    GV cã thÓ ®Æt c¸c c©u hái t¬ng tù cho h×nh l¨ng trô ®Òu vµ h×nh chãp ®Òu III. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung kiÕn thøc Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi - GV nªu râ môc tiªu cña bµi. - Giíi thiÖu c¸c dông cô, vËt liÖu cÇn cho bµi Ho¹t ®éng 2: Néi dung cña bµi: - Cho häc sinh ®äc n«i dung yªu cÇu cña bµi 3 vµ bµi 5/SGK I. ChuÈn bÞ: - Dông cô: Thíc, ªke, com pa . - VËt liÖu: GiÊy A4, bót ch×, tÈy. - GiÊy nh¸p, vë bµi tËp - Cho vËt thÓ vµ h×nh chiÕu chØ râ sù t¬ng quan gi÷a h×nh chiÕu vµ híng chiÕu; H×nh chiÕu vµ vËt thÓ. - §iÒn néi dung vµo b¶ng. II. Néi dung: Ho¹t ®éng 3: TiÕn hµnh - Gi¸o viªn híng dÉn c¸c bíc tiÕn hµnh cña bµi 3 vµ bµi 5. - Yªu cÇu häc sinh lµm trªn giÊy A4. - PhÇn ch÷ vµ h×nh bè trÝ trªn giÊy c©n ®èi. - Hä tªn häc sinh, líp ®îc ghi ë gãc díi, bªn ph¶i b¶n vÏ. - Lu ý: TiÕn hµnh lµm 2 bíc ®ã lµ vÏ mê vµ t« ®Ëm. 1. Bµi 3: a. B¶ng 3.1 Híng chiÕu A H×nh chiÕu 1 2 3  B C   b. VÞ trÝ cña 3 h×nh chiÕu: 2. Bµi 5: a.B¶ng 5.1 - Gi¸o viªn lµm vÝ dô cho HS mét vËt thÓ bÊt kú. - C¸c nhãm lµm bµi theo sù ph©n c«ng: Mçi nhãm mét vËt thÓ. - Yªu cÇu c¶ líp tiÕn hµnh lµm vµ hoµn thiÖn bµi thùc hµnh trong giê. VËt thÓ A B C D B¶n vÏ 1 2 3 4 x x x x b. H×nh chiÕu cña vËt thÓ D IV. Cñng cè: NhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ bµi thùc hµnh: - GV nhËn xÐt giê lµm bµi tËp thùc hµnh  Sù chuÈn bÞ cña häc sinh  Thùc hiÖn c¸c bíc  Th¸i ®é häc tËp  KÕt qu¶ hoµn thµnh - GV híng dÉn HS c¸ch ®¸nh gi¸ dùa theo môc tiªu cña bµi - GV thu bµi nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ vµ cho líp vÖ sinh m«i trêng. V. Híng dÉn h/s häc ë nhµ: - VÒ nhµ tiÕp tôc lµm c¸c vËt thÓ cßn l¹i vµo vë bµi tËp - §äc tríc bµi 6 Sgk tr 23 vµ khuyÕn khÝch HS lµm m« h×nh c¸c vËt thÓ ®· vÏ. Ngµy.... th¸ng... n¨m 2012 KÝ duyÖt Tæ Trëng NS: 1/9/2012 NG: /9/2012 TiÕt 5(b.6): B¶n vÏ c¸c khèi trßn xoay A. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: NhËn d¹ng ®îc c¸c khèi trßn xoay thêng gÆp nh: H×nh trô, h×nh nãn, h×nh cÇu. 2. Kü n¨ng: §äc ®îc c¸c b¶n vÏ cã h×nh d¹ng h×nh nãn, h×nh trô, h×nh cÇu. 3. Th¸i ®é: RÌn tÝnh t duy logÝc, ãc tëng tîng kh«ng gian, biÕt vÖ sinh m«i trêng. B. PH¦¥NG PH¸P- PH¦¥NG TIÖN: 1. Ph¬ng ph¸p: Nªu gîi më vÊn ®Ò; nhãm nhá, trao ®æi nhãm 2. Ph¬ng tiÖn: a. Gi¸o viªn: C¸c khèi trßn xoay nh h×nh trô, h×nh nãn, h×nh cÇu. b. Häc sinh: KiÕn thøc liªn quan. C. TIÕN TR×NH H§ D¹Y HäC: I. Tæ chøc: 8A: 8B : 8C: II. KiÓm tra bµi cò: Cho 2 häc sinh lªn b¶ng vÏ h×nh cña bµi thùc hµnh III. Bµi míi: * §Æt vÊn ®Ò: Trong cuéc sèng hµng ngµy chóng ta thêng dïng c¸c ®å vËt cã h×nh d¹ng trßn xoay kh¸c nhau nh b¸t, ®Üa, lä hoa. Chóng ®îc lµm ra nh thÕ nµo? Ho¹t ®éng cña GVvµ HS Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu khèi trßn xoay - GV cho HS quan s¸t m« h×nh c¸c khèi trßn xoay. §ång thêi GV híng dÉn HS sö dông m« h×nh ( trôc cè ®Þnh g¾n víi 1 c¹nh cè ®Þnh...) - H·y cho biÕt c¸c khèi h×nh häc trªn ®îc t¹o ra nh thÕ nµo? Néi dung kiÕn thøc I. Khèi trßn xoay: - §Ó t¹o ra h×nh trô th× ta quay h×nh ch÷ nhËt mét vßng quanh trôc cè ®Þnh - §Ó t¹o ra h×nh nãn th× ta quay h×nh tam gi¸c vu«ng mét vßng quanh mét c¹nh gãc vu«ng cè ®Þnh Yªu cÇu HS lªn b¶ng thùc hiÖn HS: Chó ý; tr¶ lêi c©u hái cña gi¸o viªn - Yªu cÇy häc sinh ®iÒn néi dung vµo chç …/SGK. HS: Th¶o luËn nhãm; tr¶ lêi c©u hái - GV ®a ra kÕt luËn - H·y kª thªm mét sè vËt thÓ cã d¹ng khèi trßn xoay mµ em biÕt? Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu h×nh chiÕu cña h×nh trô, h×nh nãn, h×nh cÇu - GV cho HS quan s¸t m« h×nh khèi trßn xoay. - C¸c h×nh chiÕu cã d¹ng nh thÕ nµo? - Chóng thÓ hiÖn kÝch thíc nµo cña khèi trßn xoay? HS: Quan s¸t h/v; tr¶ lêi - §iÒn c¸c néi dung vµo b¶ng 6.1/SGK HS: Hoµn thµnh - §Ó t¹o ra h×nh cÇu th× ta quay nöa h×nh trßn mét vßng quanh trôc ®êng kÝnh cè ®Þnh * Kh¸i niÖm: Khèi trßn xoay ®îc t¹o thµnh khi ta quay mét h×nh ph¼ng quanh mét ®êng cè ®Þnh cña h×nh. * VÝ dô: C¸i ®Üa, c¸i b¸t, lä hoa . II. H×nh chiÕu cña h×nh trô, h×nh nãn, h×nh cÇu: a) H×nh trô: - H×nh chiÕu ®øng lµ h×nh ch÷ nhËt cho ta biÕt chiÒu cao vµ ®êng kÝnh 2 mÆt ®¸y. - H×nh chiÕu b»ng lµ h×nh trßn ta biÕt ®êng kÝnh 2 mÆt ®¸y - H×nh chiÕu c¹nh lµ HCN cho ta biÕt chiÒu cao vµ ®êng kÝnh 2 mÆt ®¸y b) H×nh nãn: - H×nh chiÕu ®øng lµ h×nh tam gi¸c cho ta biÕt chiÒu cao vµ ®êng kÝnh mÆt ®¸y. - H×nh chiÕu b»ng lµ h×nh trßn ta biÕt ®êng kÝnh mÆt ®¸y. - H×nh chiÕu c¹nh lµ h×nh tam gi¸c cho ta biÕt - §iÒn c¸c néi dung vµo b¶ng 6.2/SGK chiÒu cao vµ ®êng kÝnh mÆt ®¸y. - GV cho HS quan s¸t m« h×nh khèi trßn c) H×nh cÇu: xoay. C¶ h×nh chiÕu ®ng , h×nh chiÕu b»ng , h×nh - C¸c h×nh chiÕu cã d¹ng nh thÕ nµo? chiÕu c¹nh ®Òu lµ h×nh trßn cã cïng kÝch thíc - Chóng thÓ hiÖn kÝch thíc nµo cña khèi . trßn xoay? - GV cho HS quan s¸t m« h×nh khèi trßn xoay. - C¸c h×nh chiÕu cã d¹ng nh thÕ nµo? - Chóng thÓ hiÖn kÝch thíc nµo cña khèi trßn xoay? - §iÒn c¸c néi dung vµo b¶ng 6.3/SGK IV. Cñng cè: - GV cho HS nh¾c l¹i h×nh chiÕu cña tõng h×nh trßn xoay vµ cho c¸c em nªu c¸c kÝch thíc. - Cho HS ®äc phÇn ghi nhí trong SGK vµ nªu sù cÇn thiÕt ph¶i b¶o vÖ m«i trêng . V. Híng dÉn h/s häc ë nhµ: - Häc bµi vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái trong SGK - §äc tríc néi dung bµi 7/SGK vµ chuÈn bÞ c¸c dông cô, vËt liÖu cÇn cho bµi. - Lµm bµi tËp ( SGK/tr26) Lu ý ë H6.6 ®©y lµ c¸c h×nh chiÕu ®øng vµ b»ng do ®ã HS dùa vµo híng chiÕu vµ h×nh d¹ng t¬ng øng ®Ó x¸c ®Þnh Ngµy.... th¸ng... n¨m 2012 KÝ duyÖt cña Tæ KHTN NS: 1/9/2012 NG: /9/2012 TiÕt 6(b.7): thùc hµnh §äc B¶n vÏ c¸c khèi trßn xoay A. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: §äc ®îc b¶n vÏ c¸c h×nh chiÕu cña vËt thÓ cã d¹ng c¸c khèi trßn xoay 2. Kü n¨ng: H×nh thµnh kü n¨ng ph©n tÝch tæng hîp; so s¸nh; t duy logic. 3. Th¸i ®é: Ph¸t huy trÝ tëng tîng kh«ng gian. B. PH¦¥NG PH¸P- PH¦¥NG TIÖN: 1. Ph¬ng ph¸p: Nªu gîi më vÊn ®Ò; nhãm nhá, trao ®æi nhãm 2. Ph¬ng tiÖn: a. Gi¸o viªn: ChuÈn bÞ m« h×nh c¸c vËt thÓ A , B , C , D ( H×nh 5.2 Sgk ) b. Häc sinh: ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp; vë ghi c¸c dông cô vÏ. C. TIÕN TR×NH H§ D¹Y HäC: I. Tæ chøc: 8A: 8B : 8C: II. KiÓm tra bµi cò: Cho 2 häc sinh lªn b¶ng vÏ h×nh cña bµi thùc hµnh III. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV - HS Néi dung kiÕn thøc Ho¹t ®éng 1 : Giíi thiÖu bµi I. ChuÈn bÞ: - GV nªu râ môc tiªu cña bµi. - Dông cô: Thíc, ªke, com pa. - Giíi thiÖu c¸c dông cô, vËt liÖu cÇn cho - VËt liÖu: GiÊy A4; bót ch×, tÈy. bµi - GiÊy nh¸p, vë bµi tËp Ho¹t ®éng 2 : Néi dung cña bµi: - §äc c¸c b¶n vÏ h×nh chiÕu 1, 2, 3, 4. - Cho häc sinh ®äc néi dung yªu cÇu cña H·y ®¸nh dÊu x vµo b¶ng 7.1/SGK ®Ó chØ bµi 7/SGK râ sù t¬ng quan gi÷a c¸c b¶n vÏ víi vËt thÓ A, B, C, D. - Ph©n tÝch vËt thÓ H7.2 ®Ó x¸c ®Þnh vËt thÓ ®îc t¹o thµnh tõ c¸c khèi h×nh häc nµo b»ng c¸ch ®¸nh dÊu x vµo b¶ng 7.2 Ho¹t ®éng 3 : TiÕn hµnh II. Néi dung: - Gi¸o viªn híng dÉn c¸c bíc tiÕn hµnh cña 1. B¶ng 7.1 bµi. - Yªu cÇu häc sinh lµm trªn giÊy A4. VËt thÓ A B C D - PhÇn ch÷ vµ h×nh bè trÝ trªn giÊy c©n ®èi. B¶n vÏ - Hä tªn häc sinh, líp ®îc ghi ë gãc díi, 1 x bªn ph¶i b¶n vÏ. 2 x 3 x 4 x - Gi¸o viªn lµm vÝ dô cho HS mét vËt thÓ 2. B¶ng 7.2 bÊt kú. - C¸c nhãm lµm bµi theo sù ph©n c«ng: Mçi VËt thÓ A B C D nhãm mét vËt thÓ. Khèi h×nh häc - Yªu cÇu c¶ líp tiÕn hµnh lµm vµ hoµn H×nh trô x thiÖn bµi thùc hµnh trong giê. H×nh nãn côt x H×nh hép x x x x H×nh chám cÇu x IV. Cñng cè: NhËn xÐt giê lµm bµi tËp thùc hµnh  Sù chuÈn bÞ cña häc sinh  Thùc hiÖn c¸c bíc  Th¸i ®é häc tËp  KÕt qu¶ hoµn thµnh - GV híng dÉn HS c¸ch ®¸nh gi¸ dùa theo môc tiªu cña bµi - GV thu bµi nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ vµ híng dÉn häc sinh vÖ sinh phßng häc. V. Híng dÉn h/s häc ë nhµ: - VÒ nhµ tiÕp tôc lµm c¸c vËt thÓ cßn l¹i vµo vë bµi tËp - §äc tríc bµi 8 Sgk tr 29/SGK Ngµy.... th¸ng... n¨m 2012 KÝ duyÖt cña Tæ KHTN ************************************************************** NS: 8/9/2012 NG: /9/2012 Ch¬ng II : B¶n vÏ kü thuËt TiÕt 7 (B.8) Kh¸i niÖm vÒ b¶n vÏ kü thuËt - h×nh c¾t A. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: BiÕt thªm ®îc kh¸i niÖm vÒ b¶n vÏ kü thuËt. HiÓu ®îc ý nghÜa cña H×nh c¾t. 2. Kü n¨ng: BiÕt ®îc kh¸i niÖm vµ c«ng dông cña h×nh c¾t. 3. Th¸i ®é: RÌn kü n¨ng t duy logÝc, liªn hÖ thùc tÕ trong cuéc sèng vµ b¶o vÖ m«i trêng B. PH¦¥NG PH¸P- PH¦¥NG TIÖN: 1. Ph¬ng ph¸p: Nªu gîi më vÊn ®Ò; nhãm nhá, trao ®æi nhãm 2. Ph¬ng tiÖn: a. Gi¸o viªn: Mét sè m« h×nh vËt thËt h×nh c¾t, mÆt c¾t cña èng lãt VËt mÉu: Qu¶ t¸o; qu¶ cam… b. Häc sinh: ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp; kiÕn thøc liªn quan vÒ h×nh chiÕu. C. TIÕN TR×NH H§ D¹Y HäC: I. Tæ chøc: 8A: 8B : 8C: II. KiÓm tra bµi cò: NhËn xÐt bµi thùc tiÕt tríc III. Bµi míi: §Æt vÊn ®Ò : Nh chóng ta ®· biÕt b¶n vÏ kü thuËt lµ tµi liÖu chñ yÕu cña s¶n phÈm. Nã ®îc lËp ra trong giai ®o¹n thiÕt kÕ vµ ®îc dïng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, tõ chÕ t¹o, l¾p r¸p, thi c«ng ®Õn vËn hµnh, söa ch÷a. Ho¹t ®éng cña GV- HS Néi dung kiÕn thøc Ho¹t ®éng 1: ¤n l¹i kh¸i niÖm vÒ b¶n vÏ kü thuËt - C¸c em h·y cho biÕt vai trß cña b¶n vÏ kü thuËt ®èi víi s¶n xuÊt vµ ®êi sèng? - Ngêi c«ng nh©n c¨n cø vµo ®©u ®Ó chÕ t¹o ra s¶n phÈm ®óng nh thiÕt kÕ? - Trong s¶n xuÊt cã nhiÒu lÜnh vùc kü thuËt kh¸c nhau. Em h·y cho biÕt c¸c lÜnh vùc kü thuËt mµ m×nh ®· biÕt qua tiÕt 1? Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu kh¸i niÖm vÒ h×nh c¾t - GV ®Æt c©u hái : Khi häc sinh muèn thÊy râ cÊu t¹o bªn trong cña hoa, qu¶, th× ta ph¶i lµm thÕ nµo? - Cho HS quan s¸t h×nh 8.2 a, b, c, d vµ cho biÕt h×nh c¾t cña èng lãt ®îc vÏ nh thÕ nµo? I. Kh¸i niÖm vÒ b¶n vÏ kü thuËt («n l¹i) - B¶n vÏ KT tr×nh bµy c¸c th«ng tin kü thuËt cña s¶n phÈm díi d¹ng c¸c h×nh vÏ vµ c¸c kÝ hiÖu theo c¸c qui t¾c thèng nhÊt vµ thêng vÏ theo tØ lÖ. - Mçi lÜnh vùc kü thuËt ®Òu cã lo¹i b¶n vÏ riªng cña m×nh, trong ®ã cã 2 lÜnh vùc quan träng lµ. + B¶n vÏ c¬ khÝ thuéc lÜnh vùc chÕ t¹o m¸y vµ thiÕt bÞ. + B¶n vÏ x©y dùng thuéc lÜnh vùc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c¬ së h¹ tÇng . II. Kh¸i niÖm vÒ h×nh c¾t: - §Ó diÔn t¶ c¸c kÕt cÊu bªn trong cña chi tiÕt m¸y trªn b¶n vÏ kü thuËt th× ngêi ta dïng h×nh c¾t. - H×nh c¾t lµ phÇn vËt thÓ biÓu diÔn ë sau mÆt ph¼ng c¾t. - H×nh c¾t dïng ®Ó biÓu diÔn râ h¬n h×nh d¹ng bªn trong cña vËt thÓ. PhÇn vËt thÓ bÞ mÆt ph¼ng c¾t c¾tqua ®îc kÎ g¹ch g¹ch. IV. Cñng cè: - GV yªu cÇu HS ®äc phÇn ghi nhí sgk( tr 30) vµ nªu thªm mét sè c©u hái cho HS tr¶ lêi. - GV tr¶ bµi thùc hµnh h«m tríc vµ nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶. V. Híng dÉn hs häc ë nhµ: Híng dÉn BTVN : Häc thuéc ghi nhí , tr¶ lêi c©u hái 1, 2, 3 (sgk tr30) Ngµy.... th¸ng... n¨m 2012 KÝ duyÖt cña Tæ KHTN NS: 15/9/2012 NG: /9/2012 TiÕt 8 (B.9): B¶n vÏ chi tiÕt A. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: BiÕt ®îc c¸c néi dung cña b¶n vÏ chi tiÕt; bíc ®Çu bíc ®äc b¶n vÏ chi tiÕt ®¬n gi¶n 2. Kü n¨ng: BiÕt ®îc c¸ch ®äc b¶n vÏ chi tiÕt ®¬n gi¶n; lµm viÖc theo quy tr×nh 3. Th¸i ®é: RÌn tÝnh cÈn thËn, tØ mØ, t duy logÝc. B. PH¦¥NG PH¸P- PH¦¥NG TIÖN: 1. Ph¬ng ph¸p: Nªu gîi më vÊn ®Ò; nhãm nhá, trao ®æi nhãm 2. Ph¬ng tiÖn: a. Gi¸o viªn: ChuÈn bÞ H×nh 9.1 vµ b¶ng 9.1/SGK b. Häc sinh: KiÕn thøc liªn quan. C. TIÕN TR×NH H§ D¹Y HäC: I. Tæ chøc: 8A: 8B : 8C: II. KiÓm tra bµi cò: GV yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u hái 2 – 3(Sgk tr/30) - Tr¶ lêi c©u 2: - B¶n vÏ c¬ khÝ sö dông trong thiÕt kÕ, chÕ t¹o, l¾p r¸p c¸c m¸y vµ thiÕt bÞ. - B¶n vÏ x©y dùng sö dông trong thiÕt kÕ, chÕ t¹o, l¾p r¸p c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc vµ x©y dùng. - Tr¶ lêi c©u 3:  H×nh c¾t lµ h×nh biÓu diÔn phÇn vËt thÓ ë phÝa sau mÆt ph¼ng c¾t.  H×nh c¾t dïng ®Ó biÓu diÔn râ h¬n h×nh d¹ng bªn trong cña vËt thÓ. III. Bµi míi: §Æt vÊn ®Ò: Trong s¶n xuÊt muèn lµm ra mét s¶n phÈm th× tríc hÕt ph¶i chÕ t¹o ra c¸c chi tiÕt m¸y theo c¸c b¶n vÏ chi tiÕt, sau ®ã míi tiÕn hµnh l¾p r¸p c¸c chi tiÕt m¸y ®ã l¹i theo b¶n vÏ l¾p ®Ó t¹o thµnh s¶n phÈm. VËy b¶n vÏ chi tiÕt lµ b¶n vÏ nh thÕ nµo? Bao gåm nh÷ng néi dung nµo? Ho¹t ®éng cña GV - HS Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu néi dung cña b¶n vÏ chi tiÕt GV : Cho HS quan s¸t h×nh 9.1/SGK - B¶n vÏ thÓ hiÖn chi tiÕt g×? - Cã nh÷ng h×nh chiÕu nµo? - Chóng thÓ hiÖn nh÷ng th«ng sè g× cña s¶n phÈm? Néi dung kiÕn thøc I. Néi dung b¶n vÏ chi tiÕt: a. H×nh biÓu diÔn: - H×nh c¾t ( ë vÞ trÝ chiÕu ®øng) - H×nh chiÕu c¹nh. => Chóng thÓ hiÖn h×nh d¹ng bªn ngoµi vµ bªn trong cña èng lãt. HS: T×m hiÓu th«ng tin SGK ®Ó tr¶ lêi GV: PhÇn ch÷ phÝa díi lµ phÇn g×? H·y ®äc c¸c kÝch thíc ghi trªn h×nh chiÕu? HS: Lµm viÖc c¸ nh©n; quan s¸t H×nh 9.1 ®Ó tr¶ lêi GV (Hái thªm) C¸c kÝch thíc trªn cã t¸c dông g×? Ngoµi ra trong b¶n vÏ cã yªu cÇu g×? T¹i sao ph¶i cã nh÷ng yªu cÇu nh vËy? H·y ®äc néi dung cña khung tªn ? HS: T×m hiÓu phÇn khung tªn GV: H·y cho biÕt thÕ nµo lµ b¶n vÏ chi tiÕt? HS: Lµm viÖc theo nhãm ®Ó ®a ra kÕt luËn vÒ BV chi tiÕt Ho¹t ®éng 2: §äc b¶n vÏ chi tiÕt - GV híng dÉn cho HS tõng bíc ®äc b¶n vÏ theo thø tù trong b¶ng 9.1 - Cho líp ®äc b¶n vÏ èng lãt theo c¸c bíc ®· häc. HS: Lµm viÖc theo nhãm tËp ®äc b¶n vÏ chi tiÕt ®¬n gi¶n theo c¸c bíc( 5 bíc) dùa theo b¶ng 9.1 - Gi¸o viªn nhËn xÐt vµ lµm mÉu cho häc sinh vÒ c¸ch ®äc ( nÕu nhãm nµo cha hiÓu) b. KÝch thíc: B¶n vÏ èng lãt gåm c¸c kÝch thíc : - §êng kÝnh ngoµi. - §êng kÝnh trong. - ChiÒu dµi. => CÇn thiÕt cho viÖc chÕ t¹o vµ kiÓm tra èng lãt. c. Yªu cÇu kü thuËt: - Gåm chØ dÉn gia c«ng. - Sö lÝ vÒ bÒ mÆt. d. Khung tªn: Gåm tªn gäi chi tiÕt m¸y, vËt liÖu, tØ lÖ … =>KÕt luËn: B¶n vÏ chi tiÕt gåm c¸c h×nh biÓu diÔn, c¸c kÝch thíc vµ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó x¸c ®Þnh chi tiÕt m¸y. II. §äc b¶n vÏ chi tiÕt: Bíc 1: Khung tªn - Tªn gäi chi tiÕt. - VËt liÖu. - TØ lÖ Bíc 2: H×nh biÓu diÔn. - Tªn gäi h×nh chiÕu. - VÞ trÝ h×nh c¾t. Bíc 3: KÝch thíc - KÝch thíc chung cña chi tiÕt. - KÝch thíc c¸c phÇn cña chi tiÕt. Bíc 4: Yªu cÇu kü thuËt. - Gia c«ng. - Sö lý bÒ mÆt. Bíc 5 : Tæng hîp. - M« t¶ h×nh d¹ng vµ cÊu t¹o chi tiÕt. - C«ng dông cña chi tiÕt. IV. Cñng cè: - Cho häc sinh ®äc phÇn ghi nhí trong SGK. - GV hÖ thèng phÇn träng t©m cña bµi...
- Xem thêm -