Tài liệu Giáo án công nghệ 9 cả năm_cktkn_bộ 16

  • Số trang: 153 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 105 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Giaùo aùn Coâng ngheä 8 Tuaàn 1 Naêm hoïc : 2014 - 2015 Ngaøy soaïn: 13/08/2014 Tieát 1 Ngaøy daïy: 15/08/2014 PHAÀN MOÄT: VEÕ KYÕ THUAÄT Chöông I : BAÛN VEÕ CAÙC KHOÁI HÌNH HOÏC Baøi 1: VAI TROØ CUÛA BAÛN VEÕ KYÕ THUAÄT TRONG SAÛN XUAÁT VAØ ÑÔØI SOÁNG I. Muïc tieâu: - Kieán thöùc: Bieát ñöôïc vai troø cuûa baûn veõ kyõ thuaät ñoái vôùi saûn xuaát vaø ñôøi soáng. - Kó naêng : nhaän bieát ñuùng vai troø cuûa veõ kyõ thuaät trong ñôøi soáng. - Thaùi ñoä : vaän duïng ñöôïc ôû nhöõng ngaønh ngheà naøo caàn baûn veõ kyõ thuaät. II. Ñoà duøng daïy hoïc : - HV sô ñoà maïch ñieän, sô ñoà thöïc teá. III. Tieán Haønh : 1. OÅn ñònh : 2. Giôùi thieäu baøi : Vôùi nhöõng phöông tieän thoâng tin caàn thieát nhö hieän nay chuùng ta duøng caùc cöû chæ. Ñoái vôùi trong kyõ thuaät ta duøng lôøi noùi khoâng theå hieän ñöôïc 3. Baøi môùi : TG Noäi Dung Hoaït ñoäng trôï giuùp GV Hoaït ñoäng hoïc sinh HÑ1: Trong giao tieáp con ngöôøi duøng nhöõng phöông tieän thoâng tin gì? I Baûn Veõ Kyõ Yù nghóa cuûa H 1.1 Thuaät Ñoái Vôùi Saûn I Baûn Veõ Kyõ Thuaät Ñoái Xuaát Vôùi Saûn Xuaát Ngöôøi coâng nhaân khi cheá - Baûn veõ kyõ thuaät a.Qua tranh aûnh ngöôøi taïo ra caùc saûn phaåm vaø xaây laø ngoân ngöõ chung coâng nhaân khi cheá taïo ra döïng coâng trình thì caên cöù duøng trong kyõ caùc saûn phaåm vaø xaây döïng vaøo baûn veõ. thuaät. coâng trình thì caên cöù vaøo Khoâng coù baûn veõ ngöôøi caùi gì? CN khoâng theå XD ñöôïc. b. khoâng coù baûn veõ ngöôøi Raát quan troïng trong saûn CN coù theå xaây döïng ñöôïc xuaát Caén Vaên Thaém THCS Ñoâng Sôn – Chöông Myõ – Haø Noäi 1 1 Giaùo aùn Coâng nheä 8 II. Baûn veõ kyõ thuaät ñoái vôùi ñôøi soáng. III. Baûn veõ duøng trong caùc lónh vöïc kyõ thuaät. - Moãi lónh vöïc kyõ thuaät ñeàu coù baûn veõ rieâng cho ngaønh mình. Naêm hoïc : 2014 - 2015 khoâng? c. noù coù taàm quan trong nhö theá naøo trong saûn xuaát HÑ 2 : II. Baûn veõ kyõ thuaät ñoái vôùi ñôøi soáng Cho hs quan saùt H1.3a Caùc thieát bò ta muoán söû duïng thì caàn phaûi laøm gì? Muoán bieát caùch söû duïng ta caàn phaûi laøm gì? III. Baûn veõ duøng trong caùc lónh vöïc kyõ thuaät. Cho hs quan saùt h1.4 - Lónh vöïc naøo duøng baûn veõ ? - Quan saùt HV -Caàn phaûi bieát caùch söû duïng caùc thieát bò ñoù. - Ta phaûi tìm hieåu taøi lieäu höôùng daãn ñoà duøng. (baûn chæ daãn söû duïng ñoà duøng). - Cô khí noâng nghieäp, xaây döïng, ñieän löïc, giao thoâng, kieán truùc, quaân söï. - Ôû moãi lónh vöïc caùc baûn veõ ñeàu khaùc nhau. - Baûn veõ kyõ thuaät - Caùc lónh naøy duøng baûn - Baûn veõ kyõ thuaät laø laø phöông tieän veõ gioáng haây khaùc nhau? phöông tieän thoâng tin duøng thoâng tin duøng trong saûn xuaát vaø - Baûn veõ kyõ thuaät laø gì? trong saûn xuaát ñôøi soáng vaø ñôøi soáng - Gì sau caàn hoïc veõ kyõ Hoïc veõ kyõ thuaät thuaät? Hoïc veõ kyõ thuaät ñeå öøng ñeå öùng duïng vaøo duïng vaøo saûn xuaät vaø ñôøi saûn xuaät vaø ñôøi HÑ4: soáng. soáng. Toång keát Hs ñoïc ghi nhôù 4/ Cuûng coá: Traû lôøi caùc caâu hoûi 1, 2, 3. 5/ Daên doø: Hoïc baøi, xem tröôùc baøi môùi Caén Vaên Thaém THCS Ñoâng Sôn – Chöông Myõ – Haø Noäi 2 Giaùo aùn Coâng nheä 8 Naêm hoïc : 2014 - 2015 Tuaàn 1 Ngaøy Soaïn Tieát 2 Ngaøy daïy Baøi 2: HÌNH CHIEÁU I Muïc tieâu: - kieán thöùc: Bieát ñöôïc theà naøo laø hình chieáu. - kó naêng : Bieát ñöôïc moät soá hình chieáu . - thaùi ñoä : Ñoïc ñöôïc moât soá hình chieáu treân baûn veõ kyõ thuaät. II Ñoà duøng daïy hoïc : - HV phoùng to Hình: 2.1; 2.2 a, b, c; 2.3; 2.4. III Tieán Haønh : 1. OÅn ñònh : 2. Kieåm tra baøi cuõ 7ph. 1/ vì sao noùi baûn veõ kyõ thuaät laø ngoân ngöõ duøng chung trong kyõ thuaät 2/ baûn veõ kyõ thuaät coù vai troø nhö theá naøo ñoái vôùi saûn xuaát vaø ñôøi soáng. 3. Baøi môùi : TG Hoaït ñoäng hoïc sinh Hoaït ñoäng trôï giuùp GV Noäi Dung Caén Vaên Thaém THCS Ñoâng Sôn – Chöông Myõ – Haø Noäi 3 Giaùo aùn Coâng nheä 8 Naêm hoïc : 2014 - 2015 HÑ1: Cho hs xem H2.1. ñoïc khaùi I/ khaùi nieäm veà Ñoïc khaùi nieäm. nieäm hình chieáu: Veõ hình chieáu. Dieãn taû hình daïng Laáy theâm ví duï. HÑ2: Höôùng daãn caùch veõ hình caùc maët cuûa vaät theå Xem hình 2.2a,b,c coù nhaän chieáu. theo caùc höôøng xeùt gì veà ñaëc ñieåm caùc tia chieáu khaùc nhau. chieáu Cho hs xem H2.2 a,b,c coù nhaän xeùt gì veà ñaëc ñieåm caùc II/ Caùc pheùp chieáu. - Ha tia chieáu xuaát phaùt taïi tia chieáu ôû caùc hình a,b,c? Pheùp chieáu vuoâng 1ñieåm. H 2.2a goùc duøng ñeå veõ caùc - Hb caùc tia chieáu song song. H2.2b hình chieáu vuoâng - Hc coù caùc tia chieáu vuoâng H2.2c goùc. goùc. Khi naøo söû duïng caùc pheùp Pheùp chieáu xuyeân Khi veõ caùc hình chieáu chieáu vuoâng goùc? taâm vaø song song vuoâng goùc Khi naøo söû duïng caùc pheùp duøng ñeû veõ caùc hình chieáu song song vaø pheùp bieåu dieãn 3 chieàu Khi veõ caùc hình 3 chieàu boå chieáu xuyeân taâm? boå xung cho caùc xung cho caùc chieáu vuoâng hình chieáu vuoâng goùc treân baûn veõ kyõ thuaät. goùc treân baûn veõ kyû HÑ3: thuaät. III/ Caùc hình chieáu vuoâng goùc. 1/ Caùc maët phaúng Xem H2.3 hình chieáu. Ta laàn löôït chieáu vuoâng Ñeå dieãn taû hình daïng vaät theå Maët chính dieän goùc vaät theå theo 3 höôùng ta laøm theá naøo? goïi laø maët phaúng khaùc nhau leân MP chieáu chieáu ñöùng. - Maët chính dieän. Maët naèm ngang - Maët ngang. goïi laø maët phaúng - Maët caïnh phaûi. Caùc höôùng ñoù bao goàm chieáu baèng. Hình chieáu ñöùng coù höôùng höôùng naøo? Maët caïng beân goïi chieáu töø tröôùc tôùi laø maët phaúng chieáu Hình chieàu baèng coù höôùng caïnh. chieáu töø treân xuoáng. 2 /Caùc hình chieáu Hình chieáu caïnh coù höôùng Hình chieáu ñöùng chieáu töø traùi sang. coù höôùng chieáu töø HÑ4: Xem H2.4 tröôùc tôùi. Cho bieát teân goïi caùc hình Hình chieàu baèng chieáu töông öùng vôùi caùc coù höôùng chieáu töø höôùng chieáu? treân xuoáng. Hình chieáu caïnh Caén Vaên Thaém THCS Ñoâng Sôn – Chöông Myõ – Haø Noäi 4 Giaùo aùn Coâng nheä 8 Naêm hoïc : 2014 - 2015 coù höôùng chieáu töø -Vò trí hình chieáu baèng traùi sang. ñöôïc môû xuoáng döôùi. IV Vò trí caùc hình -Vò trí hình chieáu caïnh Vò trí caùc hình chieáu coù ñaëc chieáu. ñöôïc môû sang beân phaûi. Treân baûng veõ coù ñieåm gì? -Caùc ïñöôøngng neùt ñöôïc theå B=0aûn veõ coù quy ñònh gì? quy ñònh hieän treân baûn veõ. - Hình chieáu baèng ñöôïc môû xuoáng döôùi. -Hình chieáu caïnh ñöôïc môû sang beân phaûi. 4/ Cuûng coá Coù maáy pheùp chieáu cô baûn? Vaø ñaëc ñieåm cuûa töøng pheùp chieáu. Teân goïi vaø vò trí cuûa caùc hình chieáu treân baûn veõ 5/ Daën doø Hoïc baøi Ghi phaàn ghi nhôù. Ñoïc coù theå em chöa bieát. Laøm baøi taäp trong taäp baøi taäp Tuaàn 2 Ngaøy Soaïn: Tieát 3 Ngaøy daïy : Baøi 3: BAØI TAÄP THÖÏC HAØNH HÌNH CHIEÁU CUÛA VAÄT THEÅ I Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: Bieát ñöôïc söï lieân quan giöõa höôùng chieáu vaø hình chieáu. 2. Kó naêng : Bieát caùch boá trí caùc hình chieáu treân baûn veõ. 3. Thaùi ñoä : Ñoïc ñöôïc moât soá hình chieáu treân baûn veõ kyõ thuaät. Caén Vaên Thaém THCS Ñoâng Sôn – Chöông Myõ – Haø Noäi 5 Giaùo aùn Coâng nheä 8 Naêm hoïc : 2014 - 2015 II Ñoà duøng daïy hoïc : - Thöôùc, eâke, compa, giaáy A4. III Tieán Haønh : 1. OÅn ñònh : 2. Kieåm tra baøi cuõ 7ph. 1/ Coù maáy pheùp chieáu? Ñaëc ñeåm moãi pheùp chieáu. 2/ Teân goïi vaø vò trí caùc hìn chieáu treân baûn veõ. 4. Baøi môùi : TG Hoaït ñoäng hoïc sinh Trôï giuùp GV Noäi Dung HÑ1: Kieåm tra söï chuaån bò cuûa hs I Chuaån bò: II Noäi Dung: - Trình baøy ñoà duøng thöïc Thöôùc, eâke, compa, giaáy A4 Chæ roû söï töông haønh Cho hoïc sinh ñoïc noäi dung quan giöõa höôùng - Ñoïc noäi dung baøi baøi. chieáu vaø hình chieáu. Töøng hs xem qua baøi thöïc Veõ laïi caùc hình HÑ2: haønh chieáu III/ Caùc Böôùc Tieán Yeâu caàu baøi thöïc haønh coù Haønh maáy böôùc ta phaûi laøm gì? Böôùc1: Ñoïc kyõ noäi dung baøi Noâi dung töøng böôùc.nhö theá Böôùc1: Ñoïc kyõ noäi taäp thöïc haønh. naøo? dung baøi taäp thöïc Böôùc2: Baøi laøm treân giaáy Phaân tích noäi dung haønh. khoå A4, caàn boá trí caùc phaán Böôùc2: Baøi laøm treân chöõ & phaàn hình caân ñoái Veõ hình & laøm baøi giaáy khoå A4, caàn boá treân baûn veõ. trí caùc phaán chöõ & phaàn hình caân ñoái treân baûn veõ. Böôùc3: keû baøng 3.1 vaøo baøi Böôùc3: keû baøng 3.1 laømvaø ñaùnh daáu X vaøo oâ ñaõ vaøo baøi laømvaø ñaùnh choïn trong baûng ñoù. daáu X vaøo oâ ñaõ choïn trong baûng ñoù. Böôùc4: Veõ laïi 3 hình chieáu Böôùc4: Veõ laïi 3 1,2,3 ñuùng vò trí cuûa chuùng hình chieáu 1,2,3 treân baûn veõ ñuùng vò trí cuûa Ñoïc caùc böôùc chuù yù sgk Khi veõ Chuù yù gì? chuùng treân baûn veõ 4/ Cuûng coá: Xem laïi chuù yù 5/ Daën doø : Xem tröôùc baøi 4 IV. Ruùt kinh nghieäm tieát daïy: Caén Vaên Thaém THCS Ñoâng Sôn – Chöông Myõ – Haø Noäi 6 Giaùo aùn Coâng nheä 8 Naêm hoïc : 2014 - 2015 Tuaàn 2 Ngaøy Soaïn Tieát 4 Ngaøy daïy : Baøi 4 BAÛN VEÕ CAÙC KHOÁI HÌNH HOÏC ÑA DIEÄN I Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: Bieát ñöôïc caùc khoái hình hoïc ña dieän thöôøng gaëp: hình hoïp chöû nhaät, laêng truï ñieàu, hình choùp ñieàu. 2. Kó naêng : Ñoïc ñöôïc baûn veõ caùc khoài ña dieän . 3. Thaùi ñoä : nhaän daïng caùc khoái ña dieän thöôøng gaëp vaø ñaëc ñieåm hình chieáu caùc khoái ña dieän. II Ñoà duøng daïy hoïc : - Vaät maãu caùc khoái ña dieän. III Tieán Haønh : 1. OÅn ñònh : 2. Kieåm tra baøi cuõ 7ph. Söõa baøi thöïc haønh. 3. Baøi môùi : TG Hoaït ñoäng hoïc sinh Trôï giuùp GV Noäi Dung HÑ1: I Khoái ña dieän Cho hs quan saùt khoái ña Caùc khoái ña dieän Caùc khoái ña dieän dieän. Bao boïc bôûi caùc HCN ñöôïc bao boïc bôûi caùc Laø caùc khoái gì ? Bao boïc bôûi caùc hình chöõ Khoái ña dieän HHCN coù hình ña giaùc phaûng. nhaät vaø hình tam giaùc. ñaëc ñieåm gì? Bao boïc bôûi caùc hình tam Khoái ña dieän laêng truï coù giaùc. ñaëc ñieåm gì? Bao dieâm, hoïp thuoác laù, vieân gaïch. Khoái ña dieän laêng truï coù Buùt chì ñai oùc( hình laêng ñaëc ñieåm gì? truï), kim töï thaùp chuoâng nhaø Cho bieát moät soá vaät theå coù II Hình hoäp chöû thôø ( hình choùp ñeàu). kkhoái ña dieän maø em bieát. nhaät HÑ2 : 1. theá naøo laø hình Quan saùt moâ hình. hoäp chöõ nhaät. Caén Vaên Thaém THCS Ñoâng Sôn – Chöông Myõ – Haø Noäi 7 Giaùo aùn Coâng nheä 8 Ñöôïc bao bôûi caùc HCN.(6 HCN) Naêm hoïc : 2014 - 2015 Hình hoäp chöõ nhaät ñöôïc bao bôûi saùu Cho hoïc sinh quan saùt moâ HCN Laø moät hình chöõ nhaät. hình H4.2 HHCN ñöôïc bao bôûi caùc Hình chieáu ñöùng, hình chieáu hình naøo? baèng, hình chieáu caïnh laø caùc hình chöõ nhaät. Nhìn theo caùc höôùng khaùc nhau HHCN laø moät hình gì? 2. Hình chieáu cuûa Khi chieáu HHCN leân caùc hình hoäp chöõ nhaät Ñoïc vaø traû lôøi caâu hoûi höôùng chieáu thì noù laø hình Thaûo luaän traû lôøi caâu hoûi gì? HìnhHình chieáu Hình daïngKích thöôùc Cho hoïc sinh ñoïc baûn veõ 1C-ÑöùngHCN a*h Thaûo luaän nhoùm traû lôùi caâu 2C-BaèngHCN a*b hoûi H4.3 III Hình laèng truï 3C-CaïnhHCN h*b ñeàu: Cho hoïc sinh xem moâ hình. 1. Theá naøo laø hình HÑ3: Cho bieát khoái ña dieän ñöôïc laêng truï ñeàu. Hình laêng truï ñeàu Ñöôïc bao bôûi hai maët ñaùy laø bao bôûi caùc hình gì? ñöôïc bao bôûi hai maët hai hình tam giaùc ñeàu baèng ñaùy laø 2 hình tam nhau vaø caùc maët beân laø caùc giaùc ñieàu baèng nhau HCN baèng nhau. vaø caùc maët beân laø Hs ñoïc baûn veõ HC cuûa hình caùc HCN baèng nhau 2. Hình chieáu cuûa laêng truï ñeàu. Caùc hình 1,2,3 laø caùc hình hình laêng truï ñeàu . chieáu gì? Chuùng coù hình daïng nhö Hình chieáu: ñöùng, baèng, theá naøo? caïnh. Chuùng theå hieän kích thöôùc naøo cuûa hình laêng truï ñeàu? Hai HCN vaø moat Hình tam Laøm baûng 4.2 giaùc. Caùc kích thöôùc laø: Daøi, roäng vaø cao. Thaûo luaän nhoùm. HìnhHình chieáu daïngKích thöôùc 1C-Ñöùng2 HCN Caén Vaên Thaém Hình a*h IV Hình choùp ñeàu: Cho hs xem moâ hình cuûa 1. Theá naøo laø hình choùp ñeàu: hình choùp. Khoái ña dieän ñöôïc bao bôûi Hình choùp ñeàu ñöôïc THCS Ñoâng Sôn – Chöông Myõ – Haø Noäi 8 Giaùo aùn Coâng nheä 8 2C-BaèngT-giaùc a*b 3C-CaïnhHCN h*b HÑ4: Hình choùp ñöôïc bao bôûi maët ñaùy laø moat hình ña giaùc ñeàu & caùc maët beân laø tam giaùc caân baèng nhau, coù chung ñænh. Naêm hoïc : 2014 - 2015 caùc hình gì? bao bôûi maët ñaùy laø moat hìh ña giaùc ñeàu vaø caùc maët beân laø caùc hình tam giaùc Cho hs ñoïc baûn veõ H4.6 caân baèng nhau coù Laøm vaøo baûn 4.6 chung ñænh. Hình choùp ñeàu coù nhöõng hình chieáu naøo? 2. Hình chieáu cuûa Chuùng ñöôïc bao boïc bôûi hình choùp ñeàu. hình gì? Chuù yù: Thöôøng chæ duøng HS ñoïc baûn veõ H4.6 2 hình chieáu ñeå bieåu Laø caùc hình chieáu ñöùng, dieãn hình laêng truï baèng & caïnh hoaëc hình choùp. Moat hình chieáu theå Goàm hình tam giaùc, hình hieän maët beân vaø vuoâng & HCN chieáu cao, moät hình Hs ñoïc chuù yù chieáu theå hieän hình daïng vaø kích thöôùc ñaùy. 4/ Cuûng coá: Theá naøo laø hình laêng truï ñeàu Theá naøo laø hình choùp ñeàu 5/ Daën doø : Ghi baøi laøm baøi taäp, hoïc baøi IV. Ruùt kinh nghieäm tieát daïy: Tuaàn Ngaøy Soaïn Tieát Ngaøy daïy : Baøi 5 THÖÏC HAØNH ÑOÏC BAÛN VEÕ CAÙC KHOÁI HÌNH HOÏC ÑA DIEÄN I Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: Ñoïc baûn veõ hình chieáu cuûa vaät theå coù daïng caùc khoái ña dieän. 2. Kó naêng : Phaùt huy trí töôûng töôïng khoâng gian. Caén Vaên Thaém THCS Ñoâng Sôn – Chöông Myõ – Haø Noäi 9 Giaùo aùn Coâng nheä 8 3. Thaùi ñoä : Caùch veõ khoái ña dieän. II Ñoà duøng daïy hoïc : Vaät maãu caùc khoái ña dieän. III Tieán Haønh : 1.OÅn ñònh : 2.Kieåm tra baøi cuõ kieåm tra duïng cuï hoïc sinh 7ph. 3.Baøi môùi : TG Hoaït ñoäng hoïc sinh Trôï giuùp GV Naêm hoïc : 2014 - 2015 Noäi Dung I. Chuaån bò: Duïng cuï: Thöôùc, compa Vaät lieäu: Giaáy A4 , buùt chì, taåy, giaáy nhaùp.. SGK, vôû baøi taäp. HS ñoïc phaàn noäi dung HS keû baûn 5.1 vaøo taäp baøi Cho hs ñoïc phaàn noäi dung II. Noäi dung: Keû baûn g 5.1 sgk taäp. Keû baûng 5.1 Baûn veõA B C Hoïat ñoäng nhoùm Nhoùm hoaït ñoäng. D Baûn veõ A B C D Laømbaûng 5.1 Vaät theå Vaät theå 1 * 1 * 2 * 2 * 3 3 * * 4 * * Cho hs ñoïc caùc böôùc tieán 4 HS laøm böôùc 2. haønh. III. Caùc böôùc tieán Cho hs laøm böôùc 2 haønh: B1: Ñoïc kó phaàn noäi dung baøi thöïc haønh ñaùnh daáu cheùo vaøo baûng. Cho hs ñoïc coù theå em chöa B2: Veõ hình chieáu bieát. ñöùng, baèng vaø caïnh cuûa vaät theå A Chuù yù: Veõ môø roái toâ ñaäm. Kích thöôùc theo hình ñaõ cho hoaëc theo tæ leä, caàn boá trí caân ñoái caùc hình treân baûn veõ. 4/ Cuûng coá: Nhaän bieát caùch veõ caùc hình chieáu.Bieát veõ hình ba chieàu Caén Vaên Thaém THCS Ñoâng Sôn – Chöông Myõ – Haø Noäi 10 Giaùo aùn Coâng nheä 8 5/ Daën doø : Xem laïi baøi taäp, hoïc baøi, xem baøi môùi IV Nhaän xeùt Tieát thöïc haønh Naêm hoïc : 2014 - 2015 Tuaàn Ngaøy Soaïn :. Tieát Ngaøy daïy : Baøi 6: BAÛN VEÕ CAÙC KHOÁI TROØN XOAY I Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: Nhaän bieát ñöïoc caùc khoái troøn xoay thöôøng gaëp. 2. Kó naêng : Ñoïc ñöôïc baûn veõ vaät theå coù daïng hình truï hình noù vaø hình caàu. 3. Thaùi ñoä : Veõ ñöôïc baûn veõ coù khoái troøn xoay. II Ñoà duøng daïy hoïc : - Phoùng to H6.2; 6.3; 6.4. III Tieán Haønh : 1. OÅn ñònh : 2. Kieåm tra baøi cuõ 7ph. Quan saùt hình 4.1a,b,c. cho bieát caùc khoái ñoù ñöôïc bao bôûi caùc hình gì? 3. Baøi môùi : TG Hoaït ñoäng hoïc sinh Trôï giuùp GV Noäi Dung HÑ1: Nhaän bieát khoái troøn xoay I. Khoái troøn xoay: Hình chöõ nhaät phaàn 1 Hình chöõ nhaät Hình tam giaùc Khoái troøn xoy bao goàm Hình tam giaùc Nöõa hình troøn. nhöõng hình naøo? Nöõa hình troøn. Thaûo luaän ñieàn vaøo oâ troáng. Thaûo luaän taïi choå. Ñieàn Vaät coù khoái troøn xoay nhö: vaøo oâ troáng vaø nieâu taû baèng II. Hình chieáu cuûa caùi noùn, quaû boùng, caùi chay. lôøi. hình truï, hình noùn, HÑ2: Nieâu taû moät coù khoái troøn hình caàu: Hình chieáu cuûa hình truï coù xoay. 1. Hình truï: hình daïng caùc hình chieáu laø - HC Ñuùng laø HCN HC ñöùng, baèng, caïnh. Hình Ñoïc phaàn in nghieâng. d*h daïng laø: 2 HCN & hình troøn. Tìm hieåu hình chieáu cuûa - HC baèng ñk laø d Coù ñöôøng kính d vaø chieàu noù. - HC caïnh laø HCN: cao h Coù hình daïng vaø kích thöôùc d*h. Coù caùc HC laø ñöùng, baèng, nhö theá naøo? 2. Hình noùn. caïnh. Hình daïng laø 2 hình Laøm baûng 6.1 - HC Ñuùng laø H.tam tam giaùc c6n vaø 1 hình troøn. giaùc d*h Caén Vaên Thaém THCS Ñoâng Sôn – Chöông Myõ – Haø Noäi 11 Giaùo aùn Coâng nheä 8 Chieàu cao laø h ñk d Hoaøn thaønh baûng 6.2 Naêm hoïc : 2014 - 2015 Hình noùn coù caùc HC laø - HC baèng hình troøn. hình gì coù kích thöôùc nhö - HC caïnh laø H.tam theá naøo? giaùc d*h Coù 3 hình chieáu laø ñöng, Laøm baûng 6.2 3. Hình caàu: baèng, caïnh. Ñieàu laø hình Hình chieáu laø: ñöùng, troøn, coù ñöôøng kính laø d Kích thöôùc hình daïng vaø baèng, caïnh. Ñieàu laø hình chieáu cuûa hình caàu: hình troùn. Ñoïc chuù yù Kích thöôùc : d Chuù yù: Khi bieãu dieãn hình chieá ta Thöôøng duøng hai phaûi chuù yù gì? hình chieáu ñeå bieåu dieån khoái troøn xoay, moät HC theå hieän maët beân vaø chieàu cao, moät hình chieáu theå hieän hình daïng vaø Cho hs ñoïc ghi nhôù. ñöôøng kính maët ñaùy 4/ Cuûng coá: khi quay HCN, tam giaùc, nöõa hình troøn ta coù ñöôïc hình gì? 5/ Daën doø : Laøm baøi taäp, hoïc baøi, xem baøi môùi. IV. Ruùt kinh nghieäm tieát daïy: Tuaàn : Ngaøy Soaïn: Tieát : Ngaøy daïy : Baøi 7: THÖÏC HAØNH ÑOÏC BAÛN VEÕ CAÙC KHOÁI TROØN XOAY I Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: Ñoïc ñöôïc baûn veõ caùc hình chieáu cuûa vaät theå. 2. Kó naêng : Phaùt huy trí töôûng töôïng khoâng gian. 3. Thaùi ñoä : Nhaän bieát roõ caùc hình chieáu. II Ñoà duøng daïy hoïc : - Thöôùc eke vaø compa. - Giaáy A4, buùt chì, taåy. III Tieán Haønh : 1. OÅn ñònh : 2. Kieåm tra baøi cuõ 10ph. - Hình truï ñöôïc taï thaønh nhö theá naøo? Neáu ñaët maêt ñaùy cuûa hình truï song song vôùi mp chieáu caïnh thì HCÑ & HCC coù hình daïng gì? Caén Vaên Thaém THCS Ñoâng Sôn – Chöông Myõ – Haø Noäi 12 Giaùo aùn Coâng nheä 8 Naêm hoïc : 2014 - 2015 - Khi quay 1HCN quanh moat truïc coá ñònh ta ñöôïc hình gì? 3. Baøi môùi : TG Hoaït ñoäng hoïc sinh Trôï giuùp GV Noäi Dung HÑ1: I. Chuaån bò: Kieåm tra chuaån bò hs Thöôùc, eke. Trình baøy duïng cuï leân baøn. Compa, giaáy A4, buùt chì. Ñoïc noäi dung. Cho hs ñoïc noäi dung II. Noäi dung: Thaûo luaän laøm baûng 7.1 Hs thaûo luaän chæ roû söï Baûn veõ A B C töông quan giöõa HC vaø vaät D Nhoùm trình baøy keát quaû tìm theå Vaät theå ñöôïc. Cho nhoùm trình baøy 1 * Baûn veõ A B C D 2 * Vaät theå 3 * 1 * 4 * 2 * 3 * 4 * Chæ roõ söï töông quan khoái Thaûo luaän nhoùm laøm baûng Hình hoïc naøo ôû baûng 7.2 7.2 Thaûo luaän vaán ñeà. Vaät theåKhoái hình Leân baûng laøm 7.2 hoïc Vaät theåKhoái hình hoïc A Hình truï, hình hoäp A Hình truï, hình hoäp B Hình choùp caàu, B Hình choùp caàu, hình hoäp hình hoäp C Hình noù cuït, hình hoäp C Hình noù cuït, hình D Hình truï, hình hoäp, hình Thuïc hieän baøi taäp treân khoå hoäp noùn cuït. giaáy A4 D Hình truï, hình Ñoïc caùc böôac tieán haønh hoäp, hình noùn cuït. Cho hs tieán haønh laøm baøi taäp III. Caùc böôùc tieán Laøm theo caùc böôùc chæ daãn ôû Laøm tình töï haønh: SGK Ñoïc coù theå em chöa bieát. Thöïc hieän ñuû caùc Cho hoïc sinh töï nhaän xeùt böôc sgk tieát baøi taäp. Ñoïc coù theå em chöa bieát 4/ Cuûng coá: Caùch nhaän daïng caùc khoái hình hoïc Coù caùc loïai hình chieáu naøo? 5/ Daën doø : Laøm baøi taäp, hoïc baøi, xem baøi môùi. IV. Ruùt kinh nghieäm tieát daïy: Caén Vaên Thaém THCS Ñoâng Sôn – Chöông Myõ – Haø Noäi 13 Giaùo aùn Coâng nheä 8 Xem baøi thöïc haønh Xem tröôùc baøi 8. Caén Vaên Thaém Naêm hoïc : 2014 - 2015 THCS Ñoâng Sôn – Chöông Myõ – Haø Noäi 14 Giaùo aùn Coâng nheä 8 Naêm hoïc : 2014 - 2015 Tuaàn Ngaøy Soaïn Tieát Ngaøy daïy : CHÖÔNG II. BAÛN VEÕ KYÛ THUAÄT Baøi 8: KHAÙI NIEÄM VEÀ BAÛN VEÕ HÌNH CAÉT I Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: Bieát moät soá khaùi nieäm veà baûn veõ kyõ thuaät . 2. Kó naêng : Coâng duïng hình caét. 3. Thaùi ñoä : Caùc ngaønh coù lieân quan ñeán baûn veõ kyõ thuaät. II Ñoà duøng daïy hoïc : Quaû cam boå ñoâi. oáng loùt PVC to. III Tieán Haønh : 1. OÅn ñònh : 2. Kieåm tra baøi cuõ . 3. Baøi môùi : TG Hoaït ñoäng hoïc sinh Trôï giuùp GV Noäi Dung 20 HÑ1: I. Khaùi nieäm veà p Hs ñoïc khaùi nieäm. Cho hs ñoïc khaùi nieäm baûn veõ kyõ thuaät. Coù 2 loaïi baûn veõ kyõ thuaät Coù maáy loaïi baûn veõ Kyõ Baûn veõ kyõ thuaät quan troïng nhaát laø: thuaät quan troïng goïi taéc laø baûn veõ, - Baûn veõ trong kyõ thuaät trìng baøy caùc thoâng - Baûn veõ trong xaây döïng Coâng duïng cuûa 2 loaïi baûn tin kyõ thuaät döôùi Duøng ñeå trình baøy caùc veõ naøy duøng ñeå laøm gì? daïng caùc hình veõ vaø thoâng tin KT cuûa saûn phaåm caùc kí hieäu theo caùc döôùi daïng caùc hình veõ vaø quy taéc thoâng duïng. caùc kyù hieäu. Theo 1 qui taéc Vì sao BVKT laïi trình baøy thoáng nhaát. theo 1 qui taéc thoáng nhaát. Ñeå nguôøi veõ vaø ngöôøi thi coâng hieåu ñöôïc yù ñoà cuûa Bản vẽ trong xaây döïng baûn veõ nhö theá naøo? Noù duøng trong thi coâng, Những ñieåm chung của 2 saûn xuaát, laép raùp, vaän haønh, lọai bản vẽ naøy laø gì? suûa chöõa. Ngaøy nay caùc baøn veõ kó thuaät ñöôïc thöïc hieän nhö theá naøo? Caén Vaên Thaém THCS Ñoâng Sôn – Chöông Myõ – Haø Noäi 15 Giaùo aùn Coâng nheä 8 20 p Naêm hoïc : 2014 - 2015 Theá naøo laø baûn veõ kó thuaät? Coù ñieåm chung laø söû duïng Coù maáy loïai baûn veõ? Caùc baûn veõ ñöôïc veõ baèng Baûn veõ ngaøy nay ñöôïc veõ tay hoaëc trôï giuùp cuûa maùy nhö theá naøo? II Khaùi nieäm hình tính ñieän töû Baûn veõ ñöôïc xaây doing caét: HÑ2 : treân cô sôû naøo? Ñöôïc xaây treân phöông Treân baûn veõ kó phaùp caùc hình chieáu vuoâng Bieãu dieãn roõ beân trong vaät thuaät thöôøng duøng goùc. theå ta duøng phöông phaùp hình caét ñeå bieåu Bieãu dieãn beân trong cuûa bieåu dieãn naøo? dieãn hình daïng beân vaät theå ta duøng phöông trong cuaû vaät theå. phaùp hình caét. Phöông phaùp naøy theå hieän Theå hieän phaàn beân trong nhö theá naøo? cuaû vaät theå. Xem hình 8.2 Xem hình 8.2 Xem maãu vaät oâng loùt. Xem maãu oáng loùt. Hình caét bieãu dieãn phaàn vaät theå ôû ñaâu? Hình caét bieåu dieãn vaät theå ôû sau maët phaúng caét. khi caét Hình caét coù ñaëc ñieåm nhö vaät theå. theá naoø? Ôû treân maët phaúng phaàn vaät theå caét qua ñöôïc keû gaïch gaïch 4 Cuûng coá: 3p Theá naøo laø baûn veõ kó thuaät? Baûn veõ cô khí vaø baûn veõ xaây döïng duøng trong coâng vieäc gì? Theá naøo laø hình caét. hình caét duøng bieåu dieãn gì? 5 Daën doø: 2p Hoïc baøi, traû lôøi caâu hoûi, xem baøi 9 IV Ruùt kinh nghieäm sau tieát daïy: Caén Vaên Thaém THCS Ñoâng Sôn – Chöông Myõ – Haø Noäi 16 Giaùo aùn Coâng nheä 8 Naêm hoïc : 2014 - 2015 Tuaàn Ngaøy Soaïn Tieát Baøi 9: Ngaøy daïy : BAÛN VEÕ CHI TIEÁT I Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc : Bieát noäi dung cuûa baûn veõ chi tieát . 2. Kó naêng : Coâng duïng cuûa baûn veõ chi tieát. 3. Thaùi ñoä : Caùch ñoïc baûn veõ chi tieát. II Ñoà duøng daïy hoïc : Hình 9.1 phoùng to. Sô ñoà noäi dung baûn veõ chi tieát. Caén Vaên Thaém THCS Ñoâng Sôn – Chöông Myõ – Haø Noäi 17 Giaùo aùn Coâng nheä 8 Naêm hoïc : 2014 - 2015 III Tieán Haønh : 1. OÅn ñònh : 2. Kieåm tra baøi cuõ .7p Theá naøo laø baûn veõ kó thuaät Theá naøo laø hình caét? hình caét duøng ñeå bieåu dieãn gì? Baøi môùi : TG HÑ HS Trôï giuùp GV Noäi Dung 18 HÑ1: I. Noäi dung cuûa p Moät chieác xe ñaïp coù raát Moät chieác xe ñaïp coù bao baûn veõ chi tieát: nhieàu chi tieát laép gheùp laïi goàm bao nhieâu chi tieát. vôùi nhau taïo thaønh chieác Baûn veõ chi tieát xe ñaïp. Tröôùc khi saûn xuaát chieác bao goàm caùc hình Tröôùc khi saûn xuaát xe xe ñaïp thì ngöôøi ta saûn xuaát bieåu dieãn,l caùc kích ñaïp ngöôøi ta saûn xuaát töøng gì tröôùc? ví duï thöôùc vaø caùc thoâng chi tieá cuûa chieác xe ñaïp tin caàn thieát khaùc ñeå Ví duï nhö : xaùc ñònh chi tieát Söôøn xe, baùnh xe, xích maùy. xe, voû ruoät xe... Muoán cheá taïo ra saûn phaåm * Noäi dung cuûa Ta phaûi cheá taïo ra chi ta phaûi cheá taïo ra tröôùc baûn veõ chi tieát: tieát tröôùc nhöõng gì? Muoán cheá taïo ra chi tieát Muoán cheá taïo ra chi tieát Baûn veõ chi tieát: caàn phaûi coù baûn veõ chi tieát caàn phaûi coù gì ñeå cheá taïo. - Hình bieãu dieãn ñeå cheá taïo chi tieát ñoù. - Kích thöôùc Tieán haønh laép chuùng laïi Khi cheá taïo ñuû caùc chi tieát - Yeâu caàu kó thuaät vôùi nhau theo moät moät baûn thì ta phaûi laøm gì? - Khung teân veõ, noù trôû thaønh saûn phaåm Baûn veõ chi tieát laø baûn veõ hoøan chænh theo baûn veõ nhö theá naøo? laép. Cho hs nhaéc laïi ghi HS nhaéc laïi. Baûn veõ chi tieát bao goàm Bao goàm : Hình bieãu maáy noäi dung. 15 dieãn, kích thöôùc, yeâu caàu Caùc noäi dung ñoù cho ta bieát p kæ thuaät, khung teân. gì? Hình bieãu dieãn Kích thöôùc Yeâu caàu kó thuaät Khung teân HÑ2 Khi ñoïc baûn veõ chi tieát ta II. Ñoïc baûn veõ chi Ñoïc noäi dung theo trình caàn phaûi chuù yù gì? tieát: töï Trình töï ñoïc baûn veõ nhö Ñaàu tieân ñoïc töø khung theá naøo? Veà nhaø keû baûng teân, hình bieãu dieãn, kích Khi ñoïc baûn veõ chi tieát ta 9.1 Caén Vaên Thaém THCS Ñoâng Sôn – Chöông Myõ – Haø Noäi 18 Giaùo aùn Coâng nheä 8 Naêm hoïc : 2014 - 2015 thöôùc, yeâu caàu kó thuaät, caàn phaûi ñoïc theo trình töï toång hôïp. haøng ngang HS ñoïc Ñoïc baûn veõ chi tieát cuûa baûn veõ oáng loùt 4 Cuûng coá: 3p Theá naøo laø baûn veõ chi tieát? Baûn veõ chi tieát duøng ñeå laøm gì? Neâu caùc trình töï ñoïc baûn veõ chi tieát ? 5 Daën doø: 2p Chuaån bò thöïc haønh baøi 10. hoïc thuoäc baøi 9 IV Ruùt kinh nghieäm sau tieát daïy: Caén Vaên Thaém THCS Ñoâng Sôn – Chöông Myõ – Haø Noäi 19 Giaùo aùn Coâng nheä 8 Naêm hoïc : 2014 - 2015 Tuaàn Ngaøy Soaïn Tieát Ngaøy daïy : Baøi 10: Baøi Taäp Thöïc Haønh BAÛN VEÕ CHI TIEÁT ÑÔN GIAÛN COÙ HÌNH CAÉT I Muïc tieâu: 2. Kieán thöùc : Ñoïc ñöôïc baûn veõ chi tieát coù hình caét . 2. Kó naêng : Coù taùc phong laøm vieäc theo qui trình. 3. Thaùi ñoä : Thoùi quen laøm vieäc coù khoa hoïc. II Ñoà duøng daïy hoïc : Thöôùc, eâke, compa. Giaáy khoå A4, buùt chì, taåy, giaáy nhaùp. SGK, vôõ baøi taäp. III Tieán Haønh : 1. OÅn ñònh Kieåm tra baøi cuõ .7p Theá naøo laø baûn veõ chi tieát, baûn veõ chi tieát duøng ñeå laøm gì? Trình töï ñoïc baûn veõ chi tieát nhö theá naøo? 2. Baøi môùi : T G 8p HÑ HS HÑ1: Ñoïc chuaån bò Trôï giuùp GV I. Chuaån bò: Cho hs ñoïc chuaån bò ôû sgk Kieåm tra söï chuaån bò cuûa hoïc sinh. Trình töï ñoïc baûn veõ chi Goïi hs nhaéc laïi trình töï ñoïc tieát: baûn veõ chi tieát. - Khung teân. - Hình bieãu dieãn. Caén Vaên Thaém Noäi Dung sgk THCS Ñoâng Sôn – Chöông Myõ – Haø Noäi 20
- Xem thêm -