Tài liệu Giáo án công nghệ 8 trọn bộ_cktkn_bộ 6

  • Số trang: 33 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 8 Trêng THCS §«ng X¸ TiÕt 41 Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: THÖÏC HAØNH : QUAÏT ÑIEÄN. TÍNH TOAÙN TIEÂU THUÏ ÑIEÄN NAÊNG TRONG GIA ÑÌNH 1. Môc tiªu: 1.1 KiÕn thøc: HiÓu ®îc cÊu t¹o cña qu¹t ®iÖn: ®éng c¬ ®iÖn, c¸nh qu¹t. HiÓu ®îc c¸c sè liÖu kÜ thuËt. BiÕt tÝnh to¸n tiªu thô ®iÖn n¨ng trong gia ®×nh. 1.2 Kü n¨ng: Sö dông ®îc qu¹t ®iÖn ®óng c¸c yªu cÇu kÜ thuËt vµ ®¶m b¶o an toµn. TÝnh to¸n ®îc ®iÖn n¨ng tiªu thô trong mét ngµy vµ trong mét th¸ng cña gia ®×nh. 1.3 Th¸i ®é: Cã ý thøc tiÕt kiÖm ®iÖn n¨ng, vµ b¶o dìng qu¹t ®iÖn trong gia ®×nh. 2. ChuÈn bÞ: 2.1: Gi¸o viªn: Nghieân cöùu baøi 45 vaø 49 SGK. Tìm hieåu nhu caàu tieâu thuï ñieän naêng trong gia ñình. 2.2: Häc sinh: B¸o c¸o thùc hµnh, mçi nhãm mang mét qu¹t ®iÖn. 3. Ph¬ng ph¸p: VÊn ®¸p, hîp t¸c nhãm nhá, tÝch cùc ho¸ ho¹t ®éng cña häc sinh, thùc hµnh. 4. TiÕn tr×nh bµi d¹y: 4.1 æn ®Þnh tæ chøc: SÜ sè: 4.2 KiÓm tra bµi cò: 4.3 Gi¶ng bµi míi. H§ cña Gi¸o viªn H§ cña häc sinh Ghi b¶ng H§1: HD më ®Çu. A./ HD më ®Çu - GV nªu môc tiªu cña bµi - HS chó ý theo dâi GV nªu ( 10phót ). häc ®Ó hs n¾m ®îc c¸c néi MT ®Ó n¾m ®îc c¸c néi dung dung kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng KT vµ KN cÇn ®¹t ®îc sau giê 1. Muc tiªu : cÇn ®¹t ®îc sau giê thùc thùc hµnh nµy. (- PhÇn môc tiªu cña bµi hµnh nµy. häc) - KiÓm tra c¸c dông cô häc - Nhãm trëng b¸o c¸o víi Gv 2. ChuÈn bÞ: vÒ sù chuÈn bÞ cña nhãm ( PhÇn I sgk/ 156) tËp cña häc sinh. m×nh. 3. Néi dung vµ tr×nh tù - GV cho häc sinh quan - Quan s¸t vµ t×m hiÓu c¸c sè thùc hµnh s¸t, t×m hiÓu sè liÖu kÜ liÖu kÜ thuËt vµ ghi vµo b¶ng thuËt vµ gi¶i thÝch ý nghÜa b¸o c¸o thùc hµnh. I. Qu¹t ®iÖn c¸c SLKT vµo b¶ng 1/157 - GV HD häc sinh quan s¸t - Quan s¸t vµ t×m hiÓu cÊu t¹o a. §äc vµ gi¶i thÝch ý vµ, t×m hiÓu cÊu t¹o vµ ®Æt theo quy tr×nh vµ híng dÉn nghÜa sè liÖu kÜ thuËt c©u hái ®Ó hs tr¶ lêi theo cña GV. cña qu¹t ®iÖn. gîi ý trong SGK, ghi vµo môc 2 b¸o c¸o thùc hµnh. b. Quan s¸t, t×m hiÓu - Cho hs nªu c¸c yªu cÇu - Sö dông vµ vËn hµnh theo h- cÊu t¹o, chøc n¨ng c¸c vÒ an toµn sau ®ã cho häc íng dÉn cña GV vµ nhËn xÐt bé phËn cña qu¹t ®iÖn sinh sö dông vµ vËn hµnh theo quy tr×nh. - Ñieän naêng laø gì ? - Ñieän naêng tieâu thuï cuûa - Ñieän naêng laø coâng cuûa doøng ñieän. c. Sö dông vµ vËn hµnh - Ñieän naêng tieâu thuï cuûa ñoà II./ §iÖn n¨ng tiªu thô cña ®å dïng ®iÖn. Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 8 Trêng THCS §«ng X¸ ñoà duøng ñieän ñöôïc tính duøng ñieän ñöôïc tính theo baèng coâng thöùc naøo? Haõy coâng thöùc: neâu roõ töøng ñaïi löôïng A= Pt trong coâng thöùc? * t: thôøi gian laøm vieäc cuûa ñoà duøng ñieän. - Yc hs ñoïc vd, toùm taét & * P: coâng suaát ñieän cuûa ñoà hd hs caùch tính. duøng ñieän. * A: ñieän naêng tieâu thuï cuûa * Gv höôùng daãn HS tính ñoà duøng ñieän trong thôøi gian toaùn dieän naêng tieâu thuï t. trong gia ñình: §iÖn n¨ng tiªu thô cña ®å dïng ®iÖn ®îc tÝnh theo c«ng thøc sau: A = Pt ( Wh hoÆc kWh). III./ TÝnh to¸n tiªu thô ®iÖn n¨ng trong gia ®×nh. 1./ Quan s¸t vµ t×m hiÓu c«ng suÊt ®iÖn vµ thêi gian sö dông trong mét ngµy cña ®å dïng ®iÖn trong gia ®×nh. + GV ñaët moät soá caâu hoûi veà nhöõng ñoà duøng ñieän - Traû lôøi caùc caâu hoûi cuûa GV maø gia ñình hs coù: coâng suaát, soá löôïng, thôøi gian söû duïng trong ngaøy. 2./ TÝnh tiªu thô ®iÖn n¨ng cña gia ®×nh trong mét ngµy. + GV höôùng daãn hs tính - Nghe GV höôùng daãn. ñieän naêng tieâu thuï trong ngaøy, trong thaùng cuûa gia ñình thoâng qua ví duï maãu vaø höôùng daãn HS caùch ghi vaøo maãu baùo caùo. B./ HD thêng xuyªn. - KÕt qu¶ kiÓm tra ghi vµo môc 3 b¸o c¸o thùc hµnh. H§2: HD thêng xuyªn. - GV ph©n nhãm vµ ph¸t mÉu b¸o c¸o thùc hµnh cho hs. - Giíi thiÖu c¸ch lµm vµo b¸o c¸o thùc hµnh. - GV Theo dâi quan s¸t häc sinh thùc hµnh. - Gióp ®ì nhãm häc sinh yÕu. - Gi¶i ®¸p mét sè th¾c m¾c cña hs 3./ TÝnh tiªu thô ®iÖn n¨ng cña gia ®×nh trong mét th¸ng. - Häc sinh ho¹t ®éng theo nhãm 8 ngêi. - Cho c¸c nhãm thùc hµnh theo quy tr×nh trªn. Lµm bµi tËp thùc hµnh - Ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng b¸o theo c¸c bíc vµ ghi kÕt c¸o thùc hµnh qu¶ vµo b¸o c¸o thùc hµnh - æn ®Þnh tæ chøc nhãm. C./ KÕt thóc. - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ cña hs vµ gv. - Th¶o luËn vµ lµm bµi tËp thùc hµnh theo c¸c bíc tiÕn hµnh (theo híng dÉn ë trªn). H§ 3: HD kÕt thóc: - Ghi vµo b¸o c¸o thùc Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 8 - GV yªu cÇu häc sinh ngõng luyÖn tËp vµ tù ®¸nh gi¸ kÕt qu¶. Trêng THCS §«ng X¸ hµnh. - GV ®¸nh gi¸ giê lµm bµi - Ngõng luyÖn tËp vµ thu tËp thùc hµnh: dän vÖ sinh.  Sù chuÈn bÞ cña hs.  C¸ch thùc hiÖn quy tr×nh. - Theo dâi vµ nhËn xÐt  Th¸i ®é häc tËp. ®¸nh gi¸ KQ thùc hµnh. - HD hs tù ®¸nh gi¸ bµi Rót kinh nghiÖm cho b¶n th©n lµm cña m×nh dùa theo môc tiªu bµi häc. 4.4 Cñng cè: Trong qu¸ tr×nh thùc hµnh. 4.5 Híng dÉn vÒ nhµ: (2phót) ¤n l¹i c¸c kiÕn thøc ë ch¬ng 6, 7 ®Ó giê sau «n tËp. 5. Rót kinh nghiÖm. ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ TiÕt 42 Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: OÂN TAÄP CHÖÔNG VI vaø VII 1. Môc tiªu: 1.1 KiÕn thøc: HÖ thèng l¹i c¸c kiÕn thøc ®· häc cña ch¬ng VI vµ ch¬ng VII (phÇn kÜ thuËt ®iÖn). 1.2 Kü n¨ng: Tãm t¾t ®îc kiÕn thøc díi d¹ng s¬ ®å. VËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u hái tæng hîp, chuÈn bÞ cho kiÓm tra gi÷a häc k×. 1.3 Th¸i ®é: H¨ng h¸i, nhiÖt t×nh tham gia x©y dùng bµi. 2. ChuÈn bÞ: 2.1: Gi¸o viªn: Hå s¬ gi¶ng d¹y, ®å dïng d¹y häc. S¬ ®å SGK/170 2.2: Häc sinh: SGK, vë ghi, dông cô häc tËp. 3. Ph¬ng ph¸p: VÊn ®¸p, hîp t¸c nhãm nhá, tÝch cùc ho¸ ho¹t ®éng cña häc sinh, thùc hµnh. 4. TiÕn tr×nh bµi d¹y: 4.1 æn ®Þnh tæ chøc: SÜ sè: Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 8 Trêng THCS §«ng X¸ 4.2 KiÓm tra bµi cò: Haõy tính ñieän naêng tieâu thuï cuûa boùng ñeøn 220V – 75W trong moät thaùng (30 ngaøy), moãi ngaøy baät ñeøn 5 giôø. 4.3 Gi¶ng bµi míi. H§ cña Gi¸o viªn H§ cña häc sinh Ghi b¶ng H§1: HÖ thèng kiÕn I./ HÖ thèng kiÕn thøc c¬ b¶n. 1./ Ch¬ng VI ®Ò cËp 4 néi dung c¬ thøc - GV yªu cÇu HS gËp b¶n sau: - Nguyªn nh©n x¶y ra tai n¹n ®iÖn. SGK. - Mét sè biÖn ph¸p an toµn ®iÖn. ? Ch¬ng VI ®Ò cËp ®Õn - HS theo dâi vµ tr¶ lêi - Dông cô b¶o vÖ an toµn ®iÖn. nh÷ng néi dung c¬ b¶n c¸c c©u hái cña GV. - Cøu ngêi bÞ tai n¹n ®iÖn. 2./ Ch¬ng VII ®Ò cËp ®Õn 3 néi dung nµo c¬ b¶n. - GV tãm t¾t c¸c néi - NhËn xÐt vµ bæ sung. a./ VËt liÖu kÜ thuËt ®iÖn. dung c¬ b¶n lªn b¶ng díi - VËt liÖu dÉn ®iÖn. - VËt liÖu c¸ch ®iÖn. d¹ng s¬ ®å. - VËt liÖu dÉn tõ. b./ §å dïng ®iÖn ? Ch¬ng VII ®Ò cËp ®Õn - HS tr¶ lêi nh÷ng néi dung c¬ b¶n * §å dïng lo¹i ®iÖn – quang: nµo. - §Ìn sîi ®èt. - §Ìn huúnh quang. ? VËt liÖu kÜ thuËt ®iÖn - HS tr¶ lêi * §å dïng lo¹i ®iÖn nhiÖt: gåm nh÷ng lo¹i nµo. - Bµn lµ ®iÖn. - BÕp ®iÖn. ? §· häc nh÷ng lo¹i ®å - HS tr¶ lêi - Nåi c¬m ®iÖn. dïng ®iÖn nµo ? * §å dïng lo¹i ®iÖn - c¬. - §éng c¬ ®iÖn 1 pha. ? GV híng dÉn hs hÖ - HS nghe gi¶ng tr¶ lêi. - Qu¹t ®iÖn. thèng l¹i c¸c néi dung - M¸y b¬m níc. kiÕn thøc c¬ b¶n t¬ng tù * M¸y biÕn ¸p ®iÖn 1 pha. nh trªn. c./ Sö dông hîp lý ®iÖn n¨ng. - Nhu cÇu tiªu thô ®iÖn n¨ng. ? ThÕ nµo lµ sö dông hîp - HS t×m hiÓu sö dông - Sö dông hîp lÝ vµ tiÕt kiÖm ®iÖn lÝ ®iÖn n¨ng. hîp lÝ ®iÖn n¨ng vµ n¨ng. c¸ch tÝnh to¸n tiªu thô - TÝnh to¸n tiªu thô ®iÖn n¨ng trong ®iÖn n¨ng gia ®×nh. - GV HÖ thèng toµn bé kiÕn thøc c¬ b¶n díi II./ Tr¶ lêi c¸c c©u hái tæng hîp d¹ng s¬ ®å. SGK/171 C©u 1: H§2: HD tr¶ lêi c©u C©u 2: hái. C©u 3: - GV yªu c©u häc sinh - HS ®äc c©u hái vµ tr¶ ………… tr¶ lêi c¸c c©u hái tæng lêi vµo vë. C©u 11 hîp/171 vµo vë. C©u 12 C©u 13 4.4 Cñng cè: - §äc phÇn ghi nhí, hÖ thèng l¹i NDKT b»ng b¶ng hÖ thèng kiÕn thøc ®· chuÈn bÞ s½n. - NhËn xÐt giê häc 4.5 Híng dÉn vÒ nhµ: Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 8 Trêng THCS §«ng X¸ - Giê sau kiÓm tra thùc hµnh, vÒ nhµ thèng kª c¸c ®å dïng ®iÖn trong gia ®×nh em vµ c«ng suÊt cña chóng. 5. Rót kinh nghiÖm: .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... TiÕt 43 Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: KiÓm tra thùc hµnh 1. Môc tiªu: 1.1 KiÕn thøc: KiÓm tra viÖc tiÕp thu kiÕn thøc phÇn kÜ thuËt ®iÖn. C¨n cø kÕt qña kiÓm tra, gi¸o viªn ®iÒu chØnh ph¬ng ph¸p d¹y häc cho phï hîp. 1.2 Kü n¨ng: TÝnh to¸n ®iÖn n¨ng tiªu thô cña gia ®×nh, dù tÝnh ®îc sè tiÒn ®iÖn ph¶i tr¶ hµng th¸ng. 1.3 Th¸i ®é: TÝch cùc, trung thùc, yªu thÝch m«n häc. 2. ChuÈn bÞ: 2.1: Gi¸o viªn: Nghiªn cøu SGK vµ c¸c tµi liÖu cã liªn quan. §Ò kiÓm tra, ®¸p ¸n, biÓu ®iÓm. 2.2: Häc sinh: Nghiªn cøu bµi, häc thuéc bµi phÇn kÜ thuËt ®iÖn, thèng kª c¸c ®å dïng ®iÖn trong gia ®×nh vµ c«ng suÊt cña chóng. 3. Ph¬ng ph¸p: - TÝch cùc ho¸ ho¹t ®éng cña häc sinh, thùc hµnh. 4. TiÕn tr×nh bµi d¹y: 4.1 æn ®Þnh tæ chøc: SÜ sè: 4.2 KiÓm tra bµi cò: 4.3 Gi¶ng bµi míi. §Ò bµi C©u 1: a, KÓ tªn c¸c ®å dïng ®iÖn trong gia ®×nh em vµ c«ng suÊt cña chóng. b, TÝnh ®iÖn n¨ng tiªu thô cña gia ®×nh em trong mét th¸ng(30 ngµy) c, Cho biÕt 50 sè ®Çu - 600 ®/1 sè 50 sè tiÕp theo - 900 ®/1 sè 50 sè tiÕp theo - 1200 ®/1 sè Nh÷ng sè tiÕp theo - 1500 ®/1 sè TÝnh sè tiÒn ®iÖn gia ®×nh em ph¶i tr¶ trong th¸ng ®ã. §¸p ¸n BiÓu ®iÓm a. KÓ ®óng 2 ®iÓm b. TÝnh ®óng 3 ®iÓm c. TÝnh ®óng 2 ®iÓm - TÝnh hîp lý, ®é khã (Ýt nhÊt tõ 3 ®å dïng trë lªn) - ý thøc trong giê thùc hµnh 1 ®iÓm 4.4 Cñng cè: - Gi¸o viªn thu bµi, nhËn xÐt giê thùc hµnh. 4.5 Híng dÉn vÒ nhµ: - §äc tríc bµi 50, 51. Quan s¸t t×m hiÓu m¹ng ®iÖn trong nhµ m×nh. 2 ®iÓm Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 8 Trêng THCS §«ng X¸ 5. Rót kinh nghiÖm: .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TiÕt 44 ®Æc ®iÓm vµ cÊu t¹o cña m¹ng ®iÖn trong nhµ ThiÕt bÞ ®ãng - c¾t vµ lÊy ®iÖn cña m¹ng ®iÖn trong nhµ 1. Môc tiªu: 1.1 KiÕn thøc: HiÓu ®îc ®Æc ®iÓm cña m¹ng ®iÖn trong nhµ. HiÓu ®îc cÊu t¹o, chøc n¨ng cña mét sè phÇn tö cña m¹ng ®iÖn trong nhµ. HiÓu ®îc c«ng dông, cÊu t¹o, nguyªn lÝ lµm viÖc cña mét sè thiÕt bÞ ®ãng c¾t vµ lÊy ®iÖn cña m¹ng ®iÖn trong nhµ. 1.2 Kü n¨ng: Ph©n biÖt ®îc c¸c thiÕt bÞ ®ãng c¾t, lÊy ®iÖn trong thùc tÕ. BiÕt sö dông c¸c thiÕt bÞ hîp lÝ vµ an toµn. 1.3 Th¸i ®é: Yªu thÝch m«n häc. 2. ChuÈn bÞ: 2.1: Gi¸o viªn: Nghiªn cøu SGK vµ c¸c tµi liÖu cã liªn quan. Tranh vÏ phãng to h×nh 50.1; 50.2 SGK. S¬ ®å tãm t¾t. 2.2: Häc sinh: Nghiªn cøu bµi, quan s¸t t×m hiÓu m¹ng ®iÖn trong nhµ m×nh. 3. Ph¬ng ph¸p: VÊn ®¸p, hîp t¸c nhãm nhá, tÝch cùc ho¸ ho¹t ®éng cña häc sinh, thùc hµnh. 4. TiÕn tr×nh bµi d¹y: 4.1 æn ®Þnh tæ chøc: SÜ sè: 4.2 KiÓm tra bµi cò: 4.3 Gi¶ng bµi míi. H§ cña Gi¸o viªn H§ cña häc sinh Ghi b¶ng H§1: HD t×m hiÓu ®Æc H§1:T×m hiÓu ®Æc I./ §Æc ®iÓm vµ yªu cÇu cña ®iÓm vµ yªu cÇu cña ®iÓm vµ yªu cÇu cña m¹ng ®iÖn trong nhµ. m¹ng ®iÖn trong nhµ. m¹ng ®iÖn trong nhµ. 1./ §iÖn ¸p cña m¹ng ®iÖn trong nhµ. ? §iÖn ¸p sö dông trong - B»ng nh÷ng kiÕn thøc CÊp ®iÖn ¸p cña m¹ng ®iÖn gia ®×nh cã ®iÖn ¸p b»ng thùc tÕ, hs tr¶ lêi c©u trong nhµ lµ 220V. §©y lµ gi¸ trÞ ®Þnh møc cña m¹ng ®iÖn bao nhiªu ? hái. sinh ho¹t ë níc ta. 2./ §å dïng ®iÖn cña m¹ng ? Gi¸ trÞ ®iÖn ¸p ë c¸c ®iÖn trong nhµ. vïng cã kh¸c nhau ko ? a./ §å dïng ®iÖn: ? Theo em sè ®å dïng - Theo dâi HD vµ ®Æt Trong thùc tÕ cã rÊt nhiÒu lo¹i ®iÖn trong mçi gia ®×nh vÊn ®Ò cña GV ®Ó tr¶ ®å dïng ®iÖn: cã gièng nhau vÒ sè lîng lêi c©u hái vµ rót ra KL - §iÖn quang: §Ìn ®iÖn... kh«ng ? ? Theo em c«ng suÊt cña - HS t×m hiÓu SGK ®Ó - §iÖn nhiÖt: Bµn lµ ®iÖn... - §iÖn c¬: Qu¹t ®iÖn... c¸c ®å dïng ®iÖn cã tr¶ lêi. b./ C«ng suÊt cña c¸c ®å dïng b»ng nhau ko ? ? LÊy VD minh ho¹. - LÊy ®îc VD minh ®iÖn: Mçi mét ®å dïng ®iÖn tiªu thô ho¹. 1 lîng ®iÖn kh¸c nhau. Cã ®å dïng ®iÖn cã c«ng suÊt nhá, cã ? Khi ®å dïng ®iÖn cã c«ng suÊt lín th× ®iÖn ¸p - Quan s¸t sè liÖu kÜ lo¹i cã c«ng suÊt lín: thuËt cña c¸c thiÕt VD: Bãng ®Ìn: 40W; bµn lµ còng ph¶i lín cã ®óng ko Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 8 ? LÊy VD ? ? T¹i sao trªn vá cña mét sè thiÕt bÞ ®iÖn cã ghi U®m lín h¬n ®iÖn ¸p cña m¹ng ®iÖn ? Khi l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn cÇn tÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ m¹ng ®iÖn nh thÕ nµo ? ? M¹ng ®iÖn ph¶i ®¶m b¶o nh÷ng yªu cÇu g× ? H§2: HD t×m hiÓu cÊu t¹o cña m¹ng ®iÖn trong nhµ: - Cho hs quan s¸t h×nh 50.2. ? Hoµn thiÖn cÊu t¹o m¹ng ®iÖn trong nhµ. M¹ng ®iÖn trong nhµ gåm nh÷ng phÇn tö nµo ? H§3: HD t×m hiÓu thiÕt bÞ ®ãng c¾t: Trêng THCS §«ng X¸ bÞ, nhËn xÐt vµ tr¶ ®iÖn: 1000W. lêi. c./ §iÖn ¸p cña c¸c thiÕt bÞ: - C¸c thiÕt bÞ ®iÖn, ®å dïng ®iÖn trong nhµ ph¶i ph¶i cã - Tham kh¶o SGK ®Ó ®iÖn ¸p ®Þnh møc phï hîp víi tr¶ lêi c©u hái. ®iÖn ¸p cña m¹ng ®iÖn. - Riªng ®èi víi c¸c thiÕt bÞ ®ãng c¾t, b¶o vÖ vµ ®iÒu khiÓn, U®m cña chóng cã thÓ lín h¬n - Nªu ®îc c¸c yªu ®iÖn ¸p cña m¹ng ®iÖn. cÇu cña m¹ng ®iÖn. 3./ Yªu cÇu cña m¹ng ®iÖn trong nhµ: - M¹ng ®iÖn ®îc thiÕt kÕ, l¾p ®Æt ®¶m b¶o cung cÊp ®ñ ®iÖn cho c¸c ®å dïng ®iÖn trong nhµ vµ dù phßng cÇn thiÕt. - Ph¶i ®¶m b¶o an toµn cho ngêi sö dông vµ cho ng«i nhµ, dÔ kiÓm tra söa ch÷a vµ sö dông thuËn tiÖn. - Quan s¸t h×nh vÏ II./ CÊu t¹o cña m¹ng ®iÖn trong nhµ: - Hoµn thiÖn c¸c bµi Gåm c¸c phÇn tö: tËp nhá SGK. 1) C«ng t¬ ®iÖn. 2) D©y dÉn ®iÖn. - Nªu ®îc c¸c phÇn tö 3) C¸c thiÕt bÞ ®iÖn: §ãng chÝnh cña m¹ng c¾t, b¶o vÖ vµ lÊy ®iÖn. ®iÖn. 4) §å dïng ®iÖn. III./ ThiÕt bÞ ®ãng - c¾t. H§3: T×m hiÓu thiÕt 1./ C«ng t¾c ®iÖn: - Y/c hs quan s¸t h×nh bÞ ®ãng c¾t: a) Kh¸i niÖm: C«ng t¾c ®iÖn lµ 51.1 vµ tr¶ lêi c©u hái thiÕt bÞ ®Ó ®ãng - c¾t m¹ch SGK. - Quan s¸t h×nh vÏ ®äc ®iÖn. - GV kÕt luËn. vµ tr¶ lêi c©u hái SGK. b./ CÊu t¹o: C«ng t¾c ®iÖn gåm: - Cho hs quan s¸t h×nh vá; cùc ®éng vµ cùc tÜnh. 51.2 vµ vËt thËt. Cùc ®éng vµ cùc tÜnh ®îc lµm ? Vá CT lµm b»ng vËt - Quan s¸t vµ ph©n tÝch b»ng ®ång. liÖu g× ? nh»m môc ®Ých ®Ó biÕt ®îc cÊu t¹o c¸c - Cùc ®éng ®îc g¾n víi bé phËn g× ? bé phËn cña c«ng t¾c t¸c ®éng (lµm b»ng nhùa). ®iÖn. - Cùc tÜnh ®îc l¾p trªn th©n, cã - Ph¬ng ph¸p t¬ng tù nh vÝt ®Ó cè ®Þnh ®Çu d©y dÉn. trªn HD hs t×m hiÓu cÊu c) Ph©n lo¹i: t¹o cña c¸c bé phËn H§ nhãm theo híng - Dùa vµo sè cùc: 2 cùc; 3 cùc. kh¸c. dÉn cña gi¸o viªn ®Ó - Dùa vµo thao t¸c ®ãng c¾t: CT biÕt c¸ch ph©n lo¹i vµ - Cho hs ho¹t ®éng nhãm nguyªn lý lµm viÖc cña bËt, CT bÊm, CT xoay … d) Nguyªn lý lµm viÖc: 2 ngêi ®Ó lµm BT 51.3 vµ c«ng t¾c ®iÖn. - Khi cùc ®éng vµ cùc tÜnh tiÕp lµm c¸c bµi tËp ®iÒn vµo xóc nhau th× m¹ch ®iÖn ®ãng vµ chç trèng (…) ®Ó nªu - T×m hiÓu trªn s¬ ®å ngîc l¹i. NLLV vµ c¸ch m¾c CT ®Ó biÕt c¸ch m¾c c«ng - C«ng t¾c ®îc l¾p trªn d©y pha, t¾c trªn m¹ch ®iÖn. trong m¹ch ®iÖn. nèi tiÕp víi t¶i vµ sau cÇu ch×. 2./ CÇu dao: - GV yªu cÇu hs quan s¸t a) Kh¸i niÖm: CÇu dao lµ 1 h×nh 51.4 SGK kÕt hîp thiÕt bÞ ®ãng - c¾t m¹ch ®iÖn. Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 8 quan s¸t cÇu dao thËt ®Ó - Quan s¸t h×nh vÏ vµ m« t¶ ®îc cÊu t¹o cña vËt thËt t×m hiÓu cÊu cÇu dao. t¹o vµ c«ng dông cña cÇu dao. ? Gia ®×nh em l¾p cÇu dao ë vÞ trÝ nµo trong m¹ch ®iÖn ?. - Theo dâi vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái cña GV. H§4: HD t×m hiÓu thiÕt bÞ lÊy ®iÖn: - GV hd hs t×m hiÓu vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái trong SGK ®Ó n¾m v÷ng cÊu - §äc vµ tr¶ lêi c¸c c©u t¹o vµ c«ng dông cña æ hái SGK ®Ó n¾m v÷ng cÊu t¹o vµ c«ng dông ®iÖn vµ phÝch ®iÖn. cña æ ®iÖn vµ phÝch ®iÖn. ? Khi sö dông cÇn chó nh÷ng g× ? Trêng THCS §«ng X¸ b) CÊu t¹o: Gåm 3 phÇn - Vá; c¸c cùc ®éng; c¸c cùc tÜnh - Trªn vá cã ghi: U®m vµ I®m. c) Ph©n lo¹i: - C¨n cø vµo sè cùc cña cÇu dao: 1 cùc, 2 cùc, 3 cùc. - C¨n cø vµo sö dông: 1 pha; ba pha. IV./ ThiÕt bÞ lÊy ®iÖn: 1) æ ®iÖn: - KN: Lµ thiÕt bÞ lµ n¬i ®Ó lÊy ®iÖn cho c¸c ®å dïng ®iÖn. - CÊu t¹o +) Vá lµm b»ng nhùa hoÆc xø. +) Cùc tiÕp ®iÖn lµm b»ng Cu. 2) PhÝch c¾m ®iÖn: - PhÝch c¾m ®iÖn dïng c¾m vµo æ ®iÖn, lÊy ®iÖn cung cÊp cho c¸c ®å dïng ®iÖn. - PhÝch c¾m cã nhiÒu lo¹i: th¸o ®îc; kh«ng th¸o ®îc; chèt c¾m trßn; chèt c¾m dÑt. 4.4 Cñng cè: HS: - Quan s¸t s¬ ®å / 175 - Tãm t¾t bµi GV: Cïng H tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi Híng dÉn c©u 1: Cho HS dïng bót thö ®iÖn thö víi m¹ch ®iÖn trong líp häc 4.5 Híng dÉn vÒ nhµ: §äc tríc bµi 52 5. Rót kinh nghiÖm: .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TiÕt 45 Thùc hµnh : thiÕt bÞ ®ãng c¾t vµ lÊy ®iÖn 1. Môc tiªu: 1.1 KiÕn thøc: HiÓu ®îc c«ng dông, cÊu t¹o cña cÇu ch× vµ aptom¸t. HiÓu ®îc nguyªn lÝ lµm viÖc, vÞ trÝ l¾p ®Æt cña nh÷ng thiÕt bÞ nªu trªn trong m¹ch. HiÓu ®îc c«ng dông, cÊu t¹o cña c«ng t¾c ®iÖn, nót Ên, æ ®iÖn, phÝch c¾m ®iÖn. Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 8 Trêng THCS §«ng X¸ 1.2 Kü n¨ng: BiÕt sö dông c¸c thiÕt bÞ hîp lÝ vµ an toµn 1.3 Th¸i ®é: Yªu thÝch m«n häc. 2. ChuÈn bÞ: 2.1: Gi¸o viªn: - Nghiªn cøu SGK vµ c¸c tµi liÖu cã liªn quan. Tranh vÏ phãng to theo bµi. VËt thËt: CÇu ch×, aptom¸t VËt thËt: ThiÕt bÞ ®ãng c¾t, thiÕt bÞ lÊy ®iÖn, tua vÝt 2 c¹nh, 4 c¹nh. VËt thËt: CÇu ch×, MBA, d©y ch×, 3m d©t ®iÖn, ®Ìn... Tranh vÏ h×nh 54.1, 54.2b 2.2: Häc sinh: Nghiªn cøu bµi, su tÇm c¸c thiÕt bÞ cÇu ch×, aptom¸t. 3. Ph¬ng ph¸p: VÊn ®¸p, hîp t¸c nhãm nhá, tÝch cùc ho¸ ho¹t ®éng cña häc sinh, thùc hµnh. 4. TiÕn tr×nh bµi d¹y: 4.1 æn ®Þnh tæ chøc: SÜ sè: 4.2 KiÓm tra bµi cò: ? Nªu cÊu t¹o vµ nguyªn lý lµm viÖc cña c«ng t¾c ®iÖn. 4.3 Gi¶ng bµi míi. H§ cña Gi¸o viªn H§1: HD më ®Çu. - GV nªu môc tiªu cña bµi häc ®Ó hs n¾m ®îc c¸c néi dung kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng cÇn ®¹t ®îc sau giê thùc hµnh nµy. - KiÓm tra c¸c dông cô häc tËp cña häc sinh. - HD häc sinh quan s¸t t×m hiÓu c¸c sè liÖu kÜ thuËt. H§ cña häc sinh H§1: T×m hiÓu kiÕn thøc lý thuyÕt liªn quan. - HS chó ý theo dâi GV nªu MT ®Ó n¾m ®îc c¸c néi dung KT vµ KN cÇn ®¹t ®îc sau giê thùc hµnh nµy. - - Yªu cÇu ghi kÕt qu¶ t×m hiÓu vµo môc 1 trong b¸o c¸o thùc hµnh. - GV híng dÉn häc sinh quan s¸t cÊu t¹o, h×nh d¹ng vµ c¸ch th¸o l¾p c¸c thiÕt bÞ. - Gäi 1 häc sinh lµm thö. - T×m hiÓu cÊu t¹o, chøc n¨ng c¸c bé phËn chÝnh. - Yªu cÇu m« t¶ cÊu t¹o vµo môc 2 b¸o c¸o thùc hµnh Ghi b¶ng A./ HD më ®Çu I. Muc tiªu : (- PhÇn môc tiªu cña bµi häc) II. ChuÈn bÞ: III. Néi dung vµ Häc sinh chuÈn bÞ dông tr×nh tù thùc hµnh cô häc tËp. 1./ T×m hiÓu sè liÖu kÜ thuËt: Häc sinh quan s¸t vµ t×m - §äc c¸c SLKT ghi hiÓu c¸c SLKT ghi trªn trªn vá thiÕt bÞ. vá cña c¸c thiÕt bÞ. - Ghi vµ gi¶i thÝch ý T×m hiÓu mÉu b¸o c¸o nghÜa c¸c sè liÖu kÜ thuËt vµo môc 1 trong thùc hµnh. b¸o c¸o thùc hµnh. Theo dâi GV híng dÉn c¸ch th¸o l¾p vµ t×m hiÓu 2./ T×m hiÓu cÊu t¹o: cÊu t¹o cña c¸c thiÕt bÞ. a./ Quan s¸t vµ t×m hiÓu cÊu t¹o c¸c thiÕt bÞ lÊy ®iÖn. b./ T×m hiÓu cÊu t¹o Thao t¸c theo sù HD cña c¸c thiÕt bÞ ®ãng - c¾t. GV. *./ Th¸o quan s¸t vµ m« t¶ cÊu t¹o vµo môc 2 b¸o c¸o thùc hµnh. - T×m hiÓu mÉu b¸o c¸o thùc hµnh. B./ HDthêng xuyªn. - GV híng dÉn häc sinh lµm - Häc sinh ho¹t ®éng H§2: Thùc hµnh. bµi tËp thùc hµnh. theo nhãm 6 ngêi. H§2: HD thêng xuyªn. - Giíi thiÖu c¸ch lµm vµo b¸o - æn ®Þnh tæ chøc. - Cho c¸c nhãm thùc Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 8 Trêng THCS §«ng X¸ c¸o thùc hµnh. hµnh theo quy tr×nh trªn. - GV Theo dâi quan s¸t häc - Th¶o luËn vµ lµm bµi tËp sinh thùc hµnh. thùc hµnh theo c¸c bíc Lµm bµi tËp thùc hµnh tiÕn hµnh (theo híng dÉn theo c¸c bíc vµ ghi kÕt qu¶ vµo b¸o c¸o - Gióp ®ì nhãm häc sinh yÕu. ë trªn). thùc hµnh - Gi¶i ®¸p mét sè th¾c m¾c cña hs C./ KÕt thóc. - Ghi vµo b¸o c¸o thùc hµnh. NhËn xÐt ®¸nh gi¸ cña H§ 3: HD kÕt thóc: hs vµ gv. - GV yªu cÇu häc sinh ngõng luyÖn tËp vµ tù ®¸nh gi¸ kÕt H§ 3: Giai ®o¹n kÕt thóc: qu¶. - GV ®¸nh gi¸ giê lµm bµi tËp - Ngõng luyÖn tËp vµ thu dän vÖ sinh. thùc hµnh: - Sù chuÈn bÞ cña hs. - C¸ch thùc hiÖn quy tr×nh. - Theo dâi vµ nhËn xÐt ®¸nh gi¸ KQ thùc hµnh. - Th¸i ®é häc tËp. - HD hs tù ®¸nh gi¸ bµi lµm cña m×nh dùa theo môc tiªu bµi häc. - Rót kinh nghiÖm cho b¶n th©n 4.4 Cñng cè: GV thu b¸o c¸o thùc hµnh vÒ chÊm. 4.5 Híng dÉn vÒ nhµ: GV dÆn dß HS chuÈn bÞ dông cô cho bµi häc sau. GV yªu cÇu HS dõng thùc hµnh, thu dän dông cô, lµm vÖ sinh n¬i thùc hµnh GV nhËn xÐt th¸i ®é thùc hµnh cña HS 5. Rót kinh nghiÖm: .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: ThiÕt bÞ b¶o vÖ m¹ng ®iÖn trong nhµ 1. Môc tiªu: TiÕt 46 Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 8 Trêng THCS §«ng X¸ 1.1 KiÕn thøc: HiÓu ®îc c«ng dông, cÊu t¹o cña cÇu ch× vµ ¸p t« m¸t. HiÓu ®îc nguyªn lý lµm viÖc vµ vÞ trÝ l¾p ®Æt cña cÇu ch× vµ ¸p t« m¸t. 1.2 Kü n¨ng: L¾p ®Æt vµ biÕt c¸ch kh¾c phôc sù cè cña cÇu ch× vµ ¸p t« m¸t. 1.3 Th¸i ®é: Yªu thÝch m«n häc, h¨ng h¸i x©y dùng bµi. 2. ChuÈn bÞ: 2.1: Gi¸o viªn: Tranh veõ caáu taïo vaø nguyeân lí laøm vieäc cuûa caàu chì vaø aptoâmaùt. Moâ hình caàu chì vaø aptoâmaùt. Moät soá loaïi caàu chì vaø aùptoâmaùt. 2.2: Häc sinh: B¶ng nhãm, bót d¹, 1 cÇu ch×, 1 ¸p to m¸t. 3. Ph¬ng ph¸p: VÊn ®¸p, hîp t¸c nhãm nhá, tÝch cùc ho¸ ho¹t ®éng cña häc sinh, thùc hµnh. 4. TiÕn tr×nh bµi d¹y: 4.1 æn ®Þnh tæ chøc: SÜ sè: 4.2 KiÓm tra bµi cò: - Giôùi thieäu baøi hoïc: Trong quaù trình laøm vieäc cuûa maïng ñieän trong nhaø, hieän töôïng ngaén maïch hay quaù taûi coù theå xaûy ra baát kì luùc naøo, khi ñoù doøng ñieän seõ bò taêng cao laøm nhieät ñoä daây daãn ñieän taêng leân gaây chaùy daây daãn, phaù hoûng nhöõng thieát bò, ñoà duøng ñieän trong maïng ñieän, coù khi gaây ra hoûa hoaïn. Ñeå baûo veä an toaøn cho maïng ñieän, caùc thieát bò vaø ñoà duøng ñieän trong nhaø, ngöôøi ta duøng caàu chì hay aptoâmaùt. Ñoù laø caùc thieát bò baûo veä cuûa maïng ñieän maø chuùng ta raát thöôøng thaáy. Vaäy caùc thieát bò ñoù coù caáu taïo vaø nguyeân lí hoaït ñoäng nhö theá naøo? Hoâm nay chuùng ta seõ nghieân cöùu caùc thieát bò naøy. 4.3 Gi¶ng bµi míi. H§ cña Gi¸o viªn - Em haõy cho bieát maïng ñieän trong nhaø em (hoaëc trong lôùp) coù caàu chì hay khoâng? - Em haõy cho bieát caàu chì coù taùc duïng gì trong maïng ñieän? GV keát luaän: maïng ñieän trong nhaø thöôøng coù caàu chì, ñoù laø thieát bò baûo veä maïng ñieän trong nha øcuûa chuùng ta khi xaûy ra caùc söï coá ngaén maïch hay quaù taûi. GV cho HS quan saùt moät soá loaïi caàu chì vaø ñaët caâu hoûi. - Caàu chì goàm coù nhöõng boä phaän naøo? - Voû cuûa caàu chì ñöôïc laøm baèng vaät lieäu gì? H§ cña häc sinh - Coù. Ghi b¶ng I. Caàu chì: 1. Coâng duïng: - Caàu chì coù taùc duïng baûo veä maïng ñieän khi xaûy ra söï coá ngaén maïch hay quaù taûi. -Caàu chì laø loaïi thieát bò ñieän duøng ñeå baûo veä an toaøn cho caùc ñoà duøng ñieän, maïch ñieän khi xaûy ra söï coá - Goàm: voû, cöïc giöõ daây chaûy vaø daây daãn ñieän, daây chaûy. - Voû caàu chì thöôøng ñöôïc laøm baèng söù, ngaén maïch hay quaù taûi. Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 8 - Taïi sao voû caàu chì thöôøng ñöôïc laøm baèng nhöõng vaät lieäu ñoù? - Coâng duïng cuûa voû caàu chì laø gì? - Caùc cöïc giöõ daây chaûy vaø daây daãn ñöôïc laøm baèng vaät lieäu gì? Trêng THCS §«ng X¸ nhöïa hoaëc thuûy tinh. - Vì noù coù khaû naêng 2. Caáu taïo vaø caùch ñieän. phaân loaïi: - Caùch ñieän, baûo ñaûm an toaøn cho ngöôøi söû duïng. - Caùc cöïc daây chaûy ñöôïc laøm baèng ñoàng. - Taïi sao caùc cöïc giöõ daây chaûy vaø daây daãn thöôøng ñöôïc laøm baèng ñoàng? - Vì noù coù khaû naêng daãn ñieän toát. - Coâng duïng cuûa caùc cöïc giöõ daây chaûy vaø daây daãn laø gì? - Duøng ñeå coá ñònh daây chaûy, daây daãn, daãn ñieän töø daây daãn - Daây chaûy ñöôïc laøm baèng vaät lieäu ñieän qua daây chaûy. gì? - Daây chaûy ñöôïc laøm baèng daây chì. GV giaûi thích: ngöôøi ta duøng daây chì ñeå laøm daây chaûy vì noù coù nhieät ñoä noùng chaûy thaáp neân coù khaû naêng baûo veä maïch ñieän cao. Daây chaûy ñöôïc noái noái tieáp vôùi hai ñaàu cuûa daây pha thoâng qua caùc cöïc baét daây. Khi coù söï soá ngaén maïch hay quaù taûi xaûy ra thì daây chì seõ bò ñöùt ngaét ñieän qua caùc thieát bò baûo veä thieát bò vaø maïng ñieän. - Em haõy keå teân moät soá loaïi caàu chì - Caàu chì hoäp, caàu maø em bieát? chì oáng, caàu chì nuùt. - Trong caùc loaïi caàu chì ñoù, caàu chì - Caàu chì hoäp loaïi naøo thöôøng ñöôïc duøng trong thöôøng ñöôïc duøng maïng ñieän gia ñình nhaát? trong maïng ñieän gia - Taïi sao ngöôøi ta noùi daây chaûy cuûa caàu chì laø boä phaän quan troïng nhaát? ñình nhaát. - Vì daây chaûy laø boä phaän coù taùc duïng baûo veä tröïc tieáp maïng ñieän vaø caùc a) Caáu taïo: -Goàm: voû, cöïc giöõ daây chaûy vaø daây daãn ñieän, daây chaûy. b) Phaân loaïi: -Coù nhieàu loaïi: caàu chì hoäp, caàu chì oáng, caàu chì nuùt… 3. Nguyeân lí laøm vieäc: -Khi doøng ñieän taêng leân quaù giaù trò ñònh möùc, daây chaûy caàu chì bò noùng chaûy vaø bò Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 8 - Trong maïng ñieän caàu chì ñöôïc maéc noái tieáp hay song song vôùi taûi? - Caàu chì thöôøng ñöôïc maéc ôû vò trí naøo trong maïng ñieän? - Taïi sao caàu chi laïi ñöôïc maéc ôû vò trí ñoù? GV giaûi thích: caàu chì laø thieát bò baûo veä maïng ñieän trong nhaø cuûa chuùng ta, khi laép ñaët maïng ñieän, caàu chì ñöôïc laép ñaët treân daây pha, noái tieáp vôùi taûi vaø ñöôïc ñaët tröôùc coâng taéc, noù laép ñaët ôû ñoù ñeå coù theå baûo veä tröïc tieáp ñoà duøng ñieän ñoù. Khi doøng ñieän taêng leân quaù giaù trò ñònh möùc do söï coá ngaén maïch hay quaù taûi, daây chaûy cuûa caàu chì seõ noùng leân vaø bò ñöùt laøm maïch ñieän bò hôû neân khoâng coù doøng ñieän chaïy qua caùc ñoà duøng ñieän giuùp baûo veä maïch ñieän. Ngöôøi ta choïn daây chaûy cuûa caàu chì theo trò soá doøng ñieän ñònh möùc cuûa daây chaûy ñoù. Khi daây chaûy cuûa caàu chì bò ñöùt thì khoâng neân thay ngay moât daây chaûy khaùc maø phaûi tìm ra nguyeân nhaân gaây ra söï coá ñoù, væ neáu khoâng tìm ra nguyeân nhaân maø thay vaøo moät daây chaûy khaùc thì noù seõ vaãn tieáp tuïc bò ñöùt. Ñaëc bieät chuù yù khi daây chaûy bò ñöùt thì phaûi tuyeät ñoái khoâng ñöôïc thay vaøo ñoù baèng moät daây ñoàng hay daây khaùc töông öùng vì neáu laøm nhö vaäy thì noù seõ laøm maát khaû naêng baûo veä cuûa caàu chì. GV höôùng daãn HS xem baûng 53.1 trong SGK. - Em haõy giaûi thích taïi sao khi daây chì bò noå, ta khoâng ñöôïc pheùp thay moät Trêng THCS §«ng X¸ ñoà duøng ñieän. - Caàu chì ñöôïc maéc noái tieáp vôùi taûi. ñöùt, laøm maïch ñieän bò hôû, baûo veä maïch ñieän vaø caùc - Caàu chì thöôøng ñoà duøng ñieän. ñöôïc maéc treân daây pha, tröôùc coâng taéc vaø oå laáy ñieän. -Löu yù: khi caàu chì - Ñeå noù coù khaû naêng baûo veä tröïc tieáp ñoà bò ñöùt khoâng ñöôïc duøng ñieän ñoù. thay theá baèng daây ñoàng hay caùc daây khaùc. II. Aptomat (caàu dao töï ñoäng): - Laø thieát bò töï ñoäng caét maïch ñieän khi bò ngaén maïch hoaëc quaù taûi. - Aptomat phoái hôïp caû chöùc naêng cuûa caàu dao vôùi caàu chì. - Nguyeân li laøm Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 8 daây chaûy môùi baèng daây ñoàng coù cuøng ñöôøng kính? - Haõy giaûi thích caùc soá lieäu ghi treân moät caàu chì nhö sau: 500V-15A. - Aptomat coù nhieäm vuï gì ôû maïng ñieän trong nhaø? - Aptomat coù gioáng caàu chì hay khoâng? - Aptomat vaø caàu chì caùi taïo tieän lôïi hôn. Vì sao? Trêng THCS §«ng X¸ - Vì nhieät ñoä noùng chaûy cuûa daây chì nhoû hôn nhieät ñoä noùng chaûy cuûa daây ñoàng. - Coù nghóa laø: ñieän aùp ñònh möùc laø 500V, cöôøng ñoä doøng ñieän ñònh möùc laø 15A. - Noù laø thieát bò töï ñoäng caét maïch ñieän khi bò ngaén maïch hoaëc quaù taûi. - Khoâng. vieäc: khi maïch ñieän bò ngaén maïch hay quaù taûi, doøng ñieän trong maïch taêng leân quaù giaù trò ñònh möùc, tieáp ñieåm vaø caùc boä phaän khaùc cuûa aptomat töï ñoäng caét maïch ñieän, baûo veä maïch ñieän vaø ñoà duøng ñieän. Sau khi söûa chöõa xong ta baät nuùm ñieàu chænh laïi ñeå söû duïng. - Aptomat tieän lôïi hôn vì noù phoái hôïp caû chöùc naêng cuûa caàu dao vaø caàu chì. 4.4 Cñng cè: ? Nªu u ®iÓm cña ¸p t« m¸t so víi cÇu ch× ? Nªu nguyªn lý ho¹t ®éng cña ¸p t« m¸t vµ cÇu ch× ? Nªu vÞ trÝ ®¨t cÇu ch× , ¸p t« m¶t trong m¹ch ®iÖn. 4.5 Híng dÉn vÒ nhµ: - Häc bµi theo c¸c c©u hái ë SGK - Daën doø HS chuaån bò c¸c c©u hái ®Ó giê sau «n tËp. 5. Rót kinh nghiÖm: .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... TiÕt 47 Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: «n tËp phÇn kÜ thuËt ®iÖn (t1) 1. Môc tiªu: 1.1 KiÕn thøc: Cuûng coá l¹i caùc kieán thöùc ñaõ hoïc trong phÇn kÜ thuËt ®iÖn. Heä thoáng hoùa kieán thöùc ®· häc. 1.2 Kü n¨ng: øng dông ®iÒu ®· häc vµo thùc tÕ cuéc sèng. 1.3 Th¸i ®é: Häc tËp nghiªm tóc, yªu thÝch m«n häc. 2. ChuÈn bÞ: 2.1: Gi¸o viªn: B¶ng phô, bót d¹. 2.2: Häc sinh: B¶ng nhãm, bót d¹. Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 8 Trêng THCS §«ng X¸ 3. Ph¬ng ph¸p: VÊn ®¸p, hîp t¸c nhãm nhá, tÝch cùc ho¸ ho¹t ®éng cña häc sinh, thùc hµnh. 4. TiÕn tr×nh bµi d¹y: 4.1 æn ®Þnh tæ chøc: SÜ sè: 4.2 KiÓm tra bµi cò: 4.3 Gi¶ng bµi míi. H§ cña gi¸o viªn H§ cña häc sinh Ghi b¶ng - Vaät lieäu kó thuaät ñieän goàm coù nhöõng vaät lieäu gì? - Theá naøo laø vaät lieäu daãn ñieän? Cho ví duï? - Theá naøo laø vaät lieäu caùch ñieän? Cho ví duï? - Em haõy cho bieát boùng ñeøn bieán ñieän naêng thaønh naêng löôïng gì? - Boùng ñeøn sôïi ñoát goàm nhöõng boä phaän naøo? - Vì sao sôïi ñoát ñöôïc laøm baèng Volfram? - Taïi sao phaûi ruùt heát khoâng khí vaø bôm khí trô vaøo trong boùng ñeøn? - Haõy giaûi thích caùc soá lieäu ghi treân boùng ñeøn nhö sau: 220V-75W? Ñeøn oáng huyønh quang goàm nhöõng boä phaän naøo? Em haõy cho bieát taùc duïng cuûa lôùp boät huyønh quang? - Vaät lieäu kó thuaät ñieän goàm coù vaät lieäu daãn ñieän vaø vaät lieäu caùch ñieän. - Vaät lieäu daãn ñieän laø nhöõng vaät lieäu maø doøng ñieän chaïy qua ñöôïc. Ví duï nhö: saét, ñoàng, nhoâm, … - Vaät lieäu caùch ñieän laø nhöõng vaät lieäu maø doøng ñieän khoâng chaïy qua ñöôïc. Ví duï nhö: giaáy caùch ñieän, thuûy tinh, nhöïa, goã… - Bieán ñieän naêng thaønh quang naêng. 1. Vaät lieäu kó thuaät ñieän. - phaân loaïi vaø soá lieäu kó thuaät cuûa ñoà duøng ñieän 2. Ñoà duøng loaïi ñieän - quang. §eøn sôïi ñoát - Goàm boùng thuûy tinh, ñuoâi ñeøn, sôïi ñoát. - Vì noù chòu ñöôïc ñoát noùng ôû nhieät ñoä cao. - Ñeå taêng tuoåi thoï cho boùng ñeøn. - 220V laø ñieän aùp ñònh möùc cuûa boùng ñeøn; 75W laø coâng suaát ñònh möùc cuûa ñeøn. 3. Ñeøn huyønh - Goàm 2 boä phaän chính laø: quang. oáng thuûy tinh vaø 2 ñieän cöïc. - Taùc duïng cuûa lôùp boät naøy laø khi cho ñeøn hoaït ñoäng caùc tia töû ngoaïi taùc duïng vaø lôùp boät naøy vaø phaùt ra aùnh saùng. - Baøn laø ñieän, noài côm ñieän, Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 8 - Em haõy keå teân moät soá ñoà duøng ñieän - nhieät trong nhaø cuûa em? - Em haõy phaùt bieåu taùc duïng nhieät cuûa doøng ñieän? - Daây ñoát noùng cuûa baøn laø ñöôïc laøm baèng vaät lieäu gì? Taïi sao? - Caáu taïo cuûa ñoäng cô ñieän moät pha goàm coù nhöõng boä phaän chính naøo? - Loõi theùp cuûa stato laøm baèng vaät lieäu gì? Daây quaán stato laøm baèng vaät lieäu gì? - Loõi theùp laøm baèng vaät lieäu gì? Daây quaán roâto kieåu loàng soùc laøm baèng gì? - Maùy bieán aùp coù maáy boä phaän chính? - Loõi theùp maùy bieán aùp ñöôïc laøm baèng vaät lieäu gì? Loõi theùp coù taùc duïng gì? - Daây quaán ñöôïc laøm baèng vaät lieäu gì? Daây quaán ñöôïc ñaët ôû vò trí naøo? - Maùy bieán aùp thöôøng coù maáy daây quaán? Ñoù laø nhöõng daây quaán naøo? Trêng THCS §«ng X¸ beáp ñieän, bình nöôùc noùng, aám ñieän… - Doøng ñieän chaïy trong daây ñoát noùng bieán ñieän naêng thaønh nhieät naêng. - Daây ñoát noùng ñöôïc laøm baèng niken-crom. Vì noù khaû naêng chòu nhieät toát. 4. Ñoà duøng loaïi ñieän - nhieät. Baøn laø ñieän. - Ñoäng cô ñieän moät pha goàm 2 boä phaän chính laø stato vaø roâto. 5. Ñoà duøng loaïi ñieän – cô. Quaït ñieän. - Loõi theùp laøm baèng caùc laù theùp kó thuaät ñieän. Daây quaán stato laøm baèng daây ñieän töø. - Laøm baèng caùc laù theùp kó thuaät ñieän. Ñöôïc laøm baèng caùc thanh daãn (nhoâm, ñoàng). - Maùy bieán aùp coù 2 boä phaän chính: loõi theùp, daây quaán. - Loõi theùp laøm baèng caùc laù theùp kó thuaät ñieän gheùp laïi thaønh moät khoái. Coâng duïng laø duøng ñeå daãn töø cho maùy bieán aùp. - Ñöôïc laøm baèng daây ñieän töø. Daây quaán ñöôïc quaán quanh loõi theùp. - Maùy bieán aùp thöôøng coù 2 daây quaán: daây quaán sô caáp vaø daây quaán thöù caáp. - Tæ soá giöõa ñieän aùp sô caáp 6. Maùy bieán aùp moät pha. Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 8 - Em haõy cho bieát tæ soá giöõa ñieän aùp sô caáp vaø ñieän aùp thöù caáp? Trêng THCS §«ng X¸ vaø ñieän aùp thöù caáp: U1 N1  k U 2 N2 - MBA coù U2>U1 goïi laø maùy - Maùy bieán aùp taêng aùp coù U2 taêng aùp( N2>N1). nhö theá naøo vôùi U1 vaø N2 nhö - MBA coù U2 N2. B. N1 < N2 . C. N1 = N2. D. N1 > N2. Caâu 9: Maùy bieán aùp moät pha goàm caùc boä phaän chính naøo? A. Stato vaø roâto. B. Loõi theùp vaø daây quaán. C. Ñoäng cô ñieän vaø caùnh quaït. D.Ñoäng cô ñieän vaø phaàn bôm. Caâu 10: Ñeå cheá taïo nam chaâm ñieän cuûa maùy bieán aùp, quaït ñieän ngöôøi ta caàn coù nhöõng vaät lieäu kó thuaät ñieän gì?
- Xem thêm -