Tài liệu Giáo án công nghệ 7 cả năm_cktkn_bộ 5

  • Số trang: 95 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 120 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trường THCS Mường Chiềng GV: Vương Văn Vui Ngày soạn: 15/08/2013 Ngày giảng : Tiết 1. Chương I. ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT TRỒNG TRỌT VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT I. MỤC TIÊU: II. ĐỒ DÙNG: GV: Bài soạn, Sgk, tranh mẫu HS: Vở ghi, Sgk III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định lớp: 2. Bài mới HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HSGV HĐ1: Xác định vai trò của trồng trọt Bài 1. Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt GV nêu bài tập trước cả lớp I.Vai trò của trồng trọt ( tranh vẽ ) ? Sắp xếp các cây trồng sau vào cột hai Bảng 1 cho phù hợp Nhóm Tên Vai trò sử dụng ? Đánh dấu x vào cột nào phù hợp với cây 1 cây T.ăn Vật CN XK vai trò sử dụng người nuôi ( lúa, sắn, chè, cà phê, mía, đay, ngô, Cây đậu, bắp cải, củ cà rốt, dứa, cao su, cam, LT nho lạc ) Cây TP Cây CN ? Qua bảng trên, hãy cho biết trồng trọt - Cung cấp lương thực và thực phẩm cho có vai trò gì người GV tổng kết và ghi tóm tắt lên bảng - Cung cấp thức ăn cho vật nuôi - Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp - Cung cấp nông sản cho xuất khẩu HĐ2: Tìm hiểu nhiệm vụ của trồng trọt II.Nhiệm vụ của trồng trọt GV cho hoạt động nhóm Bảng 2 - Chia lớp thành hai nhóm Nông nghiệp cây trồng pt mạnh ? Ghi các loại cây trồng cần phát triển Cung cấp thức ăn Cung cấp nguyên vào cột tương ứng ở bảng sau cho nhân dân và liệu cho công GV nhận xét tổng kết phát triển chăn nghiệp và xuất nuôi khẩu - Đẩy mạnh sản xuất lương thực, thực 1 Trường THCS Mường Chiềng HOẠT ĐỘNG CỦA GV GV: Vương Văn Vui HOẠT ĐỘNG CỦA HSGV phẩm - Phát triển cây công nghiệp, xuất khẩu HĐ3: Tìm hiểu những biện pháp để III. Để thực hiện của nhiệm vụ T2.... hoàn thành nhiệm vụ trồng trọt - Sản lượng cây trông trong một năm GV viết lên bảng thông báo bằng năng xuất cây trồng / vụ / đơn vị ? Sản lượng cây trồng trong một năm diện tích nhân số vụ trong năm nhân diện phụ thuộc vào những yếu tố nào tích trồng trọt ? Làm thế nào để tăng năng xuất cây * Các biện pháp: trồng trong vụ - Khai hoang lấn biển ? Làm thế nào để tăng diện tích cach tác - Dùng giống ngắn ngày - Sử dụng kĩ thuật tiên tiến để nâng cao năng xuất 3. Củng cố - Về nhà ? Cho học sinh làm bảng 4 GV tổng kết toàn bộ kiến thức của bài về nhiệm vụ của trồng trọt, vai trò của trồng trọt, các biện pháp đảm bảo lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng và xuất khẩu - Về nhà học bài theo sgk và vở ghi - Làm câu hỏi và bài tập trong sgk và sách bài tập IV. RÚT KINH NGHIỆM: ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... 2 Trường THCS Mường Chiềng GV: Vương Văn Vui Ngày dạy: 15/ 08/ 2013 Tiết 2: KHÁI NIỆM VỀ ĐẤT TRỒNG VÀ THÀNH PHẦN CỦA ĐẤT TRỒNG. I. MỤC TIÊU: - Kiến thức: Sau khi học xong HS hiểu được đất trồng là gì, thành phần cơ giới của đất. Vai trò của đất đối với cây trồng. - Kỹ năng: HS yêu thích môn học. Nhận biết vai trò của đất trồng. II. ĐỒ DÙNG: GV: Bài soạn, Sgk, khay đựng đất, đá, hình vẽ tỉ lệ HS: Vở ghi, Sgk III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: ? Trồng trọt có vai trò gì trong đời sống nhân dân và nền kinh tế ? Nêu nhiệm vụ của trồng trọt ở địa phương em hiện nay - GV nhận xét cho điểm và vào bài 3. Bài mới HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS I. Khái niệm về đất trồng. 1. Đất trồng là gì? - GV cho HS đọc phần đất trồng là gì. - Là bề mặt tơi xốp của vỏ trái đất..... - GV nêu câu hỏi đất trồng là gì ? 2. Vai trò của đất trồng. -HS quan sát hình2 và trả lời câu hỏi - Cung cấp nước, chất dinh dưỡng, ô-xi SGK. cho cây. -Giữ cho cây đứng vững. II. Thành phần của đất trồng. Phần rắn, phần khí, phần lỏng - HS q/sát sơ đồ hình 1 – nêu thành phần -HS trả lời. của đất trồng. III. Thành phần cơ giới của đất là gì? - GV giảng giải phần răn, khí, lỏng. -Thành phần của đất là thành phần rắn - GV cho HS điền vào bảng (SGK-8) được hình thành từ phần vô cơ và hữu - GV: Phần rắn của đất gồm những thành cơ. - HS trả lời. phần nào ? IV. Độ chua, độ kiềm của đất. Độ chua, độ kiềm của đất được đo -GV giới thiệu độ pH và trị số của chúng. bằng độ pH. Trị số pH từ 0 – 14. -GV: +Vì sao đất giữ được nước và chất Đất thường có trị số pH từ 3 – 9. dinh dưỡng ? V. Khả năng giữ nước và chất dinh 3 Trường THCS Mường Chiềng GV: Vương Văn Vui HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS + Hãy so sánh khả năng giữ nước dưỡng của đất. và chất dinh dưỡng của các loại đất ? Nhờ các hạt limon, sét, chất mùn + Đất sét tốt nhất. + Đất thịt TB. -GV nêu câu hỏi: Độ phì nhiêu của đất là + Đất cát kém. gì ? VI. Độ phì nhiêu của đất là gì? - Là khả năng cung cấp đủ nước, ôxi và chất dinh dưỡng cần thiết cho cây, không chứa các chất có hại cho cây. Củng cố : - GV tổng kết toàn bộ kiến thức của bài học - Về nhà học bài theo sgk và vở ghi IV. RÚT KINH NGHIỆM: ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... DuyÖt cña tæ chuyªn m«n: Ngµy so¹n: 15/ 8/ 2013 TiÕt 3 : Bài 3: MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA ĐẤT TRỒNG I. Môc tiªu : Sau khi häc xong bµi nµy häc sinh ph¶i : - HiÓu ®îc thµnh phÇn c¬ giíi cña ®Êt trång lµ g× ? ThÕ nµo lµ ®Êt chua, ®Êt phÌn, ®Êt trung tÝnh ? V× sao ®Êt gi÷ ®îc níc vµ chÊt dinh dìng ? ThÕ nµo lµ ®é ph× nhiªu cña ®Êt ? - Cã ý thøc b¶o vÖ, duy tr× vµ n©ng cao ®é ph× nhiªu cña ®Êt. II. C«ng t¸c chuÈn bÞ. Gi¸o ¸n, tranh ¶nh liªn quan ®Õn bµi d¹y. * Ph¬ng ph¸p : VÊn ®¸p, gi¶ng gi¶i. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Tæ chøc æn ®Þnh líp. Bµi cò : ? §Êt trång lµ g× ? §Êt trång cã vai trß nh thÕ nµo ®èi víi ®êi sèng cña c©y. ? §Êt trång gåm nh÷ng thµnh phÇn nµo ? Vai trß cña tõng thµnh phÇn ®èi víi ®êi sèng cña c©y. Bµi míi. 4 Trường THCS Mường Chiềng Ho¹t ®éng cña Gv, Hs Ho¹t ®éng 1 : Giíi thiÖu bµi Gv : §a sè c©y trång n«ng nghiÖp sèng vµ ph¸t triÓn trªn ®Êt. Thµnh phÇn vµ tÝnh chÊt cña ®Êt ¶nh hëng tíi n¨ng suÊt vµ chÊt l¬ng n«ng s¶n. Muèn sö dông ®Êt hîp lý cÇn ph¶i biÕt ®îc c¸c ®Æc ®iÓm vµ tÝnh chÊt cña ®Êt. §ã lµ bµi häc h«m nay. Ho¹t ®éng 2 : Thµnh phÇn c¬ giíi cña ®Êt lµ g× ? ? PhÇn r¾n cña ®Êt bao gåm nh÷ng thµnh phÇn nµo ? Gv: Thµnh phÇn v« c¬ cña ®Êt bao gåm c¸c h¹t c¸t, limon, sÐt. TØ lÖ c¸c h¹t nµy trong ®Êt gäi lµ thµnh phÇn c¬ giíi cña ®Êt. ? VËy thµnh phÇn c¬ giíi cña lµ g× . Gv: Híng dÉn Hs ®äc th«ng tin trong s¸ch gi¸o khoa vµ yªu cÇu Hs tr¶ lêi c©u hái. ? ViÖc x¸c ®Þnh thµnh phÇn c¬ giíi cña ®Êt lµ g× . Ho¹t ®éng 3 : Ph©n biÖt thÕ nµo lµ ®é chua, ®é kiÒm cña ®Êt ? Gv : yªu cÇu häc sinh ®äc th«ng tin trong SGK. Tr¶ lêi c©u hái sau : ? §é PH dïng ®Ó ®o c¸i g× . TrÞ sè PH ®îc dao ®éng trong ph¹m vi nµo ? ? Víi gi¸ trÞ nµo cña PH th× ®Êt ®îc gäi lµ ®Êt chua, kiÒm, trung tÝnh. Hs : Tr¶ lêi c¸c c©u hái Gv : NhËn xÐt vµ chèt l¹i. Gv : Ngêi ta chia ®Êt thµnh ®Êt chua, kiÒm, trung tÝnh ®Ó cã kÕ ho¹ch sö dông vµ c¶i t¹o. ? §èi víi lo¹i ®Êt thÕ nµo th× cÇn c¶i t¹o vµ c¶i t¹o b»ng c¸ch nµo. Ho¹t ®éng 4 : T×m hiÓu kh¶ n¨ng d÷ níc vµ chÊt dinh dìng. ? §Êt thiÕu níc, thiÕu chÊt dinh dìng c©y trång ph¸t triÓn nh thÕ nµo. ? §Êt ®ñ níc, ®ñ chÊt dinh d¬ng c©y ph¸t triÓn nh thÕ nµo. Hs : Tr¶ lêi c©u hái. 5 GV: Vương Văn Vui Néi dung I. Thµnh phÇn c¬ giíi cña ®Êt lµ g× ? - TØ lÖ c¸c h¹t c¸t, limon, sÐt trong thµnh phÇn v« c¬ cña ®Êt gäi lµ thµnh phÇn c¬ giíi cña ®Êt. Dùa vµo thµnh phÇn c¬ giíi ngêi ta chia ®Êt thµnh 3 lo¹i chÝnh : §Êt c¸t, ®Êt thÞt, ®Êt sÐt. II. §é chua, ®é kiÒm cña ®Êt. - §é PH ®îc dïng ®Ó ®o ®é chua, ®é kiÒm cña ®Êt. - TrÞ sè PH ®îc dao ®éng tõ 0->14. - TrÞ sè : + PH < 6.5 => ®Êt chua. + PH = 6.6 - 7.5 ®Êt trung tÝnh. + PH > 7.5 ®Êt kiÒm. - §èi víi ®Êt chua cÇn ph¶i bãn v«i nhiÒu ®Ó c¶i t¹o . III. Kh¶ n¨ng gi÷ níc vµ chÊt dinh dìng cña ®Êt. nhờ các hạt cát, limon, sét và chất mùn mà đất có khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng. Các hạt càng nhỏ thì khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng càng tốt. Trường THCS Mường Chiềng Ho¹t ®éng cña Gv, Hs Gv :- VËy níc vµ chÊt dinh dìng lµ 2 yÕu tè cña ®é ph× nhiªu. ? VËy ®Êt ph× nhiªu lµ ®Êt nh thÕ nµo. ? Muèn ®¹t n¨ng suÊt cao ngoµi ®é phi nhiªu cña ®Êt cÇn cã yÕu tè nµo n÷a. GV: Vương Văn Vui Néi dung IV. Độ phì nhiêu của đất §Êt phi nhiªu lµ ®Êt cã ®ñ níc, ®ñ chÊt dinh dìng ®¶m b¶o cho n¨ng suÊt cao vµ kh«ng chøa nhiÒu chÊt ®éc h¹i cho sinh trëng vµ ph¸t triÓn cña c©y. - Ngoµi ®é ph× nhiªu cña ®Êt cÇn cã gièng tèt, thêi tiÕt tèt, ch¨m sãc tèt => N¨ng suÊt cao 4. HÖ thèng cñng cè bµi: Gäi 2 Hs ®äc phÇn ghi nhí. Gv : nªu c¸c c©u hái phÇn cuèi bµi ®Ó hs tr¶ lêi. 5. Híng dÉn häc ë nhµ: Häc kü c¸c c©u hái s¸ch gi¸o khoa. - Mçi häc sinh chuÈn bÞ 3 mÉu ®Êt kh¸c nhau, 1 lä ®ùng níc, 1 èng hót l¸y níc, 1 m¶nh nilon cã kÝch thưíc 35x35 cm VI. Rút kinh nghiệm: ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ................................................................................................................. DuyÖt cña tæ chuyªn m«n: Ngày soạn: ............. Tiết 4: Thực hành: XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CƠ GIỚI CỦA ĐẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐƠN GIẢN ( vê tay) I. MỤC TIÊU - Biết cách xác định được thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản (vê tay). - Rèn luyện kỹ năng thực hành, hoạt động nhóm và thảo luận nhóm - Có ý thức trong việc làm thực hành, cẩn thận trong khi làm thực hành và phải bảo đảm an toàn lao động. II.CHUẨN BỊ 6 Trường THCS Mường Chiềng 1. Giáo viên: 2. Học sinh: GV: Vương Văn Vui - Mẫu đất, thước đo, 1 lọ nhỏ đựng nước. - Bảng chuẩn phân cấp đất. - Xem trước bài thực hành. - Chuẩn bị 3 mẫu đất: đất cát, đất sét, đất thịt. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Ôn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: - Độ phì nhiêu của đất là gì? - Thành phần cơ giới của đất hình thành qua những loại hạt nào? Từ các cấp hạt đó chia đất thành mấy loại đất chính? 3. Nội dung bài mới: Đặt vấn đề: Thành phần cơ giới của đất chia thành 3 cấp hạt là: hạt cát, limon và sét. Tùy theo tỉ lệ các hạt này mà người ta chia đất thành 3 loại chính là đất sét, đất cát và đất thịt. Bài thực hành hôm nay là nhằm xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp vê tay. 7 Trường THCS Mường Chiềng HOẠT ĐỘNG CỦA GV * Hoạt động 1: Chuẩn bị - Yêu cầu học sinh đọc to phần I SGK trang 10. - Sau đó giáo viên hướng dẫn học sinh đặt mẫu đất vào giấy gói lại và ghi phía bên ngoài: + Mẫu đất số. + Ngày lấy mẫu + Nơi lấy mẫu + Người lấy mẫu - Yêu cầu học sinh chia nhóm để thực hành. Hoạt động 2: Nội dung thực hành - Giáo viên yêu cầu học sinh đem đất đã chuẩn bị đặt lên bàn. - Giáo viên hướng dẫn làm thực hành. Sau đó gọi 1 học sinh đọc to và 1 học sinh làm theo lời bạn đọc để cho các bạn khác xem. - Yêu cầu học sinh xem bảng 1: Chuẩn phân cấp đất (SGK trang 11) và từ đó hãy xác định loại đất mà mình vê được là loại đất gì. Hoạt động 3: Viết báo cáo Thực hành - Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm và xác định mẫu của nhóm mình đem theo. - Sau đó yêu cầu từng nhóm báo cáo kết quả của nhóm mình. - Yêu cầu học sinh nộp bảng mẫu thu hoạch. Mẫu đất Số 1 Số 2 Trạng thái đất sau khi vê ......................................................... GV: Vương Văn Vui HOẠT ĐỘNG CỦA HS I. Vật liệu và dụng cụ cần thiết: - Học sinh đọc to. - Học sinh lắng nghe và tiến hành ghi ngoài giấy. - Học sinh làm theo lời giáo viên. - Học sinh tiến hành làm theo. - Học sinh quan sát. 1 học sinh đọc và 1 học sinh làm thực hành. - Học sinh tiến hành thảo luận và xác định. - Đại diện từng nhóm báo cáo, nhóm khác bổ sung. - Học sinh nộp bảng thu hoạch cho giáo viên. Loại đất xác định ....................................................... 8 Trường THCS Mường Chiềng Số 3 GV: Vương Văn Vui ......................................................... ....................................................... ......................................................... ....................................................... .. ... 4. Củng cố và đánh giá giờ thực hành: Giáo viên đánh giá các mẫu đất mà học sinh thực hành. 5. HS Dọn dẹp khu vực thực hành: - Nhận xét về sự chuẩn bị mẫu và thái độ học tập của học sinh. - Dặn dò: Về nhà xem lại bài, giờ sau nghiên cứu bài 5 SGK Ngµy so¹n: ...................... Tiết 4. Thực hành: XÁC ĐỊNH ĐỘ PH CỦA ĐẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP SO MÀU. I. MỤC TIÊU - Biết cách xác định pH của đất bằng phương pháp so màu. - Rèn luyện kỹ năng thực hành, hoạt động nhóm. và thảo luận nhóm - Có ý thức trong việc làm thực hành, cẩn thận trong khi làm thực hành và phải bảo đảm an toàn lao động. II. CHUẨN BỊ 1. Gio viên: - Mẫu đất, 1 lọ nhỏ đựng nước. - 2 mẫu đất, một thìa nhỏ. - Một thang màu pH chuẩn, một lọ chất chỉ thị màu tổng hợp. 2. Học sinh: - Xem trước bài thực hành. - Chuẩn bị 3 mẫu đất: đất cát, đất sét, đất thịt. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Ôn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: - Để giảm độ chua của đất người ta làm gì? - Muốn nâng cao độ phì nhiêu của đất cần phải làm gì? 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động 1: Chuẩn bị Yêu cầu 1 học sinh đọc to phần I SGK trang 12. 9 HOẠT ĐỘNG CỦA HS I. Vật liệu và dụng cụ cần thiết: - Học sinh đọc to. Trường THCS Mường Chiềng - Sau đó giáo viên hướng dẫn học sinh đặt mẫu đất vào giấy gói lại và ghi phía bên ngoài: + Mẫu đất số. + Ngày lấy mẫu + Nơi lấy mẫu + Người lấy mẫu - Yêu cầu học sinh chia nhóm để thực hành. Hoạt động 2: Nội dung thực hành - Giáo viên yêu cầu học sinh đem đất đã chuẩn bị đặt lên bàn. - Giáo viên hướng dẫn làm thực hành. Sau đó gọi 1 học sinh đọc to và 1 học sinh làm theo lời bạn đọc để cho các bạn khác xem. Yêu cầu 1 học sinh đọc 3 bước thực hành SGK trang 12, 13. So màu với thang màu pH chuẩn, chúng ta phải làm 3 lần như vậy. Lần 1 để chất chỉ thị vào, sau đó so màu lần 1, 1 lát sau tiếp tục để chất chỉ thị màu vào và so màu lần 2, tương tự so màu lần 3, mỗi lần so màu phải có ghi lại rồi lấy pH của 3 lần so màu công lại, lấy trung bình cộng làm pH chuẩn, sau đó xác định loại đất. Hoạt động 3: Viết báo cáo Thực hành - Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm và xác định mẫu của nhóm mình đem theo. - Sau đó yêu cầu từng nhóm báo cáo kết quả của nhóm mình. - Yêu cầu học sinh nộp bảng mẫu thu hoạch. GV: Vương Văn Vui - Học sinh lắng nghe và tiến hành ghi ngoài giấy. - Học sinh làm theo lời giáo viên. - Học sinh tiến hành làm theo. - Học sinh quan sát . 1 học sinh đọc và 1 học sinh làm thực hành. - Các học sinh xem bảng 1 và quan sát học sinh đang làm thực hành xác định loại đất. - Học sinh tiến hành thảo luận và xác định. - Đại diện từng nhóm báo cáo, nhóm khác bổ sung. - Học sinh nộp bảng thu hoạch cho giáo viên. Bảng thống kê mẫu đất: Mẫu đất Mẫu số 1. - So màu lần 1 - So màu lần 2 Độ pH ……………………………… ……………………………… ……………………………… Đất chua, kiềm, trung tính 10 Trường THCS Mường Chiềng GV: Vương Văn Vui - So màu lần 3 ……………………………… Trung bình ……………………………… Mẫu số 2. ……………………………… - So màu lần 1 ……………………………… - So màu lần 2 ……………………………… - So màu lần 3 ……………………………… Trung bình ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ……… 4. Củng cố và đánh giá giờ thực hành: Giáo viên đánh giá các mẫu đất mà học sinh thực hành. 5. HS Dọn dẹp khu vực thực hành: - Nhận xét về sự chuẩn bị mẫu và thái độ học tập của học sinh. DuyÖt cña tæ chuyªn m«n: Ngµy so¹n: Tiết 5: 11 BIỆN PHÁP SỬ DỤNG, CẢI TẠO VÀ BẢO VỆ ĐẤT Trường THCS Mường Chiềng GV: Vương Văn Vui I. MỤC TIÊU: - Giải thích được những lí do của công việc sử dụng đất hợp lí cũng như bảo vệ và cảI tạo đất - Nêu ra những biện pháp sử dụng đất hợp lí, bảo vệ, cảI tạo mà hình thành ý thức bảo vệ môi trường đất, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của đất - Với từng loại đất, đề xuất được các biện pháp sử dụng hợp lí các biện pháp bảo vệ và cải tạo phù hợp mà hình thành tư duy kĩ thuật ở học sinh II. ĐỒ DÙNG: GV: hình phóng to 3,4,5/sgk HS: Vở ghi, Sgk III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: ? Thành phần cơ giới của đất là gì ? Thế nào là độ kiềm, độ chua của đất - Gv nhận xét cho điểm và kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HĐ1: Xác định những lí do phải sử dụng đất hợp lí, cải tạo vả bảo vệ đất ? Đất như thế nào mới cho cây trồng đạt năng xuất cao -Đủ nước, dinh dưỡng, không khí, không có chất độc ... ? Những loại đất nào sau đây sẽ giảm độ phì nhiêu nếu không sử dụng tốt: Đất bạc màu, đất ven biển, đất phèn ... ? vì sao cần sử dụng đất hợp lí ? Vì sao cần bảo vệ và cải tạo đất -GV tổng kết ý học sinh phát biểu HĐ2: Tìm hiểu biện pháp sử dụng cải tạo và bảo vệ đất để phát triển sản xuất HOẠT ĐỘNG CỦA HS Bài 6: Bịên pháp sử dụng và cảI tạo và bảo vệ đất 1)Vì sao phải sử dụng đất hợp lí -Phải sử dụng đất hợp lí để duy trì độ phì nhiêu, luôn cho năng xuất cây trồng cao -Cải tạo đất: Một số đất thiếu dinh dưỡng, tích tụ chất có hại cho cây trồng -Cải tạo đất: (sơ đồ )   Đất kém phì nhiêu Đất phì nhiêu Giữ đất phì nhiêu  Giữ đất phì nhiêu + năng xuất cao  12 Trường THCS Mường Chiềng GV: Vương Văn Vui 2)Biện pháp cải tạo và bảo vệ đất -Tăng độ phì nhiêu cảu đất -Tăng năng xuất cây trồng Loại đất ? Mục đích chính của việc bảo vệ, cải tạo và sử dụng hợp lí là gì GV treo bảng phụ ? Quan stá hình vẽ, nghiên cứu sgk, và bằng hiểu biết của mình hãy nêu các biện pháp cải tạo, bảo vệ và sử dụng đất hợp lí vào các ô thích hợp vào bảng sau GV gọi sinh lên bảng điền -Tổng kết: Tùy loại đất dùng các biện pháp hợp lí: canh tác, thủy lợi, bón phân và cơ cấu cây trồng hợp lí Các biện pháp Cải Bảo vệ tạo (II) (I) Sử dụng hợp lí (III) Bạc màu 1 Phèn (2) Đồi bạc(3) Cát ven biển (4) ĐB châu thổ 5) 4. Củng cố - về nhà: -GV treo bảng phụ bài tập ghép các câu để được kết quả đúng -Bài 2: Đúng hay sai a)Đất đồi dốc cần bón vôi b)Đất bạc màu cần bón nhiều phân hữu cơ kết hợp bón vôI và cày bừa sâu dần -Về nhà học bài theo sgk và vở ghi -Làm 3 câu hỏi trong sgk Ngµy so¹n:.......................... Tiết 6: TÁC DỤNG CỦA PHÂN BÓN TRONG TRỒNG TRỌT I. MỤC TIÊU: -Nêu được những đặc điểm cơ bản của phân bón, phân biệt được một số loại phân bón thông thường -Giải thích được vai trò của phân bón đối với đất trồng , với năng xuất và chất lượng sản phẩm -Từ vai trò của phân bón đối với đất, cây trồng mà cân nhắc lựa chọn liều lượng, chủng loại phân bón phù hợp với loại cây và loại đất 13 Trường THCS Mường Chiềng GV: Vương Văn Vui -Phát triển tư duy kĩ thuật và tư duy kinh tế -Có ý thức tận dụng nguồn phân bón và sử dụng phân bón để phát triển sản xuất II. ĐỒ DÙNG: GV: Các loại phân hóa học mỗi loại 100g. Hình ảnh một số loại cây làm phân xanh HS: Vở ghi, Sgk III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: ? Vì sao phải cải tạo đất ? Người ta thường dùng những biện pháp nào để cảI tạo đất -Gv nhận xét cho điểm và vào bài 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS HĐ1: Tìm hiểu đặc điểm cơ bản của Bài7: Tác dụng của phân bón đối với phân bón trồng trọt GV nêu những dấu hiệu bản chất của 1)Phân bón là gì phân bón, các loại, các dạng -Phân bón là loại thức ăn do con người tạo ? Tại sao em coi là phân bón ra và cung cấp cho cây trồng ? Những thứ gọi là phân bón có sẵn trong tự nhiên hay do con người tạo ra và cung cấp cho cây trồng Phân bón GV cho học sinh đọc sgk/15,16 và hoàn ? thành sơ đồ sau ? ? GV treo sơ đồ bảng phụ lên bảng HS lên bảng điền ? Những phân bón trên khác nhau như thế nào ? Mỗi gia đình nông nghiệp có thể sản xuất ra phân bón gì HĐ2: Tìm hiểu tác dụng của phân bón 2)Tác dụng của phân bón Gv chỉ ra các loại tác dụng - Sinh trưởng tốt, cho năng xuất cao - Đối với đất - Cam thiếu phân bón: quả nhỏ, ít nước, - Đối với cây trồng ăn nhạt .... ? Phân bón có tác dụng đến chất lượng - Mối quan hệ giữa phân bón, đất, năng sản phẩm như thế nào xuất cây trồng và chất lượng nông sản ? Thế nào là bón phân hợp lí 4. Củng cố: ? Phân vi sinh khác phân hóa học như thế nào ? Phân vi sinh là phân như thế nào ? Cây rất cần đạm, trong nước tiểu có nhiều đạm, tại sao tưới nước tiểu cho cây lại chết 14 Trường THCS Mường Chiềng GV: Vương Văn Vui - GV tổng kết toàn bộ ý kiến của học sinh và củng cố toàn bộ kiến thức của bài học 5. Về nhà: - Về nhà: Trả lời 4 câu hỏi sgk. - Sưu tầm một số mẫu phân hóa học - Học bài theo sgk và vở DuyÖt cña tæ chuyªn m«n: Soạn ngày: TiÕt 7 : Bµi 8: THỰC HÀNH: NHẬN BIẾT MỘT SỐ LOẠI PHÂN HÓA HỌC THÔNG THƯỜNG I. Môc tiªu : Sau khi häc xong bµi nµy häc sinh ph¶i : - Ph©n biÖt ®îc mét sè lo¹i ph©n bãn thêng dïng. - RÌn luyÖn kü n¨ng quan s¸t, ph©n tÝch vµ ý thøc b¶o ®¶m an toµn lao ®éng vµ b¶o vÖ m«i trêng. II. C«ng t¸c chuÈn bÞ. - MÉu ph©n bãn thêng dïng trong n«ng nghiÖp - èng nghiÖm thuû tinh hoÆc cèc thuû tinh lo¹i nhá. - §Ìn cån, than cñi, kÑp s¾t g¾p than, th×a nhá, diªm hoÆc bËt löa, níc s¹ch. * Ph¬ng ph¸p : VÊn ®¸p, gi¶ng gi¶i, Trùc quan. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc. Tæ chøc æn ®Þnh líp. 2. Bµi cò : ? Ph©n bãn lµ g× ? Ph©n bãn ®îc chia lµ mÊy lo¹i ? ? Theo em lóa ë thêi kú nµo th× bãn ®¹m; l©n kali lµ thÝch hîp nhÊt ? 3. Bµi míi. Ho¹t ®éng cña Gv, Hs 15 Néi dung cÇn ®¹t Trường THCS Mường Chiềng GV: Vương Văn Vui Ho¹t ®éng 1 : Giíi thiÖu bµi thùc hµnh Gv nªu môc tiªu cña bµi thùc hµnh : Sau khi lµm thùc hµnh häc sinh ph¶i ph©n biÖt c¸c lo¹i ph©n bãn trong n«ng nghiÖp - Nªu qui t¾c an toµn vÖ sinh m«i trêng - CÈn thËn kh«ng ®æ níc, than nãng ®á víng ra lµm bÈn ch¸y quÇn ¸o s¸ch vë. Ho¹t ®éng 2 : T×m hiÓu vËt liÖu vµ dông cô cÇn thiÕt. I. VËt liÖu vµ dông cô cÇn thiÕt. - MÉu ph©n ho¸ häc thêng dïng trong n«ng Gv : giíi thiÖu vËt liªu vµ dông nghiÖp. cô cÇn thiÕt. - èng nghiÖm thuû tinh hoÆc cèc thuû tinh lo¹i nhá. Hs : Nghe gi¶ng vµ chÐp bµi. - §Ìn cån, than cñi, kÑp s¾t g¾p than, th×a nhá, diªm hoÆc bËt l÷a, níc s¹ch. Ho¹t ®éng 3 : T×m hiÓu quy II. Quy tr×nh thùc hµnh. tr×nh thùc hµnh 1. Ph©n biÖt nhãm ph©n bãn hoµ tan vµ nhãm Ýt hoÆc kh«ng hoµ tan. B1 : LÊy mét lîng ph©n bãn b»ng h¹t ng« cho vµo èng nghiÖm. B2 : Cho 10 ®Õn 15 ml níc s¹ch vµo vµ l¾c Gv : giíi thiÖu qui tr×nh thùc m¹nh trong 1 phót. hµnh. B3 : §Ó l¾ng 1 ®Õn 2 phót. Quan s¸t møc ®é Hs : Nghe gi¶ng. hoµ tan. - NÕu thÊy hoµ tan : §¹m, Kali. ? Gäi 1 vµi häc sinh nh¾c l¹i - Kh«ng hoÆc Ýt hoµ tan : L©n vµ v«i. qui tr×nh thùc hµnh. 2. Ph©n biÖt trong nhãm ph©n hoµ tan. B1 : §èt côc than cñi trªn ®Ìn cån ®Õn khi nãng ®á. B2 : L©y 1 Ýt ph©n bãn kh« r¾c lªn côc than cñi ®· nãng ®á. - NÕu cã mïi khai lµ §¹m. - Nªu kh«ng cã mïi khai ®ã lµ Kali. 3. Ph©n biÖt trong nhãm ph©n bãn Ýt tan hoÆc kh«ng tan. Quan s¸t s¾c mµu : - NÕu ph©n bãn cã mµu n©u, n©u sÈm hoÆc tr¾ng x¸m như xim¨ng -> L©n. - NÕu ph©n bãn cã mµu tr¾ng, d¹ng bét, ®ã lµ 16 Trường THCS Mường Chiềng GV: Vương Văn Vui v«i. IV. Thùc hµnh Ho¹t ®éng 4 : Thùc hµnh. Häc sinh thùc hµnh theo nhãm, mçi nhãm tõ 3 ®Õn 4 häc sinh theo quy tr×nh ®· ®îc nªu. Gv : thao t¸c mÉu Hs : thùc hiÖn, ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng M/ph©n Htan §èt … Mµu s¾c ? Lo¹i ph©n ? MÉu sè 1 MÉu sè 2 MÉu sè 3 MÉu sè 4 ……... ……… ……… ……… …….. …….. …….. …….. ……. ……. ……. ……. …….. …….. ……... …….. 4. KÕt thóc ®¸nh gi¸. - Hs thu dän dông cô, lµm vÖ sinh n¬i thùc hµnh - Gv ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hµnh cña häc sinh vÒ c¸c mÆt : + Sù chuÈn bÞ, thùc hiÖn qui tr×nh. + An toµn lao ®éng. + VÖ sinh m«i trêng. + KÕt qu¶ thùc hµnh. 5. Híng dÉn häc ë nhµ. §äc tríc bµi : C¸ch sö dông vµ b¶o quan c¸c lo¹i ph©n bãn th«ng thêng. Ngày soạn: Tiết 8: CÁCH SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢNCÁC LOẠI PHÂN BÓN THÔNG THƯỜNG I. MỤC TIÊU: -Trình bày được các cách bón phân nói chung -Nêu ra được các cách sử dụng phân bón nói chung và giảI thích được cơ sở của việc sử dụng đó một cách kháI quát -Xác định được cách bảo quản phù hợp với từng loại phân bón -Vận dụng được đặc điểm của từng loại phân bón vào việc bón cho từng loại cây, trong từng giai đoạn và cất giữ đảm bảo chất lượng -Rèn luyện tư duy khoa học trên cơ sở dựa vào đặc điểm của phân bón mà suy ra cách sử dụng, bảo quản hợp lí, bảo vệ chống ô nhiễm môi trường II. ĐỒ DÙNG: GV: Bài soạn, Sgk, hình phóng to trong sgk, mẫu phân HS: Vở ghi, Sgk III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định lớp: 17 Trường THCS Mường Chiềng GV: Vương Văn Vui 2. Kiểm tra bài cũ: ? Phân bón là gì ? Bón phân vào đất có tác dụng gì - Gv nhận xét cho điểm và vào bài 3. Bài mới: 18 Trường THCS Mường Chiềng HOẠT ĐỘNG CỦA GV HĐ1: Hìm hiểu cách sử dụng phân bón ? Em hãy cho biết tên và đặc điểm của một số phân bón thường dùng hiện nay Gv tóm tắt lên bảng ? Từ đặc điểm của phân ta nên sử dụng như thế nào để có hiệu quả -GV tổng hợp ghi bảng HĐ2: Tìm hiểu cách bảo quản phân bón ? Từ đặc điểm của phân bón ta bảo quản như thế nào ? Quan sát các hình 7.8.9.10/sgk - Nêu tên cách bón của từng hình - Nêu ưu và nhược điểm mỗi cách bón GV tóm tắt lại và tổng kết GV treo bảng: Hãy xác định cách sử dụng của từng loại phân bón cho phù hợp từng loại cây và ghi vào bảng cho phù hợp GV cho Hs điền rồi tổng kết ? Tìm loại phân bón hay cây trồng phù hợp điền vào chỗ trống của các câu sau GV: Vương Văn Vui HOẠT ĐỘNG CỦA HS Bài 9: Cách sử dụng và bảo quản... I. Cách bón phân. -Tùy thời kì: bón lót, bón thúc +Bón lót: trước khi gieo trồng +Bón thúc: trong thời gian sinh trưởng của cây -Cách bón : bón vãi, theo hàng, theo hốc, phân trên lá -Hs trả lời, II.Cách sử dụng các loại phân bón. -Khi sử dụng phân bón phải chú ý tới đặc điểm tính chất của chúng Loại phân Loại cây Lân Đạm Kali Phân chuồng 1.Lúa nước 2.K.lang 3.Cam a) Phân ... cần bón một lượng rất nhỏ. Gv treo bảng phụ lên bảng b) Phân ... có thề bón lót và bón thúc cho HS quan sát, đọc kĩ câu hỏi và từng em lúa. lên bảng điền vào chỗ chấm cho thích hợp Đáp án a) Vi lượng b) Phân chuồng c) Phân lân d) Rau Gv tổng kết toàn bộ bài 19 c) Phân ... cần trộn lẫn với phân hữu cơ để bón lót cho ngô d) Các loại cây ... cần dùng phân đạm để tưới thường xuyên. ( phân xanh, phân vi lượng, phân chuồng, phân Kali, khoai lang, rau ) Trường THCS Mường Chiềng GV: Vương Văn Vui 4. Củng cố ? Nêu cách bón phân cho cây trồng ? Nêu cách sử dụng các loại phân bón GV tổng kết và khắc sâu kiến thức của bài 5. Hướng dẫn về nhà -Về nhà học bài theo sgk và vở ghi -Làm 3 câu hỏi trong sgk DuyÖt cña tæ chuyªn m«n: Ngày soạn: Tiết 9: VAI TRÒ CỦA GIỐNG VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỌN TẠO GIỐNG CÂY TRỒNG I. MỤC TIÊU: -Nêu được vai trò của giống đối với việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp -Nêu được một số tiêu chí cơ bản đánh giá giống cây trồng tốt hiện nay -Nêu được điểm cơ bản về phương pháp tạo giống cây trồng hiện nay như : phương pháp chọn lọc, phương pháp gây đột biến, phương pháp nuôi cấy mô -Từ đặc điểm của mỗi phương pháp tạo giống mà nêu ra được những đặc điểm khác nhau và giống nhau của chúng, qua đó phát triển tư duy so sánh -Từ việc tìm hiểu vai trò của giống cây trồng mà hình thành ý thức giữ gìn giống cây trồng quí hiếm của địa phương II. ĐỒ DÙNG: GV: Sgk, hình phóng to 11,12,13,14/sgk HS: Vở ghi, Sgk III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Ổn định: 2. Kiểm tra bài cũ : ? Thế nào là bón lót, bón thúc ? Phân đạm, phân kali thường dùng bón lót hay bón thúc ? Vì sao ? - Gv nhận xét cho điểm và vào bài 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS HĐ1: Tìm hiểu vai trò của giống cây 1)Vai trò của giống cây trồng trồng GV nêu: Trước đây cây lúa cho gạo ăn 20
- Xem thêm -