Tài liệu Giáo án chính tả lớp 5 hk2_cktkn_full

  • Số trang: 44 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 119 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Phong Tuaàn 19 Hứa Trường CHÍNH TAÛ NHAØ YEÂU NÖÔÙC NGUYEÃN TRUNG TRÖÏC Nghe - vieát : I / Muïc ñích yeâu caàu : -Nghe – vieát ñuùng baøi chính taû,trình bài đúng hình thức văn xuôi - Làm được bài tập BT2, BT3a/b hoặc bài tập phương ngữ do giáo viên soạn II / Ñoà duøng daïy hoïc : 04 tôø giaáy khoå to vieát noäi dung baøi taäp 2 vaø baûng phuï vieát saün baøi taäp 3 . III / Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Haùt vui 1. OÅn ñònh lôùp: -HS laéng nghe. 2- Kieåm tra baøi cuõ : GV nhaän xeùt vaø toång keát HKI , nhaéc nhôû HKII 3 / Baøi môùi : a - Giôùi thieäu baøi : Hoûi: Coù em naøo bieát caâu noùi: “Khi naøo ñaát HS traû lôøi. nöôùc naøy heát coû, nöôùc Nam ta môùi heát ngöôøi ñaùnh taây” laø cuûa ai khoâng? GV: Caùc em aï! Ñoù chính laø caâu noùi noåi tieáng cuûa nhaø yeâu nöôùc Nguyeãn Trung Tröïc. OÂng laø ngöôøi nhö theá naøo? OÂng sinh ra vaø lôùn leân ôû ñaâu? Caâu noùi ñoù, Oâng noùi trong tröôøng hôïp naøo? Baøi chính taû hoâm nay seõ giuùp caùc -HS laéng nghe. em bieát ñöôïc ñieàu ñoù. b - Höôùng daãn HS nghe – vieát : -HS theo doõi SGK vaø laéng nghe. -GV ñoïc baøi chính taû trong SGK . -Ca ngôïi Nguyeãn Trung Tröïc, -Hoûi : Baøi chính taû cho em bieát ñieàu gì ? . +GV nhaán maïnh : Nguyeãn Trung Tröïc laø nhaø Nhaø yeâu nöôùc cuûa daân toäc ta. yeâu nöôùc noåi tieáng cuûa VN .Tröôùc luùc hy sinh oâng ñaõ coù 1 caâu noùi khaúng khaùi löu danh muoân thöôû “Bao giôø ngöôøi Taây nhoå coû heát nöôùc Namthì môùi heát ngöôøi Nam ñaùnh Taây “ vaø löu yù caùch vieát caùc teân rieâng … -HS ñoïc thaàm laïi ñoaïn vaên . -Cho HS ñoïc thaàm laïi ñoaïn vaên . 1 lôùp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Phong -Höôùng daãn HS vieát ñuùng nhöõng töø maø HS deã vieát sai : chaøi löôùi , noåi daäy , khaúng khaùi . -GV ñoïc baøi cho HS vieát . -GV ñoïc toaøn baøi cho HS soaùt loãi . -Chaám chöõa baøi : +GV choïn chaám moät soá baøi cuûa HS. +Cho HS ñoåi vôû cheùo nhau ñeå chaám . -GV ruùt ra nhaän xeùt vaø neâu höôùng khaéc phuïc loãi chính taû cho caû lôùp . c - Höôùng daãn HS laøm baøi taäp : * Baøi taäp 2 : -1 HS neâu yeâu caàu cuûa baøi taäp . -GV nhaéc laïi ghi nhôù caùch laøm . -Cho HS trao ñoåi theo caëp . -GV daùn 04 tôø giaáy leân baûng . -04 HS trình baøy keát quaû. -GV nhaän xeùt tuyeân döông . Hứa Trường -HS vieát töø khoù treân giaáy nhaùp. -HS vieát baøi chính taû. - HS soaùt loãi . -2 HS ngoài gaàn nhau ñoåi vôû cheùo nhau ñeå chaám. -HS laéng nghe. -1 HS neâu yeâu caàu cuûa baøi taäp . -HS laéng nghe. -HS trao ñoåi theo nhoùm . -4 HS leân baûng thi trình baøy keát quaû . -HS laéng nghe. * Baøi taäp 3a : -1 HS neâu yeâu caàu cuûa baøi taäp . -1 HS neâu yeâu caàu cuûa baøi taäp . -Cho HS ñoïc thaàm baøi : Laøm vieäc cho caû ba -HS HS ñoïc thaàm baøi : Laøm vieäc thôøi kyø , sau ñoù vieát caâu caàn ñieàn ra nhaùp. cho caû ba thôøi kyø , sau ñoù vieát -Cho HS trình baøy keát quaû . caâu caàn ñieàn ra nhaùp. -Cho 1 HS ñoïc toaøn baøi . -Ñaïi dieän nhoùm leân baûng trình baøy keát quaû . 4 - Cuûng coá: - 1 HS ñoïc toaøn baøi. -Nhaän xeùt tieát hoïc bieåu döông HS hoïc toát . 5 Daën doø -Veà xem laïi caùc loãi vieát sai vaø vieát laïi cho -HS laéng nghe. ñuùng. Baøi chính taû cho em bieát ñieàu gì ? -Chuaån bò baøi sau : Nghe – vieát : “Caùnh cam laïc meï “ 2 lôùp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Phong Tuaàn 20 Hứa Trường CHÍNH TAÛ CAÙNH CAM LAÏC MEÏ Nghe - vieát : I / Muïc ñích yeâu caàu : - Viết đúng chính tả, trình bày đúng khổ thơ - Tìm và điền đúng các chữ cái thích hợp (BT 2a) hoặc điền đúng o hay ô và dấu thanh vào chố trống (BT 2b) - HS yếu làm đúng BT 2 a hoặc 2b theo gợi ý của GV - Giaùo duïc tình caûm yeâu quyù caùc loaøi vaät trong moâi tröôøng thieân nhieân, naâng cao yù thöùc BVMT - Phöông thöùc thích hôïp :Khai thaùc tröïc tieáp noäi dung baøi. II / Ñoà duøng daïy hoïc : -04 tôø giaáy khoå to vieát noäi dung baøi taäp 2a , baûng phuï . -HS vôû chính taû III / Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : Hoaït ñoäng cuûa GV 1. OÅn ñònh lôùp : 2 / Kieåm tra baøi cuõ : 02 HS leân baûng vieát : giaác nguû , thaùng gieâng , ngoït ngaøo , daønh duïm . GV nhaän xeùt cho ñieåm. 3 / Baøi môùi : a / Giôùi thieäu baøi : Chuù caùnh cam ñi laïc meï. Tieáng caùnh cam goïi meï ñaëc treân loái moøn . Caùc con vaät ñaõ giuùp chuù tìm meï. Caùnh cam coù tìm ñöôïc meï hay khoâng? Baøi chính taû caùnh cam laïc meï hoâm nay seõ cho caùc em bieát ñöôïc ñieàu ñoù. b / Höôùng daãn HS nghe – vieát : -GV ñoïc baøi chính taû trong SGK . -Neâu noäi dung baøi thô . -Cho HS ñoïc thaàm baøi thô . 3 Hoaït ñoäng cuûa HS - 02 HS leân baûng vieát : giaác nguû , thaùng gieâng , ngoït ngaøo , daønh duïm .(Caû lôùp vieát vaøo vôû ) -HS laéng nghe. -HS theo doõi SGK vaø laéng nghe. -HS phaùt bieåu : Caùnh cam laïc meï vaãn ñöôïc söï che chôû yeâu thöông cuûa baïn beø . lôùp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Phong -Höôùng daãn HS vieát ñuùng nhöõng töø maø HS deã vieát sai : xoâ vaøo , khaûn ñaëc , raâm ran , giaõ gaïo . -GV ñoïc baøi cho HS vieát . -GV ñoïc toaøn baøi cho HS soaùt loãi . -Chaám chöõa baøi : +GV choïn chaám moät soá baøi cuûa HS. +Cho HS ñoåi vôû cheùo nhau ñeå chaám . -GV ruùt ra nhaän xeùt vaø neâu höôùng khaéc phuïc loãi chính taû cho caû lôùp . c / Höôùng daãn HS laøm baøi taäp : * Baøi taäp 2a : -1 HS neâu yeâu caàu cuûa baøi taäp . -GV giaûi thích caùch laøm theo yeâu caàu baøi . -Cho HS laøm vieäc caù nhaân . -Cho HS trình baøy keát quaû treân baûng phuï . -GV nhaän xeùt , söûa chöõa . -GV cho HS ñoïc laïi toaøn baøi . + Hoûi: Neâu tính khoâi haøi cuûa maãu chuyeän vui giöõa côn hoaïn naïn ? Hứa Trường -HS ñoïc thaàm laïi baøi thô . -HS vieát töø khoù treân giaáy nhaùp. -HS vieát baøi chính taû. - HS soaùt loãi . -2 HS ngoài gaàn nhau ñoåi vôû cheùo nhau ñeå chaám. -HS laéng nghe. -1 HS neâu yeâu caàu cuûa baøi taäp 2a. -HS laéng nghe. -HS laøm vieäc caù nhaân . -HS trình baøy keát quaû treân baûng phuï. -HS laéng nghe. 1 HS ñoïc toaøn baøi. + Anh chaøng ích kyû khoâng hieåu ra raèng : Neáu thuyeàn chìm thì anh ta cuõng roài ñôøi . - Caùnh cam laïc meï vaãn ñöôïc söï che chôû yeâu thöông cuûa baïn beø . 4 / Cuûng coá - Baøi chính taû cho em bieát gì ? -Nhaän xeùt tieát hoïc bieåu döông HS vieát toát . -HS laéng nghe. 5. Daën doø -Veà nhaø keå laïi maãu chuyeän cho ngöôøi thaân nghe. -Veà xem laïi caùc loãi vieát sai vaø vieát laïi cho ñuùng. -Chuaån bò baøi sau : Nghe – vieát : “ Trí duõng song toaøn “ 4 lôùp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Phong Tuaàn 21 Hứa Trường CHÍNH TAÛ TRÍ DUÕNG SONG TOAØN ( Töø Thaáy söù thaàn vieät nam … ñeán heát ) I / Muïc ñích yeâu caàu : - Nghe - viết đúng chính tả , trình baøy ñuùng hình thöùc baøi vaên xuoâi - Làm ñöôïc BT 2a hoặc BT 2b; BT 3a hoặc 3b tuỳ thuộc đối tượng HS từng vùng - HS khá, giỏi làm được tất cả các BT - HS yếu được GV gợi ý để lựa chọn BT 2a hoặc BT 2b; BT 3a hoặc BT 3b II / Ñoà duøng daïy hoïc : 04 tôø giaáy khoå to vieát saün noäi dung baøi taäp 2 a ; 2 b . Nghe - vieát : III / Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : Hoaït ñoäng cuûa GV 1. OÅn ñònh : 2/ Kieåm tra baøi cuõ : 02 HS leân baûng vieát : giöõa doøng , giaáu , töùc giaän , khaûn ñaëc . 3 / Baøi môùi : Giôùi thieäu baøi : Hoâm nay, ta laïi ñöôïc gaëp danh nhaân trí duõng song toaøn cuûa nöôùc ta. OÂng Giang Vaên Minh, Ngöôøi ñaõ baûo veä ñöôïc quyeàn lôïi vaø danh döï cuûa ñaát nöôùc khi ñi söù nöôùc ngoaøi qua baøi chính taû nghe vieát. Sau ñoù, caùc em seõ laøm moät soá baøi taäp chính taû phaân bieät tieáng coù aâm ñaàu r/d/ gi; coù thanh hoûi hoaëc thanh ngaõ. Höôùng daãn HS nghe – vieát : -GV ñoïc baøi chính taû “ Trí duõng song toaøn “ . -Hoûi : Baøi chính taû cho em bieát ñieàu gì ? . 5 Hoaït ñoäng cuûa HS Haùt vui - 02 HS leân baûng vieát : giöõa doøng , giaáu , töùc giaän , khaûn ñaëc ( caû lôùp vieát nhaùp ) -HS laéng nghe. -HS theo doõi SGK vaø laéng nghe. HS phaùt bieåu : Giang Vaên Minh khaúng khaùi khieán vua nhaø Minh töùc giaän , sai lôùp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Phong Hứa Trường ngöôøi aùm haïi oâng .Vua Leâ Thaàn Toâng khoùc thöông tröôùc linh cöûu vaø ca ngôïi oâng laø anh huøng thieân coå . -GV ñoïc baøi chính taû 1 laàn tröôùc khi -HS laéng nghe. vieát . -Höôùng daãn HS vieát ñuùng nhöõng töø -HS vieát töø khoù treân giaáy nhaùp. maø HS deã vieát sai : linh cöûu , thieân coå , Giang Vaên Minh , Leâ Thaàn Toâng . -GV ñoïc baøi cho HS vieát . -HS vieát baøi chính taû. -GV ñoïc toaøn baøi cho HS soaùt loãi . - HS soaùt loãi . -Chaám chöõa baøi : +GV choïn chaám moät soá baøi cuûa HS. -2 HS ngoài gaàn nhau ñoåi vôû cheùo nhau +Cho HS ñoåi vôû cheùo nhau ñeå chaám ñeå chaám. -GV ruùt ra nhaän xeùt vaø neâu höôùng -HS laéng nghe. khaéc phuïc loãi chính taû cho caû lôùp . Höôùng daãn HS laøm baøi taäp : * Baøi taäp 2a : -1 HS neâu yeâu caàu , caû lôùp theo doõi -1 HS neâu yeâu caàu cuûa baøi taäp 2a . SGK . -Cho HS trao ñoåi theo nhoùm ñoâi . -04 HS trình baøy keát qua treân giaáy -HS thaûo luaän theo nhoùm . -4 HS leân baûng trình baøy keát quaû treân tôø khoå to . -GV nhaän xeùt , söûa chöõa , tuyeân giaáy . -HS laéng nghe. döông HS vieát toát . * Baøi taäp 3a : -1 HS neâu yeâu caàu cuûa baøi taäp . -1 HS neâu yeâu caàu cuûa baøi taäp 3b . -HS laøm baøi taäp vaøo vôû . -Cho HS laøm vaøo vôû . -GV cho HS trình baøy keát quaû leân -Ñaïi dieän nhoùm leân baûng trình baøy keát quaû . baûng phuï. -GV chaám baøi , chöõa , nhaän xeùt . -1 HS ñoïc toaøn baøi. -Cho 1 HS ñoïc toaøn baøi . -HS laéng nghe. 4 / Cuûng coá -Hoûi : Baøi chính taû cho em bieát ñieàu HS phaùt bieåu : Giang Vaên Minh khaúng 6 lôùp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Phong gì ? . Hứa Trường khaùi khieán vua nhaø Minh töùc giaän , sai ngöôøi aùm haïi oâng .Vua Leâ Thaàn Toâng khoùc thöông tröôùc linh cöûu vaø ca ngôïi oâng laø anh huøng thieân coå . 5 Daën doø -Nhaän xeùt tieát hoïc bieåu döông HS hoïc toát . -Veà nhaø keå laïi maãu chuyeän vui : Sôï meøo khoâng bieát “cho ngöôøi thaân nghe. -Veà xem laïi caùc loãi vieát sai vaø vieát HS traû lôøi laïi cho ñuùng. -Chuaån bò baøi sau : Nghe – vieát : “Haø Noäi “ 7 lôùp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Phong 8 Hứa Trường lôùp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Phong 9 Hứa Trường lôùp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Phong Tuaàn 22 Hứa Trường CHÍNH TAÛ HAØ NOÄI Nghe - vieát : I / Muïc ñích yeâu caàu : - Nghe - viết đúng bài chính tả trình baøi ñuùng hình thöùc thô 5 tieáng, roõ 3 khoå thô. - Tìm được danh từ riêng là tên người, tên địa lí Việt Nam (BT 2); Viết được 3 đến 5 tên người, tên địa lí theo yêu cầu của BT 3 - HS khá, giỏi làm đúng BT 2, BT 3 - HS yếu làm được BT 2, BT 3 theo gợi ý của GV. - GV lieân heä veà traùch nhieäm giöõ gìn vaø baûo veä caûnh quan moâi tröôøng cuûa thuû ñoâ ñeå giöõ moät veõ ñeïp cuûa Haø Noäi - Khai thaùc giaùn tieáp noäi dung baøi. II / Ñoà duøng daïy hoïc : 04 tôø giaáy khoå to vieát saün noäi dung baøi taäp 3 . III / Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng cuûa GV 1 OÅn ñònh: 2 / Kieåm tra baøi cuõ : 02 HS leân baûng vieát :hoang töôûng , sôï haõi , giaûi thích , maõi maõi . 3 / Baøi môùi : a / Giôùi thieäu baøi : Trong tieát hoïc hoâm nay , chuùng ta seõ vieát chính taû moät trích ñoaïn baøi Haø Noäi .Bieát tìm vaø vieát ñuùng danh töø rieâng laø teân ngöôøi , teân ñòa lyù Vieät Nam . b/ Höôùng daãn HS nghe – vieát : -GV ñoïc trích ñoaïn baøi chính taû “ Haø Noäi “ SGK -Hoûi : Neâu noäi dung baøi thô ? . Haùt vui - 02 HS leân baûng vieát : hoang töôûng , sôï haõi , giaûi thích , maõi maõi ( caû lôùp vieát nhaùp ) . -HS laéng nghe. -HS theo doõi SGK vaø laéng nghe. -HS phaùt bieåu : Baøi thô laø moät lôøi baïn nhoû môùi ñeán thuû ñoâ , thaáy Haø Noäi coù nhieàu thöù laï , nhieàu caûnh ñeïp -HS laéng nghe. -GV ñoïc baøi chính taû 1 laàn tröôùc khi vieát 10 lôùp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Phong -Höôùng daãn HS vieát ñuùng nhöõng töø maø HS deã vieát sai Haø Noäi , Hoà Göôm , Thaùp Buùt , Ba Ñình , chuøa Moät Coät , Taây Hoà . -GV ñoïc baøi cho HS vieát . -GV ñoïc toaøn baøi cho HS soaùt loãi . -Chaám chöõa baøi : +GV choïn chaám moät soá baøi cuûa HS. +Cho HS ñoåi vôû cheùo nhau ñeå chaám . -GV ruùt ra nhaän xeùt vaø neâu höôùng khaéc phuïc loãi chính taû cho caû lôùp . c/ Höôùng daãn HS laøm baøi taäp : * Baøi taäp 2 :-1 HS ñoïc noäi dung baøi taäp 2a . -Cho HS giaûi mieäng . -GV ghi baûng phuï ( Danh töø rieâng laø teân ngöôøi ; Baïch Ñaèng Giang , Moõm Caù Saáu teân ñòa lyù VN . -Neâu quy taéc vieát teân ngöôøi , teân ñòa lyù VN . -GV treo baûng phuï ñaõ ghi quy taéc cho 2 HS ñoïc laïi * Baøi taäp 3 :-1 HS neâu yeâu caàu cuûa baøi taäp 3. -Cho HS laøm vaøo vôû . -GV cho daùn 4 tôø giaáy keû saün leân baûng . -GV cho HS 03 / nhoùm chôi thi tieáp söùc moãi baïn vieát nhanh 5 teân rieâng vaøo 5 oâ roài chuyeån buùt cho baïn trong nhoùm.. -GV chaám baøi , chöõa , nhaän xeùt . 4 / Cuûng coá - Hoâm nay chuùng ta hoïc baøi gì -Neâu noäi dung baøi thô ? . 11 Hứa Trường -HS vieát töø khoù treân giaáy nhaùp. -HS vieát baøi chính taû. - HS soaùt loãi . -2 HS ngoài gaàn nhau ñoåi vôû cheùo nhau ñeå chaám. -HS laéng nghe. -1 HS neâu yeâu caàu , caû lôùp theo doõi SGK . -HS baøy mieäng . -HS theo doõi treân baûng . -HS laéng nghe. -HS nghe vaø ghi nhôù . -HS neâu yeâu caàu cuûa baøi taäp 3 -HS laøm baøi taäp vaøo vôû . - HS 03 / nhoùm chôi thi tieáp söùc ( moãi baïn vieát nhanh 5 teân rieâng vaøo 5 oâ roài chuyeån buùt cho baïn trong nhoùm.. -HS laéng nghe. -HS laéng nghe. HS traû lôøi Baøi thô laø moät lôøi baïn nhoû môùi ñeán thuû ñoâ , thaáy Haø Noäi coù nhieàu thöù laï , nhieàu caûnh ñeïp lôùp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong 5 .daën doø : -Nhaän xeùt tieát hoïc bieåu döông HS hoïc toát -HS laéng nghe. . -Veà xem laïi caùc loãi vieát sai vaø vieát laïi cho ñuùng. -Chuaån bò baøi sau : Nhôù – vieát : “Cao Baèng “ 12 lôùp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Phong Tuaàn 23 Hứa Trường CHÍNH TAÛ CAO BAÈNG ( 4 khoå thô ñaàu ) (- Khai thác gián tiếp nội dung bài) Nhôù - vieát : I / Muïc ñích yeâu caàu : - Nhớ - viết đúng bài chính tả trình bài đúng hình thức bài thơ. - Nắm vững quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam và viết hoa đúng tên người, tên địa lí Việt Nam (BT 2, BT 3) - Giúp HS thấy được vẽ đẹp kì vi4cua3 cảnh vật Cao Bằng.của cửa gió Tùng Chính ( Đoạn thơ ở BT 3 ) từ đó có ý thức giữ gìn, bảo vệ những cảnh đẹp của đất nước. -Giaùo duïc HS tính caån thaän,chòu khoù. II / Ñoà duøng daïy hoïc : GV : SGK. Baûng phuï ghi caùc caâu vaên ôû baøi taäp 2 . HS : SGK,vôû ghi III / Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng cuûa GV 1 / OÅn ñònh: 2 / Kieåm tra baøi cuõ : -1 HS nhaéc laïi quy taéc vieát teân ngöôøi , teân ñòa lyù Vieät Nam . -2 HS vieát : Noâng Vaên Deàn , Leâ Thò Haùt vui - 1 HS trìng baøy quy taéc vieát teân ngöôøi , teân ñòa lyù Vieät Nam. -Caû lôùp nhaän xeùt HoàngThaém , Cao Baèng , Long An 3/ Baøi môùi : a / Giôùi thieäu baøi : Trong tieát hoïc hoâm nay , chuùng ta seõ -HS laéng nghe. nhôù - vieát chính taû 4 khoå thô ñaàu cuûa baøi thô Cao Baèng . OÂn laïi caùch vieát 13 lôùp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Phong ñuùng danh töø rieâng laø teân ngöôøi , teân ñòa lyù Vieät Nam . b / Höôùng daãn HS nhôù – vieát : -1 HS ñoïc thuoäc loøng 4 khoå thô ñaàu baøi Cao Baèng -Cho HS ñoïc thaàm 4 khoå thô ñaàu cuûa baøi thô trong SGK ñeå ghi nhôù. -GV chuù yù HS trình baøy caùc khoå thô 5 chöõ , chuù yù caùc chöõ caàn vieát hoa , caùc daáu caâu , nhöõng chöõ deã vieát sai –GV höôùng daãn vieát ñuùng caùc töø deã vieát sai : Ñeøo Gioù , Ñeøo Giaøng , ñeøo Cao Baéc -GV cho HS gaáp SGK , nhôù laïi 4 khoå thô ñaàu vaø töï vieát baøi . -Chaám chöõa baøi : +GV choïn chaám 8 baøi cuûa HS. +Cho HS ñoåi vôû cheùo nhau ñeå chaám . -GV ruùt ra nhaän xeùt vaø neâu höôùng khaéc phuïc loãi chính taû cho caû lôùp . c / Höôùng daãn HS laøm baøi taäp : Hứa Trường -HS ñoïc thuoäc loøng 4 khoå thô ñaàu baøi Cao Baèng -HS ñoïc thaàm vaø ghi nhôù . -HS chuù yù laéng nghe. -HS vieát caùc töø deã vieát sai : Ñeøo Gioù , Ñeøo Giaøng , ñeøo Cao Baéc -HS nhôù - vieát baøi chính taû. -2 HS ngoài gaàn nhau ñoåi vôû cheùo nhau ñeå chaám. -HS laéng nghe. -1 HS neâu yeâu caàu , caû lôùp theo doõi SGK -HS laøm baøi taäp vaøo vôû. * Baøi taäp 2 : -HS neâu mieäng keát quaû vaø chuù yù laéng HS ñoïc noäi dung baøi taäp 2 . nghe. -GV treo baûng phuï. -Cho HS laøm baøi taäp vaøo vôû . -HS neâu mieäng keát quaû .GV nhaän xeùt -HS nghe vaø ghi nhôù . vaø ghi keát quaû vaøo baûng phuï . -Neâu laïi quy taéc vieát teân ngöôøi , teân -HS neâu yeâu caàu cuûa baøi taäp 3. ñòa lyù Vieät Nam * Baøi taäp 3 :HS neâu yeâu caàu vaø noäi -HS laéng nghe . dung baøi taäp 3. -HS thaûo luaän nhoùm ñoâi . -GV noùi veà caùc ñòa danh trong baøi . -HS laéng nghe. 14 lôùp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong -GV nhaéc HS chuù yù 2 yeâu caàu cuûa baøi taäp. -GV cho thaûo luaän nhoùm ñoâi . -HS laéng nghe. -Cho HS trình baøy keát quaû -GV nhaän xeùt vaø choát laïi lôøi giaûi ñuùng. 4 / Cuûng coá -Nhaän xeùt tieát hoïc bieåu döông HS hoïc toát . 5 / Dặn dò : -Daën HS ghi nhôù quy taéc vieát teân ngöôøi , teân ñòa lyù Vieät Nam . -Chuaån bò baøi sau : Nghe vieát : “Nuùi non huøng vó “ 15 lôùp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Phong 16 Hứa Trường lôùp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Phong Hứa Trường Tuần 24 CHÍNH TAÛ Nghe - vieát : NUÙI NON HUØNG VÓ I / Muïc ñích yeâu caàu : - Nghe - viết đúng chính tả , viết hoa đúng các tên riêng trong bài - Tìm được các tên riêng trong đoạn thơ của BT 2 - HS khá, giỏi giải được câu đố và viết đúng tên các nhân vật lịch sử (BT 3) - HS yếu tìm được 2 – 3 tên các nhân vật lịch sử (BT 3) theo gợi ý của GV II / Ñoà duøng daïy hoïc : Baûng phuï vieát saün noäi dung baøi taäp 3 . III / Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Haùt vui 1/ Ổn ñònh : 2 / Kieåm tra baøi cuõ : - 02 HS leân baûng vieát :Hai Ngaøn , Ngaõ ba , - 02 HS leân baûng vieát : hoang töôûng , sôï haõi , giaûi thích , maõi maõi ( caû Puø Mo , Puø – Xai . lôùp vieát nhaùp ) . 3 / Baøi môùi : a Giôùi thieäu baøi : Trong tieát hoïc hoâm nay , chuùng ta seõ -HS laéng nghe. vieát chính taû moät trích ñoaïn baøi Nuùi non huøng vó .Bieát tìm vaø vieát ñuùng danh töø rieâng laø teân ngöôøi , teân ñòa lyù Vieät Nam , nhaát laø vuøng daân toäc thieåu soá. Höôùng daãn HS nghe – vieát : -GV ñoïc trích ñoaïn baøi chính taû “Nuùi non -HS theo doõi SGK vaø laéng nghe. huøng vó “ -HS phaùt bieåu : Mieâu taû vuøng bieân -Hoûi : Ñoaïn vaên mieâu taû gì ? cöông Taây Baéc cuûa toå quoác ta , nôi giaùp giôùi giöõa nöôùc ta vaø Trung Quoác . 17 lôùp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Phong GV ñoïc baøi chính taû 1 laàn tröôùc khi vieát . -Höôùng daãn HS vieát ñuùngnhöõng töø maø HS deã vieát sai taøy ñình , hieåm trôû , loà loä , Hoaøng Lieân Sôn , Phan – xi – paêng , OÂ quy Hoà , Sa Pa , Laøo Cai . -GV ñoïc baøi cho HS vieát . -GV ñoïc toaøn baøi cho HS soaùt loãi . -Chaám chöõa baøi : +GV choïn chaám moät soá baøi cuûa HS. +Cho HS ñoåi vôû cheùo nhau ñeå chaám . -GV ruùt ra nhaän xeùt vaø neâu höôùng khaéc phuïc loãi chính taû cho caû lôùp . Höôùng daãn HS laøm baøi taäp : * Baøi taäp 2 :-1 HS ñoïc noäi dung baøi taäp 2 . -GV cho HS laøm vieäc caù nhaân . -Cho HS trình baøy keát quaû . -GV keát luaän baèng caùch vieát laïi caùc teân rieâng ñoù . * Baøi taäp 3 :-1 HS neâu noäi dung cuûa baøi taäp 3. -GV treo baûng phuï vieát saün baøi thô coù ñaùnh soá thöù töï 1,2,3,4,5. -GV cho HS ñoïc laïi caùc caâu ñoá baèng thô . -GV cho HS trao ñoåi trong nhoùm , giaûi ñoá , vieát laàn löôït ñuùng thöù töï teân caùc nhaân vaät lòch söû . -Cho 4 ñaïi dieän nhoùm leân trình baøy keát quaû . -GV chaám baøi , chöõa , nhaän xeùt . 4 / Cuûng coá - HS ñoïc laïi caùc caâu ñoá baèng thơ -Hoûi : Ñoaïn vaên mieâu taû gì ? 5 . daën doø : -Nhaän xeùt tieát hoïc bieåu döông HS hoïc toát . 18 Hứa Trường -HS laéng nghe. -HS vieát töø khoù treân giaáy nhaùp. -HS vieát baøi chính taû. - HS soaùt loãi . -2 HS ngoài gaàn nhau ñoåi vôû cheùo nhau ñeå chaám. -HS laéng nghe. -1 HS neâu yeâu caàu , caû lôùp ñoïc thaàm SGK . -HS laøm vaøo vôû . -HS neâu mieäng caùc teân rieâng vaø caùch vieát hoa. -HS theo doõi treân baûng . -1 HS neâu noäi dung , caû lôùp ñoïc thaàm SGK . -HS theo doõi treân baûng phuï . - HS ñoïc laïi caùc caâu ñoá baèng thô . HS trao ñoåi trong nhoùm , giaûi ñoá , vieát laàn löôït ñuùng thöù töï teân caùc nhaân vaät lòch söû . - 4 ñaïi dieän nhoùm leân trình baøy keát quaû . -HS laéng nghe. Mieâu taû vuøng bieân cöông Taây Baéc cuûa toå quoác ta , nôi giaùp giôùi giöõa nöôùc ta vaø Trung Quoác . HS laéng nghe. lôùp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong -Veà nhaø vieát laïi 5 teân vua , hoïc thuoäc loøng caùc caâu ñoá BT 3 , ñoá laïi ngöôøi thaân . -Chuaån bò Nhôù – vieát : “Ai laø thuyû toå loaøi ngöôøi “ Tuần 25 CHÍNH TAÛ Nghe - vieát : AI LAØ THUYÛ TOÅ LOAØI NGÖÔØI I / Muïc ñích yeâu caàu : - Nghe - viết đúng chính tả bài Ai là thuỷ tổ loài người, nắm đượcquy tắc viết hoa tên người, tên địa lí nước ngoài - Tìm được các tên riêng trong truyện Dân chơi đồ cổ và biết viết hoa các tên riêng (BT 2 ) II / Ñoà duøng daïy hoïc : Baûng phuï vieát quy taéc vieát hoa teân ngöôøi , teân ñòa lyù nöôùc ngoaøi . III / Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Haùt vui 1 Oån ñònh: 2 .Kieåm tra baøi cuõ : GV ñoïc caâu ñoá ; 2 HS leân baûng vieát lôøi giaûi ñoá . 3 / Baøi môùi : a / Giôùi thieäu baøi : Trong tieát hoïc hoâm -HS laéng nghe. nay , chuùng ta seõ vieát chính taû baøi Ai laø thuyû toå loaøi ngöôøi , oân laïi caùch vieát hoa teân ngöôøi , teân ñòa lyù nöôùc ngoaøi . b / Höôùng daãn HS nghe – vieát : -GV ñoïc baøi chính taû “Ai laø thuyû toå loaøi -HS theo doõi SGK vaø laéng nghe. ngöôøi “ -Truyeàn thuyeát cuûa 1 soá daân toäc -Hoûi : Baøi chính taû noùi ñieàu gì ? treân theá giôùi veà thuyû toå loaøi ngöôøi vaø caùch giaûi thích khoa hoïc veà vaán ñeà naøy. -GV ñoïc baøi chính taû 1 laàn tröôùc khi vieát -HS laéng nghe. -Höôùng daãn HS vieát ñuùng nhöõng töø maø -HS vieát töø khoù treân giaáy nhaùp. HS deã vieát sai Chuùa Trôøi , A - ñam , Nöõ Oa , Aán Ñoä , 19 lôùp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Phong Bra - hama , Saùc - lô , Ñaùc - uyn , XIX . -GV ñoïc baøi cho HS vieát . -GV ñoïc toaøn baøi cho HS soaùt loãi . -Chaám chöõa baøi : +GV choïn chaám moät soá baøi cuûa HS. +Cho HS ñoåi vôû cheùo nhau ñeå chaám . -GV ruùt ra nhaän xeùt vaø neâu höôùng khaéc phuïc loãi chính taû cho caû lôùp . c / Höôùng daãn HS laøm baøi taäp : * Baøi taäp 2 : -1 HS ñoïc noäi dung vaø yeâu caàu baøi taäp 2 . -Cho HS ñoïc chuù giaûi. -GV cho HS ñoïc thaàm baøi :Daân chôi ñoà coå  laøm baøi -Cho HS trình baøy mieäng keát quaû . -GV nhaän xeùt , choát laïi yù kieán ñuùng caùc teân rieâng . -GV treo baûng phuï vieát saün vieát quy taéc vieát hoa teân ngöôøi , teân ñòa lyù nöôùv ngoaøi . -GV cho HS ñoïc thaàm maãu chuyeän : Daân chôi ñoà coå vaø neâu tính caùch cuûa anh meâ ñoà coå ñoù. 4 / Cuûng coá -Hoûi : Baøi chính taû noùi ñieàu gì ? 5 / Daën doø : -Nhaän xeùt tieát hoïc bieåu döông HS hoïc toát -Daën ghi nhôù quy taéc vieát hoa teân ngöôøi , teân ñòa nöôùc ngoaøi . -Chuaån bò tieát sau Nhôù – vieát : “Lòch söû ngaøy Quoác teá lao ñoäng “ 20 Hứa Trường -HS vieát baøi chính taû. - HS soaùt loãi . -2 HS ngoài gaàn nhau ñoåi vôû cheùo nhau ñeå chaám. -HS laéng nghe. -HS neâu yeâu caàu noäi dung , caû lôùp ñoïc thaàm SGK -HS ñoïc chuù giaûi. -HS ñoïc thaàm vaø duøng buùt chì gaïch chaân caùc töø ... -HS trình baøy mieäng keát quaû. -HS laéng nghe vaø nhaän xeùt . -HS theo doõi treân baûng phuï vaø 2 HS nhaéc laïi . -HS neâu suy nghó cuûa mình veà nhaân vaät meâ ñoà coå -Truyeàn thuyeát cuûa 1 soá daân toäc treân theá giôùi veà thuyû toå loaøi ngöôøi vaø caùch giaûi thích khoa hoïc veà vaán ñeà naøy. -HS laéng nghe. lôùp 5
- Xem thêm -