Tài liệu Giáo án chính tả lớp 4 cả năm_cktkn_full

  • Số trang: 64 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 376 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Ngô Thị Tư – Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm - Giáo án Chính tả 4 TUAÀN 1 Tieát 1: CHÍNH TAÛ NGHE - VIEÁT Baøi vieát: DEÁ MEØN BEÂNH VÖÏC KEÛ YEÁU I. MUÏC TIEÂU: 1.Nghe – vieát chính xaùc , ñeïp ñoaïn vaên töø : “Moät hoâm .... vaãn khoùc” trong baøi Deá Meøn beânh vöïc keû yeáu . 2.Vieát ñuùng , ñeïp teân rieâng : Deá Meøn , Nhaø Troø . 3.Laøm ñuùng baøi taäp chính taû phaân bieät l / n hoaëc an / ang vaø tìm ñuùng teân vaät chöùa tieáng baét ñaàu baèng l / n hoaëc coù vaàn an / ang . II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: - Baûng phuï vieát baøi taäp 2 b . III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC Hoaït ñoäng daïy 1. OÅn ñònh: - Nhaéc nhôû HS tö theá ngoài hoïc vaø chuaån bò saùch vôû ñeå hoïc baøi. 2. Kieåm tra baøi cuõ: - GV kieåm tra vôû cuûa HS. 3. Baøi môùi: a) Giôùi thieäu baøi : - Baøi taäp ñoïc caùc em vöøa hoïc coù teân goïi laø gì ? - Tieát chính taû naøy caùc em seõ nghe coâ ñoïc ñeå vieát laïi ñoaïn 1 vaø 2 cuûa baøi “Deá Meøn beânh vöïc keû yeáu ” vaø laøm caùc baøi taäp chính taû - GV ghi töïa baøi leân baûng. b) Höôùng daãn nghe – vieát chính taû * Tìm hieåu noäi dung ñoaïn trích - GV ñoïc ñoaïn töø : moät hoâm …vaãn khoùc trong baøi Deá Meøn beânh vöïc keû yeáu . Hoûi: Tìm nhöõng chi tieát cho thaáy chò Nhaø Troø raát yeáu ôùt? - Ñoaïn trích cho em bieát veà ñieàu gì ? Hoaït ñoäng hoïc - Caû lôùp laéng nghe, thöïc hieän. - Caû lôùp. - Deá Meøn beân vöïc keû yeáu - HS laéng nghe - HS nhaéc laïi. - HS döôùi lôùp laéng nghe . - HS neâu. HS khaùc nhaän xeùt. - Hoaøn caûnh Deá Meøn gaëp Nhaø Troø ; Hình daùng ñaùng thöông , yeáu ôùt cuûa Nhaø Troø . * Höôùng daãn vieát töø khoù - Trong ñoaïn vieát coù nhöõng töø naøo ñöôïc vieát hoa? -Yeâu caàu HS neâu caùc töø khoù , deã laãn khi vieát chính - HS traû lôøi. - HS noái tieáp nhau neâu taû . - Yeâu caàu HS phaùt aâm vaø phaân tích caùc töø vöøa - 3 HS phaùt aâm vaø phaân tích. neâu:coû xöôùc, tæ teâ, ngaén chuøn chuøn, khoeû. - GV ñoïc cho HS vieát caùc töø khoù. - 3 HS leân baûng vieát , HS döôùi lôùp vieát vaøo baûng con. * Vieát chính taû - GV nhaéc HS caùch trình baøy ñoaïn vaên, tö theá ngoài - HS laéng nghe. vieát - Ñoïc cho HS vieát vôùi toác ñoä vöøa phaûi ( khoaûng 90 chöõ / 15 phuùt ) . Moãi caâu hoaëc cuïm töø - HS vieát baøi vaøo vôû. ñöôïc ñoïc 2 ñeán 3 laàn : ñoïc löôït ñaàu chaäm raõi cho Ngô Thị Tư – Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm - Giáo án Chính tả 4 HS nghe , ñoïc nhaéc laïi 1 hoaëc 2 laàn cho HS kòp vieát vôùi toác ñoä quy ñònh . * Soaùt loãi vaø chaám baøi - Ñoïc toaøn baøi cho HS soaùt loãi . - Thu chaám 10 baøi . - Nhaän xeùt baøi vieát cuûa HS . c) Höôùng daãn laøm baøi taäp chính taû * Baøi 2 b - Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu . - Treo baûng phuï ñaõ vieát saün baøi taäp. - Yeâu caàu HS töï laøm baøi trong SGK . - Goïi HS nhaän xeùt , chöõa baøi . - Nhaän xeùt , choát laïi lôøi giaûi ñuùng . + Maáy chuù ngan con daøn haøng ngang laïch baïch ñi kieám moài . + Laù baøng ñang ñoû ngoïn caây Seáu giang mang laïnh ñang bay ngang trôøi. * Baøi 3 - Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu . - Yeâu caàu HS töï giaûi caâu ñoá vaø vieát vaøo baûng con Goïi 2 HS ñoïc caâu ñoá vaø lôøi giaûi . - Nhaän xeùt veà lôøi giaûi ñuùng . -GV coù theå giôùi thieäu qua veà caùi la baøn . 4.Cuûng coá - Tieát chính taû hoâm nay chuùng ta hoïc baøi gì? - Muoán vieát chính taû ñuùng chuùng ta caàn chuù yù ñieàu gì ? 5. Daën doø - Veà nhaø laøm baøi taäp 2a hoaëc 3a vaøo vôû . HS naøo vieát xaáu , sai 3 loãi chính taû trôû leân phaûi vieát laïi baøi. - Chuaån bò baøi : chính taû nghe vieát baøi : möôøi naêm coõng baïn ñi hoïc SGK/16. - Nhaän xeùt tieát hoïc . Tuaàn 2: Tieát 2 - Duøng buùt chì , ñoåi vôû cho nhau ñeå soaùt loãi , chöõa baøi . - 1 HS ñoïc . - 2 HS leân baûng laøm, lôùp laøm vaøo VBT. - Nhaän xeùt , chöõa baøi treân baûng cuûa baïn . - 2 HS ñoïc baøi, HS khaùc nhaän xeùt. - 1 HS ñoïc yeâu caàu trong SGK . - HS thi giaûi nhanh, ñuùng, vieát vaøo baûng con. - Lôøi giaûi : caùi la baøn , hoa ban . - 2 HS neâu. - HS laéng nghe veà nhaø thöïc hieän. CHÍNH TAÛ nghe - vieát Baøi vieát: MÖÔØI NAÊM COÕNG BAÏN ÑI HOÏC I. MUÏC TIEÂU: - Nghe – vieát chính xaùc , ñeïp ñoaïn vaên Möôøi naêm coõng baïn ñi hoïc . -Vieát ñuùng , ñeïp teân rieâng : Vinh Quang , Chieâm Hoùa , Tuyeân Quang , Ñoaøn Tröôøng Sinh, Hanh . - Laøm ñuùng baøi taäp chính taû phaân bieät s / x hoaëc aên / aêng vaø tìm ñuùng caùc chöõ coù vaàn : aên / aêng hoaëc aâm ñaàu s /x . II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: - 4 tôø giaáy khoå to vieát noäi dung baøi taäp 2. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC Ngô Thị Tư – Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm - Giáo án Chính tả 4 Hoaït ñoäng daïy 1. OÅn ñònh: - Nhaéc nhôû HS tö theá ngoài hoïc vaø chuaån bò saùch vôû ñeå hoïc baøi. 2. Kieåm tra baøi cuõ: - Goïi HS leân baûng , HS döôùi lôùp vieát vaøo baûng con nhöõng töø do GV ñoïc : con Ngan, daøn haøng ngang - Nhaän xeùt veà chöõ vieát cuûa HS . 3. Baøi môùi: a) Giôùi thieäu baøi : - Tieát chính taû naøy caùc em seõ nghe coâ ñoïc ñeå vieát laïi ñoaïn vaên “Möôøi naêm coõng baïn ñi hoïc ”. - GV ghi töïa baøi leân baûng. b) Höôùng daãn nghe – vieát chính taû * Tìm hieåu veà noäi dung ñoaïn vaên - GV ñoïc baøi chính taû. - Yeâu caàu HS ñoïc ñoaïn vaên . - Trong baøi noùi ñeán baïn naøo ñaõ 10 naêm coõng baïn ñi hoïc ? * Höôùng daãn vieát töø khoù - Trong baøi coù töø naøo ñöôïc vieát hoa ? -Yeâu caàu HS neâu caùc töø khoù , deã laãn khi vieát chính taû . - GV ñoïc , HS vieát caùc töø vöøa tìm ñöôïc - Höôùng daãn phaân tích. - Höôùng daãn caùch trình baøy baøi vieát. * Vieát chính taû - Nhaéc HS tö theá ngoài vieát vaø caùch caàm buùt. - GV ñoïc cho HS vieát ñuùng yeâu caàu . * Soaùt loãi vaø chaám baøi - Ñoïc toaøn baøi cho HS soaùt loãi . - Thu chaám 10 baøi . - Nhaän xeùt baøi vieát cuûa HS c) Höôùng daãn laøm baøi taäp chính taû * Baøi 2 : Hoaït ñoäng nhoùm 6 - Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu . - Yeâu caàu HS trình baøy baøi laøm. + GV treo 4 tôø phieáu khoå to leân baûng - Goïi HS nhaän xeùt , chöõa baøi . - Nhaän xeùt , choát laïi lôøi giaûi ñuùng . * Baøi 3b - Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu . - Yeâu caàu HS töï laøm baøi . - Yeâu caàu HS giaûi thích caâu ñoá . Hoaït ñoäng hoïc - Caû lôùp laéng nghe, thöïc hieän. - 3 HS leân baûng vieát , HS döôùi lôùp vieát vaøo baûng con - Laéng nghe. - HS nhaéc laïi. - HS laéng nghe. - 1 HS ñoïc ,caû lôùp ñoïc thaàm. - HS traû lôøi. - HS neâu. - HS neâu: ki-loâ-meùt ,khuùc khuyûu, gaäp gheành ,. - 3 HS leân baûng vieát , HS döôùi lôùp vieát vaøo baûng con. - HS phaân tích. - Laéng nghe. - HS nghe GV ñoïc vieát baøi vaøo vôû. - Duøng buùt chì , ñoåi vôû cho nhau ñeå soaùt loãi , chöõa baøi . - 1 HS ñoïc yeâu caàu trong SGK. - HS thaûo luaän theo nhoùm. - 4 nhoùm cöû moãi nhoùm 6 baïn leân baûng thi tieáp söùc. - Nhaän xeùt , chöõa baøi . - 1 HS ñoïc - HS vieát lôøi giaûi vaøo baûng - 2 HS neâu. Ngô Thị Tư – Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm - Giáo án Chính tả 4 4. Cuûng coá - Tieát chính taû hoâm nay chuùng ta hoïc baøi gì? - Muoán vieát chính taû ñuùng chuùng ta caàn chuù yù - HS laéng nghe veà nhaø thöïc hieän. ñieàu gì ? 5. Daën doø: - Nhaän xeùt tieát hoïc . - Caùc em veà hoïc thuoäc caâu ñoá, tìm 10 töø ngöõ coù tieáng baét ñaàu baèng s/ x - Veà nhaø vieát laïi truyeän vui Tìm choã ngoài vaø chuaån bò baøi : Chính taû nghe vieát baøi “Chaùu nghe caâu chuyeän cuûa baø” SGK/26. Tuaàn 3 Tieát 3 CHÍNH TAÛ NGHE - VIEÁT CHAÙU NGHE CAÂU CHUYEÄN CUÛA BAØ I. MUÏC TIEÂU: -Nghe – vieát chính xaùc , ñeïp baøi thô luïc baùt Chaùu nghe caâu chuyeän cuûa baø . -Laøm ñuùng baøi taäp chính taû phaân bieät tr / ch hoaëc daáu hoûi / daáu ngaõ . II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: -Baûng lôùp vieát 2 laàn baøi taäp 2 a hoaëc 2b . III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC Hoaït ñoäng daïy 1. OÅn ñònh: - Nhaéc nhôû HS tö theá ngoài hoïc vaø chuaån bò saùch vôû ñeå hoïc baøi. 2. Kieåm tra baøi cuõ: - Yeâu caàu HS vieát laïi 3 töø ngöõ baét ñaàu baèng S/X; 3 töø ngöõ baét ñaàu baèng aêng/ aên. - Nhaän xeùt HS vieát baûng . - Nhaän xeùt veà chöõ vieát cuûa HS qua baøi chính taû laàn tröôùc . 3. Baøi môùi: a) Giôùi thieäu baøi: - Tieát chính taû naøy caùc em seõ nghe , vieát baøi thô Chaùu nghe caâu chuyeän cuûa baø vaø laøm baøi taäp chính taû phaân bieät tr / ch hoaëc daáu hoûi / daáu ngaõ. - GV ghi töïa baøi leân baûng. b) Höôùng daãn nghe – vieát chính taû * Tìm hieåu noäi dung baøi thô - GV ñoïc baøi thô . + Baïn nhoû thaáy baø coù ñieàu gì khaùc moïi ngaøy ? + Baøi thô noùi leân ñieàu gì ? * Höôùng daãn caùch trình baøy - Em haõy cho bieát caùch trình baøy baøi thô luïc baùt . Hoaït ñoäng hoïc - Caû lôùp laéng nghe, thöïc hieän. - HS vieát vaøo baûng con caùc töø ngöõ ñaõ tìm ñöôïc ôû nhaø.( GV ñaõ daën ôû tieát tröôùc) - Laéng nghe . - Laéng nghe. - Nhaéc laïi. - Theo doõi GV ñoïc , 1 HS ñoïc laïi . +Baïn nhoû thaáy baø vöøa ñi vöøa choáng gaäy. + Baøi thô noùi leân tình thöông cuûa hai baø chaùu daønh cho moät cuï giaø bò laãn ñeán möùc khoâng bieát caû ñöôøng veà nhaø mình . - Doøng 6 chöõ vieát luøi vaøo 1 oâ , doøng 8 Ngô Thị Tư – Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm - Giáo án Chính tả 4 chöõ vieát saùt leà , giöõa 2 khoå thô ñeå caùch 1 doøng . * Höôùng daãn vieát töø khoù - Yeâu caàu HS tìm caùc töø khoù , deã laãn khi vieát - HS neâu. - HS caû lôùp vieát vaøo baûng con, 2 HS vieát chính taû vaø luyeän vieát . vaøo baûng lôùp. - GV ñoïc cho HS vieát:moûi , daãn ñi , boãng nhieân - HS phaân tích. - Höôùng daãn phaân tích moät soá töø. - Nhaän xeùt baïn vieát. - Nhaän xeùt caùch vieát, söûa sai. * Vieát chính taû - Nhaéc HS tö theá ngoài vieát vaø caùch caàm buùt. - HS nghe GV ñoïc vieát baøi vaøo vôû. - GV ñoïc cho HS vieát ñuùng yeâu caàu . * Soaùt loãi vaø chaám baøi - Duøng buùt chì , ñoåi vôû cho nhau ñeå soaùt - Ñoïc toaøn baøi cho HS soaùt loãi . loãi , chöõa baøi . - Thu chaám 10 baøi . - Nhaän xeùt baøi vieát cuûa HS c) Höôùng daãn laøm baøi taäp chính taû * Baøi 2 a - 1 HS ñoïc yeâu caàu . - Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu . - 1 HS leân baûng , HS döôùi lôùp laøm baøi - Yeâu caàu HS töï laøm baøi . vaøo VBT - Nhaän xeùt , boå sung . - Goïi HS nhaän xeùt , boå sung . - Choát laïi lôøi giaûi ñuùng : tre – chòu – truùc – chaùy - Chöõa baøi : – tre – tre- chí – chieán – tre . - 2 HS ñoïc thaønh tieáng . - Goïi HS ñoïc ñoaïn vaên hoaøn chænh . - Hoûi :+ “Truùc daãu chaùy , ñoát ngay vaãn thaúng” em + Caây truùc , caây tre , thaân coù nhieàu ñoát duø bò ñoát nhöng noù vaãn coù daùng thaúng . hieåu nghóa laø gì ? + Ñoaïn vaên ca ngôïi caây tre thaúng thaéng , + Ñoaïn vaên muoán noùi vôùi chuùng ta ñieàu gì ? baát khuaát laø baïn cuûa con ngöôøi . 4. Cuûng coá -1 HS neâu. - Tieát chính taû hoâm nay chuùng ta hoïc baøi gì? 5. Daën doø: - Nhaän xeùt tieát hoïc , chöõ vieát cuûa HS . - Yeâu caàu HS veà nhaø vieát laïi baøi taäp vaøo vôû - Yeâu caàu HS veà nhaø tìm caùc töø chæ teân con vaät baét ñaàu baèng tr / ch vaø ñoà duøng trong nhaø coù mang thanh hoûi / thanh ngaõ . - Chuaån bò baøi : chính taû nhôù vieát baøi : truyeän coå nöôùc mình ñoaïn ( töø ñaàu ñeán cuûa mình) SGK/19. Tuaàn 4 Tieát 4 - HS laéng nghe veà nhaø thöïc hieän. CHÍNH TAÛ NHÔ Ù- VIEÁT TRUYEÄN COÅ NÖÔÙC MÌNH I. MUÏC TIEÂU: - Nhôù – vieát chính xaùc , ñeïp ñoaïn töø Toâi yeâu truyeän coå nöôùc toâi …… nhaän maët oâng cha cuûa mình trong baøi thô Truyeän coå nöôùc mình . - Laøm ñuùng baøi taäp chính taû phaân bieät r / d / g hoaëc aân / aâng .. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: - Baûng phuï vieát saün baøi taäp 2a. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC Ngô Thị Tư – Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm - Giáo án Chính tả 4 Hoaït ñoäng daïy 1. OÅn ñònh: - Nhaéc nhôû HS tö theá ngoài hoïc vaø chuaån bò saùch vôû ñeå hoïc baøi. 2. Kieåm tra baøi cuõ: - Yeâu caàu HS vieát 3 töø chæ teân caùc con vaät baèng ch/ tr. - Nhaän xeùt. 3. Baøi môùi a. Giôùi thieäu baøi : - Tieát chính taû naøy caùc em seõ nghe , vieát baøi thô Truyeän coå nöôùc mình vaø laøm baøi taäp chính taû phaân bieät r / d / g hoaëc aân / aâng . - Gv ghi töïa baøi leân baûng. b. Höôùng daãn HS nhôù vieát. * Trao ñoåi veà noäi dung ñoaïn thô - GV ñoïc baøi thô . - Hoûi : + Vì sao taùc giaû laïi yeâu truyeän coå nöôùc nhaø ? + Qua nhöõng caâu chuyeän coå , cha oâng ta muoán khuyeân con chaùu ñieàu gì ? * Höôùng daãn vieát töø khoù - Yeâu caàu HS tìm caùc töø khoù , deã laãn . - Yeâu caàu HS ñoïc vaø vieát caùc töø vöøa tìm ñöôïc . Hoaït ñoäng hoïc - Caû lôùp laéng nghe, thöïc hieän. - HS vieát vaøo baûng con, 2 HS vieát ôû baûng lôùn : traâu , chaâu chaáu , traên , caù treâ , chieàn chieän , chaøo maøo … - Nhaän xeùt baïn vieát. - Laéng nghe. - Nhaéc laïi. - 3 HS ñoïc thuoäc loøng ñoaïn thô . + Vì nhöõng caâu chuyeän coå raát saâu saéc , nhaân haäu . + Cha oâng ta muoán khuyeân con chaùu haõy bieát thöông yeâu , giuùp ñôõ laãn nhau , ôû hieàn seõ gaëp nhieàu ñieàu may maén , haïnh phuùc . - Caùc töø : truyeän coå , saâu xa , nghieâng soi , vaøng côn naéng … - HS vieát baûng con, 2 HS vieát vaøo baûng lôùn. * Vieát chính taû - Höôùng daãn HS trình baøy baøi thô luïc baùt , chuù yù - Laéng nghe. - HS gaáp SGK, nhôù laïi ñoaïn thô, töï vieát nhöõng töø caàn vieát hoa. baøi. * Chaám, chöõa baøi chính taû. - Thu 10 baøi chaám. c. Höôùng daãn laøm baøi taäp chính taû * Baøi 2 a - Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu . - Yeâu caàu HS töï laøm baøi , 2 HS laøm xong tröôùc leân laøm treân baûng . - Goïi HS nhaän xeùt , boå sung . - Choát laïi lôøi giaûi ñuùng . gioù thoåi – gioù ñöa – gioù naâng caùnh dieàu . - Goïi HS ñoïc laïi caâu vaên . 4. Cuûng coá - Muoán vieát chính taû ñuùng chuùng ta caàn chuù yù ñieàu gì ? 5. Daën doø: - Nhaän xeùt tieát hoïc . - Veà nhaø laømBT 2b vaø chuaån bò baøi : chính taû - HS coøn laïi soaùt baøi, söûa loãi cho nhau. - 1 HS ñoïc yeâu caàu . - HS duøng buùt chì vieát vaøo VBT. - 2 Hs laøm baøi ôû baûng. - Nhaän xeùt , boå sung baøi cuûa baïn . - 1 HS ñoïc. - HS neâu. - HS laéng nghe veà nhaø thöïc hieän. Ngô Thị Tư – Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm - Giáo án Chính tả 4 nghe vieát baøi : nhöõng haït thoùc gioáng ñoaïn ( töø luùc aáy...oâng vua hieàn minh) Tuaàn 5 Tieát 5 CHÍNH TAÛ NGHE VIEÁT NHÖÕNG HAÏT THOÙC GIOÁNG I. MUÏC TIEÂU: - Nghe – vieát ñuùng ñeïp ñoaïn vaên Töø luùc … ñeán oâng vua hieàn minh trong baøi nhöõng haït thoùc gioáng. - Laøm ñuùng baøi taäp chính taû phaân bieät tieáng coù aâm ñaàu l/n haëc vaàn en/eng. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: - 4 tôø giaáy khoå to in saün noäi dung Baøi taäp 2a, buùt loâng. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC Hoaït ñoäng daïy 1. OÅn ñònh: - Nhaéc nhôû HS tö theá ngoài hoïc vaø chuaån bò saùch vôû ñeå hoïc baøi. 2. Kieåm tra baøi cuõ: - Yeâu caàu HS vieát vaøo baûng con. - GV ñoïc :baâng khuaâng, baän bòu, nhaân daân ,… - Nhaän xeùt veà chöõ vieát cuûa HS . 3. Baøi môùi: a. Giôùi thieäu baøi: - Giôø chính taû hoâm nay caù em seõ nghe- vieát ñoaïn vaên cuoái baøi Nhöõng haït thoùc gioáng vaø laøm baøi taäp chính taû phaân bieät l/n hoaëc en/eng. - Gv ghi töïa baøi leân baûng. b. Höôùng daãn nghe- vieát chính taû: * Trao ñoåi noäi dung ñoaïn vaên: - Goïi 1 HS ñoïc ñoaïn vaên. + Nhaø vua choïn ngöôøi nhö theá naøo ñeå noái ngoâi? * Höôùùng daãn vieát töø khoù: -Yeâu caàu HS tìm töø khoù, deã laãn khi vieát chính taû. Hoaït ñoäng hoïc - Caû lôùp laéng nghe, thöïc hieän. - 1 HS leân baûng vieát, caû lôùp vieát vaøo baûng con. - Laéng nghe. - 1 HS ñoïc + Nhaø vua choïn ngöôøi trung thöïc ñeå noái ngoâi. - Caùc töø ngöõ: luoäc kó, gioáng thoùc, doõng daïc, truyeàn ngoâi,… -Yeâu caàu HS luyeän ñoïc vaø vieát caùc töø vöøa tìm -Vieát vaøo baûng con. ñöôïc. * Vieát chính taû: - GV ñoïc cho HS vieát theo ñuùng yeâu caàu, nhaéc - HS nghe GV ñoïc vieát baøi vaøo vôû. HS vieát lôøi noùi tröïc tieáp sau daáu 2 chaám phoái hôïp vôùi daáu gaïch ñaàu doøng. * Soaùt loãi vaø chaám baøi - Ñoïc toaøn baøi cho HS soaùt loãi . - Thu chaám 10 baøi . - Nhaän xeùt baøi vieát cuûa HS c. Höôùng daãn laøm baøi taäp: Ngô Thị Tư – Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm - Giáo án Chính tả 4 * Baøi 2 a: Hoaït ñoäng nhoùm - Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu vaø noäi dung. - Toå chöùc cho HS thi laøm baøi taäp theo nhoùm. -1 HS ñoïc - HS trong nhoùm tieáp söùc nhau ñieàn chöõ coøn thieáu (moãi HS chæ ñieàn 1 chöõ) - Nhaän xeùt, tuyeân döông nhoùm thaéng cuoäc : Tìm - Cöû 1 ñaïi dieän ñoïc laïi ñoaïn vaên. - Chöõa baøi (neáu sai) ñuùng töø, laøm nhanh, ñoïc ñuùng chính taû. - GV choát lôøi giaûi ñuùng( SGV/ 118) * Baøi 3: - 1 HS ñoïc yeâu caàu vaø noäi dung. - Goïi HS ñoïc yeâu caàu vaø noäi dung. - Lôøi giaûi: Con noøng noïc. -Yeâu caàu HS suy nghó vaø tìm ra teân von vaät. - Laéng nghe. - Giaûi thích : nhö SGV/119. 4.Cuûng coá - 2 HS neâu. - Tieát chính taû hoâm nay chuùng ta hoïc baøi gì? - Muoán vieát chính taû ñuùng chuùng ta caàn chuù yù ñieàu gì ? 5. Daën doø: - HS laéng nghe veà nhaø thöïc hieän. -Nhaän xeùt tieát hoïc. - Veà nhaø vieát laïi baøi 2b vaøo vôû. Hoïc thuoäc loøng 2 caâu ñoá. - Chuaån bò baøi:chính taû nghe vieát baøi : ngöôøi vieát truyeän thaät thaø. Tuaàn 6 Tieát 6 CHÍNH TA ÛNGHE - VIEÁT NGÖÔØI VIEÁT TRUYEÄN THAÄT THAØ I. MUÏC TIEÂU: - Nghe – vieát ñuùng ñeïp caâu chuyeän vui Ngöôøi vieát truyeän thaät thaø.. - Töï phaùt hieän ra loãi sai vaø söûa loãi chínhtaû. - Tìm vaø víeât ñuùng caùc töø laùy coù chöùa aâm x/s hoaëc thanh hoû, thanh ngaõ. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: - Töø ñieån (neáu coù) hoaëc vaøi trang pho to. - Giaáy khoå to vaø buùt daï. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc 1. OÅn ñònh: - Nhaéc nhôû HS tö theá ngoài hoïc vaø chuaån bò saùch - Caû lôùp laéng nghe, thöïc hieän. vôû ñeå hoïc baøi. 2. Kieåm tra baøi cuõ: - Yeâu caàu HS vieát vaøo baûng con caùc töø ngöõ :lang - Caû lôùp vieát baûng con ben, caùi keûng, leng keng, len leùn. - Nhaän xeùt chöõ vieát cuûa HS . 3. Baøi môùi: a. Giôùi thieäu baøi: - Giôø chính taû hoâm nay caùc em seõ vieát laïi moät caâu -Laéng nghe. truyeän vui noùi veà nhaø vaên Phaùp noåi tieáng Bandaéc. b. Höôùng daãn vieát chính taû: Ngô Thị Tư – Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm - Giáo án Chính tả 4 * Tìm hieåu noäi dung truyeän: - 2 HS ñoïc thaønh tieáng. - Goïi HS ñoïc truyeän. - HS neâu. Hoûi:+ Nhaø vaên Ban-daéc coù taøi gì? +Trong cuoäc soáng oâng laø ngöôøi nhö theá naøo? * Höôùng daãn vieát töø khoù: - HS neâu caùc töø : ban -daéc, truyeän daøi, -Yeâu caàu HS tìm caùc töø khoù vieát trong truyeän. -Yeâu caàu HS ñoïc vaø luyeän vieát caùc töø vöøa tìn truyeän ngaén… - HS vieát töø khoù vaøo baûng con. ñöôïc. * Höôùng daãn trình baøy: - 1 HS neâu. - Goïi HS nhaéc laïi caùch trình baøy lôøi thoaïi. * HS vieát chính taû. - Nhaéc HS tö theá ngoài vieât vaø caùch caàm buùt. - HS laéng nghe vaø vieát baøi vaøo vôû - GV ñoïc töøng caâu, cuïm töø. - HS doø baøi. * Thu chaám, nhaän xeùt baøi: c. Höôùng daãn laøm baøi taäp chính taû: * Baøi 2: -1 HS ñoïc thaønh tieáng yeâu caàu vaø maãu. -Yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi . -Töï ghi loãi vaø chöõa loãi. -Yeâu caàu HS ghi loãi vaø chöõa loãi vôû baøi taäp - Chaám moät soá baøi chöõa cuûa HS . * Baøi 3 : Hoaït ñoäng nhoùm 4 - 1 HS ñoïc yeâu caàu vaø maãu. a/.- Goïi HS ñoïc. Hoûi: + Töø laùy coù tieáng chöùa aâm s hoaëc aâm x laø töø + Töø laùy coù tieáng laëp laïi aâm ñaàu s/x nhö theá naøo? - Phaùt giaáy vaø buùt daï cho HS . - Yeâu caàu HS hoaït ñoäng trong nhoùm (coù theå duøng - Hoaït ñoäng trong nhoùm. - Nhaän xeùt, boå sung. töø ñieån) - Nhoùm xong tröôùc daùn phieáu leân baûng. Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung ñeå coù 1 phieáu hoaøn - Chöõa baøi. chænh. - Keát luaän veà phieáu ñuùng ñaày ñuû nhaát. 4. Cuûng coá: - Muoán vieát chính taû ñuùng chuùng ta caàn chuù yù - HS neâu ñieàu gì ? 5. Daën doø: - HS laéng nghe veà nhaø thöïc hieän. -Nhaän xeùt tieát hoïc. - Daën HS ghi nhôù caùc töø laùy vöøa tìm ñöôïc vaø chuaån bò baøi sau. Hoïc thuoäc baøi thô : Gaø troáng vaø caùo. TUAÀN 7 Tieát 7 CHÍNH TAÛ NHÔÙ VIEÁT GAØ TROÁNG VAØ CAÙO I. MUÏC TIEÂU: - Nhôù vieát chính xaùc, ñeïp ñoaïn töø Nghe lôøi caùo duï thieät hôn… ñeán laøm gì ñöôïc ai trong truyeän thô gaø troáng vaø Caùo. - Tìm ñöôïc, vieát ñuùng nhöõng tieáng baét ñaàu baèng tr/ch hoaëc coù vaàn öôn/ öông, caùc töø hôïp vôùi nghóa ñaõ cho. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: Ngô Thị Tư – Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm - Giáo án Chính tả 4 - Baøi taäp 2a vieát saün 2 laàn treân baûng lôùp. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC Hoaït ñoängdaïy 1. OÅn ñònh: - Nhaéc nhôû HS tö theá ngoài hoïc vaø chuaån bò saùch vôû ñeå hoïc baøi. 2. Kieåm tra baøi cuõ: - Yeâu caàu HS vieát vaøo baûng con caùc töø : phe phaåy, thoaû thueâ, doã daønh, nghó ngôïi, pheø phôõn,… - Nhaän xeùt chöõ vieát cuûa HS treân baûng vaø ôû baøi chính taû tröôùc. 3. Baøi môùi: a. Giôùi thieäu baøi: -Trong giôø chính taû hoâm nay cac em seõ nhôù vieát ñoaïn vaên cuoái trong truyeän thô Gaø troáng vaø Caùo, laøm moät soá baøi taäp chính taû. b. Höôùng daãn vieát chính taû: * Trao ñoåi veà noäi dung ñoaïn vaên: - Yeâu caàu HS ñoïc thuoäc loøng ñoaïn thô. + Lôøi leõ cuûa gaø noùi vôùi caùo theå hieän ñieàu gì? + Gaø tung tin gì ñeå cho caùo moät baøi hoïc. + Ñoaïn thô muoán noùi vôùi chuùng ta ñieàu gì? * Höôùng daãn vieát töø khoù: -Yeâu caàu HS tìm caùc töø khoù vieát vaø luyeän vieát. * Yeâu caàu HS nhaéc laïi caùch trình baøy * HS vieát baøi. - Yeâu caàu HS gaáp SGK. * Chaám, chöõa loãi c. Höôùng daãn laøm baøi taäp chính taû: * Baøi 2: Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi. a/. Goïi HS ñoïc yeâu caàu. -Yeâu caàu HS thaûo luaän caëp ñoâi vaø vieát baèng chì vaøo SGK. - Toå chöùc cho 2 nhoùm HS thi ñieàn töø tieáp söùc treân baûng. Nhoùm naøo ñieàn ñuùng töø, nhanh seõ thaéng. - Goïi HS nhaän xeùt, chöõa baøi. - Goïi HS ñoïc ñoaïn vaên hoaøn chænh. * Baøi 3 : Hoaït ñoäng nhoùm baøn a/. - Goïi HS ñoïc yeâu caàu vaø noäi dung. -Yeâu caàu HS thaûo luaän nhoùm baøn vaø tìm töø. - Goïi HS ñoïc ñònh nghóa vaø caùc töø ñuùng. - Goïi HS nhaän xeùt. Hoaït ñoänghoïc - Caû lôùp laéng nghe, thöïc hieän. - HS vieát vaøo baûng con. - Laéng nghe. - Laéng nghe. - 3 HS ñoïc thuoäc loøng ñoaïn thô. - HS neâu. - HS neâu caùc töø : phaùch bay, quaép ñuoâi, co caúng, khoaùi chí, phöôøng gian doái,… - HS vieát baûng con caùc töø khoù. - Vieát hoa Gaø, Caùo khi laø lôøi noùi tröïc tieáp, vaø laø nhaân vaät. - Lôøi noùi tröïc tieáp ñaët sau daáu hai chaám keát hôïp vôùi daáu ngoaëc keùp. - HS töï nhôù vieát baøi vaøo vôû. Töï soaùt laïi baøi. -2 HS ñoïc thaønh tieáng. -Thaûo luaän caëp ñoâi vaø laøm baøi. - Thi ñieàn töø treân baûng. - HS chöõa baøi neáu sai. - 2 HS ñoïc thaønh tieáng. - 2 HS cuøng baøn thaûo luaän ñeå tìm töø. - 1 HS ñoïc ñònh nghóa, 1 HS ñoïc töø. - HS nhaän xeùt. Ngô Thị Tư – Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm - Giáo án Chính tả 4 - Yeâu caàu HS ñaët caâu vôùi töø vöøa tìm ñöôïc. - HS ñaët caâu. - Nhaän xeùt caâu cuûa HS . 4. Cuûng coá: - 2 HS neâu. - Tieát chính taû hoâm nay chuùng ta hoïc baøi gì? - Muoán vieát chính taû ñuùng chuùng ta caàn chuù yù ñieàu gì ? 5. Daën doø: - HS laéng nghe veà nhaø thöïc hieän. - Nhaän xeùt tieát hoïc, chöõ vieát cuûa HS . - Veà nhaø vieát laïi baøi taäp 2a vaø ghi nhôù caùc töø ngöõ vöøa tìm ñöôïc. - Chuaån bò baøi sau. TUAÀN 8 Tieát 8 CHÍNH TAÛ NGHE - VIEÁT TRUNG THU ÑOÄC LAÄP I. MUÏC TIEÂU: -Nghe – vieát ñuùng chính taû trình baøy ñuùng, ñeïp ñoaïn töø “ Ngaøy mai caùc em coù quyeàn…ñeán to lôùn, vui töôùi” trong baøi Trung thu ñoäc laäp. -Tìm vaø vieát ñuùng chính taû nhöõng tieáng baét ñaàu baèng r/d/gi ( hoaëc coù vaàn ieân/ ieâng/ yeân ) ñeå ñieàn vaøo choã troáng, hôïp vôùi nghóa ñaõ cho. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY - HOÏC: -Giaáy khoå to vieát saün noäi dung baøi taäp 2a hoaëc 2b (theo nhoùm). -Baûng lôùp vieát saün noäi dung baøi taäp 3a hoaëc 3b. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC Hoaït ñoängdaïy 1. OÅn ñònh: - Nhaéc nhôû HS tö theá ngoài hoïc vaø chuaån bò saùch vôû ñeå hoïc baøi. 2. Kieåm tra baøi cuõ: -Yeâu caàu 1 HS leân baûng vieát, caû lôùp vieát baûng con caùc töø : khai tröông, söông gioù, thònh vöôïng, röôùn coå, -Nhaän xeùt chöõ vieát cuûa HS treân baûng vaø ôû baûng con. 3. Baøi môùi: a. Giôùi thieäu baøi: - Chính taû nghe vieát ñoaïn 2 baøi Trung thu ñoäc laäp - GV ghi töïa leân baûng. b. Höùông daãn vieát chính taû: * Trao ñoåi noäi dung ñoaïn vaên: - Goïi HS ñoïc ñoaïn vaên caàn vieát trang 66, SGK. - Hoûi : + Cuoäc soáng maø anh chieán só mô öôùc tôùi ñaát nöôùc ta töôi ñeïp nhö theá naøo? + Ñaát nöôùc ta hieän nay ñaõ thöïc hieän öôùc mô caùch ñaây 60 naêm cuûa anh chieán só chöa? - GV nhaän xeùt, choát laïi. Hoaït ñoänghoïc - Caû lôùp laéng nghe, thöïc hieän. - HS thöïc hieän theo yeâu caàu. - Laéng nghe. - Laéng nghe. - Nhaéc laïi töïa baøi. -1 HS ñoïc thaønh tieáng. - HS neâu. Ngô Thị Tư – Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm - Giáo án Chính tả 4 * Höôùng daãn vieát töø khoù: -Yeâu caàu HS tìm caùc töø khoù, deã laãn khi vieát vaø luyeän vieát. - GV ñoïc cho HS luyeän vieát caùc töø: quyeàn mô töôûng, möôi möôøi laêm, thaùc nöôùc, phaáp phôùi, baùt ngaùt, noâng tröôøng, to lôùn,… - GV nhaän xeùt. * Nghe – vieát chính taû: -GV nhaéc HS caùch trình baøy ñoaïn vaên. - Chuù yù tö theá ngoài vieát, caùch caàm vieát. -GV ñoïc töøng caâu, cum töø ( Ñoïc 2-3 laàn) * Chaám baøi – nhaän xeùt baøi vieát cuûa HS : - Thu 10 baøi chaám. - Nhaän xeùt baøi vieát cuûa HS. c. Höôùng daãn laøm baøi taäp: Baøi 2a: Hoaït ñoäng nhoùm 4 - Goïi HS ñoïc yeâu caàu. -Chia nhoùm 4 HS , phaùt phieáu vaø buùt daï cho töøng nhoùm. - Yeâu caàu HS trao ñoåi, tìm töø vaø hoaøn thaønh phieáu. Nhoùm naøo laøm xong tröôùc daùn phieáu leân baûng. -Goïi caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung (neáu caàn). -Goïi HS ñoïc laïi truyeän vui. Caû lôùp theo doõi vaø traû lôøi caâu hoûi: +Caâu truyeän ñaùng cöôøi ôû ñieåm naøo? +Theo em phaûi laøm gì ñeå moø laïi ñöôïc kieám? Ñaùp aùn: kieám giaét, kieám rôi, ñaùnh daáu- kieám rôi- ñaùnh daáu. b/. Tieán haønh töông töï nhö muïc a. -Hoûi: Tieáng ñaøn cuûa chuù beù Deá sau loø söôûi ñaõ aûnh höôûng ñeán Moâ-da nhö theá naøo? -Ñaùp aùn: yeân tónh, boãng nhieân-ngaïc nhieân- bieãu dieãn- buoät mieäng-tieáng ñaøn. Baøi 3: Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi a/ - Goïi HS ñoïc yeâu caàu. -Yeâu caàu HS thaûo luaän caëp ñoâi ñeå tim töø cho hôïp nghóa. -Goïi HS laøm baøi. -Goïi HS nhaän xeùt, boå sung. -Keát luaän veà lôøi giaûi ñuùng: Reû - danh nhaân giöôøng. b/ Tieán haønh töông töï muïc a. Ñaùp aùn: ñieän thoaïi, nghieàn, khieâng. 4. Cuûng coá: - Tieát chính taû hoâm nay ta hoïc baøi gì? 5. Daën doø: - HS neâu. - 1HS leân baûng vieát, caû lôùp vieát vaøo baûng con. - Nhaän xeùt baøi baïn. - Laéng nghe. - HS vieát baøi vaøo vôû. - 10 HS noäp baøi, HS coùn laïi ñoåi cheùo vôû doø baøi. -1 HS ñoïc thaønh tieáng. -Nhaän phieáu vaø laøm vieäc trong nhoùm. -Nhaän xeùt, boå sung, chöõa baøi (neáu coùaân2 -1 HS ñoïc thaønh tieáng. - HS traû lôøi. - 2 HS ñoïc thaønh tieáng. -Laøm vieäc theo caëp. -Töøng caëp HS thöïc hieän. 1 HS ñoïc nghóa cuûa töø 1 HS ñoïc töø hôïp vôùi nghóa. -Nhaän xeùt, boå sung baøi cuûa baïn. -Chöõa baøi (neáu sai). - HS neâu. Ngô Thị Tư – Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm - Giáo án Chính tả 4 -Daën HS veà nhaø ñoïc laïi chuyeän vui vaø ghi nhôù - Laéng nghe ghi nhôù, veà nhaø thöïc hieän. caùc töø vöøa tìm ñöôïc baèng caùch ñaët caâu. - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Chuaån bò baøi: Chính taû nghe - vieát: Thôï reøn TUAÀN 9 Tieát 9 CHÍNH TAÛ NGHE VIEÁT THÔÏ REØN I. Muïc tieâu: -Nghe vieát ñuùng chính taû baøi “ngöôøi thôï reøn” -Laøm ñuùng baøi taäp chính taû phaân bieät l/n hoaëc uoân/uoâng. II. Ñoà duøng daïy hoïc: -Baøi taäp 2a vieát vaøo giaáy khoå to vaø buùt daï. III. Hoaït ñoäng treân lôùp: Hoaït ñoängdaïy 1. OÅn ñònh: - Nhaéc nhôû HS tö theá ngoài hoïc vaø chuaån bò saùch vôû ñeå hoïc baøi. 2. Kieåm tra baøi cuõ: - Yeâu caàu HS vieát baûng con. - GV ñoïc cho HS vieát caùc töø : ñieän thoaïi, yeân oån, bay lieäng, bieâng bieác. - Nhaän xeùt chöõ vieát cuûa HS treân baûng vaø vôû chính taû. 3. Baøi môùi: a. Giôùi thieäu baøi: - ÔÛ baøi taäp ñoïc Thöa chuyeän vôùi meï , Cöông mô öôùc laø ngheà gì? - Moãi ngheà ñeàu coù neùt hay neùt ñeïp rieâng. Baøi chính taû hoâm nay caùc em seõ bieát theâm caùi hay, caùi vui nhoän cuûa ngheà thôï reøn vaø laøm baøi taäp chính taû phaân bieät l/n hoaëc uoân/ uoâng. b. Höôùng daãn vieát chính taû: * Tìm hieåu baøi thô: - Goïi HS ñoïc baøi thô. - Goïi HS ñoïc phaàn chuù giaûi. - Hoûi: +Nhöõng töø ngöõ naøo cho em bieát ngheà thôï reøn raát vaát vaû? + Ngheà thôï reøn coù nhöõng ñieåm gì vui nhoän? + Baøi thô cho em bieát gì veà ngheà thôï reøn? Hoaït ñoänghoïc - Caû lôùp laéng nghe, thöïc hieän. - 1 HS vieát ôû baûng lôùp, HS coøn laïi vieát vaøo baûng con. - Nhaän xeùt baïn vieát ôû baûng. - Cöông mô öôùc laøm ngheà thôï reøn. - Laéng nghe. - 2 HS ñoïc thaønh tieáng. -1 HS ñoïc phaàn chuù giaûi. - HS neâu. + Ngheà thôï reøn vui nhö dieãn kòch, giaø treû nhö nhau, nuï cöôøi khoâng bao giôø taét. + Baøi thô cho em bieát ngheà thôï reøn vaát vaû nhöng coù nhieàu nieàm vui trong lao ñoäng. * Höôùng daãn vieát töø khoù: - Yeâu caàu HS tìm, luyeän vieát caùc töø khoù, deã laãn - HS neâu. khi vieát chính taû. - GV ñoïc cho HS vieát vaøo baûng con cacù tö ø: traêm - HS vieát vaøo baûng con, 1 HS leân baûng vieát. Ngô Thị Tư – Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm - Giáo án Chính tả 4 ngheà, quay moät traän, boùng nhaãy, dieãn kòch, nghòch . - GV nhaän xeùt. * Vieát chính taû: - Höôùng daãn caùch trình baøy baøi thô. - Nhaéc tö theá ngoài vieát. - GV ñoïc cho HS vieát. * Thu, chaám baøi, nhaän xeùt: - GV thu 10 baøi chaám vaø nhaän xeùt. c. Höôùng daãn laøm baøi taäp chính taû: * Baøi 2a - Goïi HS ñoïc yeâu caàu. - Phaùt phieáu vaø buùt daï cho töøng nhoùm. Yeâu vaàu HS laøm trong nhoùm. Nhoùm naøo laøm xong tröôùc daùn phieáu leân baûng. Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung (neáu sai) - Nhaän xeùt, keát luaän lôøi giaûi ñuùng. Naêm gian leàu coû thaáp le te Ngoõ toái theâm saâu ñoùm laäp loeø Löng giaäu phaát phô choøm khoùi nhaït Laøn ao loùng laùnh boùng traêng loe. - Goïi HS ñoïc laïi baøi thô. - Hoûi: +Ñaây laø caûnh vaät ôû ñaâu? Vaøo thôøi gian naøo? - Baøi thô Thu aám naèm trong chuøm thô thu raát noåi tieáng cuûa nhaø thô Nguyeãn Khuyeán. OÂng ñöôïc meänh danh laø nhaø thô cuûa laøng queâ Vieät Nam. Caùc em tìm ñoïc ñeå thaáy ñöôïc neùt ñeïp cuûa mieàn noâng thoân. 4. Cuûng coá - Tieát chính taû hoâm nay ta hoïc baøi gì? 5. Daën doø: - Nhaän xeùt chöõ vieát cuûa HS . - Veà nhaø hoïc thuoäc baøi thô thu aám cuûa Nguyeãn Khuyeán hoaëc caùc caâu ca dao vaø oân luyeän ñeå chuaån oân taäp giöõa hoïc kì I - Nhaän xeùt tieát hoïc. TUAÀN 10 TIEÁT 10: - Nhaän xeùt baïn vieát ôû baûng. - HS laéng nghe. - HS vieát baøi. - 10 HS ñem leân chaám, HS ôû döôùi lôùp ñoåi cheùo vôû kieàm tra baøi cho nhau. -1 HS ñoïc thaønh tieáng. - Nhaän ñoà duøng vaø hoaït ñoäng trong nhoùm. - Daùn phieáu, caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung - 2 HS ñoïc thaønh tieáng. - Ñaây laø caûnh vaät ôû noâng thoân vaøo nhöõng ñeâm traêng. - Laéng nghe. - 1 HS neâu. - Laéng nghe ghi nhôù, veà nhaø thöïc hieän. OÂN TAÄP GIÖÕA HOÏC KÌ I CHÍNH TAÛ NGHE VIEÁT. LÔØI HÖÙA I. MUÏC TIEÂU: - Nghe- vieát ñuùng chính taû baøi, trình baøy ñeïp baøi Lôøi höùa. - Hieåu ñoïc noäi dung baøi. - Cuûng coá quy taéc vieát hoa teân rieâng. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: Ngô Thị Tư – Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm - Giáo án Chính tả 4 - Giaáy khoå to keå saün baûng BT3 vaø buùt daï. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG TREÂN LÔÙP: Hoaït ñoäng daïy 1. OÅn ñònh: - Nhaéc nhôû HS tö theá ngoài hoïc vaø chuaån bò saùch vôû ñeå hoïc baøi. 2. Kieåm tra baøi cuõ: - Yeâu caàu HS vieát baûng con. - GV ñoïc cho HS vieát caùc töø : : traêm ngheà, quay moät traän, boùng nhaãy, dieãn kòch, nghòch . - Nhaän xeùt chöõ vieát cuûa HS treân baûng vaø vôû chính taû. 3. Baøi môùi: a. Giôùi thieäu baøi: - Neâu muïc tieâu tieát hoïc. b. Höôùng daãn HS nghe vieát chính taû: - GV ñoïc baøi Lôøi höùa. Sau ñoù 1 HS ñoïc laïi. - Goïi HS giaûi nghóa töø trung só. - Yeâu caàu HS tìm ra caùc töø deã laãn khi vieát chính taû vaø luyeän vieát. - Hoûi HS veà caùch trình baøy khi vieát daáu hai chaám, xuoáng doøng gaïch ñaàu doøng, môû ngoaëc keùp, ñoùng ngoaëc keùp. - Ñoïc chính taû cho HS vieát. - Soaùt loãi, thu baøi, chaám chính taû. c. Höôùng daãn laøm baøi taäp: * Baøi 1: Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi. - Goïi HS ñoïc yeâu caàu. - Yeâu caàu HS thaûo luaän caëp ñoâi vaø phaùt bieåu yù kieán. GV nhaän xeùt vaø keát luaän caâu traû lôøi ñuùng. a/ Em beù ñöôïc giao nhieämvuï gì trong troø chôi ñaùnh traän giaû? b/ Vì sao trôøi ñaõ toái, em khoâng veà? c/ Caùc daáu ngoaëc keùp trong baøi duøng ñeå laøm gì? Hoaït ñoängho ïc - Caû lôùp laéng nghe, thöïc hieän. - Caû lôùp vieát vaøo baûng con, 1 HS vieát ôû baûng lôùp. - HS laéng nghe. -1 HS ñoïc, caû lôùp laéng nghe. - Ñoïc phaàn Chuù giaûi trong SGK. - Caùc töø : Ngaång ñaàu, traän giaû, trung só. - 2 HS ñoïc thaønh tieáng. - 2 HS ngoài cuøng baøn trao ñoåi thaûo luaän. - Em ñöôïc giao nhieäm vuï gaùc kho ñaïn. - Em khoâng veà vì ñaõ höùa khoâng boû vò trí gaùc khi chöa coù ngöôøi ñeán thay. Caùc daáu ngoaëc keùp trong baøi duøng ñeå baùo tröôùc boä phaän sau noù laø lôøi noùi cuûa baïn em beù hay cuûa em beù. d/ Coù theå ñöa nhöõng boä phaän ñaët trong daáu ngoaëc - HS neâu. keùp xuoáng doøng, ñaët sau daáu gaïch ngang ñaàu doøng khoâng? Vì sao? GV choát laïi : Khoâng ñöôïc, trong maãu truyeän treân coù 2 cuoäc ñoái thoaïi- cuoäc ñoái thoaïi giöõa em beù vôùi ngöôøi khaùch trong coâng vieân vaø cuoäc ñoái thoaïi giöõa em beù vôùi caùc baïn cuøng chôi traän giaû laø do em beù thuaät laïi vôùi ngöôøi khaùch, do ñoù phaûi ñaët trong daáu ngoaëc keùp ñeå phaân bieät vôùi nhöõng lôøi ñoái thoaïi cuûa em beù vôùi ngöôøi khaùch voán ñaõ Ngô Thị Tư – Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm - Giáo án Chính tả 4 ñöôïc ñaët sau daáu gaïch ngang ñaàu doøng. * GV vieát caùc caâu ñaõ chuyeån hình thöùc theå hieän nhöõng boä phaän ñaët trong ngoaëc keùp ñeå thaáy roõ tính khoâng hôïp lí cuûa caùch vieát aáy. * Baøi 3: Hoaït ñoäng nhoùm 4 - Goïi HS ñoïc yeâu caàu. - Phaùt phieáu cho nhoùm 4 HS . Nhoùm naøo laøm xong tröôùc daùn phieáu leân baûng. Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt boå sung. - Keát luaän lôøi giaûi ñuùng. - 1 HS ñoïc thaønh tieáng yeâu caàu trong SGK. - Yeâu caàu HS trao ñoåi hoaøn thaønh phieáu. -Söûa baøi (neáu sai). Caùc loaïi teân rieâng Quy taét vieát Ví duï 1. Teân rieâng, teân ñòa lí -Vieát hoa chöõ caùi ñaàu vuûa moãi - Hoà Chí Minh. Vieät Nam. tieáng taïo thaønh teân ñoù. - Ñieän Bieân Phuû. - Tröôøng Sôn. 1. Teân rieâng, teân ñòa lí -Vieát hoa chöõ caùi ñaàu cuûa moãi boä nöôùc ngoaøi. phaän taïo thaønh teân ñoù. Neáu boä phaän taïo thaønh teân goàm nhieàu tieáng thì giöõa caùc tieáng coù gaïch noái Lu-I a-xtô. Xanh Beâ-teùc-bua. Tuoác-gheâ-nheùp. Luaân Ñoân. Baïch Cö Dò…. 4. Cuûng coá : - Neâu caùch trình baøy khi vieát daáu 2 chaám vaø daáu - HS neâu. ngoaëc keùp. 5. Daën doø: - Laéng nghe ghi nhôù, veà nhaø thöïc hieän. - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Daën HS veà nhaø ñoïc caùc baøi taäp ñoïc vaø HTL ñeå chuaån bò baøi sau. TUAÀN 11 Tieát 11 CHÍNH TAÛ NHÔÙ VIEÁT NEÁU CHUÙNG MÌNH COÙ PHEÙP LAÏ I. MUÏC TIEÂU: - Nhôù – vieát chính xaùc, ñeïp 4 khoå thô ñaài baøi thô Neáu chuùng mình coù pheùp laï. - Laøm ñuùng baøi taäp chính taû phaân bieät x/s hoaêc phaân bieät daáu hoûi/ daáu ngaõ. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: - Baøi taäp 2a vaø baøi taäp 3 vieát vaøo baûng phuï. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG TREÂN LÔÙP: Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc 1. OÅn ñònh: - Nhaéc nhôû HS tö theá ngoài hoïc vaø chuaån bò saùch - Caû lôùp laéng nghe, thöïc hieän. vôû ñeå hoïc baøi. 2. Kieåm tra baøi cuõ: - Caû lôùp vieát vaøo baûng con, 1 HS vieát ôû - Yeâu caàu HS vieát baûng con. Ngô Thị Tư – Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm - Giáo án Chính tả 4 - GV ñoïc cho HS vieát caùc töø : beàn bæ, ngoõ nhoû, ngaõ ngöûa, hæ haû,… - Nhaän xeùt chöõ vieát cuûa HS treân baûng vaø vôû chính taû. 3. Baøi môùi: a. Giôùi thieäu baøi: - Tieát chính taû hoâm nay caùc em seõ nhôù- vieát 4 khoå thô ñaàu cuûa baøi thô Neáu chuùng mình coù pheùp laï vaø laøm baøi taäp chính taû. b. Höôùng daãn nhôù - vieát chính taû: * Trao ñoåi veà noäi dung ñoaïn thô: - Goïi HS môû SGK ñoïc 4 khoå thô ñaàu baøi thô Neáu chuùng mình coù pheùp laï. - Goïi HS ñoïc thuoäc loøng 4 khoå thô. - Hoûi:+ Caùc baïn nhoû trong ñoïan thô coù mô öôùc nhöõng gì? + GV toùm taéc : caùc baïn nhoû ñeàu mong öôùc theá giôùi ñeàu trôû neân toát ñeïp hôn. * Höôùng daãn vieát chính taû: -Yeâu caàu HS tìm caùc töø khoù, deã laãn khi vieát. - Yeâu caàu HS luyeän vieát vaøo baûng con. - GV ñoïc cho HS vieát. -Yeâu caàu HS nhaéc laïi caùch trình baøy thô. * HS nhôù - vieát chính taû: - GV nhaéc tö theá ngoài vieát - Yeâu caàu HS gaáp SGK laïi. * Soaùt loãi, chaám baøi, nhaän xeùt: - GV chaám baøi : 10 baøi c. Höôùng daãn laøm baøi taäp chính taû: * Baøi 2:Hoaït ñoäng caù nhaân. a/- Goïi HS ñoïc yeâu caàu. - Yeâu caàu HS töï laøm baøi. baûng lôùp. - Laéng nghe. -1 HS ñoïc thaønh tieáng, caû lôùp ñoïc thaàm theo. - 3 HS ñoïc thaønh tieáng. - HS neâu - Caùc töø ngöõ: haït gioáng, ñaùy bieån, ñuùc thaønh, trong ruoät,… - HS vieát vaøo baûng con caùc töø khoù. - Chöõ ñaàu doøng luøi vaøo 3 oâ. Giöõa 2 khoå thô ñeå caùch moät doøng. - 1 HS ñoïc thaønh tieáng. - 1 HS laøm treân baûng phuï. HS döôùi lôùp laøm vaøo vôû nhaùp. - Nhaän xeùt, chöõa baøi cuûa baïn treân baûng. - Goïi HS nhaän xeùt, chöõa baøi. - Keát luaän lôøi giaûi ñuùng: Loái sang- nhoû xíu- söùc - Chöõa baøi (neáu sai). noùng – söùng soáng- trong saùng, - Goïi HS ñoïc baøi thô. - 2 HS ñoïc laïi baøi thô. * Baøi 3: Hoaït ñoäng caù nhaân. - Goïi HS ñoïc yeâu caàu. -1 HS ñoïc thaønh tieáng yeâu caàu trong - Yeâu caàu HS töï laøm baøi. SGK. -2 HS laøm baøi treân baûng.Caû lôùp laøm baøi - Goïi HS nhaän xeùt, chöõa baøi. vaøo VBT - Goïi HS ñoïc laïi caâu ñuùng. -Nhaän xeùt,boå sung baøi cuûa baïn treân baûng a/. Toát goã hôn toát nöôùc sôn. -1 HS ñoïc thaønh tieáng. b/. Xaáu ngöôøi ñeïp neát. c/. Muøa heø caù soâng, muøa ñoâng caùc beã. d/. Traêng môø coøn toû hôn sao Daãu raèng nuùi lôõ coøn cao hôn ñoài. Ngô Thị Tư – Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm - Giáo án Chính tả 4 - Môøi HS giaûi nghóa töøng caâu. GV keát luaän laïi cho HS hieåu nghóa cuûa töøng caâu, 4. Cuûng coá : - Tieát chính taû hoâm nay chuùng ta hoïc baøi gì ? - Goïi HS ñoïc thuoäc loøng nhöõng caâu treân. 5. Daën doø: - Nhaän xeùt tieát hoïc, chöõ vieát hoa cuûa HS vaø daën HS chuaån bò baøi sau. TUAÀN 12: Tieát 12 - Noùi yù nghóa cuûa töøng caâu theo yù hieåu cuûa mình. - HS neâu. - Laéng nghe ghi nhôù, veà nhaø thöïc hieän. CHÍNH TAÛ NGHE VIEÁT NGÖÔØI LÖÏC SÓ GIAØU NGHÒ LÖÏC I. MUÏC TIEÂU: - Nghe- vieát chính xaùc vieät ñeïp ñoaïn vaênNgöôøi chieán só giaøu nghò löïc. - Laøm ñuùng baøi chính taû phaân bieät ch/tr hoaëc öôn/ öông. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: - Baøi taäp 2a hoaëc 2b vieát treân 4 tôø phieáu khoå to vaø buùt daï. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG TREÂN LÔÙP: Hoaït ñoäng daïy 1. OÅn ñònh: - Nhaéc nhôû HS tö theá ngoài hoïc vaø chuaån bò saùch vôû ñeå hoïc baøi. 2. Kieåm tra baøi cuõ: - Yeâu caàu HS vieát baûng con. - GV ñoïc cho HS vieát caùc töø : con löông, löôøn tröôùc, oáng böông, böôn chaûi… - Nhaän xeùt chöõ vieát cuûa HS treân baûng vaø vôû chính taû. 3. Baøi môùi: a. Giôùi thieäu baøi: - Trong tieát hoïc naøy caùc em seõ nghe – vieát ñoaïn vaên Ngöôøi chieán só giaøu nghò löïc vaø laøm baøi taäp chính taû. b. Höôùng daãn vieát chính taû: * Tìm hieåu noäi dung ñoaïn vaên: - Goïi HS ñoïc ñoaïn vaên trong SGK. - Hoûi: + Ñoaïn vaên vieát veà ai? + Caâu chuyeän veà Leâ Duy ÖÙng keå veà chuyeän gì caûm ñoäng? * Höôùng daãn vieát töø khoù. - Yeâu caàu HS tìm töø khoù, ñeã laãn khi vieát vaø luyeän vieát. - Yeâu caàu HS vieát vaøo baûng con - GV ñoïc cho HS vieát : Saøi Goøn thaùng 4 naêm 1975, Leâ Duy ÖÙng, 30 trieån laõm, 5 giaûi thöôûng… - GV nhaän xeùt chöõ vieát cuûa HS. Hoaït ñoäng hoïc - Caû lôùp laéng nghe, thöïc hieän. - Caû lôùp vieát vaøo baûng con, 1 HS vieát ôû baûng lôùp. - Laéng nghe. -1 HS ñoïc thaønh tieáng. + Ñoaïn vaên vieát veà hoaï só Leâ Duy ÖÙng. + Leâ Duy ÖÙng ñaõ veõ böùc chaân dung Baùc Hoà baèng maùu chaûy töø ñoâi maét bò thöông cuûa anh. - HS neâu. - 2 HS leân baûng vieát, HS coøn laïi vieát vaøo baûng con. - Nhaän xeùt baïn vieát ôû baûng lôùp. Ngô Thị Tư – Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm - Giáo án Chính tả 4 * Vieát chính taû: - Höôùng daãn HS trình baøy baøi vieát. - Nhaéc HS tö theá ngoài vieát. - GV ñoïc cho HS vieát. * Soaùt loãi vaø chaám baøi: - GV ñoïc laïi baøi cho HS soaùt loãi. - Thu 10 vôû chaám, nhaän xeùt. c. Höôùng daãn laøm baøi taäp chính taû: * Baøi 2: Troø chôi tieáp söùc. a/- Goïi HS ñoïc yeâu caàu. - Yeâu caàu caùc toå leân thi tieáp söù, moãi HS chæ ñieàn vaøo moät choã troáng. - GV cuøng 2 HS laøm troïng taøi chæ töøng chöõ cho HS nhoùm khaùc, nhaän xeùt ñuùng/ sai. - Nhaän xeùt, keát luaän lôøi giaûi ñuùng. Trung Quoác, chín möôi tuoåi, traùi nuùi, chaén ngang, cheâ cöôøi, chaát, chaùu chaét, truyeàn nhau, chaúng theå, trôøi, traùi nuùi, - Goïi HS ñoïc laïi truyeän Ngu Coâng dôøi nuùi. 4. Cuûng coá: - Muoán vieát chính taû ñuùng ta phaûi chuù yù ñieàu gì ? 5. Daën doø: - Nhaän xeùt chöõ vieát cuûa HS . - Veà nhaø keå laïi chuyeän Ngu coâng dôøi nuùi. Cho gia ñình nghe vaø chuaån bò baøi : chính taû nghe vieát : ngöôøi tìm ñöôøng leân caùc vì sao. - Nhaän xeùt tieát hoïc. - HS laéng nghe. - HS laáy vôû ra vieát baøi. - HS ñoåi cheùo vôû doø baøi cho nhau. - 10 HS ñöa vôû leân chaám. -1 HS ñoïc thaønh tieáng. - Caùc nhoùm leân thi tieáp söùc. - Chöõa baøi. -Chöõa baøi (neáu sai). - 2 HS ñoïc thaønh tieáng. - HS neâu. - Laéng nghe ghi nhôù, veà nhaø thöïc hieän. Ngô Thị Tư – Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm - Giáo án Chính tả 4 TUAÀN 13: Tieát 13 CHÍNH TAÛ NGHE VIEÁT NGÖÔØI TÌM ÑÖÔØNG LEÂN CAÙC VÌ SAO I. MUÏC TIEÂU: - Nghe – vieát chính xaùc, ñeïp ñoaïn Töø nhoû Xi-oâ-coâp-xki… ñeán haøng traêm laàn trong baøi Ngöôøi leân caùc vì sao. - Laøm ñuùng BT chính taû phaân bieät caùc aâm ñaàu l/n, caùc aâm chính (aâm giöõa vaàn) i/ieâ. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: - Giaáy khoå to vaø buùt daï, III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG TREÂN LÔÙP: Hoaït ñoäng daïy 1. OÅn ñònh: - Nhaéc nhôû HS tö theá ngoài hoïc vaø chuaån bò saùch vôû ñeå hoïc baøi. 2. Kieåm tra baøi cuõ: - Yeâu caàu HS vieát baûng con. - GV ñoïc cho HS vieát caùc töø : vöôøn töôïc , thònh vöôïn, vay möôïn, möông nöôùc, con löôn, löông thaùng. - Nhaän xeùt chöõ vieát cuûa HS treân baûng vaø vôû chính taû. 3. Baøi môùi: a. Giôùi thieäu baøi: - Trong giôø chính taû hoân nay caùc em seõ nghe, vieát ñoaïn ñaàu trong baøi taäp ñoïc Ngöôøi tìm ñöôøng leân caùc vì sao vaø laøm baøi taäp chính taû. b. Höôùng daãn vieát chính taû: * Trao ñoåi veà noäi dung ñoaïn vaên: - Goïi HS ñoïc ñoaïn vaên. Hoûi: +Ñoaïn vaên vieát veà ai? - Em bieát gì veà nhaø baùc hoïc Xi-oâ-coâp-xki? * Höôùng daãn vieát chöõ khoù: - Yeâu caàu caùc HS tìm caùc töø khoù, ñeã laãn khi vieát chính taû vaø luyeän vieát. - Luyeän vieát ôû baûng con. - GV ñoïc cho HS vieát caùc töø : Xi-oâ-coâp-xki, nhaûy, daïi doät, cöûa soå, ruûi ro, non nôùt, thí nghieäm,… - Gv nhaän xeùt. * Nghe vieát chính taû: - HS ñoïc cho HS vieát. * Soaùt loãi chaám baøi: Hoaït ñoäng hoïc - Caû lôùp laéng nghe, thöïc hieän. - Caû lôùp vieát vaøo baûng con, 1 HS vieát ôû baûng lôùp. - Laéng nghe. - Laéng nghe. -1 HS ñoïc .Caû lôùp ñoïc thaàm SGK/125 + Ñoaïn vaên vieát veà nhaø baùc hoïc ngöøôi Nga Xi-oâ-coâp-xki. - Xi-oâ-coâp-xki laø nhaø baùc hoïc vó ñaïi ñaõ phaùt minh ra khí caàu bay baèng kim loaïi. OÂng laø ngöôøi raát kieân trì vaø khoå coâng nghieân cöùu tìm toøi trong khi laøm khoa hoïc. - HS neâu. - 1 HS leân baûng vieát, caû lôùp vieát vaøo baûng con. - HS chuù yù tö theá ngoài vieát. - HS caû lôùp vieát baøi vaøo vôû.
- Xem thêm -