Tài liệu Giáo án bài kính lúp

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 153 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

Tröôøng THCS Ñaï Long Giaùo aùn vaät lyù 9 Tuaàn: 29 Tieát : 58 Baøi 50: KÍNH LUÙP I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: - Nêu được kính lúp là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn và được dùng để quan sát các vật nhỏ. - Nêu được số ghi trên kính lúp là số bội giác của kính lúp và khi dùng kính lúp có số bội giác càng lớn thì quan sát thấy ảnh càng lớn. 2. Kó naêng: - Söû duïng ñöôïc kính luùp ñeå quan saùt vaät nhoû 3. Thaùi ñoä: - Bieát laøm vieäc töï löïc ñeå tieán haønh coù keát quaû coâng vieäc. II. Chuaån bò: 1. GV: - Nhö HS. 2. HS: - Chieác kính luùp coù soá boäi giaùc ñaõ bieát coù theå duøng thaáu kính hoäi tuï coù f  0, 20m hay coù ñoä tuï D  1  5 D , f tính baèng meùt khi ñoù phaûi tính ñoä boäi giaùc roài ghi leân vaønh kính. Coâng thöùc f tính soá boäi giaùc cuûa kính theo ñoä tuï cuûa noù laø G= 0,25 D, trong ñoù D ño baèng ñioáp; 3 Thöôùc nhöïa GHÑ 300mm vaø ÑCNN laø 1mm, ño aùng chöøng khoaûng caùch töø vaät ñeán kính, 3 vaät theå nhoû ñeå quan saùt, con tem, laù caây, con kieán. III. Toå chöùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc: 1. OÅn ñònh lôùp: - Kieåm tra só soá veä sinh lôùp. 2. Kieåm tra baøi cuõ: - Neâu bieåu hieän cuûa maét caän? caùch khaéc phuïc maét caän thò? - Neâu bieåu hieän cuûa maét laõo? caùch khaéc phuïc maét laõo? 3. Tieán trình: GV tổ chức các hoạt động Hoạt động của học sinh Kiến thức cần đạt Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi môùi: - Ñaët vaán ñeà nhö SGK . - HS laøm theo yeâu caàu cuûa GV Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu caáu taïo vaø ñaëc ñieåm cuûa kính luùp: - Ñeà nghò moät vaøi hs neâu a) Quan saùt caùc kính luùp ñaõ I. Kính luùp laø gì? caùch nhaän ra kính luùp laø caùc ñöôïc trang bò trong boä thí 1) Kính luùp laø 1 thaáu kính TKHT, vaø laàn löôït traû lôøi caùc nghieäm, nhaän ra ñoù laø thaáu hoäi tuïcoù tieâu cöï ngaén caâu hoûi: kính hoäi tuï. Kính luùp coù soá boäi giaùc ghi - Kính luùp laø TKHT coù tieâu b) Ñoïc muïc 1 phaàn I trong baèng con soá 2X, 3X, cöï nhö theá naøo? SGK ñeå tìm hieåu caùc thoâng tin 4X …..Kính luùp coù soá boäi - Kính luùp duøng ñeå laøm gì? vaø soá boäi giaùc cuûa kính luùp. giaùc caøng lôùn ñeå quan saùt - Soá cuûa kính luùp ñöôïc kí c) Vaän duïng caùc hieåu bieát ñeå moät vaät thì seõ thaáy aûnh caøng hieäu nhö theá naøo? vaø lieân heä thöïc hieän C1 vaø C2 lôùn. vôùi tieâu cöï baèng coâng thöùc C1: Kính luùp coù soá boäi giaùc 2) C1: Kính luùp coù soá boäi naøo? caøng lôùn thì tieâu cöï caøng giaùc caøng lôùn thì tieâu cöï - Cho nhoùm hs duøng caùc kính ngaén. caøng ngaén. GV: Nguyễn Thị Ngọc Hà Naêm hoïc: 2014 - 2015 Tröôøng THCS Ñaï Long luùp coù soá boäi giaùc khaùc nhau C2: Tieâu cöï daøi nhaát cuûa kính ñeå quan saùt cuøng moät vaät luùp laø nhoû. Töø ñoù ñaïi dieän cuûa caùc f  25  16, 7cm 1,5 nhoùm saép xeáp kính luùp thöù töï cho aûnh töø nhoû tôùi lôùn , khi d) Ruùt ra coâng thöùc vaø yù quan saùt cuøng moät vaät nhoû nghóa cuûa soá boäi giaùc cuûa vaø ñoái chieáu vôùi soá boäi giaùc kính luùp. cuûa kính luùp naøy? - Cho hs laøm C1, C2? - Ñeà nghò hs neâu keát luaän veà coâng thöùc vaø yù nghóa cuûa soá boäi giaùc cuûa kính luùp? Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu caùch quan saùt moät vaät qua kính luùp - Höôùng daãn hs ñaët vaät treân a) Caùc nhoùm quan saùt moät vaät maët baøn, moät hs coá ñònh kính nhoû qua kính luùp coù thieâu cöõ5 luùp ôû phía treân, truïc chính cuûa ñaõ bieát ñeå. kính luùp song song vôùi vaät -Ño khoaûng caùch töø vaät ñeán sao cho quan saùt thaáy aûnh cuûa kính luùp vaø so saùnh khoaûng vaät, moät hs khacù ño aùng caùch naøy vôùi tieâu cöï cuûa kính. chöøng (khoâng caàn quaù chính -Veõ aûnh cuûa vaät qua kính luùp. xaùc) Khoaõng caùch töø vaät tôùi A’ kính luùp, ghi laïi keát quaû ño vaø so saùnh vôùi tieâu cöï cuûa kính. A I - Töø keát quaû treân, veõ aûønh cuûa vaät qua kính luùp, trong ñoù löu yù hs veõ: B’ F B O F’ - Vò trí ñaët vaät caàn quan saùt qua kính luùp? - Söû duïng tia qua quang taâm b)Thöïc hieän C3, C4 vaø tia soâng song vôùi truïc C3: Qua kính seõ coù aûnh aûo to chính ñeå döïng aûnh taïo bôûi hôn vaät. kính luùp? C4: Muoán coù aûnh nhö ôû C3 - Cho moät vaøi hs traû lôøi chung thì phaûi ñaët vaät trong khoaûng tröôùc lôùp caùc caâu hoûi neâu tieâu cöï cuûa kính luùp (caùch trong C3, C4? kính luùp moät khoaûng nhoû hôn - Ñeà nghò moät vaøi hs neâu keát hay baèng tieâu cöï). luaän ñaõ ruùt ra vaø cho caùc hs c) Ruùt ra keát luaän veà vò trí cuûa khaùc goùp yù, ñeå coù ketá luaän vaät caàn quan saùt baèng kính ñuùng caàn coù? luùp vaø ñaëc ñieåm aûnh cuûa vaät taïo bôûi kính luùp khi ñoù GV: Nguyễn Thị Ngọc Hà Giaùo aùn vaät lyù 9 C2: Tieâu cöï daøi nhaát cuûa kính luùp laø f  25  16, 7cm 1,5 2) Keát luaän:SGK vaø söï taïo aûnh qua kính luùp: II. Caùch quan saùt moät vaät nhoû qua kính luùp: 1) Quan saùt aûnh: C3: Qua kính seõ coù aûnh aûo to hôn vaät. C4: Muoán coù aûnh nhö ôû C3 thì phaûi ñaët vaät trong khoaûng tieâu cöï cuûa kính luùp (caùch kính luùp moät khoaûng nhoû hôn hay baèng tieâu cöï ). 2) Keát luaän:SGK Naêm hoïc: 2014 - 2015 Tröôøng THCS Ñaï Long Giaùo aùn vaät lyù 9 Hoaït ñoäng 4 : Vaän dung: - Cho hs traû lôøi caùc caâu hoûi - Traû lôøi caâu hoûi do GV neâu. III. Vaän duïng: sau: C5: Nhöõng tröôøng hôïp trong C5:Nhöõng tröôøng hôïp trong - Cho hs traû lôøi C5? ñôøi soáng thöïc teá thöôøng duøng ñôøi soáng thöïc teá thöôøng kính luùp laø: duøng kính luùp laø: - Ñoïc nhöõng chöõ vieát nhoû - Ñoïc nhöõng chöõ vieát nhoû - Quan saùt nhöõng chi tieát nhoû - Quan saùt nhöõng chi tieát cuûa ñoà vaät (Ví duï nhö chi tieât nhoû cuûa ñoà vaät. trong ñoàng hoà, trong maïch - Quan saùt nhöõng chi tieát ñieän töû cuûa maùy thu thanh, nhoû cuûa moät soá con vaät hay trong moät böùc tranh …). thöïc vaät. - Quan saùt nhöõng chi tieát nhoû cuûa moät soá con vaät hay thöïc vaät. (nhö caùc boä phaän cuûa kieán, con muoãi, con ong, caùc vaân treân laù caây, caùc chi tieát maët caét cuûa reõ caây…). IV. Củng cố : - Cho HS ñoïc ghi nhôù SGK? - Kính luùp laø thaáu kính loaïi gì? coù tieâu cöï nhö theá naøo? Ñöôïc duøng ñeå laøm gì? - Ñeå quan saùt moät vaät qua kính luùp thì vaät phaæ ôû vò trí nhö theá naøo so vôùi kính? - Neâu ñaëc ñieåm cuûa aûnh ñöôïc quan saùt qua kính luùp. - Soá boäi giaùc cuûa kính luùp coù yù nghóa gì? V. Hướng dẫn về nhà : - Hoïc thuoäc phaàn ghi nhôù, ñoïc phaàn coù theå em chöa bieát - Laøm baøi taäp SBT, Xem tröôùc baøi 51 SGK. VI. Rút kinh nghiệm:............................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ GV: Nguyễn Thị Ngọc Hà Naêm hoïc: 2014 - 2015
- Xem thêm -